Technegau Cysgodi - Awgrymiadau ar gyfer Cysgodi Eich Lluniau

John Williams 25-09-2023
John Williams

Mae'n debyg mai ennill sut i gysgodi yw'r sgil mwyaf defnyddiol i'w ddysgu os oes gennych ddiddordeb mewn lluniadu. Mae yna lawer o dechnegau ar gyfer lluniadu lliwio pensil yn ogystal â lliwio pen. Mae deall y gwahanol dechnegau ac awgrymiadau ar gyfer lliwio yn helpu i fireinio eich sgiliau lluniadu ac yn aml gall fod y gwahaniaeth rhwng lluniadau dau a thri dimensiwn. Mae hyn oherwydd mai cysgodi yw'r offeryn hanfodol sy'n helpu i ddiffinio cysgod a ffurf o fewn gwahanol bynciau lluniadu. Mae'r tiwtorial lliwio hwn yn rhoi awgrymiadau defnyddiol ar gyfer lliwio yn ogystal â gwahanol dechnegau lliwio y gallwch eu defnyddio gyda beiro a phensil.

Cyn i Ni Dechrau

Mae'r tiwtorial hwn yn dadansoddi ychydig o arlliwio technegau yn chwe llun hawdd. Byddwn yn creu cyfres o sfferau y byddwn yn eu cysgodi gan ddefnyddio gwahanol gyfryngau sy'n gweithio'n dda gyda gwahanol dechnegau. Mae cysgodi sffêr yn dasg dda oherwydd mae angen rhoi sylw i sut mae'r lliwio'n lapio o amgylch y sffêr.

Gellir deall pob techneg lliwio mewn ffordd hawdd iawn a hawdd ei deall.

0>Gall deall y gwahanol dechnegau lliwio y gallwn eu cyflawni gyda phen a phensil roi gwell dealltwriaeth i ni o sut i arlliwio lluniadau yn gyffredinol. Byddwn yn mynd trwy wahanol awgrymiadau ar gyfer lliwio gan eich galluogi i ennill sgiliau y gallwch eu gwneud eto yn eich ymarfer lliwio. Gadewch inni fynd trwy'r gwahanol fathau o dechnegau lliwio yn y cysgodi hwny pensil. Mae'r math hwn o arlliwio yn caniatáu graddiannau di-dor sy'n ymdoddi i'w gilydd yn llyfn iawn. Gelwir techneg lliwio oer arall yn stippling, lle rydym yn defnyddio amrywiaeth o ddotiau bach sy'n creu graddiant yn ôl eu maint. Mae dotiau mwy yn creu agweddau tywyllach tra bod y dotiau llai yn creu eiliadau ysgafnach. Fodd bynnag, yn y tiwtorial cysgodi hwn, rydyn ni'n mynd trwy wahanol dechnegau lle rydych chi'n dysgu sut i gysgodi â phensil a beiro. Mae llawer o awgrymiadau lliwio yn eich helpu i ddatblygu eich ymarfer lliwio ac yn y pen draw yn eich helpu i wella eich sgiliau lluniadu.tiwtorial

Deunyddiau Angenrheidiol

Mae'n well ymarfer eich lluniad lliwio pensil os oes gennych yr offer cywir. Ar gyfer y tiwtorial hwn, bydd angen pensiliau a beiros da arnom. Mae dysgu sut i arlliwio â phensil yn wych ar gyfer lluniadu ond yn aml gallwn ddefnyddio amrywiaeth o farciau os ydym yn archwilio ein cyfryngau, a dyna pam y byddwn yn mynd trwy rai technegau cysgodi sy'n gofyn am feiro hefyd. Bydd angen papur da arnom hefyd a naill ai cwmpawd neu rywbeth crwn i greu stensil cylchol. Isod mae rhestr o ddeunyddiau y gallwch gael mynediad iddynt ar-lein:

  • Pensiliau
  • Pencilbwynt
  • Pen micron
  • Papur da (argymhellir 200 g/m – 250 g/m)

Canllaw Hawdd i Dechnegau Cysgodi Gwahanol

Mae cysgodi yn hawdd iawn pan fyddwn yn ei dorri i lawr yn gamau treuliadwy. Mae yna hefyd sawl ffordd o ychwanegu cysgod i luniad. Gall cysgodi wirioneddol wella'r ddelwedd gan ei fod yn darparu dimensiwn i'n pwnc. Mae gwybod sut i arlliwio â phensil a beiro yn ddefnyddiol ar gyfer deunydd pwnc tri dimensiwn, sy'n gyffredin yn yr arfer o luniadu yn ei gyfanrwydd. Mae cysgodi hefyd yn fater o ddeall sut mae golau'n rhyngweithio â gwrthrychau, a fydd wrth natur yn cynhyrchu cysgodion.

Cysgodi yw'r ffordd rydyn ni'n cynrychioli cysgodion mewn lluniadu, sef sut rydyn ni'n cyflawni tri dimensiwn trwy estyniad.

Fel gyda phob sgil, mae angen ymarfer,mae arfer lliwio yn arfer allweddol i uwchsgilio eich hun o fewn y lluniad. Mae'r tiwtorial lliwio hwn yn dadansoddi ffyrdd syml o gyflawni effeithiau amrywiol gyda phen a phensil. I wneud hynny bydd angen y deunyddiau cywir arnom. Felly gadewch inni weld beth fydd ei angen arnom.

Techneg 1: Techneg Deor

Y dechneg lliwio gyntaf y byddwn yn ei harchwilio yw deor gyda beiro pelbwynt. Gadewch i ni ddechrau trwy dynnu sffêr . Gallwch naill ai ddefnyddio cwmpawd neu stensil i wneud cylch. Techneg arlliwio yw deor lle rydym yn defnyddio llinellau i ddiffinio cysgod mewn gwrthrych.

Rydym am sicrhau ein bod yn deall o ba ochr y byddai'r ffynhonnell golau yn dod.

<0.I gynrychioli'r cysgod, mae angen i ni gael ffynhonnell golau yn dod o gyfeiriad penodol. Yn yr achos hwn, gadewch inni ddychmygu ei fod yn dod o ochr chwith y sffêr. Mae hyn yn golygu y bydd ein cysgodion yn ymddangos ar ochr dde'r gwrthrych, gyferbyn â lle mae'r golau'n bresennol.

Mae deor yn gweithio'n dda gyda beiro pelbwynt oherwydd gallwn ganolbwyntio ar ein pwysau a fydd yn caniatáu ar gyfer gwan neu llinellau tywyllach.

Gyda deor, rydym yn cynrychioli'r cysgod gan ddefnyddio llinellau sengl wedi'u grwpio. Rydyn ni'n gwneud hyn trwy eu gwneud nhw'n fwy trwchus ger rhannau tywyllaf y sffêr. Wrth i ni eu cromlinio o amgylch y sffêr tuag at arwynebedd ysgafn y sffêr, gallwn wneud y llinellau yn deneuach. Gallwn hefyd ychwanegu llinellau llai yn y canol i siapio'r sffêrmwy.

Y peth olaf y gallwn ei wneud yw ychwanegu ychydig o gysgod llorweddol wrth ymyl y sffêr lle mae'r rhan sydd wedi'i gysgodi.

> Techneg 2: Croeslinellu

Mae croeslinellu yn debyg i ddeor ac eithrio nawr rydym yn croesi llinellau i greu graddiant yn y cysgodi. Unwaith eto, rydyn ni'n dechrau trwy dynnu sffêr arall. Gan fod y ffynhonnell golau yn dod o ochr chwith y sffêr, rydym am ddatblygu ein cysgodion o ochr dde'r sffêr.

Gweld hefyd: Dod o Hyd i Artist yn ôl Enw - Sut i Ddod o Hyd i Artist Peintiad

Dechreuwn drwy wneud llinellau tebyg i ddeor sy'n rhedeg ar hyd y sffêr. cromliniau i un cyfeiriad.

Yna gallwn symud ymlaen i wneud llinellau sy'n croesi'n groeslinol drwy ein llinellau cyntaf. Rydyn ni eisiau gweithio'r llinellau hyn yn araf i'r sffêr gan symud o ardaloedd tywyllaf y sffêr i ardaloedd ysgafnach y sffêr.

Rydym hefyd yn gwneud y llinellau hyn yn ysgafnach trwy feddalu'r pwysau rydyn ni'n ei roi ar ein sffêr. pinnau ysgrifennu.

Mae deor a croeslinellu yn gweithio'n dda gyda beiro a gall gael effaith graffig iawn ar wrthrychau. Gyda chroeslinellu, rydym yn syml yn croesi llinellau mewn ardaloedd i dywyllu neu ysgafnhau rhan o wrthrych. Gyda sfferau, rydym hefyd am ystyried eu crymedd. Cadwch hyn mewn cof wrth i chi gysgodi'r sffêr.

Yn olaf, gallwn ychwanegu cysgod llorweddol bach arall ar ochr dde ein sffêr i gynrychioli'r cysgod y mae'n ei daflu ar y ddaear.

Techneg 3: Techneg Sgribl

Mae'r dechneg sgribl yn ffordd hwyliog o greu graddiannau a chysgodion ar wrthrych. Unwaith eto, gadewch inni wneud sffêr arall lle byddwn yn dechrau sgriblo marciau golau o amgylch yr ochr dde. Gyda'r dechneg sgribl, rydych chi am adeiladu haenau o dywyllwch yn araf.

Rydym yn dechrau golau ac yna'n dechrau pwyso'n galetach wrth i ni sgriblo'r mannau mwyaf cysgodol.

<0Wrth i ni ganiatáu i'n marciau gromlinio'n araf o amgylch y bêl tuag at yr ardal ysgafnach rydym yn meddalu ein cyffyrddiad, fel bod llai o bwysau ar y gorlan, gan arwain at farciau ysgafnach. Mae'r dechneg lliwio hon yn gweithio'n dda gyda beiro pelbwynt.

Mae hyn oherwydd bod yr inc mewn beiros pelbwynt yn gallu cael ei reoli'n eithaf da gan y pwysau rydyn ni'n ei roi arnyn nhw.

Yn olaf, rydyn ni eisiau gwneud cysgod llorweddol ar ochr dde'r sffêr lle mae'r ardal gysgodol yn bresennol. Y rheswm pam rydyn ni'n ychwanegu'r cysgodion llorweddol bach hyn wrth ymyl y sfferau yw bod gwrthrychau yn taflu cysgodion pan maen nhw'n rhyngweithio â golau.

Mae hyn yn rhoi ansawdd mwy realistig i'r gwrthrych gan mai dyma sy'n digwydd gyda gwrthrychau go iawn .

Techneg 4: Cysgodi Llyfn

Techneg arlliwio sy'n gweithio'n dda gyda phensil yw'r dechneg nesaf. Dechreuwch trwy wneud sffêr bach arall. Yna rydym am gymryd pensil HB a dechrau lliwio'n ysgafn yn yr ardal lle bydd y cysgod, yr ochr dde.

Rydym yn rhoi mwy o bwysau tuag atochr y cysgod yr ydym yn ei ysgafnhau wrth i ni gysgodi o amgylch y sffêr tuag at y rhan sy'n agored i'r ffynhonnell golau. lliwio rhywbeth i mewn. Po ysgafnaf y byddwch chi'n rhoi pwysau, gorau oll y byddwch chi'n cyrraedd graddiant llyfn heb unrhyw linellau pendant. Gallwch hefyd ddefnyddio un HB neu 2B ar y cyd ar gyfer marciau golau a thywyllach.

Yn olaf, gallwn ychwanegu ychydig o gysgod llorweddol ar ochr dde'r sffêr.

0>

Techneg 5: Cysgodi Cylchol

Mae graddliwio cylchol yn debyg i sgriblo, fodd bynnag, fel mae'r enw'n awgrymu, mae'r cynnig yn fwy crwn. Unwaith y bydd gennych sffêr wedi'i dynnu, gallwn ddechrau trwy wneud marciau crwn o amgylch ardal gysgodol y sffêr.

Yn debyg i'r cysgod sgriblo, rydym am weithio marciau ysgafnach ar yr wyneb y gallwn wedyn ewch drosodd eto.

Gyda'r dechneg lliwio hon, rydym am weithio'r marciau ar y sffêr fesul haen. Mae hyn yn golygu ein bod yn gwneud marciau crwn ysgafn o amgylch y sffêr wrth iddo gromlinio. Yna gallwn dywyllu'r marciau hyn trwy roi mwy o bwysau ar yr ardaloedd a ddylai fod yn dywyllaf.

Yna gallwn ychwanegu ychydig o gysgod llorweddol i greu'r cysgod sy'n cael ei daflu gan y sffêr.

Techneg 6: Stipling

Gelwir ein techneg lliwio olaf yn stippling. Ar gyfer y dechneg hon, rydym am ddefnyddio ein pinnau ysgrifennu micron. Beth ydym nigwneud gyda'r dechneg hon yw creu cyfres o ddotiau o amgylch yr ardaloedd lle byddai cysgodion. Gallwn ddefnyddio awgrymiadau mwy trwchus ar gyfer marciau tywyllach ac awgrymiadau teneuach ar gyfer marciau ysgafnach.

Gallwn hefyd ychwanegu mwy o ddotiau i greu tonau tywyllach a llai o ddotiau ar gyfer tonau ysgafnach.

Eto, gyda'r holl sfferau hyn rydym am ystyried crymedd y siâp. Mae hyn yn golygu y dylem arlliwio'r cysyniad bod gan y sffêr arwyneb crwm. mae hyn yn golygu wrth i ni ychwanegu ein marciau, rydyn ni'n eu gweithio o amgylch y sffêr tuag at yr ochr sy'n agored i olau. cydberthynas uniongyrchol â pha mor dywyll fydd y sffêr. Fodd bynnag, rydych chi eisiau o leiaf un pen Micron blaen trwchus a thenau fel y gallwch chi archwilio sut mae trwch y marciau'n diffinio'r cyfanswm gwerth.

Caniatáu i chi'ch hun ymarfer arlliwio gyda chanllaw'r tiwtorial hwn , dechreuwch drosodd os oes angen. Unwaith y byddwch yn fodlon, rhowch y cysgod llorweddol bach arno.

Syniadau i'w Cofio

  • Mae lluniadu'n cymryd amser, felly peidiwch â poeni os na chewch y dechneg hon y tro cyntaf. Gadewch i chi'ch hun ymarfer.
  • Cofiwch fod cysgod yn ffurfio'n syth ar yr wyneb mae'n disgyn arno. Os yw ar a bêl, mae'r cysgod yn grwn ac os yw ar y llawr, bydd yn llorweddol.
  • Rhowch sgribl bach i'ch beiro ar bapur sgrap os oes angentynnu gormodedd o inc.
  • Os nad ydych yn fodlon â'ch llun, gadewch i chi'ch hun roi cynnig arall arni. Er bod y technegau hyn yn eithaf syml, maen nhw'n cymryd ychydig o amser i ddod yn iawn. 11>
  • Yn bennaf oll, mwynhewch ac arbrofwch gyda phob un o'r technegau gan ddefnyddio gwahanol gyfryngau!

Dyna chi! Canllaw syml i ychydig o wahanol dechnegau lliwio. Wrth ddysgu technegau lliwio, gallwch chi hefyd roi cynnig arnyn nhw mewn gwahanol gyfryngau. Nid yw'r rhai yr ydym wedi'u harchwilio yn y tiwtorial lliwio hwn yn gyfyngedig i'r cyfryngau a ddefnyddir. Mae ymarfer cysgodi yn ffordd wych o wella'ch sgiliau ac mae angen ychydig o amser i wneud yn iawn. Mae'r tiwtorial hwn yn dangos ychydig o awgrymiadau lliwio i chi a all helpu eich sgiliau lluniadu lliwio pensil yn ogystal â'ch sgiliau lluniadu ysgrifbin. Mae dysgu sut i gysgodi â phensil yn gyfystyr â lliwio â beiro, a dyna pam y dylech chi roi cynnig ar yr holl dechnegau hyn yn y ddau gyfrwng. Yn bennaf oll Bydd hyn yn eich helpu i ennill gwell sgiliau lluniadu tri dimensiwn, gan roi gwell syniad i chi o sut i gyflawni golau a chysgod mewn llun.

Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

Beth Yw'r Dechneg Delfrydol ar gyfer Cysgodi?

Nid oes techneg lliwio ddelfrydol. Dyna pam yr ydym am ddysgu technegau lliwio amrywiol oherwydd byddwn yn canfod y gallwn ddefnyddio gwahanol dechnegau lliwio ar gyfer gwahanol fathau o ddeunydd pwnc. Gwybod sut i liwio lluniadaugyda gwahanol fathau o awgrymiadau lliwio a gall arddulliau wella llun. Gall defnyddio gwahanol ddulliau o liwio roi mwy o gymeriad a dimensiwn i luniad, gan wneud llun yn fwy diddorol yn y pen draw. Fodd bynnag, gall pob techneg lliwio gyflawni gwahanol fathau o effeithiau. Dyma pam y gall dysgu technegau lliwio ac ymarfer lliwio eich helpu i ddeall pa dechneg lliwio i'w defnyddio mewn lluniad i gael effaith benodol a ddymunir.

Beth Yw Pwrpas Cysgodi?

Mae lliwio yn ddefnyddiol iawn ar gyfer lluniadu cynnwys tri dimensiwn. Boed yn bortreadau, bywyd planhigion, neu ddim ond gwrthrych, gall dysgu sut i gysgodi wella'ch lluniau a mynd â nhw i'r lefel nesaf. Mae cysgodi yn galluogi ansawdd golau a chysgod i fod yn bresennol yn y llun, sy'n ansawdd bywyd go iawn. Felly, wrth i ni barhau â'n harfer lliwio a dysgu sut i arlliwio â phensil a beiro, gallwn ddefnyddio'r sgiliau hyn i roi ansawdd mwy realistig a thri dimensiwn i'n lluniadau. Pwrpas cyffredinol dysgu technegau lliwio yw eich helpu i ennill y sgiliau i fireinio eich lluniadau ac yn y pen draw rhoi mwy o ddimensiynau iddynt.

Gweld hefyd: Pa mor hir mae'n ei gymryd i Gesso Sychu? - Sut i Wneud Cais Gesso a'i Sychu

Sut Ydych Chi'n Cysgodi Heb Linellau?

Mae yna lawer o dechnegau lliwio heb linellau penodol fel nodwedd. Gelwir un dechneg yn lliwio llyfn. Rydyn ni'n gwneud hyn gyda phensil, lle mae'r graddiant yn cael ei bennu gan y pwysau a roddir arno yn unig

John Williams

Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.