Sut i Dynnu Coron - Tiwtorial Darlunio Coron Regal

John Williams 25-06-2023
John Williams

Mae brenhinoedd a breninesau ar hyd yr oesoedd wedi dangos eu grym brenhinol trwy'r coronau a wisgant ar eu pennau. Yn y tiwtorial darlunio coron hwn, rydyn ni'n eich tywys trwy'r broses o greu llun goron realistig. Mewn 19 cam hawdd, rydyn ni'n dangos i chi sut i adeiladu, amlinellu a lliwio braslun coron a fydd yn disgleirio ac yn disgleirio gyda holl gyfoeth y byd.

Tiwtorial Lluniadu'r Goron Cam-wrth-Gam

Rydym yn dechrau ein tiwtorial lluniadu'r goron fel y gwnawn gyda'n holl diwtorialau lluniadu, gyda chyfres o gamau adeiladu. Yn y camau cyntaf hyn, rydym yn defnyddio amrywiaeth o linellau a siapiau adeiladu gwahanol i'n helpu i osod siâp sylfaenol y goron. Mae camau adeiladu yn ein helpu i hoelio siâp braslun y goron cyn i ni ddechrau ychwanegu manylion a lliwiau.

Gallwch weld amlinelliad byr o'r camau tiwtorial lluniadu coron yn y collage isod.

Yn chwe cham olaf ein tiwtorial darlunio’r goron, rydym yn dechrau ychwanegu lliw. Ar gyfer y camau lliwio, mae ein tiwtorial wedi'i ysgrifennu ar gyfer cyfrwng paentio, fel gouache neu baent acrylig. Mae croeso i chi ddefnyddio unrhyw gyfrwng lliwio rydych chi'n teimlo'n gyfforddus ag ef ar gyfer y camau hyn, boed hynny'n beiros lliwio neu bensiliau neu lechen graffeg. Os ydych chi'n defnyddio tabled graffeg, rydyn ni'n awgrymu tynnu'r camau adeiladu, amlinelliad, a chamau lliwio ar haenau ar wahân.

Os ydych chiGan weithio gyda chyfrwng corfforol, mae'n syniad da defnyddio pensil hawdd ei ddileu ar gyfer y camau adeiladu, fel y gallwch chi eu tynnu heb unrhyw straen.

Cam 1: Dechreuwch gyda'r Sylfaen Gwaelod

Mae lluniad ein coron yn dri dimensiwn, felly rydyn ni'n mynd i ddefnyddio tri siâp hirgrwn cul i fapio gwaelod siâp y goron . Darganfyddwch bwynt canolog ardal eich cynfas, tynnwch siâp hirgrwn llorweddol hir a chul. Yr hirgrwn cyntaf hwn fydd gwaelod gwaelod y goron.

Cam 2: Amlinellwch Ganol y Goron

Ailadroddwch y cam cyntaf gan adael ychydig o le rhwng yr hirgrwn cul cyntaf a'r ail. Bydd yr hirgrwn uchaf hwn yn cynrychioli lefel uchaf y goron.

Cam 3: Mapio Cylch Uchaf Eich Darlun Coron

Uwchben yr hirgrwn gwaelod canol, tynnwch lun un arall. Dylai'r hirgrwn uchaf hwn fod yn sylweddol gulach, a dylai'r gofod rhwng y tair hirgrwn fod yr un peth.

Cam 4: Llunio Ochr-linellau Braslun y Goron

Yn y cam hwn, byddwch yn defnyddio dwy linell fertigol i greu ochrau eich llun coron brenin. Ar bob ochr i'r siapiau hirgrwn, tynnwch linell syth o'r gwaelod i'r brig.

Cam 5: Dechrau Lluniadu'r Cylchoedd Uchaf

Ar gyfer top ein lluniad coron, rydyn ni'n mynd i ddefnyddio ychydig o siapiau crwn. Yn y cam hwn, rydym yn dechrau'r broses hon trwy dynnu un cylch i mewncanol yr hirgrwn uchaf. Dylai gwaelod y cylch hwn eistedd ar linell waelod yr hirgrwn uchaf, a dylai'r brig ymestyn uwchben top yr hirgrwn.

Cam 6: Parhewch i Lunio Brig Eich Coron

Wrth i ni barhau i dynnu llun elfennau addurnol uchaf eich braslun o goron, rydyn ni'n mynd i ychwanegu dau siâp crwn arall. Ar bob pen i'r hirgrwn uchaf, rydych chi am dynnu dau siâp crwn arall. Dylai'r cylchoedd diwedd hyn fod yn llai na'r un canolog.

Dylent hefyd fod yn fwy o siâp hirgrwn.

Cam 7: Gorffen yr Addurniadau Gorau

I orffen pen ein gwaith lluniadu coron, rydyn ni nawr yn mynd i dynnu llun dau arall siapiau ychydig yn hirgrwn ar ben yr hirgrwn adeiladu mawr. Dylai'r ddau siâp hirgrwn olaf hyn fod yn sylweddol llai na'r tri arall.

Bydd y rhain yn cynrychioli rhan uchaf llun y goron.

Cam 8: Llunio’r Pwyntiau ar Braslun y Goron

Yn y cam hwn, rydych chi'n mynd i dynnu dau siâp “U” sy'n ymestyn i lawr o'r cylchoedd addurniadol i'r hirgrwn adeiladu canol. Dechreuwch ar y siâp hirgrwn addurniadol chwith, a lluniwch siâp “U” i lawr i gwrdd â'r hirgrwn canol ac yn ôl i fyny i waelod y cylch addurniadol canol. Yna gallwch chi ailadrodd y cam hwn rhwng y cylch addurniadol canol a'r hirgrwn addurniadol ar y dde eithaf.

Dylai'r llinellau hyn fod felcymesur ag y bo modd.

Cam 9: Parhewch i Siapio Pwyntiau'r Goron

Yn y cam olaf, fe wnaethoch chi dynnu'r cromliniau ar ochr flaen y goron. Yn y cam hwn, rydych chi'n mynd i dynnu'r cromliniau ar gefn y goron. Mae'r cam hwn yn rhan hanfodol o greu darluniad coron tri dimensiwn. Tynnwch lun tri siâp “U” rhwng y ddau hirgrwn addurnol allanol a'r ddau gefn. Dylai'r siapiau hirgrwn hyn ymestyn i lawr i gefn yr hirgrwn adeiladu canol.

Byddwch yn gallu gweld o’n hesiampl isod, fod y siapiau cefn “U” hyn yn fyrrach na’r ddau flaen, a bod yr un canol yn llawer lletach na’r ddau allanol.

Cam 10: Tynnwch lun y Gem Ganolog

Yn y cam hwn, rydych chi'n mynd. i ddechrau'r broses o dynnu'r tlysau ar fand canolog braslun y goron. Dechreuwch yng nghanol y goron, gan dynnu siâp hirgrwn fertigol mawr. Dylai'r siâp hirgrwn hwn orgyffwrdd ychydig â'r siâp hirgrwn sylfaen ganol. O fewn yr hirgrwn mawr hwn, lluniwch ail siâp hirgrwn ychydig yn llai.

Cam 11: Ychwanegu Siapiau Tlysau Ochr

Ar ochr chwith eich coron, tynnwch siâp hirgrwn fertigol cul sydd o fewn ffiniau'r gwaelod gwaelod a'r hirgrwn adeiladu sylfaen ganol. Ar ochr dde'r em hon, tynnwch siâp hirgrwn anghyflawn mwy sy'n ymestyn o'r brig i waelod hirgrwn y gem.siâp. Bydd yr hirgrwn allanol hwn yn cynrychioli'r band sy'n dal y em yn y goron.

Ailadroddwch y cam hwn ar ochr dde'r goron.

Gweld hefyd: Sut i Dynnu Blodyn Pabi - Tiwtorial Cam-wrth-Gam 7> Cam 12: Tynnu Llun y Tlysau Llai

Mewn ffordd debyg i'r tlysau y gwnaethoch chi eu tynnu yn y cam blaenorol, gallwch chi nawr dynnu llun dau siâp hirgrwn llai ac ychydig yn fwy crwn o fewn band gwaelod y goron. Dylai'r tlysau hyn fod yn llai o ran maint a dylent eistedd yn uniongyrchol rhwng y tri siâp em mwy.

Cam 13: Creu Amlinelliad Terfynol o Ddarluniad y Goron

I greu amlinelliad terfynol eich llun goron, rydych yn mynd i ddefnyddio pob un o'r llinellau adeiladu a luniwyd yn flaenorol i'ch helpu i greu amlinelliad terfynol y llun goron realistig. Amlinellwch y cromliniau a'r cylchoedd addurniadol ac ochrau eich coron. Ar ochr dde a chwith y siapiau “U”, tynnwch gromlin ychwanegol i greu effaith tri dimensiwn. Amlinellwch y siapiau tlysau, ac yna gorffennwch waelod y goron trwy dynnu band crwm o amgylch y gwaelod.

Pan fyddwch wedi gorffen eich amlinelliad, gallwch ddileu'r llinellau adeiladu gweladwy.

Cam 14: Ychwanegu'r Gôt Lliw Cyntaf

Ar gyfer y cot lliw sylfaen, rydych chi'n mynd i ddefnyddio paent melyn llachar a brwsh rheolaidd . Lliwiwch ran flaen y goron, gan gynnwys y bandiau o amgylch y tlysau. Gwnewch yn siŵr bod y gôt lliwyn wastad a heb fod yn flotiog mewn unrhyw ardal.

Gadewch y tu mewn i'r tlysau a rhan fewnol y goron yn wag, gan fod y rhain yn mynd i fod yn lliwiau gwahanol.

7> Cam 15: Lliwio Sylfaen Tu Mewn y Goron

Ar gyfer rhan fewnol y goron, rydyn ni'n mynd i ddefnyddio cysgod melyn tywyllach i wella ei dri dimensiwn. Defnyddiwch frwsh rheolaidd ac arlliw o baent efydd neu aur i beintio'r tu mewn gyda haen wastad.

Cam 16: Paentio Lliwiau'r Tlysau

Rydych chi nawr yn mynd i liwio'r tlysau ar y goron gan ddefnyddio turquoise a choch arlliwiau. Ar gyfer y tlysau mwy, defnyddiwch frwsh mân a lliw turquoise llachar i lenwi'r siapiau hirgrwn.

Defnyddiwch arlliw coch a brwsh mân i lenwi'r tlysau llai.

Gweld hefyd: Paentiadau Haniaethol Enwog - Y 10 Celf Haniaethol Orau erioed

Cam 17: Cysgodi Eich Darlun Coron

Gan fod ein lliwiau sylfaenol wedi gostwng, gallwn nawr ddechrau ychwanegu diffiniad a strwythur i y goron gan ddefnyddio cysgodi. Dewch o hyd i frwsh asio meddal a defnyddiwch gyffyrddiad o baent du i ychwanegu haen o gysgod o fewn ffrâm fewnol y goron. Dylai gwaelod tu mewn y goron fod yn dywyllach ac yn raddol ddod yn ysgafnach wrth i chi ddod i'r brig. Gallwch nawr ddefnyddio brwsh asio llai i ychwanegu ychydig o gysgod o amgylch elfennau mwy eich coron, gan gynnwys y gemau a'r band gwaelod.

I orffen y cam hwn, defnyddiwch frwsh asio glân a'i gymysgu'n ofalusy cysgodion i greu cysgod llyfnach a mwy realistig.

Cam 18: Ychwanegu Uchafbwyntiau at Eich Darlun Coron

I gyferbynnu'r cysgodion, rydyn ni nawr am ychwanegu uchafbwyntiau. Defnyddiwch frwsh cymysgu bach ac ychydig o baent gwyn i ychwanegu darnau bach o uchafbwyntiau ar bob em. Gallwch barhau i ychwanegu cyffyrddiadau o uchafbwyntiau i unrhyw ran o'ch coron a fydd yn dal y golau yn naturiol.

Y tric mwyaf i ychwanegu uchafbwyntiau yw dychmygu ble byddech chi'n rhoi ffynhonnell golau, a defnyddio hwn i osod eich pwyntiau uchafbwynt.

Gallwch ychwanegu uchafbwyntiau at yr addurniadau uchaf, ar hyd y cromliniau rhwng yr addurniadau, o amgylch y dalwyr gemwaith, ac ar hyd y gwaelod gwaelod.

Cam 19: Cwblhau Eich Darlun Coron

I ychwanegu'r cyffyrddiadau terfynol i'ch lluniad coron realistig, gallwch nawr ddileu amlinelliad eich llun i greu gorffeniad di-dor. Defnyddiwch frwsh mân a'r lliw cyfatebol ar bob pwynt i olrhain yn ofalus amlinelliadau lluniad y goron yn ei gyfanrwydd a'r holl fanylion.

Da iawn am orffen eich lluniad coron brenhinol a realistig! Yn y tiwtorial hwn, rydyn ni wedi gwneud dysgu sut i dynnu corun yn hawdd i artist o unrhyw lefel. Gobeithio eich bod wedi mwynhau'r tiwtorial a'ch bod yn hapus gyda'ch llun coronaidd gorffenedig.

Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

Sut i Dynnu Coron Hawdd?

Gall coronau tri dimensiwn ymddangos yn anodd i'w tynnu, ond mewn gwirionedd maent yn rhyfeddol o hawdd i ddechreuwyr ac arbenigwyr fel ei gilydd. Os dilynwch ein tiwtorial hawdd, byddwn yn dangos i chi sut i dynnu coron mewn 19 cam syml. Rydyn ni'n dangos i chi sut i adeiladu siâp sylfaenol lluniad coron realistig, sut i siapio'r amlinelliad, a sut i ychwanegu lliwiau realistig.

Pa Lliwiau i'w Defnyddio ar gyfer Darlun Coron?

Chi sydd i benderfynu ar y lliwiau a ddewiswch ar gyfer eich braslun coron eich hun, ond mae aur ac ychydig o'r arlliwiau gemau sylfaenol yn bet da. Yn ein tiwtorial, rydyn ni'n defnyddio aur llachar, gwyrdd a choch i greu llun coron realistig.

John Williams

Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.