Sut i Luniadu Eliffant - Creu Llun Eliffant Realistig a Hawdd

John Williams 25-09-2023
John Williams

Yn y tiwtorial lluniadu hawdd ei ddilyn hwn, rydym yn mynd â chi gam wrth gam drwy'r broses o greu braslun eliffant realistig. Mae'r anifeiliaid mawr a heddychlon hyn yn cerdded trwy borfeydd a gwastadeddau Affrica, a gallwch nawr ddod â nhw i'ch cartref gyda'r llun eliffant hwyliog a hawdd hwn.

Tiwtorial Cam-wrth-Gam i'ch Helpu i Lunio Eliffant

Dilynwch gyda'n tiwtorial lluniadu eliffant hawdd a dysgwch sut i greu braslun eliffant realistig fel yr un isod yn dim ond 16 cam hawdd! Yn ystod y tiwtorial hwn, byddwn yn edrych ar yr holl elfennau sylfaenol o sut i dynnu llun eliffant, creu manylion gweadol, a'i orffen gyda chôt lliw realistig sy'n cynnwys uchafbwyntiau a chysgodion.

Ar y pwynt hwn, cyn i ni hyd yn oed ddechrau, efallai eich bod yn pendroni ble i ddechrau gyda chreu llun eliffant. Sut gallwn ni ddod â’r creadur hardd a chymhleth hwn yn fyw ar bapur? Dechreuwn adeiladu siâp braslun yr eliffant trwy ddefnyddio amrywiaeth o wahanol siapiau a llinellau adeiladu. Mae'r siapiau adeiladu hyn yn ein helpu i osod siâp sylfaenol y llun eliffant cyn i ni greu'r amlinelliad terfynol ac ychwanegu manylion a gweadau.

Gallwch weld amlinelliad byr o'r tiwtorial isod.

Ar gyfer y pum cam lliwio olaf, rydym wedi defnyddio paent i greu’r uchafbwyntiau a’r cysgodion, ond mae croeso i chi ddefnyddio unrhyw gyfrwngwyneb y mae gwir angen inni ei dynnu yw'r llygad. Mae'r boncyff a'r ysgithrau hefyd yn rhannau o'r wyneb, ac rydyn ni'n dangos i chi sut i greu lluniad wyneb eliffant hawdd a realistig yn y tiwtorial hwn."

byddwch yn dewis. Os ydych chi'n artist graffig sy'n well gennych ddefnyddio tabled lluniadu, neu os ydych chi wrth eich bodd yn defnyddio pensiliau lliwio neu bastelau, gallwch chi addasu'r camau lliwio yn hawdd i weddu i'ch anghenion.

Ar ôl i chi gasglu eich cyflenwadau lluniadu, setlo i lawr rhywle cyfforddus, a gadewch i ni ddechrau dysgu sut i dynnu llun eliffant!

Cam 1: Llunio Siâp y Prif Gorff

Dechreuwn ein lluniad hawdd o eliffant trwy dynnu cylch mawr a fydd yn cynrychioli rhan gefn prif siâp y corff. Gan ddefnyddio pensil meddal y gellir ei ddileu yn hawdd, tynnwch y cylch mawr hwn o fewn chwarter chwith eich cynfas.

Sicrhewch fod digon o le o amgylch y cylch, yn enwedig oddi tano a thu ôl iddo ar gyfer coesau a chynffon eich braslun eliffant.

Cam 2: Creu Siâp y Pen

I osod sylfaen pen yr eliffant, rydych yn mynd i ddefnyddio un arall, llai siâp cylch. Rhowch y cylch hwn ar ochr dde eich cynfas, yn unol â phen uchaf cylch y corff. Dylai'r cylch pen fod ychydig i ffwrdd o gylch y prif gorff.

Cofiwch beidio â gosod y cylch pen hwn ar ochr dde iawn y cynfas, yn lle hynny, gadewch ychydig o le i'r boncyff a'r wyneb.

Cam 3: Llunio Cefnffordd Eich Llun Eliffant

Mae'r trydydd cam hwn ychydig yn fwy llawrydd na'r ddau flaenorol. Rydyn ni'n mynd i dynnu llun ysiâp sylfaenol y gefnffordd, yn troi i lawr o frig y cylch pen. Dechreuwch trwy dynnu llinell grwm fechan tuag i fyny o ochr dde uchaf y cylch pen. Cymerwch y llinell hon i lawr yn agos at ochr y cylch pen, cyn ei chrymu ymlaen ac yna yn ôl ac i lawr i ffurfio pen crwm. Yna gallwch chi gromlinio siâp y boncyff hwn yn ôl i fyny i ymuno â gwaelod y cylch pen.

Dylai tu mewn siâp y boncyff fod yn lletach ar y brig ac yn gulach ar y gwaelod.

Cam 4: Amlinellu’r Tusks

Yn y cam hwn, rydych chi’n mynd i luniadu siâp sylfaen y ysgithrau sy’n ymestyn i lawr o’r tu mewn i’r cylch pen i mewn i ben y boncyff. O waelod y siâp ysgith hwn, tynnwch ysgithr blaen sy'n troi'n sydyn sy'n gorffen ar ymyl siâp y boncyff. Bydd hyn yn creu siâp realistig â gwreiddiau ar gyfer y ysgithr. O'n safbwynt ni, bydd yr ail ysgithriad yr ochr arall i gorff yr eliffant yn cael ei guddio'n bennaf gan y boncyff.

Felly, i roi cipolwg byr ar y ysgithryn arall hwn, tynnwch siâp crwm bach yng nghefn y ysgithr.

Cam 5: Creu Clustiau Eich Llun Eliffant

Yn y cam hwn, byddwch yn creu elfen llawrydd arall ar gyfer eich llun eliffant , sef y clustiau. Mae'r clustiau yn rhan hanfodol o luniad wyneb yr eliffant. Dechreuwch trwy dynnu un glust anferth gan ddechrau gyda llinell o ben y pen, lle mae'rboncyff yn dechrau. Cymerwch y llinell hon i fyny ac yn ôl, cyn ei chrymu i lawr tuag at waelod y cylch pen, ac yna yn ôl i fyny i'r cylch pen. Ar gyfer y glust arall, tynnwch gromlin fach o dan waelod y gyntaf, gan y bydd hon wedi'i chuddio'n bennaf ar ochr arall pen yr eliffant.

Dylai clust yr eliffant edrych ychydig fel adain pili-pala.

Cam 6: Ymuno â’r Pen a’r Corff

Nawr, rydyn ni’n mynd i gysylltu’r cylch pen i brif gylch y corff gyda’r blaen torso. Dechreuwch gyda phen torso’r eliffant, gan gymryd llinell fer o gefn y glust i ben prif gylch y corff. Ar gyfer gwaelod y torso, cymerwch linell i lawr o waelod y glust fawr.

Yna gallwch ei gromlinio i lawr ac yn ôl, gan greu twmpath bach, cyn ei gysylltu â gwaelod cylch prif gorff.

Cam 7: Llunio Cynffon yr Eliffant

Mae hwn yn gam cyflym a hawdd, y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw creu siâp y cynffon. Dechreuwch trwy dynnu llinell uchaf y gynffon yn gyntaf, gan ddechrau ar ochr dde uchaf prif gylch y corff o gam 1. Dilynwch gromlin y cylch hwn, ac yna cromlin yn y ffordd arall, gan orffen ar bwynt miniog.

I orffen y cam hwn, dewch â'r llinell yn ôl i fyny i gwrdd â phrif gylch y corff, ychydig o dan y pwynt hanner ffordd ar yr ochr chwith.

Cam 8: Mapio Coesau Blaen Eich EliffantBraslun

Yn y cam hwn, rydych chi'n mynd i greu siâp sylfaenol dwy goes flaen yr eliffant. Mae'n bwysig ein bod yn sicrhau bod gennym y raddfa gywir ar gyfer y coesau, gan fod eliffant yn anifail mawr iawn ac mae angen i'r coesau fod yn y cyfrannedd cywir. Mae’n bwysig nodi hefyd, gan ein bod yn creu llun eliffant o’r ochr ymlaen, mae un o’r coesau yn mynd i fod ychydig yn gudd o’n golwg. Gadewch inni ddechrau gyda'r goes sydd agosaf atom o'r safbwynt hwn. Dylai'r goes flaen gyntaf hon gael ei ongl ychydig ymlaen mewn symudiad o gerdded. Dechreuwch trwy dynnu llinell sy'n ymestyn i lawr o ychydig o fewn ardal y gwddf o dan y clustiau.

Cromwch y llinell hon ymlaen ac i lawr, ac yna creu siâp troed bach, cyn dod â llinell y goes yn ôl i fyny i siâp y torso blaen.

Ar gyfer yr ail gymal, dechreuwch y llinell flaen ar linell gefn y cymal cyntaf, gan greu coes sy'n ymestyn yn syth i lawr ac yn gorffen gyda siâp troed.

Gweld hefyd: "Sadwrn yn Ysbaddu Un o'i Feibion" gan Francisco Goya - Astudiaeth

Cam 9: Siapio'r Coesau Nôl

Rydych nawr yn mynd i ailadrodd y broses o'r cam olaf i greu coesau ôl eich llun eliffant. Dechreuwch gyda'r goes sy'n gwbl weladwy i ni. Cymerwch y rheng flaen i lawr o waelod prif gylch y corff, a chreu siâp troed yn unol â'r ddwy goes flaen. Yna cromliniwch y llinell hon yn ôl i fyny ac yn ôl i ymuno â chefn y prif gylch corff, ychydig o dan waelod ycynffon. Ar gyfer y goes ôl iawn, rydych chi'n mynd i ongl ychydig i'r cefn. Cymerwch linell gefn y goes hon i lawr o'r pwynt lle mae'r gynffon yn cwrdd â phrif gylch y corff, ei gromlinio'n ôl, creu'r droed, ac yna ymuno â'r goes gefn i linell gefn y goes gyntaf.

Mae lleoliad y coesau yn rhoi'r argraff o symudiad yn ein braslun eliffant.

Cam 10: Creu Amlinelliad Terfynol o'r Lluniad Eliffant Hawdd

Mae'r camau adeiladu wedi dod i ben, ac mae'n bryd nawr defnyddio'r holl linellau a siapiau hyn i ffurfio amlinelliad terfynol eich braslun eliffant. Dechreuwch gyda lluniad wyneb yr eliffant, gan ychwanegu manylyn llygad siâp almon ychydig uwchben y boncyff. Yna gallwch chi barhau i amlinellu gweddill lluniad wyneb yr eliffant, gan gynnwys y ysgithrau, y clustiau a'r boncyff.

Parhewch â'ch amlinelliad i lawr corff braslun yr eliffant, gan ddilyn y llinellau adeiladu yn agos.

Pan fyddwch chi'n cyrraedd y coesau, crëwch ychydig o grychau o amgylch ardaloedd y cymalau ac ychwanegwch ddau fysedd traed hanner cylch ar bob troed. Ar gefn y coesau cefn, ychwanegwch ychydig mwy o grychau i greu effaith realistig. O ran y gynffon, rydych chi am i'r gynffon ymestyn dros y goes gefn iawn i gael effaith tri dimensiwn. Pan gyrhaeddwch ddiwedd y gynffon, defnyddiwch rai strociau crwm hir i greu pen blewog.

Pan fyddwch wedi cwblhau eich amlinelliad, gallwch ddileu'ramlinelliadau sy'n weddill.

Cam 11: Ychwanegu Gwead at Groen Eich Llun Eliffant

Yn y cam hwn, rydych yn mynd i greu gweadedd yr eliffant corff, gan greu'r argraff o batrymau croen wrinkly a phlygu. Gall y cam hwn gymryd ychydig o amser, ond bydd yr amynedd yn werth chweil yn y canlyniad terfynol. Dechreuwch o fewn y pen, gan ddefnyddio cyfuniad o linellau byr a hir i greu gwead ar yr wyneb ac i lawr y boncyff. Ychwanegwch ychydig o linellau gweadol o fewn y glust, ond peidiwch â gorwneud hi.

Sicrhewch fod y llinellau hyn yn dilyn cromlin yr amlinelliad.

Wrth i chi symud ymlaen i'r corff, gallwch ddechrau tynnu llinellau trwy'r corff sy'n cris-croes dros ei gilydd. Yng nghanol y torso, gall y bylchau rhwng y llinellau hyn ddod ychydig yn fwy, tra dylai'r rhai ar y coesau ac o amgylch ymyl yr amlinelliad fod yn llai. Cymerwch eich amser i wneud hyn, a cheisiwch wneud y patrwm yn unffurf i fod mor realistig â phosib.

Cam 12: Paentio Côt y Lliw Sylfaenol

Efallai y byddwch chi'n edrych ar eliffant ac yn meddwl mai dim ond un lliw ydyn nhw, ond mae llawer iawn o amrywiaeth mewn tôn a chysgod trwy'r corff. Rydyn ni'n dechrau adeiladu lliw realistig y llun eliffant trwy osod lliw sylfaen. Dewch o hyd i arlliw llwyd tywyll, a defnyddiwch frwsh rheolaidd i lenwi corff cyfan eich braslun eliffant.

Sicrhewch hynnymae'r got hon yn wastad ac nid yw'n flotiog mewn unrhyw le.

Cam 13: Ychwanegu'r Haen Gyntaf o Gysgod

Rydym nawr yn mynd i ychwanegu ychydig mwy o strwythur i siâp ein eliffant hawdd lluniadu trwy ychwanegu rhai cysgodion. Dewch o hyd i frwsh asio meddal, a defnyddiwch gyffyrddiad o baent du i gyfuchlinio strwythur yr eliffant. Canolbwyntiwch y lliw o amgylch pen yr wyneb, ar ben y gefnffordd, o dan y gefnffordd, o dan y bol, o amgylch ymylon prif gylch y corff, ac ar y tu mewn i'r coesau.

Gall yr haen gyntaf hon o arlliwio fod yn eithaf ysgafn a heb fod yn rhy benodol, oherwydd, yn y cam nesaf, rydym yn mynd i gynyddu'r cysgod mewn rhai o'r meysydd hyn, a fydd yn ein helpu i greu llyfnach. cymysgu.

Cam 14: Cynyddu'r Cysgod

Nawr, gallwch ddefnyddio brwsh canolig ei faint ac ychydig mwy o baent du i greu ardaloedd llai o arlliwio tywyllach o fewn yr haen flaenorol. Bydd hyn yn eich helpu i roi strwythur mwy diffiniedig i'ch lluniad eliffant.

Dewch o hyd i bwyntiau canolog eich graddliwio blaenorol, a thywyllwch nhw ychydig bach.

Cam 15: Ychwanegu Uchafbwyntiau at Eich Braslun Eliffant

I gyferbynnu'r lliwio rydych chi newydd ei greu, rydych chi nawr yn mynd i ddefnyddio gwyn i amlygu meysydd eraill o'ch llun eliffant. Defnyddiwch frwsh cymysgu bach a pheth paent gwyn i amlygu ymylon eich braslun eliffant.

Dychmygwch fod ynoyn ffynhonnell golau tuag at flaen eich eliffant, ac ychwanegwch yr uchafbwynt gwyn hwn at unrhyw bwyntiau a fyddai'n sefyll allan ac yn dal y golau.

Ar flaenau pob troed, ychwanegwch baent gwyn. I orffen y cam hwn, gallwch chi liwio'r ysgithrau gyda lliw melyn golau, ac yna ychwanegu ychydig o uchafbwyntiau o'i gwmpas.

Cam 16: Gorffen Eich Llun Eliffant Hawdd

Yn y cam hwn, rydych chi'n mynd i roi'r cyffyrddiadau olaf i'ch braslun eliffant, i greu cynnyrch terfynol di-dor a realistig. Dechreuwch trwy ddefnyddio brwsh miniog a gwyn i ychwanegu glint i lygad eich eliffant. Nesaf, defnyddiwch y lliw cyfatebol ar bob pwynt o'r amlinelliad, i olrhain drosto.

Llongyfarchiadau ar orffen eich braslun eliffant realistig eich hun! Gobeithiwn eich bod wedi mwynhau’r broses arlunio, ac yn bwysicach fyth, eich bod yn hapus gyda’ch llun eliffant terfynol.

Cymerwch olwg ar ein gwe-stori lluniadu eliffant yma!

Gweld hefyd: Hunan-bortread Van Gogh - Rhai o Hunanbortreadau Mwyaf Enwog Van Gogh

Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

Sut Mae Dysgu Sut i Luniadu Eliffant?

Pan fyddwch chi'n mynd ati i ddysgu sut i dynnu llun eliffant am y tro cyntaf, gall ymddangos fel tasg frawychus. Yn ffodus, mae ein tiwtorial braslunio eliffant hawdd ei ddilyn yn gwneud y broses yn hawdd, fel y gallwch chi greu eich llun eliffant realistig eich hun mewn dim ond 16 cam hawdd!

Ydy hi'n Anodd Lluniadu Wyneb Eliffant?

O’r ochr ymlaen, unig ran yr eliffant

John Williams

Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.