Yr Hyn y Dylai Artistiaid Traddodiadol ei Wybod Am Gelf Ddigidol

John Williams 25-09-2023
John Williams

Mae hanes celfyddyd yn llawn o ddatblygiadau dirifedi mewn techneg a thechnoleg. O'r paentiau cynharaf a grëwyd o bigmentau craig daear i dechnegau digidol modern, arloesi yw enw'r gêm. P'un a ydych chi'n artist traddodiadol sydd am drosglwyddo i ffurfiau mwy digidol, neu'n syml eisiau neidio i'r pen dwfn graffeg, rydych chi wedi dod i'r lle iawn. Yn yr erthygl hon, byddwn yn edrych yn fanwl ar y datblygiadau mewn celf, manteision ac anfanteision cyfryngau corfforol a digidol, a sut i ddechrau ar eich taith graffeg unigryw a chreadigol eich hun.

The Growing Perthnasedd Ffurfiau Celfyddyd Digidol

Yn y rhan fwyaf o agweddau ar fywyd heddiw, mae technoleg yn dod yn fwyfwy hanfodol yn y ffordd yr ydym yn gwneud pethau. O siopa i greu celf, rydym yn wynebu pwysau i fabwysiadu, addasu, a newid y ffordd yr ydym yn gwneud pethau. Ai celf go iawn yw celf ddigidol? Fel gyda'r holl bethau hyn, mae yna lefel arbennig o wrthwynebiad gan y rhai sy'n caru arferion celf traddodiadol, ond mae gan gelfyddyd ddigidol lawer iawn i'w gynnig i bob un ohonom.

Celf Ddigidol yn erbyn Celf Draddodiadol

Er y gallant ymddangos yn dra gwahanol o ran sut y cânt eu creu ac ymddangosiad terfynol y gwaith celf, mae llawer o orgyffwrdd rhwng technegau traddodiadol a digidol. Mae paentio traddodiadol yn gofyn am ddefnyddio cyfryngau ac offer corfforol, tra bod artistiaid digidol yn defnyddio technoleg i ddyblygucysylltedd. Gadewch i ni edrych yn fyr ar yr hyn y dylech gadw llygad amdano ym mhob un o'r categorïau hyn.

Sensitifrwydd Pwysau

Bydd sensitifrwydd eich sgrin i bwysau o'r stylus yn pennu ansawdd y eich llinellau a'ch cysgodi. Yn union wrth i chi addasu pwysau eich beiro neu brwsh paent ar bapur i addasu cysgod a siapiau eich strôc, byddwch yn gwneud yr un peth â'ch tabled graffeg. Po fwyaf sensitif yw sgrin eich tabled, y mwyaf manwl gywir fydd eich llinellau. Y sensitifrwydd pwysedd uchaf y byddwch chi'n ei ddarganfod yw tua 8,192 o lefelau, ond mae'r lefel safonol tua 4,096.

Maint y Sgrin

Mae maint eich tabled yn dibynnu ar ddewis personol. Os yw'n well gennych weithio ar gynfas mwy gyda mwy o le i greu strociau ysgubol mawr, yna efallai mai sgrin fwy yw eich dewis gorau. Bydd y maint a ddewiswch yn dibynnu yn y pen draw ar y pris yr ydych yn fodlon ei dalu, gan fod sgriniau mwy yn dueddol o fod y rhai drutaf.

© CELSYS Inc. / Tera Terada

Cysylltedd

Mae gallu eich llechen i gysylltu ag offer technolegol eraill yn nodwedd hanfodol i edrych amdani. Mae gan rai tabledi sgriniau arddangos mewnol, tra bydd angen i eraill gysylltu â monitor cyfrifiadur. Os oes gennych weithle penodol, mae'n debygol y byddwch yn iawn gyda llechen â gwifrau. Os yw'n well gennych symud o gwmpas, yna tabled diwifr gyda Bluetoothefallai y bydd cysylltedd yn fwy eich steil. Fel y disgwylir, mae tabledi diwifr yn dod gyda thag pris uwch.

Ein Prif Argymhelliad Tabled Digidol: Tabled Samsung Galaxy S7

O ran fforddiadwyedd a hygludedd, ni allwn argymell tabled lluniadu gwell i ddechreuwyr. Mae tabled Samsung Galaxy S7 yn denau ac yn ysgafn gyda chorff metel symlach. Rydych chi wedi'ch sefydlu ar unwaith ar gyfer lluniadu gyda'r pen S, sydd â gafael naturiol cyfforddus, sensitifrwydd pwysau trawiadol, a hwyrni isel. Gydag arddangosfa fawr 11 modfedd gyda datrysiad gwych, gallwch greu gweithiau celf manwl a graddfa fawr mewn manylder uwch.

Mae tabled Samsung Galaxy S7 hefyd yn gydnaws â llawer o'r opsiynau meddalwedd lluniadu blaenllaw, gan gynnwys Clip Studio Paentiwch, ac wrth luniadu gallwch chi fanteisio ar yr awyr gweithredu y mae'r pen S yn ei gynnig. Mewn gwirionedd, mae'r S7 yn dod â Clip Studio Paint wedi'i raglwytho, sy'n eich galluogi i ddefnyddio'r meddalwedd am 6 mis heb dalu. Ar gyfer dechreuwr ym myd celf ddigidol, mae gan dabled Samsung Galaxy S7 bopeth y bydd ei angen arnoch. Yn wahanol i lawer o dabledi lluniadu proffesiynol, nid oes angen cysylltedd â PC ar y tabled, sy'n eich galluogi i dynnu llun lle bynnag y bydd ysbrydoliaeth yn dod o hyd i chi.

Gallwch brynu'r Samsung Galaxy Tablet S7 yma.

PROS

 • Sgrin manylder uwch
 • 15> Yn dod gydag aysgrifbin lluniadu hynod sensitif
 • Ten, ysgafn, a chludadwy
 • Yn cyd-fynd â lluniad blaenllaw brandiau meddalwedd
 • Fforddiadwy
 • Gwych i ddechreuwyr
 • <17

  CONS

  • > Ddim yn tabled lluniadu pwrpasol

  Rhai Lluniadu Digidol Arall Argymhellion

  Dim ond un o lawer o opsiynau fforddiadwy a hawdd eu defnyddio sydd ar gael i artistiaid digidol newydd yw tabled Samsung Galaxy S7. Isod fe welwch restr o rai o'r opsiynau eraill hyn gyda'r prisiau wedi'u cynnwys.

  Cynnyrch Stylws Wedi'i gynnwys ? Cydweddoldeb Meddalwedd Pris
  Afal iPad> O $329.99
  Microsoft Surface Pro 7 O $599.99
  Samsung Galaxy Note20 O $349.99

  Wrth i’r byd ddechrau symud tuag at dechnoleg ym mhob rhan o fywyd, mae llawer o artistiaid traddodiadol yn teimlo’r angen i wneud hynny. archwilio ffurfiau celf digidol. Felly, y cwestiwn yw, a yw celf ddigidol yn gelfyddyd go iawn? Ein hateb yn bendant yw ydy. Yn syml, mae celf ddigidol yn ddewis cyfrwng arall, yn union fel collage neu baent olew. Gobeithio eich bod yn teimlo eich bod wedi'ch grymuso i ddysgu sut i wneud celf ddigidol, ac rydym wedi ateb y cwestiwn o'r hyn y dylai artistiaid traddodiadol wybod amdano.celf ddigidol.

  Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

  Ai Celf Go Iawn yw Celf Ddigidol?

  Efallai y bydd llawer o buryddion yn anghytuno, ond ydyn, rydyn ni'n credu bod celf ddigidol yn gelfyddyd go iawn. Mewn gwirionedd, gellir meddwl am luniadu digidol fel cyfrwng arall yn unig, yn union fel lluniad siarcol neu baent acrylig.

  Beth Ddylai Artistiaid Traddodiadol ei Wybod Am Gelf Ddigidol?

  Fel cyfrwng celf arall yn syml, mae yna ychydig o wahanol dechnegau y bydd angen i artistiaid traddodiadol eu meistroli, gan gynnwys y defnydd o haenau, sut i drin gwahanol frwshys, a sut i asio'n llyfn.

  Ydy Lluniadu Digidol yn Anoddach na Chelf Draddodiadol?

  Byddai llawer yn dadlau i'r gwrthwyneb. Er bod lluniadu digidol yn sicr yn cymryd peth amser i'w feistroli, gall fod yn llawer haws creu lluniadau di-dor hardd. Gall y gallu i olygu neu ddadwneud unrhyw gamgymeriadau'n gyflym wneud eich proses gelf yn llawer haws.

  yr effeithiau hyn a chreu rhai newydd a chyffrous.

  Camgymeriad fyddai credu bod angen llai o sgil neu amser ar weithiau celf digidol na ffurfiau celf mwy traddodiadol, mae’r gwahaniaeth mwyaf yn gorwedd yn y ffordd y mae angen i chi feddwl am eich gwaith. <3

  Celf Draddodiadol

  Mae gan gelfyddyd draddodiadol lawer o fanteision ac anfanteision dros gyfryngau digidol. Mae llawer yn credu y gall cysylltiad ymarferol gyfrannu mwy o'ch enaid i'ch gwaith, gan greu profiad mwy cyffyrddol a diddorol i'r gwyliwr. Mae creu celf gorfforol yn gwella cydsymud llaw-llygad ac yn datblygu galluoedd echddygol. Yn anffodus, gall celf draddodiadol fod yn ddrytach na chyfryngau digidol yn aml oherwydd mae angen i chi adnewyddu eich cyflenwad yn gyson.

  Mae celf draddodiadol hefyd yn cael ei hystyried yn fwy unigryw na chyfryngau digidol. Mae pob gwaith artistig yn gwbl un-o-fath, gan arwain llawer i gredu bod gweithiau celf traddodiadol yn fwy gwerthfawr, ariannol ac ysbrydol. Mae gweithiau celf traddodiadol yn cynnwys llawer o gyfryngau, fel cerflunwaith, peintio, gwnïo, argraffu, a llawer mwy. O'r herwydd, mae gennych y gallu i greu ac arbrofi gyda chyfryngau celf traddodiadol i greu ffurfiau sy'n unigryw.

  Mae cyfryngau celf traddodiadol hefyd yn annog datrys problemau ac amlbwrpasedd mewn artistiaid, efallai yn fwy na chreadigaethau digidol. Er eu bod yn amlbwrpas, nid yw'r camgymeriadau y gallech eu gwneud gyda ffurfiau traddodiadol fel paent a cherflunio yn wallushawdd ei drwsio neu ei dynnu. Er y gall hyn ymddangos fel anfantais, mae'n ein gorfodi i addasu, gan arwain yn aml at ddarganfyddiadau cyffrous.

  Mae gan yr amherffeithrwydd hyn werth dilys y mae llawer yn credu na all gweithiau celf digidol gystadlu ag ef.

  PROS

  • 14> Amherffeithrwydd yn creu gwerth dilys
  • Cydsymud llaw-llygad cynyddol
  • Datblygu sgiliau echddygol
  • Deunyddiau yn fwy amlbwrpas
  • Yn annog datrys problemau
  • Darnau yn unigryw

  CONS

  • 14> Mae'n anodd dileu camgymeriadau
  • Anodd eu hatgynhyrchu
  • 1>Mae angen adnewyddu deunyddiau
  • Yn cymryd mwy o amser

  Celf Ddigidol

  Yn union fel celf draddodiadol ffurfiau, mae manteision ac anfanteision i gelfyddyd ddigidol. Mae llawer o fanteision ffurfiau celf ddigidol yn ymwneud â mynediad, cyfleustra ac arbrofi. Mae cyfryngau celf digidol yn caniatáu ichi gyfuno effeithiau llawer o gyfryngau corfforol ag un ddyfais. Er efallai na fydd dyfeisiau lluniadu yn arbennig o fforddiadwy ar y cychwyn, maent yn talu amdanynt eu hunain dros amser.

  Mae technolegau digidol hefyd yn fwy cyfleus a chludadwy. Gallwch chi gario'ch cas offer celf cyfan gyda chi bron yn unrhyw le, a byddwch chi bob amser yn barod i'w greu. Gallwch hefyd ailadrodd a rhannu eich creadigaethau yn rhwydd.Mae technolegau digidol, fodd bynnag, yn anghyfarwydd i lawer o artistiaid, felly gall y broses ddysgu gymryd peth amser.

  Gweld hefyd: Lliw Gwyrdd Mintys - Sut i Greu Palet Lliw Mint

  Mae celf ddigidol hefyd yn fwy maddeugar na chyfryngau celf traddodiadol. Mae'n hawdd dadwneud unrhyw gamgymeriad gyda chyffyrddiad botwm. Gallwch ddileu ac ail-lunio siapiau nes i chi eu perffeithio. Mae lluniadu gyda chyfrwng digidol yn caniatáu llawer mwy o archwilio ac arbrofi.

  Gallwch roi cynnig ar wahanol dechnegau ac arddulliau, ac os nad ydynt yn gweithio allan, nid ydych wedi gwastraffu deunyddiau a gallwch roi cynnig arall arni. Mae posibiliadau diderfyn gyda chelf ddigidol, sy'n anhygoel ond gall hefyd arwain at barlys creadigol. Gyda chymaint o bosibiliadau, gall fod yn llethol ac yn anodd gwybod ble i ddechrau.

  Mae rhai puryddion hefyd yn credu y gall y rhwyddineb defnydd hwn wneud celf ddigidol yn rhy hawdd, ond nid yw hyn yn wir gan fod yr offer yn gofyn am lawer o sgiliau a thechnegau unigryw ac weithiau anodd.

  PROS

  • > Cyfleus ar gyfer trafnidiaeth
  • Hawdd i ailadrodd
  • Hawdd ei rannu
  • Potensial a phosibiliadau diddiwedd <16
  • Effeithlon
  • Maddeuant

  CONS

  • > Gall arwain at barlys creadigol
  • Yn cael ei weld yn rhy hawdd
  • Dim copi dilys gwreiddiol
  • Angen dysgu’r newyddsgiliau

  Pethau Sydd Angen eu Cychwyn gyda Chelf Ddigidol

  Er bod angen llawer o wahanol offer a deunyddiau ar gyfer celf draddodiadol, yn dibynnu ar eich dewis gyfrwng, dim ond dau beth sydd eu hangen arnoch mewn gwirionedd dechrau creu gweithiau celf digidol. Yn nodweddiadol, bydd angen tabled digidol a meddalwedd lluniadu arnoch. Rydym wedi curadu rhestr o’n prif argymhellion ar gyfer pob un o’r rhain, i’ch helpu i ddechrau arni. Nodyn yn unig, gall yr eitemau hyn fod yn ddrud ond fel yr ydym wedi nodi o'r blaen, fodd bynnag, gall y buddsoddiad cychwynnol hwn arbed arian i chi yn y tymor hir.

  Pethau i'w Hystyried Ynglŷn â Meddalwedd Lluniadu

  O ran dewis meddalwedd neu ap lluniadu, mae llawer o opsiynau ar gael. Gellir teilwra gwahanol feddalwedd yn arbennig ar gyfer arddulliau lluniadu penodol, gan gynnwys modelu 3D, braslunio â llaw, peintio, a darlunio graffeg. Mae rhai o'r opsiynau mwy sylfaenol yn rhad ac am ddim, ond os ydych chi wir eisiau buddsoddi mewn meddalwedd da, yna rydyn ni'n awgrymu gwario rhywfaint o arian.

  © CELSYS, Inc. / Miquel Montlló / Olga Andriyenko

  Wrth ymchwilio, dylech bob amser gadw llygad am sefydlogrwydd, teimlad lluniadu, amrywiaeth o offer peintio, ac unrhyw nodweddion unigryw a allai fod yn ddefnyddiol ar gyfer eich arddull lluniadu. Rydych chi hefyd eisiau sicrhau bod y pecyn o'ch dewis yn addas ar gyfer eich tabled lluniadu. Mae rhai opsiynau meddalwedd yn addas i'w defnyddio gyda systemau gweithredu penodol yn unig, felWindows.

  Ein Prif Feddalwedd Lluniadu Argymhelliad: Clip Studio Paint

  O'r holl feddalwedd ac apiau amrywiol sydd ar gael, rydyn ni'n awgrymu'n llwyr eich bod chi'n buddsoddi yn Clip Studio Paint. Mae'r meddalwedd lluniadu hwn yn amlbwrpas ac yn addas i'w ddefnyddio ar bob platfform mawr (Windows/macOS/iPad/iPhone/Android/Chromebook). Gyda miloedd o frwshys y gellir eu haddasu, mae gennych chi gymaint o opsiynau efallai y bydd yn benysgafn! Rydych hefyd yn gallu addasu pob agwedd ar bob brwsh, felly mae gennych gyflenwad diddiwedd o offer unigryw i greu gweithiau celf hardd.

  Mae rhai o'r nodweddion arbennig sydd wedi'u cynnwys yn Clip Studio Paint yn frwshys patrwm ac eraill yn barod. - deunyddiau wedi'u gwneud. Gall y rhain gyflymu eich proses arlunio a rhoi opsiynau diddiwedd i chi ar gyfer gwneud marciau. Fe welwch hefyd gasgliad syfrdanol o offer siâp a phren mesur, gan gynnwys offer fector sy'n eich galluogi i olygu llinellau sydd eisoes wedi'u tynnu yn nes ymlaen.

  Mae Clip Studio Paint yn cynnwys injan brwsh pwerus sy'n gweithio gyda'ch dyfais lluniadu i ddal pob naws o'ch beiro. Mae'r brwsh yn teimlo'n naturiol yn eich dwylo, ac mae'r meddalwedd lluniadu popeth-mewn-un hwn yn berffaith ar gyfer artistiaid o unrhyw arddull a lefel. Os ydych chi'n artist comic neu animeiddio, cewch eich ysbrydoli gan y nodweddion animeiddio pwrpasol sydd gan Clip Studio Paint i'w cynnig.

  Prynwch Clip Studio Paint yma.

  PROS

  • Yn gyfan gwblcustomizable
  • Yn cynnwys llyfrgell asedau gyda miloedd o frwshys a deunyddiau
  • Yn addas ar gyfer pob lluniad dyfeisiau
  • Brwshys teimlad naturiol
  • Yn cynnwys nodweddion animeiddio pwrpasol

  CONS

  • > Yn cymryd peth amser i ddysgu sut i ddefnyddio'r holl nodweddion
  • <17

   Rhai Elfennau Sylfaenol Lluniadu Digidol i Feddwl Amdanynt

   Gall y naid o ffurfiau celf traddodiadol i luniadu digidol fod yn frawychus. Mae llawer o bethau i'w hystyried wrth ddysgu sut i wneud celf ddigidol. Yn yr adran hon o'r erthygl, rydym wedi ymdrin â rhai o'r hyn y dylai artistiaid traddodiadol ei wybod am gelf ddigidol, gan gynnwys gosod cynfasau, defnyddio haenau, rhwbwyr, a brwshys, a thechnegau asio.

   Creu Dogfennau Cynfas

   Creu cynfas digidol yw'r cam cyntaf yn y broses. Bydd y ffordd y byddwch chi'n creu eich dogfen gynfas yn dibynnu ar y feddalwedd rydych chi'n ei defnyddio, ond bydd y dimensiynau, y moddau lliw a'r datrysiad bob amser yn ystyriaethau. Bydd gosod lled ac uchder eich cynfas yn pennu maint eich llun terfynol, ac mae hefyd yn cysylltu â chydraniad terfynol eich darn.

   Os ydych am argraffu darn ar raddfa fawr, mae'n hanfodol eich bod yn gosod maint eich cynfas i'r dimensiynau hyn, neu fel arall bydd eich cydraniad yn isel iawn. <3

   Gweld hefyd: Sunga Celf Erotic Japaneaidd - Beth Yw Celf Shunga Japaneaidd?

   O blaiddibenion argraffu, dylech gadw at benderfyniad o leiaf 300 picsel. Fodd bynnag, os nad ydych am argraffu eich gwaith, gallwch gadw'r cydraniad yn is ar tua 72 picsel. Bydd cydraniad llai yn gwneud eich ffeiliau terfynol yn llai ac yn caniatáu i'ch cyfrifiadur redeg yn fwy effeithiol. Mae angen i artistiaid traddodiadol bob amser ystyried eu palet lliw cyn dechrau, ac mae'r un peth yn wir am gelf ddigidol. Mae dau fodd lliw digidol, CMYK a RGB. Mae bob amser yn syniad da dechrau eich lluniadu digidol yn y modd RGB, ac yna os hoffech argraffu eich gwaith yn ddiweddarach, gallwch drosglwyddo i CMYK.

   Archwilio Brwsys

   Fel gyda chyfryngau celf mwy traddodiadol, mae cymaint o frwshys ac offer ar gael i artistiaid digidol a all helpu i ddyrchafu eu darnau terfynol. Y peth gwych am gelf ddigidol yw bod gennych chi gyflenwad bron yn ddiddiwedd o frwshys ar gael i chi. Mae gan lawer o feddalwedd neu apiau, yn union fel Clip Studio Paint, frwshys cwbl addasadwy gyda brwsh naturiol sy'n teimlo y gallwch chi fwynhau creu eich gweledigaeth yn union fel rydych chi ei eisiau.

   Gallwch yn hawdd addasu maint a siâp blaen y brwsh i greu llinellau o wahanol siapiau a chryfderau. Gan ddibynnu ar y cyfrwng rydych am ei ddyblygu, gallwch gael brwshys sy'n creu'r argraff o ddyfrlliw neu siarcol.

   Defnyddio Haenau

   O'r holl wahaniaethau rhwng celf ddigidol a chelf draddodiadol, mae'rdefnydd o haenau yn bendant yn un o'r rhai mwyaf defnyddiol. Mae haenau'n caniatáu ichi wahanu gwahanol elfennau o'ch llun, p'un a yw hynny'n amlinelliad bras neu'n gynnyrch terfynol. Trwy ddefnyddio haenau, gallwch olygu rhannau unigol o'ch gwaith celf yn ofalus heb darfu ar yr holl beth.

   Y peth pwysicaf yr ydym am ei gyfleu i chi am ddefnyddio haenau yw bod y drefn y maent a restrir yn adlewyrchu'r drefn y byddant yn cael eu harddangos ar eich cynfas.

   Bydd haenau uwch yn eistedd uwchben yr haenau isaf. Peth gwych arall am haenau mewn celf ddigidol yw y gallwch chi fel arfer addasu trefn yr haenau trwy eu llusgo a'u gollwng yn syml.

   Cyfuno Haenau a Lliwiau

   Os ydych chi eisiau creu tri di-dor - effaith dimensiynol yn eich lluniadu digidol, bydd angen i chi ddod yn feistr ar y cyfuniad. Bydd gan bob meddalwedd lluniadu ei frwsh ei hun y gallwch ei ddefnyddio i'w gymysgu, fel brwsh ymyl meddal neu declyn smwtsio. Gan eich bod yn dysgu sut i drosglwyddo rhwng celf ddigidol a chelf draddodiadol, bydd angen i chi wneud rhywfaint o arbrofi i weld pa dechneg asio sy'n cyflawni'r edrychiad terfynol yr ydych ei eisiau orau.

   © CELSYS, Inc. / Jade Mosch

   Pethau i'w Hystyried Ynghylch Tabledi Digidol

   Mae yna nifer o nodweddion hanfodol y dylech gadw golwg amdanynt mewn tabled lluniadu da. Mae'r rhain yn cynnwys sensitifrwydd pwysau, maint, hotkeys, a

John Williams

Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.