Sut i Dynnu Het - Dysgwch Greu Hetiau Amrywiol

John Williams 25-09-2023
John Williams

L Mae ennill sut i dynnu het yn fanylyn bach gwych i'w ddysgu ar gyfer lluniadau cymeriad amrywiol. Yn aml, gall hetiau mewn gwaith celf roi gwaith celf yn ei gyd-destun trwy fod yn bresennol mewn tirwedd neu fel dewis o gwpwrdd dillad ar gyfer gwahanol gymeriadau. Mae yna lawer o wahanol ffyrdd o ddysgu sut i dynnu het, megis dysgu sut i dynnu beanie, het cowboi, cap fflat, cap pêl fas, a llawer o rai eraill. Gellir defnyddio'r holl syniadau lluniadu het gwahanol hyn mewn cyfnodau amser amrywiol, ac maent yn helpu i ddiffinio gwahanol leoliadau mewn llun. Mae dylunio cymeriad a lluniad cymeriad yn genre lluniadu gwych ar gyfer celf, lle gall archwilio eitem syml fel het helpu i ddiffinio personoliaeth cymeriad. Mae sawl ffordd o ddefnyddio het, boed ar ben cymeriad neu eitem yn gorwedd yn y cefndir. Yn y tiwtorial hwn, byddwn yn archwilio rhai syniadau lluniadu het syml y gellir eu defnyddio mewn gwahanol ffyrdd ar gyfer gwahanol syniadau gwaith celf.

Canllaw Hawdd i Luniadu Hetiau Gwahanol

Y broses ddysgu mae sut i dynnu het yn hynod o hwyl ac yn hawdd iawn. Mae hetiau wedi'u gwneud yn sylfaenol o siapiau syml y gellir eu rhoi at ei gilydd a'u troi'n strwythurau hetiau adnabyddadwy. Yn y tiwtorial hwn, byddwn yn edrych ar sut i dynnu beanie, cap pêl fas, het cowboi, a het bwced. Gellir torri'r holl luniadau het yn gamau syml y gellir eu treulio. Unwaith y byddwch chi'n gwybod y broses, gallwch chi archwilio gan ddefnyddio hetiauy Siapiau Sylfaenol

Gallwn ddechrau trwy luniadu siâp trionglog, fel côn neu ben gwaywffon. Fodd bynnag, rydym am gadw corff y beanie yn eithaf llydan, felly cadwch hynny mewn cof.

O'r fan hon, rydyn ni'n mynd i dynnu'r braslun allan o siâp sylfaen y beanie, y gallwn ei wneud trwy dynnu siâp hirsgwar ar waelod y beanie. Rydyn ni eisiau i'r siâp hwn fod yn eithaf trwchus, gan y bydd yn diffinio plyg y beanie.

Gweld hefyd: Celfyddyd Moesoldeb - Golwg Ar Fewn a Thu hwnt i'r Cyfnod Moesoldeb

O'r fan hon gallwn fireinio siâp y côn ar frig y beanie a'r siâp hirsgwar ger gwaelod y beanie. Bydd y ddwy gydran hyn yn ffurfio siâp y beanie, gan ddiffinio dwy ran benodol het beanie.

Cam 2: Mireinio'r Siâp

O yma, gallwn ddechrau ychwanegu yn y manylion sy'n diffinio gwau y beanie. Gall hyn fod waeth pa mor drwchus yr hoffech chi, cyn belled â'u bod yn llinellau fertigol yn y gwaelod. Bydd y llinellau yn siâp côn y beanie yn plygu ychydig i ddangos symudiad yn ffabrig y beanie.

Wrth i ni ychwanegu'r llinellau hyn, gallwn fireinio'r siâp o'r beanie i gael cromliniau cynnil ger blaen y beanie. Trwy wneud hyn, rydyn ni'n rhoi symudiad ychydig yn fwy realistig i'r beanie yn ei siâp. Gallwn hefyd ychwanegu ychydig o fathodyn ar blyg y beanie, yn ogystal â llinell amlwg yn y gwaelod i ddiffinio'r prif bwytho yn yr het.

Cam 3: Cysgodi Golau

Unwaithrydym wedi llunio rhai llinellau sy'n arwydd o ansawdd gwau yn y beanie, gallwn ychwanegu rhywfaint o gysgod ysgafn i nodi plygiadau yn y deunydd. Nid oes angen i ni dynnu llawer o linellau i ddiffinio gwau'r het, ond yn hytrach gwneud rhai mewn gwahanol rannau o'r het i ddangos ansawdd y gweu.

Cam 4: Cysgodi Tywyllach

Ar ôl i ni dynnu ein llinellau ac ychwanegu rhywfaint o gysgod golau at y llun, gallwn ddechrau tywyllu'r llinellau a'r cysgodi gan ddefnyddio ein beiro pelbwynt. Cymerwch eich amser yn mynd dros y llinellau gyda'ch beiro. Gallwch hefyd ychwanegu cysgod o amgylch y llinellau i roi mwy o ddimensiwn i weu'r beanie.

Gallwch hefyd dywyllu'r cysgod yng nghôn y beanie i roi mwy i'r defnydd cysgod. Mae gan flaen y beanie hefyd linellau gweu mwy gwahanol, y gallwn eu tywyllu gan ddefnyddio ein pennau pelbwynt. Mae cysgodi ar hyd ymylon y plygiad yn y beanie hefyd yn rhoi ychydig mwy o ddyfnder ac allwthiad i'r plyg. côn y beanie, yn ogystal ag ychwanegu cysgod o amgylch y bathodyn. Dylai'r bathodyn ffurfio gyda siâp y beanie. Gallwn ychwanegu rhywfaint o liw tywyllach lle mae'r beanie yn plygu ynddo'i hun i ddiffinio'r gwahaniaeth rhwng y côn a gwaelod y beanie. Yno mae gennych chi, proses syml ar sut i dynnu beanie.

Sut i Dynnu Het Fwced

Mae gan het fwcedhefyd yn dod yn het gyffredin sy'n unigryw i gyfnod y 90au a'r 2000au cynnar. Fodd bynnag, mae'r dilledyn ffasiynol wedi dychwelyd i wisgoedd ffasiwn canonaidd prif ffrwd a gellir ei gysylltu â'r oes fodern o ffasiwn hyd heddiw. Defnyddir yr het fwced mewn cyd-destunau amrywiol a gall fod yn ddarn cyfnod diffiniol ar gyfer lluniadu cymeriadau. Gadewch i ni fynd trwy'r broses sylfaenol o sut i dynnu het fwced o olwg ochr.

Cam 1: Brasluniwch y Siapiau Sylfaenol

Rydym eisiau dechreuwch trwy luniadu siâp hirgrwn hirgul ar y dudalen. Gall hwn fod ar ogwydd a fydd yn gwneud y tu mewn i'r het ychydig yn weladwy.

O'r fan hon gallwn greu siâp UFO, lle mae gwaelod yr het yn cysylltu â siâp sgwâr ar y brig o'r het. Dylai hwn fod â ffurf drionglog, lle mae hirgrwn wedi'i gysylltu â siâp trionglog tebyg i UFO.

Cam 2: Mireinio'r Siâp

Unwaith y byddwn wedi lluniadu'r siâp sylfaenol hwn, gallwn ei roi mewn cyd-destun ychydig gyda rhywfaint o waith llinell a marciau pensil sylfaenol. Gallwn ychwanegu rhai llinellau y tu mewn i'r het sy'n cromlinio i'r het i ddiffinio dyfnder yr het bwced. Gallwn hefyd ddechrau ychwanegu rhai llinellau pwyth sylfaenol i wahaniaethu rhwng gwaelod a thop yr het. llinellau llorweddol sy'n disgrifio'r pwytho yn yr het. Gallwn ychwanegu hwn at waelod yr het i roi ei het fwcedgolwg eiconig. Gall y llinellau hyn fod yn ystumiol yn hytrach na llinellau solet yn mynd o un ochr i'r het i'r llall.

Cam 3: Cysgod Golau

Gallwn ni nawr defnyddiwch strwythur yr het, yn ogystal â'r gwaith llinell i'n harwain wrth i ni ychwanegu rhywfaint o gysgod ysgafn. Rydyn ni eisiau ychwanegu cysgod ar hyd un ochr yr het yn fwy, i roi'r syniad bod golau yn bresennol ar ochr arall yr het. Rydyn ni eisiau cysgodi o amgylch y pwytho yng ngwaelod yr het i ddiffinio'r rhinweddau pwytho yn fwy arwyddocaol.

Rydym am ddefnyddio'r rhinweddau pwytho yn yr het i'w diffinio gan y cysgodi o'i amgylch. Rydyn ni eisiau i'n cysgod symud o un ochr i'r llall, gan ei gwneud hi'n fwy amlwg ar un ochr i ddiffinio rhinweddau golau a chysgod. Gwnewch yn siŵr eich bod yn cysgodi o amgylch y pwytho, bydd hyn yn rhoi ansawdd mwy tri-dimensiwn i'r pwytho.

Wrth i ni gysgodi, rydyn ni hefyd eisiau gwneud yn siŵr ein bod ni'n cysgodi y tu mewn i'r bwced het, gan wneud i'r het ymddangos yn dywyllach y tu mewn. Gall y cysgod hwn fod yn fwy presennol ar yr ochr arall i'r cysgod ar wyneb allanol yr het bwced. Trwy wneud hynny rydyn ni'n rhoi mwy o symudiad a rhyngweithio realistig i'r het gyda golau.

O'r fan hon, rydyn ni eisiau troshaenu ein cysgod gyda phensil 2B, gan dywyllu ein cysgodion ychydig. Rydyn ni am i'n cysgodion gael graddiant o dywyllwch i olau, wrth iddyn nhw symud o'r cysgodion i'r ffynhonnell golau presennol. Gallwnhefyd wedyn mynd ati i dywyllu ychydig ar y pwytho gyda'n beiros pelbwynt.

Gallwn hefyd ychwanegu ychydig o gysgod pinnau at y mannau tywyllaf yng nghysgodion yr het. Trwy wneud hynny, rydyn ni'n rhoi mwy o gyferbyniad i'r het o ble mae'r cysgodion yn dechrau i ble maen nhw'n gorffen. Cymerwch eich amser yn gweithio allan y broses lliwio nes eich bod wedi cwblhau'r het gyfan. Oddi yno, dylech gael eich gadael gyda het bwced wedi'i thynnu'n dda. Mae hyn yn cloi'r tiwtorial ar hetiau wedi'u tynnu'n wahanol.

Syniadau i'w Cofio

 • Cymerwch eich amser. Gweithiwch y lluniad allan yn y camau cynnar orau y gallwch cyn symud ymlaen i ddefnyddio beiro.
 • Dewiswch eich ongl. Mae yna lawer o onglau i chi ddewis tynnu het ohonyn nhw, ystyriwch o ba ongl sy'n mynd i roi'r canlyniad rydych chi ei eisiau
 • Gweithiwch allan siâp yr het yn gyntaf . Cofiwch, mae hetiau wedi'u gwneud yn sylfaenol o siapiau gor-syml, y gallwn wedyn eu newid a'u haildrefnu i edrych yn fwy realistig.
 • Defnyddiwch eich rhwbiwr fel arf . Bydd angen i chi addasu eich llun yma ac acw, felly defnyddiwch eich rhwbiwr i'ch cynorthwyo.
 • Cael hwyl. Mae dysgu sut i dynnu het yn dasg hwyliog a syml, mwynhewch y broses .

Mae dysgu sut i dynnu het yn broses ddiddorol oherwydd mae rhai hetiau yn haws nag eraill. Mae dysgu sut i ddal deunyddiau trwy ddefnyddio cysgodi hefyd yn her ddiddorol, gan fod gan hetiau ddeunyddiau gwahanol. Dewispa gyfryngau i weithio gyda nhw all fod yn wahaniaeth mawr. Gall defnyddio beiro pelbwynt i ychwanegu cyferbyniad mewn graddliwio roi ansawdd mwy byw i luniad het. Mae hyn yn rhoi mwy o ddimensiwn a gwead i'r het, sy'n gweithio'n dda wrth dynnu deunydd. Yn bwysicaf oll, cymerwch eich amser gyda phob cam bob amser a byddwch yn dod allan gyda llun het hardd.

Edrychwch ar ein stori gwe lluniadu hetiau yma!

Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

5>

Sut Ydych Chi'n Lluniadu Cysgod mewn Beanie?

Mae dysgu sut i dynnu beanie yn ddiddorol oherwydd ei fod wedi'i wneud o wead tebyg i wlân, sy'n rhoi rhesen i'r beanie oherwydd y gweu ei hun. Fodd bynnag, mae'n hawdd cysgodi hyn gan ddefnyddio rheol golau a chysgod. Fel unrhyw wrthrych tri dimensiwn, nid yw beanie yn eithriad, sy'n golygu os yw'r ffynhonnell golau yn bresennol ar un ochr i'r beanie, bydd y cysgodi yn bresennol ar ochr arall y beanie. Fodd bynnag, cyflawnir dal rhinweddau tebyg i asen beanie trwy ddefnyddio llinellau. Mae tynnu amrywiaeth o linellau yn siâp a ffurf y beanie yn hanfodol. Bydd beanie bob amser yn cael ei blygu a'i gyrlio mewn rhyw fath o ffordd, gan dynnu llinellau yn y beanie gan ddilyn y ffurf a'r siâp hwnnw fydd yn rhoi ei ansawdd gwau i'r beanie. O'r fan honno, gallwn ni ychwanegu graddliwio yn y troadau a'r plygiadau i ddangos tri dimensiwn yn y gwrthrych.

Sut Ydych chi'n Tynnu Het Cowboi?

Mae hetiau cowboi mor hwyli dynnu llun a hawdd iawn gwneud hynny. Rydych chi'n dechrau trwy greu braslun ysgafn o'r het gan ddefnyddio'ch pensil HB, y nod yw dal y siapiau sylfaenol yn gyntaf. Mae'r het wedi'i gwneud o siâp hirgrwn a sgwâr sy'n croestorri, sef yr hyn rydych chi am ei dynnu gan ddefnyddio'ch pensil. Dylai lluniadau het bob amser ddechrau gyda braslun ysgafn i gyfrifo siâp yr het yn gyntaf, y gallwch chi wedyn fynd ymlaen i'w haddasu a'i mireinio gan ddefnyddio'ch rhwbiwr a'ch pensil. Dyma lle rydyn ni'n dechrau ychwanegu manylion cynnil yr het, fel y cromliniau bach ym mhen yr het yn ogystal â'r troadau. O'r fan honno, byddwn yn syml yn penderfynu o ba gyfeiriad y bydd y ffynhonnell golau yn bresennol yn y ddelwedd, gan ganiatáu inni wybod ble yn union y gallwn ychwanegu rhywfaint o gysgod yn y llun het. Cofiwch, dechreuwch gyda'r siapiau generig, tweakiwch nhw nes mai siâp yr het gowboi yw'r siâp, ac yna ychwanegwch y lliw olaf.

mewn pob math o weithiau celf. Bydd y tiwtorial hwn ar sut i dynnu het yn rhoi'r sgiliau sylfaenol i chi o greu gwahanol fathau o hetiau gan ddefnyddio deunyddiau syml iawn.

Deunyddiau Angenrheidiol

Yn y tiwtorial hwn ar sut i dynnu het, byddwn yn defnyddio rhai deunyddiau syml ar gyfer y broses arlunio. Gellir torri pob het yn gamau syml, y byddwn yn eu tynnu gyntaf gan ddefnyddio pensil, mae hyn yn golygu ein bod am gael o leiaf pensiliau HB a 2B. Byddwn hefyd yn defnyddio'r pensiliau ar gyfer cysgodi golau yn ein llun het. Rydyn ni eisiau gwneud yn siŵr bod gennym ni rhwbiwr a miniwr ar gyfer unrhyw gamgymeriadau gwirion neu linellau mân trwy gydol y tiwtorial. Byddwn hefyd yn defnyddio beiro pelbwynt i roi ychydig mwy o gyferbyniad i'n hetiau yn y cysgodi a'r gwaith llinell. Gellir dod o hyd i'r holl ddeunyddiau hyn trwy'r dolenni isod:

 • Pensil HB
 • Pensil 2B
 • 1>Beiro pelbwynt
 • Rhwbiwr
 • Miniwr
 • Papur da (200 g/m – Argymhellir 250 g/m)

Paratoi

Unwaith y bydd ein holl ddeunyddiau'n barod ar gyfer y tiwtorial hwn ar sut i dynnu hetiau, gallwn ddechrau paratoi ein hunain. Rydym am sicrhau ein bod yn cael ein gosod mewn amgylchedd lle gallwn ganolbwyntio ac ymgysylltu â phob cam o'r tiwtorial. Efallai gosodwch eich hun yn rhywle tawel yn eich cartref, gallai hyn fod yn eich ystafell, bwrdd ystafell fwyta, neu stydi. Rydym am sicrhau bod ein holl ddeunyddiau angenrheidiol wedi'u gosodallan o'n blaenau ac rydym yn barod i fynd trwy bob cam. Mae dysgu sut i dynnu het mewn gwahanol ffyrdd yn ymarfer hwyliog a hawdd iawn, felly ceisiwch ymlacio, efallai gwrando ar gerddoriaeth a chael hwyl gyda'r broses.

Tiwtorial Cam-wrth-Gam Sut i Luniadu Gwahanol Hetiau

Mae dysgu sut i dynnu llun het yn ymarfer llawn hwyl oherwydd mae cymaint o wahanol siapiau a ffurfiau ar hetiau. Yn y tiwtorial hwn, byddwn yn dysgu sut i dynnu rhai siapiau het clasurol, sy'n cynnwys y cap pêl fas, yr het cowboi, y beanie, a het bwced. Bydd pob llun het yn cael ei rannu'n ychydig o gamau syml sy'n eich helpu i ddatblygu braslun het syml yn lun het sydd ychydig yn fwy realistig. Nawr ein bod ni'n gwybod beth rydyn ni i'w ddisgwyl yn y tiwtorial hwn ar sut i dynnu het, gadewch i ni fynd i mewn iddo!

Sut i Dynnu Cap Pêl-fas

Mae'n debyg mai cap pêl fas yw'r mwyaf clasurol het y gellir ei defnyddio mewn cymaint o wahanol gyd-destunau. Mae'r het hefyd wedi bodoli ers bron i ganrif ac wedi newid yn gynnil dros y blynyddoedd. Fodd bynnag, mae siâp yr het wedi cadw ei snapback clasurol, deunydd meddal, ac esthetig brig caled. Rydyn ni'n mynd i dynnu cap pêl fas, gan edrych arno o'r persbectif cywir, er mwyn i ni allu dal y rhinweddau sy'n unigryw i gap pêl fas.

Cam 1: Brasluniwch y Siapiau Sylfaenol

Dechreuwn drwy fraslunio siâp cromen syml. Gallwn hefyd ychwanegu crwmllinell fertigol yn y gromen, gan rannu siâp y gromen. Bydd hyn yn helpu i ddiffinio blaen yr het.

Ar ôl i ni rannu siâp y gromen yn ddau, gallwn dynnu'r brig ar ochr dde'r het. Dylai'r brig eistedd ar ochr siâp y gromen, gan ddechrau o waelod y fertigol sy'n nodi ochr y cap. Gallwn hefyd ychwanegu ychydig o fwa neu gromlin ar i lawr ar flaen y cap i ddangos siâp y cap.

Cam 2: Mireinio'r Siâp

Unwaith y bydd gennym siâp sylfaenol y cap, gallwn ddechrau defnyddio ein rhwbwyr a phensiliau i newid a thweakio ffurf y cap. Rydyn ni'n gwneud hyn i roi ychydig mwy o symudiad tebyg i ddeunydd i'r cap fel nad yw'n gylch perffaith.

Chwarae o gwmpas gyda sut rydych chi'n ffurfio'r cap pêl fas, a sut hoffech chi gael cromen y siâp het. Gall ychwanegu kinks bach a newid cyfeiriad mewn gwaith llinell wneud i'r het edrych ychydig yn fwy treuliedig a realistig.

Gallwch hefyd gael nodwedd neu fathodyn bach ar flaen yr het. Cofiwch, wrth i chi dynnu'r het o'r ongl sgwâr, rydych chi am i'r nodwedd lapio o gwmpas yr het. Mae hyn yn golygu y bydd rhan ohono yn bresennol, gan ei fod yn ffurfio gyda siâp yr het.

Cam 3: Cysgod Golau

Unwaith i ni cael llun ar ffurf yr het ac rydym yn fodlon â'i strwythur, gallwn nawr ddechrau ychwanegu rhywfaint o gysgod ysgafn i'r llun het. Gwnawn hyn trwy ychwanegurhywfaint o gysgod golau i gromen yr het mewn siapiau aneglur. Gallwch hefyd ychwanegu nodweddion fel pwytho a'r botwm ar ben yr het.

Mae defnydd cap pêl fas yn eithaf cadarn ar y cyfan, sy'n golygu y bydd gan y plygiad. ymylon miniog. Mae hyn yn golygu ein bod ni eisiau creu set o glytiau lliwio trionglog yng nghromen yr het. Trwy wneud hyn, rydyn ni'n rhoi dimensiwn yr het ac ansawdd mwy realistig y deunydd. Gallwch hefyd ychwanegu cysgod golau o dan frig yr het.

Cam 4: Cysgod Tywyllach

Gan ein bod wedi lliwio'r het gan luniadu'n ysgafn gyda phensil , gallwn nawr dywyllu'r cysgod gan ddefnyddio ein pennau pelbwynt. Mae golau yn rhyngweithio â deunydd yn eithaf rhyfedd, oherwydd gall y plygiadau yn y deunydd ddiffinio eiliadau ysgafn a thywyllach yn yr het. Defnyddiwch y lliw pensil i'ch arwain lle rydych chi'n ychwanegu'ch lliw tywyllach.

Cofiwch gadw'r cysgod yn fwy syth ar frig yr het, gan wneud wyneb y brig ymddangos yn syth fel y byddai ar wrthrych go iawn. Cofiwch dywyllu'r ardal o dan y brig, gan na fyddai golau'n gallu cyrraedd yr ardal hon cystal â rhannau eraill yr het.

Wrth i chi liwio'r llun het gan ddefnyddio'ch beiro pelbwynt, ceisiwch cynnal arddull fel croeslinellu , i roi golwg ddarluniadol gyson i'r het. Chwarae o gwmpas gyda sut i ychwanegu manylyn ar flaen yr het. Gall hyn fod yn unrhyw beth,fodd bynnag, mae'n rhaid iddo ffurfio ynghyd â siâp yr het.

Cymerwch eich amser wrth liwio llun gyda beiro. Dewch i weld sut y gallwch chi bwysleisio gwahanol nodweddion yr het gan ddefnyddio cyferbyniad inc du. Ystyriwch sut y gall y pwytho fod yn fanylyn sy'n sticio allan ac yn achosi cysgodi o'i gwmpas gan ei fod yn achosi chwydd yn nefnydd yr het.

Ystyriwch gefn yr het a sut mae nodwedd snap-back yr het ychydig yn bresenol. Rydych chi hefyd eisiau ystyried lle bydd y cysgodion yn ffurfio ar yr het yn bennaf. Yn yr achos hwn, mae ychwanegu'r rhan fwyaf o'r cysgodi i gefn yr het yn rhoi dimensiwn da i'r het. Gwneud y golau blaen a chefn yr het yn dywyllach.

Gall defnyddio eich lliwio hefyd fod yn ffordd o ddiffinio ymylon a manylion, nid dim ond cysgodi. Mae hyn yn golygu y gallwch chi ddefnyddio tywyllwch y beiro pelbwynt i ddiffinio ymylon brig yr het yn ogystal â phwytho a chysgodion.

Gallwch hefyd chwarae o gwmpas gan ychwanegu crychau mwy a llai yn yr het. Gall ychwanegu crychau bach cynnil gyda'ch cysgod hefyd roi mwy o wead i'r het.

Gweld hefyd: "Three Musicians" gan Pablo Picasso - Dadansoddiad Plymio Dwfn

Parhewch i ychwanegu mwy o gysgod i'ch het nes eich bod yn fodlon ar ba mor dywyll neu ysgafn y mae. Rheol gyffredinol dda yw peidio â chysgodi, weithiau gall fod yn ddefnyddiol ychwanegu'r cyferbyniad mwyaf, ac weithiau nid cymaint. Dyna chi! Proses sylfaenol o dynnu cap pêl fas.

Sut iTynnwch lun Het Cowboi

Os oes unrhyw het sy'n eiconig ac sydd wedi cadw datganiad gweledol cryf am y ddwy ganrif ddiwethaf yw'r het gowboi. Mae dysgu sut i dynnu het cowboi yn nodwedd wych i wybod sut i dynnu llun y gellir ei defnyddio mewn gweithiau celf cyfnod amser amrywiol. Mae'r het gowboi yn siâp eiconig ac yn siâp hwyliog iawn a all roi effaith mor ddwys i luniadau cymeriadau. Awn ni drwy'r broses sylfaenol o greu het cowboi o ongl ochr.

Cam 1: Brasluniwch y Siapiau Sylfaenol

Rydym yn dechrau drwy dynnu llun a siâp côn syml. Rydyn ni eisiau torri'r siapiau i lawr yn gyntaf, ond wrth wneud hynny mae gennym well siawns o newid a golygu'r het i siâp het cowboi mwy realistig. siâp côn, byddwn yn tynnu arwydd anfeidredd neu siâp anfeidredd sy'n gorgyffwrdd â siâp y côn. Rydyn ni am i ochr dde'r arwydd anfeidredd orgyffwrdd ag ochr dde waelod siâp y côn.

O'r fan hon, os byddwn yn dechrau dileu gwaelod yr arwydd anfeidredd , byddwn yn dechrau gweld yn araf sut mae siâp y cowboi yn dod yn fwy gweladwy.

Cam 2: Mireinio'r Siâp

Gallwn nawr ddechrau tweakio a newidiwch yr het gowboi, gan wneud yn siŵr bod y gwahanol nodweddion yn cael eu maint a'u gosod yn gywir yn y llun het. Mae ymyl yr het cowboi yn eithaf mawr, rydym am wneud yn siŵr bod gennym yr ymyl yn ddigonolmaint i gon yr het.

Rydym hefyd eisiau gwneud yn siwr bod y mewnoliadau yn cael eu gosod yn gywir ar ben côn yr het. Dylai côn yr het gael ei fflatio ychydig, gan ei gwneud ychydig yn fwy sgwâr. Dylen ni gael dau fewnoliad yn y côn, un ar ben yr het ac un ar ochr yr het, gydag ychydig o ymwthiad rhyngddynt.

Cam 3: Cysgodi Ysgafn

Gallwn nawr ychwanegu ychydig o gysgod gyda'n pensiliau HB, gan roi ychydig mwy o arwyddocâd i siâp a mewnoliadau'r het. Mae gan yr het gopa crwm, sy'n codi bob ochr i'r het, mae hyn yn golygu y bydd cysgodi rhyngddynt ar flaen yr het.

Gallwn hefyd ychwanegu ychydig mwy o gysgodi i'r mewnoliadau yng nghôn yr het. Gallwn hefyd ychwanegu rhywfaint o gysgod golau i ardal ganol waelod y brig a oedd yn grwm tuag atom. Mae tynnu het gowboi o'r ochr yn rhoi'r cyfle gorau i ni weld holl rinweddau diddorol yr het.

Cam 4: Cysgod Tywyllach

Unwaith i ni wedi ychwanegu rhywfaint o gysgod ysgafn i'r het, gallwn nawr ddefnyddio ein pennau pelbwynt i dros y cysgodi, gan roi ychydig mwy o wrthgyferbyniad i'r het. Cofiwch, cadwch un arddull lliwio, mae defnyddio dull croeslinellu gyda beiro yn ffordd wych o gyflawni graddiannau llyfn.

Rydym am wneud yn siŵr ein bod yn ychwanegu cysgodi i'r crymedd ynyr ymyl, sy'n symud o amgylch côn yr het. Rydyn ni'n gwneud hyn trwy arlliwio'n ysgafn gyda'n pennau pelbwynt dros y cysgod pensil. Rydyn ni am weld trawsnewidiad di-dor o gromliniau'r het i'r man agored o flaen brig yr het. ym mhob rhan o'r het a wnaethom gyda'n pensiliau. Rydym hefyd am dreulio amser, yn ysgafn ychwanegu cysgod pen i nodweddion gwahanol yr het. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cymryd eich amser, yn enwedig ar y mewnoliadau yng nghôn yr het.

Gweithiwch yn araf drwy'r broses lliwio nes eich bod wedi mynd i bob man lle byddai cysgodion yn bresennol. O'r fan honno, byddwch yn parhau â'r broses hon nes ei chwblhau. dyna'r broses syml o sut i dynnu het cowboi.

Sut i Dynnu llun Beanie

Het glasurol yw Beanie sy'n unigryw iawn i steil hip-hop modern. Yr hyn sy'n unigryw am y beanie yw ei fod yn het wehyddu fwy trwchus sy'n gysylltiedig yn bennaf â hinsoddau oerach. Mae'r arddull het hon wedi'i haddasu dros y blynyddoedd gyda gwahanol ychydig o nodweddion ychwanegol. Fodd bynnag, yn y tiwtorial hwn ar sut i dynnu het, byddwn yn tynnu llun y siâp beanie sylfaenol, lle gallwn weithio allan y rhinweddau gweu, gellir defnyddio'r het hon mewn gwahanol ffyrdd ac mae gwybod sut i dynnu beanie yn sgil wych. i'w gael yn y repertoire arlunio.

Cam 1: Braslun

John Williams

Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.