Sut i Dynnu Tiwlip - Tiwtorial Arlunio Tiwlip Realistig

John Williams 25-09-2023
John Williams

Yn arwydd o Holland, mae'r tiwlip yn flodyn bwlb hardd sy'n gwthio trwy'r ddaear bob gwanwyn. Yn y tiwtorial lluniadu dechreuwyr hwn, rydyn ni'n dangos i chi sut i greu llun tiwlip syfrdanol a realistig. Mae'r tiwtorial hwn ar gyfer dechreuwyr, felly rydym yn torri'r lluniad tiwlip yn gamau cyflym a hawdd. Dechreuwn trwy greu amlinelliad tiwlip sylfaenol gyda siapiau adeiladwaith, cyn creu braslun tiwlip terfynol ac anadlu bywyd i mewn iddo gyda lliw. Ymunwch â ni wrth i ni ddangos i chi sut i dynnu llun tiwlip mewn 17 cam hawdd!

Eich Canllaw Cam-wrth-Gam Darlunio Tiwlipau

Gall Tiwlipau ymddangos fel blodau ychydig yn anodd eu lluniadu, ond mae ein tiwtorial yn dadansoddi'r broses i'w gwneud yn hawdd i artistiaid o bob lefel. Dechreuwn gyda chyfres o gamau adeiladu lle rydym yn tynnu'r elfennau unigol yn araf. Pan fydd yr amlinelliad tiwlip wedi'i gwblhau, gallwn ddechrau ychwanegu lliw a defnyddio cysgodion ac uchafbwyntiau i greu dimensiwn. Gallwch weld amlinelliad o'r broses arlunio yn y collage isod.

Gweld hefyd: Paentiadau Mecsicanaidd Enwog - Y Celf Mwyaf Enwog ym Mecsico

Mae ein tiwtorial wedi’i ysgrifennu ar gyfer cyfrwng peintio, ond mae croeso i chi ddefnyddio unrhyw gyfrwng rydych chi’n teimlo’n fwyaf cyfforddus ag ef. Os ydych chi'n ddechreuwr, bydd defnyddio cyfrwng newydd ac anodd ond yn gwneud eich proses dynnu tiwlip yn galetach nag sydd angen. Yn syml, gallwch chi addasu'r camau lliwio i ddarparu ar gyfer y broses o'ch dewis.

P'un a yw'n well gennych ddefnyddio llun digidolllechen, neu bensiliau lliwio, casglwch eich cyflenwadau lluniadu a gadewch i ni ddechrau ar ein darluniad tiwlip!

Cam 1: Dechrau Siapio'r Coesyn

Elfen fwyaf y darluniad tiwlip yw'r stem, felly rydyn ni'n mynd i ddechrau yma. Darganfyddwch ganol eich cynfas lluniadu, a lluniwch goesyn hir sy'n troi. Dylai'r coesyn hwn fod yn llinell sengl sy'n dechrau ar y brig, yn cromlinio i lawr, ac yna'n dod yn ôl hyd at ddiwedd ar yr un lefel.

Cam 2: Tynnwch lun y Petal Tiwlip Cyntaf

Ynghlwm wrth ben chwith coesyn eich braslun tiwlip, gallwch nawr dynnu'r petal cyntaf. Wrth adeiladu'r siâp, meddyliwch am segment oren. Dylai ochr dde'r petal fod ychydig yn fwy gwastad, ac yna dylai gromlinio o gwmpas ac i lawr.

Cam 3: Siapio'r Ail Petal

Yn y cam hwn, rydych chi'n mynd i ailadrodd y cam blaenorol mewn drych delwedd. Ar ochr dde'r coesyn, tynnwch ail betal sy'n troi i'r cyfeiriad arall.

Dylai fod gennych fwlch rhwng y ddau betal hyn.

Cam 4: Llenwch Petalau Rhwystredig

Er mwyn gwella ein lluniad tiwlipau realistig, mae angen i ni luniadu'r petalau sydd yn unig. rhannol weladwy. Rhwng y ddau betal o'r camau blaenorol, tynnwch betal mewnol sydd ond yn rhannol weladwy. I orffen y cam hwn, tynnwch ychydig o frig petal ychydig uwchben y petal cywir.

Cam5: Gorffen Petalau Eich Llun Tiwlip

I orffen siâp eich amlinelliad tiwlip, gallwch nawr dynnu'r petal mawr olaf yn y cefn. Ynghlwm wrth y ddau betal cwbl weladwy, tynnwch siâp crwm mawr. Yna gallwch chi dynnu dwy linell fewnol ar y petal olaf hwn a'r brig bach a dynnwyd gennych yn y cam blaenorol.

Cam 6: Amlinellwch y Brif Ddeilen Tiwlip

Ynglwm wrth ochr dde'r coesyn, tynnwch ddeilen grwm hir. Dylai'r ddeilen ddechrau ychydig uwchben gwaelod y coesyn, a dylai'r pwynt uchaf ddod i ben yn unol â phen y blodyn tiwlip.

Gorffenwch y cam hwn drwy dynnu llinell dail fewnol.

Cam 7: Siapio'r Ail Ddeilen

Mae'r ail ddeilen ar ein llun tiwlip realistig yn llawer llai na'r gyntaf. Ar yr ochr chwith, tynnwch yr ail ddeilen sy'n dechrau ar lefel debyg ac yn gorffen ychydig yn is na dechrau'r blodyn tiwlip. Nid oes angen llinell fewnol ar y ddeilen hon, gan fod golwg fewnol y ddeilen yn cael ei rhwystro gan ein golwg.

Cam 8: Ychwanegu Peth Gwead at y Petalau a'r Dail

Yn y cam hwn, gallwch ddechrau creu rhywfaint o wead yn eich amlinelliad tiwlip. Dechreuwch gyda'r dail, gan dynnu llinellau miniog mân sy'n ymestyn o'r gwaelodion a dilyn cromliniau'r ddwy ddeilen.

Yna gallwch ailadrodd y broses weadu hon yn y petalau gweladwy.

Cam 9: Rhoi Côt Sylfaenol ar y Tiwlip

Rydym yn dechrau ein proses lliwio trwy roi cot lliw sylfaen ar y blodyn tiwlip. Chwiliwch am arlliw coch llachar o baent a defnyddiwch frwsh paent rheolaidd i roi cot wastad o liw ar bob un o'r petalau.

Cam 10: Dechrau Lliwio'r Coesyn a'r Dail

Ar gyfer y coesyn a'r dail, rydych chi'n mynd i ddefnyddio un arlliw o wyrdd fel cot sylfaen . Gyda brwsh rheolaidd a chysgod o baent gwyrdd glaswellt, llenwch y coesyn a'r dail gyda chôt wastad.

Cam 11: Cysgodi'r Dail a'r Coesyn

Yn y cam hwn, rydyn ni'n dechrau creu dimensiynau yn y dail a'r coesyn gyda rhywfaint o gysgod. Fe fydd arnoch chi angen brwsh blendio bach a mymryn o baent du. Rhowch gysgodion yn ofalus o amgylch amlinelliad y dail a'r coesyn. Canolbwyntiwch y cysgod ar waelod y dail, o amgylch yr amlinelliad, ac o amgylch y llinellau gwead.

Cofiwch weithio'n ysgafn i gronni lliwio gyda du, gan ei fod yn lliw cryf sy'n anodd ei dynnu os ydych yn ychwanegu gormod.

Cam 12: Amlygu a Chymysgu'r Gwyrddni

Yn y cam blaenorol, fe wnaethom ychwanegu rhai diffiniadau tywyll at y dail a'r coesyn. Yn y cam hwn, bydd angen arlliw ysgafnach o baent gwyrdd arnoch i greu rhai uchafbwyntiau. Gyda brwsh asio bach, dechreuwch ar frig y dail a'r coesyn, a chymysgwch y gwyrdd golau yn ysgafn i'r gôt sylfaen a'r cysgodion. Gwnewch yr un peth o fewn y coesyn, gan ychwanegu'r gwyrdd ysgafnach yntop a gwaelod y coesyn.

I gwblhau’r cam hwn a chreu cyfuniad llyfn o liwiau, defnyddiwch frwsh asio glân i asio’r holl arlliwiau gwahanol hyn gyda’i gilydd.

Cam 13: Amlygwch betalau Eich Braslun Tiwlip

Yn y cam hwn, rydych chi'n mynd i greu uchafbwyntiau a gwead ar y petalau o eich darluniad tiwlip. Fe fydd arnoch chi angen brwsh cymysgu bach a naill ai paent gwyn neu oren ysgafn. Defnyddiwch yr offer hyn i gymhwyso llinellau gwead yn ofalus o fewn pob petal, gan greu cyfuniad meddal rhwng lliwiau.

Cam 14: Ychwanegu Ail Lliw at y Petalau Tiwlip

Mae gan flodyn ein llun tiwlip gyfuniad di-dor o liwiau. Yn y cam hwn, rydych chi'n mynd i roi rhywfaint o gysgod ar y tu mewn i'r blodyn tiwlip, a chymysgu rhywfaint o wyrdd golau i waelod y petalau. Dechreuwch gyda brwsh cymysgu bach a pheth paent du, ac ychwanegwch haenen ysgafn o gysgod o fewn pen y blodyn tiwlip. Ailadroddwch y cam hwn gyda pheth paent llwyd golau, a defnyddiwch y cysgod hwn i ychwanegu rhai cysgodion ysgafn i'r petalau allanol.

Gweld hefyd: Sut i Dynnu Grisiau - Canllaw i Greu Lluniad Grisiau Realistig

I gwblhau’r cam hwn, defnyddiwch frwsh asio bach a chymysgwch ychydig o baent gwyrdd ysgafn i waelod pen y blodyn yn ofalus.

Cam 15: Olrhain Dros yr Amlinelliad Tiwlip

Wrth inni ddod at ddiwedd ein tiwtorial ar sut i dynnu llun tiwlip, rydym yn mynd i gael gwared ar yr amlinelliad tywyll. Gyda brwsh miniog a'r lliw cyfatebolar bob pwynt o'r amlinelliad, olrheiniwch yn ofalus dros y llinellau du. Bydd hyn yn creu darlun diwlip realistig di-dor.

Cam 16: Rhowch y Cysgod Terfynol

Gyda brwsh asio meddal a pheint o baent coch tywyll, ychwanegwch haenen ysgafn o gysgod o amgylch amlinelliad y blodyn tiwlip. Gallwch hefyd ychwanegu rhai rhediadau gwead mewn coch tywyll ar y petalau.

Cam 17: Creu Uchafbwyntiau Terfynol

I gwblhau eich llun tiwlip, bydd angen brwsh mân a pheth paent gwyn arnoch. Gan ddefnyddio'r offer hyn, ychwanegwch rai uchafbwyntiau gwallt mân a llinellau gwead i'r braslun tiwlip cyfan.

Nawr rydych chi'n gwybod sut i dynnu llun tiwlip mewn 17 cam hawdd! O greu amlinelliad tiwlip syml i ychwanegu realaeth gyda lliw, mae creu darluniad tiwlip realistig yn hawdd i artistiaid o bob lefel. Gobeithiwn eich bod wedi mwynhau’r broses o dynnu llun tiwlip, a’ch bod yn cael eich cymell i ddysgu mwy am dynnu lluniau o flodau gwahanol. Mae gennym lawer mwy o diwtorialau lluniadu blodau y gallwch roi cynnig arnynt, felly gwiriwch nhw!

Ein Tiwtorialau Lluniadu Blodau

 • Lluniadu Blodau
 • Lluniad Hydrangea
 • Llun Blodau Lili
 • Lluniad Blodau Pabi
 • Arluniad Tegeirian
 • Lluniad Blodau Magnolia
 • Lluniad Blodau Hibiscus
 • Lluniad Lili Calla
 • Llun Blodau Lotus
 • Blodeuyn PeonyDarlun
 • Lluniad Cennin Pedr
 • Lluniad Dant y Llew
 • Lluniad Blodau Llygad y Dydd
 • Lluniad Blodau'r Haul
 • Lluniad Blodau Ceirios
 • Anghofiwch Fi-Nid Lluniad Blodau
 • <29

  Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

  Sut Ydych chi'n Creu Llun Tiwlip Realistig?

  Yr allwedd i greu realaeth yn eich darluniad tiwlip yw'r ffordd rydych chi'n defnyddio lliw i greu dimensiwn a gwead. Yn ein tiwtorial arlunio tiwlip, rydym yn eich arwain trwy'r broses o gyfuno lliwiau a chreu gwead realistig ar y petalau a'r dail.

  Pa Lliw Dylwn i Ddefnyddio ar gyfer Fy Braslun Tiwlip?

  Daw Tiwlipau mewn amrywiaeth eang o liwiau, gan gynnwys coch, melyn ac oren. Mae croeso i chi ddefnyddio unrhyw liw rydych chi'n ei hoffi! Mae ein tiwtorial darlunio tiwlip yn dangos i chi sut i dynnu twlip coch, ond mae'n ddigon hawdd i chi addasu'r cyfarwyddiadau ar gyfer unrhyw liw rydych chi'n ei hoffi.

John Williams

Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.