Syniadau Clai Polymer - Pethau Hwyl i'w Gwneud gyda Chlai Polymer

John Williams 30-09-2023
John Williams

Tabl cynnwys

O blith amaturiaid sydd ag angerdd cynyddol am grefftau i ddysgu crefftwyr sydd â degawdau o brofiad, clai polymer yw un o'r cyfryngau mwyaf difyr a boddhaol i weithio gydag ef. Er ei fod yn ddigon hawdd i blant ei ddefnyddio, mae gwydnwch ac amlbwrpasedd clai polymer yn dal i'w wneud yn hynod boblogaidd ymhlith artistiaid proffesiynol. Os ydych chi eisiau gwybod mwy am glai polymer a'r nifer o ffyrdd hwyliog y gellir ei ddefnyddio, rydych chi wedi dod i'r lle iawn!

Beth Yw Clai Polymer?

Clai modelu synthetig yw clai polymer y gellir ei ddefnyddio gan gelfyddydwyr a chrefftwyr o bob lefel sgil ar gyfer nifer o brosiectau creadigol. Nid yw clai polymer mewn gwirionedd yn cynnwys unrhyw fwynau clai naturiol. Yn lle hynny, mae'n cynnwys polymerau hydrocarbon clorinedig yn bennaf (yr un peth a ddefnyddir ar gyfer pibellau PVC), asiantau lliwio, llenwyr a resin. Fodd bynnag, yn union fel gyda chyfryngau clai naturiol, rhaid cymysgu clai polymer â dŵr i ddod yn fowldadwy. Hefyd, yn debyg iawn i lawer o fathau o glai naturiol, gellir gwella clai polymer ar wres uchel i ddod yn strwythurau solet.

Oherwydd ei hydrinedd, amlochredd, gwydnwch pan gaiff ei galedu, a rhwyddineb defnydd, mae clai polymer yn anhygoel. cyfrwng poblogaidd ar gyfer eitemau celf a chrefft fel cerfluniau, bowlenni, gemwaith, crogdlysau a gleiniau. Mae eich opsiynau ar sut i weithio gyda chlai polymer yn cael eu cyfyngu gan eich dychymyg yn unig. A hyd yn oed wedyn, mae gennych chi erthyglau fel hyn i'ch ysbrydolilliw

CONS

 • Ddim yn dda ar gyfer cerflunio
 • <21 Proses pobi gymhleth

Syniadau Clai Polymer

Mae yna nifer anfeidrol o bethau y gallech chi eu gwneud a'u creu gyda chlai polymer. Gallwch brynu clai polymer mewn llawer o wahanol liwiau a gweadau ffynci a hyd yn oed gyfuno gwahanol fathau gyda'i gilydd i greu gweithiau celf syfrdanol ac unigryw. Nid yn unig y mae'n rhaid i chi weithio gyda'ch dwylo ychwaith. Gallwch ddefnyddio pob math o offer, a geir yn y gegin ac mewn siopau crefftau, i steilio'ch prosiectau hyd yn oed ymhellach.

Mae clai polymer hefyd yn hynod fforddiadwy, sy'n golygu ei fod yn cynnig pentyrrau o adloniant i chi am ychydig iawn o gost.

Os ydych chi newydd ddechrau gyda chlai polymer, gallwch chi ddatblygu ddawn i'r grefft trwy greu prosiectau llai yn y dechrau, fel clustdlysau a ffigurynnau bach. Unwaith y byddwch chi ychydig yn fwy medrus, gallwch chi ddechrau creu gwrthrychau mwy, swyddogaethol fel matiau diod a mygiau. Os ydych chi eisiau rhai syniadau clai modelu polymer anhygoel, peidiwch ag edrych ymhellach. Yma rydym wedi llunio casgliad cyfan o syniadau clai polymer, yn amrywio o hawdd i galed.

Offer Clai Polymer DIY

Cyn i chi ddechrau ar unrhyw brosiectau clai polymer, byddwch am gasglu rhai crefftio offer i'ch cynorthwyo i greu eich campwaith. Ar wahân i rywfaint o glai polymer, y gallwch ei brynu o unrhyw siop grefftio, ceisiwch gadw'r eitemau hyn ymlaenllaw os gallwch chi hefyd:

 • Torwyr cwci/toes chwarae
 • Pin rholio
 • Papur tywod
 • Cyllell gerfio
 • Mowldiau siâp
 • Toothpicks, pinnau, brwsys dannedd, cribau (ar gyfer ychwanegu gwead)

Mae’n bwysig nodi na ddylai unrhyw offer ac unrhyw offer cartref arall a ddefnyddir ar gyfer gweithio gyda chlai polymer gael eu defnyddio ar gyfer bwyd byth eto. Mae hyn yn dda gwybod o ystyried y gellir defnyddio llawer o offer a geir yn gyffredin yn y gegin gyda chlai polymer. Os byddwch yn dewis defnyddio unrhyw eitemau cartref i weithio gyda chlai polymer, gwnewch yn siŵr eich bod yn eu cadw o'r neilltu a'u defnyddio'n arbennig ar gyfer crefftio.

Ar ôl i chi gael eich clai ac wedi crynhoi'ch holl offer, mae'n bryd i chi baratoi eich gweithle. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gorchuddio'ch gweithle gyda deunyddiau fel papurau newydd a thaflenni plastig i leihau'r ymdrech y bydd yn rhaid i chi ei gwneud yn ddiweddarach i lanhau. Fe'ch anogir yn arbennig i wneud hyn os ydych yn bwriadu paentio'ch clai polymer.

Syniadau Clai Polymer Hawdd a Chiwt

Mae yna lawer o syniadau clai Sculpey hwyliog a hawdd y gallwch arbrofi â nhw os ydych chi yn ceisio gwlychu eich pig fel dechreuwr. Prosiect celf clai ciwt i gychwyn eich taith fyddai darnau gemwaith fel clustdlysau, gleiniau a chadwyni allweddol.

Felly, os ydych chi'n grefftwr dechreuwyr sydd newydd ddysgu'r rhaffau, dyma rai syniadau clai polymer hawdd ar gyfer

Rhai Syniadau Clai Polymer Ciwt ar gyfer Darnau Emwaith

Hyd yn oed os nad gemwaith yw eich peth chi, maen nhw serch hynny yn creu rhai o'r prosiectau hawsaf i ddechrau. Nid yw'r siapiau sy'n gysylltiedig â gwneud gemwaith clai o reidrwydd yn gofyn am ddefnyddio unrhyw offer arbenigol.

Gall gleiniau, er enghraifft, gael eu gwneud trwy rolio darnau bach o glai yn beli bach perffaith a glynu nodwydd drwyddynt. ffurfio'r twll i'r llinyn edafu drwyddo. Gallwch chi baentio'r gleiniau hyn naill ai cyn neu ar ôl iddynt gael eu sychu yn dibynnu ar ba fath o baent rydych chi'n ei ddefnyddio. Rydym yn argymell eich bod yn paentio'ch syniadau clai Sculpey gan ddefnyddio acrylig gan y gellir ei gymhwyso cyn ac ar ôl paentio a gall gynnig ychydig mwy o wydnwch i'ch prosiectau. Gallwch hefyd wneud gleiniau lliw gwahanol trwy eu mowldio â gwahanol liwiau o glai polymer. Gyda digon o fwclis, gallwch wedyn ddefnyddio eich darnau o gelf glai ciwt i greu mwclis, breichledau a chlustdlysau.

Gallwch hefyd wneud pob math o siapiau bach eraill allan o clai polymer i'w droi'n ddarnau o emwaith. Gallwch chi wneud calonnau bach ciwt, teardrops, lleuadau, a sêr i enwi dim ond rhai o'r siapiau hawdd y gallwch eu mowldio neu eu torri â llaw heb unrhyw offer arbennig. Wedi dweud hynny, gallwch fuddsoddi mewn mowldiau a thorwyr siâp os ydych chi'n hoff o wneud gemwaith ac eisiau siapio'ch clai yn gyflymach. Gallwch hefyd brynu stampiau clai i'w hychwanegu'n hawddgwahanol fathau o weadau i arwynebau eich gemwaith clai.

Arwyddion yr Ardd

Os ydych chi'n adnabod rhywun sy'n caru gofalu am eu gardd, beth am eu synnu gydag anrheg fach y gallant ei addurno a'i addurno. trefnu eu iard gyda? Gallwch ddefnyddio clai polymer i wneud arwyddion y gellir eu labelu’n ddiweddarach i helpu i drefnu’r planhigion mewn gardd, boed yn rhai chi neu rywun arall. Gall y darn celf addurniadol hwn fywiogi gardd tra hefyd yn cyflawni swyddogaeth ddefnyddiol.

Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n ychwanegu cot o rywbeth sy'n cadw'r clai yn dal dŵr.

Syniadau Clai Polymer Ciwt ar gyfer Nodau Tudalen

Ydych chi'n ceisio meddwl o anrheg braf i'r llyfryddiaeth yn eich bywyd? Ydych chi, eich hun, yn ddarllenydd brwd? Os felly, dyma syniad gwych arall ar gyfer pethau i'w gwneud gyda chlai polymer. Mae gwneud nod tudalen â llaw yn weddol hawdd wrth weithio gyda chlai polymer fel eich prif gyfrwng. Ar ôl siapio darn tenau, hirsgwar o glai gan ddefnyddio rholbren a chyllell, gallwch ychwanegu unrhyw liwiau, testun, neu weadau i'r slab cyn ei daflu i'r popty. Yr hyn a fydd gennych chi fydd nod tudalen cwbl unigryw a swyddogaethol.

Swyn Clai Polymer

Ymhlith y llu o syniadau clai polymer hawdd i ddewis ohonynt, mae gwneud mae swyn ymhlith y mwyaf hwyliog a gwerth chweil. Gallwch ddefnyddio darnau bach o glai polymer i wneud swyn a tlws crog hardd, y gellir eu defnyddio feldarnau addurniadol ar gyfer cadwyni allweddi, casys ffonau symudol, mwclis, a bandiau arddwrn.

Gallwch hyd yn oed fynd ag ef gam ymhellach a gwneud modelau bach o wrthrychau go iawn gan ddefnyddio siapiau syml. Er enghraifft, fe allech chi wneud madarch bach, moron, a mefus y gallwch chi eu paentio i gyd-fynd â lliwiau naturiol y gwrthrychau hyn.

Yn well eto, gallwch brynu magnetau bach, y gallwch chi gadw at y rhain. cefnau eich swyn clai polymer i wneud rhai magnetau oergell annwyl. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n defnyddio superglue pwerus i gysylltu'r magnetau a dim ond pan fydd eich prosiectau wedi'u pobi'n llawn y gwnewch hynny. Mae magnetau oergell clai polymer yn brosiectau perffaith i blant bach a theuluoedd oherwydd gellir eu harddangos yn y gegin i bawb eu hedmygu. Ar ben hynny, mae magnetau oergell yn hynod ddefnyddiol ar gyfer gosod gweithiau celf eraill ar yr oergell.

Hambyrddau Arogldarth

Mae llosgi arogldarth yn ffordd wych o dawelu'r synhwyrau ac ysgogi creadigrwydd artistig. Beth am ddefnyddio clai polymer i adeiladu eich stand neu hambwrdd arogldarth eich hun? Dyma un arall o'r syniadau clai polymer hawdd hynny sydd â swyddogaeth ddefnyddiol. Y tro nesaf y byddwch chi'n teimlo'r angen i ymestyn cyhyr yr artist hwnnw yn eich ymennydd, gallwch losgi rhywfaint o arogldarth ar y darn celf a wnaethoch i gael eich hun yn yr hwyliau.

>

Addurniadau ar gyfer y Nadolig

Gyda Thymor yr Ŵyl ar ein gwarthaf yn fuan, efallai mai prosiect clai ar thema’r Nadolig yw’r hyn yr ydych yn edrych arnocanys. Mae clai polymer yn gwneud addurniadau gwych y gellir eu paentio'n hawdd mewn lliwiau sy'n cyd-fynd â thema hyfryd y Nadolig. I ddechrau, gallwch chi wneud rhai addurniadau coed hwyliog fel wyau, ffyn candy streipiog, a dynion eira. Mae'r rhestr yn mynd ymlaen ac ymlaen. Mae’r math hwn o brosiect hefyd yn berffaith ar gyfer teuluoedd sy’n dathlu’r Nadolig gyda’i gilydd.

Mae addurno coeden Nadolig eich teulu gyda thlysau rydych chi wedi'u gwneud gyda'ch gilydd yn un ffordd o ddod â hwyl y gwyliau i'ch cartref.

Corlannau Clai

Dyma prosiect hwyliog y gallwch ei wneud i ychwanegu ychydig o ddawn artistig at eich deunydd ysgrifennu. Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw mowldio'ch clai o amgylch unrhyw ben neu bensil. Yna gallwch chi addurno a phaentio'r mowld at eich dant cyn tynnu'r beiro a glynu'r clai yn y popty. Unwaith y bydd wedi sychu, dylai eich beiro neu bensil lithro yn ôl i'r mowld yn hawdd ac eistedd yn glyd.

Prosiectau Clai Polymer ar gyfer Crefftwyr Profiadol

Unwaith y byddwch wedi cael ychydig mwy o brofiad gyda chlai polymer o dan eich gwregys , gallwch ddechrau ehangu a dechrau mynd i'r afael â rhai o'r syniadau prosiect anoddach. Ond, gyda'r wybodaeth a'r sgiliau y byddech wedi'u datblygu wrth weithio ar brosiectau haws, dylai'r prosiectau hyn nawr fod yn daith gerdded yn y parc.

Gemau Bwrdd Clai Polymer DIY <11

Os ydych chi'n frwd dros gemau bwrdd yn chwilio am brosiect clai polymer mwy heriol i fynd i'r afael ag ef, dyma'r un i chi. Defnyddiogwahanol offer a phaent, gallwch chi adeiladu eich gemau bwrdd eich hun allan o glai. I ddechrau, gallwch greu gemau bwrdd syml fel tic-tac-toe. Unwaith y byddwch wedi datblygu mwy o hyder, gallwch roi cynnig ar wneud gemau mwy cymhleth fel gwyddbwyll neu siecwyr.

Gallwch hyd yn oed grefftio eich darnau gêm gan ddefnyddio clai polymer. Dychmygwch gael eich set gwyddbwyll clai polymer eich hun wedi'u gwneud â llaw.

Matiau diod

Mae matiau diod ymhlith yr eitemau cartref mwyaf hwyliog i'w gwneud gan ddefnyddio clai polymer. Unwaith y byddwch chi wedi dysgu rhai o'r technegau mwy cymhleth o wneud clai, fel sut i ychwanegu gweadau marmor, gallwch chi wneud matiau diod eithaf trawiadol. Gall hyn wir fywiogi'r bwrdd cinio neu de parti a gall fod yn ddarn sgwrs hwyliog wrth ddifyrru gwesteion. Gallwch hefyd ddefnyddio rhai mathau o glai polymer i roi gorffeniad metelaidd i'ch matiau diod. Os ydych chi'n teimlo fel bod ychydig yn ychwanegol, beth am arbrofi gydag addurno'ch matiau diod gan ddefnyddio deilen aur? Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n defnyddio seliwr i atal hylifau a gwres rhag difrodi'ch matiau diod.

Pots a Bowls

Ar ôl i chi gael y hongiad o tincian gyda chlai polymer, gallwch chi ddechrau creu darnau mwy, fel potiau a phowlenni. Gall y rhain fod yn hwyl ac yn werth chweil i'w gwneud oherwydd eu bod nid yn unig yn dyrchafu ansawdd esthetig gofod ond hefyd yn cynnig pwrpas iwtilitaraidd. Gallwch ddefnyddio'r cynwysyddion hyn fel potiauar gyfer planhigion neu storio ar gyfer offer.

Dull syml o adeiladu’r siâp perffaith ar gyfer eich potiau a’ch powlenni clai yw mowldio’r clai o amgylch llestri sydd eisoes yn bodoli.

Gwaith Celf i’r Wal

Ar ôl i chi wir feistroli crefft clai polymer, dylech fod yn barod i gamu i fyd celfyddyd gain. Yn y pen draw, dylech ddatblygu'r sgiliau a'r wybodaeth i ddechrau creu cerfluniau hardd, cywrain y gellir eu pinio i'r wal neu eu fframio i greu dawn artistig bwerus i'ch cartref.

Cyfarwyddiadau Diogelwch ar gyfer Clai Polymer

Gall gwneud prosiectau celf a chrefft gyda chlai polymer fod yn brofiad mor foddhaus, yn bleserus nid yn unig i chi ond i'ch plant hefyd. Rydych chi eisiau gwneud yn siŵr eich bod chi'n dilyn y rhagofalon a'r cyfarwyddiadau cywir i osgoi difetha'ch prosiect neu achosi anafiadau. Dyma rai awgrymiadau defnyddiol i'w dilyn wrth weithio gyda chlai polymer:

 • Gwnewch yn siŵr eich bod yn pobi eich clai yn iawn. Y tymheredd gorau ar gyfer pobi clai polymer yw rhwng 250 ˚F – 300 ˚F (121 °C – 149 °C). Yn dibynnu ar faint eich darn clai, dylid pobi am rhwng 15 a 30 munud. Gellir defnyddio gor-thermomedr i wneud yn siŵr bod eich clai yn coginio ar y tymheredd cywir.
 • Osgowch losgi eich hun gyda'r mygdarthau a gynhyrchir yn ystod y broses pobi, yn enwedig wrth agor y popty i archwilio'r cynnydd neu prydtynnu eich darnau clai allan. Er nad yw'r rhan fwyaf o gleiau polymer yn wenwynig ac nad ydynt ychwaith yn mygdarthau, gallant losgi'r croen a gallant niweidio'ch gwddf, eich llygaid, neu'ch sinysau pan fyddwch ar wres uchel.
0>
 • Sicrhewch eich bod yn glanhau eich dwylo yn drylwyr ar ôl gweithio gyda chlai polymer. Gallwch wneud hyn gan ddefnyddio dŵr cynnes a sebon ond mae glanweithydd dwylo yn gweithio cystal. Mae hefyd yn syniad da cadw rhai cadachau dwylo gerllaw bob amser i atal dyddodion clai rhag cronni ar eich dwylo ac o dan eich ewinedd yn ystod y broses grefftio.
 • Os ydych yn bwriadu pobi eich clai polymer gan ddefnyddio eich popty cegin, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gwneud hynny ar ddiwrnod pan na fydd angen y popty i wneud bwyd er mwyn osgoi halogiad. Dylech hefyd lanhau'ch popty cyn ei ddefnyddio ar gyfer bwyd ar ôl iddo gael ei ddefnyddio i bobi clai polymer. Ar ben hynny, dylech ddefnyddio hambyrddau pobi gwahanol ar gyfer clai polymer a bwyd.

Diolch am roi o'ch amser i ddarllen yr erthygl hon! Os gwnaethoch gyrraedd mor bell â hyn, dylech nawr fod yn llawn dop o bob math o syniadau gwych ar sut i weithio gyda chlai polymer p'un a ydych yn newbie neu'n ddeallus.

Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

Beth Yw'r Paent Gorau ar gyfer Clai Polymer?

Acrylig efallai yw'r paent gorau i'w ddefnyddio ar gyfer clai yn gyffredinol. Nid yn unig y gellir ei gymhwyso cyn ac ar ôl i chi bobi'ch clai polymer, ond mae hefyd yn selio'ch claidarnau ac yn eu gwneud yn fwy gwydn. Mae'n hynod hawdd ei roi ar glai polymer ac, yn wahanol i'r rhan fwyaf o baent eraill, nid yw'n lliwio cymaint â hynny wrth ei bobi.

Beth Yw Brand Gorau Clai Polymer?

Fe'ch anogir i roi cynnig ar y clai polymer a gynhyrchir gan frand Sculpey. Nid yw eu clai yn wenwynig ac maent yn dod mewn amrywiaeth eang o liwiau, gweadau, a lefelau gwydnwch.

Pam Mae Fy Nghlai Polymer yn Torri?

Os yw eich prosiectau clai polymer yn torri o hyd ar ôl pobi, mae'n debyg nad ydych yn eu halltu ar dymheredd digon uchel neu nad ydych yn eu pobi'n ddigon hir. Heblaw am hynny, efallai eich bod yn defnyddio brand brau o glai polymer, ac os felly, fe'ch anogir i roi cynnig ar frand gwahanol fel Sculpey.

hyd yn oed mwy o syniadau. Gellir ei fowldio, ei ysgythru, ei beintio, a hyd yn oed ei baru â deunyddiau crefftio eraill. Yn well eto, yn wahanol i gleiau naturiol, nid yw clai polymer yn gludiog iawn ac felly'n lanach ac yn haws gweithio ag ef. yn gweld defnydd helaeth wrth gynhyrchu nwyddau masnachol. Mae hyd yn oed llawer o enghreifftiau o ddarnau clai polymer yn cael sylw mewn amgueddfeydd celf uchel eu parch o gwmpas y byd.

Mae hanes clai polymer yn dyddio'n ôl bron i ganrif yn ôl yn y 1930au pan oedd gwneuthurwr doliau Almaeneg o'r enw Fifi Dyfeisiodd Rehbinder y deunydd mewn ymateb i gyflenwadau llai o glai naturiol yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Er iddi warchod cyfrinachau ei fformiwla ryfeddol am ddegawdau, yn y diwedd fe werthodd y patent i Staedtler yn 1964 a'i defnyddiodd i greu'r clai polymer FIMO y mae llawer o artistiaid heddiw yn parhau i fod yn gyson hoff ohono.

Byddai'n cymryd mwy o amser. chwe blynedd cyn i FIMO daro glannau America ond roedd gan y wlad ei fersiynau ei hun erbyn hynny. Fel petai, roedd cwmni Americanaidd wedi baglu ar eu fersiwn nhw o glai polymer yn llwyr ar ddamwain. Yn ddigon rhyfedd, y fersiwn hon fyddai'r iteriad cyntaf o'r brand clai polymer Sculpey rydyn ni'n ei adnabod ac yn ei garu heddiw. Mae clai polymer ar gael mewn amrywiaeth eang o liwiau a chysondebau. Gallwch hefyd brynu gwahanol fathau o gymysgeddau clai polymer i gyflawni gwahanol fathau oyn gorffen. Os ydych chi eisiau dysgu am rai ffyrdd creadigol y gallwch chi ddefnyddio polymer yn eich prosiect celf nesaf, arhoswch.

Mae gennym ni rai syniadau clai polymer gwych.

Manteision ac Anfanteision Clai Polymer

Mae yna lawer iawn o resymau pam mae artistiaid wrth eu bodd yn gweithio gyda nhw. clai polymer y tu hwnt i'w amlochredd rhyfeddol. Fodd bynnag, mae yna rai rhybuddion a chyfyngiadau i glai polymer hefyd. Wedi dweud hynny, mae'r manteision yn llawer mwy na'r anfanteision gan eich bod yn sicr o ddarganfod drosoch eich hun wrth i ni restru rhai o brif fanteision ac anfanteision y cyfrwng hwn, gan ddechrau'n gyntaf gyda'r newyddion da.

Y Manteision

Dyma restr o rai o'r buddion mwyaf nodedig a roddir i ddefnyddwyr wrth weithio ar brosiectau clai polymer.

Mae Clai Polymer yn Anwenwynig

Er bod clai polymer yn glai a gynhyrchir yn artiffisial sy'n cynnwys plastigyddion, mae'r rhan fwyaf o frandiau ag enw da o glai polymer (fel FIMO a Sculpey) yn gwbl ddiwenwyn. Mae hyn oherwydd nad yw'r plastigyddion y gwyddys eu bod yn peri risgiau iechyd yn cael eu defnyddio i gynhyrchu clai polymer. Y mater iechyd gwaethaf y gellir ei achosi gan y plastigyddion nad ydynt yn wenwynig sy'n bresennol mewn cynhyrchion clai polymerau yw stumog ofidus. Mae hyn yn gwneud clai polymer yn gyfrwng perffaith i'ch plant bach weithio ag ef.

Hyd yn oed os oes gennych gŵn neu gathod, nid oes angen i chi boeni oherwydd mae clai polymer yn gyfeillgar i anifeiliaid anwes felwel.

Gellir Pobi Clai Polymer yn Eich Ffwrn Cegin

Ie, rydych chi wedi darllen hwnnw'n gywir. Gallwch chi ddefnyddio'r popty yng nghegin eich cartref fel odyn i bobi eich creadigaethau clai polymer DIY - siaradwch am cartref ! Ac nid oes rhaid i chi hyd yn oed boeni am unrhyw nwyon gwenwynig yn cael eu rhyddhau yn ystod y broses pobi hon a gwneud eich popty yn anniogel ar gyfer coginio chwaith. Mae hyn oherwydd nad yw hyd yn oed y mygdarthau a gynhyrchir gan glai polymer yn wenwynig. Wedi dweud hynny, fodd bynnag, dylech barhau i ddefnyddio dulliau rhagofalus megis peidio â phobi'ch clai ar arwynebau rydych chi'n bwriadu coginio bwyd arnynt a rhoi glanhad braf i'ch popty cyn iddo gael ei ddefnyddio eto.

Mae Clai Polymer yn Cael Un o'r Amseroedd Sychu Cyflymaf

Ydych chi'n athro celf plant sy'n chwilio am brosiect dosbarth cyflym a hawdd? Ydych chi'n rhiant sy'n gweithio ac yn chwilio am weithgaredd creadigol sy'n arbed amser i'w wneud gyda'ch plant cyn iddynt fynd i'r gwely? Beth bynnag yw'r achos, mae clai polymer yn ddewis gwych o gyfrwng o ystyried ei amser gweithredu cyflym. Yn wahanol i glai sych-aer, a all gymryd rhwng un a thri diwrnod i'w wella, gall prosiectau clai polymer sychu'n llwyr o fewn cyn lleied â 15 i 30 munud!

Gydag amseroedd halltu mor gyflym â hyn, fe allech chi gwblhau prosiect wedi'i wneud gan ddefnyddio clai polymer mewn ychydig oriau yn unig.

Nid yw Clai Polymer yn Sychu<2

Yr hyn y mae llawer o gefnogwyr brwd o glai polymer yn gyflym iawn i'w wneudpwyntiwch allan am y cyfrwng yw'r ffaith ei fod yn aros yn hydrin a moldable hyd nes ei fod yn barod i fynd i mewn i'r popty. Mae hyn oherwydd galluoedd cadw dŵr rhagorol y deunydd. Mae hyn yn golygu y gallwch chi aros cyhyd ag y bydd yn ei gymryd i'ch syniadau clai modelu ddod i'r amlwg yn berffaith cyn eu sychu'n gynhyrchion gorffenedig.

Yn wahanol i rai cyfryngau clai poblogaidd eraill, clai polymer yn caniatáu i ddefnyddwyr gymryd eu hamser i berffeithio eu crefftwaith yn well cyn ei gwblhau. Os oes gennych chi blant bach â rhychwant sylw byr, mae hyn hefyd yn golygu y gallwch chi weithio ar brosiectau clai polymer gyda nhw dros ddiwrnod neu wythnos gyfan os oes angen. Wrth weithio gyda chlai polymer, gallwch adael a dod yn ôl at eich prosiectau yn rhydd.

Gweld hefyd: Celf Resin - Canllaw Dechreuwyr i Greu Celf gyda Resin

Yr unig ragofalon y mae'n rhaid i chi eu cymryd i ystyriaeth yma yw'r ffaith y gall clai polymer ddechrau caledu pan fydd yn agored i olau haul uniongyrchol neu pan fydd mae'n cyrraedd tymereddau uwch na 90˚F. Er mwyn atal hyn rhag digwydd, fodd bynnag, does ond angen i chi ddod o hyd i le oer a sych i storio'ch clai. Yn yr amodau storio gorau posibl hyn, gall clai polymer aros yn feddal am nifer o flynyddoedd.

Mae Clai Polymer yn Cadw Ei Maint a'i Siâp

Wrth ddefnyddio clai naturiol fel clai aer-sych , fe'ch cynghorir i roi cyfrif am y crebachu sy'n digwydd yn ystod y broses halltu. Peidio â chynnwys hyn yn eich gwaith gwneud clai cyn i'ch prosiect fynd i'r poptyyn aml yn gallu arwain at ddigwyddiadau trychinebus megis cracio, naddu paent, a cholli manylion.

Wrth ddefnyddio clai polymer, ar y llaw arall, nid oes angen i chi boeni am grebachu o gwbl, nac ehangu o ran hynny oherwydd nid yw clai polymer yn gwneud y naill na'r llall yn ystod y broses halltu. Bydd dimensiynau eich prosiect wrth iddo fynd i mewn i'r popty yr un peth yn union â phan gânt eu tynnu.

Yn fwy felly, mae clai polymer yn wych am gadw'r manylion manylach hynny y gallech fod am eu hysgythru i'r wyneb. Bydd y dyluniadau a'r gweadau, ni waeth pa mor fân, yn parhau i fod yr un mor glir wedi'u mynegi ar ôl eu sychu. Mae hyn yn gwneud clai polymer yn hyfyw fel cyfrwng i'w gyfuno â chyfryngau eraill fel metel a phren. Mae ei allu i aros yn driw i raddfa yn golygu y gellir ei saernïo mewn dimensiynau penodol i ffitio i mewn i brosiectau amlgyfrwng.

Mae Clai Polymer yn Anodd

O ran ei allu i fowldio pan yn wlyb a'i wydnwch pan gaiff ei galedu, mae gan glai polymer y rhan fwyaf o fathau eraill o glai wedi'i guro gan ergyd hir. Rhan fawr o'r hyn sy'n gwneud clai polymer mor berffaith i blant o bob oed yw'r ffaith ei fod mor feddal, yn gofyn am lai o rym na chlai eraill i fowldio i'r siapiau rydych chi eu heisiau. Ond unwaith y bydd wedi caledu, mae'n dod yn hynod gryf ac yn wydn i'r elfennau. Mae'n debygol y bydd prosiectau yr ydych wedi'u saernïo allan o glai polymer yn sefyll prawf amser os cânt eu pobi'n iawn.

Hefyd, oherwydd clai polymergan ei fod wedi'i wneud o blastig, mae'n hollol ddiddos! Mae hyn yn golygu y gallwch chi ddefnyddio'r clai hwn i adeiladu eitemau sydd i fod i dreulio llawer o amser yn yr awyr agored. Mae pethau fel fasys, crochenwaith, cerfluniau rhaeadrau, ac addurniadau pwll ond yn rhai enghreifftiau o bethau i'w gwneud gyda chlai polymer.

Nid yw Clai Polymer yn Anniben

Clai naturiol Gall fod yr un mor hwyl i weithio gyda nhw ond maen nhw'n gadael cymaint o lanast i'w lanhau wedyn, yn enwedig pan fydd plant yn dod i mewn i'r hafaliad. Yn wahanol i gleiau naturiol, mae clai polymer yn ei chael hi'n anodd cadw at y croen, sy'n llai gludiog ac yn haws ei lanhau.

Er y dylech ddisgwyl i rywfaint o liw’r clai liwio’ch bysedd ychydig, gallwch chi lanhau hwn â sebon a dŵr cynnes.

Polymer Mae Clai Yn Dal yn Hwyl Mewn Symiau Bach

Mewn gwneud clai polymer, gall ychydig fynd yn bell iawn. Mae hyn yn arbennig o wir pan ddefnyddir clai polymer i greu pethau fel gemwaith, cerfluniau bach, tlws crog, swyn, a gleiniau. Os ydych chi newydd ddechrau gyda chlai polymer, fe'ch anogir i brynu symiau bach yn lle ymrwymo i dwb cyfan. Yr hyn y gallwch chi hefyd ei wneud yw prynu criw cyfan o becynnau llai o glai polymer mewn amrywiaeth o liwiau gwahanol i chwarae gyda nhw. Gallwch hyd yn oed brynu pecynnau profwr o glai polymer i arbrofi gyda gwahanol fersiynau a lliwiau nes i chi ddod o hyd i'r rhai sy'n gweithio iddyntchi.

> Nid yw Clai Polymer yn Colli Lliw

Wrth weithio gyda chlai fel clai aer-sych a chlai pêl, mae gennych chi i boeni am afliwiad yn ystod y broses pobi ond ni ellir dweud yr un peth am y rhan fwyaf o fathau o glai polymer. Cyn belled â'ch bod yn dilyn y cyfarwyddiadau pobi cywir, ni ddylai clai polymer golli unrhyw liw ar ôl iddo sychu'n llwyr. Os ydych chi'n chwilio am liwiau llachar, bywiog yn eich prosiect clai nesaf, anaml y gallwch chi fynd o'i le gyda chlai polymer.

Un peth i'w nodi, fodd bynnag, yw bod arlliwiau ysgafnach o glai polymer a'i amrywiaethau tryleu yn gallu afliwio ychydig wrth eu pobi.

Anfanteision

Yn anffodus, mae yna ychydig o anfanteision sy'n dod gyda chlai polymer. Y newyddion da yw eu bod yn brin. Dyma rai o'r problemau mwyaf cyffredin gyda chlai polymer.

Nid Clai Polymer Yw'r Gorau ar gyfer Cerflunio

Dyma'r barn llawer o gerflunwyr mai clai polymer yw un o'r cyfryngau clai caletaf i gerflunio â llaw. Yn ôl rhai gweithwyr proffesiynol, mae hyn oherwydd pa mor anodd y gall fod i fowldio'r clai yn nodweddion manwl.

Mae hyn yn arbennig o wir yn achos cerflunwyr sy'n treulio llawer o amser yn gweithio gyda nodweddion wyneb.

Gall y Broses Bobi Fod yn Anodd

Dyma’r mater mwyaf a mwyaf cyffredin sy’n cael ei ddogfennu y mae pobl yn dueddol o’i brofi prydgweithio gyda chlai polymer. Mae cyfarwyddiadau pobi penodol i'w dilyn yn dibynnu ar siâp a chyfaint unrhyw ddarn clai polymer penodol. Gall methu â phobi'ch darnau clai polymer yn iawn arwain at rai problemau diangen.

Gweld hefyd: Llun Anatomeg Anime - Creu Sylfaen Corff Eich Anime

Yn gyntaf oll, trwy beidio â chodi'r tymheredd yn ddigon uchel neu beidio â gadael y clai i mewn am gyfnod digon hir, efallai y bydd gennych dymheredd meddal. , prosiect wedi'i danbacio. Yn ail, trwy wneud y gwrthwyneb fe allech chi orbobi'ch darn clai yn ddamweiniol. Gall hyn achosi afliwio a hyd yn oed losgi arwyneb eich clai, gan ddifetha ei siâp a'i fanylion.

Gall tanbobi eich clai hefyd arwain at ddatblygu craciau. Bydd y craciau hyn yn caniatáu i ddŵr fynd i mewn a gallent ehangu ymhellach dros amser, gan adael darn brau iawn o gelf i chi. Yn ffodus ddigon, gellir gosod craciau yn eithaf hawdd gan ddefnyddio pwti cyflym-sych neu lud uwch i lenwi'r gwythiennau. Wedi hynny, gallwch chi roi tywod da i'ch darn clai gyda rhywfaint o bapur tywod graean isel.

PROS

 • Non -wenwynig
 • > Gellir ei bobi mewn ffyrnau cegin
 • Amseroedd sych cyflym
 • Nid yw'n sychu yn y storfa
 • Yn cadw ei ffurf ar ôl pobi
 • Gwydn
 • Llai o flêr na chlai eraill
 • <23 Hwyl mewn symiau bach
 • Ddim yn colli

John Williams

Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.