Sut i Wneud a Gwerthu Printiau o'ch Celf - Canllaw Cyflawn

John Williams 27-06-2023
John Williams

Mae ei erthygl yn ganllaw cyflawn ar sut i wneud a gwerthu printiau o'ch celf, yn canolbwyntio'n benodol ar sut i wneud printiau o baentiadau. Byddwn yn rhoi canllaw cam wrth gam i chi ar sganio, tynnu lluniau o'ch paentiadau, dewisiadau papur, argraffu, pecynnu, a gwerthu printiau celf.

Sut i Wneud a Gwerthu Printiadau o'ch Celf

Yn ogystal â mynediad i lawer o adnoddau celf a rhith-amgueddfeydd ac orielau, mae'r defnydd byd-eang o'r rhyngrwyd wedi rhoi'r rhyddid i artistiaid werthu eu gweithio'n annibynnol ar-lein. Ffordd arall y gall artistiaid greu gwerthiannau mwy hygyrch a chynhyrchu incwm ychwanegol trwy werthu ar y rhyngrwyd yw trwy werthu printiau celf.

Yn gyffredinol, mae tri diffiniad o brintiau celf.

Yn gyntaf , mae'r ffurf draddodiadol o argraffu yn golygu bod artist yn chwennych gwaith celf i arwyneb caled fel darn o bren, carreg, plât copr, neu ddalen Leino. Yna mae'r artist yn gosod haen denau o inc dros y chwant. Gosodir darn o bapur neu frethyn yn ofalus dros y chwant a rhoddir y ddau trwy wasg. Gelwir yr argraffnod inc ar y papur neu frethyn y chwant yn brint. Mae hwn yn ffurf hynafol o gelfyddyd gain sydd wedi'i addasu yn yr oes fodern wrth i'r defnydd o gyfrifiaduron i gynhyrchu celf ddod yn fwy poblogaidd.

Yn ail, mae printiau hefyd yn weithiau celf graffig a ddyluniwyd gan artist ar gyfrifiadur. Y maent wedi cenhedlu, darlunio, ao leiaf 360 DPI. Ystyr DPI yw “dotiau fesul modfedd”. Cyfeirir at hyn weithiau hefyd fel PPI, neu “picsel y fodfedd”. Argymhellir 600 DPI ar gyfer printiau celf gain i'w hargraffu mewn maint 100% neu lai. Fodd bynnag, bydd DPI delwedd ddigidol yn effeithio ar faint y ffeil a gallwch, felly, weithio gydag unrhyw beth rhwng 360 DPI a 600 DPI i wneud rheoli storio eich sganiau digidol yn haws.

Os ydych am argraffu eich gwaith celf sy'n fwy na'i faint gwreiddiol mae angen i chi gynyddu'r cydraniad. Dylai 600 DPI fod yn iawn ar gyfer y rhan fwyaf o helaethiadau, ond rydym yn argymell gwthio'r datrysiad yr holl ffordd hyd at 1200 DPI. Bydd 1200 DPI, er enghraifft, yn caniatáu ichi argraffu gwaith celf A4 hyd at faint A1, heb orfod cynyddu'r picsel, ac, felly, ni fyddwch yn colli ansawdd na miniogrwydd yn eich print terfynol.

Dyma ddadansoddiad cost sganio cyffredinol ar gyfer sganio drymiau (bydd hyn yn amrywio o sganiwr i sganiwr a chaiff ei ddylanwadu hefyd gan eich dewis DPI):

250 MB 24>$85,00
Allbwn Maint Ffeil Pris ar gyfer 1 Sgan Pris ar gyfer 2 – 5 sgan Pris am 6 – 15 o sganiau
100 MB $50,00 $45,00 $40,00
$60,00 $54,00 $48,00
500 MB $75,00 $67,00 $60,00
750 MB $76,00 $69,00
1GB $120,00 $99,00 $88,00

Tynnu Llun o'ch Celf

Os ydych chi eisiau gwneud printiau o'ch celf cynfas, tynnu lluniau o'r rhai gwreiddiol sydd orau. Os yw'ch gweithiau celf ar raddfa fawr neu'n rhai gweadog iawn, ni fydd sganio yn gweithio i chi. Mae’n bosibl sganio eich gwaith celf mewn adrannau a’i bwytho at ei gilydd yn ddigidol, ond gallai hwn fod yn opsiwn sy’n cymryd llawer o amser. Rheswm arall pam efallai yr hoffech chi dynnu llun o'ch celf eich hun yn lle sganio yw bod sganio pen uchel yn aml yn ddrud iawn ac nid yw ar gael ym mhob tref.

Os yw hyn Yn wir, mae angen i chi dynnu llun o'ch celf yn broffesiynol i gynhyrchu ffeil ddigidol o ansawdd uchel i'w hargraffu. Gallwch ddewis gweithio gyda ffotograffydd celf proffesiynol, ond gallai hyn fod yn opsiwn drud hefyd. Os oes gennych chi gamera da, gallwch chi wneud stiwdio ffotograffiaeth dros dro yn eich tŷ a gwneud y gwaith yr un mor dda eich hun.

Gosod Eich Lle

Rhan bwysicaf y proses, ar wahân i gael yr offer cywir, yw gosodiad eich gofod. Gall gymryd llawer o amser i sefydlu eich stiwdio ffotograffau eich hun. Felly, rydyn ni'n argymell eich bod chi'n dewis yr holl ddarnau celf rydych chi am eu saethu, yn eu leinio ac yn gwneud yr holl saethu mewn un sesiwn.

Nid yw sefydlu a thynnu eich stiwdio ffotograffau i lawr lawer gwaith yn gwneud synnwyr.

Gosod Eich Gwaith Celf

Gosodwch eich gwaith celfi fyny yn erbyn cefndir (gwyn o ddewis) sy'n hollol fflat. Gallwch hongian y paentiad oddi ar y wal neu ei osod ar îsl. Gwnewch yn siŵr nad oes unrhyw lympiau yn y papur neu gynfas ac eithrio gwead y paent. Os nad yw'r gwaith celf yn hollol wastad, bydd cysgodion yn cael eu taflu ar eich gwaith celf ac yn ystumio'r ddelwedd derfynol. Gallwch ddefnyddio lefel wirod i sicrhau bod y paentiad wedi'i osod yn gywir.

Gosod Eich Goleuadau

Yna mae angen i chi osod dau cryf, gwasgaredig ffynonellau golau ar y ddwy ochr i drybedd y camera. Mae golau gwasgaredig yn cyfeirio at olau meddal neu ddirmygus nad yw'n achosi adlewyrchiadau ar wyneb y paentiad. Gallwch chi greu hyn trwy roi rhyw fath o hidlydd dros olau fflwroleuol cryf. Os na allwch chi greu hwn eich hun, dewiswch ystafell sydd â golau llachar, hyd yn oed sy'n gwasgaru'n gyfartal dros y gwaith celf cyfan. Gallwch hefyd saethu y tu allan ar ddiwrnodau cymylog gan y dylai'r goleuadau fod yn ddirmygus yn gyfartal ac yn ddigon llachar. Gosodwch y goleuadau ar ongl 45 gradd ar bob ochr i'r camera, gan bwyntio tuag at y gwaith celf.

Gwneir hyn fel nad yw'r golau yn adlewyrchu yn ôl tuag at gamera ac yn creu llewyrch. Mae'r gosodiad hwn yn rhoi golau cytbwys ar draws arwyneb cyfan y paentiad.

Gosod Eich Camera

Yna gallwch osod eich camera i fod yn gyfochrog â'ch paentiad a phwyntio'n union at ganol y paentiad bob amser.Mae hyn yn golygu y bydd yr ongl yn gohirio os ydych chi'n defnyddio îsl yn erbyn gosod eich paentiad yn erbyn wal. Bydd ongl fach îsl yn dylanwadu ar yr ongl rydych chi'n pwyntio'ch camera ato, ond gwnewch yn siŵr ei fod yn gyfochrog â'r paentiad rydych chi'n ei saethu.

Mae defnyddio trybedd yn sicrhau cywirdeb ac nad oes dim aneglurder ar y ddelw derfynol. Efallai y bydd y niwl hwn yn anodd ei weld mewn ôl-gynhyrchu, ond bydd yn bendant i'w weld ar eich printiau. Os nad oes gennych chi drybedd gallwch ddefnyddio bwrdd gyda llyfrau wedi'u pentyrru ar eu pennau i osgoi'r cryndod posibl wrth ddal camera â llaw. Ar ôl gosod eich camera, rydych chi'n dda i saethu.

Dewis Camera

A 12-megapixel yw'r llinell derfyn ar gyfer camerâu y gallwch eu defnyddio os ydych yn bwriadu argraffu'r ffotograffau, gan fod angen ffeiliau cydraniad uchel i'w hargraffu. Ni fydd yr holl waith ac ymdrech yn werth chweil os byddwch yn cynhyrchu delweddau o ansawdd isel. Rydym yn argymell benthyca camera gan ffrind neu rentu camera addas os nad ydych yn berchen ar un eich hun. Gosodwch lens y camera i 50 mm a sicrhewch nad yw'r lens wirioneddol yn lletach na 24mm.

Os ydych yn defnyddio lens ongl lydan, fe allai greu cromlin fechan yn eich delwedd neu ei ystumio ychydig.

Paratoi Argraffu

Ar ôl os ydych wedi tynnu llun neu sganio eich gwaith celf, mae angen i chi ei olygu'n ddigidol. Dyma lle mae angen i chi ddefnyddio rhaglen fel AdobePhotoshop i wneud cydbwysedd lliw, gwella'r swm picsel, maint y gwaith celf i'r maint argraffu a / neu docio bylchau gwag diangen allan. Os nad oes gennych chi photoshop neu os nad ydych chi wedi cael eich hyfforddi i'w ddefnyddio, peidiwch â phoeni. Gall y rhan fwyaf o siopau sganio ac argraffu eich helpu gyda'r paratoadau argraffu am ffi fach ychwanegol.

Os ydych yn dewis gwneud hyn eich hun, nod yr ôl-gynhyrchiad digidol hwn yw cael y ddelwedd ddigidol mor agos â phosibl at y gwaith celf gwreiddiol. Mae angen i chi hefyd sicrhau bod y maint a'r dpi yn gywir cyn i chi anfon eich ffeiliau at yr argraffydd. Fel hyn, byddwch yn sicrhau bod y print terfynol yn grimp ac o ansawdd uchel.

Os hoffech gael border gwyn bach o amgylch eich print, gallwch ychwanegu olion cnydau at y ffeil ddigidol yn ystod y post -production hefyd.

Dewis Argraffydd

Mae gwybod sut i argraffu eich celf yn gofyn am rywfaint o brawf a chamgymeriad. Er mwyn osgoi gormod o brintiau blotch, mae bob amser yn well gweithio gydag argraffwyr sy'n gwneud printiau celfyddyd gain. Bydd y gweithwyr proffesiynol hyn yn gallu eich cynghori ar sganio, ôl-gynhyrchu, dewisiadau papur, ac ansawdd argraffu. Dyma restr o'r tair siop argraffu celf ar-lein orau yn yr Unol Daleithiau (gallwch e-bostio'ch delwedd ddigidol atynt a byddant yn anfon y print i'ch drws):

 • Vistaprint<2
 • GotPrint
 • MOO

Dewisiadau Papur

Mae yna nifer o wahanolmathau o bapur y gallwch ddewis argraffu eich celf arno. Bydd gan bob siop argraffu hefyd ei detholiad ei hun o bapur ac yn aml mae'n rhestru'r manylion am bob math o bapur ar ei gwefan. Dyna pam ei bod yn bwysig ymchwilio i'r hyn sydd fwyaf addas i chi. Wedi dweud hynny, dylech ystyried pwysau, gwead, a gorffeniad y papur a ddewiswch.

Pwysau Papur

Mesurir pwysau papur yn gram y metr sgwâr (gsm). Yn bennaf, dim ond papur sy'n bwysau addas ar gyfer printiau celf y mae argraffwyr celfyddyd gain yn ei ddefnyddio. Yn gyffredinol, dylai artistiaid ddefnyddio papur sydd ychydig yn drymach na phapur argraffu cartref arferol, gan fod pwysau'r papur yn rhoi anhyblygrwydd a theimlad mwy artistig i'ch print. Os ydych yn argraffu gwaith celf ar raddfa fawr, yn ddelfrydol dylech ddefnyddio papur trymach nag ar gyfer printiau gwaith celf llai.

Dyma ganllaw pwysau papur cyffredinol:

Pwysau Papur Defnyddio
60-100 gsm Papur argraffu cartref (A4)
110-140 gsm Papurau poster
170-200 gsm Isafswm pwysau ar gyfer argraffu celfyddyd gain
210-300 gsm Papur celfyddyd gain premiwm
310-400 gsm (premiwm) Papur pwysau trwm ar gyfer cardiau cyfarch, gwahoddiadau priodas, a mawr printiau celfyddyd gain

Gwead

Mae'r dewis o wead papur yn dibynnu ar eich personolffafriaeth. Gallai gwead y papur ddylanwadu ar sut mae'ch gwaith celf yn edrych mewn ffrâm. Mae papur llyfn yn aml yn cael ei ffafrio ar gyfer printiau celf a fydd yn cael eu fframio, gan ei fod yn edrych yn well o dan wydr. Mae hefyd yn ddewis da o ran arddangos cyferbyniad a mwy o fanylion, gan fod llai o wead yn caniatáu ar gyfer print crisp.

Fodd bynnag, mae papur gwead yn teimlo'n debycach i darn celf ac mae ganddo ansawdd arbennig pan gaiff ei gyffwrdd. Gall, felly, ychwanegu at realiti a dyfnder eich printiau ac mae'n gweddu'n dda iawn i rai printiau celf. Rydym yn awgrymu gwneud print prawf ar bapur llyfn a gweadog i weld beth sy'n gweddu i'ch gwaith celf a pha olwg a theimlad sydd orau gennych.

Gorffen

Unwaith eto, mae ansawdd gorffeniad y papur yn dibynnu ar chwaeth yr artist a’r hyn sy’n gweddu i’w steil celf. Mae mathau gorffeniad papur yn cynnwys matte, sgleiniog, perlog a metelaidd. Bydd gorffeniad y papur yn dylanwadu ar y lliw, y cyferbyniad, a sut mae'r gwaith celf yn darllen.

Mae hefyd yn syniad da gwneud printiau prawf i weld pa orffeniadau sy’n gweithio i chi.

Creu Gorffeniad Proffesiynol

Ar ôl i chi argraffu eich gwaith celf, mae angen i chi ei wneud yn daclus i brynwyr. Dylai pob cyfle sydd gennych fel artist i ddod â'ch hanfod unigryw a chreadigol i'ch cynhyrchion gael ei fachu â dwy law. Mae paratoi print i'w werthu yn gymaint o gyfle.

Pecynnu

Mae'n bwysig pecynnu eich printiauyn broffesiynol cyn eu gwerthu. Gwnewch yn siŵr bod rhyw fath o gefnogaeth y tu ôl i'r gwaith celf a all ei amddiffyn rhag plygu. Rydym yn argymell defnyddio cardbord neu fwrdd sglodion i'r un maint â'r print fel cymorth. Rhowch y gefnogaeth a'r print mewn llawes blastig i'w warchod rhag llwch.

Ystyriwch ychwanegu rhywbeth arbennig yng nghefn eich print wedi'i becynnu, fel nodyn mewn llawysgrifen neu resymeg cysyniadol y gwaith celf gwreiddiol.

Mae hwn yn ychwanegu cyffyrddiad personol a all ychwanegu at gysylltiad y prynwr â'ch celf. Ychwanegwch gerdyn busnes neu fanylion cyswllt bob amser at eich print wedi'i becynnu, fel y gall y prynwr rannu eich manylion ag eraill neu archebu gennych chi eto.

Cnydio

Y ffordd rydych chi'n penderfynu tocio eich print terfynol gallai ychwanegu at eich arddull artistig a chyflwyniad eich gwaith. Chi sydd i benderfynu ar faint y border gwyn rydych chi'n ei adael o amgylch y gwaith celf printiedig, ond gall ddylanwadu ar sut mae'r gwaith celf yn cael ei arddangos mewn ffrâm. Ystyriwch hyn yn ofalus, a rhowch gynnig ar wahanol arddulliau yn ddigidol cyn i chi docio'r print terfynol.

Sut i Werthu Printiadau o'ch Celf

Datblygu sut i werthu printiau o'ch celf yw'r cam nesaf i mewn gwneud eich darnau celf yn hygyrch i brynwyr ledled y byd. Mae gwerthu printiau celf yn aml yn haws na gwerthu gweithiau celf gwreiddiol gan y gellir eu hargraffu mewn unrhyw faint, maent yn llai costus na phaentiadau gwreiddiol ac mae'r cludo hefydhaws ac yn rhatach.

Gwerthu Printiau Celf: Beth i Edrych Allan Amdano

Pan fyddwch yn penderfynu gwerthu printiau celf mae angen i chi gymryd storio a gwariant i ystyriaeth. Nid yw'n gwneud synnwyr argraffu nifer fawr o brintiau cyn i chi wybod pa waith celf fydd yn gwerthu'n dda ac a oes unrhyw brynwyr ar gyfer y printiau rydych chi'n eu creu. Gall hyn gymryd llawer o le storio a gall fod yn ddrud i'w wneud. Mae argraffu ar alw yn ateb da ar gyfer y broblem hon. Mae hyn yn caniatáu ichi argraffu celf wrth i'ch archebion ddod i mewn.

Nid yw pob argraffydd yn gwneud hyn, felly gallech ystyried cynnal ymgyrch rhag-lansio ar eich cylchlythyr neu'ch cyfryngau cymdeithasol.

Mae hon yn ymgyrch sy'n cynnig pris arbennig ar brintiau am gyfnod y rhag-lansio. Gallwch gasglu archebion am ychydig wythnosau ac yna gosod archebion mawr yn eich dewis argraffydd. Weithiau nid yw argraffwyr celfyddyd gain yn argraffu un print mân ar y tro. I wybod pa weithiau celf i'w hargraffu mewn swmp gallwch gynnal arolwg barn ar eich cyfryngau cymdeithasol i ganiatáu i'ch dilynwyr ddewis y printiau paentiad y maent yn fwyaf tebygol o'u prynu. Ond rydym yn argymell dod o hyd i wefannau y gallwch werthu eich print celf ar sy'n cefnogi opsiynau argraffu-ar-alw.

Gwerthu Printiau Celf: Syniadau Gwerthu Ar-lein

Yn ogystal â gwerthu eich printiau o'ch gwefan a'ch gwefan gymdeithasol eich hun cyfryngau, mae yna hefyd lawer o wefannau sy'n eich galluogi i werthu eich printiau yn ogystal â chynnig cymorth argraffu ar-alw. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n darllen yn agoscytundebau cost comisiynu a thanysgrifio'r gwefannau hyn. Dyma ychydig o lwyfannau gwych lle gallwch argraffu a gwerthu eich celf:

 • Saatchi Art
 • ArtPal
 • <11 Zazzle
 • Redbubble
 • SmugMug
 • absolutearts.com 12>
 • Delweddkind

 • Celfyddyd Gain America
 • Cymdeithas6
 • Artist Yn Dod yn Artist
 • Fotomoto
 • Jucy Canvas
 • Spreadshirt

Gwerthu Printiau Celf: Syniadau Gwerthu All-lein

Yn ogystal â gwerthu eich printiau celf ar-lein, mae hefyd yn werth buddsoddi amser ymchwil i werthiannau all-lein eich printiau. Mae canolfannau artistiaid, orielau masnachol, a marchnadoedd artistiaid i gyd yn lleoedd gwych i gael sylw, rhwydweithio a gwerthu eich printiau.

Gallwch hefyd ystyried creu nwyddau i wneud y gwerthiant printiedig o'ch gwaith celf yn fwy dymunol. Mae prynwyr yn aml yn ymateb yn dda i gynhyrchion argraffiad cyfyngedig gyda gwaith celf unigryw wedi'i argraffu arnynt. Gallwch wneud bagiau tote, ffedogau, clustogau gobennydd, neu liain bwrdd gyda'ch darnau celf wedi'u hargraffu arnynt.

Gobeithiwn ichi ddod o hyd i'r canllaw hwn ar sut i wneud a gwerthu printiau o'ch celf, sy'n canolbwyntio ar sut i wneud printiau o'ch celf cynfas a phaentiadau, addysgiadol. Mae gwerthu printiau celf yn ffordd wych o wneud eich busnes celf yn fwy cynaliadwy yn ariannol. Mae'n broses hawdd os gwnewch eich ymchwil. Mae yna lawer ar-leinwedi golygu'r gwaith celf cyfan ar gyfrifiadur ac felly nid oes unrhyw gyfrwng corfforol arall yn rhan o'i wneud. Yna mae'r gwaith celf graffig yn cael ei argraffu ar bapur o ansawdd uchel i'w werthu mewn argraffiad cyfyngedig.

Mae argraffiad cyfyngedig yn golygu bod yr artist yn penderfynu ac yn ymrwymo i argraffu rhywfaint yn unig o unrhyw gelf brint benodol. Yna caiff y gwaith celf printiedig ei lofnodi gyda llofnod yr artist yng nghornel chwith y ffin gwyn isaf o amgylch y print, mae enw'r gwaith celf wedi'i ysgrifennu yng nghanol y ffin gwyn isaf, ac mae'r argraffiad wedi'i farcio yng nghornel dde'r border gwyn gwaelod (er enghraifft, 1/10).

Daw’r ffordd hon o lofnodi a marcio print o’r ffurf draddodiadol o wneud printiau a eglurwyd yn gyntaf.

Mae'r marcio argraffiad yn cyfleu bwriad yr artist i argraffu nifer penodol o brintiau yn unig. Gall hyn ddylanwadu ar werth y gwaith celf ac, felly, mae hefyd yn gytundeb anffurfiol gyda'r prynwr na fydd mwy na'r hyn a ysgrifennodd yr artist i lawr yn cael ei argraffu.

Yn yr adran nesaf, byddwn yn trafod y trydydd diffiniad o brintiau celf (a ffocws yr erthygl hon) drwy ganolbwyntio’n benodol ar sut i wneud printiau o baentiadau a sut i wneud a gwerthu printiau o’ch celf. Gellir atgynhyrchu unrhyw waith celf dau ddimensiwn gwreiddiol fel printiau a lluniadau chwantus yn yr un modd â phaentiadau. Ond rydym yn canolbwyntio ar baentiadau fel gwead y paentllwyfannau lle gallwch werthu eich printiau celf, yn ogystal â phosibiliadau argraffu nwyddau lluosog unwaith y bydd gennych ffeiliau digidol o ansawdd uchel o'ch celf.

Cwestiynau Cyffredin

Sut i Wneud a Gwerthu Printiau o'ch Celf?

Yn gyntaf, gwnewch eich ymchwil ar ba gwmni sganio ac argraffu rydych chi am ei ddefnyddio. Yn ail, paratowch eich gwaith celf ar gyfer sganio neu dynnu lluniau. Yn drydydd, golygu'r ffeiliau digidol i fod yn barod i'w hargraffu o ran maint a dpi. Yn bedwerydd, dewiswch eich pwysau papur, gorffeniad a gwead. Yn bumed, tocio, llofnodi a phecynnu'ch print celf. Yn olaf, ei farchnata ar unrhyw wefan manwerthu celf o'ch dewis.

Sut Ydw i'n Prisio Printiau o Fy Nghelf?

Dylai printiau celf bob amser fod yn rhatach na’r gwaith celf gwreiddiol. Ystyriwch bris y gwaith celf gwreiddiol. Gallwch chi rannu hynny â nifer y printiau rydych chi'n bwriadu eu gwneud a chymharu'r swm hwnnw ag artistiaid eraill sy'n gwerthu printiau sydd yn yr un cyfnod o'u gyrfa â chi. Mae angen i chi sicrhau eich bod yn talu eich costau sganio, argraffu a deunyddiau eraill, yn ogystal â gwneud ychydig o elw.

A fydd Gwneud Printiadau o Fy Mhaentiadau yn Cyfaddawdu Gwerth y Lluniau Gwreiddiol?

Mae dylanwad printiau ar werth eich gwaith celf gwreiddiol yn dibynnu ar ble rydych chi am werthu eich gwaith celf gwreiddiol, pa orielau rydych chi'n partneru â nhw, a phwy yw eich prynwyr. Mae'n syniad da ymgynghori â'r orielwyrrydych chi'n gweithio gyda nhw i weld a ydyn nhw'n gyfforddus â gwerthu paentiadau sydd wedi'u hargraffu hefyd. Ar y llaw arall, gall poblogrwydd paentiad printiedig penodol ychwanegu gwerth at y gwaith celf gwreiddiol, gan ei fod yn dangos ei fod yn waith celf dymunol i lawer.

a gall cynfas wneud y broses ychydig yn fwy cymhleth na gyda darnau celf gwreiddiol dau ddimensiwn eraill.

Sut i Wneud Printiadau o Baentiadau

Mae print celf yn gopi o'r gwaith celf gwreiddiol a werthir yn aml mewn argraffiad cyfyngedig hefyd. Mae artistiaid yn dewis gwneud a gwerthu printiau o'u paentiadau er mwyn ennill mwy o'r gwaith celf gwreiddiol nag un arwerthiant yn unig. Maent hefyd yn gwneud eu gwaith yn fwy hygyrch i grwpiau iau o brynwyr celf gan fod printiau o weithiau celf gwreiddiol yn aml yn rhatach na phrynu'r paentiad gwreiddiol.

Ymhellach, drwy wneud printiau o'ch lluniau. gweithiau celf gwreiddiol, gallwch ymestyn eich ymarfer i gynhyrchu nwyddau, fel clustogau, crysau-T, bagiau tote, ac yn y blaen gyda'ch paentiadau wedi'u hargraffu arnynt. Gallai hyn ychwanegu at boblogrwydd eich gwaith celf a gallai gynyddu gwerth y gwaith gwreiddiol os ceisir y printiau. Mae'r broses i wneud printiau o'ch celf cynfas a gwerthu printiau celf yn edrych fel a ganlyn:

Gweld hefyd: René Magritte - Swrrealydd Ffraeth sy'n herio Realiti Gwlad Belg
 • Paratowch eich gwaith celf ar gyfer sganio neu dynnu llun
 • Sganio neu tynnu llun o'ch gwaith celf
 • Golygu ac ôl-gynhyrchu wrth baratoi i'w argraffu
 • Dewiswch argraffydd a phapur
 • <11 Dewiswch sut i docio eich celf brintiedig
 • Arwyddo a phecynnu eich celf

Cyn rhoi dadansoddiad manwl o hyn i chi rhestr, byddwn yn edrych ar y pethau y mae angen i chi fod yn ymwybodol ohonyntcyn argraffu eich gweithiau celf. Yna byddwn yn mynd trwy'r canllaw cam wrth gam i sganio, tynnu lluniau ac argraffu eich celf yn ogystal â sut i werthu eich celf brintiedig.

Gweld hefyd: Sut i Luniadu Anghenfil - Creu Anghenfil Arswydus ac Arswydus

Gwneud Printiadau o'ch Celf Cynfas: Beth i Edrych Allan Amdano

Mae gwneud printiau o'ch paentiadau yn creu mwy o gyfleoedd gwerthu i chi, ond mae rhai risgiau hefyd. Mae gwerth, hawlfraint, a'r difrod i'ch gwaith celf i gyd yn bethau pwysig i'w hystyried cyn dilyn y cyfeiriad gyrfa hwn. mae eich paentiadau yn lleihau neu'n cynyddu gwerth y gwaith celf gwreiddiol yn ddadl fawr ym myd celf busnes. Mae'r ateb yn aml yn dibynnu ar bwy rydych chi'n gofyn a beth yw eu hoffter personol tuag at atgynhyrchu'ch paentiadau gwreiddiol. Ond gadewch inni edrych ar y ddadl gwerth o blaid ac yn erbyn gwneud printiau o'ch paentiadau.

Yn aml, mae'r dadleuon mwyaf yn erbyn gwneud printiau o baentiadau gwreiddiol yn orielau mawr sy'n hybu'r syniad o ddetholusrwydd yn y byd celf i sicrhau prisiau uwch ar weithiau celf gwreiddiol. Mae printiau'n gwneud gweithiau celf yn fwy hygyrch yn ariannol ac yn gorfforol nad yw rhai orielau'n eu hoffi gan mai'r ymreolaeth o ran mynediad at gelfyddyd yw eu grym. Efallai y bydd rhai artistiaid hefyd yn teimlo bod gwneud printiau o’u gwaith yn ei wneud yn debycach i Pop art ac, felly, yn mynd yn groes i fwriad celfyddyd gain, sefyn benodol heb eu masgynhyrchu ond yn eitemau arbennig ac unigryw.

Wedi dweud hynny, po fwyaf y mae artistiaid yn datblygu ffyrdd o gynrychioli eu hunain, y mwyaf y mae orielau yn addasu i gefnogi artistiaid yn y genhadaeth hon ac i brynu celf yn fwy hygyrch i gasglwyr lefel mynediad.

Os hoffech werthu printiau o'ch paentiadau a hefyd arddangos gydag orielau, gwnewch yn siŵr bod polisi argraffu'r orielau rydych yn gwneud cais amdanynt. Efallai y bydd rhai orielau yn gofyn i chi lofnodi contract yn nodi na chaniateir i chi gynhyrchu copïau o'r celf a werthir trwyddynt. Tra gallai orielau eraill fod yn agored i'w trafod neu hyd yn oed eich cefnogi i greu a gwerthu printiau ochr yn ochr â'ch darnau celf gwreiddiol.

O ran dibrisio darnau celfyddyd gain yn ôl masgynhyrchu: mae hyn yn dibynnu arnoch chi'ch hun. Yn aml mae'n rhaid i artistiaid wneud cynlluniau eraill i ennill arian tra bod eu gyrfa yn y cyfnodau cychwyn ac mae gwerthu printiau yn dal i fod yn waith yn y maes celf. Fodd bynnag, efallai y byddwch yn penderfynu creu paentiadau mwy poblogaidd i'w hailadrodd fel printiau a chadw arddull arall ar wahân ac yn unigryw. Er enghraifft, gwneud brasluniau acrylig cyflym a phaentiadau i'w gwerthu ar ffurf printiau, wrth wneud paentiadau olew celfyddyd gain un-o-fath nad ydych yn eu gwerthu fel printiau.

Y peth olaf i'w gymryd i ystyriaeth pan fyddwch chi'n ystyried y goblygiadau o ran gwerth ar eich gweithiau celf gwreiddiol prydeich prynwyr a'ch casglwyr yw eu gwerthu fel printiau. Mae angen i chi fod yn dryloyw gyda phrynwyr eich gwaith celf gwreiddiol am gynhyrchiad print y gwaith celf gwreiddiol penodol y mae ganddynt ddiddordeb ynddo. Ni allwch adael i rywun brynu paentiad heb roi gwybod faint o atgynhyrchiadau rydych wedi'u creu.

Gallwch trafodwch gyda'ch prynwr hawlfraint y gwaith celf y mae ganddo ddiddordeb ynddo, ond yn anad dim, mae'n bwysig iawn bod yn onest â nhw er mwyn peidio â chyfaddawdu eich uniondeb proffesiynol. Mae prynwyr a chasglwyr yn tueddu i ddod yn ôl atoch os ydynt yn hoffi eich gwaith ac wedi buddsoddi ynoch yn y gorffennol.

Maen nhw hefyd yn dueddol o ddweud wrth eu teuluoedd a’u ffrindiau amdanoch chi ac, felly, mae eich celf yn eu tŷ yn ffordd wych i’r farchnad gelf ei hun. Mae eich perthynas â'ch prynwyr a'ch casglwyr yn bwysig iawn.

Hawlfraint

Pan fyddwch chi'n creu copïau digidol o'ch paentiadau gwreiddiol ac yn eu llwytho ar-lein i'w gwerthu neu eu marchnata, rydych chi'n datgelu eich hun i fwy o gyfleoedd i dorri hawlfraint. Mae’n bwysig, felly, rhoi trefn ar eich gwaith papur ac aros yn wyliadwrus rhag unrhyw fath o ddwyn ar-lein o’ch darnau celf. Gweler ein herthygl hawlfraint i gael rhagor o wybodaeth am sut i amddiffyn eich hun.

Risg ac Niwed

Pan fyddwch yn dewis gwneud printiau o'ch gweithiau celf gwreiddiol, mae yna yn ddwylo cymaint mwy hynnycyffwrdd â'ch gwaith. O gludwyr, sganwyr, a ffotograffwyr, i argraffwyr, mae llawer o unigolion yn ymwneud â gwneud printiau. Mae'r rhan fwyaf o fusnesau argraffu yn datgan eich bod yn gadael eich celf gyda nhw ar eich menter eich hun. Wedi dweud hynny, mae'r unigolion sy'n gweithio gyda chelf yn weithwyr proffesiynol, ond serch hynny, mae'n bwysig cymryd y risg o iawndal i ystyriaeth.

Os ydych yn ariannol mewn lle i gael yswiriant ar eich gwaith celf gwreiddiol, nid yw’n syniad drwg gwneud hynny cyn i chi ddechrau gyda’r broses cynhyrchu print.

Sut i Argraffu Eich Celf: Canllaw Cam-wrth-Gam

Ar ôl i chi ystyried yr holl risgiau a strategaethau sy'n gysylltiedig â gwneud printiau o'ch celf cynfas, gallwch ddechrau gwneud eich gwaith ymchwil a pharatoi. Darllenwch y canllawiau canlynol yn ofalus cyn i chi ddechrau'r broses argraffu.

Paratoi ar gyfer Sganio neu Ffotograffau

Mae'n bwysig gwneud ymchwil drylwyr i'r opsiynau gorau ar gyfer cael eich gwaith celf i fformat digidol derbyniol cyn ei argraffu. Ni fydd sganio eich gwaith celf gartref gyda sganiwr lefel mynediad yn ddigon. Ond os oes gennych chi sganiwr da gartref, fe allwch chi weithiau gyflawni'r ffeil ddigidol o ansawdd dymunol o gysur eich cartref.

Mae angen i ansawdd y sganio fod yn uchel iawn. Felly, ymchwiliwch i sganwyr celf gain uwchben siopau argraffu cyffredinol. Mae'n dda gweithio gyda sganwyr ac argraffwyrsy'n arbenigo mewn argraffu celf gan y byddant yn gallu eich cynorthwyo i olygu, cydbwyso lliwiau, ac ôl-gynhyrchu cyffredinol eich sganiau i'w cael yn barod i'w hargraffu. Os ydych yn gweithio gyda chwmni nad yw'n arbenigo mewn argraffu celfyddyd gain, mae angen i chi wneud ymdrech arbennig i ymchwilio i'r gofyniad sganio ar gyfer printiau celf er mwyn i chi allu cyfathrebu hynny â nhw.

Os ydych yn ystyried tynnu lluniau o'ch gwaith celf eich hun, gwnewch yn siŵr eich bod yn fedrus ac yn sicr sut i dynnu llun o'r gwaith celf gwreiddiol at ddibenion argraffu.

Os nad oes gennych gamera da, neu ofod gyda golau da, neu'n dal i ddysgu sut i ddefnyddio'ch camera, rydym yn argymell gweithio gyda gweithiwr proffesiynol. Nid yw'n gwneud synnwyr i weithio gyda ffotograffydd priodas, er enghraifft, wrth dynnu lluniau o'ch celf i'w argraffu. Gwnewch yn siŵr bod y gweithiwr proffesiynol rydych chi'n ei logi wedi gweithio gydag artistiaid eraill o'r blaen ac edrychwch ar eu portffolio cyn eu llogi.

Cyn sganio neu dynnu llun o'ch gwaith, mae angen i chi sicrhau ei fod mewn cyflwr perffaith. Bydd y sganiwr a ffotograffiaeth o ansawdd uchel yn codi unrhyw flotiau neu farciau diangen. Sychwch eich paentiadau yn ofalus gyda lliain sych i gael gwared ar unrhyw lwch. Gallwch ddefnyddio rhwbiwr neu gadach ychydig yn wlyb i dynnu unrhyw farciau diangen.

Sganio Eich Celf

Os ydych yn sganio eich celf cynfas, bydd angen i chi weithio gyda chwmni sydd â gwelyau gwastadsganwyr neu sganwyr drwm gyda thop gwely gwastad. Yn aml, gall cwmnïau sy'n argraffu papur wal a hysbysebion ar raddfa fawr helpu artistiaid y mae eu paentiadau yn fwy na maint A0. Mae cyfyngiad maint cwmnïau sganio ac argraffu yn rhywbeth y bydd yn rhaid i chi ymchwilio iddo cyn mynd â'ch paentiad i'r siop argraffu.

Mae sganwyr drymiau, yn gyffredinol, yn fawr a gallant gostio cymaint â chartref bach neu gar. Dyna pam mae'n debyg mai dim ond trwy labordai pro y bydd gennych fynediad i'r sganwyr hyn ac yn aml byddwch yn talu ychydig yn fwy i sganio'ch gwaith celf yn y siopau argraffu hyn. Gall y sganwyr drymiau fod yn fetr o hyd. Mae angen i chi gymryd y cyfyngiad maint i ystyriaeth ac os ydych yn sganio paentiadau bach, dylech ystyried sganio mwy nag un ar yr un pryd.

Mae’r ffynhonnell golau mewn sganiwr drwm yn y canol, gyda’r ffotogell ar y tu allan. Pan fydd y gwaith celf yn cael ei sganio mae'r drwm yn cylchdroi. Mae cromlin y drwm yn cadw'r pellter rhwng y ffilm a'r ffynhonnell golau yr un fath bob amser. Mae hyn hefyd yn helpu gyda phroblemau myfyrio.

Mae lliw a datrysiad yn hynod o bwysig wrth sganio ac argraffu eich paentiadau. Rydych chi eisiau i brint y paentiad edrych yn union neu mor agos â phosibl at y gwaith celf gwreiddiol. Mae angen i chi sganio'r gwaith celf rydych chi am ei argraffu ar faint 100% (union faint y gwaith celf gwreiddiol) neu'n llai na'r gwaith celf gwreiddiol i fod ar yr union

John Williams

Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.