Vanitas - Atgof o Farwolaethau Dynol Trwy Baentiadau Vanitas

John Williams 30-09-2023
John Williams

Tabl cynnwys

Ffurf ar gelfyddyd a ddechreuodd yn yr 16eg a'r 17eg ganrif oedd V anitas, a fodolai fel math symbolaidd o waith celf a ddangosai amseroldeb ac oferedd bywyd a phleser. Y genre mwyaf adnabyddus i ddod allan o thema Vanitas oedd bywyd llonydd, a oedd yn hynod boblogaidd yng Ngogledd Ewrop a'r Iseldiroedd. Daeth gweithiau celf Vanitas i fodolaeth yn ystod cyfnod o densiwn crefyddol mawr yn Ewrop, wrth iddo ddod i'r amlwg fel amddiffynnydd y genhadaeth fewnblygiad Protestannaidd.

Beth Yw Vanitas?

Yn tarddu o'r Iseldiroedd yn ystod yr 16eg a'r 17eg ganrif, daeth Vanitas yn fath eang iawn o feistr paentiad Iseldiraidd . Gwnaeth genre Vanitas ddefnydd o'r ffurf bywyd llonydd i gonsurio ansawdd bywyd dros dro ac oferedd byw yn y gweithiau celf a gynhyrchwyd.

Ar y pryd, cyfoeth masnachu masnachol mawr a milwrol rheolaidd roedd gwrthdaro yn achosi Ewrop, a roddodd bynciau a syniadau diddorol i beintwyr eu hystyried. Dechreuodd artistiaid fynegi diddordeb mewn byrder bywyd, diystyrwch hyfrydwch daearol, yn ogystal â'r chwiliad dibwrpas am bŵer a gogoniant. Yna gorbwysleisiwyd y themâu hyn yn y paentiadau a wnaethpwyd ac aethant ymlaen i gael eu hystyried fel rhinweddau hanfodol yn y gweithiau celf Vanitas a ddilynodd.

Ffynnai ffurf dywyll iawn o beintio bywyd llonydd fel thema Vanitasllawer yn gyffredin â choffau canoloesol o'r meirw. Cyn y genre hwn o beintio, roedd yr obsesiwn hwn â marwolaeth a dadfeiliad yn ymddangos yn afiach. Fodd bynnag, ar ôl gorgyffwrdd â'r ymadrodd Lladin memento mori , yn raddol daeth y themâu hyn o fewn paentiadau yn fwy anuniongyrchol ac felly'n dderbyniol.

Wrth i'r genre bywyd llonydd ddod yn fwy poblogaidd, felly hefyd y daeth arddull Vanitas. Roedd ei themâu, er eu bod yn dal yn ysgytwol a llwm i wylwyr, yn dod yn haws eu deall, gan mai dim ond i atgoffa gwylwyr am amseroldeb bywyd a phleserau y cawsant eu defnyddio, yn ogystal â sicrwydd ffeithiol marwolaeth.

Yn ogystal i'w hegwyddorion craidd, roedd arddull celf Vanitas yn cyflwyno cyfiawnhad moesol dros baentio gwrthrychau deniadol mewn lleoliadau macabre. Roedd hyn oherwydd bod y neges roedd y paentiadau yn ceisio ei chyfleu yn llawer pwysicach na'r gwrthrychau eu hunain.

Blodau a chreaduriaid bychain – Vanitas (ail hanner yr 17eg ganrif ) gan Abraham Mignon, lle, prin y gellir ei weld yng nghanol natur fywiog a pheryglus (nadroedd, madarch gwenwynig), mae sgerbwd unig aderyn yn symbol o oferedd a byrder bywyd; Abraham Mignon, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Motiffau

Mae nifer o fotiffau yn bodoli a oedd yn sylfaenol i genre Vanitas. Yn dibynnu ar leoliad daearyddol y paentiad, gan fod gwahanol ranbarthau yn dangos ffafriaeth i wahanol fotiffau, artistiaidByddai'n pwysleisio amrywiaeth o fotiffau gwahanol.

Cynrychiolwyd nifer o symbolau o fewn paentiadau Vanitas, gyda'r un math o fotiffau yn cael eu defnyddio ar gyfer pob categori. Roedd y motiffau a ddefnyddiwyd i bortreadu cyfoeth yn cynnwys aur, pyrsiau, a gemwaith, tra bod y rhai a ddefnyddiwyd i ddisgrifio gwybodaeth yn ymgorffori llyfrau, mapiau a beiros.

Y motiffau a ddefnyddiwyd i ddarlunio cynrychioliadau o bleser a gymerodd ar ffurf bwyd, cwpanau gwin, a ffabrigau; a chynrychiolwyd symbolau marwolaeth a dadfeiliad yn nodweddiadol gan benglogau, canhwyllau, mwg, blodau, oriorau, a sbectol awr.

Symbolaeth O Fewn Paentiadau Vanitas

Y symbol pwysicaf a fu erioed -yn bresennol o fewn paentiadau niferus Vanitas oedd yr ymwybyddiaeth o farwoldeb dyn. Ni waeth pa wrthrychau eraill a gynhwyswyd, roedd y cyfeiriad at farwoldeb bob amser yn cael ei wneud yn glir. Gan amlaf, darluniwyd hyn trwy gynnwys penglog, ond cafodd gwrthrychau eraill fel blodau gwywo, canhwyllau yn llosgi, a swigod sebon yr un effaith. , cerddoriaeth ddalen, ffidil, glôb, cannwyll, awrwydr a chardiau chwarae, i gyd ar fwrdd gorchuddio (1662) gan Cornelis Norbertus Gijsbrechts; Cornelis Norbertus Gijsbrechts, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Cafodd symbolau yn ymwneud â'r cysyniad o amser eu cynnwys hefyd, a oedd yn cael eu portreadu'n nodweddiadol drwy ddefnyddio oriawr neu awrwydr. Tragall blodau sy'n pydru siarad â marwolaeth, maent hefyd yn awgrymu treigl amser, gan ganiatáu iddynt gael eu defnyddio ar gyfer y ddau gysyniad. Fodd bynnag, y cysyniad bod paentiadau Vanitas o bosibl yn ennyn y mwyaf, yn ogystal â marwoldeb, yw'r gwir llym.

O fewn gweithiau celf bywyd llonydd Vanitas a wnaethpwyd, mae anobaith ein gweithgareddau cyffredin yn yr wyneb. archwiliwyd ein bodolaeth farwol.

Artistiaid Vanitas Enwog a'u Gwaith Celf

Dechreuodd paentiadau Vanitas yn gyntaf fel bywydau llonydd a baentiwyd ar gefn portreadau fel rhybudd uniongyrchol a chlir i'r pwnc am anmharodrwydd bywyd ac anocheladwyaeth marwolaeth. Yn y pen draw, datblygodd y rhybuddion hyn yn genre eu hunain a daethant yn weithiau celf amlwg.

Ar ddechrau'r symudiad, roedd y gweithiau celf yn ymddangos yn dywyll a thywyll iawn. Fodd bynnag, wrth i'r mudiad gynyddu mewn poblogrwydd, dechreuodd y gweithiau celf ysgafnhau ychydig tua diwedd y cyfnod. Wedi'i ystyried yn arddull artistig nodweddiadol o gelf Iseldireg, daeth nifer o artistiaid yn adnabyddus am eu gweithiau celf Vanitas. Yn y rhestr isod, byddwn yn archwilio rhai o'r gweithiau celf enwocaf a mwyaf dylanwadol o gyfnod Vanitas.

Hans Holbein yr Iau: Y Llysgenhadon (1533)

Painted gan yr Almaenwr Hans Holbein yr Ieuaf, roedd Y Llysgenhadon yn rhagflaenydd pwysig i genre Vanitas. Yn y gwaith celf hwn, Holbeinyn darlunio llysgennad Ffrainc yn Lloegr ac esgob Lavaur, gyda'r ddau ddyn hyn yn pwyso yn erbyn silff wedi'i haddurno â symbolau Vanitas.

Y Llysgenhadon (1533) gan Hans Holbein yr Ieuaf ; Hans Holbein, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Mae'r gwrthrychau hyn yn cynnwys deial haul, glôb o'r byd, llyfrau, ac offerynnau cerdd. Wrth edrych ar y gwrthrychau hyn mewn perthynas â'r ddau ddyn, mae rhywun yn dysgu eu bod yn cael eu haddysgu, yn teithio, ac wedi hynny yn agored i hyfrydwch y byd.

Credir bod y gwrthrychau hyn yn symbol o'r wybodaeth sydd ganddynt , a ystyriwyd yn fyrhoedlog o'i gymharu â'r wybodaeth barhaol bod marwolaeth yn dal i ddod.

Y symbol Vanitas mwyaf amlwg yn y paentiad hwn yw'r benglog, a osodwyd yn y blaendir. Fodd bynnag, mae'r benglog hwn wedi'i ystumio, sy'n golygu mai dim ond o un safbwynt penodol y gellir ei weld yn gywir. Mae'r anffurfiad hwn yn creu dirgelwch mawr ynghylch y syniad o farwolaeth yn y gwaith celf hwn, fel y gellir ei weld o sawl golygfa. Pan fydd rhywun yn gallu gweld y benglog yn iawn, mae'n bodoli fel atgof o farwoldeb a marwolaeth sydd ar ddod, ond pan edrychir arno o ongl arall, roedd gwylwyr yn aml yn ei hesgeuluso ac yn ddryslyd beth ydoedd.

Pieter Claesz: Bywyd Llonydd Vanitas gyda ffidil a phêl wydr (c. 1628)

Un o arlunwyr mwyaf Oes Aur yr Iseldiroeddoedd Pieter Claesz, a beintiodd Vanitas Still Life gyda ffidil a phêl wydr. Roedd y gwaith celf hwn yn dangos meistrolaeth artistig Claesz pan ddaeth yn amser darlunio nifer o fotiffau Vanitas.

Vanitas-Stillleben mit Selbstbildnis ('Bywyd Llonydd Vanitas gyda ffidil a phêl wydr', tua 1628). ) gan Pieter Claesz; Pieter Claesz, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

O fewn y gwaith celf hwn, mae llygad y gwyliwr yn cael ei arwain at y manylion amrywiol gan y golau dilynol a ddarlunnir. Mae'r gwydr wedi'i wrthdroi, sy'n hollol wag, yn adlewyrchu ffenestr a gellir ei weld hefyd yn adlewyrchiad y bêl wydr ar ochr arall y paentiad. Tybiwyd ei fod yn symbol o fyrder pleserau bydol, a amlygwyd ymhellach trwy gynnwys cannwyll wedi'i diffodd, oriawr, a phenglog.

Tra ar hap ar y dechrau, dewiswyd pob gwrthrych yn ofalus yn y casgliad hwn, gan eu bod yn bodoli fel cynrychioliadau o'r ymadrodd Lladin memento mori i atgoffa gwylwyr am farwolaeth. Roedd Claesz yn adnabyddus am y lliwiau cyfyngedig a ddefnyddiodd yn ei fywyd llonydd Vanitas, gyda'r paentiad hwn yn bodoli fel eithriad. Mae'r paentiad cyfan yn cynnwys arlliwiau brown a gwyrdd, heblaw am y rhuban glas, sy'n ychwanegu at naws tywyll a sobr y gwaith celf.

Antonio de Pereda: Alegori o Gwagedd (1632 – 1636)

Ychydig iawn sy'n hysbys am Sbaenegarlunydd Antonio de Pereda, a beintiodd un o fywydau llonydd mwyaf adnabyddus Vanitas. Mae'r gwaith celf hwn, o'r enw Alegori Gwagedd , yn awgrymu'n gain yr ymchwil ddibwrpas am bŵer, fel y dangosir gan yr angel sydd wedi'i amgylchynu gan nwyddau coeth. Yn ymyl ei chelwydd arian a gemwaith cain, eto nid yw'r angel yn ymddangos yn anghofus i'r cyfoeth hwn. Mae fel petai hi'n deall yr ystyr cudd y mae'r paentiad yn ceisio'i gyfleu cyn i'r gwylwyr allu ei ddarganfod.

Alegori Gwagedd (1632-1636) gan Antonio de Pereda; Antonio de Pereda, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Er gwaethaf anochel marwolaeth yn cael ei darlunio gan yr awrwydr, y canhwyllbren, a'r benglog, nid yw'r paentiad hwn yn cyfleu themâu morbidrwydd a morbidrwydd yn uniongyrchol. anobaith i'r gwyliwr. Mae'n bosibl bod hyn oherwydd bod yr angel yn ymddangos yn ymwybodol o'i byrhoedledd o fewn y byd naturiol, gan ei bod yn gwybod y bydd ei phresenoldeb yn dragwyddol yn ei bywyd ar ôl marwolaeth.

Darlunir dibwrpas pŵer eto gan yr angel a yn dal cameo sy'n portreadu Brenin Sbaen wrth bwyntio at y glôb. Dywedwyd bod y symudiad hwn yn cyfeirio at oferedd ymdrechion dynol megis y strategaeth rhannu a goresgyn, a gynhwyswyd mewn ymgais i rybuddio unigolion am yr anobaith yn eu holl weithredoedd fel y gallent eu hatal.

Jan Miense Molenaer: Alegori oGwagedd (1633)

Alegori Gwagedd, wedi'i baentio gan Jan Miense Molenaer, dywedir ei fod yn bodoli fel enghraifft wych o gelf Vanitas. Mae'r gwaith celf hwn yn darlunio tri unigolyn y credir eu bod yn fenyw, ei mab, a'i gwas. Mae symbolau lluosog yn bodoli o fewn y paentiad hwn sy'n cyfeirio at themâu moethusrwydd, afradlondeb a boddhad. Mae'r syniadau hyn yn cael eu darlunio gan yr offerynnau cerdd, y fodrwy ar ei bys, y map yn hongian ar y wal yn y cefndir, yn ogystal â'r dillad y mae'r fam a'r mab yn eu gwisgo.

Alegori of Vanity (1633) gan Jan Miense Molenaer; Jan Miense Molenaer, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Er gwaetha’r holl orfoledd hwn, mae’r wraig yn dangos ymdeimlad o ddibwrpas a di-nod drwy’r wraig am ei pherthynas â’i mab. Mae'r wraig yn eistedd ac yn syllu'n ddifrifol i'r pellter tra bod ei mab yn ceisio dal ei sylw. Tra bod hyn yn digwydd, mae'n ymddangos ei bod yn dal modrwy a drych, sy'n cael eu cynnwys fel symbolau o'i oferedd.

Ymddengys, ni waeth pa mor galed y ceisiodd y bachgen fachu sylw ei fam, ni all ei hachub. o'i chaethiwed i ddiystyr ei bywyd. Amlygir y dibwrpas bywyd hwn ymhellach gan y benglog y mae hi'n gorffwys ei thraed arno, gan ei fod wedi'i gynnwys fel atgof o farwolaeth a phydredd sydd i ddod.

Willem Claesz: Still Life with Oysters ( 1635)

Iseldiregroedd yr arlunydd Willem Claesz yn adnabyddus am ei arloesedd yn ei ddarluniau bywyd llonydd, a beintiodd yn gyfan gwbl trwy gydol ei yrfa. O fewn Bywyd Llonydd gydag Oysters , gwneir golwg anarferol ar baentiadau Vanitas. Y rheswm am hyn yw nad oes unrhyw symbolau a gwrthrychau Vanitas ymddangosiadol amlwg wedi'u cynnwys. Yn hytrach, darluniodd Claesz wrthrychau o gyfoeth, megis wystrys, gwin, a thazza arian. Willem Claesz; Willem Claesz. Heda, Public domain, trwy Wikimedia Commons

Mae'r gwrthrychau hyn, er eu bod yn adnabyddus am eu cyfoeth, yn ymddangos mewn anhrefn llwyr, gan fod y seigiau wedi'u dymchwel a'r bwyd wedi'i adael cyn pryd. Cynrychiolir motiff Vanitas cynnil trwy gynnwys lemwn wedi'i blicio, gan ddatgelu'r chwerwder y tu mewn, a dywedir ei fod yn bodoli fel darlun symbolaidd o drachwant dynol. Yn ogystal â hyn, mae'r wystrys yn ymddangos yn wag o ran bwyd a bywyd ac mae'r darn papur wedi'i rolio yn cael ei gymryd o galendr. Dywedir bod y ddau wrthrych yn darlunio treigl amser.

Mae'r palet lliwiau a ddewiswyd gan Claesz yn y paentiad hwn yn dywyll ac yn gyfyngol, a oedd yn ddewis cyffredin yn y mwyafrif o baentiadau Vanitas y cyfnod hwn. Dewiswyd y lliwiau hyn yn bennaf oherwydd eu priodweddau deor a'u gallu i greu naws dywyll. Y ffynhonnell golau sengl hynny ywgwnaethpwyd hynny er mwyn atgoffa gwylwyr am eu marwolaeth arfaethedig eu hunain.

Judith Leyster: Y Diferyn Olaf (The Gay Cavalier) (1639)

Mae The Last Drop, a baentiwyd gan Judith Leyster, yn cynnig enghraifft unigryw o baentiadau Vanitas yn ystod y cyfnod. Mae dau ddyn, sy'n cael eu gweld yn hoyw ar sail teitl y gwaith celf, yn cael eu portreadu i ildio eu pleserau trwy yfed a dawnsio.

The Last Drop (The Gay Cavalier) (1639) gan Judith Leyster; Amgueddfa Gelf Philadelphia, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Y tu ôl i'r dynion hyn, darlunnir sgerbwd yn y cefndir, sy'n dal sylw gwylwyr. Mae'r sgerbwd yn cael ei ddangos i fod yn dal awrwydr a phenglog yn ei ddwylo, sy'n creu golygfa macabre iawn. Er gwaethaf y naws hwn a osodwyd gan y sgerbwd, mae ei gynnwys, ynghyd â'r gwrthrychau sydd ynddo, yn dwyn i gof syniadau am fyrhoedledd ac anochel marw. neges Vanitas gref i wylwyr. Mae'r neges yn y bôn yn erfyn ar unigolion i fyw yn eiliadau bywyd tra gallant, wrth i amser fynd heibio mor gyflym a chyn iddynt wybod hynny, bydd marwolaeth arnynt.

Harmen van Steenwyck: Still Bywyd: Alegori o Wageddau Bywyd Dynol (1640)

Roedd yr arlunydd o'r Iseldiroedd Harmen van Steenwyck ymhlith arlunwyr blaenllaw yVanitas genre ac aeth ymlaen i fod yn un o arlunwyr bywyd llonydd gorau ei gyfnod. Mae Bywyd Llonydd: Alegori o Wagedd Bywyd Dynol yn bodoli fel enghraifft wych o beintio Vanitas, gan ei fod mewn gwirionedd yn waith crefyddol wedi'i guddio fel bywyd llonydd.

>Bywyd Llonydd: Alegori o Wagedd Bywyd Dynol (c. 1640) gan Harmen van Steenwyck; Harmen Steenwijck, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Mae cynnwys y benglog yn awgrymu, hyd yn oed i'r unigolion cyfoethocaf, nad oes unrhyw ffordd i ddianc rhag anochel marwolaeth a barn nefol. Mae'r cronomedr, sy'n ddarn amser, yn symbol o sut mae treigl amser yn dod â ni'n agosach at farwolaeth. Symbol diddorol arall yw ychwanegu'r gragen, a oedd yn eitem casglwr prin ar y pryd. Credwyd ei fod yn symbol o gyfoeth daearol a'r oferedd a oedd yn cyd-fynd â chwilota am y cyfoeth hwn, a dangosir hyn ymhellach gan y ffabrig, y llyfrau, a'r offerynnau.

Dewiswyd pob un o'r gwrthrychau yn y paentiad yn ofalus felly fel ag i gyfleu yn effeithiol neges Vanitas, a grynhowyd yn Efengyl Mathew yn y Testament Newydd. Roedd y neges yn dweud y dylai gwylwyr fod yn ofalus gan roi gormod o bwys ar gyfoeth, gwrthrychau materol, a boddhad bywyd, gan y gallai'r gwrthrychau hyn ddod yn rhwystrau ar y llwybr i iachawdwriaeth.

Gweld hefyd: Paentiadau Raphael - Golwg ar Baentiadau Enwocaf Raphael

Joris van Son: Alegory on Bywyd Dynoldechrau cynyddu mewn poblogrwydd, wrth i'r gweithiau celf anelu at atgoffa gwylwyr am eu marwolaethau arfaethedig eu hunain. Ymroddodd artistiaid Vanitas i gyfathrebu i'r cyhoedd cefnog nad oedd pethau fel pleserau, cyfoeth, harddwch ac awdurdod yn eiddo di-ben-draw.

All is Vanity (1892) gan Charles Allan Gilbert, lle mae bywyd, marwolaeth, ac ystyr bodolaeth yn cydblethu. Yn y llun mae menyw yn syllu i mewn i ddrych boudoir, sy'n ffurfio siâp penglog; Charles Allan Gilbert, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Dangoswyd yr atgof amlwg hwn o anmharodrwydd gan wahanol baentiadau Vanitas trwy gynnwys rhai gwrthrychau. Y pethau a ddaeth yn gyffredin yn y paentiadau hyn oedd gwrthrychau bydol fel llyfrau a gwin, a osodwyd wrth ymyl symbolau ystyrlon fel penglogau, blodau crebachlyd, a sbectol awr. Roedd y gwrthrychau hyn i gyd yn cyfleu thema treigl amser o fewn y paentiadau, a oedd yn pwysleisio ymhellach realiti byth-bresennol marwoldeb.

Gan mai nod paentiadau Vanitas oedd dangos oferedd gweithgareddau bydol a sicrwydd marwolaeth. , roedd dau fath o arddulliau paentio yn bodoli. Roedd y categori cyntaf yn cynnwys paentiadau a oedd yn canolbwyntio ar farwolaeth trwy gynnwys gwrthrychau fel penglogau, canhwyllau, lampau wedi llosgi, a blodau gwywo. Yr ail gategori, mewn ymgais i awgrymu natur anochel marwolaeth,

(1658 – 1660)

Anerchodd yr artist Fflemaidd Joris van Son, a beintiodd Alegori ar Fywyd Dynol , thema Vanitas mewn arddull esthetig hardd. Ar yr olwg gyntaf, mae un yn cael ei ddal ar unwaith gan harddwch y gwaith celf hwn, fel y dangosir gan yr amrywiaeth helaeth o flodau a ffrwythau. Mae'r lliwiau a ddefnyddir yn y paentiad hwn yn ychwanegu cynhesrwydd, sy'n gwneud i'r rhosod, y grawnwin, y ceirios, a'r eirin gwlanog edrych hyd yn oed yn fwy coeth na'r hyn y maent yn ymddangos i fod.

Alegori ar Fywyd Dynol (c. 1658-1660) gan Joris van Son; Joris van Son, Parth cyhoeddus, trwy Comin Wikimedia

Fodd bynnag, o edrych yn agosach, gellir gweld penglog, awrwydr, a channwyll yn llosgi. gweld yn y cefndir. Mae'r gwrthrychau Vanitas hyn wedi'u gosod yng nghanol y gwaith celf ac wedi hynny maent yn gorwedd yn segur yng nghysgodion y torch fywiog o fywiogrwydd a bywyd.

Crëir cyferbyniad mawr rhwng y ffrwythau synhwyrus, y blodeuo blodau, a'r gwrthrychau tywyll ac annelwig yn arddangos amseroldeb.

Yn ogystal â'r pydredd bywyd a ddarlunnir, mae'r ffrwythau aeddfed a'r blodau lliwgar i'w gweld ar fin byrstio ac yn gwahodd gwylwyr i gyffwrdd nhw cyn eu pydredd anochel. Mae cynnwys dau syniad sy'n ffurfio o amgylch y thema ganolog o bydredd yn darlunio'r arwyddocâd ysbrydol sy'n bodoli yn y paentiad hwn. Er bod pydredd yn dal i gyfeirio at fywyd dynol, mae hefyd yn fframio ac yn ategugwrthrychau Vanitas cyn i'r naill na'r llall farw allan. Felly, mae byrder bywyd dynol a gallu dyn i godi uwchlaw marwolaeth yn thema gref.

Edwaert Collier: Vanitas – Bywyd Llonydd gyda Llyfrau a Llawysgrifau a Phenglog ( 1663)

Yr arlunydd Oes Aur Iseldiraidd Edwaert Collier oedd yn adnabyddus yn bennaf am ei fywyd llonydd, fel y dangosir gan ei waith celf trawiadol o'r enw Vanitas – Still Life with Books and Manuscript and a Skull. Yn hynod arwyddocaol fel artist Vanitas, dim ond 21 oed oedd Collier pan beintiodd y gwaith hwn, gan arddangos y ddawn gelfyddydol wych a feddai.

Vanitas – Bywyd Llonydd gyda Llyfrau a Llawysgrifau a Phenglog (1663) gan Edwaert Collier; Evert Collier, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

O fewn y paentiad hwn, cyfunodd Collier lawer o symbolau clasurol Vanitas megis y benglog yng nghanol y gwaith celf, yr oriawr boced agored, llyfrau, a offeryn cerdd, eyeglasses, ac awrwydr. Trwy gynnwys yr elfennau hyn, cyfleodd Collier y neges bod bywyd, yn ei holl agweddau gogoneddus, yn ei hanfod yn ddiystyr oherwydd ei natur fyrhoedlog. Yn debyg iawn i'r tywod yn yr awrwydr, dangosodd Collier y bydd pobl, cerddoriaeth, a geiriau yn gwywo maes o law.

Gweld hefyd: Celf Ôl-fodern - Archwiliad Manwl o'r Cyfnod Ôl-foderniaeth

Ar ôl gwylio'r gwaith hwn, anogir cynulleidfaoedd i gydio yn y presennol a byw bywyd mor hyfryd a phleserus âbosibl, canys ymhen amser ni byddai pleserau yn bosibl. Mae bywyd llonydd Collier's Vanitas yn bodoli fel rhybudd yn erbyn oferedd y byd, yn ogystal â rhybuddio gwylwyr i fwynhau bywyd cyn ei bod hi'n rhy hwyr.

Pieter Boel: Alegori Gwagedd y Byd (1663)

Roedd Pieter Boel, artist Vanitas Ffleminaidd pwysig arall, yn arbenigo mewn bywyd llonydd moethus trwy gydol ei yrfa. Credir bod ei Alegori Gwagedd y Byd yn gampwaith o genre Vanitas, oherwydd ei sylw i fanylion a'i faint anarferol o fawr.

Alegori o Gwagedd y Byd (1663) gan Pieter Boel; Pieter Boel, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Wrth edrych ar y gwaith, mae llygad y gwyliwr yn ystyried ar unwaith y mawredd baróc sy’n bresennol, fel y’i cynrychiolir gan y cynnwys symbolaidd helaeth a gynhwysir. Ar ôl edrych yn agosach ar y mawredd hwn, mae'n ymddangos bod yr ysblander a ddarlunnir gan Boel yn gorffwys ar ben sarcophagus a leolir mewn eglwys sy'n chwalu'n raddol. Mae nifer o eitemau, megis dwyfronneg a llond saethau, yn awgrymu natur drahaus gorchfygiad milwrol.

Yn wahanol i'r gwrthrychau hyn, darlunnir amryw o eitemau deallusol Vanitas, gan gynnwys llyfrau a dogfennau. Mae gwrthrychau cyfoeth hefyd yn cael eu portreadu gan feitr yr esgob, y tiara, y twrban coronog, a'r wisg sidan ag ymyl ermine. Er bod y symbolau hyn o gyfoethawgrymu grym gwleidyddol a chrefyddol, mae gwrth-ddweud yn bodoli.

Po fwyaf y bydd rhywun yn gwneud eu ffordd trwy'r gwrthrychau hyn, mwyaf yn y byd y mae'r gwrthrychau hyn yn bodoli i'n hatgoffa'n llwyr fod marwolaeth yn gorchfygu pawb, beth bynnag.

Etifeddiaeth Celf Vanitas

Tua diwedd Oes Aur yr Iseldiroedd, dechreuodd genre celf Vanitas golli ei boblogrwydd cyhoeddus. Roedd hyn oherwydd bod yr ystyr y tu ôl i'r hyn yr oedd Vanitas yn sefyll drosto wedi colli ei rym, yn ogystal ag ysbryd y diwygiad ymosodol crefyddol yn colli ei rym. Fodd bynnag, byddai'r datblygiadau a ddigwyddodd ym myd peintio bywyd llonydd yn ystod y cyfnod hwn yn mynd ymlaen i gael dylanwad mawr ar y cenedlaethau o artistiaid i ddod.

Yn ddiddorol, dywedwyd bod Vanitas wedi deillio o wrth-ddweud ei hun. Trwy'r weithred o beintio ac yna creu arteffact hardd, crëwyd oferedd a rybuddiodd gwylwyr rhag peryglon gwagedd eraill mewn bywyd. Felly, parhaodd Vanitas yn genre celf arwyddocaol yn ystod yr 17eg ganrif, wrth iddo arwain a chanolbwyntio meddyliau unigolion tuag at syniadau a oedd yn adlewyrchu marwolaeth a'r weithred o fyw a oedd yn ymddangos yn ddiwerth ond eto'n afieithus.

Yr hyn a barhaodd yn ôl traed Vanitas oedd ychwanegu harddwch esthetig i weithiau celf. Ar ôl i Vanitas ddod i ben, roedd bywyd llonydd yn rhyfeddol o hardd yn eu darlunio nes iddynt fynd trwy newid arall mewn ystyr tua diwedd y19eg ganrif. Arweiniwyd hyn yn bennaf gan yr artistiaid Paul Cézanne a Pablo Picasso, a ddechreuodd arbrofi gyda'r gwahanol estheteg yr oedd gan gyfansoddiad bywyd llonydd i'w gynnig.

Wrth ystyried y gwahanol baentiadau a wnaeth hyd y genre hwn, mae'n hawdd meddwl o hyd: Beth yw Vanitas? Yn ei hanfod, canolbwyntiodd cyfnod Vanitas o fewn celf ar greu gweithiau celf a bwysleisiodd fyrhoedledd bywyd a natur anochel marwolaeth i wylwyr. Felly, y neges ym mhaentiadau Vanitas oedd, er bod y byd yn gallu bod yn ddifater tuag at fywyd dynol, y gellir dal i fwynhau ac adlewyrchu ar ei harddwch cyn i'r dirywiad marw ddigwydd yn y pen draw.

Cymerwch olwg ar ein stori we celf bywyd llonydd Vanitas yma!

symbol o natur fyrlymus pleserau daearol gyda gwrthrychau fel arian, llyfrau, a gemwaith.

Symbol pwysig arall a ddefnyddiwyd yn y ddau gategori oedd cynnwys sbectol awr, oriawr poced agored, a chlociau, a oedd yn dynodi'r pasio o amser. Roedd y gwrthrychau hyn yn erfyn ar wylwyr i ddeall bod amser yn adnodd gwerthfawr ac yn tarfu’n gynnil ar y rhai a oedd i’w gweld yn gwastraffu eu rhai hwy.

Felly, cyfunodd llawer o baentiadau Vanitas y ddau gategori i greu gweithiau celf a fodolai fel symbolau o farwolaeth. a byrhoedledd.

Breuddwyd y Marchog (c. 1650) gan Antonio de Pereda, lle mae bonheddwr o'r ail ganrif ar bymtheg, wedi'i wisgo yn nillad y cyfnod, yn eistedd cysgu tra y mae angel yn dangos iddo natur fyrhoedlog pleserau, cyfoeth, anrhydeddau, a gogoniant.; Antonio de Pereda, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Ar yr olwg gyntaf, mae paentiadau Vanitas yn hynod drawiadol, gan fod eu cyfansoddiadau yn anhrefnus ac anhrefnus iawn. Yn nodweddiadol mae'r cynfas yn gyfyng gyda gwrthrychau sy'n ymddangos yn hap ar y dechrau, ond o edrych yn agosach arno, mae math ac agosrwydd y gwrthrychau yn dal llawer o symbolaeth ac yn bodoli fel dewis arddull.

Er ei fod yn ymgorffori elfennau o fywyd llonydd, Mae paentiadau Vanitas yn amrywio'n fawr oherwydd eu bod yn symbolaidd iawn. Ni wnaeth artistiaid greu paentiadau mewn ymgais i arddangos gwrthrychau amrywiol nac arddangos eu sgil artistig, feldaeth y ddwy nodwedd i'r amlwg po fwyaf y cafodd y paentiad ei ystyried a'i arsylwi.

Roedd y paentiadau a grëwyd yn ystod y cyfnod hwn yn bodoli fel darlun symbolaidd o ansicrwydd y byd a phwysleisiwyd y syniad na all unrhyw beth o bosibl ddyfalbarhau yn erbyn pydredd a marwolaeth. Felly, ysgogodd gweithiau celf Vanitas neges lem, gan mai’r nod oedd pregethu meddyliau a syniadau’r genre i’w gwylwyr.

Yn ogystal â bod yn boblogaidd drwy gydol ei amser, mae Vanitas wedi parhau i ddylanwadu ar rai o’r gweithiau celf sydd i’w gweld ar hyn o bryd mewn cymdeithas artistig ôl-fodern. Ymhlith yr artistiaid adnabyddus sydd wedi arbrofi gyda'r arddull Vanitas mae Andy Warhol a Damien Hirst, a ddefnyddiodd benglogau yn eu gweithiau celf.

Fel gyda'r darluniau modern o weithiau celf Vanitas sy'n bodoli heddiw, mae neges y genre yn aros yr un fath: Dyma'r unig fywyd a roddir i ni, felly peidiwch â gadael iddo fynd heibio i chi cyn y gallwch ei fwynhau i'r eithaf.

Deall Diffiniad Celf Vanitas

Wrth chwilio am ddiffiniad, dylem yn gyntaf ddeall etymoleg y term. Mae’r gair vanitas o darddiad Lladin a dywedwyd ei fod yn golygu “oferedd”, “gwacter”, a “diwerth”. Yn ogystal, roedd cysylltiad agos rhwng “vanitas” a’r dywediad Lladin memento mori , a gyfieithodd yn fras i “cofiwch fod yn rhaid ichi farw”. Dywedwyd bod y dywediad hwn yn bodoli fel artistig neu alegorïaiddatgof o sicrwydd marwolaeth, a oedd yn cyfiawnhau cynnwys penglogau, blodau marw, a sbectol awr yn y paentiadau Vanitas a grëwyd.

Felly, byddai diffiniad celf Vanitas priodol yn cwmpasu gweithiau celf sy'n siarad ag anochel marwoldeb a dibwrpas pleser bydol. Gwnaethpwyd hyn yn y bôn trwy gynnwys gwrthrychau symbolaidd amrywiol a luniwyd i atgoffa gwylwyr am y syniadau hyn.

Mae Vanitas yn Ein Atgoffa o Wagedd

Lladin oedd y term vanitas am “gwagedd”. Tybiwyd bod oferedd yn crynhoi'r syniad y tu ôl i baentiadau Vanitas, gan eu bod wedi'u creu i atgoffa unigolion nad oedd eu harddwch a'u heiddo materol yn eu cau allan o'u marwoldeb anorfod.

Daeth y term yn wreiddiol o'r Beibl yn yr agoriad llinellau Llyfr y Pregethwr 1:2, 12:8, sy’n darllen, “Gwagedd oferedd, medd y Pregethwr, gwagedd oferedd, gwagedd yw y cwbl.” Fodd bynnag, yn fersiwn y Brenin Iago, cyfieithwyd y gair Hebraeg hevel ar gam i olygu “gwagedd gwagedd”, er ei fod mewn gwirionedd yn golygu “dibwrpas”, “ofer”, a “di-nod.” Er gwaethaf y camgymeriad hwn, roedd hevel hefyd yn awgrymu'r cysyniad o fyrhoedledd, a oedd yn syniad pwysig o fewn paentiadau Vanitas.

Penglog mewn Niche (c. cyntaf hanner yr 16eg ganrif) gan Barthel Bruyn yr Hynaf, lle gwelwn anatomegolpenglog cywir wedi'i osod mewn cilfach o garreg. Gellir cyfieithu’r ddalen o bapur i ddarllen “Heb darian i’ch achub rhag marwolaeth, byw fyddo nes marw”; Barthel Bruyn yr Hynaf, Parth Cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Y Berthynas Rhwng Vanitas a Chrefydd

Gwelwyd paentiadau Vanitas nid yn unig fel gwaith celf yn unig, ond hefyd hefyd yn cynnwys negeseuon moesol arwyddocaol a oedd yn eu gweld yn cael eu hystyried yn fath o atgof crefyddol. Cynlluniwyd y paentiadau yn bennaf i atgoffa'r rhai a edrychodd arno am ddibwys bywyd a'i bleserau, gan na allai unrhyw beth wrthsefyll parhad marwolaeth.

Oherwydd ei destun, mae'n ddadleuol a yw genre Vanitas buasai mor boblogaidd oni bai am Wrth-Ddiwygiad a Chalfiniaeth, yr hwn a'i bwriodd i'r chwyddwydr. Ymddangosodd y ddau symudiad hyn, y naill yn Gatholig a'r llall yn Brotestannaidd, ar yr un pryd ag y dechreuodd paentiad Vanitas gynyddu mewn poblogrwydd.

Heddiw, mae beirniaid yn priodoli dyfodiad y symudiadau hyn fel rhybuddion ychwanegol yn erbyn y gwagedd. bywyd, wrth iddynt bwysleisio'r lleihad mewn meddiannau a buddugoliaeth, a oedd yn pwysleisio ymhellach yr hyn yr oedd genre Vanitas yn sefyll drosto.

Dylanwad Protestaniaeth

Y Diwygiad Protestannaidd a ddigwyddodd yn yr 16eg. canrif wedi achosi newid rhyfeddol mewn meddwl crefyddol ledled Ewrop. Dechreuodd y cyfandirhollti ei hun rhwng Pabyddiaeth a Phrotestaniaeth, yr hyn a gyflwynodd lawer o ansicrwydd i lawer o faterion crefyddol. Arweiniodd hyn at y Pabyddion yn eiriol dros ddileu delwau sanctaidd, tra bod y Protestaniaid yn credu y gallai'r delweddau hyn fod yn fuddiol i adlewyrchiad unigol o Dduw a phynciau sanctaidd eraill.

Gweriniaeth yr Iseldiroedd, a oedd yn rhyddhau ei hun o'i Gatholigion Daeth llywodraethwyr Sbaen yn dalaith Brotestannaidd falch erbyn dechrau'r 17eg ganrif. Bu'r teimlad unigolyddol tuag at y drafodaeth a oedd yn cyd-fynd â Phrotestaniaeth yn gymorth i gyfeirio artistiaid o'r Iseldiroedd at genre Vanitas, gan eu bod am fynegi eu teimlad crefyddol trwy'r ffurf gelfyddydol briodol.

Adeiladwyd genre Vanitas felly ar foeseg Brotestannaidd, fel y dangoswyd gan y syniadau a'r themâu a ddaeth ymlaen yn y paentiadau a grëwyd. Atgoffodd Vanitas unigolion, er gwaethaf apêl pethau bydol, eu bod yn parhau i fod yn fyrhoedlog ac yn annigonol mewn perthynas â Duw. Felly, pwysleisiodd y paentiadau hyn y marwoldeb anorfod a wynebai gwylwyr, mewn ymgais i atgoffa gwylwyr i weithredu yn unol â Duw. ', tua 1627-1678) gan Cornelis Galle yr Ieuaf, yn darlunio alegori marwolaeth. Isod, mae'r arysgrif yn darllen Quid terra cinisque superbis Hora fugit, marcescit Honor, Mors iminet atra. Wedi'i gyfieithu, mae hyn yn golygu “Bethydy'r lludw yn falch? Mae amser yn hedfan, anrhydedd amheus, marwolaeth, a du.”; Cornelis Galle the Younger, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Vanitas a Realism

Roedd celf Vanitas yn hynod o realistig , gan ei fod wedi'i seilio'n gadarn ar gysyniadau Daearol a oedd yn wahanol iawn i dechneg gyfriniol celf Gatholig. Felly, bu’r genre hwn o gelfyddyd Vanitas yn allweddol wrth lywio ffocws meddwl y gwyliwr tuag at y Nefoedd trwy ddarlunio gwrthrychau a fodolai ar y Ddaear.

Mae realaeth hefyd yn amlwg ym mhaentiadau Vanitas gan eu bod yn hynod gywrain a phenodol. Datgelodd archwiliad agosach o'r gweithiau celf sgil a defosiwn uwch yr artistiaid, wrth iddynt amlygu gwrthrychau o fywyd y gwyliwr mewn ymgais i wneud y paentiad mor berthnasol a chymwysadwy â phosibl.

Trwy ddefnyddio arddull realistig , llwyddodd yr artist Vanitas i ynysu ac yna pwysleisio prif neges y gweithiau celf, a oedd yn canolbwyntio ar oferedd pethau cyffredin. Helpodd realaeth o fewn y gweithiau celf hyn wylwyr i ddeall ac yna rhoi trefn ar eu meddyliau gan gyfeirio at agweddau di-baid bywyd, a oedd yn cyferbynnu’n fawr yn erbyn anhrefn y paentiad ei hun.

Vanitas a Still Life

Un o'r agweddau pwysicaf ar genre Vanitas oedd ei fod yn cael ei ystyried yn is-genre o peintio bywyd llonydd . Felly, Vanitasdim ond amrywiad o'r ffurf bywyd llonydd traddodiadol oedd paentiadau. Roedd paentiadau bywyd llonydd nodweddiadol yn cynnwys gwrthrychau difywyd a chyffredin, megis blodau, bwyd, a fasys, gyda sylw'r gwaith celf yn cael ei roi ar y gwrthrychau hyn yn unig.

Fodd bynnag, paentiad bywyd llonydd Vanitas gwneud defnydd o'r gwrthrychau hyn a geir yn draddodiadol mewn bywyd llonydd er mwyn pwysleisio syniad hollol wahanol.

Dywedir bod bywyd llonydd Vanitas yn dysgu gwers bwysig a moesol i'r gwylwyr, wrth i artistiaid osod gwagedd cyffredin mewn cyferbyniad â marwolaeth unigolyn yn y pen draw. Gwnaethpwyd hyn i apelio i wylwyr yn y lle cyntaf cyn eu darostwng o ran sut y maent yn trin eraill a'r byd ar ôl ystyried a deall y gwaith yn llawn.

Nature morte de chasse ou Attirail d'oiseleur ('Hela Bywyd Llonydd' neu 'Fywyd Llonydd Offer Ffowlio', cyn 1675) gan Cornelis Norbertus Gysbrechts; Cornelis Norbertus Gijsbrechts, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Nodweddion Gwaith Celf Vanitas

O fewn y paentiadau Vanitas a grëwyd, ymddangosodd rhai nodweddion a alluogodd ei gynnwys yn y genre. Roedd y nodweddion hyn yn canolbwyntio ar y themâu a'r motiffau a archwiliwyd ym mhob gwaith celf, a drafodir isod.

Themâu

Roedd gan y themâu a oedd yn bresennol yn y paentiadau Vanitas a gynhyrchwyd a

John Williams

Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.