Sut i Dynnu Rhosyn - Creu Eich Lluniau Rhosyn Eich Hun

John Williams 30-09-2023
John Williams

Mae gan y rhosyn ystyr a symbolaeth arbennig mewn llawer o ddiwylliannau. I rai, mae'n cynrychioli harddwch a chariad. Gall hefyd gynrychioli perffeithrwydd, gras, a phob peth yn llawen mewn bywyd. Mae hyn yn ei gwneud yn symbol poblogaidd iawn i'w dynnu ymhlith llawer o artistiaid ac amaturiaid fel ei gilydd! Mae lluniadu rhosyn yn arbennig iawn; mae'n cynnwys llawer o fanylion, llawer o haenau ar ffurf petalau, yn ogystal â llawer o gysgod. Darllenwch ymlaen i ddysgu sut i dynnu llun rhosyn wrth i ni ddarparu camau manwl i chi ar sut i greu'r blodyn heriol hwn. Cyn bo hir byddwch chi'n deall sut i dynnu llun rhosyn yn berffaith, a hyd yn oed yn gallu paentio'r blodyn hardd hwn mewn dyfrlliw hefyd!

Tiwtorial Lluniadu Rhosyn Sengl Cam-wrth-Gam

Dilyn ymlaen a dysgu sut i dynnu llun a phaentio rhosyn realistig yn ein tiwtorial cam-wrth-gam llawn sy'n arddangos yr elfennau sylfaenol iawn o dynnu rhosyn realistig i fanylder a gwead yn ogystal â'r broses lliwio gyfan. Dysgwch sut i dynnu rhosyn realistig yn y ffordd hawdd gyda'n tiwtorial cam wrth gam llawn. Mae'r collage isod yn dangos pob cam a gymerwyd i gyflawni'r canlyniad terfynol, dilynwch ymlaen a byddwch chithau hefyd yn gallu tynnu llun a phaentio eich blodyn Rhosyn realistig eich hun!

Ar gyfer y llun rhosyn realistig cyntaf hwn, mae croeso i chi ddefnyddio unrhyw gyfrwng rydych chi'n teimlo'r mwyaf cyfforddus ag ef. Os ydych yn artist digidol, gallwch ddefnyddio tabled arlunio, neu gall mwy o artistiaid corfforol ddefnyddio paent, pensiliau,eich rhosyn dyfrlliw, cofiwch gadw mewn cof eich bod eisiau cysondeb dyfrllyd. Yn eich meddwl, lluniwch gylch.

 1. Dechreuwch ar ran fewnol y cylch gyda strociau cul, siâp cilgant.
 2. Fel chi cyrraedd rhan allanol y cylch, gallwch gynyddu eich strociau brwsh a'u gwneud yn fwy ac yn lletach.
 3. Peidiwch ag anghofio gorgyffwrdd petalau.
 4. <31

  Byddwch nawr yn gallu creu siâp rhosyn yn rhwydd!

  Cofiwch, tra byddwch yn paentio eich rhosyn rhydd mewn paent dyfrlliw, gallwch ddefnyddio'r hyn sydd a elwir yn dechneg gwlyb-ar-wlyb. Gellir cyflawni'r dechneg hawdd hon trwy gymryd dŵr i fyny gyda'ch brwsh ac yna trwy baentio rhosyn fel yr eglurwyd uchod, ond gyda dŵr yn unig (a dim paent).

  Yna, dewiswch eich paent dyfrlliw a chaniatáu i'ch brwsh i gymryd y lliw. Y cyfan a wnewch nawr yw cymhwyso'r lliw i'r un ardaloedd â'r mannau lle y gosodoch y petalau dŵr yn unig. Bydd hyn yn caniatáu graddiant hyfryd o liw tra bod y dŵr yn rhedeg yn anrhagweladwy ar draws yr wyneb.

  Techneg Gwlyb-ar-Sych: Peintio Rhosyn Manwl

  Gellir gweld y dechneg gwlyb-ar-sych fel y gwrthwyneb i'r dull gwlyb-ar-wlyb a nodir uchod. Gyda'r dull hwn, byddwch yn paentio ar bapur sych. Mae'r dull hwn yn caniatáu gwell rheolaeth a rhagfynegiad o ble bydd y lliw yn gwaedu yn ogystal â pha fath o raddiannau i'w disgwyl. I ddechrau,crëwch eich amlinelliad pensil bras o'r rhosyn.

  • Unwaith y bydd wedi'i gwblhau, byddwch yn dewis y lliw a'r cysgod ysgafnaf ar gyfer eich blodyn. Byddwch yn ofalus wrth benderfynu yn union ble mae'r rhannau mwyaf disglair o'r rhosyn. rhosyn yn. Gallai'r rhain fod yn ardaloedd gwyn, ac o'r cychwyn cyntaf rhaid eu heithrio o liw. Fel y gwyddom, dylem bob amser ddechrau gweithio gyda lliwiau golau cyn symud ymlaen yn dywyll. Byddwch yn cael trafferth ysgafnhau ardaloedd sy'n rhy dywyll, ond gellir tywyllu rhai ysgafnach yn hawdd. Gan ddefnyddio'ch tôn ysgafnaf, lliwiwch eich rhosyn cyfan mewn paent, gan gofio cau allan yr ardaloedd gwyn.

  • Parhewch â'ch paentiad o'r ysgafnaf i'r tywyllaf . Cofiwch y bydd paent dyfrlliw yn ymddangos yn ysgafnach unwaith y bydd yn sych. Felly, efallai y bydd angen i chi hyd yn oed ail-cotio'r paent unwaith y bydd wedi sychu er mwyn cael y cysgod tywyll perffaith.
  • Fel sy'n wir am y rhan fwyaf o flodau, ardaloedd tywyllaf rhosyn yw ei betalau a'i strwythurau mwyaf mewnol. . Cofiwch fod yr ardaloedd hyn yn cynnwys y rhai lle mae'r petalau'n cwrdd â'i gilydd, yn ogystal â'r mannau lle maent yn cael eu dal gyda'i gilydd wrth y coesyn. Dylai'r ardaloedd hyn fod ychydig yn dywyllach o ran naws na'r tôn sylfaen a ddefnyddir ar gyfer eich rhosyn.

  Gan ddefnyddio ychydig bach o baent lliw pridd tywyllach, gallwch chi dywyllu rhywfaint o'r rhosyn. Mae Brown yn opsiwn da ar gyfer hyn.

   29> Wrth i ni gyrraedd ein haen nesaf o beintio dyfrlliw, rydym yn cyrraedd yn adrannau yrhosyn nad yw'n dywyll nac yn olau. Yma, byddwn yn rhoi haen o liw yn fwy dwys - dylai fod yn arlliw yn dywyllach na'n tôn sylfaen.
  • Bydd pob un o'n lliwiau gwahanol nawr byddwch yn pylu i'ch gilydd cyn lleied, gan arwain at drawsnewidiadau a graddiannau hardd. Mae'r rhosyn yn dechrau cymryd ffurf iawn! Os ydych chi am greu ychydig mwy o bylu, dim ond llaithwch eich brwsh a'i gymhwyso i'r ardaloedd rydych chi eu heisiau. Bydd hyn yn helpu i ddod â'r lliwiau hynny i mewn i'w gilydd, gan eu cyfuno ychydig yn fwy.
  • Efallai y byddwch yn sylwi bod angen rhywfaint o ailweithio ar rai o'ch ardaloedd tywyllach. Gallwch gyfuno a chymhwyso lliwiau amrywiol a arlliwiau, neu hyd yn oed yn caniatáu i'r celf i sychu cyn gwneud cais mwy. Bydd hyn yn eich galluogi i greu llawer iawn o ddyfnder a mynegiant yn eich gwaith celf dyfrlliw rhosyn.

  Erbyn hyn, byddwch yn gallu gweld cyferbyniad y tywyllwch a'r golau o fewn petalau'r rhosyn. .

  • Nawr yw'r amser i fynd yn ôl i gymhwyso'ch tôn sylfaenol ar eich rhosyn lle bynnag y teimlwch fod angen rhywfaint o ddisgleirio lliw.

  • A, rydych chi bron â gorffen! Unwaith y bydd yn sych, y cyfan sydd ar ôl i'w wneud yw dileu unrhyw linellau pensil gweladwy ar eich gwaith celf.<30

  29> Wrth edrych ar y llun uchod, byddwch yn gallu sylwi bod angen mwy o wrthgyferbyniad, a bod angen ysgafnhau a meddalu bydd yr argaen yn ei orffen yn braf.
 5. Efallai ei fodangenrheidiol i osod eich paentiad gorffenedig i lawr ac edrych arno o bersbectif arall. Bydd hyn yn eich helpu i sylwi ar unrhyw gamgymeriadau a chamgymeriadau cyfrannol posibl a oedd yn anoddach eu gweld yn agos. Gwnewch yn siŵr ei fod yn hollol sych cyn ychwanegu unrhyw gyffyrddiadau gorffen terfynol.
 6. Da iawn – mae eich lluniad rhosod bellach wedi ei gwblhau! <3

  Awgrymiadau ar gyfer Gwneud Lluniadu Rhosyn yn Hawdd

  • Pan ddechreuwch beintio rhosod am y tro cyntaf, dylech geisio dod o hyd i ddelwedd ac arddull yr un yr ydych yn ei hoffi orau, ac yna ceisiwch ei ail-greu rhosyn union. Cofiwch: Peidiwch â phostio delweddau o'r rhain ar-lein, oherwydd mae'n bosibl y bydd yr artist gwreiddiol yn gallu ffeilio trosedd hawlfraint yn eich erbyn os nad ydych yn sôn amdanynt neu'n eu credydu fel eich ysbrydoliaeth.
  • Mae'n bwysig iawn edrych mor fanwl ag y gallwch ar y ddelwedd er mwyn ei hail-greu hyd eithaf eich gallu.
  • Awgrym arall yw chwilio am ffotograffau o rosod i ddefnyddio cyfeirnod. Mae hyn oherwydd bod defnyddio rhosyn byw go iawn o'ch blaen yn gallu bod yn anodd. Mae'n llawer haws defnyddio delwedd o rosyn yn lle, yn enwedig o ran cyfraneddau.
  • Ymarfer, ac yna ymarfer rhai mwy! Unwaith y byddwch yn teimlo'n fwy hyderus yn eich llun o sgiliau rhosyn, gallwch symud ymlaen i ddefnyddio blodyn neu rosyn byw yn hytrach na delwedd os dymunwch!

  Paentio yn gyffredinol, ond yn enwedig themâufel rhosod a natur, yn gallu bod yn brofiad hyfryd, tawel, ac ymlaciol! Trwy ddilyn ein canllaw hawdd ar sut i dynnu rhosyn gam wrth gam, byddwch ymhell ar eich ffordd i dynnu llun rhosyn hardd mewn dim o amser. Cofiwch ymarfer a chael hwyl!

  Ein Tiwtorialau Arlunio Blodau

  • Sylfaenol ar Luniadu Blodau
  • Arlunio Tiwlip
  • Lluniad Hydrangea
  • Lluniad Blodau Lili
  • Lluniad Blodau Pabi
  • Lluniad Tegeirian
  • Lluniad Blodau Magnolia
  • Lluniad Blodau Hibiscus
  • Llun Calla Lily
  • Llun Blodau Lotus
  • Lluniad Blodau Peony
  • Llun Cennin Pedr
  • Lluniad Dant y Llew
  • Lluniad Blodau Llygad y Dydd
  • Lluniad Blodau'r Haul
  • 1>Lluniad Cherry Blossom

  Gweld hefyd: Celf Neolithig - Archwiliad o Gelf y Cyfnod Neolithig

  Josephine Cordes

  Pan oedd Josephine Cordes mewn ysgol elfennol yn unig, roedd hi sylwodd yr athrawes ar ei dawn gynhenid ​​i gelfyddyd. Anogodd rieni Josephine i ddod o hyd i ffordd i feithrin y dalent hon. Felly, daeth Josephine i ben gan dreulio amser gyda pheintiwr benywaidd oedrannus unwaith yr wythnos trwy gydol ei blynyddoedd ysgol, hyd nes iddi raddio o'r ysgol uwchradd. Dysgodd yr arlunydd hwn y pethau sylfaenol i Josephine, a thrwy hyn y darganfu ein hartist ifanc ei chariad at ddyfrlliw.

  Er ei dawn amlwg, astudiodd Josephine yn y diwedd.deintyddiaeth ar ôl graddio, peidio â chodi brwsh paent unwaith trwy gydol ei gyrfa fel myfyriwr a gweithio. Yn wir, enillodd ei doethuriaeth a thrwydded i ymarfer a gweithiodd fel deintydd am dair blynedd. Yna priododd Josephine yn 2009 a rhoi genedigaeth i dri o blant. Dim ond blynyddoedd yn ddiweddarach yn 2016 y dechreuodd Josephine ymarfer llythrennu â llaw , gan ailfywiogi ei hangerdd am beintio.

  Ers hynny, mae Josephine Cordes wedi bod yn archwilio ac yn gweithio gyda dyfrlliwiau unwaith eto, hogi ei sgil trwy ymchwil ac ymarfer. Nid yw Josephine yn cyfyngu ei hun i ddyfrlliw yn unig, fodd bynnag, gan ei bod hefyd yn mwynhau paentio â chyfryngau acrylig a gouache hefyd. Mae Roses bob amser wedi bod yn bwnc hynod ddiddorol i Josephine, a dyna'r rheswm y tu ôl i'w chymhelliant i astudio llawer o wahanol ddulliau er mwyn datblygu ei steil ei hun. Heddiw, mae Josephine yn byw yng nghefn gwlad Sacsoni Isaf gyda’i theulu, a’i breuddwyd yw bod yn berchen ar stiwdio fach.

  //www.instagram.com/kreativkanal_

  neu farcwyr lliwio.

  Cam 1: Dechreuwch trwy Dynnu Petal yr Ochr Dde

  Rydym yn dechrau ein darluniad rhosod trwy dynnu'r petal ochr gyntaf ar ochr dde'r dudalen. Dechreuwch trwy ddod o hyd i ganol eich cynfas lluniadu, ac i'r dde ohono, tynnwch y petal cyntaf. Dylai gwaelod y petal hwn fod yn eithaf llydan, ac yna mynd yn gulach wrth iddo droi i fyny ac o gwmpas.

  Gweld hefyd: Celf Naïf - Darganfod Arddull y Ffurf Gelf Peintio Naïf

  Ychydig cyn brig y petal, crëwch groesiad, gan roi'r argraff bod petal y rhosyn yn plygu tuag allan.

  Cam 2: Llunio'r Petalau Rhosyn Gwaelod

  Gallwch nawr adeiladu siâp gwaelod y lluniad rhosod realistig trwy siapio petal rhosyn mawr arall . Dylai'r petal mawr hwn gromlinio i lawr y gwaelod ac yn ôl i fyny'r ochr chwith. Yna gallwch chi gromlinio'r brig i lawr ychydig, gan greu siâp tebyg i gwpan. Yn olaf, gorffennwch y petal rhosyn gwaelod trwy ychwanegu gwefus i'r brig.

  Cam 3: Amlinellwch Petalau Uchaf Eich Darlun Rhosyn

  Mae'r cam nesaf hwn yn eithaf hir a chymhleth ac yn ychwanegu dyfnder dimensiwn i'ch llun o Rhosyn. Byddwch yn sylwi ein bod yn gadael union leoliad a siâp petalau i fyny i chi fel bod eich llun rhosyn realistig yn unigryw. Ynghlwm wrth y gwaelod a'r petalau ochr, gallwch nawr dynnu'r petalau allanol sy'n weddill o'ch darlun rhosyn.

  Dylai'r petalau hyn fod mewn haenau ar wahân, ond ni ddylent orgyffwrdd.

  Cam 4: Tynnwch lun yPetalau Mewnol Eich Braslun Rhosyn

  Rydym nawr yn gorffen blodyn eich llun rhosyn hawdd trwy ychwanegu'r petalau mwyaf mewnol. Gan ddefnyddio llinellau crwm a bwa llai, crëwch y rosebud. Unwaith eto, ni ddylai'r petalau mewnol hyn o'ch darlun rhosyn orgyffwrdd.

  Cam 5: Amlinellwch Coesyn Eich Darlun Rhosyn

  Nawr gan fod y lluniad rhosyn hawdd wedi'i gwblhau, mae'n bryd tynnu llun y dail a'r coesyn . O amgylch gwaelod eich braslun o rosod, tynnwch lun y sepalau pigog sy'n pwyntio tuag allan.

  Gallwch orffen amlinelliad eich llun o rosyn trwy dynnu'r coesyn o waelod y blodyn.

  Cam 6: Gosod Côt Lliw Sylfaenol Eich Braslun Rhosyn

  I ddechrau lliwio eich llun o rosyn, dewch o hyd i arlliw coch llachar a defnyddio brwsh peintio rheolaidd i roi cot wastad ar wyneb cyfan y blodyn. Gwnewch yn siŵr nad oes unrhyw blotiau yn y gôt.

  Cam 7: Lliwio Darlun Dail y Rhosyn

  Rydym nawr yn mynd i roi'r gôt lliw sylfaen ar sepalau a choesyn eich rhosyn hawdd arlunio. Defnyddiwch baent gwyrdd golau a brwsh mân iawn, a rhowch gôt o liw gwastad ar ddail eich llun rhosyn.

  Cam 8: Amlinellu Eich Darlun Rhosyn Realistig

  Yn y cam hwn, rydych chi'n mynd i ychwanegu diffiniad at y petalau rhosyn gan ddefnyddio cyfuchlinio. Dewch o hyd i frwsh cymysgu bach a lliw llwyd tywyll o baentar gyfer y cyfuchlinio. Cymhwyswch y lliw hwn yn ysgafn o amgylch ardaloedd mewnol y petalau canol, o amgylch yr ymylon, ac ar yr ardaloedd rhwng haenau petalau. Rhowch y cyfuchliniau'n ysgafn, gan ganiatáu i'r gôt lliw sylfaen ddangos drwodd.

  I wneud y cyfuchlinio yn llyfn, gallwch ei gymysgu â brwsh cymysgu sych a glân.

  Cam 9: Dyfnhau y Cysgod

  Yn y cam hwn, rydych chi'n mynd i ddyfnhau'r cysgodion yn eich llun rhosyn gyda chyffyrddiad o baent du a brwsh asio bach. Dewch o hyd i ardaloedd tywyllaf eich cyfuchliniau, a rhowch rai cysgodion du ar yr ardaloedd hyn. Cymysgwch ef yn ysgafn, i greu graddiant o gysgodion. I orffen y cam, defnyddiwch frwsh asio bach a pheth paent llwyd i gymhwyso llinellau gwead ysgafn i brif gorff lluniad y rhosyn.

  Cam 10: Amlygu Eich Darlun o Rosyn

  Gallwch nawr ddefnyddio brwsh cymysgu bach glân a pheth paent gwyn i ychwanegu ychydig o uchafbwyntiau ar hyd ymylon pob petal. Gallwch ddefnyddio'r cysgod amlygu hwn i ddiffinio ymylon cyrlio uchaf pob petal, gan ychwanegu at y diffiniad rhyngddynt.

  Cam 11: Cysgodi Coesyn Eich Braslun Rhosyn

  Gan ddefnyddio brwsh blendio bach a pheth paent gwyrdd tywyllach, ychwanegwch haenen ysgafn o gysgodi i'r sepalau a choesyn eich llun rhosyn. Dylai'r gôt lliw cyntaf fod yn weladwy o hyd.

  Cam 12: Ychwanegu Uchafbwyntiau i'r Coesyn

  Gallwch nawr ychwanegu rhai uchafbwyntiau gwyn ar hyd ymylon y coesyn ac ar sepalau eich llun rhosod hawdd.

  Cam 13: Gorffen Eich Llun o Rosyn

  I orffen eich lluniad rhosyn hawdd, gallwch nawr naill ai ddileu neu olrhain yr amlinelliadau. Os ydych chi'n defnyddio tabled lluniadu digidol, gallwch chi dynnu'r haen amlinellol o'ch llun. Os ydych chi'n gweithio gyda chyfrwng corfforol, defnyddiwch frwsh mân a'r lliw cyfatebol ar bob pwynt o'r amlinelliad i olrhain yn ofalus drosto.

  Dylai hyn greu darluniad rhosod di-dor terfynol.

  Dyma chi, llun rhosyn hardd a hawdd mewn 13 o gamau syml. Os oes gennych ddiddordeb mewn dysgu sut i beintio rhosyn mwy hylif a llai diffiniedig, yna daliwch ati i ddarllen ein tiwtorial lluniadu rhosod hawdd!

  Sut i Beintio'r Rhosyn Perffaith

  Pan mae'n yn dod i beintio rhosyn, yn enwedig un wedi'i baentio â dyfrlliw, mae gennych chi ddau lwybr y gallwch chi eu dilyn. Cyn i chi adael i'ch creadigrwydd eich goddiweddyd, mae'n bwysig edrych ar y ddau ddull a gallu gwahaniaethu rhyngddynt. Fel y gwelir yn y ddelwedd uchod, rhosyn dyfrlliw â steil llac yw’r union beth y gallech feddwl – nid oes ffurf anhyblyg. Er mwyn gallu gweithredu'r arddull hon yn iawn, bydd angen i chi ddeall anatomeg rhosyn yn eithaf da. Dyma fellymae pob strôc brwsh wedi'i osod yn gywir i ffurfio petalau'r rhosyn.

  Cynrychioliad Manwl o Rosyn Dyfrlliw

  Lluniau rhosyn mwy manwl yw'r rhai sy'n edrych yn fwy realistig. Yn gyntaf, dechreuwch drwy fraslunio eich llun rhosyn gyda phensil. Ar ôl ei gwblhau, byddwch yn gallu creu rhosyn yn union yn ei holl gyferbyniad. Y syniad yw gallu creu rhosyn dyfrlliw sydd mor realistig â phosib, i gyd heb edrych fel ffotograff go iawn o un.

  Mewn geiriau eraill, rydych chi am dalu sylw i'r petalau a manylion da heb eu gorwneud hi. Peidiwch â phoeni os byddwch yn gadael petal neu ddeilen allan, yr hyn sy'n bwysig yw siâp y cynnyrch terfynol.

  Offer y Bydd eu hangen arnoch i Dynnu Rhosyn

  Rydym wedi creu rhestr o'r cyfan y deunyddiau y bydd eu hangen arnoch i dynnu llun y blodyn cain hwn. Bydd angen popeth ar y rhestr hon yn barod cyn symud ymlaen i'r cyfarwyddiadau cam wrth gam ar gyfer lluniadau rhosod. Byddwch hefyd yn dysgu sut i dynnu llun rhosyn a chwblhau'r rhosyn mewn dyfrlliw.

  Y Papur Cywir

  Mae'n hanfodol eich bod yn defnyddio'r papur cywir pan gwneud unrhyw baentiad dyfrlliw. Efallai y byddwch yn ei chael hi'n anodd cyrraedd y graddiant dymunol os byddwch yn defnyddio'r papur anghywir. Mae hyn oherwydd wrth beintio gyda dyfrlliwiau, rydych chi'n defnyddio llawer o ddŵr. Er mwyn dysgu sut i dynnu rhosyn yn iawn, rhaid dewis y papur cywir yn gyntaf. Mae dewis papur dyfrlliw o ansawdd da ynhynod o bwysig! Os hoffech chi gael ychydig mwy o fewnwelediad i sut mae dyfrlliwiau'n cael eu gwneud, cymerwch gipolwg cyflym ar ein tiwtorial defnyddiol ar gyfer paentio dyfrlliw.

  Y Pensiliau Perffaith

  Mae'n bwysig iawn cael y papur cywir. , felly hefyd cael y pensiliau cywir. Ac mae hynny'n golygu pensiliau o ansawdd uchel! Mae'n ddefnyddiol cael pensiliau amrywiol mewn gwahanol feintiau plwm a thrwch, gan y bydd hyn yn eich helpu i ddod o hyd i'r hyn sydd orau gennych ar gyfer y gwahanol luniadau rydych chi'n eu creu. Bydd pob pensil yn ei feddalwch amrywiol yn cynnig canlyniadau amrywiol i chi. Er y gall lluniadau rhosod ymddangos fel tasg syml, nid yw cael cwpl o opsiynau ar gyfer pensiliau byth yn beth drwg!

  Y Brws Delfrydol

  Mae yna ystod eang o ddewisiadau o ran y brwshys dyfrlliw gorau . Er y gall fod brwsys synthetig addas ac o ansawdd uwch ar y farchnad y dyddiau hyn, nid oes dim byd yn cymharu â brwsh da wedi'i wneud o ffibrau naturiol. Wedi dweud hynny, os ydych ar gyllideb, bydd brwsh synthetig o ansawdd da hefyd yn gwneud hynny. Os yn bosibl, gall cael ystod eang o frwshys mewn llawer o feintiau, siapiau a thrwch eich helpu i beintio'r rhosyn perffaith gyda'i holl fanylion ac effeithiau manylach.

  The Proper Paints

  Ceisiwch defnyddiwch baent o'r ansawdd gorau posibl y gallwch ei fforddio, oherwydd y paentiau gradd artist drutach sy'n cynnwys mwy o bigmentau, gan ddarparu paent mwy bywiog, hirhoedlog.lliw. Wedi dweud hynny, tra'ch bod chi'n dal i ddysgu'r manylion am beintio rhosyn dyfrlliw , mae'n berffaith iawn dechrau gyda phaent rhatach sydd wedi'u hanelu'n fwy at ddechreuwyr. Byddwch yn gallu cymysgu a chyfateb arlliwiau a lliwiau yn hawdd dim ond drwy ychwanegu mwy o ddŵr at yr un lliwiau.

  Offer Eraill y Efallai y bydd eu hangen arnoch

  Wrth gwrs, bydd angen mwy na phaent yn unig, papur, a brwshys! Mae'n bwysig bod yn barod a chael eich holl ddeunyddiau ac offer ychwanegol yn barod ac o fewn cyrraedd. Bydd angen cwpl o offer ychwanegol ar gyfer eich paentiad dyfrlliw, fel tywel cegin ar gyfer blotio, rhywfaint o ddŵr mewn gwydr i wlychu a rinsio eich brwsh paent, a rhwbiwr ar gyfer gweithio ar eich llun rhosod syml.

  A Step- Canllaw Wrth Gam ar Sut i Dynnu Rhosyn

  Yn Barod? Mae'n bryd casglu'ch holl offer a thynnu llun eich rhosyn cyntaf un! Nawr eich bod yn deall yr holl agweddau sydd eu hangen ar gyfer eich creadigaeth, y cyfan sydd ar ôl yw dilyn ein camau syml, a chyn bo hir bydd gennych eich llun dyfrlliw rhosyn perffaith.

  Braslun y Rhosyn

  Yn gyntaf, dewiswch bensil manylach ar gyfer y cam pwysig hwn, a gofalwch eich bod yn pwyso'n ysgafn yn unig, gan y bydd hyn yn caniatáu ichi ddileu unrhyw gamgymeriadau. Bydd hyn hefyd yn sicrhau nad yw'r pensil yn dangos trwy'r paent dyfrlliw. Mae'r braslun cyntaf hwn i'w ddefnyddio ar gyfer y cyfeiriadedd bras, ac felly byddwch chi'n gallu dileu unrhyw bensil sy'n dangosar ôl gorffen gyda'r paent.

  Gyda rhai mathau o bapur, efallai na fyddwch yn gallu dileu marciau pensil yn hawdd iawn, felly mae hyn yn rhywbeth i'w ystyried. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n defnyddio lliw sy'n debyg i'r lliw rydych chi'n bwriadu ei ddefnyddio ar gyfer eich rhosyn. Os dymunwch, fe allech chi hefyd olrhain amlinelliad o rosyn sydd wedi'i dynnu'n barod.

  Cofiwch, does dim byd o'i le ar yr angen i olrhain i ymarfer – gall eich helpu chi i ddysgu a gwella'ch llun. sgiliau yn y tymor hir.

  Cysgod a Golau Diffiniad

  Wrth edrych yn fanwl ar rosyn, byddwch yn gallu pennu a nodi yn union ble mae'r cysgodion yn ffurfio, neu yn geiriau eraill, lle mae llai o olau yn cyrraedd. Bydd y rhannau lleiaf cysgodol yn fwyaf disglair. Mae'r cam hwn yn hanfodol; mae'n bwysig bod yn gywir wrth arsylwi cysgod a golau, yn enwedig os ydych am i'ch rhosyn edrych yn fywiog a bod â dyfnder.

  Techneg Gwlyb-ar-Wlyb: Peintio Rhosyn â Steil Llac

  Pryd yr ydych yn edrych ar rosyn, y mae yn amlwg fod y petliau mwyaf mewnol yn dynnach ac yn nes at eu gilydd. Mae hyn hefyd yn golygu nad yw golau yn cyrraedd yr ardal hon mor hawdd. Wrth i'r rhosyn ddatblygu ar yr ardaloedd allanol, mae mwy o olau yn taro'r petalau hyn. Felly, bydd pob un o'r petalau hyn yn ysgafnach o ran lliw. Cofiwch, mae yna lawer o orgyffwrdd hefyd rhwng petalau wrth wneud lluniad o rosyn.

  Ar ôl i chi ddewis y lliw byddwch chi'n ei ddefnyddio ar gyfer

John Williams

Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.