Sut i Dynnu Ymennydd - Dysgwch Greu Lluniad Ymennydd Realistig

John Williams 25-09-2023
John Williams

L Mae ennill sut i dynnu llun ymennydd yn ymarfer diddorol gan ei fod ar yr un pryd yn gwella eich sgiliau lluniadu yn ogystal â'ch gwybodaeth am yr ymennydd. Mae dysgu sut i dynnu ymennydd yn dasg ddiddorol, mae hyn oherwydd bod yr ymennydd yn gyfrifol am ymarferoldeb cyflawn y corff. Mae ennill gwybodaeth dda o'r ymennydd trwy luniadu'r ymennydd yn ffordd wych o ddeall anatomeg a'i gysylltiad â'r ymennydd yn well. Gall deall yr ymennydd trwy luniad llinell ymennydd neu ddull diagramatig hefyd dorri i lawr y gwahanol gydrannau o'r ymennydd a gall ein helpu i ddeall ei gyfansoddiad cymhleth yn well. Yn y tiwtorial hwn ar sut i dynnu ymennydd, rydym ar yr un pryd yn dysgu sut i dynnu llun tra'n dysgu am yr ymennydd ar yr un pryd.

Cyn i Ni Draw

Yn y tiwtorial hwn, byddwn yn dysgu sut i dynnu ymennydd mewn trawstoriad. Dysgu sut i dynnu trawstoriad o'r ymennydd yw'r ffordd orau o ddysgu am yr ymennydd wrth i ni ddysgu sut i luniadu gwahanol gydrannau'r ymennydd. Wrth i ni ddysgu sut i dynnu ymennydd gam wrth gam, byddwn yn gweld sut mae'r ymennydd yn cael ei wneud o segmentau amrywiol. Mae dysgu sut i luniadu pob segment yn dod â'i set o heriau ei hun.

Mae rhai meysydd yn fwy manwl nag eraill, a byddwn yn eu rhannu'n frathiadau treuliadwy!

Er mor gymhleth gallai llun ymennydd ymddangos, fe welwch trwy gydol y tiwtorial hwn bod hwn yn dipyn ogyda sut y gallwch fynd at y cysgod ar gyfer y rhan hon o'r ymennydd. Awgrym da yw cysgodi oddi wrth y llinellau, gan greu graddiant sy'n symud o'r tywyllwch i'r golau.

Cysgodi'n dywyll lle mae'r llinellau allanol a mewnol yn cael eu tynnu, a'u pylu'n araf fel y marciau lliwio. cwrdd o fewn rhannau canolog y strwythur sy'n edrych â thiwb, a elwir hefyd yn serebrwm.

Ceisiwch ganiatáu i chi'ch hun weithio rhai arlliwiau tywyllach yn araf o amgylch ymyl allanol y serebrwm. Fodd bynnag, mae croeso i chi fod yn chwareus gyda sut rydych chi'n cysgodi'r rhan hon o'r ymennydd. Bydd yr effaith graddiant yn rhoi ychydig mwy o ddyfnder i'r lluniad, gan roi ychydig yn fwy cynnil i'r lluniad, a fydd yn gwneud iddo ymddangos yn fwy realistig. mynd trwy holl bilen allanol yr ymennydd. Fodd bynnag, gall hyn gymryd peth amser felly, unwaith eto, caniatewch i chi'ch hun gymryd seibiant yn awr ac yn y man wrth i chi gysgodi rhan allanol yr ymennydd.

Gan mai dyma gam olaf y tiwtorial, dylem gael ein gadael gyda thrawstoriad diagramatig cymharol dda o ymennydd!

Syniadau i'w Cofio

 • Cadwch rwbiwr gerllaw, gan y bydd hyn yn eich helpu drwy gydol eich proses luniadu.
 • Rydym am gadw eich pensiliau yn sydyn yn ystod camau cynnar cael y cyfrannau'n gywir.<10
 • Treulio amser ar y cam cynnar o gael y cyfrannaucywiro wrth ddefnyddio pensil. Bydd hyn yn ei gwneud hi'n haws yn y camau pan fyddwn yn defnyddio beiro i liwio.
 • Cofiwch gymryd seibiannau trwy gydol y broses. Mae hyn oherwydd bod y lluniad gall y broses fod yn eithaf caled.
 • Rhowch sylw i'r pwysau rydych chi'n ei roi ar eich beiro wrth i chi gysgodi yn yr ymennydd.
 • Yn bwysicaf oll, mwynhewch wrth i chi ddysgu sut i dynnu llun yr ymennydd, ond hefyd wrth i chi ddysgu am yr ymennydd a sut mae'n cael ei ffurfio gan wahanol gydrannau.

Tynnu braslun ymennydd syml neu geisio gwneud mae lluniad ymennydd diagramatig manwl yn ffordd wych o wella eich gwybodaeth am luniadu a'r ymennydd. Nid yw hwn o reidrwydd yn ddarlun hawdd o diwtorial yr ymennydd, ond mae'n hawdd ei dreulio os bydd yn amyneddgar. Mae dysgu sut i ddatblygu llinell ymennydd gan dynnu llun ymennydd diagramatig wedi'i arlliwio'n dda yn ffordd wych o ddysgu sut i dynnu llun ymennydd. Mae'r tiwtorial hwn yn dadansoddi sut i dynnu ymennydd gam wrth gam, gan roi gwell dealltwriaeth i chi o sut mae'r ymennydd yn edrych!

Cwestiynau Cyffredin

Sut Ydw i'n Lluniadu Ymennydd Cywir?

Mae yna lawer o ffyrdd i dynnu ymennydd. P'un a ydym yn tynnu braslun syml o'r ymennydd neu'n ceisio lluniadu ymennydd diagramatig cymhleth, dylem weithio gyda delwedd gyfeirnod ar gyfer cefnogaeth trwy gydol y broses arlunio. Mae angen rhoi sylw i fanylion i dynnu ymennydd, felly mae defnyddio delwedd i gyfeirio ato yn affordd wych o greu llun ymennydd cywir. Os ydym am wneud llun ymennydd cywir, mae angen i ni ystyried lle mae pob cydran yn bodoli o fewn yr ymennydd o gymharu â'i gilydd. Wrth i ni adeiladu llun yr ymennydd, mae angen i ni dynnu ymennydd yn araf gam wrth gam, trwy drefnu a ffurfio'r siâp cyffredinol yn gyntaf gyda phensil ysgafn. Ymlaen â ni wedyn i fireinio'r siâp a gosod y manylion yn y ffurf gyffredinol. yn araf adeiladu lluniad yr ymennydd. Felly mae angen delwedd gyfeirio, mae angen i ni ganolbwyntio ar ffurfio'r siâp, ac yna yn olaf, mae angen inni ychwanegu manylion yn araf gam wrth gam. Yn bwysicaf oll, cymerwch eich amser.

Sut i Dynnu Trawstoriad o Ymennydd?

Trawstoriad o'r ymennydd sydd fwyaf defnyddiol i ddeall cyfansoddiad ymennydd. Yn y tiwtorial hwn, rydym yn mynd trwy'r camau amrywiol ar sut i dynnu ymennydd mewn trawstoriad. Rydyn ni'n mynd trwy ychydig o gamau lle rydyn ni'n gyntaf yn adeiladu llun llinell ymennydd gyda'n pensiliau, gan gadw braslun yr ymennydd yn ysgafn nes ein bod yn fodlon ein bod wedi cyflawni ffurf yr ymennydd yn gywir. Yna awn ymlaen i fireinio ein lluniad llinell ymennydd gyda mwy o fanylion pensil, gan fynd trwy'r broses o sut i dynnu ymennydd gam wrth gam. Yna byddwn yn parhau drwy ddefnyddio ein pennau ysgrifennu i fynd drosodd a rhoi mwy o wrthgyferbyniad i liwio llun yr ymennydd, gan greu cynrychiolaeth gywir o'r ymennydd yn ein lluniad ymennydd yn y pen draw.

Sut i Dynnu Braslun Ymennydd Hawdd?

Mae'r tiwtorial hwn yn mynd trwy broses fanylach o sut i dynnu ymennydd, fodd bynnag, mae'r broses yn debyg i dynnu braslun ymennydd symlach. Mae defnyddio delwedd gyfeirio ar gyfer lluniadu ymennydd yn helpu i ddal siâp a ffurf gyffredinol ymennydd. Bydd defnyddio delwedd gyfeiriol o ymennydd yn eich helpu i ffurfio nodweddion yr ymennydd sy'n caniatáu i'r llun ddiffinio'n glir mai ymennydd ydyw. Fel arall, pan ddaw'n fater o dwdlo ysgafn a braslunio, gallwn gadw ein marciau'n rhydd a pheidio â phoeni gormod am gamgymeriadau. Felly, gadewch i chi'ch hun archwilio cyfryngau wrth i chi geisio gwneud braslun ymennydd. Yn bwysicaf oll, cael hwyl gyda'r broses.

tynnu ymennydd hawdd. Mae'n gofyn am ychydig o amser wrth i chi fynd trwy bob agwedd ar yr ymennydd. Gyda dweud hynny, gadewch inni weld pa ddeunyddiau fydd eu hangen arnom ar gyfer y tiwtorial hwn ar sut i dynnu llun ymennydd.

Deunyddiau Angenrheidiol

Wrth wneud rhywbeth cymhleth fel braslun ymennydd neu luniad ymennydd, y gorau yw defnyddio cyfuniad o ysgrifbin a phensil. Gall defnyddio'r offer hyn ar y cyd ein helpu i gyflawni'r manylion manylach yn agweddau lluniadu llinell yr ymennydd o'r tiwtorial hwn. Rydyn ni eisiau cael miniwr a rhwbiwr i'n helpu ni drwy'r tiwtorial hwn, gan y byddwn ni eisiau ein pensiliau'n finiog ac i drwsio unrhyw gamgymeriadau ar hyd y ffordd.

Byddwn ni hefyd eisiau papur o ansawdd da ar gyfer y tiwtorial hwn.

Yn olaf, byddwn yn defnyddio delwedd ffynhonnell, sydd wedi'i chysylltu yn y tiwtorial hwn er gwybodaeth. Er mwyn dysgu sut i dynnu ymennydd mae angen cael diagram i'n harwain ar hyd y ffordd wrth i ni ddysgu am y gwahanol gydrannau sy'n rhan o'r ymennydd. Gellir dod o hyd i'r holl eitemau ar-lein:

 • Pensiliau
 • Beiro pelbwynt
 • Meicron pen<2
 • Rhwbiwr
 • Sharpener
 • Papur da (argymhellir 200 g/m – 250 g/m)
 • Deunydd ffynhonnell (gallai fod o'ch ffôn neu ddelwedd wedi'i argraffu)

Canllaw Cam-wrth-Gam ar Sut i Lunio Ymennydd

Yn y tiwtorial hwn, byddwn yn mynd trwy'r broses gam wrth gam o sut i dynnu ymennydd. Byddwn yn tynnu ymennydd yn atrawstoriad diagramatig, lle gallwn gael gafael lawn ar y gwahanol gydrannau y mae'r ymennydd yn cynnwys. Byddwn yn defnyddio delwedd gyfeirnod ar gyfer y llun hwn o ymennydd, gan ein harwain drwy'r broses o arlunio'r ymennydd.

Byddwn yn dechrau drwy ffurfio'r ymennydd gyda'n pensiliau ac yna byddwn yn symud ymlaen i ychwanegu rhywfaint o gysgod i yr ymennydd i greu cyferbyniad a dyfnder i'r llun. Yn olaf, byddwn wedyn yn lliwio lluniad yr ymennydd gyda'n beiros, gan ddefnyddio ein marciau pensil i arwain y broses lliwio pinnau. Yn olaf, mae'r ddelwedd gyfeirio y byddwn yn ei defnyddio yn dangos ffurf a chydrannau'r ymennydd heb labeli.

Syniad da wedyn fyddai cael delwedd arall gerllaw sy'n rhoi labeli i chi o bob cydran yn y ymennydd fel nad ydych chi'n cael eich drysu gan y gwahanol enwau trwy gydol y tiwtorial. Nawr ein bod ni'n barod, gadewch i ni fynd trwy'r tiwtorial hwn ar sut i dynnu llun ymennydd gam wrth gam.

Cam 1: Ffurfio'r Ymennydd Gyda Braslun Pensil

Rydym eisiau cymerwch ein pensiliau HB a dechreuwch drwy dynnu cylch golau cyffredinol ar y dudalen a fydd yn nodi graddfa lluniad yr ymennydd. Yna byddwn yn symud ymlaen i wneud braslun ysgafn o'r ymennydd gan ddefnyddio'r ddelwedd gyfeirio i'n harwain.

Arsylwch yn araf ar y ddelwedd a gweld sut mae'r gwahanol gydrannau wedi'u lleoli wrth ymyl ei gilydd.

Wrth inni fynd drwy’r gwahanol agweddau ar yr ymennydd, efallai y bydd rhai yn cymryd aychydig o amser i ddod yn iawn. Felly, cadwch eich rhwbiwr gerllaw gan fod angen ychydig o brawf a chamgymeriad ar y rhan hon o'r tiwtorial i gael yn iawn. Er enghraifft, mae gan y cerebellwm ansawdd tebyg i gangen iddo, felly cymerwch eich amser yn ceisio ei wneud yn iawn gyda'ch pensil wrth i chi gyfeirio'n gyson at y ddelwedd ffynhonnell nes eich bod yn fodlon.

Cymerwch ein mae amser gyda braslun ymennydd rhan o'r tiwtorial yn bwysig.

Mae hyn oherwydd, ar gyfer un, mae'r ymennydd yn gymhleth felly rydym am ystyried pob cydran yn araf ac yn astud o'i gymharu â'n delwedd ffynhonnell a ble i gosodwch bob cydran o fewn lluniad yr ymennydd. Yn ail, bydd y marciau pensil hyn yn ein harwain ym mhroses lliwio pin y tiwtorial. Felly gadewch inni ganolbwyntio ar gael y marciau pensil mor gywir â phosibl.

Mae canol yr ymennydd yn gymhleth ac mae pob cydran o'r ymennydd yn cyd-fynd yn ddi-dor. Er enghraifft, mae'r corpus callosum yn bwâu dros y Massa Intermedia a'r plecsws coroid. Nid yw'n hanfodol eich bod yn gwybod enwau'r cydrannau hyn ar gyfer y llun, ond bydd yn helpu i gael diagram wedi'i labelu o'r ymennydd gyda chi drwy gydol y broses.

Bydd hyn yn eich helpu i weld sut mae pob un o'r rhain mae'r cydrannau hyn yn ffitio gyda'i gilydd o fewn yr ymennydd.

Mae'r ddelwedd gyfeirnod yr ydym yn ei defnyddio yn y tiwtorial hwn yn ddarlun diagramatig o'r ymennydd, fodd bynnag, nid yw'n darparu labeli ar gyfer pob cydran. Felly ceisiwch fynd ymlaeny rhyngrwyd ac argraffu neu neilltuo diagram o'r ymennydd wedi'i labelu os ydych chi'n drysu gydag enwau gwahanol gydrannau'r ymennydd a grybwyllir yn y tiwtorial hwn. braslun pensil ysgafn.

Gweld hefyd: Lliw Piwter - Archwilio arlliwiau o Piwter a Lliw Cyfuniadau

Gallwn hefyd roi braslun ysgafn i'r ymennydd, gan fanylu ychydig ar wahanol siapiau a ffurfiau'r cydrannau. Nid ydym yn ceisio gwneud dehongliad hyper-realistig o drawstoriad ymennydd. Fodd bynnag, rydym eisiau rhywfaint o arlliwio bach i helpu i ddisgrifio ffurf yr ymennydd.

Cyn i ni symud ymlaen i ran lliwio pin y tiwtorial, ystyriwch ffurf yr ymennydd a sut mae'r cydrannau ffitio gyda'i gilydd.

Cymerwch funud i ddadansoddi'r ddelwedd ffynhonnell a gweld sut mae'r darnau mawr yn cwmpasu'r cydrannau llai yng nghanol yr ymennydd. Rydyn ni eisiau sicrhau bod gennym ni gynrychioliad cywir o'n hymennydd mewn pensil cyn symud ymlaen i'r lliwio pinnau.

Cam 2: Amlinellu Rhannau Cymhleth o'r Ymennydd

Rydym nawr yn mynd i ddefnyddio y marciau pensil yr ydym wedi'u tynnu i arwain rhywfaint o amlinelliad dirywiedig o rai rhannau o'r ymennydd. Mae hyn yn ddefnyddiol ar gyfer y rhannau mwy manwl a chymhleth o'r ymennydd. Gadewch inni ddechrau trwy gymryd ein beiro Micron, blaen maint 04mm o ddewis, a dechrau amlinellu rhannau gwaelod yr ymennydd.

Mae hyn yn cwmpasu'r cerebellum, medulla oblongata, ay pons.

Byddwn yn cael ein hunain yn tanlinellu gwahanol agweddau ar yr ymennydd gyda beiro i ddiffinio ardaloedd ar gyfer cysgodi yn well. Fodd bynnag, gadewch inni ganolbwyntio ar y serebelwm yn bennaf gan fod ganddo strwythur unigryw tebyg i goed sydd angen rhai llinellau amlwg clir i helpu i arwain y broses o liwio.

Rydym am i’r serebelwm gael ei amlinellu’n bennaf, fel mae gweddill y cydrannau o fewn yr ymennydd ychydig yn symlach o ran adeiledd ac nid oes angen eu diffinio â marciau amlinellol.

Fodd bynnag, gan ein bod yn tynnu llun yr ymennydd hwn yn ôl delwedd gyfeiriol, gallwn weld bod y serebelwm angen ychydig mwy o sylw.

Cam 3: Cysgodi Rhannau Gwaelod yr Ymennydd Gyda Phen

Nawr ein bod wedi lluniadu ac wedi diffinio rhai rhannau cymhleth o'r ymennydd gyda ysgrifbin, gallwn yn awr fwrw ymlaen i gysgodi ein hymennydd â'r gorlan. Gadewch inni ddechrau gyda'r meysydd yr ydym newydd eu mireinio gydag amlinelliadau, wrth i ni symud ymlaen i gysgod, cyfeiriwch bob amser at y ddelwedd ffynhonnell am arweiniad. Er enghraifft, gallwn weld y rhinweddau crychdonni hyn o amgylch yr agwedd debyg i goeden o'r serebelwm. O amgylch y serebelwm, gallwn hefyd ddefnyddio ein beiro pelbwynt i ychwanegu rhai nodweddion tywyllach rhwng ac o amgylch y strwythur tebyg i goeden er mwyn dod â'i ffurf allan ychydig yn gliriach.

Ceisiwch ganolbwyntio ar y bach rhyfedd rhinweddau crychdonni o amgylch y serebelwm wrth i chi gyfeirio at eich delwedd ffynhonnell ar gyferarweiniad.

O amgylch madruddyn y cefn, pons, a serebelwm yw'r lle mae'r lluniad mwyaf cymhleth efallai. Rydym am ganolbwyntio ar yr agweddau hyn yn gyntaf a'u diffinio'n araf gan ddefnyddio ein beiro pelbwynt. Gadewch i chi'ch hun wneud marciau meddal a chyson gyda'ch beiro. Ceisiwch dalu sylw i faint o bwysau rydych chi'n ei roi ar eich marciau lliwio wrth fynd ymlaen.

Mae gwasgedd ysgafnach yn golygu marciau ysgafnach ac mae gwasgedd tywyllach yn golygu marciau tywyllach.

Gellir gweld ansawdd tebyg i ripple yn y pons hefyd. Mae gan y pons siâp tebyg i wy sy'n golygu bod y llinellau ar y pons ychydig yn gromlin. Gadewch i ni dalu sylw i sut rydym yn cromlinio'r crychdonnau hyn o amgylch y gwrthrych gan ganiatáu i'r marciau ddiffinio crymedd o fewn y gydran hon o'r ymennydd.

Eto, cyfeiriwch at ddelwedd ar-lein am unrhyw enwau na fyddech efallai gwybod.

Gan ein bod wedi mynd i’r afael â’r cysgod ar ran waelod yr ymennydd, gallwn weithio ein ffordd i fyny’r ymennydd yn araf, tuag at gydrannau canol yr ymennydd. Mae rhannau'r ymennydd, fel y chwarren bitwidol, yn eithaf syml o ran siâp. Gallwn ganiatáu rhywfaint o ryddid yn awr o gwmpas cysgodi yn y strwythurau symlach hyn.

Cofiwch, wrth arlliwio mewn beiro, rydym am dalu sylw i'r pwysau a roddwn ar ein gorlan wrth fynd ymlaen.<2

Cam 4: Cysgodi'r Canol Rhan o'ch Darlun Ymennydd

Gallwn nawr roi rhywfaint o bwyslais ar gydrannau canolyr ymennydd. Mae'r cydrannau hyn yn eithaf bach ac mae angen rhywfaint o ffocws arnynt. Gallwn gyfeirio at ein delwedd ffynhonnell wrth i ni gysgodi o amgylch y chwarren bitwidol, gan ganolbwyntio ar yr arwynebedd mawr o'i amgylch.

Gallwn hefyd weld sut mae'r arwynebedd hwn yn dechrau uno â'r arwynebedd yn y canol yr ymennydd sy'n amgylchynu'r thalamws.

Mae'r thalamws yn ymddangos fel pe bai'n ymwthio allan, rydym yn cyflawni'r effaith hon trwy gysgodi'r arwynebedd o'i gwmpas, gan adael rhywfaint o ofod negyddol o'i gwmpas i greu yr effaith ymwthio allan. Gallwn hefyd roi rhywfaint o ddiffiniad iddo trwy liwio rhan waelod ei siâp tebyg i ffa, gan ganiatáu iddo ymddangos yn fwy tri dimensiwn. Gelwir yr ardal o amgylch y thalamws yn septwm pellucidum, sydd ag ansawdd tebyg i asen.

Gallwn gynrychioli'r ardal hon trwy greu cyfres o linellau cysgodol sy'n amgylchynu'r plexus coroid, corpus callosum, a thalamus.

Wrth inni gyfeirio’n gyson at ein delwedd ffynhonnell wrth arlliwio, unwaith eto, rydym am gael ein hatgoffa o’r pwysau yr ydym yn ei roi ar y gorlan wrth i ni gysgodi. Wrth ganolbwyntio ar ganol yr ymennydd, ystyriwch bob cydran a sut maent wedi'u lleoli wrth ymyl ei gilydd. Gan fod ein delwedd ffynhonnell mewn lliw, gallwn hefyd chwarae o gwmpas gyda'r gwahanol raddau o wrthgyferbyniad rydyn ni'n ei gymhwyso i'n llun gyda'n beiro.

Cymer ychydig o amser o amgylch rhan ganol yr ymennydd, fel y mae yn gyfansoddedig o wahanol ranaugyda gwahanol siapiau a gweadau.

Rydych hefyd yn dechrau cysgodi'r rhannau mwyaf o'r ymennydd o amgylch rhan ganol yr ymennydd, mae'r ardaloedd hyn yn llawer symlach i'w cysgodi gan ein bod yn syml yn cysgodi ymylon allanol y rhan hon o'r ymennydd. Wrth i chi gysgodi eich delwedd, gallwch chi hefyd adeiladu'ch graddiannau'n araf gyda haenau o farciau pin sy'n gorgyffwrdd. Gallwch wneud hyn drwy ddefnyddio technegau croeslinellu .

Mae'r corpus callosum yn rhan unigryw o'r ymennydd, wedi'i leoli uwchben y septwm pellucidum. Mae gan y rhan hon, yn ôl ein delwedd ffynhonnell, ansawdd tebyg i rhesog iawn. Yn debyg i'r septwm pellucidum, gallwn gyflawni'r ansawdd hwn trwy wneud cyfres o linellau cysgodol, gan symud ar hyd arwynebedd y corpus callosum.

Rydym am greu ansawdd rhesog o fewn y gydran hon. yr ymennydd.

Gweld hefyd: Jenny Saville - Peintiwr Cnawd Cyfoes Premiwm

Cam 5: Cysgodi Rhanbarthau Allanol yr Ymennydd

Fel y gwelwch, mae'r ymennydd yn cynnwys pilen sy'n ffurfio'r rhan fwyaf o'r ymennydd. Mae'r bilen hon yn edrych fel un strwythur o amgylch yr ymennydd yn ôl y ddelwedd ffynhonnell, fodd bynnag, mae'n cynnwys ychydig o gydrannau. Mae'r cydrannau hyn yn dod o dan y serebrwm, sy'n cynnwys y gwahanol Lobau o amgylch yr ymennydd.

Cysgodi'r rhan hon o'r ymennydd yw'r rhan hawsaf o'r tiwtorial hwn, gan y gallwn arlliwio o amgylch y llinellau o fewn y serebrwm .

O hyn ymlaen, mae gennych fwy o ryddid

John Williams

Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.