Sut i Luniadu Octopws - Canllaw i Greu Braslun Octopws

John Williams 30-09-2023
John Williams

Tabl cynnwys

Os ydych chi erioed wedi gweld octopws yn symud mewn dŵr, byddwch chi'n deall y diddordeb mawr sydd gan y rhan fwyaf o bobl gyda nhw. Nid yw ond yn gwneud synnwyr bod artistiaid yn cael eu tynnu i greu gweithiau celf sy'n cynnwys octopysau fel testun eu gweithiau celf. Yn y tiwtorial hwn, byddwn yn dysgu sut i dynnu llun octopws trwy weithio trwy fraslun pensil syml, i greu llun octopws realistig gydag inc a beiro.

Rhyfeddod yr Octopws

Mae octopysau, octopodau, neu octopi, wedi ymddangos mewn gweithiau celf hanesyddol ers cyn 1900 CC. Mae gan y molysgiaid anhygoel hyn o'r cefnfor wyth braich, dim esgyrn, a gallant chwistrellu inc fel mecanwaith amddiffyn. Mae octopysau hefyd yn anhygoel o glyfar.

Maent yn gallu ystumio ac ail-lunio eu hunain i guddliwio a ffitio i bron unrhyw ofod posibl.

Maen nhw'n rhyfeddodau naturiol y cefnfor gyda nodweddion gwirioneddol unigryw. Yn y tiwtorial hwn, byddwn yn edrych yn fanwl ar anatomeg yr octopws i ddysgu sut i dynnu llun octopws realistig gyda dimensiynau a phersbectif trawiadol.

Sut i Greu Braslun Octopws

Cyn i chi ddechrau , mae yna ychydig o bethau pwysig y bydd angen i chi eu casglu. Mae'r tiwtorial hwn yn defnyddio amrywiaeth o gyfryngau, ond fe'ch anogir i ddefnyddio'r hyn sydd gennych ar gael i greu braslun octopws unigryw.

Rhestr o Offer a Deunyddiau

Yn y tiwtorial hwn, byddwch yn dysgu sut i dynnu llun octopws gydag ychydig o offer adefnyddiau. Os oes gennych unrhyw eitemau ar goll o'r deunyddiau a restrir isod, fe'ch cynghorir i fynd ymlaen a defnyddio'r hyn sydd gennych.

  • Eich dewis o bapur
  • Pensiliau (HB – 3B)
  • Rhwbiwr
  • Cwmpawd
  • Berllannau neu ddirwy leinin o'ch dewis
  • Inc lluniadu
  • Ruler
  • Tâp masgio <10

Beth Yw'r Gwahaniaeth rhwng Peniau ac Inc Lluniadu?

Mae inc lluniadu yn gyfrwng seiliedig ar ddŵr sy'n cynnwys llifynnau. Mae'n dod ar ffurf potel fach a gellir ei wanhau â dŵr. Mae hyn yn golygu y gellir ei ddefnyddio mewn crynodiadau gwahanol i greu lluniadau ar raddfa fawr. Tra bod beiros ac inciau caligraffeg yn seiliedig ar bigment ac yn dod ar ffurf leinin, mae inc lluniadu yn wych ar gyfer cynllunio'ch llun cyn ychwanegu'r manylion manylach gyda beiro neu leinin mân.

Gellir ei ddefnyddio i beintio dros arwynebedd arwyneb mwy gyda chyweiredd cyferbyniol i ddangos yr ardaloedd cysgodol yn eich llun.

Cyfarwyddiadau Cam-wrth-Gam ar Greu Lluniad Octopws Realistig

Mae llawer o ffyrdd y gallwch chi ddysgu sut i greu llun octopws – o lefelau sgil hawdd i lefel uwch. Er y bydd y tiwtorial hwn yn canolbwyntio ar greu llun octopws ar raddfa fawr, gellir defnyddio'r un canllaw i greu lluniad octopws syml trwy ddechrau'n fach a sylfaenol.

Bydd y tiwtorial hwn yn ymdrin â cham wrth gam syml canllawiau cam ar sut icreu llun octopws realistig gan ddefnyddio gwahanol dechnegau o wead, gwaith llinell, a gwaith dotiau gan ddefnyddio inc a beiro.

Cam 1: Arsylwi Eich Octopws

Mae'n bwysig arsylwi yr anifail yn agos, naill ai o fywyd neu o ddelwedd cyfeirio. Bydd hyn yn eich helpu i ddal gwir hanfod yr anifail a'r ffordd y mae'n symud trwy'r dŵr. Os cewch gyfle i ymweld ag acwariwm, fe'ch anogir i wneud hynny.

Os ydych yn llawer rhy gyffrous i ddechrau arni, ewch ymlaen i ddod o hyd i ddelwedd o octopws y credwch y bydd yn ei gyfieithu. yn ogystal â llun!

Cam 2: Rhannwch y Dudalen yn Bedair Rhan Gyfartal

Gan ddefnyddio beiro a phren mesur, rhannwch y dudalen yn bedair rhan gyfartal. Bydd hyn yn eich helpu i nodi canol y dudalen a ble i fraslunio pob braich o'r octopws.

Cam 3: Tynnwch lun Cylch Cywir Maint Pen yr Octopws

Rhowch gwmpawd a phensil ar bwynt canol eich tudalen a lluniwch gylch cywir maint pen yr octopws. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gadael digon o le o gwmpas y dudalen ar gyfer yr wyth braich a'u tentaclau. Bydd y cylch hwn yn helpu i strwythuro prif siâp corff yr octopws.

Cam 4: Brasluniwch Siâp y Pen a'i Wyth Braich

Dechrau braslunio ar siâp pen yr octopws gyda phensil. Dylai'r pen fod ychydig yn hirgrwn a siâp "sach". Nesaf, brasluniwch bob braich trwy gyfeirio at eich octopws ay ffordd y mae ei breichiau yn arnofio yn y dŵr. Gallwch osod dwy fraich o fewn pob adran o'r dudalen sydd wedi'i rhannu'n bedair.

Dylai'r tentaclau gael eu talgrynnu ar y pennau a gall rhai ohonyn nhw gael eu cyrlio a'u llafurio.

Cam 5: Ychwanegu Mwy o Fanylion gyda Phensil Tywyllach

Ychwanegu mwy o fanylion gyda phensil tywyllach, gan gynnwys amlinelliad y llygaid, y seiffon neu bibell anadlu , yn ogystal â'r sugnwyr ar y tentaclau. Dylai'r llygad fod ar siâp hirgrwn, dylai'r seiffon fod ar siâp pibell gydag agoriad ar ei ddiwedd, a dylai'r sugnwyr gael eu gwasgaru ac ymwthio allan mewn mannau.

Gallwch hefyd ychwanegu llinellau a lliwiau tywyllach i'r breichiau ac ewch i'r pen i gwblhau eich braslun octopws.

Cam 6: Dileu Unrhyw Linell Pensil Diangen

Ewch ymlaen a dileu unrhyw bensil diangen llinellau o'ch braslun octopws cychwynnol. Mae hyn yn cynnwys y cynllunio o gam dau ac unrhyw linellau, marciau neu gamgymeriadau nas dymunir. Bydd hyn yn eich helpu i osod braslun sylfaenol cyn gorffen eich lluniad octopws gydag inc a beiro.

Cam 7: Tynnwch lun Llinellau Trwchus gydag Inc Arlunio neu Ben

Nodwch yr ardaloedd tywyllach yn eich octopws. Unwaith y byddwch wedi gwneud hynny, dechreuwch arlunio neu baentio llinellau trwchus gydag inc darlunio heb ei wanhau yn ardaloedd cysgodol eich octopws. Bydd hyn yn helpu i osod y meysydd manylder yn eich llun.

O'r ardaloedd hyn, rydych yn gweithio tuag at yuchafbwyntiau.

Cam 8: Tynnu Llinellau Teneuach gyda Phen

Dechrau ymestyn eich llinellau mwy trwchus a wnaed yn y cam blaenorol gyda beiro i greu llinellau tenau. Parhewch i weithio ar eich llun octopws gyda'r beiro trwy ddiffinio siâp y pen, y llygaid, y breichiau, a'r tentaclau, nes bod gennych amlinelliad llawn o gorff eich octopws.

> Cam 9: Dileu Pob Llinell Pensil

Dileu pob un o'ch llinellau pensil ac unrhyw gynlluniau cychwynnol trwy weithio o'r chwith i'r dde. Unwaith y bydd yr holl linellau wedi'u dileu, byddwch yn sylwi y bydd y llun terfynol yn dechrau dod at ei gilydd o flaen eich llygaid!

Cam 10: Tynnwch lun o'r Llygad gyda Disgybl Siâp Hollt <7

Lluniwch y llygad gyda disgybl siâp hollt. Nesaf, llenwch ardaloedd tywyll neu gysgodol y llygad gyda phwyntiau a marciau. Gadewch y mannau sydd wedi'u hamlygu'n wyn, fel disgleirio'r llygad ac ardaloedd sy'n ymwthio allan, trwy bylu'ch cysgodion yn raddol gyda'r dechneg gwaith dotiau i ddatgelu uchafbwyntiau. Gall llygad arall eich octopws fod yn gudd.

Gweld hefyd: Marcwyr Gorau ar gyfer Lliwio - Canllaw Manwl ar Farcwyr Lliwio

Os yw ail lygad eich octopws yn weladwy, astudiwch ble mae'r llygad wedi'i leoli a sut mae'r golau'n disgyn arno. Dilynwch yr un camau i greu llygad arall gyda dimensiwn a siâp.

Cam 11: Ychwanegu Cysgod i'r Seiffon a'r Pen

Dechrau ychwanegu graddliwio i'r seiffon yn gyntaf trwy greu rhith o bibell anadlu grwm, wag. Nesaf, canolbwyntiwch ar y patrymau ar ben eich octopws. Hysbysiadbod y patrymau hyn yn cynnwys siapiau hirgrwn ar y croen sy'n rhedeg ar draws y pen cyfan.

Gan ddefnyddio technegau pwyntiliaeth a gwaith dotiau, pylu'ch cysgodion yn raddol i'r uchafbwyntiau yn ôl sut mae'r golau'n disgyn ar ei pen.

23>

Cam 12: Tynnwch lun y Sugnwyr ar Bob Braich

Tynnwch lun pob sugnwr gweladwy ar bob braich. I wneud hyn, tynnwch hirgrwn neu gylchoedd gwasgaredig mewn dwy res ar hyd pob braich. Os ydych chi eisiau ychwanegu lefel uchel o realaeth at eich llun octopws, ychwanegwch gylch bach arall o fewn pob sugnwr a dot bach yng nghanol yr un sugnwr.

Bydd hyn yn gwneud sugnwyr yr octopws mwy dimensiwn a dangos faint maen nhw'n ymwthio allan ar y tentaclau.

Cam 13: Ychwanegu Mwy o Fanylion at Bob Braich

Nawr bod y rhan fwyaf o'ch gwaith sylfaenol yn cael ei wneud, gallwch ddechrau ychwanegu manylion at bob braich gan weithio o waelod y fraich i flaen y tentacl. Er mwyn osgoi smwdio, ceisiwch luniadu gwrthglocwedd os ydych yn llaw dde ac yn clocwedd os ydych yn llaw chwith.

Bydd y cam hwn yn cymryd amser i'w gwblhau oherwydd byddwch yn treulio amser yn tynnu manylion pob braich. Argymhellir gwylio'r tiwtorial fideo isod os byddwch yn mynd ychydig yn sownd.

>

Cam 14: Talgrynnu Awgrymiadau Pob Tentacl

Nesaf , sicrhewch fod pob tentacl yn grwn ac yn feddal ar y blaen. Mae'r tentaclau yn nodweddion eithaf pwysig y llun octopws idal. Byddant yn dangos sut olwg sydd ar yr octopws wrth arnofio yn y dŵr.

Cam 15: Ychwanegwch y Manylion Terfynol a Llofnodwch Eich Lluniad Octopws

Yn olaf, ychwanegwch y manylion terfynol i'ch llun octopws. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gwbl hapus gyda'ch gwaith celf a'r greadigaeth anhygoel rydych chi wedi'i wneud! Ewch ymlaen a llofnodwch eich llun octopws os ydych chi wir eisiau cwblhau eich gwaith.

Gall lluniadu octopysau a'u holl fanylion ymddangos yn dasg eithaf cymhleth i ddechrau ond – fel y rhan fwyaf o ryfeddodau naturiol – maent yn cynnwys siapiau, patrymau a gweadau sylfaenol. Trwy ddilyn y camau yn y tiwtorial hwn, byddwch yn sylwi y gallwch weithio i lefel uchel o fanylder i greu llun octopws realistig, er y gallwch hefyd greu llun octopws eithaf syml trwy ddal ei brif nodweddion yn unig. Gobeithio eich bod wedi mwynhau dysgu sut i dynnu llun octopws!

Cwestiynau Cyffredin

Ydy hi'n Hawdd Creu Lluniad Octopws Hawdd?

Daw octopysau o bob lliw a llun. Efallai eu bod nhw'n ymddangos fel anifeiliaid cymhleth i'w tynnu , ond maen nhw'n hynod o hawdd i'w braslunio! Mae octopysau yn cynnwys siapiau syml gydag wyth braich a nodweddion pwysig eraill. Ar ôl i chi gael amlinelliad sylfaenol o octopws wedi'i dynnu, mae'n dod yn hawdd iawn ychwanegu manylion at eich braslun. Trwy ddilyn y tiwtorial uchod, byddwch yn dysgu sut i dynnu octopws fesul camcam.

Sut Ydych Chi'n Lluniadu Octopws?

Gall lluniadu octopws fod yn dasg syml a chrefftus iawn. Y cyfan sydd angen i chi ei wybod i dynnu llun octopws yw bod ganddo wyth braich a phen crwn. Gallwch dynnu llun octopws o lawer o wahanol onglau a phersbectifau gyda dimensiwn, neu hebddo. Gallwch greu lluniad octopws syml iawn trwy ddilyn y camau sylfaenol yn y tiwtorial hwn.

Gweld hefyd: Tudalennau Lliwio Cŵn – Taflenni Lliwio ar gyfer 21 Brid Poblogaidd

John Williams

Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.