Sut i Dynnu Llun Gwiwer - Canllaw Lluniadu Gwiwerod Cam-wrth-Gam

John Williams 03-06-2023
John Williams

Rydym yn betio nad oeddech erioed wedi meddwl sut i dynnu llun gwiwer cyn i chi glicio ar y dudalen hon. Nawr eich bod chi yma, efallai eich bod chi'n teimlo ysfa ddiymwad i dorri'ch pensiliau a'ch rhwbiwr allan a cheisio'r syniad cneuog hwn o lun. Gall lluniadu gwiwerod fod yn eithaf syml - mae'n dechrau gydag ychydig o linellau adeiladu i sefydlu'r dimensiynau perffaith. O gynffon blewog i'w llygaid bach, beady, byddwn yn eich arwain drwy'r tiwtorial lluniadu gwiwerod hwn, gam wrth gam!

Golwg Sydyn ar Wiwerod

Mae bron i 300 o rywogaethau o wiwerod sydd i'w cael ledled y byd, yn trigo ym mhob cyfandir ac eithrio Antarctica ac Awstralia. Y wiwer goch a’r wiwer lwyd yw’r gwiwerod sy’n cael eu gweld ac yn cael cyhoeddusrwydd amlaf. Mae gwiwerod coch i’w cael yn bennaf yn Tsieina, Mongolia, a Gwledydd Asiaidd cyfagos, tra bod gwiwerod llwyd i’w cael yn bennaf yn nwyrain Gogledd America. Mae'r creaduriaid doniol hyn yn acrobatiaid y goedwig, yn neidio o gangen i gangen ac yn rhaffu'n dynn ar draws gwinwydd.

Byddwn yn defnyddio llun o wiwer goch blewog yn cydbwyso ar fonyn cangen bychan wrth fwyta cneuen fel cyfeiriad ar gyfer ein llun gwiwerod. Gallwch bob amser ddewis pa fath o wiwer yr hoffech ei thynnu trwy newid rhai o'r manylion i gyd-fynd â'ch dewis o rywogaethau.

Tiwtorial Cam-wrth-Gam ar gyfer Tynnu Llun Gwiwer

Nawr am y rhan hwyliog -dysgu sylfeini lluniad gwiwerod. Rhowch eich pants cyffyrddus ymlaen, chwaraewch eich rhestr chwarae orau ar Spotify, neu trowch y rom-com hwnnw yr ydych wedi'i weld yn y cefndir droeon yn gwmni, a rhowch eich llif artistig ymlaen!

Cam 1: Adeiladu y Prif Gorff

Ofalau, hirgrwn, a mwy o hirgrwn! Efallai eich bod wedi sylwi ar batrwm yn ffurfio o ymarfer unrhyw un o'n tiwtorialau lluniadu anifeiliaid eraill. Mae'r rhan fwyaf o luniadau anifeiliaid (tua 90% ohonynt) angen hirgrwn i ddechrau. I'n gwiwer ni, hirgrwn arferol yw hwn, heb fod yn hirfain nac yn fyrrach, a dylid ei ogwyddo'n eithaf dramatig i'r chwith.

Wrth gwrs, gallwch chi hefyd gael eich hirgrwn i bwyso i'r cyfeiriad arall , ond bydd yn rhaid i chi droi'r cyfarwyddiadau o gwmpas am weddill y tiwtorial.

Dylid gwneud y llinellau adeiladu hyn gan ddefnyddio pensil llawer ysgafnach na'r hyn y byddwch yn ei ddefnyddio ar gyfer y prif amlinelliadau a'r manylion, yn nes ymlaen. Ni ddylid dychryn y camau hyn – a dweud y gwir, dyma'r rhan bwysicaf, yn enwedig os ydych yn cael trafferth gyda dimensiynau cywir.

Cam 2: Adeiladu Torso Uchaf y Wiwer

Os hoffech gael syniad o sut y bydd y wiwer yn edrych yn y diwedd, rydym yn copïo’r llun o’r wiwer goch a ddangoswyd gennym uchod. Mae hyn yn golygu y bydd y wiwer rydych chi'n ei thynnu yn cael ei chrogi fel petai'n bwyta cneuen.cynrychioli hanner gwaelod corff y wiwer, bydd yr hirgrwn nesaf yn cynrychioli’r hanner uchaf. I dynnu'r torso uchaf, tynnwch ail hirgrwn ychydig yn llai na'r cyntaf, a gwnewch yn siŵr ei fod yn pwyso'n fwy dramatig i'r un ochr â'ch hirgrwn cyntaf yn pwyso. Rhaid iddo groesi'r hirgrwn cyntaf, ond dim ond tua thraean.

Cam 3: Adeiladu'r Pen

Unwaith eto, rydych chi'n ychwanegu hirgrwn arall. Y tro hwn, mae angen i’ch hirgrwn fod yn wenen sy’n llai na hirgrwn y torso uchaf, yn pwyso i’r un ongl â’r hirgrwn eraill, ond yn fwy ar ogwydd ychydig yn fwy. Tra bu'n rhaid i'r ail hirgrwn ar gyfer y torso uchaf groesi'r hirgrwn cyntaf, nid oes angen i'r trydydd hirgrwn hwn am y pen wneud hynny - gall eistedd yn union yn erbyn yr ail hirgrwn.

Cam 4: Llunio Clustiau'r Wiwer

Clustiau'r wiwer yw rhai o rannau llai ei chorff. Bydd y clustiau hefyd yn defnyddio hirgrwn adeiladu, un ar gyfer pob un. Bydd yr hirgrwn hyn yn fertigol eu cyfeiriadedd, gyda'r un cyntaf yn croesi dros hirgrwn y pen ar ei bwynt hanner ffordd. Rhaid i'r ail hirgrwn ar gyfer y glust sydd ymhellach yn ôl fod ychydig yn llai na'r glust gyntaf yn y blaen, a dim ond chwarter y ffordd y dylai groesi hirgrwn y pen, gan fod hyn yn ychwanegu dyfnder.

Sylwer na fydd hanner gwaelod yr hirgrwn adeiladu yn weladwy unwaith i chi dynnu ar y manylion.

Cam5: Llunio'r Llygaid a'r Trwyn

Mae'r adran nesaf hon wedi'i chysegru i adeiladwaith y llygaid a'r trwyn. Y tro hwn, byddwn yn tynnu cylchoedd, nid hirgrwn! Bydd y cylch cyntaf yn mynd reit yng nghanol hirgrwn y pen, ac mae hyn ar gyfer y llygad. Bydd yr ail gylch, ar gyfer y trwyn, yn mynd ar draws rhan gul hirgrwn y pen, ar y dde. Gobeithio y byddwch yn dechrau gweld tebygrwydd i wiwer yn dechrau ymddangos yn eich casgliad o hirgrwn a chylchoedd.

Cam 6: Adeiladu’r Gynffon

A mae cynffon y wiwer yn brysur iawn, ond yn y cam hwn, dim ond y llinell adeiladu y byddwn yn ei gwneud ar ei chyfer. Gwneir hyn trwy dynnu llinell grwm sy'n troi i'r dde ar y gwaelod, bron yn debyg i farc cwestiwn. Dylai gysylltu â thraean gwaelod hirgrwn adeiladu'r torso isaf. I rai pobl, mae'r rhan hon yn gwneud iddo edrych fel eich bod yn tynnu llun llygoden, ond bydd eich gwiwer yn dechrau ymddangos yn y camau nesaf.

Awgrym da gennym ni fyddai gwneud yn siŵr bod yna yw gofod i ychwanegu hylifedd y gynffon, felly gadewch fwlch rhwng y corff a llinell adeiledd y gynffon.

Cam 7: Adeiladu Traed y Wiwer

Os sgroliwch i fyny ychydig, fe welwch y llun gwiwer a ddangoswyd gennym fel enghraifft - rydym yn awgrymu cael golwg arall fel nad ydych yn cael eich drysu gan y llinellau adeiladu a ddaw nesaf. Mae'rmae llinellau adeiladu traed gwiwer yn syml iawn. Y cyfan sydd ei angen yw tynnu un brif linell, sy'n grwm ychydig bach, gan fforchio allan hanner ffordd. Tynnwch lun hwn ddwywaith, un ar gyfer pob troed.

Dylai'r traed gael eu lluniadu un ar ben y llall, ar waelod ochr dde hirgrwn adeiladu'r torso isaf. Dylai'r droed ar y brig fod yn hanner maint y droed ar y gwaelod. Mae hyn oherwydd bod y droed ar y gwaelod yn y blaen a'r un ar ei ben y tu ôl iddo, felly, yn naturiol, fe fydd yn ymddangos yn llai.

<2

Cam 8: Adeiladu Pawennau Blaen y Wiwer

Ar gyfer y bawen sydd yn y blaen, rhaid i chi dynnu llinell sy'n troi i fyny, ond dim ond ychydig. Yna bydd angen pedair llinell adeiladu yn dod allan o'r llinell grwm honno ar gyfer y bysedd. Rydych chi eisiau delweddu eich gwiwer yn dal cneuen, felly cadwch y bawen gyntaf bellter y byddech chi'n ei ddychmygu sy'n agos at geg y wiwer - gweler ein hesiampl isod fel cyfeiriad.

Bydd yr ail bawen wedi'i chuddio ychydig wrth y gneuen y mae'n ei ddal, felly bydd angen i chi wneud iddo ymddangos fel pe bai'n ei ddal o'r tu ôl. Mae croeso i chi astudio ein hesiampl isod - mae'r un hon yn eithaf anodd. Bydd llinell adeiladu'r ail bawen yn cychwyn uwchben llinell adeiladu'r paw blaen a dylai ddod allan yn unol â hirgrwn adeiladu'r pen. Gall y llinell adeiladu gromlinio o gwmpas i ffurfio un o'i bysedd, y gallwch chi ei ddefnyddioyna ychwanegwch ddwy linell grwm arall ar gyfer y bysedd eraill.

Adeiladiad y bawen flaen yw'r anoddaf o'r holl linellau adeiladu mae'n debyg. Peidiwch â theimlo na allwch ddefnyddio'ch rhwbiwr - efallai y bydd y rhain yn anodd eu cywiro ar y cynnig cyntaf.

Cam 9: Ychwanegu Amlinelliad o'r Wiwer

Rydym wedi gorffen yr adran ar gyfer llinellau adeiladu o'r diwedd a gallwn ddechrau symud ymlaen i siâp a ffurf eich gwiwer - y rhan hwyliog! Yr hyn a all fod yn anodd, rhag ofn nad ydych wedi sylwi eto, yw'r ffaith bod y wiwer wedi'i gorchuddio'n llwyr â ffwr blewog.

Rydym wedi ailadrodd hyn drwy osgoi defnyddio llinellau solet i ffurfio ei hamlinelliad. , ond braslunio llinellau yn lle hynny. Defnyddiwch strociau byr, bach iawn i ddynwared ymddangosiad y ffwr.

Pan fyddwch chi'n cyrraedd y gynffon blewog, rhaid i chi ddefnyddio llinellau braslunio hirach i'w wneud yn edrych yn llawn ac yn brysur, gan sicrhau bod y rhan fwyaf ohonynt rhaid iddo redeg yn berpendicwlar i linell adeiladu gromlin y gynffon. Pan gyrhaeddwch ben y gynffon, i'r man lle mae wedi'i blygu, dylai'r llinellau braslunio ddechrau wynebu i fyny ac yna dechrau pwyntio i lawr yn raddol, gan groesi dros gromlin diwedd y llinell adeiladu. Os byddwch yn tynnu'r llinellau braslunio sy'n mynd o amgylch y llinell adeiladu, ar y tu allan, byddwch yn cael eich gadael â chynffon anghymesur.

Mae'r manylion ar gyfer y llygad fel un teardrop gyda'i ben pigfain ar ongl tuag atotrwyn y wiwer. Ni ddylai hanner gwaelod yr hirgrwn adeiladu gael ei dynnu i mewn i glustiau’r wiwer. Bydd y glust flaen yn dechrau o ychydig o dan frig pen y wiwer a bydd yr ail glust yn y cefn yn cychwyn yn syth o ben y pen. Mae'r glust yn y blaen yn wynebu ymlaen, sy'n golygu bod angen mwy o fanylion. Rhaid i chi dynnu llinell y tu mewn i'r glust ar yr ochr dde, yn rhedeg yn gyfochrog â siâp y glust.

Gellir tynnu bysedd y wiwer i mewn â llinellau solet.

Peidiwch ag anghofio bod gan wiwerod grafangau eithaf dwys ar gyfer crafu, tyllu a hollti cnau. Gallwch chi ddefnyddio'ch dychymyg pan ddaw'n fater o'r gneuen rydych chi'n dymuno bwydo'ch gwiwer wedi'i thynnu. Gallwch ddefnyddio ein hesiampl fel cyfeiriad wrth newid y siâp i fel y mynnwch.

Cam 10: Creu Manylion Bywiol

Onid ydych chi'n caru fflwffiws gwiwer yn unig? Mae'n gwneud i chi fod eisiau eu codi a rhoi cwtsh iddynt - er nad ydym yn cynghori hynny, o ystyried mai anifeiliaid gwyllt yw'r rhain. Er mwyn cael y ffwr yn iawn, rhaid i chi ddechrau trwy dynnu llinellau hir a byr sy'n rhedeg i'r un cyfeiriad â chorff y wiwer. Mae hyn yn golygu bod yn rhaid iddynt redeg gyda chromlin eu corff. Gall y llinellau gysylltu o bryd i'w gilydd - nid oes gan wiwer wyllt ffwr perffaith heb ei gyffwrdd.

Tynnwch linellau trymach ar gyfer y torso uchaf, ei chefn, a'i choes isaf, ermae angen llai o fanylion ffwr ar fol y wiwer i ddangos y gwahaniaeth yn lliwiau ei chot – mae bol gwiwer fel arfer yn oleuach na gweddill ei chôt. Am ei gynffon, dychmygwch y llinell adeiladu fel ei meingefn y mae'n rhaid i'r holl linellau ffwr ymwthio ohoni. Rhaid i waelod y gynffon fod â llinellau sy'n berpendicwlar i'r llinellau ffwr yng nghanol y gynffon.

Pan gyrhaeddwch y pen, bydd y wiwer yn dod yn fyw cyn gynted ag y byddwch yn tynnu manylion y llygad. Lliwiwch ef mewn du tra'n gadael rhai brychau o wyn i ddangos sut mae'n disgleirio ac yn adlewyrchu'r golau. Tynnwch lun ar y wisgers sy'n dod allan o ochr chwith y trwyn – gallwch wedyn ddefnyddio pont trwyn y wiwer fel man cychwyn y wisgers ar y dde.

Cam 11: Cyffyrddiadau Gorffen

Os ydych gartref a bod gennych swab cotwm wrth law, gallwch ddefnyddio hwn i gael effaith cysgodi hardd. Ar gyfer y ffwr ar brif ran y torsos uchaf ac isaf, dylai'r lliwio fod ychydig yn dywyllach, ac yna gall y cysgod fod yn llawer ysgafnach ar gyfer bol a gwddf y wiwer.

Gweld hefyd: Paentiadau Olew Enwog - Uchafbwyntiau yn Hanes Paent Olew

<3.

Gweld hefyd: Paent Acrylig Gorau - Canllaw Cyflawn ar gyfer Dod o Hyd i'ch Acrylig Cyfatebol

A dyna chi! Mae gwiwer hardd, sbonciog sy'n cnoi cneuen flasus yn barhaus bellach wedi'i hanfarwoli ar y papur o'ch blaen. Gobeithiwn eich bod wedi mwynhau'r tiwtorial hwn ar sut i dynnu llun gwiwer, a chofiwch y byddwch yn gwella po fwyaf y byddwch yn ymarfer!

Yn aml

Sawl Math Gwahanol o Wiwerod Yn y Byd Sydd Yno?

Er mai’r wiwer lwyd a’r wiwer goch yw’r wiwer fwyaf cyffredin, mewn gwirionedd mae cyfanswm o 38 o wahanol rywogaethau o wiwerod, gyda 28 ohonynt yn rhywogaethau gwiwerod coed.

Sut Anodd Ydy Tynnu Llun Gwiwer?

Efallai eich bod wedi meddwl y byddai lluniadu gwiwerod yn dasg eithaf anodd, ond gyda’n tiwtorial, rydym yn eich arwain trwy bob proses a phob llinell adeiladu. Erbyn y diwedd, byddwch chi'n gwybod sut i dynnu llun gwiwer realistig.

Beth yw Pwrpas Defnyddio Llinellau Adeiladu?

Mae llinellau adeiladu yn bwysig i'r rhai sy'n newydd i luniadu. Maent yn hynod o ddefnyddiol wrth geisio cael y cyfrannau cywir o beth bynnag yr ydych yn ei luniadu.

John Williams

Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.