Sut i Dynnu Llun Môr-forwyn - Creu Braslun Mermaid Hardd

John Williams 25-09-2023
John Williams

Mae morwynion M yn un o'r creaduriaid mwyaf diddorol a chwedlonol mewn llên gwerin dynol! Dywedir eu bod yn fodau hanner-dynol, hanner pysgod gyda lleisiau hudolus sy'n denu morwyr i'w tynged. Mae môr-forynion wedi cael eu darlunio mewn amrywiol ddiwylliannau a gweithiau celf trwy gydol hanes, ac mae eu bodolaeth wedi parhau i fod yn destun dadl a diddordeb. Ydyn nhw'n real neu ddim ond yn figment o'n dychymyg? Waeth beth fo’r ateb, mae atyniad môr-forynion yn dal i swyno pobl o bob oed, ac mae eu straeon a’u chwedlau yn parhau hyd heddiw. Gyda hynny mewn golwg, gadewch i ni ddechrau ar y tiwtorial lluniadu heddiw, lle rydyn ni'n dangos i chi sut i dynnu llun môr-forwyn hardd a hudolus mewn 20 cam hawdd!

Dysgwch Sut i Luniadu Môr-forwyn mewn 20 Cam Hawdd i'w Ddilyn

Os ydych chi ar fin cychwyn ar y daith gyffrous o ddysgu sut i dynnu llun môr-forwyn, chi' re mewn am wledd go iawn! Mae môr-forynion yn cynnig posibiliadau diddiwedd ar gyfer mynegiant artistig, a gallwch adael i'ch creadigrwydd redeg yn wyllt o ran eu hymddangosiad a'u hamgylchedd. Wrth dynnu llun môr-forwyn, mae'n bwysig cofio eu nodweddion ffisegol unigryw, fel eu cynffon pysgodyn a'u gwallt cymhleth yn aml. Rhowch sylw i gyfrannau'r corff, a meddyliwch sut y byddai'r môr-forwyn yn cael ei leoli yn y dŵr. Ystyriwch ychwanegu cregyn môr, cwrel, neu fywyd morol arall i'r olygfa i greu ymdeimlad o ddyfnder amanylion.

Yn fwy na dim, peidiwch â bod ofn arbrofi a chael hwyl gyda’ch lluniad môr-forwyn gan fod y posibiliadau’n ddiddiwedd! Bydd y collage isod yn mynd â chi gam wrth gam i greu llun môr-forwyn godidog!

Cam 1: Tynnwch lun Penaethiaid Eich Morforwyn

Mae ein tiwtorial ar sut i dynnu llun môr-forwyn yn dechrau drwy luniadu siâp hirgrwn i'w gynrychioli pen dy fôr-forwyn.

Cam 2: Amlinellwch y Pen

Defnyddiwch y siâp hirgrwn a luniwyd yn flaenorol i'ch cynorthwyo i amlinellu wyneb mwy realistig ar gyfer eich lluniad hawdd o forforwyn. Cwblhewch y cam trwy dynnu llinell wisgodd sydd ynghlwm wrth amlinelliad yr wyneb.

Cam 3: Tynnwch lun y Blew ar gyfer Eich Lluniad Mermaid Hawdd

Uwchben y pen, tynnwch lun gwallt eich braslun môr-forwyn sy'n edrych fel ei fod yn chwifio i'r ochr dde. Gall y gwallt orgyffwrdd ychydig ar ben y pen.

Cam 4: Tynnwch lun o Brif Gorff Eich Mermaid Braslun

Yn y cam hwn, tynnwch lun prif gorff eich môr-forwyn gyda llinellau crwm graddol ar hyd y canol . Cwblhewch y cam trwy dynnu cylch bach i gynrychioli'r botwm bol.

Cam 5: Ychwanegu'r breichiau a'r dwylo

Ynglwm wrth bob ochr i'r prif gyflenwad corff, tynnwch freichiau a dwylo sydd ar ongl tuag allan o'r corff.

Cam 6: Lluniwch y Corff Isaf

Yn hwn cam, rydych yn mynd i dynnu corff isaf y môr-forwyn. I wneud hyn, lluniwch afin sy'n crymu ac yn lapio o amgylch canol y forwyn. Dylai'r asgell grwm i ben tebyg i gynffon sy'n hollti'n ddau.

Cam 7: Ychwanegu Coron y Blodau at Braslun eich Mermaid

Ynghlwm wrth y pen y môr-forwyn, tynnwch nifer o flodau wedi'u gwasgaru'n gyfartal. Dylai'r blodau hyn ddilyn crymedd pen y forforwyn. Cwblhewch y cam trwy ychwanegu dail mân ar bob pen.

Gweld hefyd: Cerfluniau Pren Enwog - Darganfyddwch Gerfluniau Pren Nodedig

Unwaith y byddwch wedi gorffen tynnu llun y goron flodau, gallwch ddileu unrhyw linellau adeiladu sy'n gorgyffwrdd ac sy'n dal yn weladwy.

Cam 8: Rhowch y Côt Lliw Cyntaf

Dewiswch frwsh a phaent lliw haul rheolaidd, a lliwiwch wyneb, breichiau a dwylo eich llun môr-forwyn yn gyfartal. Parhewch i liwio'r rhan weladwy o'r prif gorff yn unig.

Cam 9: Lliwio Blew Eich Lluniad Mōrforwyn Hawdd

Defnyddiwch frwsh main, miniog a phaent porffor, a gorchuddio'r gwallt cyfan yn gyfartal.

Cam 10: Parhau i Lliwio'r Fôr-forwyn

Parhewch i ddefnyddio'r un brwsh ag o'r blaen a newid i baent gwyrdd, a gorchuddio'r esgyll i gyd yn gyfartal. Gorffennwch y cam hwn gan ddefnyddio arlliw llachar o baent porffor, a gorchuddio top y forforwyn yn gyfartal.

Cam 11: Ychwanegu Lliw at y Goron Blodau

Yn y cam hwn, dechreuwch drwy liwio'r dail ar goron y blodyn gan ddefnyddio brwsh tenau a phaent gwyrdd . Parhewch drwy ddefnyddio arlliw golau o baent pinc, alliwiwch y ddau flodyn pen ar y goron. Parhewch drwy newid rhwng corhwyaid a lliw tywyll o baent pinc, a newidiwch y lliwiau hyn am y blodau sy'n weddill am yn ail.

Cam 12: Creu Tôn Croen

Gyda brwsh bach, meddal a phaent gwyn, ychwanegwch ardaloedd meddal a chynnil wedi'u hamlygu ar hyd yr wyneb a'r breichiau. Parhewch i ddefnyddio arlliw tywyllach o baent lliw haul i greu strwythur a chyfuchlin ar hyd wyneb ac ymylon y breichiau, y dwylo a'r stumog.

Ychwanegwch arlliw ysgafn i'r bochau gan ddefnyddio brwsh meddal a phaent pinc . Gorffennwch gyda brwsh blendio i feddalu a chymysgu'r cotiau lliw.

Cam 13: Ychwanegu Nodweddion Wyneb at eich Llun Mermaid

Dechrau tynnu llun y llygaid eich lluniad môr-forwyn hawdd gan ddefnyddio brws tenau a phaent brown. Tynnwch lun trawiadau brwsh mân sy'n darlunio'r llygaid yn cael eu cau. Ychwanegwch amrannau ac aeliau at wyneb y fôr-forwyn. Dilynwch hyn trwy ychwanegu llinellau'r trwyn a'r geg. Cwblhewch y cam gan ddefnyddio paent gwyn i ychwanegu uchafbwyntiau ar hyd nodweddion yr wyneb ac o amgylch y botwm bol.

Cam 14: Gweadu'r Gwallt

Dewiswch frwsh meddal a chysgod tywyll o baent porffor, ac ychwanegu llinellau tonnog mân a meddal o fewn y gwallt. Dilynwch hwn gyda brwsh blendio i asio'n feddal a llyfnwch y trawiadau brwsh i gyfeiriad y don gwallt.

Cam 15: Parhau i Ychwanegu Lliw i'r Gwallt

Parhewch i ychwanegu dirwytrawiadau brwsh llinell gwallt i wallt eich môr-forwyn gan ddefnyddio brwsh tenau a phaent corhwyaid. Gwnewch yn siŵr bod y trawiadau brws yn dilyn tonnau'r llinellau gwallt! Cwblhewch y gris gyda brwsh meddal a phaent du, ac ychwanegwch gysgod meddal ar hyd ymylon y llinellau gwallt.

Gweld hefyd: Sut i Dynnu Taco - Creu Braslun Taco Blasus!

Cam 16: Ychwanegu Cyfuniad Lliw i'r Asgell

Yn y cam hwn, ychwanegwch brwsh meddal ar hyd ardal y canol ac ymylon yr asgell gan ddefnyddio brwsh bach, meddal ac arlliw golau o baent porffor. Ailadroddwch y broses hon gan ddefnyddio arlliw tywyllach o baent gwyrdd a phorffor. Ar ôl ei gwblhau, defnyddiwch frwsh cymysgu i feddalu a chymysgu'r cotiau lliw hyn.

Gyda brwsh meddal a phaent du neu arlliw tywyll o baent porffor, ychwanegwch y cysgod yn ysgafn ar hyd ymylon top y môr-forwyn. . Dylai'r cot lliw cyntaf fod yn weladwy o hyd.

Cam 17: Ychwanegu'r Graddfeydd i'r Asgell

Dechreuwch drwy ddefnyddio brwsh patrwm garw a phaent corhwyaid, a chregyn dab patrymau ar hyd ymylon yr esgyll yn arwain i mewn. Gall y broses hon gymryd llawer o amser felly byddwch yn amyneddgar gan y bydd y canlyniad yn edrych yn wych!

Cam 18: Parhewch i Lliwio'r Asgell

Parhewch i ychwanegu trawiadau brwsh mân, crwm o fewn esgyll pen eich llun o fôr-forwyn, gan ddefnyddio llun tenau, miniog brwsh a chyfuniad o baent pinc, porffor, porffor golau, a gwyrdd. Gorffennwch y cam hwn gyda chysgod llachar o baent pinc, a phaentiwch amlinelliadau pili-pala bach ar y fôr-forwyntop.

Cam 19: Gwead y Goron Blodau

Dewiswch frwsh tenau a phaent du, ac ychwanegu cysgod ar hyd ymylon y blodau a'r dail. Dilynwch hwn gan ddefnyddio paent melyn, ac ychwanegwch strôc gwallt main o fewn pob petal. Gorffennwch gan ddefnyddio brwsh blendio i feddalu a chymysgu lliwiau'r petalau.

Cam 20: Gorffen Eich Lluniad Mermaid

I greu canlyniad terfynol di-dor ar gyfer eich lluniad môr-forwyn, dechreuwch drwy ddileu unrhyw amlinelliadau llym. Lle nad yw hyn yn bosibl, defnyddiwch frwsh mân, miniog a'r lliwiau cyfatebol i olrhain unrhyw amlinelliadau llym a gweladwy.

Llongyfarchiadau ar ddysgu sut i dynnu llun a môr-forwyn hardd a hudolus mewn dim ond 20 cam hawdd! Mae eich gwaith caled a'ch ymroddiad wedi talu ar ei ganfed, a dylech fod yn falch o'ch cyflawniad. Nawr eich bod wedi meistroli'r pethau sylfaenol, gallwch fynd â'ch lluniad môr-forwyn i'r lefel nesaf trwy arbrofi gyda gwahanol liwiau, technegau cysgodi a chefndiroedd. Ystyriwch ychwanegu manylion mwy cymhleth at wallt, cynffon ac ategolion y fôr-forwyn, fel perlau neu wymon. Cofiwch, mae ymarfer yn gwneud yn berffaith, felly daliwch ati i ymarfer eich sgiliau lluniadu môr-forwyn i greu gweithiau celf hyd yn oed yn fwy syfrdanol!

Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

Pa Lliwiau y Gellir eu Defnyddio ar gyfer Lluniad Mermaid?

Wrth ddewis lliwiau ar gyfer eich llun môr-forwyn, ystyriwch ddefnyddio cynllun lliw sy'nyn ategu'r naws neu'r awyrgylch rydych chi am ei gyfleu yn eich llun. Er enghraifft, os ydych chi am greu môr-forwyn mympwyol a chwareus, efallai y byddwch chi'n dewis lliwiau llachar, beiddgar fel pinc, gwyrddlas a melyn. Ar y llaw arall, os ydych chi am greu môr-forwyn mwy cyfriniol ac arallfydol, efallai y byddwch chi'n dewis lliwiau oerach fel glas, porffor a gwyrdd. Arbrofwch gyda gwahanol gyfuniadau lliw ac arlliwiau i ddod o hyd i'r un sy'n gweddu orau i'ch gweledigaeth artistig!

Sut i Dynnu Gwallt Sy'n Edrych yn Realistig am Fôr-forwyn?

I dynnu gwallt sy'n edrych yn realistig ar gyfer eich môr-forwyn, dechreuwch drwy dynnu llun siâp sylfaenol y gwallt gan ddefnyddio strociau pensil ysgafn. Unwaith y bydd gennych y siâp sylfaenol, ychwanegwch linellau manylach i greu'r llinynnau gwallt. Rhowch sylw i lif a symudiad y gwallt a defnyddiwch gyfeiriadau fel lluniau neu fideos o olygfeydd tanddwr i gael ysbrydoliaeth. Defnyddiwch baent tywyllach i greu dyfnder a gwead i'r gwallt. Yn olaf, ystyriwch ychwanegu uchafbwyntiau neu gysgodion i roi golwg fwy realistig a thri dimensiwn i'r gwallt.

John Williams

Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.