Watson a'r Siarc gan John Singleton Copley - Dadansoddiad

John Williams 01-06-2023
John Williams
Artist FfrengigNofel glasurol Théodore Géricault a Herman Melville, Moby-Dick(1851).

Raft of the Medusa ( 1818-1819) gan Théodore Géricault; Théodore Géricault, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Cyfeiriadau Artistig a Symbolaeth Grefyddol

Mae cyfeiriadau niferus at gerfluniau a phaentiadau clasurol, ac y mae ffigyrau Copley yn debyg i'r rhai hyn. Dylanwadwyd ar Copley gan nifer o ddarnau celf enwog yn ystod y cyfnod y peintiodd Watson and the Shark, a nodwyd bod llawer o'r cyfeiriadau hyn yn dod o naratifau crefyddol.

Ffigur Watson yw sy'n arwydd o'r Borghese Gladiator (c. 100 CC), y credir iddo gael ei gerflunio gan Agasias o Effesus. Mae'n gerflun marmor maint llawn o ryfelwr gyda'i fraich chwith yn ymestyn. Mae ffigwr nofiadwy Watson yn y dŵr, os yw'n sefyll, mewn safiad tebyg i'r rhyfelwr a grybwyllwyd uchod.

CHWITH: Y gladiator neu ryfelwr Borghese, ar hyn o bryd yn y Louvre ym Mharis; Gijselaar, Nicolaas Cornelis de (1792-1873), CC BY 4.0, trwy Wikimedia Commons

Fi oedd y flwyddyn 1749, a phenderfynodd Brook Watson fynd i nofio yn y môr yn Harbwr Havana yn Cuba. Wrth nofio, ymosododd siarc arno ddwywaith - achubodd criw o naw dyn ef ychydig cyn i'r siarc gael gafael arno am y trydydd ymgais. Mae'r olygfa drawmatig ac arwrol hon wedi'i hanfarwoli fel y paentiad enwog Watson and the Shark , a grëwyd gan John Singleton Copley ym 1778.

Artist Abstract: Who Was John Singleton Copley?

Arlunydd Eingl-Americanaidd oedd John Singleton Copley, yr adroddir iddo gael ei eni yn Boston, Massachusetts. Roedd yn cael ei ystyried yn un o arlunwyr trefedigaethol mwyaf dylanwadol ei gyfnod, yn boblogaidd am ei baentiadau portread a phaentiadau hanesyddol. Bu'n byw ac yn gweithio yn America am y tro cyntaf fel arlunydd ac yn 1774 symudodd i Lundain, Lloegr, lle datblygodd ei yrfa ymhellach, yn arbennig ei baentiadau hanesyddol. Creodd dros 300 o weithiau celf ac roedd yn arloeswr yn y genre paentio realaidd Americanaidd.

John Singleton Copley Self-Portrait (1780-1784) gan John Singleton Copley; John Singleton Copley, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Watson and the Shark mewn Cyd-destun

<13
1>Artist John Singleton Copley
Dyddiad Paentio 1778
Canolig Olew ar gynfas
Genre Hanes Paentio, Paentio Anifeiliaid , acyfansoddiad gyda'i fraich dde wedi'i ymestyn allan mewn modd tebyg i Watson. Mae pen Watson hefyd yn benthyca oddi wrth un o bennau'r mab a ddarlunnir yn y cerflun enwog Laocöon a'i Feibion (c. 42 BCE i 20 BCE), gan dri cherflunydd posibl, sef, Athanadoros, Hagesandros, a Polydoros o Rhodes .

Pan edrychwn ar y ffigurau eraill yn y cwch, megis y ddau ddyn yn ceisio cyrraedd Watson, maent yn ymdebygu i'r pysgotwyr yn narlun Raphael, The Miraculous Draft of Fishes (1515). i 1516). Yn ogystal, mae'r dyn gyda'r bwth bwth ar fin tyllu'r siarc yn debyg i San Siôr (gweler San Siôr a'r Ddraig gan Raphael, 1504-1506) a San Mihangel (gweler St. Michael the Archangel gan Guido Reni, 1636).

Wyneb i Fyny: Dylanwad Charles le Brun

Heblaw am gyfeiriadau artistig, nodwedd bwysig arall o'r Watson a'r Siarc peintio yw'r mynegiant wyneb a roddir i bob un o'r dynion. Am hyn, cyfeiriodd Copley at waith dylanwadol yr arlunydd Ffrengig, Charles le Brun. Astudiodd Le Brun ystumiau'r wyneb a chyhoeddodd lyfr ar y pwnc, o'r enw Méthode pour apprendre à dessiner les passions (1698).

Mae rhai o'r mynegiant wyneb a'u cyflyrau emosiynol cysylltiedig yn cynnwys sylw neu dirmyg, megis am y dyn sy'n dal y cwdyn badell; mae'r dyn ymhell ar y chwith yn y cwch yn arswydo; mae'r dyn â'r rhaff yn dangos trugaredd,ac y mae yr hynaf yn dangos syndod.

Astudiaeth o ymadroddion gan Charles le Brun; Charles Le Brun, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Yn y pen draw, mae'r ffigurau'n chwarae rhan arwyddocaol yn y darlun hwn, fel y ffigwr Affricanaidd yn dal y rhaff. Sonnir hefyd mai ef yw’r unig un sy’n dal y rhaff, sef “rhif achub” iawn Watson.

Gweld hefyd: Ôl-ddyfodolaeth - Edrych yn ôl ar Gelf Ôl-ddyfodol

Mae dehongliadau gwahanol am y dyn hwn. Er enghraifft, gellid ei ystyried fel yr arwr yn achub Watson oherwydd ei fod yn dal y rhaff, neu efallai y gallai ei wedd mwy goddefol fod yn pwysleisio safiad mwy gweithredol y dyn gyda'r bwth bwth.

Mae'r ffigwr hwn yn debyg i'r dyn yn Pennaeth Negro Copley (1778), fel y credid bod gan Copley hoffter ohono. Mae ei gynnwys hefyd wedi'i ddyfalu fel awgrym gwrthgaethwasiaeth. Mae'r ffigurau hefyd wedi'u gorchuddio â gwahanol wisgoedd. Mae rhai yn ymddangos yn gyfoethocach, fel y dyn gyda'r cwdyn badell, sy'n gwisgo regalia ffasiynol y cyfnod fel esgidiau lledr bwcl a chôt. Mae'r dynion hefyd yn disgyn i grwpiau oedran gwahanol, o'r ifanc i'r hen.

Pennaeth Negro (1777 neu 1778) gan John Singleton Copley; John Singleton CopleySailko, CC BY 3.0, trwy Wikimedia Commons

Lliw

Paint copili mewn lliwiau tawel, gwyrdd y môr yn ymestyn ymhell i'r cefndir yn cael ei gwrdd gan felan a gwyn yr awyr a'r cymylau . Y cyffredinolmae peintio yn ymddangos bron yn niwlog yn ei gynllun lliwiau, efallai'n dynwared yr awyr niwlog y mae rhywun yn ei brofi ar y môr. Sylwn hefyd ar amrywiadau brown o'r llongau aneglur yn y cefndir a'r cwch yn y blaendir.

Mae drama ddiddorol ar olau a thywyllwch ym mlaendir y llun. <5

Mae'r siarc bron yn dod allan o ardal fwy tywyll a chysgodol yng nghornel dde isaf y paentiad. Mae'n ymddangos bod hyn yn cyfosod y ffynhonnell golau anhysbys dros gorff Watson a'r dynion ar y cwch. Ymddengys fod y ffynhonnell golau hon hefyd yn amlygu'r ffigurau canolog hyn a'r prif weithred o achub Watson.

Llinell a Gofod

Crëir dyfnder ac ymwybyddiaeth ofodol y paentiad gan ddrama gref ar fertigol, llinellau llorweddol, a lletraws, gan bwysleisio'r weithred a'n cadw'n swynol yn y tensiwn deinamig. Sylwn ar y llinellau llorweddol o gorff Watson yn y dŵr, y siarc, y cwch yn y blaendir, a’r adeiladau a’r llongau o boptu yn y cefndir. Mae'r llinellau llorweddol yn cydadweithio â'r croeslinau a grëwyd o'r tonnau ar y dŵr, y rhwyf i'r chwith, braich Watson yn cyrraedd y cwch, yn ogystal â'r dynion yn y cwch.

Gyda'i gilydd, a “ triongl cyfansoddiadol” yn cael ei greu, gan roi pwyslais pellach ar y ffigurau canolog a chreu effaith igam-ogam o linellau sy'n symud ein syllu tuag at y cefndir.

Y fertigoldangosir agweddau o'r paentiad gan ffigwr y dyn sy'n sefyll gyda'r bwth bwth a'r bwth bwth ei hun. Sylwn hefyd sut mae'r harbwr yn y cefndir yn agor yn y pellter pell, sydd yn union y tu ôl i'r dyn gyda'r bwth bwth - gallai hyn hefyd amlygu arwyddocâd y ffigwr hwn ac mai ef yw'r un sy'n achub Watson rhag y siarc.

Graddfa

Paentiodd Copley dri fersiwn o Watson and the Shark . Mae'r fersiwn wreiddiol o 1778 a drafodir yma wedi'i lleoli yn yr Oriel Gelf Genedlaethol yn Washington DC yn yr Unol Daleithiau ac mae'n mesur 182.1 x 229.7 centimetr. Roedd hefyd yn un o baentiadau graddfa fawr cyntaf Copley a wnaethpwyd ar ôl paentio portreadau yn bennaf. Cedwir yr ail fersiwn, sy'n atgynhyrchiad, yn Amgueddfa'r Celfyddydau Cain yn Boston, a phaentiwyd y drydedd fersiwn yn 1782; mae'n llai ac yn fwy fertigol ac fe'i lleolir yn Sefydliad Celfyddydau Detroit.

Trydydd fersiwn o Watson and the Shark (1782) John Singleton Copley (1782), a leolir yn Sefydliad Detroit o Gelf; John Singleton Copley, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Goresgyn Trallod: “Gwers Ddefnyddiol i Ieuenctid”

Y Watson a’r Siarc mae peintio yn archwilio llawer o themâu, un thema gyffredin yw'r atgyfodiad. Er na baentiodd Copley yn y dull a ddisgwylir yn draddodiadol o ffigurau crefyddol neu fytholegol, y neges a'r motiffauyn cael eu cyfleu yw'r rhai o naratifau clasurol a ganfyddwn o'r Beibl, sef atgyfodiad, merthyrdod, a goresgyn adfyd.

Mae ffigwr noethlymun Watson, wedi'i amlygu gan ffynhonnell golau anhysbys, yn awgrymu i ni rywun sy'n cael ei achub. Gwelwn y syniad goblygedig o iachawdwriaeth, ac mae hanes bywyd go iawn Watson a’r siarc yn hwyluso’r uchod.

Er bod y paentiad hwn hefyd yn seiliedig ar ddigwyddiad ffeithiol, creodd Copley y golygfeydd gweledol o creadigrwydd yr artist, cwpl o brintiau wedi'u hysgythru o Harbwr Havana, a dim profiad uniongyrchol o weld Ciwba na siarc teigr.

Ar ôl marwolaeth Brook Watson ym 1807, rhoddwyd y paentiad i Ysbyty Crist (ysgol elusennol) yn Sussex, Lloegr. Dymuniad Watson ar gyfer y paentiad oedd ysbrydoli plant eraill neu blant amddifad yn yr ysgol. Esboniodd Watson yn ei ewyllys y dylai (y paentiad dywededig) gael ei “hongian i fyny yn Neuadd eu Hysbyty fel un sy'n cynnal Gwers ddefnyddiol iawn i Ieuenctid”.

Cwestiynau Cyffredin

Beth Yw Watson a'r Siarc ? Paentiad olew a wnaed gan yr arlunydd Americanaidd, John Singleton Copley, yw

Watson and the Shark (1778). Ystyrir mai dyma’r mwyaf adnabyddus o blith paentiadau enwog John Singleton Copley o’r 18fed ganrif. Mae'n darlunio bachgen caban o'r enw Watson, a aeth allan i nofio yn Harbwr Havana, ond ymosodwyd arno gan siarc teigr a'i achub gan ei gyd-aelodau.o'u llong docio. Mae tri fersiwn o'r paentiad enwog hwn: un yw'r gwreiddiol o 1778, mae'r ail yn atgynhyrchiad, ac mae'r trydydd yn llai o faint mwy fertigol o 1782.

Pwy Oedd Watson yn y Watson a y Siarc Paentio?

Roedd Watson, ei enw llawn Brook Watson, yn fachgen 14 oed (yn amddifad pan oedd yn ifanc ac yn cael ei anfon i fyw gyda'i fodryb a'i ewythr) pan ymosododd y siarc arno. Roedd yn fachgen caban ar gyfer llong a dociwyd yn Harbwr Havana. Goroesodd yr ymosodiad siarc a thyfodd i fyny i fod yn ddyn busnes llwyddiannus, yn wleidydd, a hefyd yn gwasanaethu yn y fyddin. Mae rhai o'i glod yn cynnwys bod yn aelod seneddol o 1784 hyd 1793, yn Arglwydd Faer Llundain yn 1796, ac yn gyfarwyddwr Banc Lloegr>Ystyr Paentio?

Mae rhai ffynonellau yn awgrymu bod themâu crefyddol yn y paentiad Watson and the Shark , oherwydd credoau crefyddol cryf yr artist fel Cristion. Mae rhai o’r ystyron a’r themâu yn ymwneud ag “atgyfodiad ac iachawdwriaeth”, sy’n arbennig o amlwg yn y modd y mae Copley yn darlunio corff noethlymun Watson yn y dŵr, bron fel pe bai’n ildio’n angerddol i allu uwch.

Beth Genre Peintio Ydy Watson a'r Siarc ?

Mae paentiad Watson and the Shark yn dod o dan gwpl o genres gwahanol; fodd bynnag, mae'n cael ei ystyried yn hanesyddol yn bennafpeintio oherwydd ei fod yn darlunio gwreiddiau stori wir ac arwriaeth Brook Watson. Roedd hwn hefyd yn genre a arloeswyd gan yr artist ar y pryd, a oedd yn byw yn Llundain. Mae hefyd yn cael ei ystyried yn beintiad genre anifeiliaid oherwydd y modd y portreadodd Copley y siarc, ar ôl rhoi pwyslais sylweddol ar y siarc fel grym aruthrol, aruthrol i'w ystyried, sy'n nodweddiadol o genre paentio anifeiliaid.

Celf Forol Cyfnod Rhamantiaeth Dimensiynau 182.1 x 229.7 centimetr Cyfres / Fersiynau Cyntaf o dri fersiwn Ble mae wedi'i leoli? Yr Oriel Gelf Genedlaethol (Washington D.C.) Beth Sy'n Werth <15 Pris Anhysbys

Yn yr erthygl hon, byddwn yn trafod yr hyn a ystyrir fel y mwyaf adnabyddus o baentiadau enwog John Singleton Copley o’r 18fed Ganrif, Watson a'r Siarc (1778). Yn gyntaf, byddwn yn edrych ar rai o’r agweddau cymdeithasol-hanesyddol sydd wedi llunio testun y paentiad hwn, gan archwilio cwestiynau ynghylch pam y’i gwnaed a’i symbolaeth gynhenid. Yn ail, byddwn yn edrych ar yr agweddau cyfansoddiadol gweledol sy'n siapio'r paentiad. Mae llawer yn digwydd yn y gwaith celf hanesyddol hwn, felly gadewch i ni edrych i weld beth allwn ni ddod o hyd iddo.

Watson and the Shark (1778) gan John Singleton Copley, wedi'i leoli yn yr Oriel Gelf Genedlaethol; John Singleton Copley, Parth Cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Dadansoddiad Cyd-destunol: Trosolwg Cymdeithasol-Hanesyddol Cryno

Rydym eisoes wedi cyflwyno Brook Watson, prif gymeriad y llun hwn , ond yr hyn nad ydym yn ei wybod amdano yw ei fod yn 14 oed pan ddigwyddodd ymosodiad siarc. Yn 1741, yr oedd Watson yn amddifad (tybir i'w rieni farw) ac yr oedd Mrei anfon i fyw at ei berthnasau pell yn Boston (mae rhai ffynonellau'n awgrymu mai ei fodryb a'i ewythr oedden nhw). Masnachwr oedd ei ewythr ac roedd yn masnachu yn India'r Gorllewin.

Dechreuodd Brook weithio fel aelod o griw ar un o longau'r ardal. Tra'r oeddent wedi'u docio yn Harbwr Havana yng Nghiwba, aeth Watson i nofio yn y noethlymun.

Yn y lle cyntaf pan ymosododd y siarc arno, tynnodd y croen oddi ar ei ffêr dde; yn yr ail ymosodiad, brathodd y siarc oddi ar ei ffêr. Cyn i'r siarc allu ei gyrraedd ar gyfer y trydydd ymosodiad, llwyddodd cwch a naw dyn i achub Watson a gyrru bwth bwth i mewn i'r siarc. Costiodd yr ymosodiad dilynol ei goes dde i Watson, a gafodd ei thorri i ffwrdd o dan y pen-glin.

Darlun o Brook Watson, 1803; Robert Dighton, Parth cyhoeddus, trwy Comin Wikimedia <5

Cafodd Watson fywyd llawn a daeth yn fasnachwr ei hun a gwasanaethu yn y fyddin. Bu hefyd yn aelod seneddol o 1784 hyd 1793 ac Arglwydd Faer Llundain yn 1796, gan gynnwys bod yn gyfarwyddwr Banc Lloegr, ymhlith eraill. Daeth yn adnabyddus ac fe'i darluniwyd gyda'i goes peg mewn nifer o ddelweddau. Cafodd ei athrod hefyd gan wrthwynebiad gwleidyddol mewn cerdd a ysgrifennwyd am ei goes:

“O! Pe bai'r anghenfil, a fwytaodd i frecwast

Bwyta'r aelod anlwcus hwnnw, ei nôd pendefigaidd,

Gorau gweithwyr, na'r goreu o bren,

Had scarce supply'd iddo â phen fellyda”.

Waeth sut y cafodd Watson ei ganfod neu ei ddarlunio, daeth yn ffigwr hanesyddol enwog. Nid yn unig oherwydd ei golli i ffwrdd ond hefyd oherwydd ei yrfa lwyddiannus fel gŵr o lawer o grefftau. Rhoddodd paentiad Watson and the Shark hwb ychwanegol iddo fel goroeswr arwrol o natur amrwd ymddangosiadol.

Yn wir, Watson a gomisiynodd yr arlunydd John Singleton Copley i beintio’r ddioddefaint o ei arddegau; cyfarfu'r ddau ŵr bonheddig yn Llundain yn 1774 a daethant yn gyfeillion. Ar ôl i Copley orffen y paentiad ym 1778, cafodd ei arddangos yn Academi Frenhinol y Celfyddydau yn Llundain. Fe'i teitlwyd gyntaf (yn eithaf hir) fel, Bachgen yr ymosodwyd arno gan siarc, a'i achub gan rai morwyr mewn cwch, wedi'i seilio ar ffaith a ddigwyddodd yn harbwr yr Havannah .

<0 Print gan Valentine Green o A Youth Rescue from a Shark, John Singleton Copley, yn Harbwr Savannah (c. 1779); Ar ôl John Singleton Copley, Parth Cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Cafodd y paentiad ganmoliaeth gadarnhaol gan wahanol bapurau newydd Prydeinig ar ôl iddo gael ei arddangos ac roedd llawer o adolygiadau yn canmol y naratif. Er enghraifft, dywedodd The General Advertiser, a Morning Intelligencer papur newydd ar gyfer 27 Ebrill 1778, “Mae ei gyfan yn iawn, er bod rhai gwallau yn ei rhannau . Mae’r stori wedi’i hadrodd yn dda”.

Ynghylch “anghywirdeb” y paentiad, mae llawertynnodd y beirniaid sylw hefyd at yr agweddau afrealistig ar yr olygfa. Er enghraifft, nid oedd y siarc yn ymdebygu i siarc mewn gwirionedd, ni allai'r dynion ar y cwch fod wedi achub Watson yn realistig gan eu bod yn dal y rhaff mewn modd "annhebyg i forwr", ac roedd y dŵr yn rhy dawel ar gyfer yr hyn a oedd yn digwydd.

Y Genre Paentio Hanes

Mae'n werth nodi bod Copley yn artist blaenllaw yn y genre peintio Hanes, ochr yn ochr â'i gyd-artist Benjamin West, ac roedd eu paentiadau yn aml yn cael eu cymharu mewn tebygrwydd. Roedd West yn boblogaidd ar gyfer darlunio naratifau hanesyddol gyda thro modern, er enghraifft, Marwolaeth y Cadfridog Wolfe (1770), a gafodd ei beintio bron i 10 mlynedd ynghynt.

Paentiad West oedd yn adrodd hanes Brwydr Quebec yn 1759.

Portreadodd yr olygfa ar y foment ddwys pan oedd y Cadfridog Wolfe yn marw. Roedd y paentiad hwn yn groes i gonfensiynau paentiadau hanesyddol, wrth i West bortreadu’r Cadfridog Wolfe, wedi’i amgylchynu gan ffigurau amrywiol, i gyd wedi’u gorchuddio â gwisgoedd modern yn lle’r gwisgoedd clasurol nodweddiadol (neu’r togas). Portreadodd hefyd ddigwyddiad modern ac nid golygfa Feiblaidd na chwedlonol.

Marwolaeth y Cadfridog Wolfe (1770) gan Benjamin West; Gorllewin Benjamin, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Faith bwysig arall am beintiad Watson and the Shark Copley yw'r artist a bortreadwyd gan rywun (Watson) yn gwbl aneglur.ac yn anhysbys yn llygad cyhoeddus cymdeithas. Nid oedd neb yn gwybod pwy oedd y cymeriadau a bortreadwyd yn yr olygfa ychwaith.

Mae hyn yn ein hatgoffa o'r hyn a ddisgrifiodd yr hanesydd Louis P. Masur yn ei erthygl, Reading Watson and the Shark , a gyhoeddwyd yn The New England Chwarterol Vol. 67, Rhif 3 (Medi 1994). Dywedodd fod “hanes wedi ei ddemocrateiddio a dangosir bod y morwyr dienw yr un mor haeddiannol ag unrhyw gadfridog o wobrwyon tymhorol ac ysbrydol gweithredu rhinweddol, anhunanol”.

Disgrifiodd Masur hefyd agwedd West at ei baentiad o’r Cadfridog Wolfe , gan nodi “nad oedd yn rhaid i arwriaeth gael ei chlymu i fodelau hynafol i ysbrydoli neu gyfarwyddo’r gwyliwr”. Ac ymhellach, gan egluro agwedd Copley at ei baentiad siarc, ysgrifennodd Masur, “Byddai Watson and the Shark yn pylu ffiniau paentio hanes hyd yn oed yn fwy, gan iddo dynnu digwyddiad aneglur o’r gorffennol diweddar a’i ddyrchafu i hanes hanesyddol pwysigrwydd trwy ei drin mewn paentiad olew maint llawn”.

Yn eironig, peintiodd Copley dri fersiwn o'r paentiad hwn, gan atgynhyrchu'r un dull pwnc yn yr un modd ag y byddai artistiaid y Dadeni yn paentio fersiynau lluosog o ffigurau crefyddol , megis y Madonna gyda Christ.

Trwy osod y person pob dydd dan sylw arwr neu ferthyr, roedd y dull newydd hwn o ymdrin â’r genre hanesyddol yn gwbl wahanol i’r naratifau Beiblaidd traddodiadol lle’r oedd crefydd a merthyrffigurau chwedlonol a gafodd sylw.

Ail fersiwn o Watson and the Shark (1778) John Singleton Copley, a gedwir yn Amgueddfa Celfyddydau Cain Boston; John Singleton Copley, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Dadansoddiad Ffurfiol: Trosolwg Cryno o Gyfansoddiad

Mae sawl agwedd ar y Watson and the Shark peintio. Nid yn unig y mae'n orlawn o naratif hanesyddol, ond mae hefyd yn adrodd stori weledol trwy ei rendrad cyfansoddiadol ac arddull. Isod, byddwn yn archwilio'r deunydd pwnc a'r ffordd y portreadwyd y ffigurau, yn enwedig Watson, yn ogystal â'r symbolaeth y tu ôl i'r rhain.

Mater Pwnc

Pan edrychwn ar y Watson a'r paentiad Siarc , gwelwn ffigwr Brook Watson yn y dŵr yn y blaendir chwith. Mae ei gorff noethlymun yn arnofio ar wyneb y dŵr; mae ei fraich dde yn ymestyn tuag at y naw dyn yn y cwch sy'n nesáu i'w achub tra bod ei fraich chwith wrth ei ochr. Mae dau ddyn yn hongian allan o'r cwch i gyrraedd Watson, tra bod un arall yn y cwch yn gafael ynddyn nhw i'w hangori.

Gweld hefyd: "Gorwedd yn Nude" Amedeo Modigliani - Menyw Lledwedd Modigliani

Sylwn ar bedwar dyn, y rhai sy'n ymddangos fel y rhwyfwyr, yn syllu wrth ddisgwyl ar y safle. Ymhellach i’r dde o’r cwch (o safbwynt y gwyliwr), mae dau ddyn yn sefyll. Mae'r cyntaf yn Affricanaidd, yn arbennig yr unig Affricanaidd ar y cwch, sy'n dal y rhaff a daflwyd allan i Watson. Mae'r dyn arall i mewny weithred o dyllu'r siarc yn y dŵr gyda bwth bwth. Mae'r siarc yn ymddangos ym mlaendir dde'r cyfansoddiad, gan gau i mewn ar ffigwr Watson yn y dŵr.

Mae corff y siarc hefyd yn ymddangos yn hir iawn oherwydd gellir gweld asgell y cefn yr holl ffordd ar yr ochr arall y cwch, yn awgrymu anferthedd y creadur.

Manylyn o Watson and the Shark gan John Singleton Copley (1777), sef, y trydydd fersiwn a gedwir yn y Sefydliad Celf Detroit; John Singleton Copley, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Mae'r cefndir amgylchynol yn darlunio amrywiol longau ac adeiladau, gan awgrymu Harbwr Havana lle mae'r digwyddiad hanesyddol hwn yn cael ei gynnal. Mae'r dŵr o amgylch y ffigurau yn cael ei ddarlunio mewn tonnau tonnog yn y blaendir, ond yn dawelach tua'r cefndir.

Mae'r olygfa gyfan yn darlunio eiliad o weithredu dwys ac ymgysylltiol: Mae'r cychwyr yn frwd yn ceisio achub Watson, a'r siarc. mae'n ymddangos nad yw'n oedi o gwbl i fynd adref ar ei ysglyfaeth. Cawn ein tynnu i mewn i'r olygfa a'n syfrdanu, gan feddwl tybed beth fydd yn digwydd nesaf.

I unrhyw un nad yw'n gwybod y stori y tu ôl i'r paentiad, gellir hyd yn oed gymryd yn ganiataol nad yw'r bachgen wedi goroesi'r dioddefaint hwn. .

Faith ddiddorol am y paentiad hwn yw ei fod wedi ysbrydoli testunau llawer o artistiaid ac awduron eraill. Er enghraifft, mae Raft y Medusa (1818 i 1819) gan

John Williams

Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.