Syniadau Peintio Olew Hawdd - Syniadau Peintio Olew Syml i Ddechreuwyr

John Williams 12-10-2023
John Williams

Tabl cynnwys

Mae peintio olew yn gyfrwng hynod ddyfeisgar sydd wedi bodoli ers blynyddoedd, ac fel dechreuwr, efallai y byddwch am ddechrau celf peintio olew. Mae yna lawer o wahanol dechnegau, ymagweddau ac arddulliau o syniadau peintio olew syml, y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw dewis pa un sydd fwyaf addas i chi. Yn yr erthygl hon, byddwn yn rhoi rhai syniadau peintio olew hawdd i chi a gobeithio y byddwch yn creu darluniau olew anhygoel mewn dim o amser.

Peintio Olew Hawdd i Ddechreuwyr

Yn hwn adran o'r erthygl, byddwn yn rhoi rhai syniadau peintio olew syml i ddechreuwyr a fydd yn eich helpu i greu lluniadau olew anhygoel. Mae paentio olew yn gelfyddyd y gall unrhyw un sy'n chwilio am allfa greadigol yn eu bywyd ei mwynhau, ac ar ôl i chi feistroli'r gwahanol dechnegau ac arddulliau, byddwch chi'n rhyfeddu at ba mor realistig yw eich paentiadau olew.

Hefyd, nid oes rhaid i chi gadw at liwiau traddodiadol, gallwch feddwl y tu allan i'r bocs hefyd. Er enghraifft, coeden amryliw. Fodd bynnag, i fod yn dda am beintio, bydd yn rhaid i chi ymarfer, a fydd yn cymryd amser. Felly, i ddechrau, rydym wedi rhoi ychydig o awgrymiadau at ei gilydd a fydd o gymorth i chi fel dechreuwr i roi eich syniadau peintio olew ar gynfas.

 • Dewiswch lun bach: Peidiwch â dewis machlud, portread neu syniad tirwedd yn gyntaf, ond yn hytrach ewch am beintiad bywyd llonydd. Bydd hyn yn eich helpu i arbrofimae angen i chi ddatblygu'r arddulliau a'r technegau un ar y tro pan ddaw hi i syniadau peintio olew ar gynfas. Nid yw defnyddio cyfryngau a phaent olew yn hawdd, ond os dilynwch y technegau amrywiol, bydd eich sgiliau yn cynyddu ac yn newid eich proses beintio. Mae angen i chi hefyd allu dewis pa fath o baent olew, brwsh paent, cyllyll, palet, a chynfas sy'n mynd i fod yn iawn i chi.

  Dewis yr Offer Cywir 13>

  Cyn i chi hyd yn oed ddechrau dysgu a deall y syniadau peintio olew sylfaenol, mae'n rhaid i chi wybod pa offer fydd eu hangen arnoch chi. Mae angen i chi gael detholiad penodol o gyflenwadau sydd ar gael ichi. Mae'r rhain yn offer penodol a fwriedir ar gyfer paent olew yn unig.

  • Cynfasau a set paent: Fel dechreuwr, mae'n well defnyddio pren bedw neu Masonite fel cynfas , gan y gall y cynfasau lliain priodol fod yn weddol ddrud. Sicrhewch fod eich cynfas wedi'i breimio cyn i chi ei ddefnyddio. Mae set olew sylfaenol o liwiau yn ddigon da i ddechrau; ceisiwch brynu setiau paent o ansawdd uchel bob amser.
  • Brwshys paent: Sicrhewch fod y brwshys a brynwch yn addas ar gyfer paent olew a bod ganddynt ddetholiad o wahanol feintiau a siapiau y gellir eu defnyddio ar gyfer y technegau gwahanol.

  • Palet paent: Mae’r paletau melamin neu blastig yn berffaith, ond os ydych chi eisiau defnyddio palet crwm , yna mae'r bwrdd pren gyda thwll bawd yn ddewis ardderchog. Fodd bynnag, fodsicrhewch eich bod yn rhwbio arwyneb y palet yn gyntaf i osgoi'r paent rhag treiddio i mewn.
  • Cyllell balet: Wrth gymysgu lliwiau, mae'n well defnyddio cyllell balet gan fod y gyllell yn caniatáu i chi gymysgu y paent yn gyfartal atal gormod o pigment rhag glanio ar eich brwsh. Paentiwch â chyllell balet, sy'n rhoi gwead paent olew gweladwy i chi.
  • Glanhawyr brws: Rhaid i chi lanhau eich brwsys ar ôl pob defnydd. Mae tyrpentin yn berffaith ond cofiwch weithio mewn ardaloedd sydd wedi'u hawyru'n dda.

  Canllawiau Sylfaenol ar gyfer Syniadau Peintio Olew Hawdd

  Ar wahân i ddeall yr offer cywir, mae angen i chi ar gyfer eich paentiad olew; mae hefyd yn bwysig eich bod yn deall sut i ddefnyddio'r offer hynny'n gywir. Heb y wybodaeth hon, bydd yn anodd iawn cymhwyso'r technegau peintio olew sylfaenol gan y gallai'r union offer hynny rwystro'ch cynnydd.

  Gadewch inni nawr ystyried rhai o’r rheolau sylfaenol hyn.

  Safle Brwsio

  Cofiwch, mae dwy ochr i frwsys paent, ac mae angen i’r ddau ohonynt cael ei ddefnyddio ar gyfer gwahanol effeithiau. Mae angen i chi ddysgu pa ochr o'r brwsh i'w defnyddio ar gyfer technegau penodol, oherwydd bydd troi eich brwsys i'r ochr yn gadael i chi beintio llinellau mân, tra bod rhan fflat y brwsh yn cael ei ddefnyddio ar gyfer llinellau lletach.

  <26

  Y Pwysau a Ddefnyddir

  Bydd y pwysau ar eich brwsh yn effeithio ar eich canlyniadau. Mae gosod pwysau trwm yn dueddol o asio'r lliwiau ac yn achosi rhwystrauymylon y strôc brwsh.

  Ceisiwch amrywio eich strociau brwsh trwy ddefnyddio strociau meddal, canolig neu drwm, yn dibynnu ar yr hyn yr hoffech i'ch paentiad ei gyflawni.

  Defnyddio Eich Bawd ar gyfer Cyfuno <19

  Mae'ch bysedd yn offer perffaith ar gyfer cymysgu'ch paent, oherwydd gallwch chi deimlo'r pwysau rydych chi'n ei roi. Fodd bynnag, darllenwch y cyfarwyddiadau bob amser gan fod rhai paent yn niweidiol i'ch croen neu gallwch ddefnyddio menig wrth beintio.

  Dal y Brwsh yn Gywir

  Dal y brwsh yn gywir yn hanfodol gan y gall ddylanwadu ar eich paentiad. Gafaelwch yn yr handlen mor bell i'r cefn ag y gallwch pan fyddwch yn dechrau. I ddechrau efallai y bydd yn teimlo ychydig yn anghyfforddus, ond mae'r gafael cywir yn rhoi mwy o reolaeth i chi dros eich strôc.

  Bydd hyn hefyd yn eich galluogi i beintio gan ddefnyddio eich braich gyfan yn lle eich arddwrn yn unig.

  Cynnal Purdeb Eich Lliw

  Pan fyddwch yn dechrau cymysgu eich lliwiau, efallai y bydd rhai afreoleidd-dra bach yn ymddangos. Gall y rhain ychwanegu ymdeimlad o fywiogrwydd ac atyniad i'ch gwaith celf. Fodd bynnag, os ydych chi'n gorgymysgu'r lliwiau, yna mae'r rhinweddau hynny'n diflannu, a'ch gwaith celf yn mynd yn ddifywyd a gwastad.

  Defnyddiwch frwsh glân bob amser wrth eu trochi i wahanol arlliwiau. Os methwch â gwneud hyn, yna byddwch yn peryglu purdeb eich lliw ac ni fydd y cysgod rydych chi ei eisiau yno. Yr unig ffordd o gyflawni hyn yw defnyddio'r paent yn uniongyrchol o'r tiwbiau a golchi eichbrwshys yn rheolaidd.

  Defnyddio Cymysgedd Dau-liw

  Wrth ddechrau gyda phaentiad olew, rydym yn awgrymu eich bod yn ymarfer yn gyntaf trwy ddefnyddio dau liw gyda gwyn yn unig, fel arall, fe allwch chi gael a cyfuniad sydd wedi colli ei ddwyster ac sy'n ddiflas.

  Fodd bynnag, wrth i chi wella eich gwybodaeth am gymysgu lliwiau, byddwch yn gallu gwneud cyfuniadau cryno a chreu gwaith celf olew sy'n amlygu eich sgil.

  Rheoli Eich Golch

  19>

  Mae rhai technegau angen golchiad dwysach, tra bod eraill angen golchiad teneuach i greu'r effaith rydych chi'n edrych amdano. Felly, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n defnyddio digon o baent ar gyfer y math o dechneg a strôc rydych chi am eu creu wrth beintio.

  Techneg Peintio Olew Scumbling

  Mae sgumbling yn dechneg peintio olew sy'n yn defnyddio symiau tenau iawn o baent. Yna rhoddir hwn â brwsh blew anystwyth ac mae'n cael effaith gwydredd wedi torri, sy'n eich gadael â gwead lle mae peth o'r paent gwaelodol yn cael ei amlygu.

  Y dechneg hon yn effeithiol pan ddefnyddir brwsh sych heb unrhyw gyfrwng ychwanegol ac mae'n wahanol i effaith gwydrog gan nad ydych am gael cymhwysiad llyfn ond wedi'i dorri, gan adael rhai ardaloedd yn agored. Defnyddir y dechneg hon fel arfer dros baent sych. Hefyd, mae hyn yn berffaith ar gyfer creu dyfnder atmosfferig i'ch paentiad, torri'r cefndir, adeiladu uchafbwyntiau ar ben cefndiroedd tywyll, a meddalu'r newid o un lliwi'r lliw nesaf.

  Techneg Alla Prima

  Mae'r dechneg hon yn defnyddio paent gwlyb-ar-wlyb . Nid ydych yn aros i'r paent sychu'n iawn rhwng haenau ac yna gosod cot arall ar ben hynny, gan haenu'r paent mwy trwchus dros y paent teneuach. Mae artistiaid wedi cronni cymaint â 50 haen gyda'r dechneg hon, ond mae'n ddull llafurus iawn gan fod rhai paent olew yn cymryd dyddiau i sychu .

  Gyda'r dechneg hon, gallwch greu gweadau gan ddefnyddio paent mwy trwchus, trwy ddefnyddio brwsh gwyntyll anystwyth gallwch adeiladu gwead ar ddail coeden, neu gyda chyllell balet, gallwch greu pob math o siapau roc onglog.

  0> Mae hefyd yn eich dysgu sut i haenu paent yn effeithiol a chreu awyrgylch a dyfnder yn eich paentiad. Yr artistiaid enwog sydd wedi defnyddio'r dechneg hon yw Vincent van Gogh, Claude Monet, Joaquin Sorolla, a John Singer.

  Techneg Impasto

  Mae hwn yn syniad peintio olew hawdd i ddechreuwyr a dyma'r celf o gymhwyso brwsh trwchus a beiddgar. Gallwch hefyd greu gweadau mwy cynnil a gwaith brwsh cain wrth eu gosod ar arwynebau llyfnach. Gall y dechneg hon hefyd ychwanegu dimensiwn pellach i'ch gwaith paent a rhoi'r rhith i chi o effaith tri dimensiwn.

  Hunanbortread gyda Het Ffelt Lwyd (1887) gan Vincent van Gogh; Vincent van Gogh , Parth cyhoeddus, trwy Comin Wikimedia

  Gallwch hefyd dewychueich paent gyda chwyr oer, sy'n helpu i gadw gwead a marciau brwsh ar eich cynfas ac yn gwneud i'r paent ymddangos yn fwy swmpus. Mae'r dechneg hefyd yn arbed mwy o'ch paent yn y tiwb. I ddefnyddio'r dechneg hon, llwythwch eich brwsh â phaent a'i gymhwyso'n rhyddfrydol i'r cynfas. Gallwch hefyd ddefnyddio'ch cyllell balet i wneud strociau trwchus o liw na all unrhyw frws paent eu cyfateb. Isod mae rhai syniadau peintio olew hawdd ar gyfer y dechneg hon.

  • Wrth beintio, gall greu cysgodion ac ychwanegu rhywfaint o ddyfnder . Gellir cymhwyso hyn i bob math o baentiad olew syml
  • Gall rhai o'r ardaloedd paent sy'n ymwthio allan hefyd fod yn weladwy o ongl ochr . Ystyriwch dirweddau mynyddig gan ddefnyddio'r dechneg hon.
  • Gall hefyd greu rhith o bellter, lle mae ardaloedd pell yn feddal ac yn llyfn, tra bod ardaloedd agosach yn fwy adeiledig.
  • Pan gaiff ei ddefnyddio mewn rhai llinellau cyfeiriadol cynnil , er enghraifft, mewn coed, sy'n cyfeirio'ch gwylwyr at un canolbwynt.

  Defnyddiodd Vincent van Gogh y dechneg hon, a gwaith brwsh ei roedd paentiadau yn arwydd o'i fath o baentiad. Rhoddodd y dull ymdeimlad o symudiad a gweithgaredd i'w baentiadau. Technegau peintio olew eraill y gallech fod am roi cynnig arnynt yw, blocio i mewn, blendio, chiaroscuro, tanbeintio, grisaille, gwydro, olew allan, brwsh sych, sgraffito, a sfumato .

  Y ffordd orau o gyflawni pob syniad peintio olew syml yw trwydysgu ac ymarfer y technegau peintio olew amrywiol. Mae dod yn hyfedr mewn peintio olew yn gofyn am lawer o ymarfer ac amynedd, felly peidiwch â rhoi'r gorau iddi os na fyddwch chi'n gwneud pethau'n iawn y tro cyntaf. Mwynhewch y broses, ac yn fuan, byddwch yn creu darnau celf anhygoel.

  Cwestiynau Cyffredin

  A All Dechreuwyr Wneud Paentiadau Olew?

  Gall unrhyw un wneud peintio olew, ond mae llawer mwy i beintio olew na rhoi paent ar gynfas yn unig. Fodd bynnag, gyda rhywfaint o amynedd ac ymarfer, bydd unrhyw un sy'n ddechreuwr yn rhyfeddu at yr hyn y gallwch chi ei greu gyda'ch paent olew.

  Beth Yw Rhai Syniadau Peintio Olew Hawdd?

  Mae yna lawer o syniadau peintio olew hawdd, er enghraifft, peintio blodau, neu silwetau, gall gwrthrychau bywyd llonydd roi llu o bethau gwahanol y gallwch chi eu peintio, a gallwch chi ddod o hyd i'r rhan fwyaf ohonyn nhw yn ac o gwmpas eich cartref eich hun.

  Oes rhaid Gwlychu'ch Brwsh Wrth Beintio Olew?

  Pan fyddwch chi'n gwlychu'ch brwsh, gall eich paent asio'n well, ac mae hyn yn wych wrth greu graddiannau neu drawsnewidiadau. Fodd bynnag, wrth ddefnyddio brwsh sych, bydd yn rhoi gwead gwych i chi pan fyddwch chi'n peintio tywod neu frics.

  Gweld hefyd: "Y Drindod Sanctaidd" Masaccio - Gwawr y Dadeni

  Allwch Chi Paentio Gyda Phaent Olew yn Uniongyrchol O'r Tiwb?

  Bydd eich cais wrth beintio yn pennu hyn. Gallwch chi beintio'n uniongyrchol o'r tiwb, ond pan fydd angen i chi gymysgu'ch lliwiau, yn gyntaf mae angen i chi roi eich paent ar ypalet i gael y cymysgedd lliw cywir.

  lliwiau a thechnegau yn lle treulio amser ar broses neu ddeunyddiau penodol.
 • Trefnwch eich hun: Dewiswch ardal i'w phaentio sydd â digon o olau a llif aer. Trefnwch eich brwsys a'ch paletau fel eu bod yn agos wrth law ac yn hawdd eu cyrraedd.
 • Dewiswch y brwsys cywir: Mae miloedd o wahanol fathau o frwshys, ac fel dechreuwr, efallai y byddwch chi byddwch yn dueddol o ddewis y brwsys rhataf, mae hyn yn iawn ond hefyd ychwanegu ychydig o frwshys gradd broffesiynol yn y broses. Wrth i chi fagu mwy o hyder, gallwch chi ddechrau trwy arbrofi gyda gwahanol siapiau, deunyddiau a meintiau o frwshys. Y math gorau o frwsh ar gyfer peintio olew yw'r brwsh gwrychog synthetig.
 • Defnyddiwch primer bob amser: Does dim ots pa fath o arwyneb rydych chi'n ei beintio; mae angen i chi gymhwyso primer fel gesso bob amser am y tri rheswm canlynol. Mae'r paent preimio yn helpu i gadw'r paent rhag gwaedu i'r wyneb, mae hefyd yn helpu i amddiffyn yr arwyneb rhag unrhyw asidau a geir yn y paent, ac mae'n helpu'r paent i gadw at yr wyneb yn well.
<0
 • Mae cymysgu lliwiau yn gywir yn hanfodol: Mae cymysgu'r lliwiau eilaidd a'r lliwiau cynradd yn gywir yn hanfodol wrth i chi ddechrau peintio olew i roi'r cysgod neu'r naws sydd ei angen arnoch.
 • Dechreuwch gyda braslunio olew yn gyntaf: Mae lluniadu olew neu fraslunio yn defnyddio tyrpentin a lliwiau ac mae'n sychu'n gyflym iawn bydd hyn yn eich galluogi igosodwch haenau o liwiau gwahanol sydd, yn eich barn chi, yn mynd yn dda gyda'i gilydd, heb orfod aros am amser hir i'r paent olew sychu.
 • Trefnwch eich paent mewn trefn: Mae angen i chi ddatblygu'r arferiad o drefnu eich paent mewn trefn benodol, fel rhai tenau dros rai trwchus, neu rai sy'n sychu'n gyflym yn hytrach na rhai sy'n sychu'n araf. Mae hyn yn helpu pan fydd angen i chi roi paent teneuach gyda llai o olew yn yr haenau cychwynnol ac yna dilyn i fyny gyda'r paent mwy trwchus sydd â chynnwys olew dyfnach ar gyfer yr haenau blaenorol. Bydd hyn yn sicrhau y bydd yr haenau blaenorol yn sychu yn gyntaf ac felly'n atal eich paent rhag cracio.
 • Glanhewch eich brwshys yn iawn: Mae angen i chi sicrhau unwaith y byddwch wedi glanhau eich brwsys, y paent, y papur tywelion, a phaletau i gyd yn cael eu gwaredu'n iawn i ffwrdd oddi wrth eich anifeiliaid anwes a'ch plant.

Gadewch inni nawr ystyried rhai syniadau peintio olew hawdd ar gynfas, y byddwch chi fel dechreuwr yn gallu meistroli. Fodd bynnag, cyn i ni ddechrau, mae yna dair rheol peintio olew sylfaenol y mae angen i chi eu hymarfer a'u deall. Er enghraifft, braster dros heb lawer o fraster.

Y cyfan mae hyn yn ei olygu yw y dylai pob haen o'ch paent fod yn fwy hyblyg, yn fwy trwchus ac yn sychu'n fwy araf na'r haen oddi tano, a fydd yn atal eich paent rhag cracio.

Paentiadau Bywyd Llonydd

Os ydych chi newydd ddechrau gyda phaent olew, paentiad bywyd llonydd yw'r ffordd orau i fynd, fel paentiad olew bywyd llonyddyn rhoi rheolaeth lwyr i'r artist dros ei waith. Mae llawer o’r gwrthrychau bywyd llonydd yn hawdd i’w cael gan eu bod yng nghartref pawb, fel cwpan a soser, rhai ffrwythau fel afalau, bananas, ac orennau. Gallwch hefyd roi cynnig ar bethau fel fâs, potiau a sosbenni, dol yn eistedd ar y dreser, a blodau. Os nad oes gennych yr eitem wirioneddol ar gael, yna lawrlwythwch ddelwedd o'r cyfrifiadur a'i hargraffu.

Gallwch hefyd ddechrau gyda chynfas bach a set fach sylfaenol o baent olew sy'n cynnwys lliwiau fel sienna llosg , golau coch cadmiwm, gwyn titaniwm , alizarin, golau melyn cadmiwm, umber llosg, a glas ultramarine. Dechreuwch trwy fraslunio amlinelliad yr eitem ar eich cynfas yn gyntaf trwy ddefnyddio brwsh gwastad bach. Nawr bod gennych y lluniad olew sylfaenol neu fraslun yn y lle iawn, gallwch ddechrau peintio'r cefndir. Cwblhewch y cefndir cyfan cyn i chi barhau â'ch paentiad bywyd llonydd.

Nesaf, dechreuwch trwy lenwi'r holl liwiau cywir a welwch yn eich sampl cyfeirio, a gadewch i'ch dychymyg redeg yn wyllt a bod yn greadigol gyda'ch paent olew.

Golygfeydd Tirwedd Syml

Gallwch wneud golygfa o dirwedd mor gymhleth neu mor syml ag y dymunwch. Fodd bynnag, yn gyntaf mae angen i chi benderfynu pa fath o dirwedd fel y môr, mynyddoedd, traeth, codiad haul neu fachlud haul, neu bentref bach yn swatio ymhlith y bryniau. Gall hyn fod mewnffurf ffotograff neu allbrint o'ch cyfrifiadur neu efallai bod gennych rywbeth sy'n atgof yn eich meddwl hyd yn oed.

Paratowch eich cynfas trwy dynnu grid dros wyneb cyfan y cynfas, ac yna gallwch fraslunio'r olygfa a thynnu llun yn y cefndir. Parhewch drwy flocio lliwiau'r siapiau cyffredinol a dylai'r canlyniad fod yn beintiad tirwedd heb unrhyw ffrils.

Yna dechreuwch drwy adeiladu'r strwythur cyffredinol ac ychwanegu manylion at eich paentiad. . Ceisiwch beidio â phaentio gwrthrychau unigol fel coeden neu graig sengl, ond yn hytrach peintio màs mawr o sut olwg sydd ar goed a chreigiau. Mae'n well i chi nodi dau neu dri gwrthrych rydych chi am eu dal yn eich paentiad ac yna canolbwyntio ar y rhain. Mae peintio rhywbeth fel cymylau hefyd yn un o'r syniadau peintio olew symlach ac mae'n wych ar gyfer dysgu sut i beintio golau a chysgod.

Ceisiwch ymgorffori'r dechneg asio trwy gymysgu'r paent am amser hirach cyn iddo sychu, mae hyn yn yn rhoi cymylau blewog i chi ac yn creu graddiannau yn yr awyr. Trwy ddefnyddio glas ultramarine gyda gwyn titaniwm, gallwch greu awyr las llachar hyfryd. Hefyd, melyn lemwn, umber llosg, glas ffthalo gyda magenta ar gyfer niwtraleiddio, rydych chi'n creu glaswellt gwyrdd naturiol.

Gallwch hefyd fynd am nenlinell y ddinas neu adeiladu golygfeydd yn lle tirweddau naturiol.

Silwetau

Mae'r syniad silwét yn olew hawddpaentio ar gyfer dechreuwyr. Mae paentiad silwét yn ddelwedd o berson, gwrthrych, anifail, neu olygfeydd, sydd â chysgod miniog neu amlinelliad o wrthrych. Mae'r silwét yn cael ei bortreadu mewn un lliw, ac mae'r rhan fwyaf o artistiaid yn eu paentio ar gefndir lliw golau, sy'n aml yn portreadu'r proffil mewn du a gwyn, ond gellir defnyddio cefndiroedd lliw eraill hefyd.

Yn y paentiadau silwét , mae'r siapiau'n ymddangos fel cyferbyniad llwyr i'r cefndir gan wneud i'r pwnc sefyll allan. Dylai fod gan y silwét nodweddion diffiniol fel wisgers cath, y castell yn y byd Disney, neu siâp coeden Nadolig a dylai fod yn hawdd ei adnabod ac yn hawdd i unrhyw un ei adnabod.

Daw ystyr y gair silwét o enw’r gweinidog cyllid ffrengig o ganol y 18fed ganrif, Etienne de Silhouette, a oedd â hobi o dorri portreadau cysgodol ar bapur. Yn fuan, dechreuodd y casgliad o silwetau ddod yn boblogaidd, yn enwedig ymhlith enwogion y byd a gasglodd silwetau gan artistiaid. Wrth baentio silwetau, mae dau ddull poblogaidd, sef llawrydd ac olrhain.

 • Gyda'r dechneg llawrydd mae angen i chi dynnu amlinelliad o'r person neu'r gwrthrych drwy ei gael o'ch blaen neu o ffotograff , ac yna ei dorri allan a defnyddio'r toriad allan fel stensil.
 • Mae'r dechneg olrhain yn llawer haws ac yn fwy cywir fel y mae wedi gwneud.yr holl fanylion . Rydych chi'n dod o hyd i ffotograff fel cyfeirnod, yn ei osod i lawr dros flwch golau ac yna'n olrhain yr amlinelliad, torri allan y silwét, a'i ddefnyddio fel eich stensil.

Portreadau

Paentio an gall portread paent olew fod yn eithaf brawychus gan eich bod am i'r canlyniad fod mor agos â phosibl at y ddelwedd wirioneddol. Fodd bynnag, os ydych chi'n ymarfer ac yn arbrofi, gallwch chi ddod i ben yn gwneud eich hunanbortread anhygoel eich hun. Gallwch hefyd roi cynnig ar beintio portreadau anifeiliaid. Gadewch i ni roi rhai awgrymiadau i chi a cheisio gwneud eich taith yn llai cymhleth.

Dewis Eich Pwnc

Fel dechreuwr, mae angen i chi ddechrau trwy ddewis ffotograff o'ch pwnc, gan wneud yn siŵr bod gan y ffotograff ystod o olau a gwerthoedd tywyll. Hefyd, gwnewch yn siŵr bod rhai cysgodion ar wyneb eich pwnc gan y bydd hyn yn ychwanegu rhywfaint o ddimensiwn i'ch paentiad.

Unwaith y byddwch yn fodlon ar eich dewis, yna gallwch docio eich llun i faint eich panel cynfas, maint da i weithio ag ef yw chwech wrth chwe modfedd.

Paratowch Eich Lliwiau

Sicrhewch mai dim ond y lliwiau y bydd eu hangen arnoch chi sydd eu hangen arnoch chi ar eich palet. Mae yna bum lliw sylfaenol sydd eu hangen ar y rhan fwyaf o bortreadau ar gyfer arlliwiau croen, sef gwyn titaniwm, ultramarine Ffrengig, umber llosg, ocr melyn, a rhuddgoch alizarin. Rhowch gynhwysydd bach gyda rhywfaint o olew had llin ynddo i dipio'ch brwsh ynddo ac eto i helpu i gymysgu'ch paent.

Ychwanegu'r Ddelwedd i'ch Panel Cynfas

Gallwch wneud hyn drwy olrhain neu fraslunio'r ddelwedd ar eich panel cynfas, neu os ydych yn teimlo'n gyfforddus ag ef, tynnwch lun ohono'n llawrydd, gan wneud yn siŵr bod gennych y cyfrannau cywir.

Nawr marciwch unrhyw uchafbwyntiau neu gysgodion a rhwystrwch nhw yn y siapiau lle rydych chi eisiau iddyn nhw fod.

Paentiwch y Llygaid yn Gyntaf

Dechreuwch drwy beintio rhan wen y llygaid mewn paent gwyn. Cofiwch nad yw'r llygaid byth yn wyn pur, mae yna amrywiadau a chysgodion bob amser. I wneud hyn, ychwanegwch ychydig o umber ac ultramarine i'r paent gwyn nes eich bod yn fodlon ei fod yn debyg iawn i'r ddelwedd yn y ffotograff. Nawr gallwch chi ddechrau gyda'r disgyblion, gan adael unrhyw uchafbwyntiau tan y diwedd.

Blocio yn y Tywyllwch a Chysgodion

Mae blocio yn y cysgodion a'r tywyllwch yn dechrau dod â'r siapiau yn yr wyneb allan, ac ar gyfer hyn, rydych chi'n defnyddio umber, rhuddgoch, melyn, a gwyn. Mae arlliwiau croen yn amrywio ar draws yr wyneb, felly mae croeso i chi dabio a chymysgu'r paent nes eich bod yn fodlon eu bod yn cyfateb yn agos i'ch ffotograff cyfeirio.

Bydd angen llawer o amrywiadau o'r lliw sylfaen arnoch hefyd i greu graddiant realistig.

Ychwanegu Lliwiau Tôn Ganol

Dechrau peintio o dywyll i olau, a gyda'ch cysgodion yn eu lle, gallwch ychwanegu'r tonau canol. Os ydych chi eisiau tôn oerach, yna ychwanegwch ychydig o ultramarine at liw'r croen, neu ar gyfer arlliwiau cynhesach, ychwanegwch ychydig o rhuddgoch neumelyn. Gyda'r tonau canol yn eu lle, dylech weld yr wyneb yn cymryd siâp. Rhaid i'r lliwiau golau fod ar yr haenau uchaf bob amser, gan wneud yn siŵr eich bod yn dod â'r lliwiau oer a cynnes allan yn eich wyneb. Dylech allu gweld wyneb tri dimensiwn erbyn hyn.

Gweld hefyd: "The Great Masturbator" gan Salvador Dalí - Dadansoddiad Swrrealaeth

Ychwanegu Manylion at Eich Portread

Nawr dechreuwch chwarae gyda thonau ac ychwanegu goleuadau lle mae eu hangen arnoch chi, ond anelwch bob amser at gyferbyniad da, a chofiwch ganolbwyntio ar beintio'r siapiau ac nid y llinellau.

Gwiriwch gyda'ch ffotograff cyfeirio a thrwsiwch unrhyw wahaniaeth y gallech ddod o hyd iddo.

Peintio'r Gwallt

Dechrau peintio rhannau tywyll y gwallt ac yna haenu a chynnwys yr ardaloedd ysgafnach, yna llenwch weddill y lliw gwallt. Gallwch ddefnyddio ultramarine ac umber ar gyfer y mannau tywyll, ychydig yn rhuddgoch ac umber ar gyfer y tonau canol a rhuddgoch, ychydig yn wyn a melyn ar gyfer y mannau ysgafnach.

Uchafbwyntiau a Manylion Mwy

Ychwanegwch rai uchafbwyntiau lle byddwch chi'n sylwi ar olau yn cyffwrdd â'r llygaid a'r gwallt, neu ar y trwyn. I gael manylion mwy cywir, gwnewch yn siŵr bod gennych chi oleuadau priodol i sylwi ar y manylion hyn. Ceisiwch gadw'r cefndir cyn lleied â phosibl i wneud eich paentiad yn syml a pheidio â thynnu sylw oddi wrth y portread ei hun.

Ceisiwch ddewis lliw na fydd yn cystadlu â'ch pwnc.

Rhai Technegau Peintio Olew

I gyflawni syniadau peintio olew da a hawdd ar gynfas ,

John Williams

Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.