Sut i Wneud Paent Brown - Canllaw ar Gymysgu Tonau Brown

John Williams 30-05-2023
John Williams

B rown yw un o'r lliwiau pwysicaf i allu cymysgu'n iawn. Wrth beintio, mae angen gwahanol arlliwiau brown ar gyfer pethau fel pren a choed, gwallt, arlliwiau croen, anifeiliaid, ac ar gyfer creu effeithiau golau a thrawsnewidiadau mewn paentiadau. Er mwyn dod â'ch gwaith celf yn fyw, mae gwybod sut i wneud paent brown yn hanfodol. Yn anffodus, mae gwybod sut i wneud paent brown ychydig yn fwy cymhleth na'r rhan fwyaf o liwiau. Byddwn yn archwilio pa liwiau sy'n gwneud paent brown, a sut i gael arlliwiau amrywiol o'r lliw amlbwrpas hwn.

Deall y Palet Lliw Brown

Mae Brown yn derm helaeth i ddisgrifio lliw gyda llawer o arlliwiau gwahanol. Gall llygad brown fod yn hollol wahanol i ddarn o bren brown golau. Mae yna bob math o wahanol ddwysedd ac arlliwiau i frown, felly mae deall y palet lliw brown cyflawn yn bwysig. Gall browns fod yn olau, yn dywyll, yn oer, yn gynnes, ac wedi'u harlliwio ag arlliwiau eraill - fel melyn neu oren .

Wrth edrych ar unrhyw liw, mae tair agwedd hanfodol i wir ddeall y lliw. cyfansoddiad y lliw hwnnw. Y rhain yw:

 • Lliw: Y prif grŵp lliwiau neu'r prif liw. Er enghraifft, coch, glas, a melyn yw prif arlliwiau.
 • Dwysedd/Dirlawnder: Mae hwn yn disgrifio pa mor llachar a bywiog yw'r lliw, neu a yw'n ddiflas.
 • <7 Gwerth Lliw: Pa mor ysgafn neu dywyll yw lliw penodol. Er enghraifft, rydych chi'n cael brown golau, tywyllcaramel brown nes i chi gyrraedd y cysgod dymunol.

  Allwch Chi Troi Llwyd yn Brown?

  Cymerwch y paent llwyd ac ychwanegwch ychydig bach o felyn, coch a glas ato. Cymysgwch hwn nes i chi gyrraedd brown. Mae llwyd yn lliw niwtral iawn , felly gall gymysgu i frown. Mae'n well arbrofi ychydig i ddod o hyd i'r arlliw perffaith.

  Sut Gallwch Chi Wneud Lliw Tan Ysgafn?

  Dechreuwch drwy wneud lliw brown rheolaidd. Yna ysgafnwch ef gyda pheth felyn a gwyn nes i chi gyrraedd y cysgod a ddymunir.

  brown, a llawer o arlliwiau rhyngddynt. Mae'r lliwiau hyn yn cyfeirio at y gwerth lliw.

Ar gyfer newid y gwerth lliw, gallwch chi ysgafnhau neu dywyllu'r cysgod gan ddefnyddio paent gwyn neu ddu. Ar gyfer newid dwyster y lliw, gellir cymysgu'r lliw â'i liw cyflenwol. Felly, nid yw gwybod sut i wneud brown a deall yr holl newidynnau lliw hyn mor syml â hynny.

Pa Lliwiau sy'n Gwneud Brown?

Mae gwybod sut i wneud lliwiau brown ychydig yn fwy cymhleth na lliwiau eilaidd a thrydyddol eraill. Os gofynnwch pa ddau liw sy'n gwneud brown, gallwch ddod o hyd i gwpl o atebion gwahanol. Bydd angen i chi ddeall y gwahanol liwiau a gwybod pa rai all gynhyrchu pa arlliwiau o frown . Mae hyn yn eich helpu i sylweddoli pa mor amlbwrpas y gall brown fod.

I ddeall sut i wneud lliwiau brown, edrychwch yn ofalus ar yr olwyn lliw, a sylwch ar y berthynas rhwng pob lliw. Bydd cael gafael dda ar hyn yn eich helpu i sylweddoli pa gyfeiriad i'w gymryd wrth wneud gwahanol arlliwiau brown.

Lliwiau Cynradd

Y lliwiau cynradd yw'r lliwiau pwysicaf i gael mewn unrhyw set peintio. Mae'r rhain yn lliwiau na ellir eu creu trwy gymysgu lliwiau, ac yn lle hynny mae'n rhaid eu prynu fel lliwiau pur. Dim ond tri lliw sylfaenol sydd: coch, melyn a glas. Wrth gymysgu gyda'i gilydd mewn meintiau gwahanol, gallwch wneud lliwiau amrywiol eraill. Felly, sut allwch chigwneud brown gan ddefnyddio lliwiau cynradd yn unig? Yn syml, cymysgwch yr un faint o bob un i gyrraedd arlliw brown.

Os gwnewch hyn, ond eisiau i'r brown fod yn arlliw ysgafnach, yna gallwch chi gymysgu rhywfaint o wyn. Os byddwch chi'n newid cymarebau'r paent, byddwch chi'n cyflawni gwahanol arlliwiau brown ac arlliwiau. Hyd yn oed os yw hyn yn fach iawn, bydd lliw coch-frown a glas-frown yn cael effeithiau gwahanol iawn. Mae yn ganlyniad i ddau liw cynradd yn cael eu cymysgu gyda'i gilydd. Mae'r rhain yn cynnwys porffor, gwyrdd, ac oren. I wneud y lliwiau eilaidd, gallwch gymysgu'r canlynol:

 • Glas + coch = porffor
 • Glas + melyn = gwyrdd
 • Melyn + coch = oren<8

Wrth ystyried lliwiau eilaidd, pa ddau liw sy'n gwneud brown? Gall oren a glas wneud brown, a gall coch a gwyrdd hefyd wneud brown. Gellir defnyddio'r lliwiau eilaidd hefyd i ychwanegu amrywiadau at y cysgod brown a grëwyd gan y tri lliw cynradd. Er enghraifft, gallwch wneud brown gyda lliwiau porffor gwaelodol.

Lliwiau Cyflenwol

Lliwiau cyflenwol yw'r gwahanol arlliwiau yn union gyferbyn gilydd wrth edrych ar yr olwyn liw. Mae'r rhain yn lliwiau sy'n gweithio'n dda wrth eu defnyddio ochr yn ochr â'i gilydd. Wrth ddysgu sut i wneud paent brown, gallwch gymysgu dau liw cyflenwol. Mae gwneud hyn yn caniatáu ichi agor ystod ehangach fyth o arlliwiau a lliwiau brown. Gallwch chi hefyd tweaky brown ychydig trwy ychwanegu ychydig mwy a llai o bob lliw. Pan ddechreuwch gymysgu brown trwy ddefnyddio lliwiau cyflenwol, byddwch yn sylweddoli pa mor amrywiol y gall brown fod.

Lliwiau cyflenwol ar gyfer y lliwiau cynradd yw:

 • Gwyrdd a choch
 • Glas ac oren
 • Porffor a melyn

Mae cyfuniad o bob pâr yn cynhyrchu gwahanol cysgod brown. Y lliwiau cyflenwol eilaidd yw:

Gweld hefyd: Celf y Dadeni Uchel - Pinacl y Dadeni
 • Glas ac oren
 • Melyn a phorffor

Y rhain yw'r prif liwiau i gyd, ond rhyngddynt, gallwch ddod o hyd i ystod eang o wahanol amrywiadau a dwyster. Pa liw bynnag sydd gyferbyn ag un ar yr olwyn liw, ni waeth beth fo'r dwyster, fydd ei liw cyflenwol bob amser.

Os nad oes gennych chi amrywiaeth mor eang o liwiau ar gael, mae'n bosibl cymysgu paent brown o ddau liw eilaidd. Cyn belled â bod gennych ddealltwriaeth dda o liwiau, gellir cyflawni hyn. Os nad ydych chi am gymysgu brown o'r tri lliw cynradd, yna gallwch chi gymysgu lliw eilaidd gyda'i gyflenwad. Felly, pa liwiau sy'n gwneud brown?

 • Melyn + porffor = brown
 • Gwyrdd + coch = brown
 • Glas + oren = brown

Os ydych am wneud lliw brown golau, gallwch ychwanegu ychydig o wyn. Byddwch yn ofalus wrth wneud hyn, oherwydd gallwch chi ychwanegu mwy o wyn bob amser ond gall tynnu gwyn fodychydig yn fwy dyrys.

Gwneud Lliw Brown Tywyll neu Ysgafn

Os ydych am wneud lliw brown golau, dechreuwch drwy greu brown rheolaidd gan ddefnyddio'r tri lliw cynradd. Unwaith y bydd hwn wedi'i gymysgu gyda'i gilydd, gallwch chi addasu'r ysgafnder gydag ychydig o baent gwyn. Defnyddiwch ychydig bach o baent gwyn ar y tro yn unig, ac ychwanegwch fwy a mwy yn araf nes i chi gyrraedd y cysgod perffaith.

Mae gwneud brown tywyll ychydig yn fwy anodd. Gallwch ddefnyddio du i wneud paent brown yn dywyllach trwy ychwanegu cynyddrannau bach iawn ar y tro. Fodd bynnag, mae du yn cynnwys yr holl liwiau gwahanol, ac felly gall paent du gynnwys pigmentau lluosog. Mae angen bod yn ofalus wrth ychwanegu du oherwydd gallai newid y lliw. Weithiau, mae'n well defnyddio mwy o'r lliw tywyllach yn y cymysgedd brown. Er enghraifft, os ydych chi'n cymysgu glas ac oren gyda'i gilydd, ychwanegwch ychydig mwy o las i gael arlliw tywyllach o frown. Mae porffor hefyd yn wych ar gyfer cymysgu'n frown i'w tywyllu.

Sut i Ychwanegu Cynhesrwydd at Brown

Mae lliwiau'n helpu i ddal hwyliau ac emosiynau mewn peintio. Wrth edrych ar frown, mae yna lefelau amrywiol o ddyfnder y gallwch chi eu cyflawni. Mae lliwiau cynnes yn cynnwys arlliwiau fel melyn, coch ac oren. Os ychwanegwch rai o'r lliwiau hyn at frown, bydd yn darparu lefel uwch o gynhesrwydd a dyfnder. Defnyddir y tonau hyn yn aml ar gyfer golygfeydd heulog, naturiol a llachar.

Rydych chi hefyd yn cael lliwiau cŵl,sy'n las a gwyrdd. Gellir defnyddio'r rhain i greu lliw oerach, brown tywyll. Cymysgwch y lliwiau hyn yn araf ac yn ofalus, gan wybod y gallwch chi ychwanegu mwy bob amser ond efallai ei bod hi'n anodd tynnu'r lliw allan.

Os ydych chi'n ychwanegu gormod o un sbectrwm, gallwch chi bob amser ei gydbwyso gyda'r arall. Er enghraifft, gellir cydbwyso coch gyda phaent glas.

Sut i Wneud Paent Brown Gydag Acrylig

Wrth beintio ag acryligau , mae brown yn lliw pwysig i'w gael yn eich palet. Un o fanteision peintio ag acrylig yw y gall y paentiau hyn gymysgu a chyfuno â'i gilydd yn hawdd. Mae hyn yn rhoi llwyfan da i chi ar gyfer arbrofi gyda gwahanol arlliwiau brown a chymysgeddau. Os oes gennych chi'r lliwiau cynradd yn eich set acrylig, gallwch eu defnyddio i greu paent brown ac addasu'r cysgod gydag ychwanegiadau a chymarebau lliw gwahanol.

 • I gymysgu'r paent acrylig, byddwch yn gwneud hynny. angen brwsh paent, palet, a chyllell balet . Bydd angen dŵr ar gyfer glanhau’r brwshys , a dylai fod gennych arwyneb prawf – fel darn o bapur – i weld sut mae’r cymysgedd brown yn dod drwodd. Gwnewch yn siŵr bod eich lliwiau cynradd yn barod yn ogystal â phaent gwyn afloyw.
 • Dechreuwch drwy gymysgu symiau cyfartal o las, coch a melyn. Cymysgwch y rhain ar y palet gyda'r cyllell balet. Unwaith y byddant wedi'u cymysgu'n iawn, bydd y paent yn ffurfio lliw brown mwdlyd. Yr union arlliw obydd brown yn amrywio yn dibynnu ar arlliwiau'r lliwiau cynradd a ddefnyddiwyd. Yna, gallwch ychwanegu ychydig iawn o wyn i ysgafnhau ac ymestyn y paent.
 • Pan fydd y brown wedi'i gymysgu, defnyddiwch yr arwyneb prawf i weld sut mae'n dod allan wrth ei beintio. Fel rydym wedi cwmpasu uchod, mae yna lawer o opsiynau gwahanol o ran cymysgu paent brown. Y ffordd orau o gael gafael dda ar hyn yw arbrofi a rhoi cynnig ar y gwahanol gyfuniadau drosoch eich hun.

Sut i Wneud Paent Brown Gyda Dyfrlliwiau

Cymysgu paent dyfrlliw gellir ei wneud ar blât neu ar hambwrdd. Gwnewch bwll bach o ddŵr ar yr wyneb y byddwch chi'n ei gymysgu, yna ychwanegwch y lliw. Gallwch gymysgu nifer o liwiau gwahanol i'r pwll dŵr hwn. Yn gyntaf bydd angen i chi wlychu'r ardal y byddwch chi'n ei phaentio â dŵr.

Gweld hefyd: Cerflun Mamau - Edrych ar Gelf y Corryn Mawr gan Louise Bourgeois

Mae cymysgu dyfrlliwiau'n cymryd peth ymarfer, felly ceisiwch arbrofi a chael teimlad ohono. Cymysgwch y lliwiau yn ôl eich angen yn unig bob amser oherwydd byddant yn sychu'n gyflym.

Gallwch hefyd gymysgu paent dyfrlliw yn uniongyrchol ar y papur heb orfod eu cymysgu cyn paentio. Dim ond artistiaid profiadol sy'n gwneud hyn, fodd bynnag, oherwydd os bydd y cymysgedd lliwiau'n anghywir bydd y paentiad cyfan yn cael ei effeithio.

Wrth ddysgu sut i wneud paent brown, gallech ddefnyddio oren wedi'i gymysgu â glas fel sylfaen dda . Fodd bynnag, mae yna lawer o wahanol fathau a fersiynau o frown y gallwch chi eu paentio.Os ydych chi'n defnyddio glas golau neu las tywyll, bydd canlyniad gwahanol iawn i chi yn y pen draw. Os nad yw'r brown yn iawn, gallwch chi bob amser ychwanegu mwy o felyn neu goch, neu borffor i gydbwyso'r union gysgod. Gyda phrofiad, byddwch yn dysgu sut i wneud paent brown mewn gwahanol arlliwiau a thonau gwahanol.

Pam fod Cymysgu Palet Lliw Brown yn Bwysig?

Mae rhan fawr o ddysgu i beintio yn ymwneud â phrawf, camgymeriad, a lwc. Mae llawer o artistiaid newydd yn syml yn cymysgu paent ac yn gobeithio am y gorau. Fodd bynnag, os ydych chi'n dysgu'r technegau cywir a bod gennych chi sylfaen dda o theori lliw, yna byddwch chi'n gallu mwynhau pob math o fanteision.

 • Mae'n caniatáu i chi gael ystod ehangach o liwiau allan o set o liwiau llai, a all arbed arian i chi ar brynu paent.
 • Byddwch yn gwastraffu llai o baent pan fyddwch yn gwybod y technegau cymysgu cywir.
 • Er mwyn creu paentiadau realistig, bydd angen i chi fod â gwybodaeth gref am sut i gymysgu lliwiau.
 • Efallai na fyddwch bob amser yn gallu dod o hyd i'r union arlliw lliw rydych chi ei eisiau ar gael mewn tiwb.
 • Bydd dysgu sut i gymysgu lliwiau'n gywir yn eich helpu i ddod yn beintiwr ac arlunydd gwell.
 • Mae gallu cymysgu paent yn effeithlon yn sgil datrys problemau da i bawb.
 • Un o'r adnoddau gorau y gallwch chi ei gael wrth ddysgu sut i wneud paent brown a chymysgu lliwiau yn olwyn lliw. Gellir dod o hyd i'r rhain ar-lein ac mewn apiau, neu gallwchprynwch olwyn lliw ffisegol o siop gelf.

Mae dysgu sut i wneud paent lliw brown yn sgil hanfodol i unrhyw artist. Mae brown i'w gael ym mhobman yn y byd naturiol, ac mae pob math o arlliwiau gwahanol o frown ar gael. Os ydych chi'n newydd i gymysgu lliwiau, y ffordd orau o ddod yn dda yw arbrofi a rhoi cynnig ar dechnegau newydd nes i chi gael gafael dda ar gymysgu lliwiau.

Cwestiynau Cyffredin

Sut Alla i Wneud Paent Brown?

Bydd gwneud paent brown yn gofyn i chi asio gwahanol liwiau gyda'i gilydd. Mae yna wahanol ddulliau o fynd ati i wneud hyn. Y mwyaf cyffredin yw cyfuno dognau cyfartal o bob lliw cynradd. Fel arall, gallwch gymysgu lliwiau eilaidd gyda'u lliw cyflenwol.

Beth yw Lliw Cyflenwol?

Gellir dod o hyd i liwiau cyflenwol trwy ddod o hyd i arlliw ar yr olwyn lliw ac edrych ar ei gyferbyniad uniongyrchol. Enghraifft o hyn fyddai gwyrdd a choch.

Ydy Brown yn Lliw Cynnes neu Oer?

Mae yna arlliwiau amrywiol o frown, sy'n caniatáu i'r lliw gymryd y naill gyfeiriad neu'r llall. Mae gan rai browns islais o felyn, coch neu oren, sy'n eu gwneud yn lliw cynnes. Mae browniau eraill yn cynnwys mwy o las neu borffor, sy'n ei wneud yn lliw cŵl.

A all Brown Caramel Ddod yn Frown Tywyll?

Ydw. Gwnewch hyn trwy wneud lliw brown tywyll ar wahân allan o goch a gwyrdd. Yna gallwch chi ychwanegu darnau bach o hwn yn araf at y

John Williams

Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.