Sut i Gymysgu Dyfrlliwiau - Y cyfan sydd angen i chi ei wybod am gymysgu dyfrlliw

John Williams 25-09-2023
John Williams

Pan fyddwch chi'n dechrau dysgu sut i gymysgu dyfrlliwiau, gall ymddangos fel tasg frawychus. Y gwir yw bod y cyfrwng gwych a bywiog hwn yn hawdd ei feistroli mewn gwirionedd! Nid yn unig y mae'n hawdd ac yn hwyl, ond ar ôl i chi ddysgu sut i ddefnyddio paent dyfrlliw, fe welwch ei fod yn ffurf gelfyddydol ymlaciol a gwerth chweil. Er mwyn cyflawni'r lliwiau rydych chi eu heisiau ar gyfer eich celf dyfrlliw, bydd angen i chi ymarfer cymysgu dyfrlliw. Mae yna lawer o ryseitiau cymysgu dyfrlliw ar gael i'ch helpu chi i greu unrhyw liw y gallwch chi feddwl amdano. Felly, nid oes angen prynu pob lliw paent unigol pan fyddwch chi'n gwybod y tu mewn a'r tu allan i gymysgu dyfrlliw. Bydd ein tiwtorial yn esbonio'n iawn sut i ddefnyddio paent dyfrlliw er mwyn creu palet cymysgu dyfrlliw gyda set lliw cyfyngedig. Gadewch i ni ddechrau arni!

Gweld hefyd: Beth Yw Cerdd Naratif? — Pa fodd i Ysgrifenu Barddoniaeth Naratif

Canllaw Syml i Gymysgu Dyfrlliw

Mae cymysgu dyfrlliw yn hawdd pan fyddwch chi'n deall y ryseitiau cymysgu dyfrlliw amrywiol. Byddwch yn gallu cymysgu bron unrhyw liw o dan yr haul trwy ddefnyddio eich dewis paent cyfyngedig iawn. Pan edrychwch ar y dyfrlliw glas, coch, neu unrhyw liw arall, mae yna amrywiadau i'r cysgod hwnnw y gellir ei wneud gan ddefnyddio palet cymysgu dyfrlliw syml. Mae yna lawer o liwiau nad ydyn nhw fel arfer y tu mewn i set paent dyfrlliw y gallwch chi eu cymysgu'ch hun. Os ydych chi'n pendroni sut i wneud dyfrlliw llwyd neu liwiau eraill nad ydynt ar gael cystal, yna'r tiwtorial hwnbrwsh.

 • Cael hwyl ac ymlacio! Nid yw paentio i fod i fod yn ymdrech ddirdynnol.
 • Bydd y tiwtorial hwn wedi dysgu'r pethau sylfaenol i chi ar sut i gymysgu dyfrlliwiau. Wrth i'ch hyder dyfu ac i chi ddysgu'ch cymarebau, bydd popeth yn dod yn ail natur i chi! Tra byddwch chi'n dysgu gallwch chi chwarae o gwmpas gyda'r cymarebau a dod o hyd i'r lliwiau rydych chi'n eu hoffi fwyaf. Y grid hwn yw eich maes chwarae a gallwch gael hwyl a rheolaeth lwyr wrth greu eich blociau o amrywiadau paent dyfrlliw. Bwriad creu'r grid hwn yw eich dysgu am y lliwiau, sut mae'r paent yn gweithio, a sut maent yn integreiddio wrth gymysgu â lliwiau eraill. Y peth mwyaf i'w gofio yw cael hwyl a pheidio â chymryd unrhyw beth o ddifrif. Gobeithio y byddwch chi'n mwynhau'r cyfrwng hardd hwn wrth i chi ddysgu sut i greu gyda dyfrlliwiau!

  Cwestiynau Cyffredin

  Pam Mae Un Angen Siart Cymysgu Dyfrlliw?

  Cyn i chi neidio i fyd peintio dyfrlliw, dylech ddysgu sut i gymysgu dyfrlliwiau ac am ryseitiau cymysgu dyfrlliw yn gyntaf. Bydd dysgu am gymhareb lliw a sut i ddefnyddio paent dyfrlliw yn gywir yn helpu i sefydlu sylfaen dda ar gyfer pan fyddwch chi'n dechrau creu celf. Bydd hyn yn gwneud paentio gyda dyfrlliw yn fwy pleserus yn ogystal â'ch helpu i ddeall yn llwyr sut mae'r paent yn gweithio, yn enwedig gyda'i gilydd. Mae grid lliw yn offeryn perffaith i'ch helpu chi i wneud y mwyaf o'ch sgil o'r blaendysgu am dechnegau dyfrlliw a dulliau.

  Sut i Gymysgu Dyfrlliwiau Sy'n Boblogaidd?

  Wrth i chi ddysgu a chasglu mwy o wybodaeth am sut i beintio â dyfrlliwiau, fe sylwch fod yna liwiau sy'n cael eu hystyried yn fwy poblogaidd nag eraill. Gellir defnyddio'r lliwiau hyn i gymysgu cymarebau gan greu cyfuniadau lliw fel dim eraill! Mae rhai o'r rhain yn cynnwys arlliwiau o ddyfrlliw glas, sienna llosg , neu hyd yn oed ultramarine. Os ydych chi eisiau dysgu sut i wneud arlliwiau dyfrlliw llwyd neu unrhyw gyfuniad diddorol arall o liwiau, gallwch ddysgu sut trwy wneud grid neu siart lliw. Byddwch yn gallu creu sbectrwm cyfan a lliw-llawn ar ôl deall sut i gymysgu'r paent yn gywir, gan ddefnyddio dim ond ychydig o liwiau poblogaidd!

  A Fydd Angen Lliwiau Penodol arnaf i Greu a Chymysgu Paent Dyfrlliw?

  Ie a na. Y lliwiau cynradd yw'r paent lliw pwysicaf y bydd ei angen arnoch i greu unrhyw liw y gallwch chi ei ddychmygu. Wedi dweud hynny, os nad oes gennych yr holl liwiau cynradd, byddwch yn dal i allu cymysgu llawer o arlliwiau, arlliwiau ac arlliwiau gan ddefnyddio dim ond y lliwiau sydd ar gael i chi ar y pryd. Wrth gwrs, po fwyaf o liwiau sydd gennych, y mwyaf amrywiol fydd eich palet cymysgu dyfrlliw. Mae lliwiau fel gwyn a du yn ddefnyddiol hefyd, yn enwedig i helpu i ysgafnhau a thywyllu arlliwiau. Mae ryseitiau cymysgu dyfrlliw yn gwbl ddibynnol ar eich chwaeth neu'ch dymuniadau eich hun a gallant fodwedi arbrofi ag ef i raddau helaeth. Dylem bob amser gofio'r olwyn liw wrth gymysgu, ond o hyd, cael hwyl gyda'r hyn yr ydym yn ei wneud oherwydd dyna'r unig ffordd i ddysgu a chreu.

  ar eich cyfer chi! Bydd gwneud siart lliw yn caniatáu ichi greu'r palet cymysgu dyfrlliw a ddymunir gan ddefnyddio ychydig iawn o ddyfrlliwiau a rhai cyfyngedig. Daliwch ati i ddarllen i ddysgu'n union beth fydd ei angen arnoch chi i gychwyn arni!

  Deunyddiau sydd eu Hangen

  Wrth i chi ddysgu'r grefft o gymysgu dyfrlliw, byddwch yn ddiolchgar am papur o ansawdd da. Papur priodol yw'r hyn a fydd yn sicrhau bod eich lliwiau palet cymysgu dyfrlliw yn cael eu hamsugno'n gywir. Byddwch am brynu papur sydd o leiaf 300 GSM o drwch gan y bydd hyn yn helpu i amsugno paent yn iawn, gan sicrhau arddangosfa hardd a bywiog o wir liw. Nid papur yw'r unig offeryn pwysig y bydd ei angen arnoch wrth ddysgu sut i gymysgu dyfrlliwiau. Fe fydd arnoch chi hefyd angen brwshys dyfrlliw o ansawdd da, o ddewis naturiol, brwshys dyfrlliw .

  Os gallwch fforddio set o frwshys, dyna ddylai fod eich dewis cyntaf. At ddiben ein palet cymysgu dyfrlliw, byddwch yn defnyddio brws fflat.

  Wrth gwrs, mae paent yn bwysig hefyd. Os gallwch chi, prynwch set o liwiau padell dyfrlliw o ansawdd da. Bydd angen rhywfaint o dâp masgio arnoch hefyd i gadw'ch tudalen rhag symud ac i helpu gydag ysbïo, yn ogystal ag ychydig o jariau o ddŵr i lanhau'ch brwsh. Isod mae gennym restr o'r holl ddeunyddiau y bydd eu hangen arnoch a dolenni i'n hoff gynhyrchion pe baech yn dymuno prynu ar-lein.

  • Pren mesur
  • Pensil
  • Set brwsh
  • Uchel-papur ansawdd
  • Tâp masgio
  • Set paent dyfrlliw

  Creu Siart Lliwiau Dyfrlliw Oddi Scratch

  Mae yna amryw o ryseitiau a dulliau cymysgu dyfrlliw i'ch helpu ar eich taith cymysgu dyfrlliw. Bydd defnyddio'r dulliau hyn o gyfuno lliwiau yn eich helpu i ddeall sut i ddefnyddio paent dyfrlliw a gwneud lliwiau nad ydynt fel arfer yn eich padell baent. Os ydych chi eisiau gwneud dyfrlliw llwyd neu amrywiadau o ddyfrlliw glas, eich siart lliw dyfrlliw yw'r lle cyntaf i ddechrau. Bydd y tiwtorial hwn yn dangos i chi sut i wneud siart dyfrlliw lliw yn dangos yr holl liwiau hardd y gallwch eu creu gyda'ch opsiynau paent syml.

  Mae'r siart hwn yn amhrisiadwy wrth ddysgu am gymysgu dyfrlliwiau gan y bydd yn eich helpu i ddeall yr amrywiadau lliw. Fel y gwelwch ymhellach ymlaen yn y tiwtorial, rydych chi'n mynd i greu siart neu grid a fydd yn dangos yr holl liwiau ar hyd echel lorweddol a hefyd i lawr echelin fertigol. Bydd pob bloc lliw y byddwch chi'n ei greu yn 2 cm x 2 cm. Bydd eich blociau o liw yn symud ar hyd yr echelin lorweddol a fertigol. Bydd pob bloc yn cynnwys cyfuniad lliw gwahanol ac yn ffurfio rhan o grid lliw mawr. Mae'r lliwiau a ddefnyddir yn y blociau amrywiol yn cael eu pennu gan y lliwiau croestorri o'r echelin fertigol a llorweddol.

  Os ydych yn barod a bod gennych eich holl ddeunyddiau, gadewch inni ddechrau arnigyda'n cymysgu dyfrlliw!

  Cam 1: Paratoi

  Nid yw ein tiwtorial cymysgu dyfrlliw hawdd ei ddilyn yn ddim i'w ofni. Byddwch yn gweld yn fuan pa mor hawdd yw'r broses. Wrth i chi ddysgu sut i gymysgu dyfrlliwiau gan ddefnyddio ein ryseitiau cymysgu dyfrlliw syml byddwch yn darganfod yn gyflym gyfrinachau palet cymysgu dyfrlliw da. Bydd pob lliw y byddwch chi'n ei greu yn defnyddio cymarebau gwahanol ac yn gofyn am rywfaint o arbrofi. Wrth i chi ddysgu mwy am sut i gymysgu dyfrlliwiau dylech ymlacio a chymryd cymaint o amser ag sydd ei angen arnoch. Cofiwch, mae chwarae o gwmpas gyda ryseitiau cymysgu dyfrlliw a dysgu sut i ddefnyddio paent dyfrlliw yn broses hwyliog a heddychlon, peidiwch â rhuthro! Gwisgwch rai o'ch hoff gerddoriaeth a chael amser da!

  Cam 2: Creu Grid

  Y rhan fwyaf o'r amser, bydd padell paent dyfrlliw yn cynnwys 12 lliw, felly bydd ein tiwtorial yn seiliedig ar hyn. Mae hyn yn golygu y dylai fod gan eich grid 12 colofn fertigol yn ogystal â 12 colofn lorweddol. Bydd gennych gyfanswm o 144 bloc i osod eich lliwiau ynddynt. Gan ddefnyddio'ch pensil a phren mesur, mesurwch ar hyd yr echelin lorweddol a'r echelin fertigol a gwnewch farc bob 2 cm. Yn y bôn, bydd gennych lun sgwâr 24 cm x 24 cm ar eich tudalen gyda blociau 2 cm x 2 cm ynddi.

  Gweld hefyd: Beth yw Triptych? - Edrych ar yr Enghreifftiau Triptych Gorau

  Cam 3: Gwneud Echel Fertigol a Llorweddol Gyda Lliwiau

  Y cam nesaf, cyn paentio, yw diogelu'ch tudalen â thâp masgio. Unwaith y byddwch chiwedi diogelu'r dudalen i'ch wyneb mae'n bryd cydio yn eich brwsys a'ch paent. Peidiwch ag anghofio ychydig o jariau saer maen wedi'u llenwi â dŵr fel y gallwch chi lanhau'ch brwsh ar ôl pob defnydd. O flaen rhes gyntaf yr echelin lorweddol, cymhwyswch bob lliw yn ei floc priodol. Byddwch nawr yn ailadrodd y broses hon ar gyfer yr echelin fertigol.

  Sicrhewch fod y lliwiau'n cael eu cymhwyso yn yr un dilyniant ar gyfer y ddwy echelin. Os ydych chi wedi drysu, dylai'r ddelwedd isod glirio hynny. Nid oes rhaid i'ch adrannau paentiedig fod yn berffaith mewn unrhyw ffordd, fodd bynnag, os ydych chi'n dipyn o berffeithydd, mae croeso i chi wneud cylchoedd bach neu sgwariau llai. Cyn i chi roi lliw newydd, gwnewch yn siŵr eich bod wedi glanhau'ch brwsh yn iawn.

  Cam 4: Rhannu'r Grid Gyda Lliwiau

  Byddwn nawr yn paentio blociau ein grid dyfrlliw. Dechreuwch gyda'r gornel ar ochr chwith uchaf y dudalen, eto'n cyfateb i'r lliwiau yn yr echelinau llorweddol a fertigol. Y tro hwn byddwch yn symud yn groeslinol tuag at y gornel dde isaf. Dylech weld llinell groeslin o flociau lliwgar llachar erbyn i chi orffen. Os ydych chi'n dal i fod ychydig yn ddryslyd, edrychwch yn gyflym ar y ddelwedd i egluro. Yn y bôn, rydych chi am i'r bloc melyn gwrdd â'r melyn ar yr echelin fertigol, yn ogystal â'r melyn ar yr echelin lorweddol. Mae'r un peth yn wir am yr holl liwiau.

  Byddwch yn sylwi nawrbod eich grid dyfrlliw wedi'i rannu'n ddwy adran ar eich tudalen. Wrth beintio'ch blociau, peidiwch â phoeni gormod am greu sgwariau lliw perffaith, a cheisiwch adael rhan fach o ofod negyddol o amgylch eich lliwiau paent. Mae hyn fel na fydd eich lliwiau'n gorgyffwrdd yn nes ymlaen. Fel bob amser, gwnewch yn siŵr eich bod yn defnyddio brwsh glân gyda phob defnydd o baent newydd.

  Cam 5: Llenwi'r Blociau Lliw

  Mae'r ail gam olaf yn golygu creu cyfuniadau lliw i lenwi'r gweddill o'r blociau bob ochr i'n llinell groeslin gychwynnol. Er mwyn dewis y lliwiau cywir, y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw cyfateb dilyniant lliw yr echelin fertigol a llorweddol. Dewch o hyd i ble mae'r lliwiau'n rhyngweithio ar eich tudalen a chymysgwch y ddau liw hynny gyda'i gilydd. Yna, cymhwyswch y gymysgedd honno i'r bloc. Hawdd!

  Efallai eich bod yn pendroni pam y soniasom am rannu'r dudalen yng ngham tri. Wel, efallai eich bod wedi sylwi bod pob lliw yn mynd i groestorri ar eich grid ddwywaith. Yn hytrach na chymhwyso'r un cyfuniad o liw yn union i'r ddau floc, mae'n well gennych arbrofi gyda chymarebau lliw, cymhwyso ychydig mwy o un lliw yn y bloc cyntaf a llai o'r un lliw yn yr ail. Cofiwch, peidiwch â chymysgu eich paent dyfrlliw ar y dudalen ei hun. Mae plât porslen yn gwneud arwyneb rhagorol i gymysgu arno. Ni allwn bwysleisio digon pa mor bwysig yw glanhau'ch brwsh o'r blaeno'i lwytho â lliw newydd, nid ydych am i unrhyw baent anghywir fynd i mewn i'ch cymysgeddau.

  Mae hefyd yn syniad da gweithio un golofn ar y tro. Bydd hyn yn eich galluogi i ganolbwyntio'n llwyr ar liw penodol. Er enghraifft, yr holl arlliwiau ac amrywiaeth o ddyfrlliw glas. Gallwch diwnio unrhyw wrthdyniadau allanol yn llwyr a dysgu sut mae pob lliw yn rhyngweithio ag un arall yn eich cymysgedd paent. Efallai y cewch eich temtio i gymysgu caead eich padell baent dyfrlliw, ond ni chynghorir hyn. Fel arfer, mae'r gofod hwn yn eithaf bach ac mae'r risg o gymysgu lliwiau'n anfwriadol yn fwy. Fel y soniwyd o'r blaen, mae plât cinio mawr yn arwyneb da i'ch ryseitiau cymysgu dyfrlliw ddatblygu.

  Talwch sylw tra'ch bod chi'n cymysgu fel eich bod chi'n gallu gwylio a deall sut mae'r lliwiau amrywiol yn rhyngweithio â nhw. eich gilydd.

  Y ffordd orau o ddysgu yw arbrofi gyda'ch cymarebau a'ch paent dyfrlliw. Pan fyddwch chi'n defnyddio cymarebau gwahanol, byddwch chi'n gallu creu arlliwiau ysgafnach a thywyllach o liw penodol. Unwaith y bydd hanner isaf eich grid wedi'i gwblhau, gallwch gwblhau'r hanner uchaf ar yr ochr dde.

  Cam 6: Cwblhau'r Grid

  Rydym bron â gorffen gyda'n tiwtorial! Mae'n bryd cwblhau'r rhan sy'n weddill o'r grid dyfrlliw. Peidiwch â phoeni am ba drefn rydych chi'n gosod y lliwiau, cyn belled â bod amrywiadau mewn gwahanol arlliwiau ac arlliwiau.wedi'i greu gan ddefnyddio'r lliwiau sy'n croestorri ar hyd y grid.

  Cofiwch, os ydych chi'n gosod eich colofn paent fesul colofn, bydd cymysgu'n llawer haws gan y byddwch chi'n ychwanegu at y paent sydd eisoes wedi'i gymysgu ar eich plât. Fe'ch cynghorir hefyd i wneud y lliwiau tywyllach a du yn olaf. Wrth gwrs, awgrym yn unig yw hwn. Mae croeso i chi wneud fel y dymunwch, nid oes unrhyw reolau caled na chyflym!

  Wrth i hanner ochr dde uchaf eich grid ddechrau llenwi â lliwiau, byddwch yn gweld bod yn union fel o'r blaen, lliwiau croestorri ddwywaith. Ceisiwch newid eich cymarebau o fewn eich ryseitiau cymysgu dyfrlliw fel nad oes unrhyw ddau liw yn union yr un peth. Os yw'r glas dyfrlliw yn y bloc cyntaf yn arlliw ysgafn, paentiwch eich ail floc mewn arlliw glas tywyllach, ac yn y blaen.

  O ran sut i wneud paent dyfrlliw llwyd, bydd angen rysáit penodol arnoch. . Mae'r rysáit hwn yn gyfuniad o baent du yn bennaf gydag ychydig o wyn, neu'r ffordd arall os yw'n well gennych arlliw ysgafnach o lwyd. Yn yr un modd â llwyd, gallwch chi ddefnyddio'r un dull hwn ar gyfer pob lliw rydych chi'n ei gymysgu.

  Peth arall i feddwl amdano yw cymysgu o olau i dywyll. Er enghraifft, os ydych chi'n gwneud melyn, ychwanegwch fwy coch yn araf i wneud gwahanol arlliwiau o felyn ac oren. Mae bob amser yn ddoeth glanhau'ch brwsh yn gyntaf cyn ei dabio i liw arall. Mae hyn oherwydd nad ydych am i liwiau eraill gymysgu i'ch padell baent, yn enwediglliwiau tywyllach yn rhai ysgafn! Cadwch eich brwsys yn lân wrth i chi weithio i osgoi unrhyw gamgymeriadau

  Yn olaf ond nid lleiaf, ymlaciwch a chymerwch gymaint o amser ag sydd ei angen arnoch wrth arbrofi gyda ryseitiau cymysgu dyfrlliw wrth i chi greu eich grid. Mae sgil cymysgu dyfrlliw yn cymryd amser i'w ddysgu ac yn berffaith felly peidiwch â rhuthro'r broses. Gwyddom y gall lliwio mewn 144 o flociau bach ymddangos yn frawychus ac ychydig yn ddiflas. Yn ffodus, mae'r tiwtorial hwn yn eich galluogi i osod eich prosiect o'r neilltu a'i gwblhau yn ddiweddarach pryd bynnag y dymunwch!

  Syniadau ac Syniadau Defnyddiol ar gyfer Cymysgu Dyfrlliw

  Mae gan bob cyfrwng ei set ei hun o ddefnyddioldeb awgrymiadau ac awgrymiadau i helpu i wella'ch profiad. Nid yw'r un o'r rhain yn reolau a gallwch wneud fel y mynnoch, ond maent yn hynod ddefnyddiol! Tra byddwch chi'n ymarfer ac yn dysgu'r grefft o gymysgu dyfrlliwiau, bydd yr awgrymiadau defnyddiol hyn yn gwneud y profiad yn haws.

  • Wrth i chi beintio, dylech bob amser fod â dau wydraid neu jar o ddŵr ar gael yn hawdd. glanhau brwsh tra byddwch yn gweithio a hefyd atal eich paent rhag lliwiau eraill.
  • Cofiwch ailosod y dŵr budr bob hyn a hyn .
  • Wrth i chi gymysgu eich dŵr budr lliwiau , efallai y byddwch yn blino. Mae'r prosiect hwn yn caniatáu ar gyfer casglu'n hawdd y diwrnod canlynol.

  • Gellir newid a newid eich cymarebau
  . Rydym yn eich annog i chwarae o gwmpas ac arbrofi gyda'r paent a'r cyfuniadau.
 • Wrth i chi weithio, daliwch ati i lanhau eich
 • John Williams

  Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.