Sut i Dynnu Lluniadu Anifeiliaid - Dysgwch Luniadu Anifeiliaid yn y Ffordd Hawdd

John Williams 25-09-2023
John Williams

Tabl cynnwys

Os ydych chi erioed wedi tynnu llun anifail, byddwch chi'n deall pa mor anodd a heriol y gall fod. Waeth pa mor dda ydych chi'n artist, gall lluniadau anifeiliaid fod yn ffynhonnell enfawr o rwystredigaeth. Wedi dweud hynny, unwaith y byddwch wedi dod o hyd i'r ddawn i nesáu at y darluniau cymhleth hyn, ynghyd â llawer o ymarfer ac wrth gwrs, amynedd, byddwch ymhell ar eich ffordd i ddod yn arlunydd anifeiliaid profiadol! Edrychwch ar ein canllaw syml sut-i am rai awgrymiadau a thriciau ar dechneg. Felly, casglwch eich deunyddiau a chael hwyl wrth ddysgu sut i dynnu llun anifeiliaid!

Deunyddiau Angenrheidiol

Os ydych yn gobeithio nid yn unig gwella ansawdd eich lluniadau anifeiliaid, ond hefyd i ddysgu'r technegau ar gyfer cyflawni canlyniadau terfynol gwell, byddwch angen yr offer cywir a'r deunyddiau cywir. Mor aml, nid yw pobl yn sylweddoli pa mor bwysig yw'r deunyddiau hyn mewn gwirionedd wrth lunio deunydd pwnc fel anifeiliaid. Gall eich dewis o ddeunyddiau celf gael dylanwad enfawr nid yn unig ar y canlyniad terfynol ond ar deimlad cyfan eich darn.

Yn hytrach dewiswch well ansawdd o'r cychwyn cyntaf, oherwydd fel hyn gallwch osgoi unrhyw anffawd oherwydd cynnyrch o ansawdd gwael. Cofiwch, bydd set dda o bapur a phensiliau yn sicrhau bod hanner eich swydd eisoes wedi'i chwblhau! Byddwch yn gallu datblygu ac esblygu eich sgiliau yn llawer cyflymach heb golli unrhyw ddiddordeb yn eich celf.

A Dapen.

Y dewis gorau ar gyfer y ddelwedd isod fyddai'r pigment gwyn afloyw Copig. Gallwch brynu hwn mewn dau amrywiad, y fersiwn fwy sydd heb frwsh, a'r fersiwn fach sy'n dod gyda brwsh. Mae'n creu gwyn disgleirio gwych nad yw'n gyraeddadwy gyda beiros gel neu farcwyr acrylig. Yr hyn sy'n gwneud y cynnyrch hwn hyd yn oed yn fwy unigryw yw y gellir ei dynnu o'r llun trwy ei grafu i ffwrdd!

Tabl Ysgafn

Pan fyddwch yn tynnu llun, yn ydych chi'n defnyddio grid neu a ydych chi'n tynnu eich llinellau sylfaen yn llawrydd? Mae defnyddio bwrdd ysgafn yn llawer llai rhwystredig! Peidiwch â chywilyddio, does dim byd o'i le ar olrhain eich llinellau sylfaen. Mae eich celf yn dal yn eiddo i chi, felly peidiwch â digalonni. Rhan wirioneddol y celf yw eich lliwio, nad yw'n rhywbeth y gallwch ei olrhain.

Gall defnyddio bwrdd golau fod yn arbed amser gwerthfawr iawn ac yn arf rhagorol. Os byddwch chi'n dewis prynu un, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cael un o faint A3 o leiaf. Gallech hyd yn oed adeiladu eich un eich hun am bris cymharol isel. Yn wir, gallwch chi ddefnyddio bwrdd gwydr gyda lamp wedi'i oleuo'n llachar oddi tano! Er mwyn atal eich llun rhag llithro canol-olrheiniad, sicrhewch ef gyda thâp symudadwy.

Papur Olrhain

Os nad yw bwrdd golau yn opsiwn, gallwch hefyd ddefnyddio papur trosglwyddo. Ni fydd y dull hwn mor gywir ac, yn anffodus, byddwch yn cael trafferth cael gwared ar y llinellau graffit y mae'n eu creu yn llawn. Prydgan ddefnyddio papur mwy trwchus, fodd bynnag, byddai papur dargopïo penodol yn gweithio'n well na bwrdd golau, gan nad yw'r papurau hyn yn caniatáu digon o olau i ddisgleirio drwyddo.

Lamp Golau Dydd

Wrth ddysgu sut i dynnu llun anifeiliaid cam wrth gam, fe welwch po fwyaf y byddwch chi'n ymarfer ac yn tynnu llun, y mwyaf ymwybodol ydych chi o faint o oriau golau dydd sydd gennych chi! Bydd golau artiffisial yn ffugio'ch lliwiau, gan wneud gweithio gyda'r nos yn hunllef llwyr. Os ydych am allu creu eich celf ar unrhyw adeg o'r dydd, ni waeth beth fo'r gorchudd cwmwl, dylech fuddsoddi mewn lamp golau dydd.

Rydych am i'ch golau fod mor agos â phosibl i olau dydd gwirioneddol a Tymheredd lliw o 5500 Kelvin, sef yr agosaf a gewch. Mae angen i chi fod yn ofalus, fodd bynnag, gan fod rhai o'r lampau hyn mewn gwirionedd yn allyrru ymbelydredd UV. Felly, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n dewis lamp na fydd yn gwneud unrhyw niwed i'ch llygaid a'ch croen wrth i chi greu eich lluniau. Os ydych chi'n defnyddio lamp nenfwd, gwnewch yn siŵr ei fod o leiaf 12 wat. Bydd eich lliwiau wedyn yn glir ac yn naturiol iawn.

Camau i'w Nodi Cyn Cychwyn

Nawr eich bod wedi cronni'r holl ddeunyddiau ac offer y bydd eu hangen arnoch ar gyfer dysgu lluniadau hawdd o anifeiliaid, ac mae'n bryd dysgu'r sgiliau gwirioneddol! Ond, cyn plymio i mewn gyda'n canllaw, edrychwch ar rai camau cyntaf sylfaenol sy'n eithaf pwysig.

Defnyddiwch yr Is-haen Cywir

Weithiau, hyd yn oeder eich bod yn hynod ofalus, gall pethau fynd o chwith. Gall y briwsionyn bach lleiaf neu ychydig o arwyneb anwastad achosi mwy o ddifrod nag y sylweddolwch. Felly, mae dewis sylfaen lân, llyfn a chadarn iawn o'r pwys mwyaf! Gwydr yw'r opsiwn gorau. Mae angen i chi osgoi pwyso'r llaw rydych chi'n tynnu llun gyda hi ar eich papur gan y gallwch chi achosi smwdio.

Gallwch brynu menig wedi'u gwneud yn arbennig ar gyfer lluniadu, ond mae darn syml o bapur o dan eich llaw lluniadu yn ddigon i ddiogelu eich gwaith celf . Lle bo'n bosibl, bydd defnyddio sylfaen onglog 90°, ar ogwydd, yn eich helpu i osgoi darluniau gogwydd a cham.

Gwneud y Dewis Cywir o ran Dyluniad

Os nad yw eich gwreiddiol o ansawdd digon da, neu'n syml. yn rhy gymhleth, byddwch yn cael trafferth ei ail-greu. Wrth ddysgu sut i dynnu anifeiliaid, rydych chi am ddewis delweddau sydd ag amlygiad da a llinellau miniog. Peidiwch â gwneud y camgymeriad o or-gymhlethu pethau, a cheisiwch ddewis pwnc syml hefyd.

Wrth ddysgu, nid ydych am ddod i'r amlwg yn rhwystredig ac eisiau rhoi'r gorau iddi, i gyd oherwydd eich roedd y pwnc yn rhy ddatblygedig i chi ar hyn o bryd. Mae'n bwysig iawn bod yn realistig a deall beth yw eich cryfderau a'ch gwendidau.

Os ydych chi'n chwilio am syniadau, mae teigr yn anifail da i ddechrau. Byddwch chi'n gallu ymarfer pethau fel strwythurau a phatrymau cotiau, ac mae'r teigr ei hun hefyd yn weddolsyml i'w dynnu. Cofiwch fod yn amyneddgar wrth ddysgu! Ni chafodd Rhufain ei hadeiladu mewn diwrnod!

Dewiswch Maint Eich Dyluniad

Gwall cyffredin arall y mae'r egin artist yn tueddu i'w wneud yw maint ei fotiff . Yn aml, bydd artist yn dewis rhywbeth rhy fach heb sylweddoli faint yn fwy manwl a chymhleth y byddai. Neu efallai bod maint rhy fawr wedi'i ddewis, a nawr nid yw'r artist yn gallu ymdopi â'r llwyth gwaith. Os ydych chi'n gwneud portread corff llawn, efallai bod A4 yn rhy fach, ond mae'r maint hwn yn berffaith ar gyfer portread pen. I ddechrau, mae A3 yn faint da i weithio ag ef, gan y byddai maint A5 neu lai yn rhy fach i ddechreuwr. Os teimlwch na allwch gael llinellau digon mân, tynnwch eich pwnc yn fwy! Bydd hyn yn arbed llawer o rwystredigaeth i chi.

Mae Amynedd yn Bwysig

Heb amynedd, ni fyddwch yn gallu perffeithio eich sgiliau lluniadu anifeiliaid! Hyd yn oed pan fyddwch chi newydd ddechrau, mae'n rhaid i chi roi amser i chi'ch hun - yn enwedig os ydych chi am gyrraedd y pwynt o allu tynnu lluniau anifeiliaid realistig iawn. Gall portread syml a sylfaenol iawn o anifail heb unrhyw waith cefndir gymryd dros 25 awr i'w gwblhau.

Ar gyfartaledd mae'r amser lluniadu tua 40 i 60 awr!

Wrth gwrs, mae hynny'n dibynnu ar ba mor realistig yw eich llun. Mae angen llawer o sgil a gwaith cain os ydych chi am i'ch lluniau o anifeiliaid fod â ffwr hardd ei olwg neuplu. Nid yw tynnu cot braf, cyfoethog a realistig ar eich jiráff yn mynd i gymryd llond llaw o oriau. Felly, os ydych chi newydd ddechrau, byddwch yn ymwybodol o hyn. Mae lluniadau anifeiliaid yn cymryd amser ac amynedd ar gyfer y canlyniadau gorau oll.

Sut i Luniadu Anifeiliaid Cam wrth Gam

Yn olaf! Dyma ni – sut i dynnu llun anifeiliaid gam wrth gam! Ar ôl yr holl baratoi hwnnw, rydych chi'n barod o'r diwedd i gael lluniadu! Mae ein canllaw yn ffordd wych o ddysgu sut i dynnu anifeiliaid yn y ffordd gywir. Cofiwch ei gymryd yn araf ac yn hawdd a pheidio â rhuthro unrhyw un o'r camau. Dylai dysgu fod yn brofiad hwyliog, ac mae pob ffurf ar gelfyddyd yn cymryd amser. Ac, fel y soniasom o'r blaen - ymarfer!

Y cam cyntaf go iawn yw dewis eich motiff a'i drosglwyddo i'ch papur gan ddefnyddio'ch pensil mecanyddol. Cofiwch beidio â phwyso'n rhy galed, neu fe gewch chi drafferth i ddileu'r llinellau pensil wedyn. Defnyddiwch rwber plastisin i gael gwared ar y llinellau, gan na fydd hyn yn gadael unrhyw weddillion ar ôl. Wrth gwrs, mae angen i chi allu gweld rhywfaint o'ch gwaith llinell o hyd, a bydd y rwber hwn yn rhoi mwy o reolaeth i chi dros nifer y llinellau sy'n cael eu dileu. Gwnewch yn siŵr bod eich miniwr yn barod oherwydd does dim byd gwaeth na phensiliau di-fin – er, o bryd i'w gilydd mae angen tip di-fin.

Gyda'n canllaw ar sut i dynnu llun anifeiliaid, fe wnawn ni defnyddio cath fel enghraifft. Mae cathod yn gwneud pynciau lluniadu gwych am y tro cyntaf.

Llunio'r Llygaid

Y cam cyntaf: y llygaid. Y llygaid yw canolbwynt eich llun ac mewn gwirionedd maent yn eithaf hawdd i'w tynnu. Mae'n well defnyddio pensiliau cwyr ar gyfer llygaid y gath gan fod yr effaith yn llawer brafiach. Yn ein delwedd enghreifftiol, fe wnaethom ddefnyddio pensiliau Prismacolor Premier, ond os ydych chi am ddefnyddio pensiliau olew, rhowch gynnig ar yr ystod Castle Art Supplies.

Cam 1

Fel arfer, ar gyfer cot a llygaid , defnyddir tôn sylfaenol. Mae pob lliw arall a ddefnyddir yn eich llun anifeiliaid yn seiliedig ar y naws sylfaenol hwn ac yn ei gymhwyso. Pan edrychwch ar lygaid cath, beth yw'r naws sylfaenol a welwch? Ar gyfer ein llun cathod, mae'r lliw hwnnw'n felyn neu'n hufen.

Yna, ar gyfer ymylon y llygaid, mae'r lliw yn dod yn fwy o naws meddal, gwyrdd. Ar gyfer ein llun, mae'r lliw eilaidd rydym yn ei ddefnyddio yn wyrdd llwyd golau, a fydd yn caniatáu ichi greu graddfa o liw mewn gwahanol arlliwiau llachar. Ac, yn dibynnu ar y ddelwedd, bydd yn helpu i greu ymddangosiad mwy byw. Byddwn yn defnyddio saets golau ar gyfer hyn, sef naws gwyrdd tywyllach, yn ogystal â thôn hyd yn oed yn dywyllach, gwyrdd sudd golau.

Byddwn hefyd yn defnyddio gwyn, a du seiliedig ar olew (neu glas) am fanylion mwy manwl gywir .

Cam 2

Gan ddefnyddio eich tôn sylfaenol, llenwch y llygad, heb gynnwys y disgybl. Yna, gyda phensil du ychydig yn ddi-flewyn ar dafod, lliwiwch lygad y disgybl yn llygad y gath. Yna hogi'ch pensil ac adeiladu ffin llygad y gath yn araf. Mae hyn yn eich galluogi chii weld yr ymylon ar gyfer y camau nesaf y mae angen i chi eu cymryd, sy'n gymorth defnyddiol.

Er mwyn sicrhau nad oes unrhyw daeniad yn digwydd, mae'n syniad da osgoi gwneud yr ardal hon yn rhy dywyll a chryf. Fe allech chi hyd yn oed dynnu ychydig o'r pigment gydag offeryn tylino cyn mynd i'r afael ag ymyl allanol a mewnol y llygaid gyda'ch naws eilaidd o wyrdd ysgafnach. Byddwch yn ofalus i beidio â gorgyffwrdd â'r du.

Cam 3

Gan ddefnyddio saets welw, byddwch yn cyflawni'r un camau, ond dim ond mewn rhai mannau y tro hwn - rhaid i chi fod yn afreolaidd. Nid ydych am dynnu'r rhan hon yn llwyr. Byddwch yn lliwio'r ardaloedd gwyrdd tywyllach hyn unwaith eto gyda phensil ysgafnach. Peidiwch â rhoi gormod o bwysau na phwyso'n rhy galed, gan achosi iddynt ddiflannu. Rydych chi am iddyn nhw fod yn weladwy ac yn ymdoddi'n hyfryd â'r lliwiau eraill. Dylid cadw'r canol yn y arlliw melyn gwreiddiol. Efallai ei fod braidd yn gul.

Gweld hefyd: Sut i Wneud Emwaith Resin - Eich Canllaw Hawdd ar gyfer Creu Emwaith Epocsi

Yna byddwch yn dilyn y streipen wrth i chi ei lledu unwaith eto. Y tro hwn, gwnewch hynny mewn ffordd fwy garw i helpu i greu siapiau mwy naturiol eu golwg yn y llygad. Awgrymwch ychydig tuag at amrannau llygaid eich cath i helpu i ddod â bywyd i'r llygad. Yn olaf, ychwanegwch linell wen gul ynghyd â chanol golau'r iris.

Byddwch yn gallu creu llewyrch a chael rhywfaint o gyferbyniad fel hyn.

Cam 4

I fywiogi eich llygad ychydig yn fwy, crëwch gysgod tuag at ran uchaf yr iris.Gwnewch hyn hyd yn oed os nad oes gan y ddelwedd wreiddiol gysgod o'r fath, gan ei fod yn helpu llawer i ychwanegu cysgod bach hyd yn oed yn yr ardal hon. Gan fod yn ofalus iawn, crëwch arc mor fychan yn arwain o un ochr yr iris i'r llall. Peidiwch byth â diffinio llinell. Pwyswch yn ysgafn bob amser a chymerwch eich amser, neu gallech yn hawdd ei dywyllu'n ormodol ac yn rhy anwastad. Os ydych chi'n teimlo eich bod chi wedi gwneud hyn mewn gwirionedd, defnyddiwch ychydig o'ch tôn sylfaenol i wthio'r cefn du.

Atgyrchau fydd yn creu hyd yn oed mwy o fywyd yn y llygad , fel yn awr, byddant yn dal i ymddangos yn eithaf difywyd. Y ffordd orau o gyflawni hyn yw trwy ddefnyddio pensiliau glas. Rydym yn awgrymu defnyddio Luminance ar gyfer hyn, er y bydd llawer o'r brandiau eraill a grybwyllwyd yn gynharach yn gwneud hynny.

Defnyddio hirgrwn lliw glas tywyll ar un neu ddwy ardal yn unig o fewn y disgybl a hanner uchaf yr irises. Gallwch chi wneud i'r llygad ymddangos yn fwy naturiol os ewch chi dros y ddau. Does dim rhaid i chi boeni ble mae'r ardaloedd glas mewn cysgod - rhowch nhw lle rydych chi'n teimlo eu bod yn edrych ac yn ffitio orau. Byddwn nawr yn defnyddio glas goleuach mewn modd cryf dros y glas tywyll.

Wedi dweud hynny, dylai'r tôn tywyllach fod yn weladwy tuag at yr ymylon o hyd. Gallwch nawr ychwanegu rhai brycheuyn neu nodweddion eraill.

Gweld hefyd: Beth Yw Murlun? - Deall Pwysigrwydd Celf Murlun

Cam 5

Dyma'r rhan fwyaf hudolus – y smotiau golau. Rydym yn eich cynghori i aros tan y diwedd i ychwanegu'r rhain, er y gallwch yn bendant eu hychwanegu ar y dechrau felyn dda. Mae aros tan y diwedd yn well oherwydd gallwch chi wedyn eu maint a'u gosod yn gywir. Ni fyddwch yn gallu cael y smotiau golau hynny yn ddigon gwyn gyda dim ond pensiliau lliw.

Dyma lle mae'r Gwyn Afloyw Copic yn helpu, gan y bydd yn gosod eich pwyntiau golau.

Cofiwch beidio â'u gwneud yn grwn, oherwydd nid yn aml y bydd gan lygaid bwyntiau golau crwn! Mae llygaid fel arfer yn adlewyrchu'r awyr neu hyd yn oed ffenestr, felly mae'r smotiau golau yn fwy sgwâr neu drionglog eu siâp. Weithiau, mae pwyntiau golau yn debycach i gymylau gan eu bod yn ffurfio siâp afreolaidd.

Bydd gennych adlewyrchiadau mwy disglair a lletach yn ogystal â rhai bach a mwy. Rhowch y lliw gwyn yn y glas, a gwnewch yr un peth ar bwynt arall fel ymyl uchaf y llygad. Peidiwch â gorwneud nhw neu byddwch chi'n gorlwytho'r llygad. Ar yr un pryd, nid ydych chi eisiau rhy ychydig o bwyntiau ysgafn chwaith. Byddwch, gydag amser, yn dysgu sut i farnu'n gywir.

Cam 6

Mae'r disgybl a'r iris bellach wedi'u cwblhau, fodd bynnag, efallai y bydd angen i chi weithio ar rai ardaloedd bach o hyd. Cynyddwch arlliwiau tywyllach y gwyrdd trwy greu mwy o raddio gyda gwyrdd sudd golau neu hyd yn oed ychydig yn ddu. Dim ond dros rai ardaloedd y byddwch chi'n lliwio i mewn, ac eto, mewn modd garw, bydd hyn yn helpu i gryfhau strwythur eich iris. Ar y cyfan, bydd y cyferbyniad yn helpu i fywiogi'ch llygad. Arbrofwch trwy ddefnyddio arlliwiau tywyll iawn neu ysgafn iawn (du a gwyn)mewn mannau na fyddech fel arfer.

Cam 7

Erbyn hyn mae angen amrannau arnoch chi, neu fel arall bydd eich cath yn cael syllu ar badell. Yn achos y gath yn ein hesiampl, ni allwch weld y caead uchaf gan ei fod wedi'i guddio o dan y cysgod du. Mae'r egwyddor yn aros yr un fath, fodd bynnag, ar gyfer yr amrannau uchaf ac isaf, yn dibynnu ar eich llun eich hun.

Gan ddefnyddio pensil pigfain du, ymylwch yr iris. Byddwch yn gryf gyda'r llinellau hyn, ond byddwch yn ofalus i beidio â gwneud iddi edrych fel llinell. Bydd angen i chi gymysgu hwn yn feddal, ac i gyflawni hyn, cyn lleied â phosibl y byddwch yn tynnu i mewn i'r iris ar hyd ymyl isaf cyfan yr amrant. Mae hyn yn helpu i greu effaith cysgod gwan. Prin ei fod yn weladwy, ond mae'n gweithio rhyfeddodau! Bydd eich ail linell yn nodi lle mae'r amrant yn troi'n ffwr. Dylai aros yn feddal trwy ddefnyddio llinellau bach bach mewn modd tebyg i ffwr.

Cofiwch fod amrannau fel arfer yn lledu tuag at yr ymylon. Yn ein llun cath, gallwch weld bod yr ymylon yn goleuo i naws mwy disglair.

Cam 8

Byddwch nawr yn gwneud stribed yr amrant yn dywyllach gyda du. Yna, gan ddefnyddio pensil gwyn seiliedig ar olew, dilynwch y llinell. Crëwch ymyriadau ar y llinell ddu tuag at drwyn y gath, fel bod y lliwiau gwyn a du yn cymysgu , y byddwch yn ei weld yn creu naws llwydlas bron. Mae hyn yn helpu i gadw'r ardal yn edrych yn naturiol. Mae angen i chi nawr ehangu'ch llinell gyda du i ddangos gwahaniad clir o'r isaf aPensil Mecanyddol

Proses gyntaf unrhyw luniad yw'r braslun. Rydych chi eisiau osgoi unrhyw ddifrod papur a achosir gan ddileu llinellau, felly mae sicrhau bod gennych y pensil cywir yn hollbwysig. Pensiliau mecanyddol yw ein ffefryn at y diben hwn, a hynny oherwydd eu nibs crwn ychydig sy'n atal unrhyw gloddio i mewn i'r papur a'i niweidio.

Wrth ddefnyddio pensil arferol, gall y blaenau weithiau adael crafiadau a mewnoliadau yn y papur. papur, efallai mai dim ond yn nes ymlaen y byddwch chi'n sylwi arno wrth liwio eich lluniau anifeiliaid i mewn. Mae bron yn amhosibl cuddio hwn unwaith y bydd y difrod wedi'i wneud! Felly, peidiwch ag anwybyddu eich pensiliau - mae pensiliau mecanyddol yn hynod o ymarferol oherwydd os byddwch chi'n pwyso i lawr yn ddamweiniol gyda gormod o rym, bydd y nibs yn torri.

Bydd y fantais fach hon yn eich helpu gyda'ch taith o dynnu llun anifeiliaid trwy eich dysgu i fynd yn ysgafn a theimlo wrth i chi dynnu llun.

Chi yn llwyr fydd yn penderfynu pa bensil fecanyddol a ddefnyddiwch – cofiwch drwch. Mae pensil gyda thrwch o 0.5mm a chaledwch 2B yn ddelfrydol. Os ydych chi am gyflawni gwaith llinell mwy trwchus a meddalach, 0.7mm yw'r trwch a argymhellir. Os bydd angen gwaith llinell tywyllach arnoch, rhowch gynnig ar bensil 0.3mm.

Y Pensiliau Lliw Cywir

Wrth gwrs, un o'r ffactorau mwyaf i feddwl amdano yw'r pensiliau lliw rydych chi'n dewis eu defnyddio ar gyfer eich lluniau oamrannau uchaf.

Tynnu Llun y Ffwr

Mae angen eich amynedd llwyr ar y gôt. Bydd bron pob un gwallt yn cael ei wneud yn unigol. Mae gan bob artist ei dechneg ei hun ar gyfer hyn ac mae'n rhywbeth y byddwch hefyd yn dysgu ei wneud yn eich ffordd benodol eich hun. Wedi dweud hynny, os ydych chi'n creu cath sy'n edrych yn realistig, yn bendant bydd angen haenu.

Crëir haenau trwy ddechrau gyda golau a gweithio tuag at dywyllwch.

Mae llawer o ddechreuwyr yn ceisio gwneud y ffwr mewn un haen yn unig ac nid yw byth yn gweithio oherwydd bod gan ffwr anifeiliaid ddimensiynau, gwead, hyd amrywiol, a thunelli o raddiad lliw yn ogystal â phatrwm. Wrth i chi dynnu'ch cot, byddwch chi'n creu llinellau mân. Defnyddio pensil ag olew sydd fwyaf addas ar gyfer hyn.

Yn union fel gyda llygaid y gath, mae gan gorff eich cath naws sylfaenol. Ar gyfer ein cath, fe ddewison ni naws frown . Mae ein lliw eilaidd yn llwyd cynnes a'r tôn neu'r graddiad tywyllach cyntaf fydd llwyd cynnes arall o arlliw tywyllach. Bydd du yn helpu i ddwysau hyn. Yn union fel gyda llygaid, mae angen pedair i chwe haen o liw ar ffwr - hyd yn oed yn fwy ar brydiau!

Byddwch yn defnyddio'ch pensil du i wella cyferbyniad a chysgod y ffwr. Oes, bydd angen hyn hyd yn oed ar anifeiliaid lliw ysgafnach. Peidiwch ag ofni ei ddefnyddio gan y gall unrhyw liw gael ei dywyllu, a bydd yn caniatáu ar gyfer cynnydd yn nyfnder a chyfoeth y lliw, gan gadw'ch llun yn fyw.

Cam 9

Dechreuwch gyda thrwyn y gath oherwydd ei fod yn ganolbwynt, yn union fel y mae'r llygaid. Bydd yr ardal sefydlog neu'r canolbwynt hwn yn eich helpu i dynnu'r gôt mewn modd llawer haws. Nid oes unrhyw reolau go iawn yma - dim ond rhannau ysgafnach a thywyllach sy'n nodi lle mae'r cysgod yn disgyn neu ble mae golau'n dod i mewn, a fydd hefyd yn dangos cyfeiriad twf y blew.

Gan ddefnyddio gwyn, gallwch wella'r golau ardaloedd yn union fel y byddwch yn gwella'r rhannau tywyllach gyda du. Gan ddefnyddio cynnig tebyg i dash, gallwch chi tapio ymylon y ffwr. Peidiwch â defnyddio naws pinc ond yn hytrach lliwiau mwy cnawd-math, neu fel arall bydd yn edrych yn annaturiol ar y gorau. Mae angen pensil miniog ar eich haen gyntaf sy'n aros yn sydyn. Os na fyddwch yn ei hogi'n ddigon aml, ni fyddwch yn gallu creu llinellau mân, caeedig yn gywir.

Fel y soniwyd eisoes, rhaid i haen un fod yn dôn ysgafn. Yr haen hon sy'n dangos amrywiaeth mewn hyd gwallt a chyfeiriadau twf gwallt gwahanol.

Osgoi ysgythru gan y bydd hyn yn niweidio'ch papur. Peidiwch â thynnu'r fflysio haen gyntaf chwaith - rydych chi am adael bylchau rhwng pob gwallt unigol. Bydd y gofod a'r pellter hwn yn helpu'ch haen gyntaf i ddangos drwodd mewn fflachiadau, gan greu cot sy'n edrych yn fwy naturiol.

Cofiwch y bydd pob haen yn helpu i greu'r darlun ehangach. Mae pob un ohonynt yn bwysig os ydych chi eisiau dwysedd gwallt sy'n edrych yn realistig, cyfeiriad twf, ac wrth gwrs, hyd. Ar hyd y bont otrwyn eich cath, bydd y gwallt yn llawer mwy trwchus a mân. Fodd bynnag, uwchben ymyl pob llygad, mae'r gwallt yn denau, gan ganiatáu ychydig o groen i ddangos, er bod ganddo fwy o hyd.

Yn ein hesiampl arlunio cathod, gallwch weld bod y blew llygaid hyn yn pwyntio oddi wrth bob un. llygad a thuag at ganol y llygad, lle maen nhw wedyn yn pwyntio tuag at drwyn y gath ac yn dechrau gwyntyllu allan. Yn nes at dalcen y gath, mae'r blew'n pwyso mwy tuag at ei gilydd ac yn cwrdd, yna ymhellach i fyny maen nhw'n rhedeg mewn modd cyfochrog.

Mae'n bwysig nodi pethau fel gwallt yn uniongyrchol o'ch haen gyntaf o liw. Hyd yn oed yn eich haen olaf, bydd yr haen gyntaf o wallt yn dal i fod braidd yn weladwy os caiff ei wneud yn anghywir ac i'r cyfeiriad anghywir! Ni ddylid tynnu gwallt byth yn gymesur nac yn rhy ofalus. Nid yw gwallt byth yr un hyd ychwaith, ac nid yw'r un trwch ychwaith.

Ceisiwch symud eich arddwrn yn rhydd ac yn gyflym, gan y bydd hyn yn helpu i gadw'r strwythur gwallt afreolaidd sy'n gwneud iddo edrych yn fwy. naturiol.

Cam 10

Nawr bod yr haen gyntaf wedi'i chwblhau, byddwch yn dewis eich pensil lliw eilaidd. Pan fydd anifail yn un lliw, byddwch yn defnyddio'r un tôn unwaith eto, ond yn gryfach yr eildro. Fel arall, gallech ddefnyddio pensil ychydig yn dywyllach neu debyg. Ar gyfer ein cath, byddwn nawr yn defnyddio arlliw o lwyd, ond yn cymhwyso'r un egwyddorion ag yn yr haen gyntaf. Rydych chi'n dal i fodgallu gweld y brown a, cryfaf y cafodd ei dynnu i ddechrau, y mwyaf clir y bydd yn ymddangos yn nes ymlaen.

Cam 11

O ystyried hynny mae'r haen gyntaf yn gymorth, byddwch nawr yn ail-weithio'r haenau nesaf ar draws y trwyn ac ardaloedd tebyg. Bydd y brown yn cael ei wneud i fod yn fwy dwys yn y mannau cywir. Peidiwch ag anghofio ystyried cyflwr y gwallt.

Mae'r gwallt ar hyd pont trwyn cath yn fach iawn ac yn eithaf trwchus, felly ni fydd yn rhaid i chi roi llawer o linellau o gwbl, gan ganiatáu i chi liwio'r ardal yn fwy yn gadarn. Rhaid gwneud hyn, fodd bynnag, yn araf, a rhaid i chi ddefnyddio pensil sydd wedi'i hogi'n iawn i osgoi edrych yn annaturiol. O ran y pawennau ac ati, byddech chi'n defnyddio mwy o strôc. Dylech allu asesu pa dechneg i'w defnyddio ble.

Wrth luniadu, mae'r dull yn bwysig iawn. Byddwch yn gweithio'n barhaus o'r golau i'r tywyllwch. Byddwch eto'n gwneud haen arall o lwyd, y tro hwn yn gryfach, gan ailadrodd hyd nes y byddwch wedi cyrraedd y cryfder priodol a pherffaith.

Cofiwch beidio â symud o gam i gam. Gorffennwch bob rhan yn gyntaf cyn symud ymlaen i'r nesaf. Bydd hyn yn helpu eich delwedd i aros yn unffurf ac yn gywir.

Cam 12

Bydd yr wyneb cyfan nawr wedi'i orchuddio â'ch lliw eilaidd, lle gellir cryfhau'r rhannau â haen sylfaen wan yn haen dau. Mae'n bwysig ac yn normal ail-weithio wrth fynd ymlaen.Gan ddefnyddio eich rwber tylino, byddwch hefyd yn gallu ysgafnhau ardaloedd penodol mewn ffurf feddal. Yn ein delwedd enghreifftiol, rydym wedi gwneud hyn ar hyd pont trwyn y gath, gan leihau'r brown.

Mae gan ein cath hefyd ddarnau o wallt sy'n wyn. Cofiwch nad yw tynnu cot gwyn yn hawdd, ond unwaith y byddwch chi'n deall egwyddorion haenau a sut nad oes unrhyw beth yn lliw solet, mae'n dod yn fwy syml. Mae gan hyd yn oed cot wen arlliwiau amrywiol ac ardaloedd tywyllach. Mae llwyd oer yn dda ar gyfer cotiau gwyn. Gan ddefnyddio'r lliw hwn, dylech dynnu llinellau ymhell oddi wrth ei gilydd. Bydd y fflachiadau gwyn drwyddi draw yn atal y ddelwedd derfynol rhag ymddangos yn llwyd yn unig.

Ar gyfer rhannau cysgodol o gôt wen, byddwch am wasgu'n gadarnach a lliwio'n fwy gwastad, gan ystyried unrhyw ymylon sy'n taro'r golau. Gallech hefyd ddefnyddio arlliw oerach a thywyllach o lwyd ar gyfer hyn. Ni allwch fynd yn anghywir â llwyd oer ar gyfer cot gwyn, ond, os ydych chi'n fwy profiadol, gallech hyd yn oed ddefnyddio du â phwynt uchel yn lle hynny, gan y bydd mewn gwirionedd yn caniatáu i'ch cysgod a'ch gwaith llinell sefyll allan yn fwy pan fydd y ddelwedd wedi'i chwblhau. . Gallwch hefyd ychwanegu lliw arall at y llwyd i fywiogi'r gôt hyd yn oed yn fwy. Yn yr achos hwn fe ddefnyddion ni frown – edrychwch ar drwyn y gath yn y cam canlynol.

Cam 13

Mae’n bryd o’r diwedd graddio’n dywyllach! Ac eto, rydym yn dilyn yr un egwyddor - llinellau toriad gyda digon o bellter rhyngddyntnhw. Cofiwch, os nad ydych chi'n defnyddio papur o ansawdd uchel ar gyfer eich llun anifeiliaid, gall eich graddiad fynd yn llawer rhy gryf a/neu dywyll yn gyflym.

Dechreuwch olau a pharhewch yn ofalus bob amser. Os ydych chi'n defnyddio papur da, un fantais fawr fydd sut mae gwead y papur mewn gwirionedd yn helpu i atal llinellau sy'n rhy dywyll. Sut mae'n gwneud hyn? Gan na fydd papur o ansawdd uchel yn amsugno cryfder llawn yr inc ar unwaith!

Yn y cam hwn, bydd unrhyw feysydd y gall fod angen gwneud mwy o ailweithio arnynt yn mynd i fod yn weladwy iawn - efallai y sylwch brown dwysach yn sbecian drwodd mewn rhai mannau.

Ardal i'w gorchuddio'n deneuach fyddai temlau'r gath. Does dim llawer o wallt yma. Bydd rhywfaint o groen hefyd yn ymddangos yn yr ardal hon, a'r clustiau hefyd. O'r cam hwn ymlaen, gallwch chi ddechrau tynnu'r blew hyn.

Yn union fel y trwyn, pan fyddwch chi'n tynnu'r clustiau rydych chi bob amser yn dechrau gyda thôn ysgafnach ac yna un tywyllach - ond byth yn binc! Ac wrth gwrs, byddwch chi'n creu tywyllwch dwys gyda phensil du. Mae'r gwallt ar y clustiau'n eithaf anodd, gan nad ydyn nhw mor wyn ag y byddai wisgers ac mae angen iddynt hefyd fod yn afreolaidd ac o wahanol hyd. Gorchuddiwch yr wyneb â graddiad mwy tywyll.

Cam 14

Nawr gan fod pob un o'ch haenau yn eu lle, byddwch yn gallu gweld y manylafpwyntiau. Mae'r clustiau, y trwyn a'r llygaid wedi'u tywyllu neu eu goleuo a bydd eich lliwiau'n braf ac yn ddwys neu'n llai. Dylai eich cyfrannau fod wedi'u haddasu'n iawn hefyd, fel lled wyneb eich cath a gwead ceg. Parhewch i addasu nes ei fod yn edrych mor agos â phosibl at y llun gwreiddiol.

Pan fyddwch yn gweithio gyda chymaint o fanylion, mae'n hawdd iddo ddod at ei gilydd yn y diwedd yn unig wrth i chi ddechrau gweld ble mae pethau ar goll neu angen eu trwsio. Ceisiwch beidio ag ymrwymo’n gyfan gwbl i’r patrwm, gan ei fod wedi’i fwriadu i’ch arwain a’ch helpu chi yn unig. Nid ydych chi'n llungopïwr, ac mae lluniadu yn dod â'i harddwch ei hun yn fyw.

Cam 15

Yn aml, gallwch chi fod yn llawer cyflymach a llai gofalus o ran tynnu llun anifail. gwallt corff o'i gymharu â'r wyneb. Mae gan gwningen, er enghraifft, wallt tebyg iawn ar ei hwyneb a'i chorff, felly ni fyddai'r safiad hwn yn cael ei argymell. Fodd bynnag, gyda'r rhan fwyaf o gathod, mae gwallt y corff yn hirach ac yn wyllt, gan ganiatáu ar gyfer ymagwedd wahanol.

Mae gwallt corff cath yn caniatáu ar gyfer gwaith cyflymach gyda dim ond eich tôn sylfaenol , lliw eilaidd, a dim ond un graddiad tywyll, sydd fel arfer yn ddu, fel gyda'n llun enghreifftiol. Mae hyn yn golygu mai dim ond tair haen sydd! Mae'r egwyddor, fodd bynnag, yn dal i fod yn berthnasol i wallt a chroen anifeiliaid eraill.

Wrth dynnu'r gôt, byddwch yn gwneud y cyfan gyda'ch gwaelod neu'ch prif gysgod. Pan ddaw i wildercotiau, mae'n aml yn well os yw rhai ardaloedd yn fwy caeedig. Gweler manylion y ddelwedd ar gyfer hyn. Er mwyn sicrhau blew mwy gwastad, dylech dynnu pob strôc yn gyflym, gan ddechrau ar flaen y gwallt a gorffen ar y llinell wallt. Dylech hefyd fod yn talu sylw i gyfeiriad twf a hyd gwallt.

Cam 16

Gyda'ch tôn sylfaen bellach wedi'i gwblhau a'i osod, gallwch barhau â'ch dewis o liw eilaidd. Gorchuddiwch yr haen waelodol gyfan gyda hyn. Cofiwch barhau i ddefnyddio strôc afreolaidd wrth wneud hyn. Bydd y naws sylfaenol oddi tano yn dal i ddod drwodd. Pan fyddwch chi'n tynnu llun mwy o anifail lliw solet, bydd eich cysgod ysgafnach oddi tano yn sbecian, gan helpu'r gôt i ymddangos yn fwy byw. wyneb cath, byddwch yn ychwanegu eich graddiad tywyll i gorff y gath. Nid oes ots a ydych chi'n defnyddio du neu liw arall, cyn belled â bod yr arlliwiau yr un peth. Byddwch nawr yn defnyddio'r lliw terfynol hwn i weithio ar unrhyw haenau a phob haen nes bod eich cath wedi'i chwblhau. O ran rhannau o'r gôt sy'n wyn, fe sylwch yn glir eich bod chi'n gallu creu strociau du ynysig heb achosi niwed i'r gwyn. Bydd y ffwr yn ymddangos yn naturiol i unrhyw un sy'n edrych ar y llun a dynnwyd gennych.

Cofiwch y dylid edrych ar luniau, boed wedi'u tynnu neu eu paentio, o bell a byth yn agos at y ffordd rydych chi'n ei weld tra rydych chi'n ei dynnu. Weithiau anmae persbectif allanol yn well na'ch un chi.

Cam 17

Y cam olaf, o'r diwedd! Y cyfan sydd ar goll yw cysgod eich cath i helpu i ddod â hi'n fyw! Gosodwch eich cysgod mewn modd gofalus gan ddefnyddio graddiadau llwyd oer. Peidiwch ag anghofio rhan fewnol dywyll y cysgod. Yn aml, mae'n helpu i weld yn union ble y dylai'r lleoliad fod trwy ddefnyddio rhaglen gyfrifiadurol. Tynnwch lun o'ch llun a'i roi ar eich cyfrifiadur. Bydd hyn yn eich helpu gyda lleoliad heb ddifetha'ch delwedd, wrth i chi ddod i brofi pethau yn gyntaf!

Yn olaf, mae angen ei wisgers ar eich cath o hyd. Ychwanegwch y rhain gyda'ch Gwyn Afloyw Copig. Gan ddefnyddio'r brwsh bach, defnyddiwch dynnu cyflym. Gallech hefyd ddefnyddio brwsh tractor gan fod ganddo flaen hir braf sy'n gweithio'n dda iawn wrth wneud llinellau mân. Mae wisgers i'w gweld ar y trwyn ond maen nhw hefyd i'w gweld uwchben pob llygad.

Mae Eich Darlun o Anifail Wedi'i Gyflawn!

Rydych chi wedi ei wneud! Da iawn! Nid oedd yn rhy anodd, ynte? Y cyfan sydd ei angen arnoch wrth dynnu llun anifail yw'r offer, y deunyddiau a'r offer cywir, ynghyd â gwybodaeth am dechneg gywir a pheth amynedd, ac wrth gwrs, ymarfer! Ni allwch ddod yn feistr dros nos! Dechreuon ni i gyd trwy dynnu lluniau o ffigurau ffon fach gyda haul yng nghornel y dudalen. Cofiwch ymlacio, peidiwch â theimlo dan bwysau, a mwynhewch! Ewch ar gyflymder yr ydych yn gyfforddus ag ef; nid yw'n ras. Mae angen i'ch nodau fod yn realistighefyd.

Dylai celf fod yn hwyl, felly peidiwch â gadael i unrhyw beth na neb wneud i chi deimlo fel arall. Mwynhewch!

Ein Tiwtorialau Lluniadu Anifeiliaid

Sut i Dynnu Panther Du – Tynnwch lun Panther Ddu Llechwraidd

Sut i Luniadu Pegynol Arth - Tynnwch lun Arth Pegynol Ciwt a Cudd

Sut i Dynnu Pwg - Creu Darlun Ci Annwyl a Hawdd

Sut i Dynnu Coyote - Creu Coyote Cyfrwys Lluniadu

Sut i Luniadu Sloth – Creu Braslun Sloth Annwyl

Sut i Dynnu Racŵn – Tynnwch Braslun Racŵn Direidus

Sut i Dynnu Lluniadu Mŵs – Creu Lluniad Mŵs Mawreddog

Sut i Luniadu brân – Awgrymiadau gan yr Artist ar Dynnu Brân

Sut i Luniadu Lyncs – Creu Braslun Lynx Mawreddog a Llechwraidd

Sut i Dynnu Draenog – Creu Braslun Draenog Annwyl

Sut i Dynnu Llun Mwnci – Creu Darlun Mwnci Annwyl

Sut i Luniadu Morgrugyn - Tynnu Llun Morgrugyn - Tiwtorial Cam-wrth-Gam

Sut i Dynnu Llun Morfil - Creu Lluniad Morfil Gwych

Sut i Lluniadu Glöyn Byw Monarch – Tiwtorial Lluniadu Realistig

Sut i Dynnu Ystlum – Canllaw Cam-wrth-Gam i Greu Lluniad Ystlumod

Sut i Dynnu Llygoden Fawr - Canllaw Hwyl ar Greu Lluniadu Llygoden Fawr

Sut i Dynnu llun Llama – Lluniad Llama Cam-wrth-Gam Hwylus

Sut i Dynnu Llun Cangarŵ – Hwyl a Hwyl Braslun Cangarŵ Hawddanifeiliaid. O'r holl offer y byddwch yn eu defnyddio, eich dewis o bensiliau lliw yw'r pwysicaf o bell ffordd! Po uchaf yw'r pensil ansawdd, yr uchaf yw'r crynodiad pigment. Mae gan bensiliau o ansawdd uchel gasgen sefydlog a chryf hefyd yn ogystal â phlwm mwy solet.

Ni fydd eich lluniadau anifeiliaid o ansawdd cystal os byddwch yn anwybyddu'r teclyn lluniadu pwysig hwn, yn enwedig os ydych yn bwriadu lluniadu yn fynych. Yn ffodus, dim ond ychydig o bensiliau lliw sydd ar gael sydd wir yn cwrdd â'r gofynion lluniadu proffesiynol gorau ac uchaf, gan ei gwneud hi'n benderfyniad llawer haws ar ba bensiliau i'w dewis!

Schicht yn y gair Almaeneg am “haen”, felly mae'r ddelwedd hon yn nodi'r haenau amrywiol o liw a ddefnyddiwyd i greu'r llun hwn.

Mae yna bensiliau lliw cwyr ac olew i chi ddewis ohonynt. Mae pensiliau cwyr yn feddalach, sy'n sicrhau asio diymdrech a hardd. Felly, mae'r pensiliau hyn yn berffaith ar gyfer lliwio cefndiroedd, llygaid, a hyd yn oed blodau. Mae pensiliau olew i'r gwrthwyneb, gan eu bod yn anoddach ond yn haws eu hogi. Maen nhw'n gweithio orau am fanylion manylach ac mae hyn yn eu gwneud yn ddelfrydol ar gyfer gwneud gwalltiau a chotiau anifeiliaid.

Dewis y Pensiliau Lliw Cywir

Gellir dod o hyd i rai o'r pensiliau lliwio gorau gan y Castle Art Brand cyflenwadau, sy'n cynnig set ardderchog o bensiliau meddal premiwm. Mae gan yr ystod hardd hon o bensiliau lliw 120

Sut i Dynnu Parot – Darlun Parot Hwyl a Lliwgar

Sut i Dynnu Llun Teigr – Lluniad Teigr Corff Llawn Hwyl

Sut i Dynnu Gorilla - Darlun Gorilla Syml!

Sut i Dynnu Llun Neidr – Darlun Neidr Hwyl a Hawdd

Sut i Dynnu Llun o Hummingbird – A Hummingbird Drawing Realistic Adar

Sut i Dynnu Pysgod Koi - Llun Pysgod Koi Hawdd

Sut i Dynnu Wyneb Ci - Tiwtorial Lluniadu Hwyl!

Sut i Dynnu Ceirw – Creu Darlun Ceirw Realistig

Sut i Dynnu Koala – Darlun Arth Koala Ciwt

Sut i Drawiadu Malwen - Tiwtorial Lluniadu Malwoden Realistig

Sut i Dynnu Paun - Canllaw Lluniadu Peacock Realistig

Sut i Dynnu Lluniadu Fflamingo - Tiwtorial Darlunio Flamingo Hwyl <5

Lluniadu Adar – Canllaw Hawdd ar gyfer Sut i Drawiadu Adar Realistig

Sut i Drawiadu Coryn - Gwers Arlunio Tarantwla Hawdd

Sut i Tynnwch lun Ceiliog y Môr - Tiwtorial Darlunio Trychfilod Bywol

Sut i Dynnu Sgorpion - Camau i Greu Braslun Scorpion Hwyliog

Sut i Dynnu Llun Lindys - Creu Braslun Lindysyn Hwyl

Sut i Dynnu Llun Crwban Môr – Creu Braslun Crwban Môr Ciwt

Sut i Dynnu Llun Buwch Goch Gota – Gwers Lluniadu Chwilen Fuwch Goch Gota

Sut i Luniadu Octopws - Canllaw i Greu Braslun Octopws

Sut i Luniadu Llwynog - Canllaw i GreuEich Darlun Cadno Realistig Eich Hun

Sut i Dynnu Siarc - Creu Eich Darlun Siarc Realistig Eich Hun

Sut i Tynnu Llun Warthog - Gwers Arlunio Mochyn Gwyllt Affricanaidd

Sut i Luniadu Eliffant - Creu Llun Eliffant Realistig a Hawdd

Sut i Luniadu Fwltur - Tiwtorial Lluniadu Fwltur Cam-wrth-Gam Hawdd

Sut i Luniadu Impala - Y Tiwtorial Lluniadu Impala Cam-wrth-Gam Gorau

Sut i Dynnu Crocodeil - Tiwtorial Lluniadu Crocodeil Hwyl a Hawdd

Sut i Dynnu Cheetah – Creu Braslun Cheetah mewn 17 Cam Cyflym

Sut i Dynnu Babŵn – Cam-wrth-Gam Tiwtorial Lluniadu Babŵn Realistig

Sut i Luniadu Babŵn Byfflo Dŵr – Y Tiwtorial Braslun Byffalo Dŵr Gorau

Sut i Dynnu Sebra - Tiwtorial Lluniadu Sebra Cam-wrth-Gam Hawdd

Sut i Dynnu Rhino - Y Tiwtorial Lluniadu Rhino Realistig Gorau

Sut i Tynnu Llun Hippo - Tiwtorial Braslun Hippo Cam-wrth-Gam Manwl

Sut i Luniadu Wildebeest - Tiwtorial Lluniadu Antelop Affricanaidd

Sut i Dynnu Llewpard - Canllaw Lluniadu Cath Fawr Hawdd

Sut i Dynnu Llew - Tiwtorial Arlunio Llew Hwylus a Ffyrnig

Sut i Dynnu Jiráff - Ein Tiwtorial Lluniadu Jiraff Hwyl a Hawdd

Sut i Dynnu Twrci - Ein Tiwtorial Lluniadu Twrci Hwyl a Hawdd

Sut i Dynnu Gafr - Dysgu Mewn a Allan Arlunio Geifrgyda ni

Sut i Luniadu Buwch – Y Tiwtorial Gorau ar gyfer Lluniadu Buchod Hawdd

Sut i Dynnu Gwenyn - Tiwtorial Cam-wrth-Gam i Wneud Lluniadu Gwenyn Hawdd

Sut i Luniadu Asyn - Y Tiwtorial Lluniadu Braslun Asyn Gorau

Sut i Dynnu Ceiliog - Ein Tiwtorial Lluniadu Ceiliog Hwyl

Sut i Dynnu Cyw Iâr – Ein Tiwtorial Lluniadu Iâr Hwyl a Hawdd

Sut i Dynnu Llun Hwyaden – Tiwtorial Lluniadu Hwyaden Hawdd i Bob Artist

Sut i Dynnu Llun a Gŵydd – Tiwtorial Darlunio Gŵydd Cam-wrth-Gam

Sut i Dynnu Dafad – Y Tiwtorial Lluniadu Cig Oen Gorau Realistig

Sut i Dynnu Llygoden – Llygoden i Ddechreuwyr Tiwtorial Lluniadu

Sut i Luniadu Alarch - Tiwtorial ar Sut i Luniadu Alarch Realistig

Sut i Tynnu Lluniadu Cath - Tiwtorial Cam-wrth-Gam i Wneud Cath Lluniadu Hawdd

Sut i Luniadu Pysgodyn Aur - Braslun Pysgod Anifail Cam wrth Gam

Sut i Dynnu Lluniadu Budgie - Y Tiwtorial Lluniadu Parakeet Cam-wrth-Gam Gorau

Sut i Luniadu Bugail Almaenig - Tiwtorial Lluniadu Cyflym a Hawdd

Sut i Dynnu Ceffyl - Tiwtorial Lluniadu Ceffylau Manwl a Hawdd

Sut i Dynnu Cwningen - Tiwtorial Lluniadu Cwningen Manwl a Hawdd

Sut i Dynnu Hamster - Tiwtorial Lluniadu Hamster Annwyl

Sut i Luniadu Mochyn Gini - Gwers Lluniadu Cnofilod Anifeiliaid Anwes

Sut i Dynnu Ffured - Ffured Hwyl a HawddTiwtorial Lluniadu

Sut i Dynnu Coeden - Tiwtorial ar gyfer Lluniadu Coed Derw a Chonwydd

Sut i Dynnu Llun Crwban - Gwneud Lluniadu Crwban yn Hawdd i Ddechreuwyr

Sut i Dynnu Tylluan - Tiwtorial Lluniadu Tylluan i Ddechreuwyr

Sut i Dynnu Lluniadu Gwiwer - Canllaw Lluniadu Gwiwerod Cam-wrth-Gam

Sut i Luniadu Panda - Tiwtorial Lluniadu Panda Ciwt

Sut i Dynnu Pengwin - Canllaw Lluniadu Pengwin Cam-wrth-Gam

Sut i Dynnu Llun Broga - Canllaw Cyfarwyddiadol ar Luniad Broga Hawdd

Sut i Dynnu Pen Blaidd - Canllaw Sy'n Gwneud Lluniadu Bleiddiaid yn Hawdd

Sut i Dynnu Pen Ceffyl - Cam-wrth- Tiwtorial Cam

Sut i Arlunio Anifeiliaid - Dysgu Lluniadu Anifeiliaid y Ffordd Hawdd

Sut i Tynnu Llun Ci - Canllaw Lluniadu Cŵn Hawdd

Sut i Dynnu Wyneb Cwningen - Canllaw Lluniadu Cwningen Cam-wrth-Gam

Madeleine Edsberger

Byw mewn a pentref bach Sacsoni Isaf, mae Madeleine Edsberger yn artist hunanddysgedig sydd wedi caru bod yn greadigol ers yn ifanc. Mae hi bob amser wedi mwynhau ysgrifennu a darlunio a threuliodd ei phlentyndod yn gwneud hynny! Oherwydd materion y tu hwnt i'w rheolaeth, dewisodd ddod yn artist ar ôl gadael yr ysgol. Ni chwblhaodd unrhyw addysg drydyddol, ond mae, fodd bynnag, wedi profi ei dawn artistig mewn sawl ffordd. Fe wnaeth hi hunan-astudio ac erbyn hyn mae'n gweithio'n broffesiynol fel darllenydd proflenni agolygydd nofel achlysurol. Dechreuodd ei gyrfa arlunio proffesiynol yn 2016 ac ers hynny mae hi wedi adeiladu portffolio artist llawrydd. Mae Madeline wrth ei bodd yn dysgu a thyfu bob dydd ac mae ganddi lawer o bethau y mae'n dymuno eu dysgu a'u cyflawni o hyd.

//www.instagram.com/end.of.horizon

<0 //www.facebook.com/TheEndofHorizon gwahanol liwiau bywiog a gynigir, gan wneud yr ystod hon yn ddewis cadarn a delfrydol. Gallwch chi dynnu bron unrhyw beth y mae eich calon yn ei ddymuno gyda'r set anhygoel hon. Ar ben hynny, mae’r ystod hon hefyd yn werth da am arian.

Dewis gwych arall yw’r dewis a gynigir gan Caran d’Ache Pablo. Er bod y set hon hefyd yn cynnwys 120 o liwiau hardd, nid oes ganddynt arlliwiau croen naturiol, felly mae'n well osgoi a yw lliwio arlliwiau croen amrywiol yn rhan o'ch prosiect. Wedi dweud hynny, pan fyddwch chi'n dal i ddysgu sut i dynnu anifeiliaid yn iawn, mae'r pensiliau lliw hyn yn ddelfrydol oherwydd eu lliwiau cryf, bywiog a'u plwm o ansawdd uchel. Maent hefyd yn caniatáu ar gyfer asio lliwiau yn hawdd, gan eich helpu i asio a chymysgu eich tonau eich hun hefyd.

Daw un o'r setiau palet mwy, sy'n cynnig 150 o liwiau, gan Prismacolor Premier. Mae'r pensiliau lliw hardd hyn sy'n seiliedig ar gwyr yn cyfateb yn berffaith i gyfres Castle Art Supplies. Ein hoff beth i dynnu llun a lliwio gyda'r gyfres Prismacolor yw llygaid - mae effaith y pensiliau hyn y tu hwnt i brydferth; rhywbeth na fyddwch yn gallu ei gyflawni gydag unrhyw bensiliau olew. I ychwanegu at y gwerth, mae eu set o 150 yn fforddiadwy hefyd!

Y lliw gwyn a gynigir gan ystod Prismacolor Premier yw'r un gorau o bell ffordd, a dylid ei ddefnyddio ni waeth a ydych chi ai peidio. defnyddio unrhyw gynhyrchion eraill.

Os ydych chi'n chwilio am bensiliau lliw moethus wedi'u seilio ar gwyr, mae'rCaran d’Ache Luminance yw ein ffefryn o bell ffordd. Maent yn amlwg yn ddrutach, ond mae eu hansawdd yn anodd ei guro, gan gynnig pigmentau cyfoethog, cryf a sefydlogrwydd. Daw'r pensiliau hardd hyn mewn set o 76 o liwiau gwahanol. Cofiwch, fodd bynnag, fod y rhain yn cael eu marchnata tuag at artistiaid a darlunwyr gyda mwy o brofiad.

Mae Pensiliau Ysgafn Derwent yn ychwanegiad ardderchog i bob set. Mae'r pensiliau olew hyn yn debyg i rai Castle Art Supplies, ond mae ganddyn nhw nodweddion tynnu'n agosach at bensil lliw â chwyr, yn debyg iawn i'r ystod Luminance. Mae'r pensiliau amlbwrpas hyn yn gyfuniad delfrydol o gwyr ac olew, gan ddod mewn ystod eang o liwiau ac arlliwiau hyfryd, diddorol. Wrth ddefnyddio'r lliwiau hyn gyda gwyn, maent yn dangos arlliwiau diddorol a chyffrous iawn!

Schicht yw'r gair Almaeneg am “haen”, felly mae'r ddelwedd hon yn nodi'r haenau amrywiol o liw a ddefnyddir i greu'r llun hwn.

Miniogydd Da

Arf bach sy'n cael ei anwybyddu'n aml, miniwr yw eich ffrind gorau. Ni fydd y miniwr perffaith yn creu plwm brau ac ni fydd yn miniogi'n rhy onglog. Mae gennych opsiwn rhwng miniwyr llaw neu granc, a'ch dewis chi yn llwyr. Rhywbeth i'w ystyried yw bod y miniwr llaw clasurol yn caniatáu rhwyddineb rheolaeth a hogi cyflymach.

Os ydych chi'n hoffi miniwyr crank-style, mae Dahle yn frand ardderchog. Mae'nGellir ei ddefnyddio hyd yn oed ar gyfer pensiliau pastel, sy'n fonws ychwanegol, gan fod miniwyr dwylo yn aml yn cael trafferth gyda'r rhain. Yn anffodus, nid oes dim byd go iawn o ran miniwr.

Mae rhai brandiau pensiliau hyd yn oed yn hogi'n well gyda gwahanol frandiau miniwr! Mae llawer o frandiau o bensiliau lliwio yn hogi orau pan gânt eu defnyddio mewn miniwr Cretacolor, ond gallant ddod yn ddi-fin yn eithaf cyflym, gan arwain at yr angen am newidiadau aml. Wrth ddefnyddio pensiliau mwy trwchus, mae'n well defnyddio miniogydd dwbl metel rhydd.

Y Papur Perffaith

Mae'r Papur Perffaith wedi'i danamcangyfrif gymaint, ac ni ddylai fod mewn gwirionedd. Waeth pa mor ddrud a ffansi y gallai eich pensiliau fod, os nad oes gennych y papur cywir, ni fydd eich pensiliau byth yn gweithio cystal ag y gallent! Fel y gwyddoch efallai eisoes, gyda chymaint o opsiynau o bapur i ddewis ohonynt, mae'n gwneud i ddethol papur ymddangos yn dasg eithaf brawychus!

Rheol bawd yw osgoi papur braslunio arddull dechreuwyr. Gwneir y rhain ar gyfer braslunio ac nid ar gyfer lluniadu go iawn, a byddant felly yn eich cyfyngu'n aruthrol. Ni fyddwch yn gallu datblygu na thyfu eich sgiliau lluniadu anifeiliaid os byddwch yn defnyddio'r papur anghywir.

Mae gan bob papur briodweddau unigryw sy'n addas ar gyfer gwahanol fathau o luniadu. Gall papur graen, llyfn neu arw gael ei fwriadu ar gyfer llinellau caeedig neu strociau meddal/caled - mae pob papur yn unigryw. Pan ddechreuwch ddysgu sut i dynnu llun anifeiliaid gam wrth gam,byddwch am ddechrau gyda phapur da o'r cychwyn cyntaf.

Dewiswch bapur llyfn ond gwrthiannol a fydd yn caniatáu ichi ddefnyddio llawer o haenau lliw. Dylai eich dewis o bapur allu amsugno'r lliw yn iawn er mwyn cyflawni effeithiau realistig. Os byddwch yn dewis sgipio ar bapur, byddwch yn difaru yn y pen draw felly!

Felly, pa bapurau yw ein ffefryn ar gyfer gwneud lluniadau anifeiliaid yn hawdd? Rydyn ni'n caru brandiau papur Hahnemühle Cézanne a Strathmore Bristol Smooth Series 300! Mae'r Hahnemühle Cézanne yn bapur llyfnach, sy'n helpu i gynhyrchu llinell galetach nag y mae papurau'r Gyfres Smooth yn ei wneud. Nid dyma'r opsiwn delfrydol ar gyfer ffwr anifeiliaid.

Yr opsiwn papur Cézanne yw'r papur gorau o bell ffordd, gyda'r Bristol Smooth yn ei ddilyn yn eithaf agos - yn costio hanner y pris! Dewiswch y Smooth os ydych chi am arbed rhywfaint o arian, gan na fyddwch chi'n dod o hyd i unrhyw beth arall cystal. Mae'r ddau bapur yn caniatáu ichi wneud cynnydd cyflym wrth ddysgu tynnu llun anifeiliaid. Maent yn llythrennol yn ddi-ben-draw a byddant yn caniatáu ar gyfer lluniadu optimaidd.

Os oes gennych rywfaint o brofiad gyda lluniadu eisoes, gallech hefyd roi cynnig ar bapur Strathmore Toned Tan/Toned Grey. Mae'r rhain yn gadarn iawn ac mae ganddyn nhw arlliw, gan gynnig eiddo anhygoel. Mae'r papur hwn yn caniatáu ar gyfer lluniadu ardderchog a hawdd o anifeiliaid, yn enwedig wrth dynnu ffwr. Mae pensiliau lliw sy'n seiliedig ar gwyr yn gwneud yn dda iawn gyda hynpapur.

Cofiwch, er mai ar gyfer braslunio y bwriadwyd y papur hwn mewn gwirionedd, dyma'r unig un hefyd sy'n cynnig y rhinweddau y mae papur lluniadu yn eu cynnig.

Os ydych eisiau papur cyffredinol ardderchog, Hahnemühle Britannia yw'r papur rydych chi ei eisiau. Mae'r papur hwn yn darparu sylfaen wych, gwastad ar gyfer dyfrlliwiau a phensiliau lliw . Wedi dweud hynny, mae hwn yn bapur sensitif ac yn torri'n eithaf hawdd. Os ydych chi'n tynnu llun gyda chreonau, mae hwn yn ddewis arall da ac addas a fydd yn gwneud dewis rhagorol o'i gymharu â'r rhan fwyaf o bapurau eraill.

Os na fyddwch yn tynnu lluniau sydd angen llawer o haenau, er enghraifft, comig neu luniadau arddull manga, dylech fod yn defnyddio papur llyfn iawn. Bydd papur llyfn yn yr achos hwn yn eich helpu i greu lluniadau cyfoethog, hyfryd a meddal. Wrth dynnu llun anifeiliaid gyda gwallt a ffwr, ni fydd papurau llyfn fel hyn yn gweithio'n dda iawn.

Schicht yw'r gair Almaeneg am “haen”, felly mae'r ddelwedd hon yn dangos y gwahanol haenau o liw a ddefnyddiwyd i greu'r llun hwn.

Y Rhwbiwr Cywir

Efallai y byddwch chi'n synnu, ond mae rhwbwyr yn bwysig, ac mae gan bob un rinweddau a galluoedd dileu gwahanol. Nid ydych chi eisiau rhwbiwr sy'n rhy feddal, oherwydd gallai hyn arogli'ch pigmentau lliw ac achosi cryn dipyn o lanast. Rydych chi eisiau dewis rhwbiwr a fydd yn amsugno'r lliw heb achosi unrhyw ddifrod papur. Diolch byth, mae ystod eang orhwbwyr sy'n cael eu creu yn arbennig ar gyfer pan fydd rhywun yn defnyddio pensiliau lliw.

Ystyriwch brynu rhwbiwr wedi'i dylino ar gyfer tynnu llwch ac ysgafnhau haenau a llinellau pensiliau, yn ogystal â phrynu rhwbiwr ychydig crwn neu giwb i'w ddefnyddio ar ardaloedd sy'n fwy manwl. Cofiwch, mae pob rhwbiwr yn cymryd ei doll ar eich papur a byddant yn newid priodweddau'r papur, hyd yn oed os mai prin y'i defnyddir! Mae angen i chi fod yn addfwyn a bod yn ofalus i beidio â mynd dros yr un gofod yn ormodol neu'n rhy llym, neu bydd eich papur wedi'i ddifrodi'n eithaf drwg yn y pen draw. Rydych chi eisiau dileu cyn lleied â phosib.

Brwsh Fan

Wrth i chi dynnu llun, byddwch chi'n cynhyrchu llwch. Mae hyn yn anochel, yn anffodus. Rhaid i chi sicrhau eich bod yn tynnu'r llwch hwn yn gyson, neu mae'n debygol y byddwch yn dioddef mwy o smudges a staeniau nag sydd angen. Peidiwch â defnyddio'ch llaw i dynnu'r llwch, a pheidiwch â defnyddio brwsh a fwriedir ar gyfer colur, gan eu bod yn cael eu creu i amsugno pigment a'i wasgaru yn hytrach na'i lwch. Mae brwsh ffan sylfaenol a syml yn hanfodol rhad. Gwnewch yn siŵr nad yw'n rhy anystwyth neu galed, oherwydd fe allech chi grafu'ch papur wrth ei ddefnyddio.

Amlygwr

Mae hwn yn rhywbeth sy'n hynod bwysig pan fyddwch chi'n dysgu sut i dynnu llun anifeiliaid. Uchafbwyntiau yw’r pwyntiau lle mae’r golau’n taro, er enghraifft, y pwyntiau yng ngolwg yr anifail. Ni allwch gyflawni uchafbwyntiau perffaith gyda dim ond eich pensiliau lliw. Mae'r rhan fwyaf o bobl yn defnyddio beiro marcio acrylig neu hyd yn oed gel

John Williams

Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.