Sut i Dynnu Dyn Eira - Creu Braslun Dyn Eira Hudolus

John Williams 12-10-2023
John Williams

Tabl cynnwys

Dyma rywbeth am ddyn eira sy’n cyfleu mympwy a rhyfeddod y gaeaf. Mae’n symbol annwyl o’r tymor, gyda’i drwyn moron, ei lygaid glo, a’i freichiau ffon yn ymestyn am gofleidio cynnes. Fel plant, byddem yn treulio oriau yn rholio peli eira, yn eu pentyrru'n uchel, ac yn addurno ein ffrindiau rhewllyd gyda sgarffiau a hetiau. Ond nid yw hud dyn eira ar gyfer plant yn unig. Hyd yn oed fel oedolion, mae rhywbeth torcalonnus am weld dyn eira mewn iard cymydog, sy’n ein hatgoffa i arafu a mwynhau’r pethau syml mewn bywyd. Felly, paratowch eich hun ar gyfer tiwtorial gwefreiddiol lle byddwn yn eich dysgu sut i fraslunio a lliwio dyn eira syfrdanol!

Dysgwch Sut i Dynnu Llun Dyn Eira Cam-wrth-Gam

Llongyfarchiadau ar gychwyn ar y daith hwyliog a Nadoligaidd o ddysgu sut i dynnu llun dyn eira! I ddechrau, cydiwch mewn pensil a phapur, a dychmygwch ddiwrnod oer o aeaf gyda phlu eira yn disgyn yn dawel o'r awyr. I greu eich dyn eira, bydd angen i chi dynnu tri chylch, un ar ben y llall, gan fynd yn llai o ran maint wrth i chi symud i fyny. Peidiwch ag anghofio ychwanegu breichiau brigyn, trwyn moron, a sgarff glyd i gadw'ch dyn eira yn gynnes. A chofiwch, harddwch lluniadu yw nad oes rhaid iddo fod yn berffaith - cofleidiwch eich steil unigryw a chael hwyl yn dod â'ch dyn eira yn fyw ar y dudalen!

Gweld hefyd: Jan van Eyck - Meistr Paentiadau Gogledd y Dadeni

Mae'r collage isod yn dangos pob cam y byddwch yn ei gymryd i gyflawni'r canlyniad terfynoleich dyn eira yn tynnu llun!

Cam 1: Tynnwch lun Penaethiaid Eich Dyn Eira

Dechreuwch ar eich dyn eira gan dynnu llun siâp hirgrwn i gynrychioli'r pen y dyn eira.

Cam 2: Lluniadwch y Prif Gorff

Gan gorgyffwrdd â'r hirgrwn a luniwyd yn flaenorol, lluniwch ail siâp hirgrwn mwy i gynrychioli'r prif gorff.

Cam 3: Ychwanegu Corff Is at Eich Braslun Dyn Eira

Gan gorgyffwrdd â'r hirgrwn prif gorff a luniwyd yn flaenorol, tynnwch lun trydydd hirgrwn mawr i gynrychioli corff isaf eich corff syml lluniad dyn eira.

Cam 4: Lluniadu Canllawiau ar gyfer Braslun Dyn Eira

Uwchben y pen, tynnwch y siâp côn i gynrychioli siâp cyffredinol y het. O fewn yr wyneb a'r corff, tynnwch linell ganol grwm. Ar yr wyneb, parhewch i dynnu canllawiau croes llorweddol.

Cam 5: Tynnwch lun y Braich, y Trwyn a'r Llygaid

Ar bob pen o'r prif gorff , tynnwch linell i gynrychioli pob braich. Parhewch trwy dynnu'r trwyn hir ychydig uwchben y canllaw gwaelod. Cwblhewch y cam trwy luniadu'r ddau lygad bach ar y canllaw llorweddol uchaf.

Cam 6: Amlinellwch eich Llun Dyn Eira Syml

Gwneud defnydd o'r lluniad blaenorol llinellau adeiladu i'ch cynorthwyo i amlinellu siâp mwy realistig ar gyfer eich llun dyn eira. Cwblhewch y cam hwn trwy ychwanegu amlinelliad sgarff wedi'i lapio o amgylch gwddf eich dyn eira.

Cam 7: Parhau i Amlinellu EichDyn Eira

Parhewch i amlinellu het sy'n edrych yn fwy realistig uwch ben eich llun dyn eira syml.

Cam 8: Amlinellwch y Manylion

Dechrau amlinellu trwyn llymach a lletach sydd ynghlwm wrth wyneb y dyn eira. Wrth ymyl y trwyn, tynnwch gylch bach ar bob ochr i'r wyneb.

Parhewch drwy dynnu'r botymau a gynrychiolir gan gylchoedd ar hyd llinell ganol corff y dyn eira.

Cam 9: Ychwanegu Canllawiau Arfau

Yn y cam hwn, byddwch yn llunio siâp cangen mwy realistig ar gyfer pob braich, gan ddefnyddio'r canllawiau a luniwyd yn flaenorol i'ch cynorthwyo. Cwblhewch y cam trwy dynnu cylchoedd bach mewn siâp hanner lleuad i gynrychioli gwên y dyn eira. Unwaith y bydd wedi'i gwblhau, dilëwch unrhyw adeiladwaith a chanllawiau sy'n dal i'w gweld.

Cam 10: Manylwch ar Het a Sgarff Eich Dyn Eira Braslun

Tynnwch linellau fertigol main o fewn y sgarff a'r het i gynrychioli'r llinellau wythïen. Parhewch i dynnu trawiadau gwallt main yn arwain allan o ben yr het.

Cam 11: Tynnwch lun o'r Eira

Tynnwch lun y bentwr eira lle mae'r dyn eira sefyll. Dylai hyn rwystro corff isaf y dyn eira ychydig.

Cam 12: Rhowch y Côt Lliw Cyntaf

Dewiswch ddirwy, brwsh miniog a chysgod o baent llus-llwyd, a gorchuddiwch fraslun y dyn eira yn gyfartal.

Cam 13: Lliwiwch yr Het a'r Sgarff

Defnyddiwch yr un brwsh ag o'r blaen a phaent glas, a gorchuddiwch yr het yn gyfartal. Parhewch i ddefnyddio paent melyn mwstard, a gorchuddiwch sgarff eich llun dyn eira yn gyfartal.

Cam 14: Lliwiwch y Manylion

Dechrau llenwi’r llygaid, ceg, a botymau ar gorff y dyn eira gan ddefnyddio brwsh tenau a phaent llwyd tywyll. Parhewch i ddefnyddio paent oren i orchuddio'r trwyn yn gyfartal. Newidiwch i baent brown a lliwiwch y ddwy fraich yn gyfartal. Cwblhewch y cam gan ddefnyddio paent melyn i liwio'r ddau gylch boch ar bob pen i'r wyneb.

Cam 15: Cysgodwch y Dyn Eira Llun

Gyda bach , brwsh meddal a phaent du, cymhwyso brwsh meddal ar hyd ymylon crwm y dyn eira. Ailadroddwch gan ddefnyddio paent glas golau. Cwblhewch y cam hwn gan ddefnyddio brwsh cymysgu i wasgaru a meddalu'r cysgodi i mewn.

Cam 16: Amlygu a Chysgodi Eich Dyn Eira

Defnyddiwch yr un brwsh ag o'r blaen a phaent gwyn, a rhowch gôt lliw ysgafnach ar hanner chwith y dyn eira, mae hwn yn cynnwys y pen, y canol, ac isaf y corff. Parhewch i ddefnyddio cyfuniad o baent melyn ac oren, ac ychwanegu uchafbwyntiau a chysgod yn y prif gorff. Gyda brwsh cymysgu, dechreuwch feddalu a thaenu'r cotiau lliw.

Cwblhewch y cam gan ddefnyddio brwsh meddal a phaent du, a gwella'r cysgod o amgylch nodweddion yr wyneb, rhwng y sgarff, a'r gwahaniad llinellau rhwng siapiau hirgrwn ycorff.

Cam 17: Meddalwch y Cotiau Lliw

Defnyddiwch unwaith eto brwsh bach, blendio i feddalu a chymysgu'r cotiau lliw mewn symudiad crwm o fewn corff isaf, canol, ac uchaf y dyn eira.

Cam 18: Cysgodi ac Amlygwch y Sgarff

Newid i fân , brwsh miniog a phaent du, ac olrhain llinellau wythïen fertigol y sgarff. Dilynwch hyn trwy ddefnyddio brwsh bach, meddal a phaent gwyn, ac ychwanegwch uchafbwyntiau meddal o fewn pob sêm. Ailadroddwch gan ddefnyddio paent du i ychwanegu cysgod meddal i'r sgarff.

Cam 19: Parhewch i Gysgodi ac Amlygwch Eich Dyn Eira

Ychwanegwch linellau mân o fewn y wythïen fertigol llinellau'r het, gan ddefnyddio brwsh tenau a phaent turquoise. Newidiwch i frwsh bach, meddal a phaent du, ac ychwanegwch arlliwio meddal ar hyd y llinellau wythïen ar ben yr het.

Cam 20: Cwblhewch Het y Dyn Eira <8

Dewiswch frwsh tenau a chyfuniad o baent glas, du, a gwyrddlas, ac ychwanegu trawiadau brwsh main yn arwain allan o ganol yr hirgrwn. Cwblhewch y cam gan ddefnyddio paent gwyn i ychwanegu rhediadau amlygu mân o fewn yr hirgrwn.

Cam 21: Gwella'r Manylion ar Braslun eich Dyn Eira

Dechrau drwy ddefnyddio a brwsh meddal a phaent du i ychwanegu cysgod meddal i'r llygaid a'r botymau. Dylai'r cot lliw cyntaf fod yn weladwy o hyd. Parhewch trwy ddefnyddio paent melyn i ychwanegu uchafbwyntiau golau i'r trwyn. Switshi frwsh tenau a phaent oren, ac ychwanegu cysgod meddal o fewn y smotiau boch ar bob ochr i'r wyneb. pob braich. Ailadroddwch gan ddefnyddio paent gwyn ar gyfer mannau amlygu cynnil mân.

Cam 22: Ychwanegu Cysgod Tir

Gyda brwsh bach, meddal a phaent llwyd, lliwiwch y domen eira o dan y dyn eira yn ysgafn. Ailadroddwch gan ddefnyddio paent du i ychwanegu cysgod tir meddal i'ch llun dyn eira.

Gweld hefyd: Eglwys Gadeiriol Cologne - Tu Mewn Eglwys Gadeiriol Hanesyddol Cologne

Cam 23: Ychwanegu Eira sy'n Disgyn

I ychwanegu cyffyrddiad hudolus i'ch dyn eira , dechreuwch ychwanegu eira'n disgyn o amgylch y dyn eira! I wneud hyn, dewiswch frwsh tenau a chyfuniad o baent gwyn a llwyd, ac ychwanegwch smotiau mân sy'n cynrychioli'r eira sy'n cwympo.

Cam 24: Cwblhau Eich Llun Dyn Eira Syml

Rydych un cam yn nes at gwblhau ein tiwtorial ar sut i dynnu llun dyn eira! Cwblhewch eich llun trwy ddileu unrhyw amlinelliadau llym sy'n dal i'w gweld. Os nad yw hyn yn bosibl, dewiswch frwsh mân, miniog a'r lliwiau cyfatebol i olrhain yr amlinelliadau llym hynny yn cyflawni braslun dyn eira realistig!

Llongyfarchiadau ar gwblhau eich dyn eira arlunio! Fe wnaethoch chi waith gwych yn dod â'ch ffrind rhewllyd yn fyw ar y dudalen. Nawr eich bod wedi meistroli'r pethau sylfaenol, peidiwch â bod ofn arbrofi a rhoi eich tro eich hun ar bethau. Ceisiwch greu dyn eirateulu, gan roi affeithiwr unigryw i'ch dyn eira, neu hyd yn oed ychwanegu rhai golygfeydd cefndir i'ch llun. Cofiwch, mae ymarfer yn berffaith, felly daliwch ati i hogi eich sgiliau a herio eich hun gyda phrosiectau lluniadu newydd. Pwy a wyr, efallai y byddwch chi'n dod yn arbenigwr ar ddarlunio dyn eira!

Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

Beth Yw Rhai Ffyrdd Gwahanol o Addurno Dyn Eira?

Mae yna lawer o ffyrdd creadigol o addurno llun dyn eira! Mae rhai ategolion cyffredin yn cynnwys sgarff, het, menig, a botymau wedi'u gwneud o lo. Gallwch hefyd dynnu llun eich dyn eira yn dal gwrthrychau fel banadl neu drwyn moron. I ychwanegu rhywfaint o liw, gallwch ddefnyddio pensiliau lliw neu farcwyr i dynnu patrwm ar sgarff neu het eich dyn eira. Mae'r tiwtorial lluniadu hwn yn caniatáu ichi fod mor greadigol â phosib, felly rhyddhewch eich ochr greadigol a dechreuwch arlunio!

Beth Yw Rhai Syniadau ar gyfer Lluniadu Dyn Eira Realistig?

I wneud i'ch llun dyn eira edrych yn fwy realistig, rhowch sylw i gysgod a gwead. Defnyddiwch gyffyrddiad ysgafn wrth gysgodi corff y dyn eira i greu ymddangosiad meddal, blewog. Gallwch hefyd ychwanegu gwead i gorff y dyn eira trwy dynnu siapiau bach, afreolaidd i gynrychioli'r crisialau eira. Awgrym arall yw ychwanegu cysgodion at gorff y dyn eira a’r ddaear o’i gwmpas i wneud iddo edrych fel bod y dyn eira yno. Yn ogystal, rhowch sylw i gyfrannau corff y dyn eira, gan sicrhau hynnymae'r pen, y rhan ganol, a'r adran waelod yn gymesur iawn.

John Williams

Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.