Sut i Dynnu Ysgyfaint - Camau i Greu Braslun Ysgyfaint Realistig

John Williams 10-06-2023
John Williams

Mae lluniadu ysgyfaint dynol yn ymarfer hwyliog oherwydd natur weledol ryfedd yr ysgyfaint. Mae ysgyfaint yn strwythur hynod ddiddorol; mae cyfansoddiad rhyfedd yr ysgyfaint yn destun hwyliog a diddorol i’w dynnu gan fod yr ysgyfaint i bob golwg yn estron ac yn haniaethol. Mae lluniadu'r ysgyfaint yn rhoi amrywiaeth o heriau i'r artist oherwydd y cyfuniad o wahanol gyhyrau, haenau a llestri o fewn yr ysgyfaint. Mae lluniad o'r ysgyfaint hefyd yn rhoi cipolwg gwych i ni ar sut mae'r ysgyfaint yn gweithio a beth yw cyfansoddiad yr ysgyfaint. Mae lluniadu ysgyfaint dynol yn rhoi gwybodaeth i'r artist am yr anatomeg ddynol, yn benodol yn ymwneud â chydrannau'r corff, sy'n gyfrifol am anadlu. Mae lluniadu anatomegol bob amser yn datblygu ein gwybodaeth anatomegol, yn ogystal â'n sgiliau lluniadu. Mae'r ysgyfaint yn gymhleth ac yn ddiddorol, sy'n gwneud ymarfer lluniadu diddorol a fydd yn datblygu ein sgiliau canolbwyntio a lluniadu.

Canllaw Hawdd i Lunio Ysgyfaint

Wrth i ni ddysgu sut i tynnu ysgyfaint yn y tiwtorial hwn, byddwn yn canfod bod y broses yn eithaf syml, ac wedi'i dorri i fyny i ychydig o gamau syml. Mae yna lawer o ffyrdd o wneud llun ysgyfaint dynol, gan fod eu strwythur yn wahanol iawn, fodd bynnag, byddwn yn defnyddio delwedd gyfeirio i'n harwain trwy gydol y broses. Byddwn hefyd yn tynnu'r ysgyfaint mewn pensil a beiro, i roi ansawdd mwy cyferbyniol a bywiog iddo.

Yn yr ysgyfaint hawdd hwnyn cysgodi ein gilydd, byddwn yn gwneud hyn nes ein bod wedi cyrraedd y gwerth tonyddol dymunol.

Wrth i chi barhau i gysgodi yn y gwahanol haenau, cofiwch wrth i chi eu trosi i'ch llun, eich bod am wneud sicrhewch fod yr haenau tywyllaf i ysgafnaf yn cael eu cynrychioli'n gywir. Efallai ewch un haen ar y tro, fel hyn gallwch eu cymharu'n well wrth ymyl ei gilydd.

Wrth i ni dywyllu ym mhob un o'r haenau hyn, eto, cyfeiriwch yn gyson at y ddelwedd gyfeirio i arwain eich broses lliwio. Wrth i chi gysgodi ym mhob haen cofiwch gronni'r cyfanswm trwy gysgod ysgafn. Adeiladwch haen o gysgod dros ei gilydd nes bod cyfanswm y gwerth yn ddigon ysgafn neu dywyll fel ei fod yn debyg i bob haen yn y ddelwedd gyfeirio. Wrth i chi arlliwio'r llabed chwith, ger y gwaelod, byddwch yn ofalus sut rydych chi'n cynrychioli pob un o'r haenau o'r ysgafnaf i'r tywyllaf.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn cysgodi pob adran un ar y tro, felly byddwch chi cwblhewch haenen gyfan cyn symud ymlaen i'r un nesaf. Drwy wneud hyn, mae gennych well siawns o beidio â gwneud camgymeriad.

Rydym am barhau â'r broses hon o gyfeirio'n gyson at y ddelwedd gyfeirnod gan ein bod yn ofalus i barhau i arlliwio ym mhob adran o'r ysgyfaint. Rydym am adeiladu'n araf werthoedd tonyddol gwahanol pob rhan o'r ysgyfaint fel y'i cynrychiolir yn y ddelwedd gyfeirio. Rydym am barhau â'r broses hon nes ein bod wedi cysgodi'n llwyrgweddill yr ysgyfaint.

Cam 6: Cysgodi ym Mronciolynnau'r Ysgyfaint De gyda Phen

Ar ôl i ni gwblhau'r ysgyfaint chwith, gallwn nawr symud ymlaen i gysgodi'r ysgyfaint dde. Rydym am ddechrau gyda'r bronciolynnau eto gan mai dyma'r nodwedd fwyaf cyferbyniol o fewn yr ysgyfaint. Gallwn symud ymlaen trwy gwblhau'r broncws cynradd cywir fel y gwnaethom ar gyfer y chwith yn flaenorol yn y tiwtorial.

Byddwn am ddechrau gyda lliwio yn y bronciolynnau.

Fel rydyn ni'n cysgodi'r bronciolynnau, cofiwch ddefnyddio eich delwedd gyfeiriol i roi syniad i chi o sut mae'r gwahanol bronciolynnau yn cyferbynnu â'i gilydd. Er enghraifft, mae un rhan o'r bronciolynnau yn dywyll iawn. Gallwn gynrychioli hyn trwy ei wneud ychydig yn dywyllach na gweddill y bronciolynnau trwy liwio'r grŵp hwnnw o bronciolynnau yn eithaf tywyll.

Wrth i ni symud ymlaen i gysgodi gweddill y bronciolynnau, rydym am fod yn gyson. gan gyfeirio at y ddelwedd gyfeiriol, gan ei defnyddio fel modd o arwain ein hamrywiadau tonyddol o fewn ein llun. Parhewch i liwio'r bronciolynnau uchaf.

Fodd bynnag, y tro hwn gallwn weld bod y leinin ychydig yn dywyllach na chanol y bronciolynnau uchaf.

Rydym am fwrw ymlaen â y broses hon, yr un ffordd y gwnaethom dynnu a chysgodi bronciolynnau'r ysgyfaint chwith. Parhewch i amlinellu gweddill y canghennau bronciol, gan ddiffinio'r strwythur, a'n helpu i weld yn gliriach ble y byddwn yn ychwanegulliwio.

Rydym am ddefnyddio ein delwedd gyfeirnod yn gyson drwy gydol y broses lliwio. Wrth i ni barhau i gysgodi yn y canghennau bronciole, rydym am greu graddiant ym broncws llabed isaf yr ysgyfaint dde. Rydym am wneud hyn trwy wneud y leinin allanol yn dywyll ac yna ysgafnhau'r graddiant wrth i ni symud tuag at ganol y bronci.

Rydym am barhau gyda'r cysgodi yn y bronciolynnau. <3

Wrth i ni gysgodi'r canghennau llai, gallwn ychwanegu graddiannau at bob un o'r canghennau bronciol. Gwnawn hyn drwy liwio pob cangen, gan greu graddiannau tywyll i olau sy'n rhoi ansawdd mwy realistig i'r canghennau.

Cymerwch eich amser tra'n cysgodi yn y canghennau bronciol. Unwaith eto, cyfeiriwch yn gyson at y ddelwedd gyfeirio i helpu i arwain eich proses gwneud marciau. Rydym am weld rhywfaint o amrywiad tonyddol o fewn y canghennau, bydd hyn yn rhoi ansawdd mwy realistig i'r canghennau.

Cymerwch eich amser yn gweithio drwy'r adran hon, gan fod yn ofalus gyda'ch beiro wrth i chi gysgodi.<2

Cam 7: Cysgodi yng Ngweddill yr Ysgyfaint Dde gyda Phen

Yn debyg i sut y lluniwyd llinellau rhaniad y gwahanol llabedau o fewn yr ysgyfaint chwith, byddwn yn symud ymlaen i wneud yr un peth am yr ysgyfaint cywir. Rydym am ddefnyddio ein marciau pensil i arwain ein proses arlunio, wrth i ni barhau i dynnu'r gwahanol linellau yn yr ysgyfaint sy'n diffinio llabedau gwahanol yr ysgyfaint cywir.

Eto, wrth i niwneud gyda'r ysgyfaint chwith, rydym yn awr am ddechrau yn araf ac yn ofalus i gysgodi yn y gwahanol haenau.

Fel y mae'r ddelwedd gyfeirio yn ei ddangos, gallwn weld bod amrywiadau tonyddol amrywiol, rhai yn dywyllach nag eraill . Rydyn ni eisiau mynd trwy bob un o'r haenau hyn, gan liwio un haen yn gyfan gwbl cyn symud ymlaen i'r nesaf.

Cofiwch, wrth i chi arlliwio gyda beiro rydych chi am dalu sylw i'r pwysau rydych chi'n ei ddefnyddio. y gorlan. Wrth i chi geisio cyflawni gwerthoedd tonaidd tywyllach, peidiwch â chysgodi na lliwio i mewn trwy wasgu'n galed. Dull gwell yw haenu arlliwiau ysgafnach dros ei gilydd yn hytrach na gwasgu'n galed a gwneud marciau tywyllach.

Rydych chi eisiau gwneud hyn dro ar ôl tro nes i chi gyrraedd cyfanswm gwerth yr ydych yn hapus ag ef.

Gweld hefyd: Ffotograffwyr Ffasiwn Enwog - Y Ffotograffwyr Model Gorau

Byddwn yn parhau â’r broses hon, gan fynd drwy bob haen o’r ysgyfaint fel y gwelir yn y ddelwedd gyfeirio. Un maes i roi sylw manwl iddo yw gwaelod yr ysgyfaint. Mae mwy o haenau i'w darlunio yn yr adran hon ac maent wedi'u cywasgu'n eithaf agos. Cymerwch eich amser yma, wrth i chi adeiladu pob gwerth tonyddol yn araf trwy dynnu haen dros haen.

Rydym eisiau gweithio ein ffordd drwy'r ysgyfaint cyfan yn araf ac yn amyneddgar, gan adeiladu ein marciau pin yn araf i greu a amrywiaeth o wahanol raddiannau ar gyfer pob haen a gynrychiolir yn yr ysgyfaint. Cofiwch gymryd eich amser a chyfeirio'n gyson at y ddelwedd gyfeirnod.

Parhewch â'r broses hon hyd nes y byddwch wedicwblhau'r ysgyfaint cywir.

Cam 8: Cyffyrddiadau Terfynol

Dyna chi! Dyna ddiwedd y tiwtorial. Ychydig o gamau syml ar sut i dynnu ysgyfaint. Y peth olaf yr ydych am ei wneud yw dileu unrhyw farciau pensil diangen. Efallai ewch drwy eich llun i weld a oes unrhyw adrannau y gwnaethoch eu methu gyda'ch beiro.

Rhowch un cipolwg olaf ar eich llun, gan ei gymharu â'r ddelwedd gyfeirnod. Dyna chi, tiwtorial hawdd ei ddilyn ar sut i dynnu llun ysgyfaint!

Syniadau i'w Cofio

 • Defnyddiwch y ddelwedd gyfeirio. O'r dechrau i'r diwedd, rydych chi eisiau cyfeirio'n gyson at y ddelwedd gyfeirio am arweiniad.
 • Mae rhwbiwr yn offeryn. Mae hyn yn golygu eich bod chi eisiau lluniadu a thweakio cymaint â gallwch chi gyda'ch pensiliau a'ch rhwbwyr cyn symud ymlaen i'r camau lle byddwch chi'n tynnu llun gyda beiro.
 • Mae lluniadu'n cymryd ymarfer . Peidiwch â phoeni os nad yw'n troi allan y ffordd rydych chi ei eisiau ar y cynnig cyntaf, gwelwch y tiwtorial hwn fel adnodd i ddychwelyd ato.
 • Cael hwyl gyda'r broses . Efallai gwrandewch ar gerddoriaeth i greu profiad mwy ymlaciol.
 • Archwiliwch wneud marciau. Yn y tiwtorial hwn, rydyn ni'n trafod ychydig o arddulliau gwneud marciau, ond gadewch i chi'ch hun roi cynnig ar ddulliau eraill fel hoffech chi.

Mae dysgu sut i dynnu ysgyfaint yn eithaf hawdd, unwaith y caiff ei dorri i lawr i ychydig o gamau. y syniad cyffredinol o sut mae'r broses trwy greu'rbraslun cyffredinol, y byddwch wedyn yn ei fireinio'n araf trwy ychwanegu manylion a graddliwio. Mae lluniadu ysgyfaint yn ffordd wych o ddysgu sut i gysgodi â beiro, gan fod y tiwtorial hwn yn gofyn ichi wahaniaethu rhwng gwahanol haenau'r ysgyfaint trwy liwio pob un mewn gwerth tonyddol gwahanol. Mae'r ymarfer hwn yn gwella eich sgiliau ysgrifbinio ac yn adeiladu eich gwybodaeth anatomegol o'r ysgyfaint.

Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

Sut Mae Lluniadu Ysgyfaint yn Gywir?

Rydych chi eisiau sicrhau bod gennych ddelwedd gyfeirio dda. Gall defnyddio diagram wedi'i labelu o'r rhyngrwyd roi darlun mwy cywir i chi o'r ysgyfaint. Oddi yno gallwch chi ddatblygu braslun ysgyfaint ysgafn â phensil, lle byddwch chi'n canolbwyntio ar amlinelliad yr ysgyfaint i ddal ei ffurf a'i siâp. O'r fan honno, byddwch yn datblygu'r lluniad yn araf trwy ychwanegu mwy o fanylion at y llun, gan ddefnyddio'r amlinelliadau i nodi'r ardaloedd y byddwch yn lluniadu ynddynt. Unwaith y byddwch wedi lluniadu'r ysgyfaint yn foddhaol mewn pensil, gallwch symud ymlaen i fireinio'r llun trwy ychwanegu cysgod. Gallwch naill ai wneud hyn gyda phensiliau tywyllach neu, yn achos y tiwtorial hwn, dangosir i chi sut i wneud hyn gyda beiro. Mae hyn yn rhoi'r cyferbyniad mwyaf yn eich llun i roi mwy o ddyfnder iddo.

Sut Ydych chi'n Lluniadu'r Gwahanol Nodweddion mewn Ysgyfaint?

Mae yna lawer o ffyrdd o luniadu nodweddion gwahanol ysgyfaint, fodd bynnag, awgrym da yw defnyddio delwedd gyfeirio i arwaineich proses dynnu. Unwaith y bydd gennych ddelwedd i gyfeirio ati, gallwch wedyn symud ymlaen i ddynwared yn ysgafn nodweddion y ddelwedd gyfeirio yn eich llun. Cofiwch gadw eich marciau pensil yn ysgafn, fel hyn, wrth i chi ychwanegu eiliadau o gysgod tywyllach, gallwch ddefnyddio'r marciau pensil ysgafn i arwain eich proses lliwio. Oddi yno gallwn wedyn ddefnyddio'r sgil o arlliwio i wella pob nodwedd. Trwy wneud hynny gallwn dywyllu nodweddion ac ysgafnhau nodweddion gyda’n cyfrwng, i’w rhoi naill ai yn y blaendir neu’r cefndir. Bydd hyn hefyd yn rhoi mwy o ddimensiwn i'r lluniad, gan wneud y nodweddion yn fwy realistig. Felly cofiwch fod gennych ddelwedd gyfeirnod dda i ddiffinio'r nodweddion a'u gosod yn gywir o fewn yr ysgyfaint, yna gweithio ar liwio pob nodwedd o'r ysgyfaint.

Sut Mae Lluniadu Tracea'r Ysgyfaint?

Mae lluniadu tracea'r ysgyfaint yn debyg i'r broses o dynnu asgwrn cefn. Wrth lunio unrhyw anatomeg, mae'n hanfodol defnyddio delwedd gyfeirio i arwain y broses. Mae anatomeg yn benodol iawn, felly, os ydym am gynrychioli nodweddion anatomegol yn gywir, byddwn am gael delwedd sy'n cynrychioli'r nodweddion hyn. Bydd hyn yn rhoi'r cyfle gorau i ni lunio'r nodweddion hyn yn fwy cywir ac effeithiol. O fewn y tracea, gallwn ddefnyddio ein sgiliau lliwio i ddiffinio'r nodwedd yn fwy arwyddocaol. Gallwch chi wneud hyn trwy gysgodi strwythurau esgyrn y tracea, yn ogystal â'rardaloedd cartilaginous rhwng strwythurau'r esgyrn. Mae'n fater o arlliwio i wahanol gyfeiriadau o fewn gwahanol rannau o'r tracea. Bydd gwneud hynny yn rhoi dimensiwn ac ansawdd mwy realistig iddo. Yn bwysicaf oll, defnyddiwch ddelwedd gyfeirio i'ch arwain wrth ffurfio strwythur y tracea.

tiwtorial lluniadu, byddwn yn mynd trwy'r broses o ddatblygu braslun yr ysgyfaint yn luniad ysgyfaint sy'n fwy realistig ac adnabyddadwy.

Bydd lluniadu ysgyfaint dynol yn rhoi rhai heriau newydd i ni a fydd yn datblygu ein sgiliau lluniadu, yn y pen draw yn rhoi i ni sgiliau lluniadu newydd y gallwn eu cymhwyso i weithiau celf eraill yn y dyfodol. Gadewch inni weld pa ddeunyddiau y bydd eu hangen arnom ar gyfer y tiwtorial hwn ar sut i dynnu ysgyfaint.

Deunyddiau Angenrheidiol

Gan y byddwn yn tynnu llun yr ysgyfaint mewn pensil a phen, rydym am sicrhau ein bod meddu ar yr offer cywir a fydd yn ein helpu i gyflawni'r canlyniadau gorau. Bydd yn rhaid i ni hefyd drwsio ychydig o gamgymeriadau yng nghamau cynharach y tiwtorial, felly rydym am wneud yn siŵr bod gennym rwbiwr trwy gydol y broses o dynnu llun mewn pensil.

Rydym am gael miniwr fel y gallwn gadw ein pensiliau'n sydyn ar gyfer tynnu'r manylion manylach yn gynharach yn y tiwtorial.

Byddwn hefyd am sicrhau bod gennym ni bapur da ar gyfer ein tiwtorial ar sut i dynnu llun ysgyfaint. Yn olaf, byddwn yn defnyddio delwedd gyfeirio i'n harwain trwy gydol y broses arlunio. Gellir dod o hyd i'r holl eitemau drwy'r dolenni isod:

 • Pensiliau
 • Beiro pelbwynt
 • Rhwbiwr
 • Sharpener
 • Papur da (argymhellir 200 g/m – 250 g/m)
 • Delwedd ffynhonnell

Paratoi

Unwaith y bydd ein holl ddeunyddiau yn barod, rydym ynyn gallu dechrau paratoi ein hunain ar gyfer y tiwtorial hwn ar sut i dynnu ysgyfaint. Daw'r tiwtorial hwn â'i heriau ac mae angen rhywfaint o ffocws arno. Felly, ceisiwch osod eich hun yn rhywle sy'n mynd i'ch helpu i ganolbwyntio. Efallai eich ystafell, stydi, neu fwrdd ystafell fwyta. Mae'r tiwtorial ar sut i dynnu ysgyfaint yn torri i lawr y camau yn frathiadau syml a dealladwy, felly ceisiwch ymlacio a'i gymryd yn hawdd wrth i chi fynd drwy bob cam.

Os ydych chi'n blino, cymerwch seibiant ond yn bwysicaf oll, ceisiwch gael hwyl gyda'r broses o ddysgu sut i dynnu ysgyfaint. Gadewch i ni weld beth rydym i'w ddisgwyl o fewn y tiwtorial hwn ar sut i dynnu ysgyfaint.

Cyfarwyddiadau Cam-wrth-Gam ar Sut i Luniadu Ysgyfaint

Mae'r broses o dynnu ysgyfaint yn syml . Dechreuwn gyda braslun ysgafn o'r ysgyfaint, gan ein bod yn cyfeirio'n gyson at y ddelwedd gyfeirio am arweiniad. Rydym am dreulio peth amser yma, gan ddal y raddfa a'r cyfrannau orau ag y gallwn. O'r fan honno, byddwn yn dechrau ychwanegu mwy o fanylion gyda'n pensiliau.

Yn ein lluniad ysgyfaint, rydym am ddatblygu'r braslun ysgyfaint ysgafn yn araf bach i greu darlun mwy realistig o'r ysgyfaint a gynrychiolir yn ein delwedd gyfeiriol .

Ar ôl i ni sefydlu'r gwaith llinell, ychwanegu rhai o'r manylion, a bodloni ar leoliad y gwahanol gydrannau, gallwn fynd ati wedyn i ychwanegu rhywfaint o liw pensil ysgafn. Oddi yno, byddwn yn symud ymlaen i dynnu lluniau a chysgodi yn yr ysgyfaintarlunio gyda'n beiros. Gan gymryd ein hamser a defnyddio'r marciau pensil fel arweiniad byddwn yn cymryd ein hamser yma nes ei fod wedi'i gwblhau. Nawr ein bod yn ymwybodol o'r broses gadewch i ni ddechrau.

Cam 1: Tynnu Braslun Ysgafn o'r Ysgyfaint

Rydym am ddechrau trwy ddatblygu braslun ysgyfaint ysgafn iawn. Rydyn ni'n gwneud hyn trwy gyfeirio at ein delwedd gyfeirio, a gyda phensil rhwng 2H a HB, rydyn ni am ddechrau tynnu amlinelliad cyffredinol o'r ysgyfaint. Unwaith eto, rydym am gadw ein lluniadu'n ysgafn wrth i ni weithio gyda'n rhwbwyr yn ystod y rhan hon.

Dyma lle mae'n rhaid i ni addasu a thrwsio ein llun nes i ni gael amlinelliad sy'n debyg i'r ysgyfaint yn y delwedd gyfeirio.

Rydym am dreulio amser ar y cam hwn, gan fynd yn ôl ac ymlaen yn gyson rhwng ein delwedd gyfeirnod a'n llun. Byddwn yn canfod ein hunain yn gwneud marciau ac o bosibl yn eu dileu i'w hail-lunio'n gywir. Dyma nod y cam, wrth i ni geisio dal ffurf a chyfrannedd yr ysgyfaint fel y'u cynrychiolir yn y ddelwedd gyfeirnod.

Fel y gwelwch yn y ddelwedd gyfeirnod, fe'n rhoddir braidd yn drawstoriad o'r ysgyfaint, yn rhoddi i ni gipolwg ar y gwahanol nodweddion. Rydyn ni eisiau gweithio gyda'n pensiliau. Wrth i ni dynnu llun pob nodwedd o'r ysgyfaint yn araf ac ysgafn.

Efallai dechrau gyda'r ysgyfaint chwith, a fyddai ar yr ochr dde, gan dynnu'r bronciolynnau yn gyntaf.

Aros gyda'r ysgyfaint chwith, unwaith chiwedi tynu y gwahanol ganghenau bronciol, yn mlaen i dynu y gwahanol linellau a osodir y tu ol i'r bronciolynnau. Mae'r ddelwedd gyfeirio yn darlunio cyfres o linellau sy'n symud yn gyfochrog ar hyd leinin wal yr ysgyfaint. Wrth i chi weld y gwahanol symudiadau a rhaniadau a ddatblygwyd o'r llinellau, ceisiwch eu dynwared gyda'ch pensil.

Eto, cadwch y llun mor ysgafn ag y gallwch. Mae'n gwbl normal os byddwch chi'n cael eich hun yn dileu'n gyson yn ystod y cam hwn o'r tiwtorial gan mai dyna yw bwriad y cam hwn. Wrth i ni addasu a golygu braslun ein hysgyfaint yn araf trwy luniadu a dileu, rydyn ni eisiau creu llun llinell ysgafn sy'n debyg i luniad y ddelwedd gyfeiriol. Unwaith y byddwn wedi cwblhau un ysgyfaint, gallwn symud ymlaen i'r nesaf.

Wrth i ni symud i'r ysgyfaint nesaf, gan ddatblygu'r ffurf a'r amlinelliad yn araf gyda'n pensiliau, eto, sylwch ar bob rhaniad a ddiffinnir gan y llinellau o fewn y ddelwedd gyfeirio. Ymhellach, gallwn weld hefyd fod yna werthoedd tonyddol amrywiol mewn gwahanol rannau o'r llabedau.

Cofiwch hyn, unwaith i ni symud ymlaen i arlliwio i wahaniaethu rhwng y gwahanol amrywiadau tonyddol. <3

Cam 2: Ychwanegu Cysgod Golau i'r Ysgyfaint

Unwaith y byddwn yn fodlon â braslun golau ein hysgyfaint, gallwn fynd ati wedyn i ychwanegu rhywfaint o gysgod i'n llun. Rydym yn dal i weithio gyda'n pensiliau ar hyn o bryd. Y bwriad yw cysgodi'r ysgyfaint yn ysgafn inodi'r gwerthoedd tonyddol amrywiol.

Bydd hyn yn ein helpu ar ôl i ni symud ymlaen i'r rhannau o'r tiwtorial lle rydym yn tynnu llun gyda beiro.

Efallai, ers i ni orffen y gwaith llinell ar yr ysgyfaint dde (sydd ar yr ochr chwith) gallwn ddechrau'r ochr honno trwy ychwanegu rhywfaint o gysgod. Rydym am sylwi ar y gwerthoedd tonyddol amrywiol a ddarlunnir o fewn llabedau gwahanol yr ysgyfaint. Eto, gan ein bod yn gweld trawstoriad o'r ysgyfaint, dangosir i ni y gwahanol haenau o'r ysgyfaint. Rydyn ni eisiau cysgodi'r haenau hyn, gan ddynwared y ddelwedd gyfeirnod orau y gallwn.

Maes da i roi sylw iddo yw rhannau isaf yr ysgyfaint, lle mae'r ddelwedd gyfeirnod yn dweud llabed dde a chwith .

Sicrhewch eich bod yn gwahaniaethu'n gywir rhwng y gwahanol werthoedd tonyddol yn ôl pa mor olau a thywyllwch yr ydych yn cysgodi yn y gwahanol haenau. Gallwn wneud hyn trwy gyfeirio'n gyson at y delweddau cyfeirio yn ogystal â rhoi sylw i faint o bwysau rydym yn ei roi ar ein pensiliau.

Ar hyn o bryd gallwn symud yn ôl ac ymlaen rhwng y chwith a'r dde ysgyfaint, gan gysgodi pob un ohonynt yn araf wrth i ni gyfeirio at y ddelwedd gyfeirio am arweiniad. Unwaith eto, rydym am gadw ein cysgod yn eithaf ysgafn yn ystod y cyfnod hwn, rydym am i'r cysgod barhau'n ysgafn.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi sylw i holl nodweddion yr ysgyfaint cyn symud ymlaen i'r cam nesaf.

Cam 3: Cysgodi'r Tracea yn Pen

Byddwn nawr yn symud ymlaen i gam ytiwtorial lle bydd yn dechrau cysgodi yn y llun gyda beiro. Rydyn ni eisiau dechrau gyda'r tracea, gan symud ein ffordd i lawr i'r ysgyfaint chwith a dde. Gadewch inni ddechrau trwy gysgodi'r cartilag thyroid a chricoid.

Unwaith eto, rydym am barhau i gyfeirio at y ddelwedd gyfeirio i'n harwain yn y broses o liwio.

Wrth i ni symud i lawr y tracea, gan liwio ym mhob un o'r esgyrn gwahanol, rydyn ni eisiau cysgodi o'r ymylon allanol sy'n symud i mewn. Wrth i ni gysgodi tuag at ganol y tracea, rydyn ni am feddalu'r graddiant. Trwy wneud hynny byddwn yn cynrychioli ansawdd golau a chysgod, gan roi mwy o ddimensiwn iddo.

Gallwn gyflawni'r ansawdd hwn trwy wneud ymylon allanol pob asgwrn bach yn dywyllach, a'r rhannau canol yn ysgafnach.

Rydym eisiau gweithio'n araf wrth liwio gyda beiro. Awgrym da yw rhoi sylw manwl i'r pwysau rydych chi'n ei roi ar eich beiro. Po galetaf y gwasgwch y tywyllaf yw'r marc, y goleuaf y gwasgwch y goleuach yw'r marc. Mae'r broses lliwio yn debyg iawn i'r ffordd y byddech chi'n arlliwio â phensil.

Gweld hefyd: Emerald Green - Sut i Wneud Emerald Green Pop

Cymerwch eich amser wrth liwio'r tracea, mae hwn yn strwythur eithaf unigryw sy'n gofyn am rywfaint o sylw i fanylion. Cofiwch, wrth i chi gysgodi'r esgyrn, cysgodwch o'r ymylon allanol, ac ysgafnwch y marciau wrth i chi symud tuag at ganol y tracea. Gallwn hefyd wneud y toriad rhwng pob asgwrn yn dywyllach, i roi mwy o wrthgyferbyniad i'r strwythur.

Ewch ymlaengyda'r broses hon, yn symud tuag at yr ysgyfaint chwith (ar ochr dde'r diagram).

Cam 4: Cysgodi Bronciolynnau'r Ysgyfaint Chwith gyda Phen

Gallwn barhau i liwio y darlun gyda'n beiros. Rydym am barhau â'r un broses o gysgodi yn y tracea, gan ei fod yn cysylltu â'r broncws cynradd chwith, sydd wedi'i leoli yn yr ysgyfaint chwith. Wrth i ni barhau â'r broses lliwio, rydym am ddechrau gyda'r bronciolynnau.

Gan eu bod wedi'u lleoli yn y blaendir a dyma'r nodwedd amlycaf yn yr ysgyfaint.

<0 Wrth i ni gysgodi'r bronciolynnau, rydyn ni am gyfeirio'n gyson at y ddelwedd gyfeiriol i ddal yr amrywiadau tonyddol yn gywir wrth i ni eu lluniadu. Fel y gwelwch, mae'r ddelwedd gyfeirio yn darlunio adrannau allanol y canghennau bronciol i fod yn dywyll, tra bod canol pob un ohonynt yn ysgafnach. Yn araf bach cysgodi leinin allanol y bronciolynnau yn dywyllach, tra gall y canol aros yn ysgafnach.

Fodd bynnag, mae'r bronciolynnau yn newid mewn amrywiadau tonyddol, yn enwedig wrth i'r canghennau llai dorri allan o'r bronciolynnau mwy. Er enghraifft, fe allech chi arlliwio pob cangen lai ychydig yn dywyllach, sy'n gwyro allan o'r broncws llabed uchaf ac isaf.

Gallwn weld mai dyma'r achos yn y ddelwedd gyfeirnod, tra bod yr uchaf ac isaf llabed bronci yn dywyllach o amgylch eu leinin.

Eto, wrth i chi gysgodi ym mhob cangen o'r bronciolynnau, gadewch iddyntfod ychydig yn dywyllach nag un y ddau bronci llabed uchaf ac isaf mwy. Wrth i chi gysgodi'r bronci uchaf ac isaf mwy, gallwch wedyn ganiatáu i leinin y prif ganghennau hyn fod yn dywyllach, gyda chanol ysgafnach. Mae hyn yn rhoi mwy o ddimensiwn a dyfnder i'r bronciolynnau.

Cam 5: Cysgodi yng Ngweddill yr Ysgyfaint Chwith gyda Phen

Ar ôl i ni dynnu llun y bronciolynnau, gallwn symud ymlaen i ychwanegu mwy o fanylion i'r ysgyfaint gyda'n corlannau. Gwnawn hyn trwy, unwaith eto, ddadansoddi ein delwedd gyfeiriol a defnyddio ein marciau pensil i'n harwain. Gadewch i ni ddechrau trwy weithio ar y llinellau sy'n rhannu gwahanol labedau'r ysgyfaint.

Rydym am ddefnyddio ein pinnau ysgrifennu, i dynnu'r llinellau hyn yn araf trwy'r ysgyfaint, gan ddefnyddio ein marciau pensil i'n harwain.

Wrth i ni dynnu’r llinellau hyn o amgylch a thrwy’r ysgyfaint, gallwn ddechrau ychwanegu rhywfaint o gysgod. Awgrym da yw dechrau gyda'r haenau allanol, sydd, fel y gallwn weld gan y ddelwedd gyfeirio, yn dywyllach na gweddill yr haenau. Gwnawn hyn trwy gadw ein dwylo'n olau ar ein pennau, gan adeiladu'n raddol fesul haen wrth i ni gysgodi.

Pan fyddwch yn cysgodi gyda'ch beiro, cofiwch eu bod yn farciau na allwch eu tynnu, felly byddwch yn ofalus. . Rydym am gadw ein dwylo ar ogwydd fel pe baem yn defnyddio bron ochr y gorlan; mae defnyddio beiros pelbwynt fel hyn yn gweithio'n debyg i bensil.

Gan y bydd yr inc yn dod allan yn gynnil, rydych chi eisiau adeiladu haenau golau o

John Williams

Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.