Sut i Dynnu Pysgodyn Aur - Braslun Pysgod Anifeiliaid Anwes Cam-wrth-Gam

John Williams 25-09-2023
John Williams

Anifeiliaid anwes hoffus gyda graddfeydd disglair hardd, pysgod aur yw rhai o'r pysgod mwyaf poblogaidd ledled y byd. Ydych chi erioed wedi bod eisiau creu braslun pysgodyn aur ond ddim yn gwybod ble i ddechrau? Os yw hynny'n wir, mae gennym y tiwtorial perffaith i chi. Yn y tiwtorial cam wrth gam hwn, rydyn ni'n rhoi'r holl awgrymiadau a thriciau gorau i chi ar gyfer creu llun pysgod aur realistig.

Tiwtorial Lluniadu Pysgod Aur

Er y gall pysgod aur ymddangos yn frawychus i'w dynnu, mae ein tiwtorial lluniadu pysgod aur yn rhannu'r broses yn gamau hawdd eu dilyn. Yn y tiwtorial hwn, byddwch nid yn unig yn dysgu sut i dynnu llun pysgodyn aur, ond byddwch hefyd yn cael cyfle i ymarfer rhai technegau lluniadu a lliwio manwl iawn. Byddwch hefyd yn gallu ymarfer y sgil o ddefnyddio llinellau adeiladu. Mae llinellau a siapiau adeiladu yn rhan hanfodol o'n proses arlunio. Byddwch yn gweld sut rydym yn rhannu'r siâp cyffredinol yn rhannau ar wahân, a bydd hyn yn eich helpu i wneud yr un peth ar eich pen eich hun yn y dyfodol. Mae 18 cam gwahanol yn y tiwtorial hwn, ac ar y diwedd, bydd gennych luniad fel hwn.

Gallwch ddilyn y tiwtorial hwn gan ddefnyddio unrhyw gyfrwng a ddewiswch. Dyluniwyd y tiwtorial ar dabled graffeg, ond gallwch ddefnyddio pensil, dyfrlliw, neu baent acrylig heb orfod addasu'r cyfarwyddiadau.

Cam 1: Adeiladu Prif Gorff y Pysgodyn Aur

Y cam cyntaf yn tynnu llun unrhyw unmwy o fanylion i wneud i'r realaeth yn y darlun hwn ganu. Defnyddiwch frwsh mân iawn neu feiro gwyn, a'i ddefnyddio i dynnu rhai strociau tenau a miniog iawn trwy'r gynffon a'r esgyll. Rydych chi eisiau i'r strociau gwallt hyn lifo tuag at gefn y llun.

Pan fyddwch chi wedi tynnu'r llinellau gwallt gwyn, gallwch chi wedyn wneud yr un peth gyda chysgod oren tywyllach, ond gan ddod â'r cysgod. o rannau tywyllach yr esgyll a'r gynffon i'r rhannau gwyn.

Cam 17: Cwblhau Cysgod y Pysgod Aur

I ychwanegu'r cyffyrddiad realistig terfynol i'ch llun pysgodyn aur, defnyddiwch y swm lleiaf o baent du i cysgodi gwaelod y pysgodyn aur erioed-mor-ychydig. Yn syml, rydych chi eisiau rhoi'r argraff o gysgod a dimensiwn, byddwch yn ofalus i beidio â gorlethu'ch llun. Gallwch hefyd ychwanegu ychydig o gysgod o amgylch y llygaid a thagellau i gyfuchlinio'r wyneb ychydig yn fwy.

Cam 18: Tynnu'r Amlinelliad ac Edmygu Eich Braslun Pysgod Aur

Mae cam olaf hwn sut i lunio tiwtorial pysgodyn aur yn golygu tynnu'r amlinelliad. Os nad ydych am gael gwared ar yr amlinelliad, mae croeso i chi ei gadw. Fodd bynnag, os ydych chi'n chwilio am yr ymdeimlad mwyaf o realaeth, cael gwared ar yr amlinelliad yw'ch bet gorau.

I gadw eglurder eich amlinelliad unwaith y byddwch wedi tynnu'r du, gallwch ddefnyddio cyffyrddiad oren ysgafn iawn ar frwsh mân i amlinellu eichpysgodyn aur.

Da iawn, rydych chi wedi cyrraedd diwedd y tiwtorial manwl hwn ar sut i dynnu llun pysgodyn aur! Gobeithiwn eich bod wedi mwynhau'r broses a'ch bod yn hapus gyda'ch darn celf pysgodyn aur terfynol.

Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

A yw'n Anodd Creu Gweithiau Celf Pysgod Aur?

Mae gan Goldfish lawer o fanylion bach y mae angen i chi eu cael yn gywir, ond nid yw'n anodd hoelio'r rhain os dilynwch ein tiwtorial lluniadu pysgod aur cam-wrth-gam manwl.

Gall Rwy'n Defnyddio'r Un Broses Lluniadu i Dynnu Pysgod Arall?

Yn bendant, gallwch chi ddefnyddio egwyddorion sylfaenol y tiwtorial hwn i dynnu llun mathau eraill o bysgod. Bydd angen i chi ddod o hyd i ffotograffau cyfeirio ar gyfer y pysgod eraill i ddarganfod faint o esgyll sydd ganddyn nhw, ble maen nhw, a sut maen nhw wedi'u lliwio.

anifailneu wrthrych yw dod o hyd i siâp adeiladwaith a fydd yn gweithio fel sail i'r prif siâp. Ar gyfer pysgodyn aur, mae'r cam hwn yn eithaf syml. Mae pysgod aur, wrth eu sylfeini, yn hirgrwn eu siâp. O'r herwydd, rydyn ni'n mynd i ddefnyddio siâp hirgrwn hir fel siâp adeiladu prif gorff y pysgodyn aur. Rydych chi eisiau i'r hirgrwn hwn fod ychydig yn ongl i lawr tuag at ochr dde'r cynfas.

Ar gyfer y cam hwn, fodd bynnag, rydych chi am sicrhau eich bod yn tynnu llun eich hirgrwn yng nghanol eich cynfas. Mae angen i chi wneud yn siŵr eich bod yn gadael digon o le ar bob ochr i'r hirgrwn ar gyfer rhannau eraill o gorff y pysgodyn aur.

Cam 2: Llunio Asgell Uchaf y Pysgodyn Aur

Yn yr ail gam hwn, rydyn ni'n mynd i dynnu llun siâp adeiladwaith ar gyfer yr asgell fawr ar pen cefn y pysgodyn aur. Dechreuwch yng nghanol y prif gorff hirgrwn, a chrymwch y llinell i fyny, drosodd ac i lawr eto i bwynt ychydig uwchben cefn yr hirgrwn. Yna, dewch â'r llinell hon yn ôl yn araf i frig y prif gorff hirgrwn gyda chromlin fechan.

Mae'r siâp adeiladu rydyn ni'n ei ddefnyddio yn fwy o siâp llawrydd, felly efallai y bydd yn cymryd cwpl o yn ceisio ei gael yn berffaith.

Cam 3: Lluniadu Prif Asged Gwaelod y Pysgod Aur

Bydd angen i chi ddileu eich sgiliau llawrydd eto ar gyfer y cam nesaf hwn. Gallwch chi ddechrau eto ym mhwynt canolog gwaelod hirgrwn prif gorff. Cymerwch y llinell hon i lawr ynllinell weddol syth sy'n troi ychydig tua chefn y pysgodyn aur. Yna, gallwch ddod â'r llinell yn ôl bron yn syth i fyny tuag at y brif hirgrwn, ond yn union cyn i chi gyffwrdd â'r hirgrwn, trowch y llinell tua'r blaen ac i fyny.

Eto, efallai y gwelwch fod angen i ddileu ac ail-dynnu'r llinell hon ychydig o weithiau cyn eich bod yn hapus gyda'r siâp terfynol. Cymerwch olwg ar ein hesiampl isod os oes angen.

Cam 4: Llunio Asgell Gwaelod Eilaidd y Pysgod Aur

Mae gan bysgod aur fawreddog mewn gwirionedd cyfanswm o chwe esgyll, gan gynnwys pâr mawr ar eu boliau. Yr asgell waelod fawr a dynnodd yn y cam olaf yw'r un agosaf o'r pâr, felly mae'n fwy na'r un rydyn ni'n mynd i'w thynnu nawr. Rydych chi'n mynd i ailadrodd y broses o'r cam blaenorol ond ar raddfa lai. Mewn gwirionedd, dylai'r asgell pysgod aur ail waelod hwn fod tua hanner maint yr un cyntaf. Un peth pwysig i'w nodi yw y dylech ddechrau'r ail asgell hon ychydig o flaen yr un gyntaf.

Gobeithio y gwelwch fod tynnu'r ail asgell hon yn llawer haws na'r gyntaf. Os bu'n rhaid i chi ail-dynnu'r gyntaf ychydig o weithiau hefyd, yna dylai'r ail asgell hon fod wedi bod yn llawer haws, a hynny o arfer!

Gweld hefyd: "No. 5" gan Jackson Pollock - Dadansoddiad Peintio Manwl Rhif 5

Cam 5 : Llunio Esgyll y Pysgodyn Aur

Yn ogystal â'r prif asgell ar y cefn a'r ddwy brif asgell ar waelod corff y pysgodyn aur, rydym hefydangen ychwanegu'r ddwy asgell ochr lai. Mae'r esgyll ochr hyn yn dod allan o ochr corff y pysgodyn aur, ac mae hyn yn cyflwyno ein hangen cyntaf am bersbectif.

Gan ein bod yn edrych ar y pysgodyn aur o'r naill ochr, fe welwn ddechrau'r asgell un ochr wrth iddo ddod allan o ystlys y pysgodyn aur, ond dim ond blaen yr asgell ochr arall a welwn wrth iddo godi o dan y pysgodyn aur.

Dechreuwch drwy dynnu'r asgell ar yr ochr yn nes i Defnyddio. Dechreuwch yr asgell hon ychydig o flaen yr asgell waelod lai, ac ychydig y tu mewn i brif hirgrwn y corff. Cromlin llinell uchaf yr asgell ychydig i fyny cyn ei thynnu i lawr, gan orgyffwrdd ychydig â'r brif asgell isaf. Yna cymerwch y llinell yn ôl i fyny i'r prif gorff i ymuno â'r man cychwyn. Ar gyfer esgyll yr ochr arall, tynnwch ddau siâp “V” bach yn procio allan o waelod y prif gorff hirgrwn, yn union o flaen dechrau esgyll yr ochr arall.

Cam 6: Llunio Asgell Isaf Terfynol y Pysgod Aur

Ar y pwynt hwn o'r tiwtorial, gall ymddangos fel petai hanner gwaelod y pysgodyn aur ychydig yn orlawn gyda phump o'r chwe esgyll cyfan. Y rheswm am hyn yw bod y pysgodyn aur mewn gwirionedd yn defnyddio'r esgyll gwaelod i wneud y rhan fwyaf o'i nofio a symud yn y dŵr, tra bod yr asgell uchaf ar gyfer cydbwysedd yn bennaf.

Mae'r asgell gefn iawn hon yn mynd i fod y craffaf a'r trionglog mwyaf a luniwyd gennym hyd yn hyn. Dim ondcyn diwedd y prif gorff hirgrwn, tynnwch lun asgell fach finiog, fel yr un a welwch yn ein hesiampl isod. Cynffon

Y cam hwn yw'r un olaf cyn i ni greu amlinelliad terfynol ein llun pysgodyn aur. Gan ddechrau ychydig o dan ddiwedd yr asgell uchaf yng nghefn y pysgodyn aur, tynnwch linell sy'n troi i fyny, cyn mynd i lawr ychydig, ac yna'n dyblu'n ôl tuag at gefn y corff hirgrwn. Cyn i chi fynd yn rhy agos at y corff hirgrwn, cromliniwch y llinell yn ôl ac i lawr. Ar ôl ychydig o ergyd, dylai'r llinell hon ddod i bwynt eithaf miniog, cyn troi yn ôl i fyny i gwrdd â diwedd yr asgell olaf a dynnwyd gennym yn y cam blaenorol.

Bydd rhaid i chi dynnu llun y gynffon hon yn llawrydd oherwydd ei fod yn rhoi argraff fwy naturiol. Nid ydych am i'r gynffon hon fod yn berffaith gymesur, ac nid oes rhaid iddi hyd yn oed edrych yn union fel ein un ni. Cofiwch, does dim cywilydd, dim ond ymarfer, wrth ail-dynnu.

Cam 8: Creu Amlinelliad Terfynol o'ch Braslun Pysgod Aur

Yn y tiwtorial hwn, dim ond un siâp adeiladwaith go iawn rydyn ni wedi'i ddefnyddio, a hynny oedd yr hirgrwn ar gyfer y prif gorff. Canlyniad hyn yw y gallwch chi amlinellu eich holl esgyll yn berffaith a chanolbwyntio ar greu amlinelliad y corff o'r hirgrwn. Ar y cyfan, gallwch ddilyn yr amlinelliad hirgrwn yn eithaf agos i amlinellu prif gorff eich braslun pysgodyn aur. Rydych chi, fodd bynnag,eisiau gwneud y pen blaen ychydig yn fwy pigfain ac yn llai hirgrwn yn llai perffaith. Gallwch ychwanegu ychydig o dwmpathau yn eich amlinelliad a'ch gorffeniad trwy dynnu indent a chromlin fach ar flaen eich llun pysgodyn aur.

Tynnwch wefus waelod ychydig a chromlin fach ar y tu mewn i y trwyn i amlygu ceg eich pysgodyn aur. Pan fyddwch yn hapus gyda'ch amlinelliad, gallwch ddileu unrhyw linellau adeiladu sy'n weddill a gweladwy.

Cam 9: Llunio Llygad y Pysgodyn Aur

Hwn yn gam syml iawn, ond y tric yw cael lleoliad llygad eich pysgodyn aur yn berffaith. Dechreuwch trwy dynnu cylch gweddol fawr sy'n eithaf agos at y geg, ac yn unol â diwedd yr esgyll gwaelod blaen. O fewn y cylch hwn, gallwch chi dynnu cylch arall ychydig yn llai. Y tu mewn i'r ail gylch hwn, tynnwch lun a lliwiwch gylch terfynol sydd ond ychydig yn llai na'r ail gylch.

Gweld hefyd: Celfyddyd Mynegiadaeth - Hanes y Mudiad Mynegiadol

Mae'r cylch du mewnol hwn yn cynrychioli'r iris, sy'n nodwedd hanfodol mewn unrhyw ddarn realistig o gelf pysgod aur. .

Cam 10: Llunio Manylion Gills y Pysgod Aur

Mae Cam 10 yn gam eithaf syml arall yn y broses o dynnu llun pysgod aur. Gan ddefnyddio dwy linell hir sy’n troi i’r cyfeiriad arall i flaen trwyn y pysgodyn aur, tynnwch lun tagellau’r pysgodyn aur. Yna gallwch ddefnyddio dwy linell ychydig yn fyrrach sy'n cofleidio'r llinellau hir hyn i ychwanegu mwy o fanylion a diffiniad.

Ar hyn o brydcam y tiwtorial braslunio pysgod aur, dylech ddechrau gweld dechreuadau pysgodyn aur realistig yn ymddangos ar eich cynfas. Yn y camau nesaf, rydyn ni'n mynd i ddechrau ychwanegu lliwiau nodweddiadol pysgod aur.

Cam 11: Ychwanegu'r Gôt Gyntaf o Lliwio Pysgod Aur

Nawr mae'r cyffro yn dechrau! Dewiswch arlliw canol oren i'w ddefnyddio fel y lliw sylfaenol ar gyfer eich braslun pysgodyn aur. Rydych chi eisiau sicrhau nad yw eich cysgod oren gwaelod yn rhy dywyll nac yn rhy ysgafn, gan y byddwn yn ychwanegu cysgodion tywyllach ac uchafbwyntiau goleuach yn y camau nesaf.

P'un a ydych yn defnyddio pensiliau lliw, dyfrlliw , acrylig, neu gyfryngau digidol, llenwch siâp cyfan eich pysgodyn aur gyda'ch lliw oren tôn canol.

Prif nod y cam hwn yw diffinio natur tri dimensiwn eich llun pysgodyn aur trwy ddefnyddio lliw cysgod i amlygu pwyntiau'r corff sy'n plymio oddi wrthym. Dewiswch eich arlliw oren ychydig yn dywyllach, a defnyddiwch ef yn ofalus i ychwanegu rhywfaint o gysgod i'r gwahanol rannau o'ch pysgodyn aur nad ydynt yn dal y golau.

I greu ymdeimlad o realaeth, y lleoedd gorau i'w hychwanegu y cysgod hwn yw gwaelod ac ymylon y gynffon, pennau gwaelod yr holl esgyll, o amgylch y tagellau, o amgylch y trwyn a'r llygaid, ar waelod yr asgell uchaf, ac o amgylch ymylon eich pysgodyn aur.corff.

Cam 13: Llunio'r Graddfeydd ar Eich Pysgod Aur

Yn y cam hwn, rydym yn mynd â'n lluniadau pysgod aur i'r lefel nesaf o realaeth trwy ychwanegu'r glorian. Gan ddefnyddio brwsh mân iawn neu feiro o'r un oren tywyllach o'r cam blaenorol, dechreuwch dynnu llinellau graddfeydd gan ddechrau ar y dagell fwyaf ac yn symud yn ôl.

Yn ddelfrydol, er mwyn gwella'r ymdeimlad o realaeth mewn eich celf pysgod aur, rydych chi am i'r llinellau graddfeydd hyn gromlinio o amgylch corff y pysgodyn aur. Os meddyliwch am eich pysgodyn aur mewn gofod tri dimensiwn, mae'n grwn ac mae'r glorian yn lapio o'i gwmpas. Ceisiwch ddilyn cromlin y tagellau yr holl ffordd i lawr y corff.

Awgrym ychwanegol sydd gennym i chi yw tynnu llinell sengl o glorian ar y tro, ac yna symud ymlaen i’r llinell nesaf. Dylai'r llinellau graddfeydd hefyd gael eu llunio yn yr hyn a alwn yn Bond Rhedeg . Mae'r dechneg hon yn ymwneud â sicrhau nad yw pob haen ganlynol yn bodloni pwyntiau terfyn yr haen flaenorol. Mewn geiriau eraill, rydych chi eisiau i bwyntiau trochi pob graddfa eistedd ar ganol brig y graddfeydd yn y rhes o'r blaen.

Os oes angen cynrychiolaeth weledol o fond rhedegol arnoch, edrychwch yn yr enghraifft isod.

Cam 14: Ychwanegu'r Uchafbwyntiau Cyntaf i'ch Llun Pysgod Aur

Yn y cam hwn, rydyn ni'n mynd i ddefnyddio'ch cysgod amlygu oren ysgafnach i ychwanegu rhywfaint o ddiffiniad i'r meysydd sy'n sefyll allan adal y golau. Gan ddefnyddio brwsh, cysgodwch yn ysgafn y rhannau o'r gynffon a'r esgyll na wnaethoch chi eu cysgodi'n gynharach. Rydych chi eisiau i'r gynffon a'r esgyll fod yn llawer ysgafnach na gweddill y corff, ond rydych chi am gynnal y cyfuniad o gyffyrddiad cysgodol ar bob asgell. Ychwanegwch ychydig o uchafbwyntiau o amgylch yr wyneb ac o fewn y tagellau, ac yn olaf, ychwanegwch ychydig bach o uchafbwynt y tu mewn i bob graddfa.

Awgrym: dylai'r aroleuo leihau po bellaf yr ewch tuag at y graddfeydd cefn.<2

Cam 15: Ychwanegu Uchafbwyntiau Eilaidd at Eich Pysgod Aur

Yn y cam olaf, fe ddefnyddion ni arlliw oren ysgafn i ychwanegu uchafbwyntiau. Yn y cam hwn, rydyn ni'n mynd i ddefnyddio gwyn i wneud rhai o'r uchafbwyntiau'n fwy byth. Mae defnyddio gwyn nid yn unig yn gwneud eich uchafbwyntiau yn fwy dramatig ond hefyd yn helpu i greu'r ymdeimlad o bylu lliw.

Er eich bod am ychwanegu rhywfaint o uchafbwynt gwyn i ardaloedd o amgylch yr wyneb, rydych chi am ganolbwyntio'r rhan fwyaf ohono ar ymylon y gynffon a'r esgyll. Yn wir, rydych chi am wneud y pennau hyn mor wyn â phosibl, fel eu bod yn ymddangos fel pe baent yn pylu i dryloywder.

I ychwanegu ychydig o realaeth ychwanegol at eich braslun pysgodyn aur, gallwch geisio ychwanegu rhywfaint o wyn amlygu i un neu ddwy raddfa tuag at gefn y pysgodyn aur.

Cam 16: Ychwanegu Rhai Manylion Terfynol at Eich Pysgodyn Aur

Rydym bron iawn ar ddiwedd y tiwtorial celf pysgod aur, ond cyn i ni orffen, rydyn ni'n mynd i ychwanegu ychydig

John Williams

Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.