Sut i Luniadu Merch - Canllaw Cyflawn ar Greu Merch Arlunio

John Williams 29-09-2023
John Williams

Efallai mai darlunio yw un o’r sgiliau pwysicaf i’w ddysgu ac mae dysgu sut i ddefnyddio lliw digonol mewn portread yn sgil hanfodol i artist. Mae yna lawer o ffyrdd i archwilio sut i dynnu llun merch ac, yn y tiwtorial hwn, byddwn yn edrych ar sut i dynnu llun merch gyda'r defnydd o bensiliau lliw a beiro pelbwynt. Mae dysgu sut i dynnu llun merch hefyd yn rhoi cyfle unigryw i chi archwilio eich gwerthoedd lliw, a sut mae lliwiau gwahanol yn creu effeithiau gwahanol ar nodweddion wyneb. Yn y tiwtorial hwn byddwn yn edrych ar sut i dynnu llun merch gam wrth gam, gan rannu'r broses yn broses ddealladwy a hawdd ei deall. Bydd creu llun merch hefyd yn rhoi mwy o hyder i chi wrth geisio gwneud portreadau eraill neu pan fyddwch efallai am ymgorffori ffigwr benywaidd yn eich gwaith celf.

Canllaw Hawdd i Arlunio Merch gyda Phensiliau Lliw

Byddwn yn dysgu sut i dynnu llun merch yn hawdd ac yn syml, gan fynd trwy'r broses o fireinio braslun syml yn lun merch mwy mireinio. Gall llun merch ymddangos yn frawychus oherwydd gall fod yn anodd creu nodweddion realistig.

Fodd bynnag, fe welwn y gall llun merch fod yn eithaf ymarferol unwaith y bydd y broses wedi’i rhannu’n ychydig o gamau syml. Mae gweithio gyda lliw hefyd yn ffordd wych o bwysleisio nodweddion yn ogystal â ffurfiannau cysgod ar yr wyneb.

Mae lluniad merch yn gyfle gwych i

Ar y pwynt hwn, fe ddylen ni gael llun gweddol goeth o ferch ond rydyn ni nawr eisiau gweithio gyda'n holl offer i ychwanegu darnau bach yma ac acw. Rydyn ni eisiau meddwl am ychwanegu marciau tywyllach i roi mwy o ffurf i'r gwahanol nodweddion wyneb. Rydyn ni eisiau meddwl pa gysgodion sydd fwyaf tywyll a pha rannau o'r wyneb sydd fwyaf ysgafn.

> Gallwn hefyd ddefnyddio ein pinnau pelbwynt i ychwanegu cysgod dros y gwahanol liwiau i'w tywyllu os oes angen.

Sicrhewch eich bod yn rhoi’r rhyddid i chi’ch hun archwilio sut y gallwch ddefnyddio’ch holl offer i siapio, mireinio a gwella’r gwahanol nodweddion wyneb. Ar wahân i hynny, mae'r gweddill i fyny i chi a'ch creadigrwydd. A dyna sut rydych chi'n tynnu llun merch mewn lliw!

Syniadau i'w Cofio

 • Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gweithio allan ffurf yr wyneb mewn pensil . Rydych chi eisiau lluniadu strwythur yr wyneb yn gywir cyn symud ymlaen i ychwanegu lliw.
 • Cymerwch eich amser. Gwnewch yn siŵr eich bod yn ystyried pa liwiau sy'n paru'n dda â nodweddion gwahanol yr wyneb.
 • Arbrofwch gyda gwerthoedd lliw gwahanol. Gall lliwiau gwahanol greu naws wahanol yn y llun, felly chwaraewch o gwmpas gyda chyfuniadau lliw gwahanol.
 • Defnyddiwch gyfeirnod ar gyfer arweiniad . Nid ydym yn defnyddio delwedd gyfeirio yn y tiwtorial hwn, ond gallwch edrych ar ddelweddau o wynebau i'ch cynorthwyo yn y broses arlunio.
 • Ystyriwch olau a chysgod . Meddyliwch am yallwthiadau a chwyddiadau gwahanol nodweddion ar yr wyneb a fydd yn achosi cysgodion ac yn dod yn fwy agored i'r ffynhonnell golau.
 • Cael hwyl! Mwynhewch y broses o ddysgu sgil newydd o sut i dynnu llun a merch gyda phensiliau lliw.

Ydi dysgu sut i dynnu llun merch yn hawdd? Mae'r broses yn hawdd ac yn syml os oes gennych amynedd. Mae bod yn amyneddgar gyda'r broses yn bwysig oherwydd heb fraslun pensil da, ni allwn ddefnyddio'r pensiliau lliw yn gywir. Mae lluniadu cyfrannau'n gywir yn bwysig ar gyfer gweithio allan sut y gellir gosod y lliwiau'n gywir i wella nodweddion gwahanol yr wyneb. Y rhan bwysicaf yw gwneud yn siŵr bod gennych chi wyneb wedi'i dynnu'n ddigonol, o'r fan honno, gallwch chi chwarae o gwmpas gyda'ch dewisiadau lliw.

Cwestiynau Cyffredin

Sut Ydych chi'n Lluniadu'r Cyfrannau'r Wyneb yn Gywir?

Mae'r wyneb wedi'i rannu'n ychydig segmentau y gellir eu llunio gyda diagram. Mae'r diagram fel a ganlyn. Rydych chi'n dechrau trwy wneud cylch, yna rhannu'r cylch yn ddwy ran wastad gyda llinell lorweddol. Mae'r llinell lorweddol honno'n sefydlu lefel y llygad ac mae gwaelod y cylch yn sefydlu lle bydd gwaelod y trwyn. O'r naill ochr i'r llinell lorweddol, byddwch yn tynnu siâp trionglog sy'n llifo i lawr ac o amgylch y cylch, a fydd yn cael ei rannu'n dri segment gyda phedair llinell. Bydd rhes ganol y segmentau ar gyfer y geg ayna bydd y segment olaf yn sefydlu gwaelod yr ên. Mae hwn yn ganllaw strwythur wyneb sylfaenol ond gellir ei newid hefyd yn ôl pa mor fach neu fawr y gallai rhywun fod eisiau i rai nodweddion fod.

Pa Lliwiau Ydych chi'n eu Defnyddio ar gyfer Nodweddion Wyneb?

Mae portread bob amser yn bwnc gwych ar gyfer archwilio cyfuniadau lliw oherwydd yn aml mae gan yr wyneb amrywiaeth gymhleth o werthoedd lliw ynddo. Wrth archwilio sut i ddefnyddio'r cyfuniadau lliw cywir, dylech bob amser ystyried pa fath o effaith rydych chi ei eisiau. Os ydych chi am greu teimlad cynnes, byddwch chi eisiau cael lliwiau cynhesach, fel coch, melyn, gwyrdd ac orennau. Os hoffech gadw'r llun yn fwy oer neu'n fwy deor, byddai cyfuniad lliw da yn lliwiau oerach fel y felan a'r porffor. Fodd bynnag, gallwch chi archwilio rhoi gwahanol nodweddion yr wyneb cynhesach neu rinweddau oerach trwy ddewis lliw. Gallwch hefyd gyfuno lliwiau i greu mwy o amrywiaeth o fewn y graddiannau ar yr wyneb. Mae’n fater o archwilio a bwriad, ond mae meddwl am ddewisiadau lliw oerach neu gynhesach yn ffordd wych o wneud penderfyniadau.

mireinio eich sgiliau cysgodi a golau trwy ddefnyddio cysgodi.

Deunyddiau Angenrheidiol

Ar gyfer y tiwtorial hwn ar sut i dynnu llun merch, byddwn yn tynnu llun gan ddefnyddio pensiliau lliw, a pen pelbwynt, a marciwr. Byddwn am wneud yn siŵr bod gennym bensil HB ar gyfer camau cyntaf y tiwtorial lle byddwn yn gweithio allan ffurf a strwythur sylfaenol wyneb y ferch. byddwn hefyd am wneud yn siŵr bod gennym rwbiwr a miniwr ar gyfer unrhyw gamgymeriadau bach a wnawn ar hyd y ffordd.

 • Pensil HB
 • Peiro pelbwynt
 • Beiro marcio
 • Rhwbiwr
 • Mingor
 • Pensiliau lliwio Derwent
 • Papur da (argymhellir 200 g/m – 250 g/m)

Sut i Drawing Merch Cam wrth Gam

Yn y tiwtorial hwn, byddwn yn dechrau gyda braslun sylfaenol o wyneb benywaidd. Byddwn yn creu lluniad canllaw syml, lle byddwn yn treulio peth amser yn braslunio'r wyneb o ongl golygfa ochr. Oddi yno, byddwn yn symud ymlaen trwy ddefnyddio ein pensiliau lliw i wella gwahanol nodweddion yr wyneb. Byddwn yn treulio peth amser yn arbrofi gyda chyfuniadau lliw, ac yna byddwn yn symud ymlaen i'r cam olaf.

Ar ôl i ni ychwanegu lliw at ein llun merched, byddwn wedyn yn defnyddio ein pennau pelbwynt i ychwanegu mwy gwaith llinell arbennig i'r llun merch, lle rydyn ni'n rhoi mwy o gyferbyniad a manylion byw i wahanol nodweddion.

Cam 1: Braslunio'r FerchWyneb

Gallwn ddechrau drwy gymryd ein pensiliau a thynnu cylch. Yna gellir rhannu'r cylch hwnnw'n ddau gan linell lorweddol a fydd yn sefydlu lefel y llygad. O'r naill ochr a'r llall i'r llinell lorweddol honno, gallwch chi dynnu siâp gên generig sy'n ffurfio o dan siâp y cylch.

O waelod y cylch, gallwn ni dynnu tair llinell lorweddol wedi'u rhannu'n gyfartal yn siâp yr ên .

Gan y byddwn yn tynnu'r wyneb o ongl ochr gynnil, rydym am wneud yn siŵr y bydd afluniadau cynnil o fewn yr wyneb. Gan ddechrau gyda'r llygaid, gallwn barhau i dynnu'r llygaid ar y llinell lorweddol yn y cylch. Rydyn ni eisiau gwneud yn siŵr bod y llygad agosaf ychydig yn fwy.

Nawr, rydyn ni eisiau treulio amser yn tweaking a newid y braslun i weddu i strwythur benywaidd. Gyda'r trwyn, rydym am weithio allan pa mor uchel neu isel y dylid ei osod. Wedi dweud hynny, dylid ei osod yn agos at waelod y cylch.

Efallai y byddwch yn gweld y byddwch yn tynnu llun, yn dileu, ac yna'n ail-lunio nes bod rhai nodweddion yn gywir.

Gyda'r trwyn, rydyn ni eisiau gwneud yn siŵr bod y trwyn braidd yn petite. Mae hwn yn dric bach sy'n aml yn helpu i fenyweiddio'r nodweddion o fewn yr wyneb. Gwnawn hyn trwy gadw'r grib yn gynnil ac yn llyfn gyda ffroenau gweddol fychan.

Gall yr aeliau fod naill ai'n brysur iawn ac yn fwy neu gallant fod yn gynnil ac yn denau. Mae i fyny i chi yn gyfan gwblo ran sut yr hoffech iddynt ymddangos. Os ydych chi'n dilyn delwedd gyfeirnod, ceisiwch baru'r aeliau mor agos ag y gallwch.

Fodd bynnag, awgrym da fyddai eu cadw mor gymesur â phosib.

0>Mae cymesuredd ym mhob wyneb, boed yn ddynion neu’n fenywod, yn aml yn rhoi ansawdd mwy benywaidd i’r wyneb. Dyna pam y gall dynion a merched gael nodweddion androgynaidd pan fo gan eu hwynebau nodweddion cymesurol.

O ran y gwefusau, rydym am wneud yn siŵr bod ansawdd swmpus iddynt. Gall gwefusau clwydo hefyd fod yn strategaeth wych i fenyweiddio wyneb.

Bydd yr holl driciau bach hyn gyda'i gilydd yn sefydlu lluniad merch yn y diwedd.

Dylai'r wefus uchaf bob amser ddisgyn yn berffaith o dan waelod y trwyn. Dylai'r mewnoliad rhwng y trwyn a'r wefus uchaf hefyd fod yn fach ac yn gynnil, heb fod yn rhy hir. Rydym am sicrhau bod ymyl miniog i'r wefus uchaf a ddiffinnir gan y mewnoliad o dan y trwyn.

Gyda'r wefus waelod, rydym am ei gwneud ychydig yn fwy na'r wefus uchaf ar gyfer a cynrychiolaeth gywir o strwythur y wefus. Dylai'r wefus waelod bob amser fod ychydig yn fwy na'r wefus uchaf. Os byddwn yn creu agoriad bach yn y geg, gallwn hefyd dynnu dannedd.

Yn ddelfrydol dim ond tynnu'r ddau ddant blaen.

Bwriad y cam hwn yw treial a chamgymeriad, dylech gael trafferthgyda phob nodwedd o'r wyneb. Rydych chi eisiau meddwl sut mae nodweddion gwahanol yn gwneud synnwyr gyda nodweddion eraill o'u cwmpas. Rydym am fod yn amyneddgar wrth i ni roi cynnig ar wahanol siapiau a ffurfiau ar gyfer pob nodwedd.

Gall defnyddio delwedd o'r rhyngrwyd i'ch cynorthwyo yn y broses luniadu hefyd fod yn ddefnyddiol iawn ar gyfer llywio lleoliad gwahanol nodweddion . Gall dysgu sut i dynnu llun merch o'r newydd fod yn anodd, felly ystyriwch edrych ar rai delweddau o wynebau merched o wahanol onglau.

Wrth i chi weithio ar y nodweddion, ceisiwch weithio ar bob un ohonynt yn gyfnewidiol. Trwy wneud hyn rydych chi'n ffurfweddu'r wyneb cyfan yn ei gyfanrwydd yn araf i wneud synnwyr. Caniatewch i'r canllawiau eich cynorthwyo hefyd.

Sicrhewch eich bod yn treulio amser ar nodweddion a cheisiwch fireinio ar gynildeb eu ffurfiau. Mae hyn yn arbennig o wir am y gwefusau; nid ydym am iddynt fod yn dra gwahanol o ran maint.

Rydym am i'r wefus waelod fod ychydig yn fwy.

Gyda'r llygaid hefyd, rydym am wneud yn siŵr nad oes gwahaniaeth enfawr mewn maint rhwng y llygad yn y blaendir a'r cefndir. Rydyn ni dal eisiau eu cadw ar yr un plân llorweddol fel nad ydyn nhw'n ymddangos yn aneglur.

Ewch drwy'r holl nodweddion cyn i ni symud ymlaen i ddefnyddio lliw.

<0

Cam 2: Lliwio Wyneb y Ferch

Nawr rydyn ni'n cyrraedd y rhan hwyliog, lle gallwn ni archwilio gwerthoedd lliw a sut maen nhw'n gwella'r wynebNodweddion. Gan ddechrau o gwmpas y llygaid gadewch i ni weithio gyda lliw meddal i osod naws, gallai hyn fod yn binc neu'n felyn, ond chi sydd i benderfynu.

Rydym am osod tôn lliw, sy'n golygu ceisio gweithio gyda thri lliw yn bennaf. Mae cyfuniad lliw cynnes da yn binc, coch, ac oren.

Gall defnyddio'r lliwiau hyn ar gyfer nodweddion o amgylch y llygaid wella'r llygaid eu hunain os ydym yn rhoi lliw gwahanol i'r llygaid. mor las neu wyrdd.

Wrth i ni weithio gyda’n cyfuniad lliw, rydym am ddechrau ystyried y golau a’r cysgod ar yr wyneb. Rydym am ddefnyddio'r sbectrwm o liwiau tywyll i oleuach ar gyfer cysgodion gweithio o fewn ac o amgylch nodweddion yr wyneb. Rydym hefyd am ddefnyddio'r dudalen wen fel uchafbwynt ar gyfer yr eiliadau ysgafnaf ar yr wyneb.

O amgylch y llygaid ac ar hyd crib y trwyn, rydym am ddefnyddio lliw a gofod negyddol i greu'r ddau cysgod ac uchafbwyntiau.

Mae hyn yn golygu y bydd crib y trwyn a chwydd yr amrannau yn fwy agored i'r golau ac felly dylai fod yr ysgafnaf.

<0Mae defnyddio pinciau ac orennau i osod yr islais ar gyfer nodweddion wyneb, y gellir wedyn eu cysgodi â lliwiau tywyllach yn ffordd wych o greu cysgodion wedi'u mireinio ar yr wyneb. Gadewch i chi'ch hun arbrofi gyda haenau a chyfuniad lliwiau i greu ardaloedd golau a thywyllach yn eich wyneb.

Talu sylw manwl i ba rannau o'r wyneb syddwedi'u hindentio a pha rannau sy'n ymwthio allan yn egwyddor arweiniol dda ar gyfer pa rannau o'r wyneb ddylai fod yn olau neu'n dywyll.

Pan fydd nodweddion wyneb yn ymwthio allan, maent yn fwy agored i olau sy'n golygu y byddant yn ysgafnach.

Mae rhai rhannau o'r wyneb yn gynnil iawn gyda'u mewnoliadau megis y crychau bach o amgylch ymylon y trwyn. Neu ar hyd cribau mewnol yr amrannau, ceisiwch dreulio amser yn meddwl trwy'r arlliwiau bach hyn yn eich wyneb.

Gweld hefyd: "Tirwedd Gyda Chwymp Icarus" gan Pieter Bruegel - Plymio'n Ddwfn

Wrth i ni liwio'r wyneb, gall defnyddio lliwiau oerach fel y felan a'r porffor fod yn ffordd wych. i wrthbwyso cyfansoddiad lliw yr wyneb.

Gall y lliwiau hyn hefyd fod yn ddefnyddiol ar gyfer creu cysgodion, megis rhannau mewnol y geg.

Gweithio gydag orennau hefyd yn ffordd wych o ddod â siapio cynnil i nodweddion amgylchynol yr wyneb. Eto, mae defnyddio lliw golau cynnes fel oren yn ffordd dda o osod lliw is-dôn ar gyfer yr wyneb.

Ceisiwch feddwl am haenu lliwiau gwahanol rannau o'r wyneb, er enghraifft, rydym yn gallwn haenu orennau gyda choch i roi ansawdd mwy gwaedlyd i'r gwefusau.

Gallem hefyd haenu porffor dros orennau ger cribau'r llygaid i greu mwy o ddyfnder yn yr aeliau.

Caniatáu i chi'ch hun archwilio gwerthoedd lliw yn yr wyneb. Fodd bynnag, rheol dda yw cael lliwiau wedi'u haenau o olau i dywyll. Fel hyn rydych chi'n llai tebygol o wneudcamgymeriad gyda lliw tywyllach. Agwedd arall ar yr wyneb i'w hystyried yw'r aeliau a'r amrannau. Awgrym da fyddai defnyddio porffor tywyll sydd wedyn yn gweithredu fel lliw tywyllach ar gyfer blew.

Gall y blew amrannau hefyd fod yn weddol hir gan mai darn bach arall yw hwn ar gyfer benyweiddio'r wyneb.

Cam 3: Cyd-destunoli'r Pen gyda Nodweddion Amgylchynol

Rydym hefyd am luniadu nodweddion amgylchynol megis gwddf a gwallt i roi mwy o gyd-destun i'r pen. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n ystyried yr ongl y mae'r wyneb wedi'i leoli arni wrth dynnu'r gwddf.

Hefyd, gwnewch yn siŵr nad ydych chi'n tynnu llun ar ben y cylch ond i mewn i'r cylch wrth i chi dynnu llinell y gwallt.

Cam 4: Ychwanegu Penwaith am Fwy o Gyferbyniad

Rydym nawr eisiau gweithio ar ysgrifbinnau i roi ychydig mwy o linellau wedi'u mireinio i'r lluniad a manylu. Gan ddechrau gyda'r llygaid, rydym am ddefnyddio ein beiros pelbwynt yn strategol wrth i ni ychwanegu gwaith mewn-lein a rhywfaint o arlliwio i bwysleisio'r nodweddion.

Rydym am weithio'n ofalus gyda'n beiros i dynnu llun a chysgodi. Rydyn ni eisiau gwneud yn siŵr ein bod ni'n defnyddio ysgrifbinnau i gyfoethogi'r nodweddion lliw ac nid yn drech na nhw.

Cymerwch amser gyda'r llygaid yn gyntaf gan mai dyma'r rhan fwyaf bregus o'r wyneb.

Mae llinellau pin yn gweithio'n dda i ddod â'r cyferbyniad o fewn yr amrannau a'r aeliau allan. Gan ddefnyddio'ch beiros pelbwynt, gweithiwch mewn llinellau mân sy'n llifo gyda ffurfamrannau ac aeliau. Rydym eisiau bod yn ofalus iawn gyda sut rydym yn defnyddio ein ysgrifbinnau o amgylch nodweddion fel y trwyn a'r geg.

Gall y trwyn gael ei dywyllu ychydig gyda lliw pin yn y mannau lle mae'n fwyaf tywyll. Gyda'r geg, gallwn weithio ar liwio ar hyd y tu mewn i'r geg.

Gweld hefyd: Paentiadau Art Nouveau - Golwg ar Arddull Celf Art Nouveau

Rydych chi am gymryd eich amser i ddefnyddio'ch ysgrifbinnau. Mae'n fater o ystyried pob nodwedd un ar y tro, gan sicrhau eich bod yn ychwanegu cysgod yn ofalus iawn. Mae beiros yn gweithio yr un fath â phensiliau, felly byddwch yn ystyriol o faint o bwysau rydych chi'n ei ddefnyddio wrth arlliwio.

Gallwn ni hefyd ddefnyddio ein beiros i ychwanegu unrhyw nodweddion ychwanegol wrth i ni fynd ymlaen. Mae meddwl am linell y gwallt, dwysáu'r ên, a blew'n llifo, i gyd yn fanylion eilaidd y gellir eu hychwanegu neu eu gwella gyda llinellau pin. canllaw cylch. Rydych chi am i'r llinell wallt lifo ar hyd y talcen uchaf, ac nid yn uniongyrchol ar ben y pen. Gan ddefnyddio'ch marciwr, awgrym da yw gwneud strociau sy'n llifo i un cyfeiriad yn gynnil. Mae defnyddio eich marciwr i ychwanegu strociau gwasgaredig sy'n llifo i gyfeiriad penodol, yn ffordd wych o roi cyfaint y gwallt heb orfod cysgodi.

Ceisiwch weithio gyda phensil porffor, beiro pelbwynt, a marciwr i greu gwahanol strociau ar gyfer y gwallt, gan roi dimensiwn a gwead iddo.

Cam 5: Tweaking and Mireinio'r Lluniad

John Williams

Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.