Sut i Dynnu Llythrennau Cysgodol - Dysgwch Dechnegau Cysgodi Hawdd

John Williams 30-09-2023
John Williams

Tabl cynnwys

L Mae ennill sut i gysgodi llythrennau yn weithgaredd hwyliog y gellir ei ddefnyddio ym mhob math o Ddiddordeb llythrennu â llaw. Mae lliwio llythrennau â llaw yn un ffordd o wella ansawdd testun a all ei drawsnewid yn waith celf. Mae dysgu sut i dynnu lluniau a gosod cysgodion ar lythrennau yn gwneud testun yn fwy deinamig gan ei fod yn rhoi mwy o ddimensiynau i'r testun. Drwy wneud hyn, rydym yn creu testun unigryw gyda llythrennau amrywiol wedi'u cysgodi. Wrth i chi ddeall y broses o gysgodi llythrennau fe welwch unwaith y byddwch chi'n deall yr egwyddorion sylfaenol y gallwch chi gymhwyso'r dechneg hon a dechrau cysgodi llythrennau A i Z. Mae deall sut i gysgodi llythrennau hefyd yn rhoi dealltwriaeth i chi o gysyniad tri dimensiwn. Mae cysgodion ar lythrennau yn ganlyniad golau sy'n rhyngweithio â'r testun fel gwrthrych. Mae hyn yn rhywbeth y byddwn yn ei gael ein hunain yn well ei ddeall wrth i ni fynd trwy'r tiwtorial hwn ar sut i gysgodi llythrennau.

Canllaw Hawdd i Gymhwyso Cysgodion i Lythyrau

Yn y tiwtorial hwn ar sut i llythrennau cysgodol, byddwn yn mynd trwy rai technegau syml yn ogystal â rhai technegau ychydig yn fwy cymhleth. Yr hyn sy'n wych am gysgodi llythrennau yw nad yw'n anodd o gwbl, a chydag ychydig o lythyrau wedi'u cysgodi gellir troi ein testun yn waith celf hardd.

Wrth inni ddysgu sut i gysgodi geiriau, rydym hefyd yn dysgu sut i roi dyfnder i lythrennau a sut i ddeall cysyniad y golaunes y byddoch wedi myned trwy bob llythyren o'r gair. Gallwch hefyd ymestyn y cysgod trwy gydol ffurf pob llythyren cyhyd ag y dymunwch. Gall y cysgodi fod yn hir neu'n fyr, bydd gan y ddau ansawdd gweledol gwahanol. Chwaraewch o gwmpas gyda'r dechneg hon, cofiwch mai'r nod yw gwneud graddiant sy'n llifo o'r nodwedd sy'n gorgyffwrdd.

Cyfuniad

Nawr ein bod yn gwybod sut mae'r technegau llythrennau cysgodol gwahanol yn gweithio, gallwn chwarae o gwmpas gyda nhw i gyd mewn un ddelwedd. Awn ymlaen yn awr i wneud gair newydd lle byddwn yn defnyddio'r holl dechnegau gwahanol yr ydym wedi'u dysgu. Mae creu testun gyda chyfuniad o'r technegau cysgodi gwahanol yn ffordd wych o ddatblygu testun ar arddull celf sy'n gallu gwneud y llythrennau'n fwy diddorol ac unigryw.

Gadewch inni fynd drwy bob cam a gweld sut gallwn drawsnewid testun gan ddefnyddio cyfuniad o'r gwahanol dechnegau.

Cam 1: Ysgrifennwch Gair

Gan y byddwn yn defnyddio'r holl dechnegau cysgodi ar gyfer y gair hwn, rydym eisiau i wneud yn siŵr bod gennym ni twirls o fewn ein testun eto ar gyfer y cysgodion sy'n gorgyffwrdd. Unwaith eto, rydych chi am feddwl am y twirls fel cursive, lle mae nodweddion sy'n gorgyffwrdd mewn rhai llythrennau. Ysgrifennwch yr un gair 'cysgod' gan ddefnyddio eich marciwr Copig.

Cam 2: Ychwanegu Cysgodion Tywyllach

Ar ôl i ni ysgrifennu ein gair, gadewch inni dechreuwch gyda'r cysgodi tywyllaf yn gyntaf. hwnyw lle rydyn ni'n cymryd ein beiro micron ac yn symud ymlaen i ychwanegu leinin tywyll ar hyd un ochr i bob nodwedd. Cofiwch gadw'r cysyniad o ffynhonnell golau yn eich meddwl wrth ychwanegu'r cysgodion.

Ar y pwynt hwn, nid oes angen ychwanegu llinellau pensil sy'n diffinio'r ochr sydd wedi'i gysgodi, fodd bynnag, gallwch chi os gallwch chi angen.

Cam 3: Ychwanegu Cysgodion Ysgafnach

Ar ôl i ni ychwanegu ein cysgodion tywyllaf ar hyd ochr pob llythyren, gallwn symud ymlaen i ychwanegu'r cysgodi ysgafnach gyda'n marciwr llwyd niwtral. Cofiwch, y bydd y cysgodion hyn yn cael eu gosod ar yr un ochr i'r cysgodion tywyllach. Os byddwch yn dod o hyd i lythyren sy'n gorgyffwrdd â llythyren arall gadewch i'r cysgodi fynd dros y llythyren honno hefyd.

Cofiwch, os yw eich ffynhonnell golau wedi'i gosod ychydig uwchben ar un ochr, yna hefyd ychydig o gysgod sy'n ffurfio o dan y llythrennau. Cymerwch eich amser i ychwanegu'r cysgodion ysgafnach. Defnyddiwch ddau ben eich marciwr Copig, gan ddefnyddio'r ochr deneuach ar gyfer dal cysgodion yn y bylchau bach rhwng llythrennau.

Cam 3: Ychwanegu Cysgodion sy'n Gorgyffwrdd

Ar ôl i ni gwblhau'r cysgodi golau o fewn y llythyrau, gallwn fynd ymlaen i ychwanegu y cysgodion gorgyffwrdd o fewn y llythyrau. Rydym yn gwneud hyn drwy ychwanegu rhywfaint o waith llinell yn yr holl nodweddion sy'n gorgyffwrdd â'n pensiliau.

Cofiwch, rydym am ddefnyddio ein pensiliau i ddiffinio'r nodweddion sy'n gorgyffwrdd ym mhob un.llythyr.

Ar ôl i ni ddiffinio pob un o’r ardaloedd sy’n gorgyffwrdd â’n pensiliau, gallwn symud ymlaen i gysgodi’r ardaloedd hyn gyda’n beiros pelbwynt.

Cofiwch, rydym am greu graddiant sy'n pylu o dywyllwch i olau.

Rydym yn gwneud hyn trwy arlliwio'n dywyll yn yr ardaloedd sydd agosaf at y nodwedd sy'n gorgyffwrdd, a byddwn wedyn yn symud ymlaen i'w ysgafnhau wrth i ni symud drwy weddill y llythyr. Defnyddiwch y marciau pensil i arwain eich proses lliwio, gan eich helpu i wybod pryd i ddechrau lliwio. Rydych chi eisiau cysgodi'r llythyren sy'n dechrau o'r marciau pensil, fel hyn mae rhan dywyllaf y graddiant yn agos at nodwedd gorgyffwrdd pob llythyren. Wrth i chi arlliwio, gallwch chi hefyd ymestyn y graddliwio trwy gydol pob llythyren gymaint ag yr hoffech chi.

Gweld hefyd: Palas Pitti yn Fflorens - Golwg ar Balasau Beautiful Florence

Dyna chi! Tiwtorial syml a hawdd ar sut i gysgodi llythyrau! Unwaith y byddwch yn deall egwyddor pob techneg a sut i'w cyflawni gan ddefnyddio'r cysyniad o olau i'ch arwain, fe welwch fod y broses yn eithaf syml.

Yn bwysicaf oll, cofiwch gael hwyl yn arbrofi gyda gwahanol dechnegau a chyfuniadau o lythrennau wedi'u cysgodi.

Syniadau i'w Cofio

 • Cael eich testun yn gywir yn gyntaf. Unwaith y bydd eich testun wedi'i luniadu'n hyfryd, gallwch fynd ymlaen i ychwanegu cysgod i'r testun.
 • Cymerwch eich amser . Wrth weithio gyda marcwyr, unwaith y byddwch yn gwneud camgymeriad, nid oes unrhyw fynd yn ôl.Felly, cymerwch eich amser.
 • Mae cysgodion bob amser yn cael eu gosod ar ochr arall y ffynhonnell golau . Cofiwch ychwanegu cysgodion ar ochr arall y testun, nid yr un ochr i'r ffynhonnell golau.
 • Dylai'r cysgodion fod yn gyson ar un ochr set o lythrennau . Dylid gosod y cysgodion ar ochr dde pob llythyren neu ochr chwith pob llythyren i gael effaith cysgodi cywir.
 • Defnyddiwch eich pensil i farcio'r ochrau ar gyfer cysgodi . Gall defnyddio'r pensil eich helpu i atal unrhyw gamgymeriadau diangen.
 • Cael hwyl . Archwiliwch gyfuniadau o gysgodi llythrennau a gwahanol arddulliau o lythrennu â llaw ar gyfer eich technegau llythrennau wedi'u cysgodi.

Mae dysgu sut i gysgodi llythrennau yn gymaint o hwyl! Mae hyn oherwydd ei fod yn eithaf hawdd ar ôl i chi ddeall y broses o wahanol dechnegau cysgodi llythrennau. Mae hwn yn ychwanegiad gwych at waith celf a phrosiectau llythrennu â llaw ac yn rhoi persbectif unigryw i chi ar roi ansawdd tri dimensiwn i lythyrau. Mae yna ychydig o ffyrdd i greu cysgodion o fewn testun, boed yn gysgodion ar lythyrau neu lythrennau cysgodol gollwng, mae'r tiwtorial hwn yn rhoi sylfaen dda i chi ar gyfer y ddau. Nawr bod gennych ddealltwriaeth o sut i gysgodi llythrennau, gallwch chi gymryd y sgiliau hyn ac ychwanegu cysgodi at bob math o destunau, gan ddefnyddio'r un camau gallwch chi gysgodi llythrennau A i Z yn hyderus.

A Ofynnir yn Aml Cwestiynau

Sut Ydych ChiLlythyrau Cysgodol Gyda Marcwyr?

Yn gyntaf, rydych am sicrhau bod gennych y marcwyr cywir. Bydd defnyddio set o farcwyr Copig yn eich helpu i gyflawni'r canlyniadau gorau. Mae hyn oherwydd bod yr inc o ansawdd uchel ac mae gan y marcwyr Copig ddwy ochr, sy'n golygu bod gennych chi'r opsiwn i wneud eich cysgodion naill ai'n drwchus neu'n denau. O ran lliw y testun, mae hynny i fyny i chi yn llwyr, fodd bynnag, mae'n bwysig cael marciwr llwyd niwtral ar gyfer y cysgodion. Unwaith y bydd gennych yr offer cywir, yna byddech yn dechrau trwy ysgrifennu eich testun gyda marciwr lliw. Oddi yno byddwch yn nodi pa ochr i'r testun fyddai'r ffynhonnell golau. Unwaith y byddwch chi'n gwybod hyn, gallwch chi fynd ymlaen i ychwanegu cysgodi gyda'ch marciwr llwyd niwtral ar ochr y testun gyferbyn ag un y ffynhonnell golau. Oddi yno, yn syml, mater o fireinio siâp y cysgodion i ddisgyn ochr yn ochr â'r testun mor gywir â phosibl.

A yw Cysgodion mewn Llythrennau yn Gwneud Llythyrau'n Dri Dimensiwn?

Mae dysgu sut i gysgodi llythrennau yn ffordd arall o ddysgu sut i wneud llythrennau yn dri-dimensiwn. Mae hyn oherwydd wrth i ni ychwanegu cysgodion ar lythrennau neu greu llythrennau cysgodol, mae'n rhoi'r ymddangosiad i'r llythyren godi ychydig oddi ar y dudalen. Mae hyn oherwydd bod y cysgod yn dangos bod bwlch bach rhwng wyneb y llythyren a'r cysgod. Felly, mae dysgu sut i gysgodi llythrennau yn rhoi greddf da i chiy cysyniad o dri dimensiwn hefyd. Mae dysgu lliwio llythrennau o fewn technegau llythrennau wedi'u cysgodi fel cysgodion sy'n gorgyffwrdd yn rhoi ansawdd tri dimensiwn unigryw arall i'r testun. Yn y tiwtorial hwn, rydych chi'n dysgu ychydig o ffyrdd o gysgodi llythrennau sy'n rhoi mwy o ddyfnder a dimensiwn i'r testun.

Beth Yw'r Gwahanol Ffyrdd o Gysgodi Llythyrau?

Y dull cysgodi sylfaenol yw pan fyddwch chi'n ychwanegu isleisiau llwyd golau ar hyd un ochr i bob llythyren o fewn testun. Mae hyn yn creu llythrennau cysgodol gollwng, sy'n golygu ei fod yn rhoi effaith y cysgodion a osodir yn uniongyrchol o dan y testun. Dull arall o gysgodi llythrennau yw defnyddio beiro micron neu farciwr du i greu cysgodion tywyllach, mwy llym. Dyma pan fyddwn yn dilyn yr un broses o ddull cysgodi sylfaenol, fodd bynnag, rydym yn defnyddio offeryn tywyllach i roi cyferbyniad uwch i'r testun rhwng y testun a'r cysgod. Dull arall yw pan fyddwch chi'n ychwanegu cysgodi o fewn y llythrennau, pryd bynnag y byddwch chi'n creu testun gyda nodweddion sy'n gorgyffwrdd. Rydyn ni'n gwneud hyn trwy arlliwio â beiro pelbwynt ger ardaloedd testun sy'n gorgyffwrdd. Rydym yn cyflawni hyn trwy liwio graddiant o dywyllwch i olau. Y nod yw creu graddiant sy'n symud i ffwrdd o'r ardaloedd sy'n gorgyffwrdd wrth i'r cysgod ysgafnhau wrth iddo symud trwy ffurf y llythyren. Dyma ychydig o ffyrdd o ychwanegu cysgodion ar lythrennau, a gallwch chi bob amser gyfuno technegau.

ffynhonnell.

Unwaith y byddwn yn deall cysyniad y ffynhonnell golau, fe welwn fod y broses o osod cysgodion o fewn unrhyw destun yn dod yn llawer symlach. Byddwn yn torri i lawr dechnegau syml fel llythrennau cysgod gollwng, sy'n dod o dan y testun, i ffurfiau mwy unigryw o gysgodi llythrennau megis cysgodion sy'n gorgyffwrdd. Fodd bynnag, cyn belled â bod gennym y deunyddiau cywir ar gyfer y tiwtorial hwn, byddwn yn gweld y broses o sut i gysgodi llythrennau yn syml iawn.

Deunyddiau Angenrheidiol

Yn y tiwtorial hwn, byddwn yn gweithio gydag ychydig o ddeunyddiau i wneud y broses o dynnu geiriau cysgod yn syml i ni. Rydyn ni eisiau cael pensil 2H ysgafn, i dynnu llinellau ar gyfer marcio ardaloedd o amgylch y testun y bydd ein cysgodion yn cael eu gosod ynddo. Rydyn ni eisiau cael tri marcwr Copig , dylai un ohonyn nhw fod yn farciwr llwyd penodol.

Ceisiwch gael dau farciwr arall, megis coch a glas, er mwyn i chi allu archwilio sut y gall testunau lliw gwahanol gael eu trawsnewid trwy'r broses o'u gwneud yn llythrennau wedi'u cysgodi.

0> Byddwn hefyd eisiau beiro micron ar gyfer cysgodi llythrennau tywyllach, rydym eisiau beiro unrhyw le rhwng 6 mm a 12 mm o drwch. Byddwn hefyd yn tynnu cysgodion ar lythrennau, a byddwn yn gwneud hyn gyda beiro syml. Yn olaf, byddwn eisiau rhywfaint o bapur, gallwch ddefnyddio pa bapur bynnag sydd ar gael i chi, fodd bynnag, papur mwy trwchus sydd orau yn aml wrth weithio gyda marcwyr Copig. Gan fod y tiwtorial hwn yn ymwneud â chiymarfer, peidiwch â phoeni gormod am unrhyw bapur arbennig. Fodd bynnag, gellir dod o hyd i'r eitemau hanfodol trwy'r dolenni isod:
 • N4 Newtral Grey Coppic Marciwr
 • Marc Copi Glas <10
 • Marciwr Copi Coch
 • Pen pelbwynt
 • Meicron 12mm pin
 • Pensil
 • Papur (Bydd unrhyw bapur yn gwneud)

Cyfarwyddiadau Cam-wrth-Gam ar Sut i Gysgodi Llythyrau

Yn y tiwtorial hwn, byddwn yn mynd trwy dair proses o gysgodi llythyrau, mae'r tri yn syml iawn ac yn hawdd eu dilyn trwy'r camau. Yna byddwn yn creu pedwerydd testun; bydd hwn yn gyfuniad o'r tair techneg.

Trwy wneud testun gyda chyfuniad o'r tair techneg, byddwn yn gweld sut mae'n gwneud y testun yn fwy bywiog a hardd.

Fodd bynnag, cyn i ni fynd i mewn i'r tair techneg cysgodi llythrennau gwahanol, mae angen i ni ddeall y cysyniad o olau yn gyntaf. Trwy ddeall y ffynhonnell golau, byddwn yn deall ble i osod y cysgodion ar lythrennau. Nawr ein bod ni'n gwybod beth i'w ddisgwyl, gadewch i ni weld sut mae'r cysyniad o olau yn gweithio o fewn ein llythrennau cysgodol amrywiol.

Deall Golau

Cyn i ni fynd trwy'r gwahanol gamau, rydyn ni am ddeall yn gyntaf y cysyniad o olau. Pan fyddwn yn ystyried sut mae golau yn disgleirio ar wrthrych, rydym yn sylfaenol yn gwybod bod y golau ar ochr arall y cysgod. Os oes cysgod ar un ochr gwrthrych,gwyddom fod y ffynhonnell golau yr ochr arall i'r gwrthrych hwnnw. Mae hyn yr un peth ar gyfer llythrennau wedi'u cysgodi, os ydym yn ychwanegu cysgodion ar ochr dde llythyren, mae hyn yn golygu bod ein ffynhonnell golau ar ochr chwith y llythyr. Gallwn weld y cysyniad hwn o fewn llinellau wedi'u diffinio o amgylch y llythyren yn y ddelwedd isod.

Yr hyn rydym am ei wneud yw defnyddio'r offer sydd gennym i roi darlun mwy realistig o'r cysgod. Dyma lle byddwn yn defnyddio ein hoffer i gynrychioli'r llythrennau sydd wedi'u cysgodi yn well. Cyn belled â'n bod ni'n deall bod y ffynhonnell golau ar un ochr i destun, rydyn ni'n gwybod y bydd y cysgodion yn ymddangos ar ochr arall y testun hwnnw. Isod mae enghraifft arall i egluro'r pwynt hwn yn well.

Nawr ein bod yn ymwybodol o'r cysyniad hwn, gadewch inni fynd trwy ychydig o wahanol dechnegau a gweld sut y gallwn gyflawni cysgodion gwahanol o fewn ein llythrennau.

Cysgod Sylfaenol

Mae'r dechneg cysgodi sylfaenol yn syml iawn. Mae'r dechneg cysgodi hon yn ffordd wych o roi effaith codi'r testun. Mae cysgodion sylfaenol hefyd yn rhoi ansawdd tri dimensiwn i'r testun, sy'n gwneud i'r testun ymddangos yn ddiddorol ac yn unigryw. Gadewch inni weld sut yr ydym yn cyflawni'r effaith gysgod sylfaenol hon.

Cam 1: Ysgrifennwch Air

Gadewch inni ddechrau trwy ysgrifennu gair, ar gyfer yr ymarfer hwn, gadewch inni ysgrifennu'r gair 'cysgod' . Nid oes yn rhaid i chi ysgrifennu'r gair hwn, ond efallai y byddai'n ddefnyddiol ysgrifennu'r un gair ag a ddangosiryn y tiwtorial. Gallwch ysgrifennu'r testun hwn mewn unrhyw fath o ffont neu arddull llythrennu â llaw , fodd bynnag, ceisiwch ei gadw'n syml.

Cam 2: Lluniwch y Cysgod Nodi Llinellau

Ar ôl i ni ysgrifennu ein gair, rydyn ni nawr am ddefnyddio'r cysyniad o'r ffynhonnell golau a symud ymlaen i dynnu cysgod gan nodi llinellau ar ochr ein testun a fydd â'r cysgodion. Gallwn ddefnyddio ein pensiliau a symud ymlaen i dynnu llinellau dangosol gan eu cadw'n gyson ar un ochr i'r llythrennau.

Cofiwch, byddai'r llinellau hyn yn aros ar ochr y llythyren gyferbyn ag ochr y ffynhonnell golau fyddai'n bresennol.

Gweld hefyd: Sut i Dynnu Balŵn Aer Poeth - Lluniad Balŵn Awyr Lliwgar

Cam 3: Cysgodi Llythyrau

Ar ôl i ni dynnu'r llinellau, gan nodi lle byddwn ni'n gosod ein cysgodion, gallwn symud ymlaen i wneud hynny gyda'n marcwyr Copig llwyd niwtral. Cofiwch, os yw eich ffynhonnell golau ar ongl ychydig yn uwch na'ch llythrennau ar un ochr, mae hyn yn golygu y bydd y cysgodi'n pylu wrth iddo gyrraedd yr ardaloedd sy'n weladwy i'r golau.

0>Cymerwch eich amser yn cymhwyso'r marciau llwyd hyn o amgylch y llythrennau. Cofiwch, gallwch ddefnyddio dau ben eich marciwr Copig i fesur lled eich cysgodi o amgylch pob llythyren. Cyn belled â bod y cysgod yn bresennol ar yr ochr arall rydych chi wedi dewis eich ffynhonnell golau i fod yna bydd eich llythrennau cysgodol yn edrych yn effeithiol.

Dyma chi – cysgodi sylfaenol!

BywiogCysgodi a Chysgodi Cyfansawdd

Mae'r dechneg hon yn dilyn yr un broses â'r dull cysgodi sylfaenol. Fodd bynnag, y tro hwn byddwn yn defnyddio ein pen micron i ychwanegu cysgod tywyllach gyda'r llythrennau.

Trwy wneud hyn, rydym yn rhoi mwy o gyferbyniad i'r testun sy'n rhoi dimensiwn ac ansawdd byw sy'n gwneud y llythrennau. pop.

Cam 1: Ysgrifennwch Gair

Y tro hwn cymerwch farciwr lliw gwahanol ac ewch ymlaen i ysgrifennu gair. Eto, dim ond i'w wneud yn haws, gadewch inni ddefnyddio'r un gair ar gyfer yr ymarfer hwn. Awgrym da arall yw cadw eich arddull llythyren yn syml, gan mai’r nod yw dod i arfer â’r technegau llythrennau wedi’u cysgodi â llythrennau.

Cam 2: Lluniadu y Llinellau Dynodol Cysgod

Nawr ein bod yn deall sut i osod y marciau pensil sy'n dangos ble bydd ein cysgodion gallwn symud ymlaen i'w tynnu ar ochr y llythrennau a ddewiswn. Fodd bynnag, ceisiwch eu tynnu ar ochr arall y llythrennau, sy'n wahanol i'r ochr y gwnaethoch eu tynnu arnynt yn y dechneg gyntaf.

Cam 3: Cysgodi Llythrennau <15

Gallwn nawr symud ymlaen yn y llinellau cysgodol gan ddefnyddio ein pinnau ysgrifennu micron. Rydyn ni am geisio aros ar hyd crib pob llythyren wrth i ni ychwanegu'r marciau pin tywyll hyn i mewn.

Unwaith eto, gallwch chi chwarae o gwmpas pa mor drwchus neu denau rydych chi am i'ch llinellau cysgod fod, fel cyn belled eu bod ar yr un ochr i bob unllythyr.

Ewch ymlaen i wneud hyn gyda phob llythyren. Unwaith eto, cofiwch, os bydd eich ffynhonnell golau wedi'i chodi ychydig ar un ochr i'r testun, bydd ychydig o gysgodi sy'n dod o dan bob llythyren. Mae hyn yn golygu y gall cysgodi llythrennau lapio ychydig o amgylch y llythrennau.

Cyn belled â bod y cysgodion gyferbyn ag ochr y ffynhonnell golau, bydd yn edrych yn gywir.

Cam 4: Cysgodion Cyfansawdd

Dyma lle rydym yn cymhwyso proses y dechneg gyntaf i dechneg y cysgod presennol ar gyfer y llythrennau hyn. Drwy wneud hyn, rydym yn creu mwy o ddyfnder o fewn y llythrennu, gan roi mwy o ddimensiwn iddo. Mae'r cysgodi ychwanegol hwn yn gwneud i'r testun popio.

Rydym yn gwneud hyn trwy gymryd ein marciwr Copig llwyd niwtral a mynd ymlaen i ychwanegu cysgodion ar yr un ochr i'r cysgodion presennol.

Cofiwch eich bod am gadw'r cysgodion llwyd a du ar un ochr i'r testun. Rydych chi hefyd eisiau ceisio gwneud iddyn nhw lifo i mewn i'w gilydd yn yr ardaloedd lle mae'r cysgodion yn dod i ben. Gwnewch yn siŵr eich bod yn defnyddio dau ben eich marciwr Copig i gael cysgod effeithiol o amgylch y llythrennau.

Dyna sut rydych chi'n ychwanegu cysgodion byw a chyfansawdd.

Cysgodion sy'n Gorgyffwrdd <7

Mae'r dechneg hon ychydig yn fwy cymhleth gan fod angen, yn gyntaf, destun gyda nodweddion sy'n gorgyffwrdd. Yn ail, mae'n broses lliwio a wneir gyda beiro pwyntio yn hytrach na llinellau wedi'u tynnugyda marciwr. Fodd bynnag, mae'r broses yn syml unwaith y byddwch yn deall y cysyniad o'r dull croeslinellu a ddefnyddir i gyflawni'r effaith cysgodi. Gadewch inni fynd trwy'r ychydig gamau sy'n ei esbonio'n fanylach.

Cam 1: Ysgrifennwch Gair

Y tro hwn rydyn ni am ysgrifennu ein gair gyda rhai twirls o fewn ein llythyrau. Meddyliwch amdano fel ysgrifennu gair mewn melltith gyda'ch marciwr Copig. Gallwch chi chwarae o gwmpas gyda gwahanol drwch o fewn llinellau amrywiol pob llythyren a'r nodweddion sy'n gorgyffwrdd. Defnyddiwch ddwy ochr y marciwr Copig i wneud trefniant llythrennau diddorol sy'n gorgyffwrdd.

Fodd bynnag, gadewch i ni geisio defnyddio'r un llythyren “cysgod” ag a welir yn y tiwtorial. Efallai y bydd hyn yn ei gwneud hi'n haws ei ddilyn.

Cam 2: Tynnwch lun y Llinellau Dynodol Cysgod

Y tro hwn mae'r llinellau rydyn ni'n eu tynnu yn mynd i gael ei osod ar y llythyrau. Nid oes angen i ni boeni am y cysyniad golau ar gyfer y dechneg cysgodi llythyrau hon. Yr hyn yr ydym am ei wneud yw tynnu llinell ynghyd â'r holl feysydd lle mae eich llythyrau'n gorgyffwrdd. Mae hyn yn golygu ein bod yn tynnu llinell bensil sy'n cwblhau'r nodwedd sy'n gorgyffwrdd ym mhob llythyren.

Gallwn hefyd wneud hyn ar gyfer unrhyw feysydd o fewn llythyrau sy'n ymddangos fel pe baent wedi'u cysylltu gan dwy ran. Mae hyn yn golygu y gallwn greu rhinweddau sy'n gorgyffwrdd o fewn llythrennau penodol os yw'n ymddangos bod ganddynt gydrannau ar wahân y cânt eu gwneudo.

Er enghraifft, mae’r llythyren “H” yn cynnwys llinell a bwa y gellir eu gwahaniaethu â llinell bensil.

Cam 3: Gwneud cais Cysgodi i Llythrennau

Y tro hwn, sut y byddwn yn rhoi'r cysgodi ar y llythrennau yw trwy arlliwio o'r llinellau pensil sy'n diffinio'r nodweddion sy'n gorgyffwrdd. Rydyn ni am symud ymlaen i gymryd ein pennau pelbwynt a dechrau cysgodi mewn graddiant sy'n llifo'n allanol o'r llinellau pensil. Rydym am i'r graddiant fynd o dywyllwch i olau. Gwnawn hyn drwy roi sylw i'r pwysau a roddwn ar y gorlan.

Y nod yw creu graddiant sy'n mynd o dywyllwch i olau. Mae'r rhannau tywyllaf yn agos at y llinellau pensil, gan roi effaith cysgod o dan y nodwedd gorgyffwrdd o fewn y llythyren. Wrth i ni arlliwio trwy gydol llif y llythyren, gallwn ysgafnhau'r graddiant.

Bydd hyn yn rhoi'r argraff bod y rhinweddau gorgyffwrdd o fewn y llythrennau yn taflu cysgod ar y llythyren ei hun.

Gallwch barhau â’r broses hon drwy gydol pob llythyren o’r gair. Cofiwch, fel eich cysgod gwnewch yn siŵr eich bod yn cysgodi o'r nodweddion sy'n gorgyffwrdd sy'n llifo dros y llythyren. Rydych chi eisiau sicrhau bod y cysgodi'n disgyn o dan y nodwedd sy'n gorgyffwrdd.

Cymerwch eich amser gyda'r broses lliwio hon a rhowch sylw i'r pwysau rydych yn ei roi ar y gorlan wrth liwio.

Parhewch â'r broses hon

John Williams

Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.