Sut i Dynnu Siarc - Creu Eich Darlun Siarc Realistig Eich Hun

John Williams 30-09-2023
John Williams

Mae arlunwyr yn aml yn edrych tua’r môr am ysbrydoliaeth, a gallwch ond dychmygu pam! Mae'r cefnfor yn llawn rhyfeddod a chyffro gyda rhywogaethau siarcod yn patrolio ein dyfroedd ledled y byd. Nid yw ond yn naturiol fod ein diddordeb yn y creaduriaid ffyrnig a hynod ddiddorol hyn wedi cynyddu dros y blynyddoedd. Yn y tiwtorial siarc hawdd hwn, byddwch yn dysgu sut i greu llun siarc realistig mewn 10 cam syml. Yma, byddwch yn dysgu hanfodion creu brasluniau cychwynnol i ychwanegu beiro a lliw at eich llun siarc.

Tiwtorial Lluniadu Siarc Hawdd mewn 10 Cam

Y tiwtorial cyflym a chyffrous hwn yn dangos i chi sut i dynnu siarc. Byddwch hefyd yn darganfod canlyniadau ychwanegu lliw tua diwedd eich llun i greu llun siarc unigryw realistig. Gyda'r deunyddiau sylfaenol wedi'u casglu isod, cyn bo hir gallwch chi ddechrau creu eich llun siarc hawdd mewn 10 cam syml!

Dewis Rhywogaeth Siarc

Dros 1000 o flynyddoedd yn ôl , roedd siarcod yn meddiannu ein cefnforoedd. Ar hyd y blynyddoedd, mae rhywogaethau siarcod wedi tyfu i dros 400 o fathau. Maent yn ddiamau yn anifeiliaid mwyaf ffyrnig yr olwg ar y dyfroedd. Dyna'r rheswm y bydd y tiwtorial hwn yn ymdrin â'r siarc Gwyn Mawr drwgenwog.

Anogir arsylwi ar lawer o wahanol fathau o siarcod a phenderfynu pa un sy'n ymddangos fel yr hyn yr ydych yn chwilio amdano - nid yn unig mewn ffyrnigrwydd - ond mewn ffurf, siâp, amaint.

Deunyddiau sydd eu Hangen ar gyfer Creu Braslun Siarc

Bydd y tiwtorial hwn yn ymdrin â hanfodion llunio braslun siarc i raddau uwch o realaeth . Argymhellir defnyddio deunyddiau ac offer y byddai'n well gennych eu defnyddio i greu lluniadau. Os ydych chi'n dal i ddysgu'r rhaffau, dyma'r deunyddiau sylfaenol y gallech eu defnyddio i greu eich llun siarc hawdd.

Rhestr o Ddeunyddiau ar gyfer Darlun Siarc

 • Dewis o papur
 • Pensiliau
 • Pensiliau
 • Tâp masgio
 • Rhwbiwr
 • Sharpener
 • Pren mesur
 • Delwedd neu dempled cyfeiriol siarc (dewisol)

Rhestr o Ddeunyddiau ar gyfer Ychwanegu Lliw at Eich Darlun Siarc (Dewisol)

 • Marcwyr lliw
 • Pensiliau lliw
 • Pensiliau lliw
 • Pensiliau dyfrlliw
 • Paent dyfrlliw
 • Brwshys paent
 • Cynhwysydd dŵr

17>

Camau ar gyfer Dysgu Sut i Luniadu Siarc

Unwaith y byddwch wedi dewis eich rhywogaeth ddewisol o siarc ac wedi casglu eich deunyddiau, gallwch osod eich man gwaith a dechrau creu eich llun siarc unigryw . Os ydych chi'n bwriadu creu llun siarc realistig, gallech chi weithio o ffotograff neu ddelwedd gyfeirio. Peidiwch â bod ofn plymio i mewn i'ch cynllunio!

Unwaith y byddwch wedi sefydlu ffurf sylfaenol yr anifail ac wedi gosodyr esgyll yn y mannau cywir, mae'n dod yn hawdd dysgu sut i dynnu siarc mewn dim o dro.

Cam 1: Tynnwch lun y Braslun Cychwynnol

Dechreuwch drwy dynnu llun y braslun cychwynnol yn ysgafn o gorff y siarc gyda phensil. Arsylwch gorff y siarc fel siapiau segmentiedig. Dylai'r siâp cyntaf a fapiwyd fod yn amlinelliad pigfain tebyg i ddeigryn wedi'i osod ar ei ochr. Dylai'r pen fod ychydig yn lletach yn ei ben ac yn gulach ar y pen cynffon.

Cam 2: Braslun yn y Llinell Ochrol

Braslun yn yr ochrol llinell sy'n rhedeg ar hyd y tagellau i'r pen cynffon. Mae'r llinell hon yn aml yn dechnegol anweledig ar siarcod, ond mae'n elfen bwysig sy'n ffurfio sylfaen y corff wrth greu eich braslun siarc. Bydd ei gynnwys yn eich llun o gymorth wrth ystyried siâp a symudiad eich siarc.

Cam 3: Braslun yn yr Esgyll

Dechreuwch drwy luniadu'r trionglog siapiau pob un o'r chwe esgyll gweladwy. Sylwch fod yr esgyll ychydig yn wahanol i'w gilydd gyda chyfrannau amrywiol. Rhoddir yr asgell ddorsal ar ben y corff, mae'r esgyll pectoral wrth ei ochr, ac mae'r tair asgell lai tuag at y gynffon. Meddyliwch am yr esgyll fel ffordd y siarc o lywio drwy'r dŵr.

Gweld hefyd: Celf Gyntefig - Archwiliad o wreiddiau Cyntefigaeth mewn Celf

Dylid eu braslunio mewn siapiau cilgant i ddangos sut mae'r siarc yn gallu pweru trwy gorff o ddŵr.

0>

Cam 4: Ychwanegu'r Nodweddion Wyneb

Tynnwch lun y tagellau yn gyntaf. Cymerwchnodyn o leoliad y tagellau ar eich rhywogaeth o siarc. Tynnwch lun nesaf yn y proffil, y trwyn neu'r trwyn, y geg, a'r dannedd. Sylwch fod gan y rhan fwyaf o siarcod orbit anhygoel o fawr, felly peidiwch â dal yn ôl ar ddynwared yr effaith hon yn eich llun siarcod.

Mae lleoliad y nodweddion wyneb hyn yn bwysig iawn i'w wneud yn iawn er mwyn i chi allu dweud yn union pa fath o siarc rydych chi'n ei ddal.

Cam 5: Tynnwch Amlinelliad Cywir o Siâp y Llygaid

Y llygaid yw'r nodwedd bwysig nesaf i'w gosod oherwydd mae siarcod yn tueddu i gyfathrebu eu ffyrnigrwydd trwy eu llygaid. Brasluniwch y cylch gweladwy ehangaf sy'n ffurfio'r llygad cyfan.

Yna tynnwch gylch llai arall o fewn yr un cyntaf. Nesaf, llenwch yr ail gylch gyda phensil a gadewch ddot gwyn bach i osod uchafbwynt a chreu dimensiwn o fewn y llygad. Dileu Unrhyw Linellau Pensil

Ar ôl arsylwi ar eich llun cychwynnol ac unwaith y byddwch yn hapus gyda sylfeini eich braslun siarc, gallwch ddechrau amlinellu eich cynllunio yn barhaol gyda beiro. Argymhellir cychwyn o'r chwith i'r dde os ydych chi'n llaw dde ac i'r gwrthwyneb.

Bydd hyn yn atal eich llun rhag smwdio wrth i chi weithio ar draws yr wyneb.

0>

Cam 7: Dechrau Ychwanegu Gwead at y Croen, Gweithio O Un Ochr i'rNesaf

Gan ddefnyddio’r dechneg o liwio a ddewiswyd gennych, dechreuwch ychwanegu gwead at groen y siarc gyda beiro. Yn yr uchafbwyntiau lle mae'r golau'n disgyn ar groen y siarc, bydd llai o glystyrau o wead, tra bydd angen mwy o fanylion ar weadau yn yr ardaloedd cysgodol.

Cam 8: Ychwanegu Cysgodion i'r Mannau Tywyllach a'u Cyfuno i'r Uchafbwyntiau

Arsylwch y rhannau o'r croen lle mae cysgodion yn sylweddol dywyllach. Edrychwch yn ofalus ar sut mae'r golau'n disgyn ac yn cwrdd â chorff eich siarc. Dechreuwch ychwanegu mwy o gysgod. Unwaith y bydd eich arlliwiau tywyllach yn eu lle, dechreuwch eu cymysgu â'r rhannau o'ch siarc sydd wedi'u hamlygu nes eich bod yn hapus gyda faint o fanylion a roddwyd.

Cam 9: Dechrau Ychwanegu Haenau o Lliw Gyda'r Defnyddiau a Ddewiswyd (Cam Dewisol)

Unwaith y byddwch yn fodlon ar eich darlun, gallwch ddechrau ychwanegu lliw at eich braslun siarc! Mae ychwanegu lliw at eich braslun yn creu llun siarc gwirioneddol gredadwy a realistig. Mae dyfrlliw yn gweithio'n drawiadol o dda gydag inc, felly argymhellir defnyddio pensiliau dyfrlliw neu baent os ydych wedi gwneud eich amlinelliad gyda beiros.

Arsylwch arlliw croen eich siarc a dechrau ychwanegu haenau cymedrol, gwanedig o dyfrlliw.

Cam 10: Defnyddio Arlliwiau Tywyllach o Lliw i Greu Dyfnder (Dewisol)

Ychwanegu arlliwiau tywyllach o liw i ardaloedd cysgodol eich siarc. Dylid diffinio'r adrannau hyn yn eichbraslun presennol ac yn hawdd ei adnabod. Bydd ychwanegu'r cyffyrddiadau olaf hyn o liw yn creu'r rhith o realaeth trwy'r siâp a'r ffurf. Bydd hyn yn gwneud eich braslun siarc yn ddimensiwn anhygoel ac yn ddieflig o gredadwy!

Gweld hefyd: Paentiadau Blodau Enwog - Edrych ar Baentiadau Blodau Gorau Hanes

Mae siarcod yn enghreifftiau gwych o'r cefnfor. Maent yn cael eu hadeiladu i bweru trwy symiau mawr o ddŵr, a gallwch weld hyn yn y ffordd y mae eu cyrff yn cael eu siapio a'u ffurfio. Mae'r tiwtorial hwn yn dangos pa mor hawdd y gall fod i greu llun siarc realistig trwy wneud yn siŵr bod eich braslun cychwynnol yn gymesur cyn ychwanegu eich amlinelliad parhaol. Nawr eich bod wedi cwblhau eich llun siarc hawdd mewn 10 cam syml, gallwch nawr ddechrau arsylwi creaduriaid môr eraill yr hoffech eu tynnu fel her newydd!

Cwestiynau Cyffredin

Sut i dynnu siarc gam wrth gam?

Os ydych chi am ddysgu sut i dynnu llun siarc realistig neu hyd yn oed luniad syml, yna mae gennych chi bopeth sydd angen i chi ei wybod yn y tiwtorial 10 cam hwn. Byddwch yn dysgu mai'r rhan bwysicaf yw cael eich braslun cychwynnol i lawr cyn gweithio ar fanylion eich siarc. Mae gennych hefyd yr opsiwn o ychwanegu lliw i weld sut y gall wirioneddol ddod â'ch siarc yn fyw!

Ydy hi'n Anodd Creu Braslun Siarc?

Gallai siarc yn hawdd fod yn anifail môr eithaf anodd i’w dynnu, ond gall fod yn syml iawn os dilynwch y camau syml i gael cyfrannau eich siarcbraslun yn iawn. Unwaith y bydd gennych siâp corff cywir eich math siarc, yn ogystal â'r esgyll a nodweddion wyneb yn eu lle, bydd gennych bopeth sydd ei angen arnoch i greu llun siarc hawdd.

John Williams

Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.