Sut i Dynnu Deilen - Y cyfan am Luniadu Dail Realistig

John Williams 03-06-2023
John Williams

L Mae ennill sut i dynnu llun deilen yn ymarfer hwyliog oherwydd mae pob dail yn wahanol ac mae ganddynt siapiau a manylion unigryw. Mae yna lawer o wahanol ddail i'w tynnu a gellir eu defnyddio mewn pob math o ffyrdd ar gyfer gweithiau celf a syniadau creadigol. Gall dail hefyd roi golygfa mewn llun yn ei gyd-destun, fel lluniadau dail yr hydref er enghraifft sydd ag esthetig unigryw a gallant fod yn ychwanegiad gwych at leoliad gaeaf neu hydref. Mae dysgu sut i dynnu dail hefyd yn ffordd wych o ddatblygu eich sgiliau lliwio, wrth i chi ddatblygu braslun dail syml yn luniad dail mwy realistig. Mae'r tiwtorial hwn yn rhoi ychydig o ddail syml a hawdd eu tynnu i chi, wedi'u rhannu'n ychydig o gamau treuliadwy sy'n hawdd eu dilyn.

Canllaw Hawdd i Dynnu Lluniadu Gwahanol Dail

Mae'r broses o ddysgu sut i dynnu deilen yn eithaf syml pan gaiff ei dorri i lawr yn broses gam wrth gam. Yn y tiwtorial hwn, rydyn ni'n datblygu braslun dail syml, lle rydyn ni'n canolbwyntio ar sefydlu'r siapiau sylfaenol ac yna'n eu haddasu a'u newid i edrych fel lluniad dail mwy realistig. Mae gan bob dail siapiau a phatrymau unigryw, ac yn y tiwtorial hwn, byddwn yn edrych ar rai dail clasurol i'w lluniadu y gellir eu defnyddio mewn amrywiaeth o syniadau celf gwahanol.

Wrth i ni ddysgu sut i dynnu llun a dail mewn gwahanol ffurfiau a siapiau, byddwn yn canfod nad yw'r broses o greu darluniau dail realistig yn anodd ond yn syml ac yn hwyl. Wedi dweud hynnypigau neu ddrain ar hyd ymylon y ddeilen.

Rydym am sicrhau bod y gwythiennau'n symud tuag at gyrn mwy ar ochr y ddeilen. Gall gweddill y cyrn neu'r pigau fod yn llai o'u cymharu

Sicrhewch eich bod yn defnyddio'ch rhwbiwr yn ystod y broses hon wrth i chi addasu a golygu ymylon miniog y ddeilen i ffitio mewn gyda'r gwythiennau yn y ddeilen. Gallwn hefyd ychwanegu rhywfaint o gysgod cyffredinol ar hyd y gwythiennau yn y ddeilen.

Cam 3: Ychwanegu Cysgod Golau

O'r fan hon, gallwn ddefnyddio ein pensil 2B i dywyllu ychydig ar y cysgod. y gwythiennau a'r coesyn yn y ddeilen. Rydyn ni eisiau cysgodi'r ddeilen, gan adael ychydig o fwlch rhwng y coesyn a'r gwythiennau. Bydd hyn yn rhoi ychydig o ymwthiad i'r coesyn a'r gwythiennau, gan roi tri dimensiwn i'r ddeilen.

Cam 4: Cysgod Tywyllach

O'r fan hon, gallwn fynd dros y marciau pensil a'n lliwio gyda'n beiros pelbwynt. Rydyn ni eisiau gwneud yn siŵr nad ydyn ni'n cysgodi dros y coesynnau na'r gwythiennau, yn hytrach rydyn ni am adael y coesyn a'r gwythiennau'n agored.

Wrth i chi gysgodi â'ch beiro, gallwch chi dywyllu'r marciau ar hyd y coesyn. Gallwch chi greu trawsnewidiad rhwng cysgodi tywyllach ac ysgafnach o'r coesyn tuag at ymylon allanol y ddeilen. Bydd hyn yn rhoi mwy o ddimensiwn a dyfnder i'r ddeilen.

Parhewch â'r broses lliwio gyda'ch beiro, gan wneud yn siŵr eich bod yn defnyddio'r marciau lliwio pensil fel ffordd o arwain eich proses lliwio pin ysgrifennu.

Ceisiwch ei chwblhauun ochr cyn symud ymlaen i'r nesaf. Cofiwch, rydyn ni eisiau gwneud yn siŵr ein bod ni'n cysgodi'r ddeilen heb gyffwrdd â'r coesynnau na'r gwythiennau yn y ddeilen. Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwneud hyn yn ofalus.

Gellir parhau â'r broses hon ar ochr arall y ddeilen. Cofiwch gymryd seibiant, fel hyn gallwch chi ailgysylltu â'ch gwaith gan deimlo'n fwy ffres. Mae hyn hefyd yn ffordd wych o atal camgymeriadau.

Gallwch hefyd archwilio gwneud un ochr i'r ddeilen ychydig yn dywyllach, gan roi amlygiad unigryw i ffynhonnell golau i'r ddeilen.

Fodd bynnag, y peth pwysicaf i'w gofio yw gadael y coesyn a'r gwythiennau allan. Rydych chi eisiau cymryd eich amser yn cysgodi o amgylch y manylion manylach hyn. Mae hyn yn mynd i roi cyfansoddiad mwy realistig i'r lluniad deilen.

Wrth i chi gysgodi gweddill y ddeilen yn araf gyda'ch beiro, ceisiwch arlliwio ymylon miniog y ddeilen. Rydych chi am i'r cysgod uno â'i gilydd mor ddi-dor â phosib. O'r fan hon gallwch chi dynnu mwy o wythiennau bach tenau trwy'r ddeilen, ar hyd y gwythiennau mwy. Bydd hyn yn rhoi ansawdd gweadol ychwanegol i ddeilen y ffawydd a fydd yn gwella lluniad y ddeilen ychydig yn fwy. Dyna'r broses syml o dynnu deilen ffawydd glasurol.

Sut i Dynnu Deilen Ynn

Mae'r lluniad deilen nesaf hwn ychydig yn wahanol fel y mae cyfres o ddail. Yn debyg i ddeilen y ffawydd, mae hwn yn siâp dail pen gwaywffon eithaf clasurol heb fawr ddimymylon garw. Mae'r ddeilen hon hefyd yn amlbwrpas iawn yn ei esthetig a gellir ei defnyddio fel nodwedd mewn cymaint o wahanol weithiau celf a syniadau creadigol. Wedi dweud hynny, gadewch i ni fynd drwy'r camau syml o dynnu deilen onnen.

Cam 1: Brasluniwch y Siâp

Rydym yn dechrau drwy dynnu llun syml llinell grwm mewn modd llorweddol gan ddefnyddio ein pensil HB. Oddi yno gallwn dynnu un siâp pen gwaywffon ar ddiwedd y llinell. Rydyn ni eisiau i'r siâp pen gwaywffon fod yn fach.

O'r fan honno byddwn yn tynnu set o siapiau pen gwaywffon ar hyd y llinell, gan eu gwneud i gyd yr un maint. Rydyn ni eisiau cael yr un faint ar bob ochr i'r llinell, mae ychwanegu cromliniau cynnil yn iawn ag y maen nhw'n awgrymu symudiad realistig yn y ddeilen.

Oddi yma gallwn tynnwch linell drwy ganol pob un o'r siapiau pen gwaywffon bach. Rydyn ni eisiau rhannu siâp y blaen gwaywffon yn ddwy ran gyfartal.

Cam 2: Mireinio Siâp y Ddeilen

O'r fan hon gallwn ni ddechrau mireinio'r siâp dail trwy ychwanegu pigau bach neu ddrain ar hyd ymylon pob pen gwaywffon. Gallwn wneud hyn fel y gwnaethom ar gyfer deilen y ffawydd.

O'r fan honno, gallwn fynd ymlaen i ychwanegu ychydig o wythiennau gwasgaru ym mhob siâp blaen gwaywffon. Rydym am ei gadw mor gymesur â phosibl; gall hyn ystumio ychydig yn dibynnu a yw deilen y blaen gwaywffon yn grwm.

Cam 3: Mireinio Siâp y Ddeilen

Y tro hwn, nid oes angen i ni boeni am ychwanegu cysgod golau gyda'n pensiliau oherwydd bod pob pen gwaywffon mor fach. Yn hytrach rydym am fanteisio ar flaen miniog y beiro pelbwynt i gysgodi. Gallwn gysgodi pob deilen fach, gan wneud yn siŵr ein bod yn cysgodi o amgylch y coesyn a'r gwythiennau gwasgaredig bach.

Cymerwch eich amser yn mynd trwy bob deilen fach blaen gwaywffon fesul un. Rydych chi eisiau gwneud yn siŵr eich bod chi'n cysgodi'r ddeilen heb gysgodi dros y gwythiennau bach a choesyn pob pen gwaywffon bach yn y ddeilen.

Bydd y broses hon yr un peth ar gyfer pob un deilen. Cymerwch eich amser gyda phob un. Gallwch hefyd fynd dros y prif goesyn gyda beiro, yn ogystal â'r coesyn bach a'r gwythiennau ym mhob deilen fach blaen gwaywffon.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn cymryd hoe, oherwydd gall y broses arlliwio fod yn un egnïol. Wrth liwio mewn beiro rydych hefyd am ganolbwyntio'n fawr a all eich blino. Felly, gwnewch yn siŵr eich bod yn gorffwys yn y canol.

Mae gadael ychydig o le o amgylch y coesynnau a'r gwythiennau ym mhob siâp blaen gwaywffon yn rhoi mwy o ddimensiwn a gwead i'r ddeilen . Gallwch fwrw ymlaen â'r broses lliwio hon nes eich bod wedi mynd drwy bob un o'r dail bach ar ddeilen yr onnen.

Gallwch hefyd archwilio rhoi ansawdd tywyllach neu ysgafnach i rai dail. Fodd bynnag, cyn belled nad ydych yn cysgodi dros linellau'r gwythiennau a'r coesynnau yn y dail.

Dyna chi! Rydym wedi dod idiwedd y tiwtorial ar sut i dynnu deilen mewn sawl ffordd wahanol. Mae deilen yr onnen yn ddeilen hardd, cofiwch adael manylion y gwythiennau a'r coesyn heb eu cyffwrdd a fydd yn rhoi ychydig mwy o ddimensiwn i'r ddeilen.

Syniadau i'w Cofio

  <54 Cymerwch eich amser. Gall lluniadu fod yn galed ac yn flinedig, felly cymerwch seibiant a chymerwch eich amser.
 • Defnyddiwch y marciau pensil. Ar gyfer rhai lluniadau dail, mae defnyddio'r marciau pensil i arwain eich proses lliwio pinnau yn hanfodol
 • Gweithiwch allan y siâp yn gyntaf bob amser. Drwy wneud hyn rydych yn ei gwneud hi'n haws mireinio a chysgodi'r ddeilen.
 • Byddwch yn ofalus wrth ddefnyddio beiro. Mae'r cyfrwng hwn yn wych ar gyfer manylu mwy serth; fodd bynnag, rydych chi eisiau gwneud yn siŵr eich bod chi'n ofalus wrth dynnu llun gyda beiro.
 • Yn bwysicaf oll, mwynhewch. Mae dysgu sut i dynnu llun deilen yn dasg hwyliog a gall gwneud lluniad deilen realistig fod yn gyffrous iawn, felly mwynhewch y broses. fodd bynnag, yn y tiwtorial hwn rydym yn edrych ar sut i dynnu ychydig o ddail syml a hawdd eu tynnu. Gellir defnyddio'r dail hyn mewn cyd-destunau amrywiol ar gyfer gwahanol weithiau celf. Gall dysgu sut i dynnu lluniadau dail haf a hydref roi sylfaen dda i chi ar gyfer ychwanegu dail fel nodwedd i wahanol weithiau celf. Y peth pwysicaf i'w gofio yw cymryd eich amser gyda'r broses lliwio, fel hyn y byddwch yn y pen drawlluniad deilen fwy realistig heb unrhyw gamgymeriadau gwirion.

  Edrychwch ar ein stori gwe lluniadu dail yma!

  Cwestiynau Cyffredin

  Sut Ydych Chi'n Cysgodi mewn a Deilen?

  Mae yna lawer o wahanol ddail i'w lluniadu, sy'n golygu bod prosesau lliwio gwahanol ar gyfer pob un. I rai, fel deilen y ffawydd a'r onnen, rydym am bwysleisio gwythiennau a choesynnau'r ddeilen. Rydyn ni'n gwneud hyn trwy gysgodi'r coesau a'r gwythiennau, sy'n caniatáu i'r nodweddion hynny sefyll allan, gan roi mwy o ddyfnder a thri dimensiwn i'r ddeilen. Ar gyfer y ddeilen masarn, gallwn ychwanegu cysgod ar hyd ei ymylon. Drwy wneud hyn rydym yn dal ansawdd tenau tebyg i bapur y ddeilen. Ar gyfer y ddeilen banana, rydym yn gweithio gyda dull lliwio llinellol a all arwain at ansawdd llyfn tebyg i ffibr sy'n gweithio i'r ddeilen banana. Er mwyn cysgodi deilen a'i gwneud yn ddarlun mwy realistig o ddeilen, rydych chi am wneud yn siŵr eich bod chi'n deall pa dechneg lliwio sy'n gweithio'n dda gyda pha strwythur dail.

  Sut Ydych Chi'n Cysgodi'r Ddeilen Masarn?

  Mae'r lluniad hwn o ddeilen yr hydref yn ddeilen wych i'w thynnu oherwydd pa mor unigryw a diddorol y mae'n edrych. Mae gan y ddeilen masarn ffurf unigryw iawn gan ei bod yn eithaf tenau a'i gwead yn eithaf garw. Rydyn ni'n dal yr ansawdd tenau trwy liwio ar hyd ymylon y ddeilen masarn. Trwy wneud hyn rydyn ni'n rhoi'r argraff bod golau'n edrych trwy ei wyneb yng nghanol y ddeilen. I roi'r ddeilengwead, gallwch ychwanegu rhai llinellau bach a dotiau o fewn canol neu gorff y ddeilen. Mae hyn yn rhoi'r argraff o wead grawnog sy'n eithaf unigryw i'r ddeilen masarn. Yn bwysicaf oll, rydych chi am sicrhau nad oes llawer o siapiau corn ar wahanol rannau ymylon y ddeilen, sy'n ei gwneud yn edrych ychydig yn fwy realistig. Wrth i chi gysgodi'r nodweddion hynny, gan eu gwneud yn dywyllach, bydd y ddeilen yn dechrau ymddangos yn fwy tri-dimensiwn mewn ffyrdd cynnil.

  gadewch i ni weld beth fydd ei angen arnom ar gyfer y tiwtorial hwn ar sut i dynnu llun deilen.

  Cyfarwyddiadau ar Sut i Dynnu Gwahanol Dail

  Mae dysgu sut i dynnu llun deilen yn weithgaredd hwyliog oherwydd i gyd yn gadael yn wahanol mewn amrywiol ffyrdd. Yn y tiwtorial hwn ar sut i dynnu deilen, byddwn yn creu pedwar lluniad dail realistig, sydd â strwythurau a ffurfiau amrywiol. O'r dail amrywiol i'w tynnu, byddwn yn tynnu dail â steil y gaeaf a byddwn yn tynnu dail â steil yr haf. Byddwn yn mynd trwy'r broses sylfaenol o dynnu llun pob deilen, lle byddwn yn trawsnewid braslun dail syml yn luniad dail realistig mwy coeth. Nawr ein bod ni'n gwybod beth i'w ddisgwyl, gadewch i ni fynd trwy'r tiwtorial hwn ar sut i dynnu deilen.

  Sut i Dynnu Deilen Banana

  Mae dail banana yn wahanol iawn i ddail cyffredin rydyn ni'n dod o hyd iddyn nhw ar goed, gan eu bod yn enfawr o ran maint ac mae ganddynt wead llyfn iawn. Gall eu hesthetig fod yn gysylltiedig â thirwedd drofannol neu hafaidd a gellir ei ddefnyddio mewn syniadau lluniadu amrywiol. Mae'r ddeilen banana yn ddeilen hir hardd, sy'n ddiddorol ac yn hwyl i'w thynnu. Mae'r broses yn syml iawn, gadewch i ni edrych ar sut i dynnu deilen banana.

  Cam 1: Brasluniwch y Siâp

  Gallwn ni ddechrau trwy gymryd ein pensiliau HB a thynnu siâp blaen gwaywffon syml. Fodd bynnag, gallwn roi cromlin fach i'r siâp hwn, gan awgrymu symudiad ychydig yn fwy tebyg i ddeilen i'r strwythur. Rydyn ni eisiaugwnewch yn siŵr bod y coesyn yn rhedeg drwy'r canol, gan rannu'r siâp yn ddwy ran.

  O'r fan hon, gallwn ddechrau rhoi darnau'r ddeilen banana. Mae dail dail banana yn hollti, felly rydym am ddal hyn drwy dynnu adrannau ar hyd y coesyn gan ddefnyddio siâp blaen gwaywffon i'n harwain.

  Wrth i ni dynnu adrannau i ddangos hollti yn y ddeilen, rydym am wneud yn siŵr ein bod yn mynd ar hyd ffurf y llinellau blaen gwaywffon. Gall pob rhan fod â chromlin fach sy'n mynd y tu ôl i'r ddeilen neu wedi'i fflatio ar ei phen, dyma ansawdd y ddeilen banana.

  Cam 2: Mireinio Siâp y Ddeilen

  Rydyn ni eisiau gwneud yn siŵr ein bod ni'n gweithio gyda'n rhwbwyr a'n pensiliau i gadw'r siâp pen gwaywffon wrth dynnu darnau yn y ddeilen sy'n hollti. Rydym hefyd am ychwanegu crymedd at rai o'r adrannau hollt, er mwyn rhoi mwy o hyd i rai ohonynt. Gweithiwch hyn allan nes eich bod yn fodlon â lluniad y ddeilen.

  Cam 3: Ychwanegu Cysgod Golau

  O'r fan hon byddwn yn dechrau ychwanegu rhywfaint o arlliwio golau gyda ein pensiliau. Gan ddefnyddio eich pensil 2B, dechreuwch o waelod y ddeilen ac ewch drwy bob rhan hollt yn y ddeilen. Rydyn ni eisiau ychwanegu strociau bach o'r coesyn, gan symud tuag allan tuag at frig pob rhan hollt.

  Wrth i ni ychwanegu llinellau ym mhob rhaniad o'r ddeilen, byddwn ni'n dechrau i weld sut i greu'r gwead llinell llyfn hwnnw sy'n unigryw i'r ddeilen banana.Gellir ychwanegu'r llinellau bach hyn at frig a gwaelod pob hollt yn y ddeilen. Dylid eu lluniadu gan symud tuag at ei gilydd, gan adael gofod yng nghanol yr adrannau yn y ddeilen.

  Wrth i chi ychwanegu'r llinellau bach hyn ar frig a gwaelod pob adran yn y ddeilen, y bwlch yn y canol yn creu effaith ddisgleirio, gan wneud i'r ddeilen ymddangos yn llyfn.

  Rydym am barhau â'r broses hon drwy bob rhaniad yn y ddeilen. Unwaith y byddwch chi'n cael blas ar sut i ychwanegu'r strociau llinell fach ym mhob rhan hollt fach o'r ddeilen, gallwch chi wedyn fynd ymlaen i ychwanegu'r marciau lliwio hyn at yr holl adrannau yn y lluniad dail cyfan.

  Defnyddio'r llinell hon Mae techneg lliwio yn ffordd dda o ddal y llinynnau a'r gwead llyfn sy'n unigryw i'r ddeilen banana. Ar gyfer unrhyw adrannau crwm yn y ddeilen sydd y tu ôl i'r ddeilen, gallwch eu lliwio'n dywyll. Mae hyn yn rhoi'r argraff bod cysgod yn cael ei daflu ar y rhannau hynny o'r ddeilen.

  Gweld hefyd: Lliwiau Eilaidd - Diffiniad Manwl o Lliwiau Eilaidd

  Gweld hefyd: Celf Tir - Artistiaid Daear Enwog a Byrhoedledd Celf Tir

  Cam 4: Ychwanegu Cysgod Tywyllach

  Ar ôl i ni ychwanegu'r pensil marciau cysgodi i'r gwahanol adrannau o'r ddeilen ar y ddwy ochr, gallwn nawr fynd drostynt gan ddefnyddio ein pinnau ysgrifennu pelbwynt. Mae'r gorlan yn mynd i wella'r cyferbyniad ychydig yn fwy, gan roi ansawdd mwy bywiog i'r ddeilen.

  Unwaith eto, mae gan y ddeilen holltau o boptu, sy'n torri'r ddeilen yn adrannau amrywiol. Sut rydyn ni'n lliwio'r adrannau hyn yw trwy luniadustrôc yn dechrau o waelod y coesyn ac yn symud i mewn i'r adrannau. Rydym yn ychwanegu'r strociau o frig pob adran, gan symud i lawr i'r adrannau hyn eto.

  Mae hyn yn creu set o linellau lliwio sy'n pwyntio tuag at ei gilydd o bob pen i'r adrannau, gan adael ychydig o le rhyngddynt. Trwy wneud hyn. Bydd y gofod sy'n weddill yn creu effaith ddisgleirio, gan wneud i'r ddeilen edrych yn llyfn.

  Ceisiwch sefydlu a thynnu'r marciau llinell lliwio hyn i gyd ar un ochr i'r ddeilen cyn symud ymlaen i'r ochr arall. Gweithiwch eich ffordd yn araf o waelod i frig y ddeilen.

  Ar ôl i chi gwblhau un ochr i'r ddeilen a chyrraedd pen y ddeilen, dechreuwch ar yr ochr arall. Awgrym da yw dechrau o frig y ddeilen y tro hwn, gan ychwanegu'r llinellau hyn wrth i chi symud tuag at waelod y ddeilen.

  Mae'r broses yr un peth, rydym am wneud set o linellau drosodd a throsodd o goesyn y ddeilen. Trwy wneud hyn, byddwn yn creu effaith cysgodi yn y ddeilen yn ogystal â set o linellau sy'n symud ar hyd ffurf pob adran yn y ddeilen.

  Gwnewch yn siŵr eich bod yn cymryd eich amser, gan weithio gyda phen can. mynd yn flinedig a gall fod yn ddryslyd yn hawdd. Cymerwch seibiant os oes angen.

  Parhewch â'r broses hon o ychwanegu'r llinellau bach hyn ym mhob rhan o'r ddeilen nes eich bod wedi llenwi'r ddeilen gyfan. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n defnyddio'ch marciau pensil fel fforddi arwain eich proses lliwio.

  Parhewch â'r broses hon nes i chi gyrraedd diwedd y ddeilen. Dylech weld erbyn hyn sut mae'r dechneg lliwio hon yn rhoi'r llinellau hyn ac ansawdd llyfn i'r ddeilen. Cymerwch eich amser gyda phob adran yn y ddeilen.

  Dyma chi, proses arlunio symlach ar sut i dynnu llun deilen banana. Y peth pwysicaf yw cymryd eich amser, gan ychwanegu'r strociau bach ym mhob rhan o'r ddeilen yn araf.

  Sut i Luniadu Deilen Masarn

  Gadewch inni newid i un fwy eiconig lluniad dail yr hydref, deilen y masarn. Mae'r ddeilen hon yn gysylltiedig â thywydd oerach ac mae'n unigryw i dirwedd y gaeaf. Gall y ddeilen masarn ddod mewn pob math o faint; fodd bynnag, byddwn yn ei gadw'n syml ar gyfer y tiwtorial hwn. Mae'r ddeilen masarn yn strwythur hardd, ac mae hyd yn oed yn gweithio fel gwaith celf ar ei ben ei hun.

  Cam 1: Brasluniwch y Siâp

  Rydym yn dechrau drwy gymryd ein pensiliau HB a lluniadu set o linellau sy'n nodi'r gwahanol adrannau yn y ddeilen masarn.

  O'r fan hon gallwn symud ymlaen i dynnu amlinelliad sylfaenol siâp y ddeilen masarn. Mae'r siâp hwn yn set o bennau saethau wedi'u cysylltu. Mae saith rhan yn y ddeilen, lle mae'r ddwy ger y gwaelod yn llai a'r gweddill yn debyg o ran maint.

  Ar ôl i ni luniadu'r siâp pen saeth generig, gallwn nawr ddileu ein llun yn ysgafn gan adael awgrym o farciau pensil i'n harwain wrth ffurfio'rdeilen.

  Rydym nawr eisiau lluniadu union siâp y ddeilen masarn, gan ddilyn y llinellau wedi’u dileu fel ffordd i’n harwain wrth raddio strwythur. Fodd bynnag, gellir lluniadu darnau'r ddeilen ychydig yn fwy craff ac yn llai syth.

  Wrth i chi luniadu siâp y ddeilen masarn, gellir rhannu pob rhan yn y ddeilen yn ymylon bach miniog. Dylai fod gan bob adran un neu dri chorn bach, neu ymylon miniog, sy'n fwy arwyddol o siâp y ddeilen masarn.

  Rydym am wneud hyn ar gyfer pob adran yn y ddeilen masarn, gan wneud yn siŵr bod y nid yw'r llinellau yn berffaith syth.

  Cam 2: Mireinio Siâp y Ddeilen

  Ar ôl i ni dynnu braslun dail syml, gallwn ni mireinio'r ddeilen ychydig yn fwy gyda manylion ysgafn. Gallwn wneud hyn trwy ychwanegu gwythiennau bach ar hyd y coesynnau yn y ddeilen masarn.

  Ar ôl i ni ychwanegu'r gwythiennau bach, gallwn dywyllu ymylon y ddeilen yn ysgafn gyda'n Pensil HB, i ddangos ansawdd ymylon llosg y ddeilen masarn.

  Wrth i ni ychwanegu'r ymylon tywyllach hyn at y ddeilen masarn, byddwn yn tywyllu'r nodwedd hon dros amser, a fydd yn rhoi ei ddeilen dryloyw, denau i'r ddeilen masarn. -fel effaith.

  Cam 3: Ychwanegu Cysgod Golau

  Gallwn yn awr fynd dros ansawdd llosg y ddeilen gyda'n pensil 2B. Rydyn ni eisiau tywyllu ymylon y ddeilen yn ysgafn trwy amlinellu'r ddeilen a'i lliwio ar hyd ymylon y ddeilen.

  Gallwnhefyd ychwanegu rhywfaint o gysgod i gorff y ddeilen. Rydyn ni eisiau cysgodi lle mae'r ddeilen yn torri i mewn o'i hymylon. Gallwn hefyd ychwanegu cysgod ar hyd prif goesynnau'r ddeilen masarn.

  Rydym am sicrhau bod y cysgodi mor llyfn ag y gall fod, gan greu trawsnewidiad di-dor rhwng yr ymylon tywyll a'r corff ysgafnach. .

  Cam 4: Ychwanegu Cysgod Tywyllach

  O’r fan hon, gallwn dywyllu ein cysgodi a nodwedd wahanol y ddeilen masarn gan ddefnyddio ein beiro pelbwynt . Gallwn ddechrau trwy fynd dros y coesau a'r gwythiennau bach yn y ddeilen masarn.

  O'r fan hon, gallwn gysgodi'n ysgafn dros ymylon tywyll y ddeilen masarn. Rydym am wneud yr un peth ag y gwnaethom gyda'r lliwio pensil, lle rydym yn amlinellu'r ddeilen a'r cysgod o'r tu allan i mewn. dail, wrth i ni fel yn cysgodi ar hyd ymylon y ddeilen masarn. Wrth ychwanegu'r rhinweddau hyn, byddwn yn araf bach yn gweld y ddeilen yn dod ychydig yn fwy realistig.

  Rydym am dreulio amser ar y cysgod ar hyd ymylon y ddeilen. Rydym am wneud yn siŵr ein bod yn cysgodi dros y marciau pensiliau, gan eu defnyddio fel ffordd o'n harwain yn y broses o liwio.

  Byddwn yn parhau â'r broses hon, yn ogystal ag ychwanegu rhywfaint o gysgod golau yng nghorff y ddeilen ar hyd y prif goesynnau. Rydym am sicrhau bod graddiant y cysgodi mor ddi-dor â phosibl o'r ymylon allanol i ganol ydeilen.

  Unwaith y bydd ein lliwio wedi'i gwblhau, gall ychwanegu rhai llinellau bach a dotiau yng nghanol y ddeilen helo roi gwead i'r ddeilen. Nid yw'r ddeilen masarn yn llyfn, felly mae hon yn ffordd wych o awgrymu gwead ar wyneb y ddeilen.

  A dyna ni; ychydig o gamau syml ar sut i dynnu llun dail hydrefol realistig! Mae creu lluniad deilen realistig yn golygu cymryd amser gyda'r broses lliwio. Oddi yno byddwch chi'n dechrau gweld sut mae'r ddeilen yn trawsnewid.

  Sut i Dynnu Deilen Ffawydd

  Dewch i ni dynnu llun deilen sydd ychydig yn niwtral o ran ei hesthetig. Mae deilen y Ffawydd yn ddeilen syml y gellir ei rhoi mewn cyd-destun o fewn tirwedd gaeafol neu haf. Mae'r ddeilen hon yn ddeilen arddull glasurol a all fod yn brydferth os caiff ei thynnu'n gywir. Mae'r broses o dynnu deilen ffawydd yn eithaf syml a hwyliog a gellir ei defnyddio mewn pob math o syniadau gwaith celf.

  Cam 1: Brasluniwch y Siâp

  Gallwn ddechrau drwy dynnu llun siâp blaen gwaywffon gan ddefnyddio ein pensiliau HB. Gallwn hefyd dynnu llinell trwy ganol y siâp blaen gwaywffon i ddiffinio coesyn y ddeilen.

  O’r fan hon, gallwn ychwanegu gwythiennau gwyro yn y ddeilen sy’n gymesur ar bob ochr i'r coesyn. Gall y gwythiennau hyn symud i gyfeiriad i fyny ar bob ochr i'r coesyn.

  Cam 2: Mireinio Siâp y Ddeilen

  Gallwn ni nawr symud ymlaen i gosod siâp y ddeilen mewn cyd-destun trwy ychwanegu ychydig

John Williams

Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.