Sut i Luniadu Tedi Bêr - Creu Llun Cuddly Tedi

John Williams 07-07-2023
John Williams

Tabl cynnwys

Nid teganau yn unig yw t eddy eirth; maen nhw'n gymdeithion, yn gyfrinachwyr, ac yn cyfeillion cwtsh a all ein cysuro yn ein munudau unig. Gyda'u ffwr meddal, eu hwynebau melys, a'u presenoldeb cysurus, mae'r anifeiliaid annwyl hyn wedi'u stwffio wedi bod yn ffynhonnell cysur a llawenydd i genedlaethau o blant ac oedolion fel ei gilydd. P'un ai wedi'i swatio yn y gwely, wedi'i ddal yn dynn yn ystod ffilm frawychus, neu'n cael ei arddangos fel cofrodd annwyl, mae tedi bêrs yn dal lle arbennig yn ein calonnau a'n cartrefi. Felly, y tro nesaf y byddwch chi'n gweld un, rhowch gwtsh mawr i'ch tedi a diolch iddyn nhw am fod yn ffrind ffyddlon i chi. Cydiwch yn eich pensiliau a'ch brwsys, a pharatowch ar gyfer tiwtorial cyffrous ar sut i dynnu llun tedi!

Dysgwch Sut i Dynnu Llun Tedi Bêr Annwyl

Rydych chi ar fin dysgu sut i dynnu llun tedi, felly paratowch am brofiad hwyliog a gwerth chweil! Cyn i chi ddechrau, mae'n ddefnyddiol astudio gwahanol ddelweddau tedi bêr i weld y siapiau a'r manylion sy'n eu gwneud yn unigryw. Dechreuwch trwy fraslunio amlinelliad corff yr arth, gan ddefnyddio cylchoedd ac hirgrwn i'ch arwain. Nesaf, ychwanegwch nodweddion yr wyneb, fel y llygaid, y trwyn a'r geg. Peidiwch ag anghofio cynnwys y clustiau tedi bêr llofnod a'r pawennau, y gellir eu tynnu gyda llinellau crwm syml. Unwaith y bydd y siâp sylfaenol i lawr, gallwch ychwanegu manylion fel gwead ffwr, cysgodi a lliw i wneud i'ch tedi bêr ddod yn fyw. Cofiwch, mae ymarfer yn gwneud yn berffaith, felly cadwcharbrofi a chael hwyl gyda'ch lluniau tedi!

Trwy ddilyn ynghyd â'r camau a ddangosir yn y collage isod, byddwch yn gallu tynnu llun tedi bêr realistig ac annwyl!

Cam 1: Tynnwch lun Penaethiaid Eich Tedi Bêr

I ddechrau eich lluniad tedi bêr, dechreuwch drwy luniadu siâp hirgrwn i'w gynrychioli pen y tedi.

Cam 2: Tynnwch lun o'r Prif Gorff

Tynnwch lun prif gorff y tedi bêr a gynrychiolir gan siâp hirgrwn sy'n gorgyffwrdd y pen.

Cam 3: Ychwanegu Arfau Eich Tedi Brêt Braslun

Ynglwm i bob ochr i'r prif gorff, tynnwch ddwy fraich grwm.

Cam 4: Tynnwch lun y Coesau

Tynnwch lun siâp hirgrwn ar bob pen o'r prif gorff i gynrychioli'r coesau.

<12

Cam 5: Ychwanegu'r Clustiau at Braslun eich Tedi Bêr

Ar bob pen i'r pen, tynnwch ddau gylch bach i gynrychioli'r clustiau.

Cam 6: Lluniwch y Canllawiau Wyneb

O fewn y pen, tynnwch linell fertigol un ganolfan. Dilynwch hwn trwy dynnu tair llinell ganol lorweddol.

Cam 7: Ychwanegu'r Llygaid at Eich Llun Tedi

Defnyddiwch y canllawiau a luniwyd yn flaenorol i'ch cynorthwyo i lunio dau gylch cymesur i gynrychioli'r llygaid.

Cam 8: Tynnwch lun o'r Trwyn

Dechreuwch drwy luniadu siâp hirgrwn llydan croesi'r canllawiau a luniwyd yng ngham chwech. Cwblhewch y cam wrthlluniadu siâp hirgrwn bach rhwng y canllawiau gwaelod a chanol.

Cam 9: Amlinellwch Darlun Pennaeth Eich Tedi

Creu amlinell blewog o amgylch y pen o'ch llun tedi.

Cam 10: Parhau i Amlinellu’r Prif Gorff

Defnyddio’r llinellau adeiladu a luniwyd yn flaenorol i’ch cynorthwyo i amlinellu corff mwy realistig ar gyfer eich tedi llun arth.

Cam 11: Amlinellwch yr Arfbais

Parhewch i amlinellu breichiau eich tedi. Parhewch i dynnu'r cyffiau llawes ar waelod pob braich.

Cam 12: Amlinellwch Draed Eich Llun Tedi

Yn y cam hwn, amlinellwch ran waelod eich tedi gan gynnwys y traed.

Cam 13: Creu Amlinelliad Realistig ar gyfer y Clustiau

Defnyddiwch y llinellau adeiladu a luniwyd yn flaenorol i'ch cynorthwyo i amlinellu clustiau niwlog eich braslun tedi.<3

Cam 14: Gweadu'r siwmper

Tynnwch lun coler fain ar frig y siwmper gyda wythïen arweiniol o linellau fertigol. Parhewch trwy dynnu llinellau fertigol doredig mân trwy'r siwmper, dylai'r rhain ddilyn crymedd corff y tedi bêr ei hun.

Cam 15: Amlinellwch Draed eich Llun Tedi <8

O fewn pob troed, tynnwch lun y printiau pawen crwn . Parhewch i luniadu'r wythïen isaf gyda llinellau fertigol i gwblhau eich llun tedi.

Unwaithcwblhau, gallwch ddileu unrhyw linellau adeiladu sy'n dal yn weladwy.

Cam 16: Parhau i Amlinellu'r Llygaid

Defnyddiwch y llinellau adeiladu i eich cynorthwyo i amlinellu llygaid y tedi. Yn dilyn hyn, atodwch ail siâp hirgrwn ychydig o dan bob llygad. Parhewch i dynnu amrannau mân ar bob llygad.

Cam 17: Amlinellwch y Trwyn

Parhewch i amlinellu llinellau trwyn a cheg eich braslun tedi. Unwaith y bydd wedi'i gwblhau, dilëwch unrhyw ganllawiau sy'n dal yn weladwy.

Gweld hefyd: Pensaernïaeth Roegaidd - Archwiliad o Adeileddau Groeg Hynafol

Cam 18: Rhowch y Côt Lliw Cyntaf

Dewiswch frwsh main, miniog a chysgod golau o viridian paent gwyrdd, a gorchuddiwch siwmper y tedi yn gyfartal.

Cam 19: Ychwanegu Lliw i lun y tedi bêr

Parhewch i ddefnyddio'r un brwsh â o'r blaen a newidiwch i baent brown, a gorchuddiwch y tedi'n gyfartal.

Cam 20: Lliwiwch y Nodweddion Wyneb

Lliwiwch y llygaid gan ddefnyddio brwsh tenau a paent du. Parhewch i ddefnyddio paent brown tywyll i liwio'r smotiau o dan y llygaid. Gorffennwch y cam hwn trwy liwio'r trwyn gan ddefnyddio paent lliw hufen .

Cam 21: Cysgodi'r tedi

Gyda bach, brwsh meddal a lliw tywyllach o baent brown, ychwanegu brwsh meddal o fewn y rhannau gweladwy o'r tedi gan gynnwys y traed, dwylo, a gweddill y pen.

Sylwer ! Dylai'r cot lliw cyntaf fod braidd yn weladwy yn hyn o bethproses lliwio.

Parhewch drwy ychwanegu uchafbwynt meddal i'r pen a'r clustiau gan ddefnyddio paent lliw haul. Newidiwch i frwsh tenau a phaent du, a gwella llinellau'r glust. Cwblhewch y cam gyda brwsh cymysgu a meddalwch y cotiau lliw gyda'i gilydd.

Cam 22: Gweadwch Braslun Pen Eich Tedi Bêr

Dechrau'r cam hwn gan ddefnyddio brwsh tenau a phaent lliw haul, ac ychwanegu trawiadau brwsh main i greu gwead ffwr realistig. Parhewch i ddefnyddio cyfuniad o baent brown a du, ac ychwanegwch weadau ffwr fertigol ar ben eich llun tedi. Ailadroddwch y broses ar bob clust.

Cam 23: Parhau i Weadu Lluniad eich Tedi Bêr

Yn y cam hwn, byddwch yn ychwanegu cot ffwr dywyllach ar y dwylo a'r traed, gan ddefnyddio brwsh tenau a phaent du. Parhewch i ddefnyddio paent lliw haul i lenwi gweddill y gôt ffwr. Gorffennwch y cam hwn gan ddefnyddio'r lliwiau cyfatebol i ychwanegu cot ffwr sy'n ymestyn y tu hwnt i amlinellau eich llun tedi i greu golwg llai “torri allan”.

Cam 24: Gwead y Traed

Gyda brwsh bach, meddal a phaent du, ychwanegwch gysgod meddal ar waelod pob troed. Ailadroddwch gan ddefnyddio brwsh tenau a phaent brown i ychwanegu llinellau mân. Newidiwch i baent lliw haul, a lliwiwch y patrymau ar bob troed.

Cwblhewch y gris gan ddefnyddio brwsh mân, miniog a phaent lliw haul, ac olrhain y llinellau pawen ar ddwylo’r tedi bêr.

Cam 25: Cysgoda Amlygwch y siwmper

Ychwanegwch liw meddal ar hyd ymylon y siwmper, gyda brwsh meddal a phaent du. Ailadroddwch gan ddefnyddio brwsh tenau i wella crychiadau gwead y siwmper. Cwblhewch y cam trwy ychwanegu uchafbwyntiau a fydd yn ychwanegu llewyrch meddal i'r siwmper, gan ddefnyddio brwsh meddal a phaent gwyn. Ailadroddwch eto gan ddefnyddio brwsh main, miniog i olrhain llinellau wythïen a llinellau crych mân y siwmper.

Gweld hefyd: Beth Yw Resin? - O beth mae Resin wedi'i Wneud a Sut Gallwch Chi Ei Ddefnyddio?

Cam 26: Gwead Cyffiau'r siwmper

Dewiswch frwsh garw, gweadog a phaent brown, ac ychwanegwch batrymau blodeuog ar gyffiau'r siwmper.

Cam 27: Manylwch ar y Llygaid a'r Genau

Yn y cam hwn, byddwch yn ychwanegu un dot o fewn cornel pob llygad gan ddefnyddio brwsh tenau a phaent gwyn. Parhewch i ddefnyddio paent brown tywyll, a lliwiwch ran isaf y trwyn, ac olrhain llinell y geg. Newidiwch i frwsh meddal a lliwiwch y dotiau o dan bob llygad gan ddefnyddio paent du. Ailadroddwch gan ddefnyddio paent gwyn ar gyfer yr uchafbwyntiau meddal o fewn pob dot. Cwblhewch y cam gan ddefnyddio paent pinc i ychwanegu tôn lliw meddal i'r trwyn.

Cam 28: Ychwanegu Cysgod Tir

Ychwanegwch gysgod daear tywyll o dan eich llun tedi gan ddefnyddio brwsh mân, miniog a phaent du. Newidiwch i frwsh cymysgu i feddalu a thaenu'r cysgod daear.

Cam 29: Cwblhau Eich Llun Tedi

I sicrhau canlyniad terfynol di-dor ar gyfer eich tedi arth, ystyrieddefnyddio brwsh mân, miniog a'r lliwiau cyfatebol i olrhain unrhyw amlinelliad llym gweladwy a llinellau gwead. Gall y dechneg hon helpu i greu golwg caboledig a di-dor i'ch llun!

Llongyfarchiadau ar orffen eich llun tedi! Cymerwch eiliad i edmygu eich creadigaeth a byddwch yn falch o'ch gwaith caled. Nawr yw'r amser i ychwanegu unrhyw fanylion terfynol, megis arlliwio neu uchafbwyntiau, i wneud eich llun hyd yn oed yn fwy realistig. Ystyriwch arbrofi gyda gwahanol liwiau a gweadau i roi personoliaeth a chymeriad unigryw i'ch tedi. Os ydych chi'n teimlo'n anturus, ceisiwch dynnu llun ystumiau neu wisgoedd gwahanol ar gyfer eich tedi. Peidiwch â bod ofn gwneud camgymeriadau a pharhau i ymarfer i wella'ch sgiliau. Unwaith y byddwch chi'n fodlon â'ch llun tedi, rhannwch ef ag eraill neu arddangoswch ef yn eich cartref i'ch atgoffa o'ch creadigrwydd a'ch talent!

Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

Pa Lliwiau Gall Fy Narlun Tedi Bêr Fod?

Wrth ddewis lliwiau ar gyfer eich llun tedi, ystyriwch y math o arth yr hoffech ei dynnu. Os ydych chi eisiau creu tedi brown traddodiadol, dechreuwch gyda lliw brown golau neu beige i'r corff a chysgod ychydig yn dywyllach ar gyfer gwead y ffwr. Gallwch hefyd arbrofi gyda lliwiau eraill, fel llwyd, a gwyn, neu hyd yn oed lliwiau llachar fel pinc neu las. Defnyddiwch ddelweddau cyfeirio i helpu i arwain eich dewisiadau lliw i greu agolwg gydlynol.

Sut i Dynnu Tynnu Arth a Gwneud iddo Edrych yn Realistig?

I wneud i'ch llun tedi edrych yn fwy realistig, rhowch sylw i'r manylion. Ychwanegu cysgod i greu dyfnder a dimensiwn, a defnyddio gwahanol dechnegau strôc i greu gwead ar y ffwr. Arsylwch dedi bêrs go iawn neu ddelweddau cyfeirio i ddeall sut mae'r ffwr yn llifo a sut mae nodweddion yr wyneb yn cael eu siapio. Yn olaf, peidiwch â bod ofn gwneud camgymeriadau, a daliwch ati i ymarfer i wella'ch sgiliau. Po fwyaf y byddwch chi'n tynnu llun, y gorau fydd eich lluniau tedi!

John Williams

Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.