Sut i Dynnu Cyw Iâr - Ein Tiwtorial Lluniadu Hen Hwyl a Hawdd

John Williams 25-09-2023
John Williams

Tabl cynnwys

Yn y triawd o adar y buarth, mae'n debyg mai ieir y byddwn ni'n dod i gysylltiad â nhw fwyaf. Mae ieir yn hawdd eu hadnabod gyda'u plu brith, eu cynffonnau blewog, cyrff cyrcydu, a blethwaith a chrib coch llachar. Yn y tiwtorial lluniadu cyw iâr hwn, rydyn ni'n mynd â chi trwy gamau hawdd eu dilyn i'ch helpu chi i greu llun hardd ac unigryw o gyw iâr.

Tiwtorial Lluniadu Hen Cam-wrth-Gam

Ar gyfer yr holl gefnogwyr cyw iâr sydd ar gael, rydym wedi creu'r tiwtorial mwyaf manwl a hawdd ei ddilyn i'ch helpu chi i greu braslun cyw iâr hardd a realistig. Y peth gwych am ein tiwtorialau lluniadu yw y gallwch chi eu cwblhau gydag ystod o wahanol gyfryngau. Os ydych chi'n artist acrylig neu'n well gennych bensiliau lliwio, mae'n hynod o hawdd addasu'r camau lliwio i weddu i'ch cyfrwng dewisol. Hyd yn oed os ydych yn artist graffig sy'n defnyddio tabled arlunio, gellir addasu'r tiwtorial hwn yn hawdd.

Mewn 15 cam hawdd yn unig, bydd gennych luniad llawn sylweddoli a hyper-realistig o gyw iâr i'w hongian ar eich oergell neu wal. Mae sylfeini ein holl sesiynau tiwtorial lluniadu yn siapiau a llinellau adeiladu. Gallwch weld yn yr amlinelliad cam isod bod camau 1 i 7 yn gamau adeiladu. Yn y camau hyn, rydym yn gosod y siapiau sylfaenol ar gyfer y llun cyw iâr cyn ychwanegu unrhyw fanylion neu gwblhau'r amlinelliad terfynol. Mae siapiau adeiladu yn ein helpu i greu'r iawnCyw Iâr Realistig?

Mae yna lawer o wahanol agweddau ar greu llun cyw iâr realistig, gan gynnwys manylion plu a lliwio. Mae hefyd yn hanfodol hoelio persbectif a chymesuredd eich llun iâr, ac rydyn ni'n dangos yn union sut i wneud hynny yn ein tiwtorial tynnu llun cyw iâr hawdd!

Sut i Dynnu Cyw Iâr gyda Lliwiau Gwahanol?

Mae siâp sylfaenol a manylion bron pob math o gyw iâr yn debyg iawn. Lle maen nhw'n tueddu i ymwahanu yw eu lliwio, ac mae gennych chi lawer iawn o ryddid i ddewis y lliwiau ar gyfer eich braslun cyw iâr. Gallwch chi wneud eich cyw iâr yn wyn, yn ddu, neu hyd yn oed yn wyrdd!

cymesuredd a safbwyntiau yn ein lluniadau gyda siapiau hawdd y gellir eu dileu a'u hail-lunio heb golli amser a manylder. Rydym yn argymell yn gryf y dylid defnyddio pensiliau ysgafn y gellir eu dileu yn hawdd ar gyfer y camau adeiladu. Hefyd edrychwch ar ein tiwtorial lluniadu ceiliog .

Cam 1: Diffinio Siâp y Prif Gorff

Yn y cam cyntaf, rydyn ni'n mynd i ddefnyddio hirgrwn mawr syml i greu'r sylfaen ar gyfer prif gorff ein llun iâr. Hirgrwn yw'r siâp adeiladu mwyaf cyffredin oherwydd eu bod yn hawdd darparu ar gyfer gwahanol siapiau corff. Ar gyfer ein braslun cyw iâr, dylech ddefnyddio siâp wy ychydig yn hirach sy'n goleddu i lawr tuag at waelod ochr dde eich cynfas.

Y cyngor cyntaf sydd gennym yw gwneud yn siŵr eich bod yn gadael cryn dipyn o le ar bob ochr i'r siâp adeiladu cyntaf hwn. Mae rhannau ychwanegol o'r corff a manylion eraill y byddwn yn eu hychwanegu at y llun cyw iâr yn ddiweddarach yn y tiwtorial, ac mae angen digon o le arnynt.

Gweld hefyd: Tudalennau Lliwio Pasg - Argraffadwy Pasg Newydd ac Unigryw i'w Lliwio7> Cam 2: Tynnu Llun Pen yr Iâr

Mae'r siâp yr ydych yn mynd i'w ddefnyddio i adeiladu pen yr iâr hefyd yn hirgrwn, ond yn un llawer llai. Mae ongl hirgrwn y pen hefyd yn wahanol i brif hirgrwn y corff. Dylai'r hirgrwn pen gael ei ogwyddo ychydig i lawr tuag at gornel chwith isaf y cynfas.prif gorff oherwydd bod gan ieir gyddfau gweddol hir.

Cam 3: Cynllunio'r Pig

Cyn i ni dynnu'r gwddf, gadewch i ni orffen pen yr iâr, gan ddechrau drwy ychwanegu siâp sylfaen y pig. Ar ochr chwith y pen hirgrwn, tynnwch siâp “V” ychydig yn grwm. Gwnewch yn siŵr fod y pig o'r maint cywir, bydd yn edrych yn rhyfedd os nad yw'n gymesur yn gywir.

I greu cymaint o realaeth â phosibl yn eich llun iâr, dylai fod gan y pig gromlin ar i lawr ar yr hanner uchaf a llinell sythach ar yr hanner gwaelod.

Cam 4: Creu’r Bleth a’r Crib

Y manylyn olaf i’w osod i lawr canys pen dy lun iâr yw y plethwaith a'r grib. Dechreuwch dynnu'r crib ar bwynt uchaf y pig a gorffen gyda chromlin fewnol ar ben pen yr ieir. Ar gyfer y plethwaith, tynnwch gylch bach anwastad o waelod y pig i waelod y pen.

Mae'r rhannau coch cigog hyn o wyneb y cyw iâr yn nodweddiadol a bydd eu siâp yn penderfynu a ydych chi yn tynnu llun ceiliog neu'n creu llun iâr. Gan ein bod ni'n tynnu llun iâr, mae'r crib ar ben y pen yn fach.

>

Cam 5: Cysylltu'r Pen â'r Corff â'r Necklines <8

Yn y cam hwn, rydyn ni'n mynd i ddefnyddio dwy linell i greu gwddf yr iâr ac uno'r pen i'r corff. Dechreuwch dynnu'r gwddf gyda'r rheng flaen, gan ddechrau yn ydiwedd y plethwaith a'i ddiweddu ar hyd cromlin y prif gorff hirgrwn. Ar gyfer y wisgodd cefn, tynnwch linell grwm tebyg o ychydig y tu ôl i ddiwedd y crib i ben y prif gorff hirgrwn.

Ar ôl i chi gwblhau'r cam hwn, dylech allu gweld y siâp terfynol eich llun cyw iâr yn dod at ei gilydd yn araf.

Cam 6: Amlinellu Siâp Cynffon yr Iâr

Mae cam chwech yn gyflym ac yn hawdd . I greu siâp cynffon yr ieir, defnyddiwch gromlin fwy llawrydd sy'n dynwared asgell uchaf siarc. Gan gychwyn ar ben y prif gorff, ychydig yn is na'r neckline, tynnwch linell sy'n ymestyn allan tua chefn y cynfas, yna'n troi i fyny, ac yn olaf yn troi o gwmpas ac i lawr i gwrdd â'r prif gorff hirgrwn eto.

Cam 7: Adeiladu'r Coesau a'r Traed

Yn ein cam adeiladu olaf, rydyn ni'n mynd i ddefnyddio llinellau sengl i greu siâp sylfaenol coesau a thraed yr ieir. Gan ddechrau ar ochr isaf y prif gorff hirgrwn, tynnwch linell eithaf byr sy'n ymestyn yn syth i lawr. Ar ddiwedd y llinell hon, ychwanegwch bedwar bysedd traed ychydig yn grwm. Dylai tri o'r bysedd hyn bwyntio ymlaen a dylai un ymestyn yn ôl.

Ar gyfer yr ail gymal, ailadroddwch yr un camau, ond gwnewch y goes flaen hon ychydig yn hirach ac ychydig yn fwy ongl tuag at y blaen.<2

Cam 8: Tynnu Amlinelliad Terfynol o'ch Braslun Cyw Iâr

Nawr ein bod wedigwneud yr holl waith ychydig yn ddiflas o linellau adeiladu, mae'n bryd eu rhoi ar waith a chreu amlinelliad terfynol o'ch llun cyw iâr. Fe welwch pa mor hawdd y mae'r siapiau adeiladu hyn yn gwneud eich bywyd wrth greu llun o gyw iâr.

Rydym yn dechrau ar y pen, gan ddefnyddio'r llinellau adeiladu i amlinellu pen y pen, y pig, a'r plethwaith isod y pen. Ar gyfer y crib, peidiwch â dilyn y llinell adeiladu yn rhy agos, gan ychwanegu'r fflapiau crwm nodweddiadol. Rydych chi hefyd eisiau dod â'r crib i lawr ar ben y pig ymhellach na'r llinellau adeiladu. Nawr gallwch chi ychwanegu rhai manylion eraill at nodweddion wyneb yr iâr, gan gynnwys llinell wahanu ar y pig a ffroen. Yn olaf, tynnwch gylch ychydig y tu ôl i'r pig i greu llygad yr ieir.

O fewn y cylch hwn, ychwanegwch dri chylch consentrig llai, a defnyddiwch linellau bach i greu siâp o amgylch y llygad.

Am weddill corff y cyw iâr, gallwch ddilyn y llinellau adeiladu yn eithaf agos. Nid yw ieir yn llyfn ac wedi'u siapio'n berffaith, fodd bynnag, felly gallwch ddefnyddio llinellau ychydig yn sgriblo trwy gydol eich amlinelliad i newid y siâp yn gynnil ac ychwanegu gwead.

Ar gyfer cynffon yr ieir, peidiwch â chreu llinell esmwyth. Yn lle hynny, crëwch linellau plu, y mae rhai ohonynt yn fwy crwn, pigfain a sgwâr. Wrth i chi gyrraedd gwaelod y gynffon, gall y rhediadau plu hyn ddodllai.

Gan ddefnyddio'r un siapiau pluog, crëwch adain o fewn prif gorff hirgrwn eich braslun cyw iâr. Yn olaf, defnyddiwch linell lyfn i amlinellu'r coesau a'r traed yn gyfartal ar y naill ochr a'r llall i'r llinellau adeiladu ac ychwanegwch grafangau crwm bach ar flaenau pob troed.

Pan fyddwch yn hapus â'ch amlinelliad terfynol, gallwch ddileu pob un o'ch llinellau adeiladu.

Cam 9: Creu Plu Realistig a Manylion

Mae'r rhan fwyaf o'r gwaith caled yn cael ei wneud, ac mae gennym amlinelliad terfynol o'n llun cyw iâr . Mae'n bryd dechrau ychwanegu plu a manylion gweadol eraill.

Gadewch inni ddechrau ar y pen eto. Gan ddefnyddio dotiau bach a llinellau byr, ychwanegwch wead a mymryn o gysgod o amgylch hollt y pig, ac i fyny o amgylch gwaelod y grib. Defnyddiwch yr un marciau gwead ysgafn a bach hyn i greu manylion o amgylch pen yr iâr, ac wrth i chi ddechrau symud i lawr y gwddf gall eich llinellau fynd yn hirach ac yn fwy trwchus.

Pan ddaw'n amser creu manylion plu realistig , mae'n well defnyddio cromliniau'r corff i bennu cyfeiriad eich llinellau bach.

Pan fyddwch chi'n cyrraedd gwaelod gwddf yr iâr, gallwch chi dechrau defnyddio cromliniau bach siâp “U” i greu gwead pluog mwy. Gan ddechrau o frest y cyw iâr, dylai'r cromliniau bach hyn fynd yn gynyddol fwy wrth i chi symud tuag at y gynffon. Gallwch hefyd ddechrau ychwanegu llinellau byr o wead at y rhainplu mwy.

I gael y realaeth fwyaf, tynnwch linell unigol o blu ar y tro. Bydd y dechneg hon yn creu'r effaith haenog yr ydych yn chwilio amdani.

Yn olaf, ychwanegwch fanylion y raddfa at goesau a thraed yr iâr. Gan ddefnyddio patrwm llinell cysylltiedig o hirgrwn yn syth i lawr blaen y coesau. Ar gyfer y traed, ychwanegwch res o linellau bach ar draws top pob troed.

Cam 10: Peintio'r Haen Gyntaf o Lliw

Er y gallem ddweud yn fras mai ein llun o gyw iâr yw brown, mae amrywiaeth fawr o wahanol arlliwiau o fewn y plu. Er mwyn dal y lliwio realistig hwn, rydyn ni'n mynd i adeiladu'r lliwiau'n raddol. Dechreuwch gyda lliw oren-frown ysgafn, a llenwch gorff cyfan eich braslun cyw iâr.

Rydych am i'r gôt sylfaen hon fod yn wastad ac yn eithaf ysgafn gan y byddwn yn ychwanegu cysgodion ac uchafbwyntiau yn y nesaf ychydig o gamau.

Cam 11: Amser ar gyfer Ail Gôt

Ar gyfer yr ail gam lliwio hwn, rydych yn mynd angen brown ychydig yn dywyllach. Gan ddefnyddio'r lliw hwn, ychwanegwch rywfaint o ddyfnder a dimensiwn i siâp eich llun cyw iâr. Dechreuwch ar y pen, gan gymysgu cyffyrddiad o'r lliw tywyllach hwn o amgylch top y llygad ac i lawr y gwddf. Gadewch flaen y frest yn ysgafnach, ond rhowch y cysgod tywyllach o'i amgylch. Parhewch i gyfuno'r cysgod tywyllach hwn ar y cefn uwchben llinell yr adain, o dan yr adain, a thu ôl iddo, i wneud iddo sefyllallan. Gallwch hefyd ychwanegu clytiau o'r lliw tywyllach hwn trwy'r adenydd ac o amgylch gwaelod y bol.

Tra eich bod am ychwanegu lliw tywyllach, ceisiwch gadw'r gôt hon mor ysgafn a hylif â phosib. Rydych chi eisiau cyfuniad di-dor o un arlliw i'r nesaf.

Cam 12: Cymysgu a Chysgodi

Ar gyfer cam 12, dewiswch oren euraidd cysgod a dod o hyd i ddu golau. Cyn i ni ddechrau ychwanegu cysgod, defnyddiwch frwsh meddal i ychwanegu darnau ysgafn o frown euraidd ac oren. Cyfunwch y lliwiau hyn yn ysgafn iawn. Yna, cymerwch frwsh meddal a bach iawn a mymryn o baent du. Ychwanegwch gyfuchlin cysgod o amgylch corff yr iâr.

Canolbwyntiwch y du hwn yn ysgafn iawn ar y mannau a fyddai'n naturiol mewn cysgod, o amgylch gwaelod yr adain, ar hyd y frest, o amgylch y bol, ac ar y gynffon.

Cam 13: Amlygu Eich Braslun Cyw Iâr

Hyd yn hyn, mae'r rhan fwyaf o'n lliwiau wedi bod yn weddol dywyll. Bellach mae'n bryd ysgafnhau pethau ychydig gyda chysgod uchafbwynt. Dewiswch liw caramel ysgafn, neu beige golau neu felyn. Wrth i ni ychwanegu cysgodion lle bydden nhw'n disgyn yn naturiol, rydyn ni'n mynd i ychwanegu uchafbwyntiau i'r rhannau o gorff yr iâr a fyddai'n naturiol yn dal y golau. , o gwmpas pen uchaf yr adain, ar flaen yr adain, ar flaen y frest, ac o gwmpas gwaelod a chefny cyw iâr.

Cam 14: Ychwanegu Lliw at y Bleth a'r Crib

Yn yr ail gam olaf hwn, rydych yn mynd i ddefnyddio arlliw o goch golau i ychwanegu lliw i wyneb eich llun cyw iâr. Lliwiwch y plethwaith a'r crib gyda'r cysgod coch ysgafn hwn, a defnyddiwch yr un lliw i ychwanegu cysgod o amgylch y llygad a gwaelod y pig. Gallwch hefyd ychwanegu ychydig o goch i gornel gefn wyneb y cyw iâr. Rhowch ail gôt o arlliw coch ychydig yn dywyllach i gryfhau'r lliw yn rhannau isaf y grib.

Yn olaf, gorffennwch yr wyneb trwy ddefnyddio cyffyrddiad o baent gwyn i pylu'r coch tuag at ymylon y blethwaith a'r crib.

Gweld hefyd: Jan van Eyck Y Cyfarchiad - Dadansoddi Paentiad y Cyfarchiad

Cam 15: Gorffen Eich Darlun o Gyw Iâr

Rydym nawr yn mynd i orffen ein llun trwy ychwanegu ychydig o uchafbwynt melyn i wyneb a thraed eich cyw iâr. Gan ddefnyddio brwsh cain a'ch cysgod amlygu ysgafnaf, ychwanegwch ychydig o uchafbwynt i'r llygad, ar hyd top a gwaelod y pig, ac ar hyd blaen y coesau a thopiau bysedd pob troed.

<23

O’r diwedd, mae’n bryd camu’n ôl ac edmygu’ch gwaith. Rydych chi wedi llwyddo i greu lluniad hardd a realistig o gyw iâr mewn 15 cam hawdd. Gobeithiwn eich bod yn hapus gyda'ch llun terfynol, a gobeithiwn eich gweld yn fuan gydag un o'n tiwtorialau lluniadu anifeiliaid eraill!

Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

Sut Mae Gwneud Darlun o a

John Williams

Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.