Sut i Dynnu Gorilla - Darlun Gorilla Syml!

John Williams 02-06-2023
John Williams

G orila yw un o'r archesgobion byw mwyaf a mwyaf pwerus ar y ddaear a gallant bwyso hyd at 396 pwys! Er gwaethaf eu statws agos atoch, maent yn anifeiliaid gostyngedig a heddychlon iawn. Dywedodd y diweddar Dian Fossey unwaith: “po fwyaf y dysgwch am urddas y gorila, y mwyaf y byddwch am osgoi pobl”. Mae'r dyfyniad hwn yn ymhelaethu ar ba mor odidog yw'r gorilod, a dyna pam y bydd ein tiwtorial sut i dynnu llun gorila yn anrhydeddu'r creaduriaid hardd hyn.

Canllaw Cam-wrth-Gam ar Greu Lluniad Gorila Syml a Hwyl

Bydd ein tiwtorial sut i dynnu llun gorila yn mynd â chi gam wrth gam i greu gorila realistig! Heddiw mae gennym ganllaw 16 cam manwl llawn sy'n dangos i chi sut i dynnu llun a phaentio gorila mor fanwl â phosibl. Dilynwch a dysgwch sut i dynnu llun gorila heddiw!

Mae’r gludwaith braslunio gorila uchod yn dangos pob cam y byddwn yn ei gymryd i gyflawni eich llun gorila godidog!

Cam 1: Tynnwch lun o Goril a Phennaeth Eich Braslun Gorila

Dechreuwch eich lluniad gorila drwy luniadu hirgrwn llydan a fydd yn cynrychioli'r prif gorff. Ar ochr chwith corff y gorila, tynnwch lun hirgrwn fertigol i gynrychioli pen eich braslun gorila.

Cam 2: Tynnwch lun o'r breichiau a'r coesau

Tynnwch lun dwy hirgrwn wedi'u gogwyddo a'u hymestyn ychydig. Gall y rhain orgyffwrdd â'i gilydd gan y byddant yn cynrychioli dwy fraich flaeneich gorila. Tynnwch lun dwy hirgrwn estynedig arall yng nghefn y corff. Bydd y rhain yn cynrychioli coesau eich gorila, a dylent orgyffwrdd â'r corff.

Cam 3: Amlinellwch y Corff

Defnyddiwch eich llinellau adeiladu i'ch cynorthwyo i amlinellu siâp mwy realistig i'ch gorila. Dechreuwch trwy dynnu llinell ar ogwydd o ben y pen, a gadewch iddo bwa uwchben y corff. Gadewch i'r llinell hon gromlinio o amgylch y coesau cefn. Tynnwch lun y dwylo a'r traed gweladwy ar eich llun gorila.

Cam 4: Ychwanegu'r Llinellau Adeiladwaith Wyneb

Tynnwch linell yng nghanol wyneb eich gorila. Gorgyffwrdd y llinell ganol gyda phedair llinell lorweddol. Bydd hyn yn ein helpu i lunio nodweddion wyneb cymesurol mewn cyfrannau priodol.

Cam 5: Tynnwch lun y Nodweddion Wyneb

Tynnwch lun bob ael yn halltu tuag at y llinell ganol, gan ddefnyddio llinellau adeiladwaith yr wyneb. Tynnwch lun pob llygad fel hirgrwn bach yng nghanol yr ail linell lorweddol. Tynnwch nifer o linellau bach o amgylch y llygaid, gan y bydd y rhain yn cynrychioli crychau.

Gweld hefyd: Sut i Dynnu Llun Gofodwr - Creu Llun Gofodwr Realistig

Tynnwch lun hanner ffroen y gorila bob ochr i’r llinell ganol. Cwblhewch yr wyneb trwy dynnu llinell sengl ar gyfer y geg a chlust weladwy.

Ychwanegwch jawlin ym mhen y gorila. Yn olaf, ychwanegwch linellau adeiledd mân ar hyd corff a breichiau blaen y gorila. Ar ôl ei gwblhau, gallwch ddileu unrhyw linellau adeiladu gweladwy.

Cam 6: Ychwanegwch y Côt Lliw Cyntaf

Defnyddiwch frwsh rheolaidd a phaent brown, a lliwiwch gorff cyfan eich llun gorila yn gyfartal.

Cam 7: Cysgodi Eich Braslun Gorilla

Dewiswch frwsh bach a phaent du, ac ychwanegu cysgod ar hyd hanner gwaelod y coesau ôl, y traed, ac ochr isaf y bol. Gorffennwch gan liwio ochrau pob braich, o dan y jawline, y geg, a nodweddion yr wyneb. Newidiwch i baent llynges tywyll ac ychwanegwch ychydig o gyfuchlin strwythurol ar hyd y breichiau blaen.

Cam 8: Gweadu'r Ffwr ar Eich Darlun Gorilla

Defnyddiwch frwsh mân, miniog a phaent glas tywyll, a rhowch strociau brwsh llinell gwallt mân mewn a patrwm tebyg i don. Dylai'r rhain lifo o ben y pen i'r fraich dde. Ailadroddwch y cam hwn gan ddefnyddio paent glas golau a gwyrddlas i orchuddio'r holl strôc brwsh gwallt.

Awgrym! Gall y ffwr orgyffwrdd â'i gilydd. Mae angen llai o ffwr ar rai ardaloedd nag eraill i gadw'r gôt lliw cyntaf yn dal yn weladwy.

Cwblhewch y cam hwn gyda phaent gwyn, a phaentiwch gôt amgylchynol i'ch llun gorila.

Cam 9: Parhau i Ychwanegu Gwead at y Ffwr

Gan ddefnyddio'r un brwsh paent ag o'r blaen a phaent glas tywyll, gosodwch strociau brwsh gwallt mân mewn ton- fel patrwm. Gall y patrwm hwn barhau o'r gôt wead gyntaf i'r ail fraich. Ailadroddwch y broses hon gyda phaent glas golau, cyan, a du, a chymhwyso acot ffwr terfynol ar hyd y llaw chwith, rhan isaf yr wyneb, ac ardal y bol uchaf.

Cam 10: Gweadu'r Ffwr Cefn ar Eich Braslun Gorilla

Dechreuwch y cam hwn gyda brwsh mân a phaent du, a llenwch yr ymylon a'r amgylchoedd cromlin y bol, yn ogystal â rhwng y cluniau gyda strociau brwsh mân. Ailadroddwch gyda brwsh meddal a phaent llwyd. Parhewch i ochr y bol a'r coesau cefn gyda phaent gwyn, ac ychwanegwch swm gweddus o glytiau ar hyd yr ardaloedd hyn. Ar ochr isaf y bol a rhan waelod y coesau cefn, defnyddiwch brwsh mân a phaent glas golau, cyan a du, ac ychwanegwch strociau brwsh gwallt mân.

Cam 11: Gwead yr Wyneb a'r Pen

Yn y cam hwn, byddwn yn dechrau drwy ychwanegu arlliwiau tywyll i'r wyneb a'r pen. Dewiswch frwsh mân a phaent du, a phaentiwch strociau brwsh mân ar hyd pen y pen. Parhewch i strwythurau'r wyneb sy'n cynnwys y ffroenau, y llygaid ac ardal y geg. Ailadroddwch y broses hon gyda phaent glas tywyll a glas golau.

Gan ddefnyddio'r un brwsh paent a phaent lliw haul, rydych chi'n mynd i ddechrau ychwanegu arlliwiau ysgafn i nodweddion yr wyneb!

Ailadroddwch y cam hwn gan ddefnyddio paent brown golau a gwyn i greu sawl haen o ffwr. Cwblhewch y cam hwn gyda brwsh meddal a phaent gwyn, i feddalu'r ffroenau ac ychwanegu uchafbwyntiau i ardal y geg.

Cam 12: Gwella'r WynebAdeiledd Eich Llun Gorila Syml

Dewiswch frwsh meddal a phaent glas tywyll, a llenwch y clustiau, y ffroenau ac ardal y llygaid. Canolbwyntiwch yn bennaf ar y rhan o'r croen sydd wedi'i grychu a'i grychu. Parhewch â phaent gwyn, a rhowch uchafbwyntiau realistig i nodweddion yr wyneb. Lliwiwch y llygad mewnol gan ddefnyddio paent brown, a'i ailadrodd gyda phaent gwyn i ychwanegu sglein i'r llygad.

Gweld hefyd: Mathau o Ddylunwyr - Gwahanol Fathau o Ddyluniadau y Gallwch Roi Cynnig arnynt

Cam 13: Lliwiwch y Bysedd

Defnyddiwch frwsh meddal a phaent glas tywyll, a rhowch y lliw cyntaf ar fysedd eich gorila. Ailadroddwch gan ddefnyddio brwsh cymysgu a phaent gwyn, a pylu'r lliwiau i'w gilydd.

Cam 14: Ychwanegu Amlinelliad o Ffwr

Yn y cam hwn, byddwn yn gwella amlinelliad y ffwr i greu llun gorila mwy realistig! I wneud hyn, dewiswch frwsh mân a'r lliwiau amrywiol a ddefnyddir, a phaentiwch strociau brwsh gwallt mân o amgylch amlinelliad cyfan eich llun gorila.

Cam 15: Tynnwch lun Cysgod Tir

Gyda brwsh bach, meddal a phaent du, paentiwch gysgod meddal yn union o dan eich llun gorila. Cwblhewch y cysgod gyda brwsh cymysgu a llyfnwch yr ymylon.

Cam 16: Cwblhau Eich Llun Gorila Syml

Rydych chi bron â chwblhau eich lluniad gorila hawdd a syml! I orffen, dilëwch unrhyw amlinelliadau gweladwy a llinellau adeiladu. Ar gyfer unrhyw linellau gwead mewnol gweladwy, gwnewch ddefnydd o frwsh mân a'rlliwiau cyfatebol, ac olrhain amlinelliad cyfan eich braslun gorila.

Llongyfarchiadau ar swydd wych! Rydych chi newydd greu llun gorila di-fai a realistig. Gobeithiwn eich bod wedi mwynhau ein tiwtorial sut i dynnu llun gorila, ac y byddwch yn gadael gyda rhai sgiliau manylu gwerthfawr! Parhewch â'r gwaith da a chyn bo hir byddwch chi'n berson proffesiynol wrth dynnu llun unrhyw beth!

Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

Sut i Luniadu Gorilla Realistig Cam-wrth-Gam?

I dynnu llun gorila realistig, rhaid bod gennych dechnegau lliwio ac amlygu priodol. Os yw hyn yn swnio'n rhy frawychus, peidiwch â phoeni, gan fod ein tiwtorial sut i dynnu llun gorila wedi'i gynllunio mewn ffordd y gall unrhyw un ei dilyn! Mae ein tiwtorial lluniadu yn dilyn proses gam wrth gam, ac ar ddiwedd 16 cam hawdd, byddech wedi creu braslun gorila godidog a realistig.

Pa Ddeunyddiau Sydd Ei Angen arnaf i Lunio Gorila?

Y cyfan sydd ei angen yw cwpl o frwsys paent a lliwiau paent gwahanol! Yn ein tiwtorial sut i dynnu llun gorila, rydyn ni'n defnyddio brwshys bach, meddal, a brwsys mân, miniog. Rydym hefyd yn defnyddio paent brown, du, gwyn, glas tywyll, glas golau a phaent gwyrddlas. Bydd angen pensil arnoch hefyd i olrhain eich llun gorila ac ardal arlunio o'ch dewis. Ac yn union fel hynny, mae gennych bopeth i gwblhau eich llun gorila syml!

John Williams

Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.