"Tree of Life" gan Gustav Klimt - Edrych ar y Ffris Stoclet Enwog

John Williams 01-06-2023
John Williams

Crëwyd y Tree of Life gan Gustav Klimt yn ystod Cyfnod Aur yr artist ac mae’n un o’i weithiau mwyaf adnabyddus o yrfa hir a disglair. Mae’r paentiad Coeden Bywyd yn parhau â dull symbolaidd yr artist, gan ddefnyddio thema sydd i’w chael mewn sawl rhan o lenyddiaeth hanesyddol, gan amlaf yn darlunio bywyd a chynnydd. Addurniadau cywrain aelodau'r goeden sy'n gwneud y gwaith hwn mor adnabyddadwy, a bydd hyd yn oed y rhai sy'n anghyfarwydd â'r rhan fwyaf o waith yr artist hwn yn adnabod paentiad Coeden Bywyd, Stoclet Frieze ar unwaith.

Y Coeden Bywyd gan Gustav Klimt

Dyddiad Cwblhau 1909
Canolig Olew ar Gynfas
Dimensiynau 195 cm x 102 cm
Lleoliad Presennol Amgueddfa Celfyddydau Cymhwysol, Fienna, Awstria

Coeden Bywyd gan Gustav Klimt yw un o'i weithiau mwyaf adnabyddus, ynghyd â Water Serpents II , a'r Portread o Adele Bloch-Bauer , ymhlith eraill. Y tu hwnt i Gustav Klimt, mae Coeden y Bywyd yn bwnc arwyddocaol, gan ei fod yn cynrychioli arwyddlun hanfodol o fewn llawer o systemau cred grefyddol. Defnyddir Coeden y Bywyd gan lawer o grefyddau a diwylliannau i ddarlunio sut mae cydrannau natur yn gysylltiedig â’i gilydd mewn cadwyni cymhleth a chyfuniadau rhyngweithiol.

Y paentiadmae ganddo hefyd arwyddocâd ychwanegol i edmygwyr Klimt: dyma unig dirwedd yr artist a wnaed yn ystod ei Gyfnod Aur. Yn ystod y cyfnod hwn, cyfunodd Klimt ddulliau peintio olew â phaent aur i gynhyrchu gweithiau celf moethus.

Naw llun gwaith gan Gustav Klimt ar gyfer cyflawni'r Stoclet Frieze ar gyfer y ystafell fwyta Tŷ Stoclet ym Mrwsel (1910-1911); Gustav Klimt, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Yr Arlunydd Gustav Klimt

Ganed Gustav Klimt yn Awstria ym 1862. Datblygodd Klimt ddiddordeb mewn murluniau ac adeiladu nenfydau wrth fynd yn hŷn. Er bod ei frawd neu chwaer wedi penderfynu dod yn ysgythrwr aur fel y gwnaeth ei dad, canolbwyntiodd Klimt ar ei gariad at ddylunio a chelf tan yr eiliad y daeth yn adnabyddus a throi at beintio fel proffesiwn.

Gweld hefyd: Sut i Dynnu Cannwyll - Gwers Lluniadu Golau Cwyr Hawdd

Dechreuodd techneg peintio Klimt newid wrth iddo dyfu'n hŷn a dod ar draws trasiedi yn ei fywyd personol.

Yn flaenorol, creodd weithiau celf hyfryd ond plaen yn seiliedig ar bynciau hanesyddol. Yna dechreuodd beintio'n ffigurol yn lle hynny. Dangosodd ddiddordeb dwfn mewn seicoleg ac roedd eisiau peintio mwy o bortreadau benywaidd . Ymgasglodd casgliad o artistiaid yn Fienna, Awstria, ym 1897 i greu'r Vienna Secessionists, sefydliad newydd.

Portread ffotograffig o Gustav Klimt, 1914; Josef Anton Trčka, Parth cyhoeddus, trwy Comin Wikimedia

Y peintwyr hynwedi ei gael gyda chelf boblogaidd ac yn sâl o syllu ar a phaentio sefyllfaoedd realistig yn yr un modd â chenedlaethau blaenorol. Maen nhw eisiau rhywbeth newydd. Roedden nhw, fel Klimt, yn bwriadu defnyddio symbolau yn eu gwaith. Daeth Klimt yn aelod o'r grŵp hwn o beintwyr a dechreuodd arbrofi gyda'r arddull newydd hon o beintio.

Dechreuodd beintio mwy o bortreadau merched, ond fe beintiodd dirluniau hefyd.

Rhoddodd Klimt y gorau i fudiad Ymwahaniad Fienna ym 1908 a dechreuodd weithio ar ffurf newydd o beintio gyda dail aur. Mae Klimt yn adnabyddus heddiw am y gweithiau hyn. Roedd angen llawer o amser a llaw sefydlog i osod brychau bach o ddeilen aur ar ei baentiadau.

Cysyniad y Coeden y Bywyd, Ffris Stoclet

Coeden Mae of Life, Stoclet Frieze yn waith celf symbolydd . Fe'i cynhyrchwyd yn 1909 ac mae'n waith celf symbolaidd yn arddull Art Nouveau. Mae'n cael ei arddangos yn Amgueddfa Celfyddydau Cymhwysol Fienna. Mae'r darn yn syniad ar gyfer cyfres o dri mosaig a grëwyd gan Klimt rhwng y blynyddoedd 1905 a 1911 ar gyfer prosiect dan gontract yn y Palais Stoclet ym Mrwsel, Gwlad Belg. Crëwyd y murluniau, sy'n darlunio Trees of Life troelli, ffurf fenywaidd gynyddol, a chariadon plethedig, gan yr arlunydd yn ystod cyfnod ei weithiau hwyr. Maen nhw'n addurno tair ochr ardal fwyta'r Palais, yn ogystal â dau ddogn ffigurol sy'n wynebu ei gilydd.

Golygfa o'r Stoclet Frieze ar ywaliau'r ystafell fwyta ym Mhalas Stoclet, 1914; Amgueddfa Celfyddydau Cymhwysol Awstria, Parth Cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Mae paentiad Gustav Klimt yn darlunio’r syniad o goeden bywyd mewn ffordd bwerus a chreadigol. Mae’r canghennau sy’n llifo yn creu delweddaeth chwedlonol, gan gyfeirio at barhad di-ildio bywyd. Mae'r canghennau'n troelli, yn troelli, yn chwyrlïo, yn troellog, ac yn donnog, gan ffurfio tangiad o ganghennau pwerus, gwinwydd hirfaith, ac edafedd cain, gan fynegi cymhlethdod bywyd. Mae coeden y bywyd, a'i choesau yn ymestyn i'r awyr, yn gwreiddio i'r tir oddi tano, yn darparu cyswllt rhwng y ddaear a'r nefoedd, trosiad a ddefnyddiwyd gan lawer o wareiddiadau, crefyddau ac athroniaethau i ddisgrifio'r syniad o bren y bywyd.

Mae darlun Klimt o bren y bywyd hefyd yn sefydlu cysylltiad â’r isfyd, yn symbol o’r penderfyniaeth derfynol sy’n llywodraethu pob peth byw sy’n cael ei eni, yn ffynnu, ac yn dychwelyd o’r diwedd i’r pridd. <5

Pren y Bywyd (1910-1911) gan Gustav Klimt, gan ffurfio cydran ganolog y Stoclet Frieze ; Gustav Klimt, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Gweld hefyd: Pwynt Ffocal mewn Celf - Sut i Greu Eich Paentiadau Pwynt Ffocal Eich Hun

Tra bod llawer o bobl yn gweld Coeden Bywyd Gustav Klimt, Ffris Stoclet fel arwydd o undod, mae eraill yn ei weld fel amlygiad o bŵer patriarchaidd a benywaidd. Mae cynhaliaeth, gofal a thwf yn cael eu symboleiddio gan y fenywaidd yn y llun, a'r gwrywyn cael ei gynrychioli gan symbolau phallic. Mae bywyd yn cael ei eni o'r cysylltiad unigryw hwn.

Mae eraill yn credu bod y gwaith celf yn cynrychioli dod at ei gilydd rhinweddau pennaf dyn: pŵer, deallusrwydd, a harddwch.

Y goeden sy'n straenio am mae'r awyr yn drosiad o awydd di-ben-draw dyn i dyfu, hyd yn oed tra bod ei wreiddiau wedi'u plannu'n gadarn ar y ddaear. Un o agweddau mwyaf apelgar Coeden y Bywyd, Stoclet Frieze yw ei fod yn annog y sylwedydd i dreulio mwy o amser yn mwynhau'r gwaith celf a dehongli ei oblygiadau. Tra bod yr artist yn darlunio byd cyfriniol gyda llu o symbolau, paent aur, a dulliau afieithus eraill, mae presenoldeb mwyalchen unig yn tynnu sylw’r gwyliwr at ganol y paentiad. Gan fod mwyalchen wedi'i hystyried yn arwyddlun marwolaeth gan lawer o wareiddiadau, mae'r fwyalchen yn gweithredu fel rhybudd bod diwedd hefyd i'r cyfan sydd â dechrau. (1910-1911) gan Gustav Klimt; Gustav Klimt, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Heddiw rydym wedi archwilio’r paentiad “Coeden Bywyd”. Mae Coeden y Bywyd yn gysyniad hynafol sy'n dyddio'n ôl i hynafiaeth. Mae'n ddarlun symbolaidd sy'n cysylltu bywyd a marwolaeth, yn ogystal â'r nefoedd a'r ddaear. Mae gwreiddiau'r goeden yn tyfu o dan y ddaear, ym mharth yr isfyd. Yna mae'r coesyn yn byrstio trwy'r pridd ac yn esgyn i'r nefoedd. Fel y ddolen i'r awyr, y goeden uchafcanghennau yn coil, twist, ac yn cydblethu. O ganlyniad, mae Coeden y Bywyd yn adlewyrchu parhad bywyd a'i gymhlethdodau. Mae'n cysylltu pob agwedd ar fywyd. Mae Klimt yn mynd â'r cyswllt hwn ymhellach fyth drwy ddefnyddio dull gwastad ac elfennau dylunio sy'n amgylchynu'r ardal gyfan.

Cymerwch olwg ar ein Tree of Life beintio ar y we yma!

Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

Pwy Oedd Gustav Klimt?

Arlunydd o Awstria oedd Gustav Klimt a oedd â diddordeb mewn nodweddion addurniadol celf. Roedd yn un o aelodau sefydlu Ymwahaniad Fienna yn 1897, grŵp o arlunwyr. Gwrthwynebasant gelf academaidd uniongred o blaid arwynebau mwy deniadol a chysyniadau arloesol ar gyfer y ganrif i ddod. Roedd paentiadau Klimt yn nodedig am eu symbolaeth ddwys a’u delweddaeth synhwyraidd. Daeth yn un o arlunwyr pwysicaf Ymwahaniad Fienna, ac fe'i hystyrid yn warthus ar adegau ac yn cael ei ganmol gan eraill.

Beth Symbolodd Pren y Bywyd?

Mae Coeden y Bywyd yn syniad sydd wedi'i anrhydeddu gan amser sy'n dyddio'n ôl i hynafiaeth. Mae'n symbol sy'n cysylltu marwolaeth a bywyd, yn ogystal â daear a nefoedd. Mae gwreiddiau'r goeden yn tyfu o dan y ddaear, ym myd yr isfyd. Ar ôl hynny, mae'r coesyn yn byrstio trwy'r baw ac yn esgyn i'r awyr. Mae brigau'r goeden uchaf yn lapio, yn troelli ac yn cydblethu fel dolen i'r nefoedd. O ganlyniad, mae'r Goeden Bodolaeth yn symbolparhad a chymhlethdodau bywyd. Mae'n clymu holl feysydd bodolaeth ynghyd. Mae Klimt yn ehangu ar y cysylltiad hwn trwy fabwysiadu arddull gwastad ac elfennau dylunio sy'n cwmpasu'r rhanbarth cyfan.

John Williams

Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.