Sut i Dynnu Mefus - Tiwtorial Lluniadu Mefus Hwyl

John Williams 30-09-2023
John Williams

Mae trawberis S yn adnabyddus am eu persawr melys a'u cyrff siâp calon. Wedi'u categoreiddio fel “ffrwythau lluosog”, mae mefus yn ychwanegiad perffaith i unrhyw bicnic neu gerdyn wedi'i wneud â llaw! Yn y tiwtorial lluniadu heddiw, rydyn ni'n mynd i ddangos i chi sut i greu eich llun mefus realistig eich hun gyda'n cyfarwyddiadau cam wrth gam. Dewiswch y cyflenwadau lluniadu y byddwch yn eu defnyddio heddiw a gadewch i ni ddechrau arni!

Sut i Greu Lluniad Mefus Realistig

Dilynwch a dysgwch sut i wneud llun mefus hawdd gyda ein tiwtorial cam wrth gam! Yn ogystal â chynnwys yr elfennau sylfaenol o sut i dynnu mefus, rydym wedi cynnwys y broses lliwio gyfan i chi hefyd.

Mae ein canllaw lluniadu mefus hawdd yn wych ar gyfer dechreuwyr ac artistiaid mwy profiadol fel ei gilydd. , felly cydiwch yn eich offer lluniadu a gadewch inni roi cynnig arni! Ar ddiwedd ein canllaw, fe'ch gadewir gyda lluniad hardd o fefus.

Mae'r collage uchod yn dangos pob un o'r 15 cam a gymerwyd i gyflawni'r canlyniad terfynol ac yn dangos sut y dylai eich llun mefus edrych ar bob cam. Mae ein tiwtorial yn gweithio'n dda i chi ei ddilyn ar naill ai tabled graffeg neu ddarn o bapur!

Cam 1: Tynnwch lun o Brif Gorff y Mefus

Cyn i chi ddechrau eich lluniad mefus realistig, chi yn gyntaf bydd angen lleoli canol eich gofod lluniadu. Dymalle bydd corff eich mefus yn cael ei osod, a bydd yn nodi i ble bydd elfennau eraill y llun yn mynd.

Lluniwch siâp hirgrwn ar ogwydd yn gorwedd yn llorweddol yng nghanol eich tudalen.

Cam 2: Ychwanegu'r Coesyn i'r Mefus

Wrth weithio gyda'r hirgrwn o'ch cam blaenorol, byddwch nawr yn ychwanegu'r coesyn at eich mefus. Ar ochr dde'r hirgrwn, brasluniwch linell grom a bwaog tuag at ben y siâp. Bydd hwn yn cynrychioli'r coesyn.

Byddwch yn ofalus i beidio â gwneud y coesyn yn rhy hir!

Cam 3: Amlinellwch Dail y Goron

Nawr bod gwaelod eich mefus wedi'i dynnu, bydd angen i chi ychwanegu ei ddail nodedig o dan y coesyn. Tynnwch lun dail y goron o amgylch crymedd dde'r prif siâp hirgrwn, gan wneud yn siŵr eu bod yn llifo tuag allan fel yn ein llun isod.

Gan eich bod am greu llun mefus realistig, peidiwch ag ychwanegu hefyd llawer o ddail.

Cam 4: Tynnwch lun y Blodyn

Wrth symud ymlaen o'r mefus yn gyfan gwbl, byddwch nawr yn ychwanegu blodyn bach at eich braslun mefus. Ar grymedd chwith yr hirgrwn, ychwanegwch eich lluniad blodau tuag at ben y corff. Cadwch eich blodyn yn syml.

Ychwanegir y blodyn am resymau esthetig yn unig, sy'n golygu y gallwch ei adael allan os dymunwch.

Cam 5: Ychwanegu Rhai Planhigion Ychwanegol o Amgylch yBlodau

Gan ganolbwyntio o hyd ar y blodyn y gwnaethoch chi ei dynnu yn y cam blaenorol, bydd angen i chi nawr ychwanegu ychydig o ddail ychwanegol o'i gwmpas. Amgylchwch eich blodyn gyda rhai dail ychwanegol, gan wneud yn siŵr eich bod yn eu tynnu'n wahanol i'r dail corun a ychwanegwyd eisoes yng ngham tri.

Dylid gosod y dail newydd hyn y tu ôl i'r blodyn a'r mefus. <3

Cam 6: Amlinellwch Gorff y Mefus

Nawr ar ôl gorffen y lluniad cychwynnol, gallwch ddechrau amlinellu corff y mefus. Gan ddefnyddio'r llinellau adeiladu o'r hirgrwn a luniwyd gennych yng ngham un, amlinellwch eich mefus mewn siâp mwy realistig.

Gan fod mefus yn adnabyddus am eu cyrff siâp calon, cadwch hyn mewn cof pryd yn amlinellu'r hirgrwn.

Cam 7: Ewch Dros y Llinellau am y Goron a'r Coesyn

Unwaith y bydd eich hirgrwn wedi'i amlinellu i ymdebygu i realistig lluniad mefus, gallwch chi ddechrau amlinellu'r coesyn a'r goron. Gan ddefnyddio'r llinellau adeiladu a lunnir yng nghamau dau a thri i'ch arwain, amlinellwch y ddwy gydran hyn hefyd.

Wrth i chi amlinellu, crëwch goesyn mwy trwchus a mwy o ddail corun 3D.

Cam 8: Olrhain Dros y Blodyn

Bydd angen i chi nawr amlinellu'r blodyn syml y gwnaethoch chi ei dynnu yng ngham pedwar. Gan ddefnyddio'r llinellau adeiladu i'ch helpu chi, olrheiniwch yn ysgafn dros betalau eich blodyn, gan wneud yn siŵr eich bod chi'n cynnwys ei linellau briger hefyd. hwndylai wneud iddo edrych yn fwy realistig nag o'r blaen.

Ceisiwch gromlinio'r petalau blodau sy'n gorwedd yn wastad yn erbyn y mefus i greu golwg wedi'i lapio.

Cam 9: Amlinellwch y Planhigion Ychwanegol

Yr elfen olaf y bydd angen i chi ei hamlinellu yw'r dail ychwanegol y tu ôl i'ch blodyn a luniwyd gennych yng ngham pump. Wrth i chi amlinellu'r dail, gwnewch yn siŵr eich bod yn ychwanegu rhai llinellau mân ac ymylon crwm atynt. Cofiwch y dylai'r dail hyn aros y tu ôl i'r blodyn a'r mefus.

Ar ôl i chi gwblhau'r cam hwn, gallwch ddileu unrhyw linellau adeiladu gweladwy.

Cam 10: Ychwanegu Rhai Manylion a Gwead

Rydych chi nawr yn barod i ddechrau ychwanegu rhai manylion a gwead at eich llun o fefus! Dechreuwch trwy dynnu'r llinellau mân o fewn eich petalau blodau a'r llinellau crwm o fewn y dail, dail y goron, a'r coesyn. I gwblhau'r cam hwn, tynnwch rwyll o hadau bach ar draws corff cyfan y mefus. Ceisiwch osod pob hedyn yr un pellter oddi wrth ei gilydd.

Dylai pob un o'ch llinellau gwead a manylion ddilyn crymedd eich amlinelliadau. Mae hyn yn golygu, os yw eich deilen yn grwm, er enghraifft, dylai'r llinellau gwead mewnol ddilyn yr un gromlin. 8>

Rydych chi nawr yn barod i ddechrau'r broses lliwio! Gyda brwsh rheolaidd, dewiswch arlliw o goch paent. Defnyddiwch y brwsh i beintio'n gyfartal dros gorff cyfan y mefus, gan gynnwys yr hadau bach y gwnaethoch chi eu tynnu yng ngham 10.

Os ydych chi'n ceisio creu llun mefus realistig, rydyn ni'n awgrymu eich bod chi'n dewis lliw tebyg i'n lliw ni.

Cam 12: Ychwanegu'r Ail Gôt o Lliw

Nawr bod eich lliw cyntaf wedi'i ychwanegu, gallwch chi ddechrau eich ail got! Gyda brwsh miniog mân a chysgod o wyrdd llachar neu wyrdd leim, lliwiwch bob hedyn o fewn y mefus. Os nad oes gennych y lliwiau hyn, bydd melyn yn gweithio hefyd! Ar ôl gwneud hyn, defnyddiwch frwsh mân a chysgod o wyrdd llachar i liwio dail y goron, y coesyn, a'r planhigion ychwanegol y tu ôl i'r blodyn.

Yn olaf, cymerwch frwsh meddal bach a pheint melyn i liwio canol eich blodyn. Unwaith y bydd hwn wedi sychu, defnyddiwch ychydig o baent gwyn a brwsh rheolaidd i liwio'r petalau blodau.

Cam 13: Cysgodi'r Mefus

Fel mae eich mefus wedi'i baentio, gallwch chi ddechrau ychwanegu rhywfaint o gysgod. Gyda brwsh meddal bach a phaent du, paentiwch haen gysgod yn ysgafn i bob hedyn. Gan ddefnyddio paent o'r un lliw, rhowch rywfaint o gysgod ar y mefus ei hun, gan gynnwys dail a choesyn y goron. Ar gyfer y tu mewn i'r blodyn, defnyddiwch rywfaint o baent brown golau neu felyn euraidd gyda brwsh meddal i greu rhywfaint o arlliwio asio'n ysgafn.

Dylid gwneud y lliwioyn ysgafn iawn fel ei fod yn ymddangos yn llwyd yn hytrach na du tywyll. Dylai'r lliwio a wneir yn y cam hwn hefyd adael rhai clytiau o'r cotiau lliw cyntaf ac ail yn weladwy.

Gweld hefyd: Pensaernïaeth Gynhenid ​​- Arddulliau Adeiladu Rhanbarth-Benodol

Cam 14: Gwella'r Cyfuno a'r Uchafbwyntiau

Yn yr ail gam olaf, byddwch yn gwella edrychiad cyffredinol y mefus a'r elfennau o'i amgylch, i'w gwneud yn edrych mor realistig â phosib. Er mwyn gwneud hyn, bydd angen i chi asio ac amlygu'r ardaloedd cysgodol. Dewiswch frwsh meddal a pheth paent coch tywyll i roi ail haen o gysgod naturiol ei olwg yn ysgafn ar ardaloedd tywyll eich mefus.

Newidiwch i frwsh meddal a phaent gwyn i amlygu ardaloedd ysgafnach y mefus (a ddylai fod wedi'u gadael heb eu cysgodi o'r cam blaenorol). Ar ôl gosod cot meddal i ganolig o baent gwyn, cymerwch frwsh meddal i asio'r uchafbwynt i'r mannau ysgafnach, a fydd yn creu effaith lliw pylu. Parhewch i gymysgu hadau'r mefus gyda brwsh miniog mân.

Ar gyfer y dail a'r coesyn, cymerwch frwsh meddal gyda naill ai paent gwyrdd tywyll neu lwyd (bydd y ddau yn cael yr un effaith) i gwella'r cysgod yno. Yn olaf, defnyddiwch frwsh meddal bach a pheth paent olewydd ysgafn i frwsio llinellau gwead y petalau blodau yn ysgafn.

Gan fod hwn yn gam eithaf hir a llafurus, dylid ei gwblhau gydag amynedd. Cofiwch, ymwy o amser yn cael ei dreulio ar wella eich cyfuniad a'ch uchafbwyntiau, y mwyaf realistig fydd eich llun mefus yn edrych!

Cam 15: Gorffen Eich Lluniad Mefus

Yn y cam olaf, bydd angen i chi ddefnyddio brwsh miniog mân i olrhain y llun cyfan. Gyda'r lliw cyfatebol ar gyfer pob ardal, olrhain eich braslun mefus i greu golwg ddi-dor terfynol heb unrhyw amlinelliadau gweladwy. Gallwch ailadrodd y cam hwn ar yr amlinelliadau mewnol a'r llinellau gwead.

Unwaith y bydd hwnnw wedi'i gwblhau, mae angen un cyffyrddiad terfynol. Gyda brwsh meddal bach ac ychydig o baent du, rhowch ychydig o drawiadau brwsh ysgafn o dan eich mefus i greu cysgod castiog a voila, mae eich braslun mefus wedi gorffen!

Da iawn ar orffen eich llun eich hun o fefus! Rydym wedi cyrraedd diwedd ein canllaw cam wrth gam ar dynnu mefus, lle byddwch wedi dysgu popeth sydd angen i chi ei wybod i ail-greu'r llun hwn eto. Gobeithiwn eich bod wedi mwynhau ein tiwtorial ar greu llun mefus hawdd, ac y byddwch yn ymuno â ni eto i gael mwy o ganllawiau lluniadu hawdd a chyffrous!

Gweld hefyd: Walter Sickert - Argraffiadwr Enwog ac Arloeswr Ysbrydoledig

Tiwtorial Fideo ar Sut i Dynnu Llun Mefus realistig <5

Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

A yw'n Anodd Dysgu Sut i Drawiadu Mefus?

Dim o gwbl! Yn y tiwtorial uchod, rydym wedi amlinellu 15 cam hawdd i chi eu dilyn i greu eich llun eich hun o amefus. Gan fod ein canllaw wedi'i gynllunio ar gyfer artistiaid dechreuwyr ac artistiaid proffesiynol fel ei gilydd, mae'r camau'n syml iawn i'w dilyn.

A Fydda i'n Gallu Creu Darlun Mefus Realistig?

Gyda'n tiwtorial lluniadu mefus hawdd, rydym wedi esbonio sut i gyfuno'n gywir ac amlygu eich braslun mefus fel ei fod yn edrych mor realistig â phosib. Gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn ein camau uchod a bydd eich llun o fefus yn edrych yn ddigon da i'w fwyta!

John Williams

Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.