Y Swper Olaf Da Vinci - Cipolwg ar y Paentiad Swper Olaf

John Williams 25-09-2023
John Williams

Tabl cynnwys

Wrth gael y pryd bwyd olaf gyda’i ddisgyblion, dywedodd Iesu, “Yn wir, rwy’n dweud wrthych fod un ohonoch yn mynd i’m bradychu i,” (Efengyl Ioan 13:21). Ymatebodd 12 apostol Iesu pan glywsant y geiriau hyn. Isod, edrychwn ar un o gynrychioliadau gweledol mwyaf cymhleth yr hanes Beiblaidd hwn: paentiad Y Swper Olaf , gan yr artist Eidalaidd o’r Dadeni, Leonardo da Vinci.

Artist Abstract: Pwy Oedd Leonardo da Vinci? Roedd

Leonardo da Vinci (1452 i 1519) yn polymath ac athrylith Eidalaidd. Roedd yn arlunydd yn ystod cyfnod y Dadeni Uchel . Yr oedd yn beintiwr enwog yn ystod y cyfnod hwn, ond parhaodd agweddau eraill o'i waith ar hyd yr oesoedd, er enghraifft, ei lyfrau nodiadau a'i ddarluniau ar wahanol bynciau yr holl ffordd o fotaneg i seryddiaeth. Mae celf Da Vinci ymhlith y campweithiau mwyaf poblogaidd yn y byd, ac mae rhai ohonynt yn cynnwys ei Mona Lisa enwog (c. 1503), y Dyn Vitruvian (c. 1490), a Y Swper Olaf (c. 1495 i 1498).

( Tybir) Hunanbortread (c. 1512) gan Leonardo da Vinci; Leonardo da Vinci, Parth cyhoeddus, trwy Comin Wikimedia

Y Swper Olaf gan da Vinci mewn Cyd-destun

Yr Olaf Peintiad swper gan Leonardo da Vinci yw un o'r paentiadau mwyaf craff yn artistig a grëwyd, nid yn unig o'r 15fed ganrif ond heddiw hefyd - mae'n wirioneddol oesol. Isod, rydym yn trafodar lefel gyfansoddiadol is na phenaethiaid yr apostol eraill. Mae'n cael ei nodi fel un sy'n gwisgo gwisg glas, gwyrdd a choch. Mae ei ysgwydd dde yn pwyso ar y bwrdd, ac mae'n ymddangos yn syfrdanu neu'n synnu at y newyddion. Mae'n amlwg ei fod ar “lefel” arall na'r apostolion eraill, sy'n dal i'w osod ar wahân.

Mae hefyd yn gafael mewn bag arian yn ei law dde, a allai fod yr arian (arian) a gafodd am fradychu Iesu . Mae hefyd yn curo dros bot halen, sy'n symbol o argoel drwg. Mae ei law chwith yn ymestyn at bowlen ar y bwrdd ac yn yr un modd, mae llaw dde Crist yn ymestyn tuag at yr un bowlen.

Gallai hyn awgrymu adnod y Beibl yn Mathew 26, pan ofynnodd y disgyblion, “ Does bosib nad wyt ti'n meddwl fi, Arglwydd?” ac atebodd Iesu, “Bydd yr hwn sydd wedi trochi ei law yn y bowlen gyda mi yn fy mradychu i.”

Yn y canol y mae delw Iesu Grist. Mae ei wynebpryd yn agored, yn awgrymu ei fendith o fwyd a gwin, y cyfeirir ato hefyd fel y Sacrament Sanctaidd a'r Ewcharist. Mae hyn o Mathew 26 yn y Beibl, pan mae Iesu’n dweud, “Cymerwch a bwytewch; hwn yw fy nghorff” ac ar ôl yfed o'r cwpan, “Yfwch ohono, bawb ohonoch. Hwn yw fy ngwaed y cyfamod, a dywalltir dros lawer er maddeuant pechodau.”

Adran wedi ei thocio o Y Swper Olaf (1495-1498) Leonardo da Vinci (1495-1498) ), yn darlunio Thomas yn codi ei fys at Grist; Leonardo da Vinci, CC BY-SA 4.0, trwy Wikimedia Commons

Wrth edrych ar y grŵp nesaf o dri ffigwr ar y dde (ar y chwith i Iesu), sylwn ar Iago, y mae ei mae breichiau'n llydan agored, sy'n dangos adwaith syfrdanu. Wrth ei ymyl, ond yn ymddangos bron y tu ôl iddo, mae Thomas, a'i unig bwynt adnabod yw ei fys mynegai dyrchafedig.

Mae'n bosibl bod y mynegfys wedi'i godi yn gysylltiad ag Atgyfodiad Crist a phan oedd angen i Thomas wirio clwyfau Iesu. trwy eu cyffwrdd â'i ddwylaw ei hun. Yn olaf, gwelwn Philip â mynegiant ymholgar, fel pe bai’n annog Iesu i roi esboniad iddo.

Mae hyn eto yn pwyntio at yr adnod, “Onid myfi, Arglwydd, wyt ti?”

Mae’r grŵp olaf o dri yn darlunio Mathew a Jwdas Trodd Thaddeus at Simon y Selot, sy’n eistedd ar y dde eithaf o’n golwg ni, a’r pellaf i’r chwith o ochr Iesu, ar ddiwedd y bwrdd . Mae Matthew a Thaddeus ill dau i bob golwg yn cwestiynu Simon ac yn ceisio rhyw fath o ateb i’r hyn sy’n digwydd ar ôl i Iesu roi’r newyddion.

Symbolaeth Geometrig Yn Y Swper Olaf gan da Vinci

Soniasom am amryw gyfeiriadau symbolaidd, yn enwedig yn ymwneud â 12 apostol Iesu. Fodd bynnag, mae cyfeiriadau symbolaidd eraill sy'n ymwneud â'r defnydd o geometreg a'r rhif tri, a allai gyfeirio at y Drindod Sanctaidd .

Gwelwn yr olaf yn y pedwar grŵp o dri apostol , ytair ffenestr yn y cefndir, ac yn bwysicaf oll, mae ffigur Crist mewn siâp trionglog. Mae ei siâp yn hafalochrog (lle mae pob ochr yn hafal) gyda'r pwynt uchaf fel ei ben, y ddwy ochr yw ei freichiau estynedig, ac mae gwaelod y triongl yn ymddangos lle mae'r bwrdd yn cwrdd â'i dorso.

Mae'r geometreg a ddefnyddir yma hefyd yn dynodi'r syniad o ddwyfoldeb, sydd hefyd yn cynnwys y siâp hanner cylch (sydd hefyd yn awgrymu cylch) uwchben y ffenestr yn union y tu ôl i ffigwr Crist.

Ffigur Crist mewn siâp trionglog, a adlewyrchir yn y gofod rhyngddo ef ac Ioan; Leonardo da Vinci, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Mae'r defnydd o geometreg yn mynd yn ôl i athroniaeth Groeg, a gwelwn yma y dylanwad hwn ar waith da Vinci. Mae hefyd yn awgrymu'r syniadaeth Neo-Blatonic o gyfnod y Dadeni , a oedd yn adfywiad o feddwl athronyddol Clasurol. Roedd yn seiliedig ar athroniaethau Plato o'r byd y tu hwnt i'r byd materol a'r syniad o berffeithrwydd a harddwch, a fabwysiadwyd hefyd gan ffigurau amrywiol yn dilyn y delfrydau Cristnogol.

Gwedd symbolaidd arall a awgrymwyd yw how da Vinci gwahaniaethu y bydoedd ysbrydol a materol trwy osod y bwrdd llorweddol rhwng pob un. Mae'r ffigurau hefyd yn cael eu crynhoi'n ddwys yn y blaendir gan y tabl, sy'n awgrymu'r awyren materol, daearol. Y tu ôl i'ry ffigurau yw'r awgrym o nefoedd neu baradwys.

Rhan aur o Y Swper Olaf gan Da Vinci, yn dynodi cymesuredd Platonig y paentiad; Leonardo da Vinci, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Ymhellach, mae gosodiad syml y tu mewn hefyd yn dileu pob gwrthdyniadau diangen yn y paentiad, ac rydym yn wynebu dim ond yr elfennau angenrheidiol sy'n awgrymu bodolaeth mwy y tu hwnt i'r deunydd byd.

Ni wnaeth Da Vinci ychwaith beintio llewy dros ben Iesu, y byddwn yn sylwi arno mewn paentiadau eraill sy'n darlunio'r olygfa Swper Olaf hwn. Mae rhai ffynonellau yn awgrymu nad oedd yn ddyn crefyddol defosiynol ac yn credu mewn natur, a dyna pam y dewisodd ddarlunio pobl bob dydd fel yr apostolion hefyd.

Techneg Peintio: Lliw, Golau a Gwead

Rhan fawr o Y Swper Olaf gan Leonardo da Vinci yw'r dewis o gyfrwng paentio a ddefnyddir. Fodd bynnag, yn ymgais yr artist i bortreadu lliwiau cyfoethocach, cyfrannodd y dewis hwn yn anffodus at ddirywiad y paentiad ac ymdrechion adfer diddiwedd i bob golwg.

Ni baentiodd Da Vinci Y Swper Olaf fel ffresgo. Mae paentiadau Fresco yn cael eu gwneud gyda phigmentau lliw sy'n hydoddi mewn dŵr ar gôt ffres o blastr gwlyb, a chyfeirir ato fel buon fresco , sy'n golygu "gwir ffres" yn Eidaleg. Roedd yn rhaid gwneud y dechneg hon gydag effeithlonrwydd a chyflymder fel y plastrbyddai'n sychu o fewn oriau.

Roedd Da Vinci eisiau defnyddio lliwiau a fyddai'n sefyll allan o'u cymharu â lliwiau ffresgo, felly cyfunodd gyfryngau amrywiol fel paent olew a tempera i haen ddwbl o blastr sych.

Priniodd y wal gyda sylfaen gesso, traw a mastig. Gosododd is-gôt blwm wen a roddodd fwy o oleuedd i'r paent, sef techneg a ddefnyddir fel arfer mewn peintio panel. Nid oedd y dechneg hon ar wal gerrig mor llwyddiannus, fodd bynnag, oherwydd dechreuodd y paent fflawio wedi dim ond ychydig flynyddoedd o osod.

Manylyn o Y Swper Olaf gan Da Vinci , yn darlunio'r technegau peintio a ddefnyddir gan yr artist i gyflawni cyferbyniadau rhwng golau a thywyllwch; Leonardo da Vinci, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Mae Da Vinci hefyd yn defnyddio'r technegau chiaroscuro a sfumato i greu dyfnder gweledol o'r cyferbyniadau lliw golau a thywyll . Gwelwn y cyferbyniadau hyn o oleuni a thywyllwch yn enwedig ar flaen yr awyren ddarluniadol yn symud i mewn tuag at ffigwr Crist. Mae'r ardaloedd ger y waliau yn ymddangos yn dywyllach ac yn fwy cysgodol.

Caniataodd y dechneg hon hefyd i'r artist wneud i ffwrdd ag amlinellau beiddgar neu fwy miniog. Mae Sfumato , sy'n golygu "smokey," hefyd yn dechneg i gyfuno lliwiau â'i gilydd. Mae hyn hefyd yn creu graddiad mwy naturiol o arlliwiau ac amlinelliadau, gan roi golwg niwlog a realistig gyffredinol i'r paentiad.

Mae gwead y paentiad wedi’i ddisgrifio fel “grainy a thameidiog”, sy’n cael ei wneud yn fwriadol yn ôl pob sôn gan da Vinci, ond hefyd o ganlyniad i’r dirywiad parhaus dros amser a wnaed i wal gerrig.

Manylyn wedi'i docio o Y Swper Olaf (1495-1498) gan Leonardo da Vinci, yn darlunio gwead tameidiog y paentiad; Leonardo da Vinci, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Safbwynt a Graddfa

Mae defnydd medrus o linellau i ddangos persbectif yn Y Swper Olaf peintio. Roedd Da Vinci yn feistr ar ymgorffori elfennau mathemategol i greu cymesuredd gweledol. Pen Iesu yw'r prif bwynt diflannu ar gyfer y llinellau perspectif, a elwir hefyd yn llinellau orthogonal, sy'n rhan o'r hyn sy'n creu'r persbectif llinellol un pwynt yn y paentiad hwn.

Mae'r rhain hefyd yn amlygu ffigwr canolog a phwysicaf y llun hwn. cyfansoddiad, sef Crist. Ffaith ddiddorol am ddull da Vinci o gyflawni persbectif un pwynt yw ei fod wedi morthwylio hoelen i'r wal i nodi lle y dechreuodd.

Mae Da Vinci hefyd yn defnyddio persbectif awyrol yn y dirwedd allanol. Mae'n ymddangos yn niwlog ac atmosfferig, sy'n creu ymdeimlad o ddyfnder. Ymhellach, mae defnyddio lliwiau mwy tywyll yn ychwanegu at yr ymdeimlad hwn o bellter yn y cefndir.

Gweld hefyd: Sut i Dynnu Llygaid Anime - Tiwtorial Cam wrth Gam Llygaid Anime

Y Swper Olaf (1495-1498) gan Leonardo da Vinci yn y ffreutur wal ySanta Maria delle Grazie; Leonardo da Vinci, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Oherwydd bod y paentiad wedi'i wneud ar wal ffreutur Santa Maria delle Grazie, mae'n raddfa fawr, yn mesur 4.6 x 8.8 metr (29 troedfedd o hyd a 15 troedfedd o uchder). Ynghyd â'r defnydd medrus o bersbectif, mae Y Swper Olaf yn ymddangos fel pe bai'n rhan o'r ystafell y mae wedi'i phaentio ynddi, ac mae'n ymddangos bod gwylwyr yn dod yn rhan o olygfa'r swper.

Dychmygwch syllu ar yr olygfa swper wrth gael swper yn y ffreutur, a oedd yn un o'r bwriadau y tu ôl i symbolaeth y llun hwn, i gyd-fynd â phrydau'r brodyr.

Ffeithiau Am Y Swper Olaf Paentiad

Isod, rydym yn trafod ychydig o ffeithiau diddorol am baentiad Swper Olaf da Vinci, yn amrywio o sut y defnyddiodd frasluniau paratoadol i astudio mynegiant wynebau pobl i gopïau pwysig a wnaed o'r paentiad sy'n ein helpu i weld sut olwg oedd arno yn y cychwyn cyntaf. Byddwn hefyd yn siarad am rai damcaniaethau cynllwyn am symbolaeth a chynnwys y paentiad.

Brasluniau Paratoadol Da Vinci

Gwnaeth Da Vinci nifer sylweddol o frasluniau paratoadol ar gyfer y llun Swper Olaf . Dywedir ei fod wedi astudio gwahanol bobl a'u gwahanol ymadroddion wyneb a sut roedd eu symudiadau yn ymddangos. Yr oedd y rhai hyn am ei ddarluniau ef o'r deuddeg apostol.

Ymae'n debyg bod nodweddion wyneb y deuddeg apostol yn nodweddion a gymerwyd gan bobl gyffredin o amgylch Milan. Mae rhai ffynonellau hefyd yn awgrymu bod da Vinci wedi dod o hyd i droseddwr go iawn i fodelu’r nodweddion ar gyfer ffigwr Jwdas yn y paentiad; Credir bod da Vinci wedi ymweld â charchardai ym Milan i ddod o hyd i'r model perffaith.

Astudio ar gyfer y Swper Olaf (1494-1495) gan Leonardo da Vinci; Leonardo da Vinci, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Copïau o Y Swper Olaf Gwreiddiol

Rhan bwysig arall o Y Swper Olaf paentio, yn eironig, yw'r holl gopïau o'r paentiad. Mae nifer o gopïau wedi'u gwneud dros y blynyddoedd. Daw dau gopi pwysig oddi wrth y arlunwyr Eidalaidd , Giampietrino (c. 1520), a gedwir yn Academi Frenhinol y Celfyddydau yn Llundain, a Cesare da Sesto (c. 1520), a gartrefwyd yn Eglwys St. ■ Ambrogio yn ardal Ponte Capriasca yn y Swistir. Credwyd bod y ddau artist ym mywyd a chylch da Vinci, o bosibl fel ei gynorthwywyr.

Mae’r paentiadau yn gopïau pwysig sy’n rhoi manylion am y gwreiddiol “Y Swper Olaf”. Mewn gwirionedd, defnyddiwyd copi Gampietrino fel cyfeiriad ar gyfer y gwaith adfer mawr yn ystod y 1970au.

Mae copïau eraill, mwy cyfoes o baentiad ac arddull y Swper Olaf wedi cael eu phriodoli a’u dadadeiladu gan artistiaid fel The Swrrealydd Salvador DalíSacrament y Swper Olaf (1955), Y Swper Olaf gan yr Artist Pop Andy Warhol (1986), Y Swper Cyntaf gan Susan Dorothea White (1988), yr artist ffeministaidd Mary Beth Edelson Rhai Artistiaid Merched Americanaidd Byw / Swper Olaf (1972), a llawer o rai eraill.

Cerdyn post o Y Swper Olaf gan Da Vinci a gyhoeddwyd yn neu cyn 1904 ; Anhysbys Awdur anhysbys, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Damcaniaethau Cynllwyn Ynglŷn â Y Swper Olaf Peintio

Y Swper Olaf gan Mae da Vinci wedi bod yn destun nifer o ddamcaniaethau cynllwyn crefyddol, gan ddod yn symbol o ddirgelwch gyda negeseuon “cudd”. Un ddamcaniaeth gynllwynio gyffredin sy'n werth ei nodi yw'r ffigwr o Ioan yn eistedd wrth ymyl ochr dde Iesu (ein chwith) yr adroddwyd, mewn gwirionedd, ei fod yn Fam Mair.

Mae bron pob paentiad Swper Olaf cyn fersiwn da Vinci yn darlunio John mewn modd benywaidd, a chopïodd da Vinci hefyd brif nodweddion y darluniau blaenorol hyn. Byddwn yn sylwi bod gan ffigwr Ioan ystum corff di-sigl bob amser, a ddarlunnir yn gyffredin yn lledorwedd neu’n cysgu wrth ymyl Iesu. Mae hefyd wedi’i ddisgrifio fel “y disgybl yr oedd Iesu’n ei garu” yn Efengyl Ioan.

Manylyn o’r “disgybl annwyl” i dde Iesu, a nodwyd gan haneswyr celf fel yr apostol Ioan, ond wedi'i ddyfalu yn llyfr 2003 The Da Vinci Code a gweithiau tebyg i fod yn Mary Magdalene; Leonardo daVinci, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Mae enghreifftiau o John mewn paentiadau eraill yn cynnwys Y Swper Olaf (1325) gan Duccio di Bouninsegna, Y Swper Olaf (1325) gan Andrea del Castagno. 3> (1445 i 1450), a Y Swper Olaf (1486) gan Domenico Ghirlandaio (1486), a allai fod wedi dylanwadu ar sut y gosododd da Vinci ei baentiad.

Leonardo da Gwyddys hefyd fod Vinci yn darlunio ei destun gyda rhinweddau benywaidd.

Mae enghraifft i’w gweld yn ei baentiad o’r enw Sant Ioan Fedyddiwr (c. 1513 i 1516). Ymhellach, credir bod y Fam Mair yn cael ei phortreadu gyda’r apostolion mewn paentiadau eraill o’r Swper Olaf, er enghraifft, yn Y Swper Olaf (1442) gan Fra Angelico (1442), gwelwn fenyw yn penlinio yn y gornel chwith. Byddai hyn yn gwneud y syniad o’i phresenoldeb ym mhaentiad da Vinci yn llai dirgel.

Mae symbolau eraill fel “M” wedi’u hadrodd i fod wedi’u mewnblannu yng nghanol y cyfansoddiad, sydd heb os yn sefyll am Mary Magdalene. Bu llyfrau The Templar Revelation (1997) gan Lynn Picknett a The Holy Blood and the Holy Grail (1982) gan Michael Baigent, Henry Lincoln, a Richard Leigh hefyd yn ddylanwadol wrth hybu hyn. “dyfalu”. Mae'r Da Vinci Code (2003) gan Dan Brown hefyd wedi bod yn ddylanwad pop-ddiwylliannol gan gyflwyno ac ehangu ar lawer o'r damcaniaethau a grybwyllwyd uchod.

Crëwyd y ddelwedd hon gyda dim newidpeth o gyd-destun hanesyddol y paentiad a’r technegau manwl a ddefnyddiwyd i’w greu. Oherwydd amrywiol ffactorau amgylcheddol a chanolig, mae'r paentiad wedi diraddio dros y blynyddoedd ac wedi colli'r rhan fwyaf o'i wreiddioldeb. Fodd bynnag, o wahanol adferiadau, rydym yn dal i gael profi'r campwaith Beiblaidd hwn.

<15
Artist Leonardo da Vinci
Dyddiad Paentio c. 1495 i 1498
Canolig Tempera a phaent olew ar blastr (nid ffresgo)
Genre Paentio Hanes Crefyddol
Cyfnod Dadeni Uchel Eidalaidd
Dimensiynau 4.6 x 8.8 metr
Cyfres / Fersiynau Amherthnasol
Ble mae wedi ei leoli? Cwfaint Santa Maria delle Grazie, Milan
Beth Sy'n Werth Ddim ar gael

Dadansoddiad Cyd-destunol: Trosolwg Cymdeithasol-Hanesyddol Byr

Dechreuwyd y Swper Olaf gan Leonardo da Vinci tua 1495 a’i gwblhau tua 1498. Byddai llawer yn gofyn, “Ble mae Y Swper Olaf yn peintio?” oherwydd nid yw wedi'i leoli yn yr un o'r orielau celf na'r amgueddfeydd mawr. Fe'i peintiwyd ar wal yr ystafell fwyta, a elwir fel arall yn ffreutur, lleiandy Dominicaidd Santa Maria delle Grazie, a leolir ym Milan. Fe'i comisiynwyd gan Ddug Milan,mewn cyferbyniad â thryloywder o 50% wedi'i droshaenu fel delwedd ddrych. Mae'r delweddau cyfrinachol yn Y Swper Olaf gan Da Vinci i'w gweld trwy gymhwyso "Looking Glass Code" clasurol Da Vinci. Mae'r ddelwedd wreiddiol fel y'i gwelir trwy ddrych wedi'i gorchuddio â'r paentiad gwreiddiol. Mae goblygiadau’r nofel, The Da Vinci Code o ran sensoriaeth o stori Mair Magdalen, yn amlwg… Mae’r Greal Sanctaidd wedi pylu ond wedi’i amlinellu’n glir fel Calis mawr, addurnedig sy’n gwasanaethu fel canolbwynt y bwrdd. Wrth edrych ar bob un o law Iesu Grist sydd wedi’i chlwyfo’n ddrwg, gallwch edrych i fyny at ei wyneb a sylwi bod ei olwg wedi dilyn eich un chi, gan newid o un llaw i’r llall. Mae Leonardo Da Vinci yn ymddangos mewn hunanbortread, yn gwisgo helmed fetel, ar ddwy ochr allanol y cynfas, llygad i lygad gyda'r gwyliwr; Rikfriday, CC BY-SA 3.0, trwy Wikimedia Commons

Sefyll Profion Amser

Mae paentiad Swper Olaf yn dyst i'r sgil a thrachywiredd un o artistiaid gorau’r Dadeni, Leonardo da Vinci, a beintiodd a darluniodd olygfa enwog mewn celf Gristnogol – golygfa’r Swper Olaf Beiblaidd. At hynny, mae paentiad Y Swper Olaf wedi bod trwy bron bopeth y gall paentiad fynd drwyddo, ac mae'n debyg na ddylai fynd drwyddo. speculations, mae'n parhau i fod yn gyfan ar y wal ffreutur oSanta Maria delle Grazie. Mae bellach wedi'i warchod yn yr ystafell sy'n cael ei rheoli gan yr hinsawdd, gan ganiatáu i nifer o ymwelwyr yn unig ar y tro ei gweld am ychydig funudau.

Edrychwch ar ein llun Y Swper Olaf stori we yma!

Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

Pwy Beintiodd Y Swper Olaf ?

Mae’r olygfa Feiblaidd lle mae Crist yn cael ei swper olaf gyda’i ddisgyblion wedi bod yn destun nifer o beintiadau a wnaed trwy gydol hanes Ewrop a celf Gristnogol . Mae llawer o artistiaid wedi peintio golygfa'r Swper Olaf, fodd bynnag, mae Y Swper Olaf artist o'r Dadeni Uchel, Leonardo da Vinci, a ddechreuwyd tua 1495 ac a gwblhawyd tua 1498, yn un o'r fersiynau mwyaf poblogaidd.

Ble Mae Y Swper Olaf Paentiad gan Leonardo da Vinci?

Y Swper Olaf Paentiwyd paentiad gan Leonardo da Vinci ar wal yr ystafell fwyta (neu ffreutur) yng nghwmfaint Dominicaidd Santa Maria delle Grazie, a leolir ym Milan. Fe'i comisiynwyd gan Ddug Milan, Ludovico Sforza, fel rhan o fawsolewm teuluol a ailadeiladwyd o eglwys. Nid oedd yn ffreutur ar yr adeg y dechreuodd da Vinci beintio.

Pam Mae'r Swper Olaf gan da Vinci ar Wahân?

Ers i da Vinci ddechrau peintio Y Swper Olaf , dechreuodd ddirywio oherwydd y deunyddiau a ddefnyddiodd. Mae ffreutur Lleiandy Santa Maria, lle mae'r paentiad wedi'i leolihefyd mewn ardal gyda lefelau uwch o leithder ac yn dueddol o ddioddef llifogydd. Roedd y paentiad yn amsugno lleithder o wahanol ffynonellau, gan gynnwys yr ager o'r gegin. Cafodd ei beintio hefyd ar wal allanol denau a dechreuodd y paent fflawio oddi ar y wal.

Oes Traed gan Iesu yn Y Swper Olaf gan da Vinci?

Do, ond yn ystod y 1650au, torrwyd drws i wal y ffreutur yn union o dan ffigur Iesu, a dorrodd hwnnw hefyd ei draed allan. Mewn copïau eraill o baentiad Y Swper Olaf , gallwn weld traed Iesu, megis yn Y Swper Olaf (c. 1520) Giampietrino, sydd wedi'i leoli yn Academi Frenhinol y Celfyddydau yn Llundain.

Ludovico Sforza, fel rhan o fawsolewm teulu wedi'i ailadeiladu o eglwys. Nid ffreutur ydoedd ar yr adeg y dechreuodd da Vinci beintio.

Y Swper Olaf (adferwyd) gan Leonardo da Vinci, 1495-1498; Leonardo da Vinci, Parth cyhoeddus, trwy Gomin Wikimedia s

“Cyfres o Ddigwyddiadau Anffodus”: Adfer Y Swper Olaf

Yna yn hanes y tu ôl i adfer Swper Olaf da Vinci; mae'r paentiad wedi mynd ar daith hir, galed i gadw ei siâp, felly i ddweud. Yn anffodus, cychwynnodd y broses ddirywio yn yr eiliad y dechreuodd da Vinci beintio Y Swper Olaf oherwydd rhai deunyddiau a ddefnyddiodd. Byddwn yn trafod hyn yn fanylach yn y dadansoddiad ffurfiol isod.

Roedd lleiandy Santa Maria hefyd wedi'i leoli mewn ardal lle roedd lefelau uwch o leithder yn ogystal â llifogydd. Felly, roedd y paentiad yn amsugno lleithder o wahanol ffynonellau, gan gynnwys y stêm o'r gegin. Arweiniodd hyn yn ogystal â chael ei beintio ar wal allanol denau at y paent yn dechrau fflawio oddi ar y wal.

Dirywiodd y paentiad yn raddol, ac yn naturiol, o 1517 ymlaen, a dystiwyd gan lawer. Pan welodd yr hanesydd Eidalaidd, Giorgio Vasari , gyflwr y Swper Olaf tua chanol y 1500au, fe’i disgrifiwyd ganddo fel “mwd o smotiau”. Yn ystod y cyfnod hwn, mae'r arlunydd Mannerist Eidalaidd Giovanni Paulo Lomazzo hefyddywedir bod “y paentiad i gyd yn adfail”.

Dechreuodd y gwaith adfer tua 1726 a pharhaodd tan ymhell i mewn i'r 20fed ganrif.

Fodd bynnag, gwaethygodd yr amrywiol ymdrechion adfer y peintio mwy. Defnyddiodd rhai baent olew a farnais i lenwi bylchau ac fe wnaeth eraill ddileu gwaith adfer blaenorol a dechrau eto. Ceisiodd rhai adferwyr hefyd symud y wal i leoliad mwy diogel ond achosi difrod yn y broses, ac felly ceisio gludo'r darnau at ei gilydd.

Y Swper Olaf (cyn-adfer ) gan Leonardo da Vinci, 1495-1498; Leonardo da Vinci, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Cyfrannodd grymoedd allanol ar wahân i ffactorau amgylcheddol hefyd at ddinistrio’r paentiad. Defnyddiodd milwyr Napoleon y ffreutur fel stablau ym 1796 pan ddaethant i gymryd drosodd Milan. Taflodd y milwyr hyn hefyd gerrig a chreigiau at y darlun, a dywedir bod rhai wedi crafu llygaid yr Apostol. Roedd y ffreutur hefyd yn cael ei ddefnyddio fel carchar ar un cyfnod.

Yn ystod y 1900au cynnar, glanhawyd y paentiad gan wahanol adferwyr a chyflawnwyd lefel benodol o waith adfer, ond yn ystod yr Ail Ryfel Byd yn 1943, gadawodd bomio ym Milan rhannau o'r Santa Maria delle Grazie yn adfeilion, gan gynnwys to'r ffreutur. Cafodd paentiad Swper Olaf ei warchod a’i glustogi gan fatresi, bagiau tywod a gobenyddion.

Yn ystod ail-gread y ffreutur, roedd ycafodd y paentiad ei amlygu ymhellach i'r amgylchedd agored, gan achosi mwy o ddiraddio, ond parhaodd y gwaith adfer.

Gorchuddiwyd y paentiad â resin amddiffynnol i atal difrod lleithder, a'r rhan fwyaf o'r paent o ymdrechion adfer eraill ledled y blynyddoedd gael ei ddileu. Yn ystod y 1970au hwyr, cymerodd yr adferwr Pinin Brambilla Barcilon yr awenau ar yr ymdrechion adfer ar raddfa fwy, gan bara 21 mlynedd. Roedd y broses adfer yn cynnwys sgrapio'r holl hen baent o waith adfer blaenorol a chreu hinsawdd reoledig yn y ffreutur.

Agorwyd y paentiad wedi'i adfer i'r cyhoedd o'r diwedd ym 1999 gyda chryn feirniadaeth am y ffordd yr oedd yn ymddangos - roedd dadl ynghylch a oedd yn fwy “anffurfiedig” neu'n fwy o'r Swper Olaf gwreiddiol. Dywedodd rhai beirniaid fel yr arlunydd Prydeinig, Michael Daley, na ddylai'r paentiad fod wedi'i adfer ac fe adawodd (yr adferiad) iddo (y paentiad) “gymeriad o'r 20fed ganrif”.

Cyfarwyddwr y Sefydliad o Adfer yn Fflorens, Giorgio Bonsanti, yn credu bod y gwaith adfer wedi bod yn gadarnhaol. Dywedir ei fod wedi dweud, “Rwy’n meddwl eu bod wedi gwneud gwaith da iawn. Mae'r hyn oedd yno wedi'i adennill; mae'r hyn a ychwanegwyd wedi'i wneud gyda gwrthdroadwyedd llwyr. Rwy'n meddwl ei bod yn llawer gwell gweld 20 y cant o ddeunydd gwreiddiol Leonardo yn hytrach na rhywbeth a oedd yn ffug 100 y cant”.

"Yr OlafMae swper” yn sicr wedi bod yn beintiad anodd ei weld ers iddo gael ei beintio, yn bennaf oherwydd ei ddirywiad a nifer o adferiadau. Mae hyd yn oed wedi cael ei alw’n “Y Swper Coll” gan rai beirniaid. Trwy ei hadferiad 21 mlynedd diweddar, gallwn weld agweddau newydd (neu ddim ond y gwreiddiol) o gampwaith y Dadeni hwn.

Mae'r Swper Olaf gwreiddiol yn dangos inni agweddau a gafodd eu gorchuddio. neu wedi newid o'r blaen. Er enghraifft, gwelir millefleurs addurniadol ar y dillad, ac mae rhai rhannau o'r dirwedd yn y ffenestr y tu ôl i ffigwr Crist yn eistedd. Yn ogystal, mae nodweddion wyneb gwreiddiol rhai o'r disgyblion wedi newid, gan eu darlunio heb farfau, ceg agored, a nodweddion eraill fel ystum y pen, y llygaid a'r dwylo wedi newid.

Dadansoddiad Ffurfiol: Trosolwg o Gyfansoddiad Byr <19

Isod, byddwn yn edrych yn agosach ar baentiad Swper Olaf ac yn trafod sgil da Vinci wrth bontio'r bwlch rhwng estheteg artistig, mathemateg, a geometreg yn y cyfansoddiad hwn. Mae cryn dipyn yn digwydd yn y paentiad hwn ac yn sicr ni osododd da Vinci yr holl chwaraewyr ar hap, er efallai eu bod yn ymddangos felly.

The <25 gan Leonardo da Vinci>Swper Olaf , wedi'i docio i ddangos dim ond y tri disgybl ar ochr dde bellaf y bwrdd; Katolophyromai, CC0, trwy Wikimedia Commons

Pwnc

Y Swper Olaf mae peintio yn gipolwg ar yr eiliad y mae Crist yn dweud wrth ei Apostolion y bydd un ohonynt yn ei fradychu; “Yn wir, rwy’n dweud wrthych, y mae un ohonoch yn mynd i’m bradychu i,” (Efengyl Ioan 13:21). Mae'r paentiad yn darlunio pob apostol yn ymateb yn ei ffordd unigryw ei hun. Mae hyn hefyd yn digwydd yn ystod y swper olaf gyda Iesu cyn iddo gael ei drosglwyddo i'r awdurdodau, a hysbyswyd gan Jwdas.

Mae'r rhan fwyaf o'r cyfansoddiad yn cael ei gymryd i fyny gan fwrdd llorweddol hir yn eistedd Crist yn y canol gyda ei ddeuddeg apostol ar ei aswy a'r dde. Mae’r ffigurau i gyd yn ein hwynebu ni, y gwylwyr. Sylwn ar dair ffenestr fertigol y tu ôl i'r ffigurau, gyda'r ffenestr ganolog yn union y tu ôl i Grist, sy'n amlygu ei ffigur a'i bwysigrwydd. Mae'r tu allan, a welir trwy'r ffenestri hyn, yn awgrymu tirwedd fynyddig wyrdd a gwyrddlas.

Manylyn o Grist wedi ei docio yn Y Swper Olaf (1495-1498) gan Leonardo da Vinci (1495-1498), gyda golygfa'r dirwedd o'r ffenestr y tu ôl iddo; Leonardo da Vinci, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Mae'r tu mewn yn darlunio gofod pensaernïol geometrig gyda phedwar tapestrïau fertigol yn hongian o boptu'r waliau o bobtu i'r ffigurau. Ger gwaelod y paentiad, yn union o dan ffigwr Crist, lle byddai ei draed, mae adran wag - dyma lle torrwyd drws i wal y ffreutur flynyddoedd ynghynt. Mae rhai ffynonellau hefyd yn awgrymu bod da Vinci wedi'i ddarlunioTraed Crist yn yr un modd a welwn pan oedd ar y Groes.

Ar y bwrdd bwyta, sylwn ar y lliain bwrdd gwyn gyda'i batrwm o waith les, gwydrau gwin, piserau dŵr, powlenni piwter, a bwydydd fel rholiau, pysgod, ffrwythau, a hefyd gwin.

Yn eistedd wrth y bwrdd, rhennir y ffigurau yn bedwar grŵp o dri. Yn wreiddiol, dim ond ffigurau Iesu, Jwdas, John, a Pedr oedd yn adnabyddadwy, fodd bynnag, oherwydd ffynonellau eraill (yn ôl y sôn, llyfrau nodiadau da Vinci a chopïau eraill o'r paentiad hwn), roedd modd adnabod yr holl ffigurau. Mae pob grŵp hefyd yn mynegi ymateb emosiynol penodol wrth glywed y newyddion gan Iesu.

O'r chwith eithaf i'r dde, mae'r grŵp cyntaf yn cynnwys Bartholomew, Iago Les (neu Fab Alffeus), ac Andreas, y mae ei dwylo yn cael eu codi fel pe bai'n arwydd i stopio neu arafu - mae'r tri chymeriad yn darlunio emosiynau o syndod.

Cnwd o Y Swper Olaf (1495-1498) gan Leonardo da Vinci (1495-1498), yn darlunio Bartholomew, Iago Les (neu Fab Alffeus), ac Andrew ar y chwith eithaf; gweler enw ffeil neu gategori, Parth cyhoeddus, trwy Comin Wikimedia

Gweld hefyd: Katarzyna Kobro - Archwiliwch y Cerflunydd Pwylaidd Avant-Garde Hwn

Mae'r grŵp nesaf yn dechrau gyda Peter yn pwyso draw at Ioan, y mae ei ben yn gogwyddo i'r ochr chwith i Pedr. Mae llaw chwith Pedr ar ysgwydd dde Ioan. Mae dwy law John wedi'u clampio, gan orffwys ar y bwrdd. Ef hefyd yw'r ieuengaf o'r deuddeg apostol ac fe'i disgrifir felâ thueddiad “llyngu”.

Os edrychwn yn ofalus, byddwn hefyd yn sylwi bod llaw dde Pedr yn dal cyllell, ond mae ei fraich a'i law yn ymddangos yn anghymesur. Mae hyn wedi cael ei alw’n “law heb gorff” oherwydd nid yw ei ysgwydd dde a’i benelin mewn aliniad anatomegol â’i law. Fodd bynnag, gall hyn hefyd fod oherwydd bod Peter i'w weld yn gorffwys ei law ar ei glun tra'n dal y gyllell, sy'n gwneud iddo ymddangos yn ddatgymalog. lle bydd Pedr yn ceisio amddiffyn Iesu tra'n cael ei arestio yng ngardd Gethsemane. Mae hyn o adnod yn Efengyl Ioan (18:10), “Yna Simon Pedr, yr oedd ganddo gleddyf, a’i tynnodd ef a tharo gwas yr archoffeiriad a thorri ei glust dde i ffwrdd. (Enw y gwas oedd Malchus)”.

Mae Jwdas Iscariot yn eistedd wrth ymyl Pedr, ond yn y llun, mae'n ymddangos yn fwy o flaen Pedr ac Ioan. Pwynt pwysig i'w nodi yw bod Jwdas fel arfer yn cael ei ddarlunio wedi'i wahanu oddi wrth yr apostolion eraill mewn paentiadau eraill o'r olygfa hon. Gwelwn hyn yn Y Swper Olaf (1447) gan yr arlunydd Dadeni Cynnar , Andrea del Castagno.

Y Swper Olaf (1445-1450) gan Andrea del Castagno; Andrea del Castagno, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Darluniodd Da Vinci ef gyda'r holl apostolion eraill, ond gyda gwahaniaethau. Er enghraifft, mae ei ben yn cael ei ddarlunio

John Williams

Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.