Sut i Dynnu Coeden - Tiwtorial ar gyfer Lluniadu Coed Derw a Chonwydd

John Williams 18-08-2023
John Williams

Tabl cynnwys

Mae T rees wedi bod yn agwedd hudolus o'n byd erioed. Maent wedi bod yn boblogaidd yn y byd celf fel testun i dynnu llun neu beintio, neu yn syml fel awen. Heddiw mae ein tiwtorial yn ymwneud â sut i dynnu dau fath o goeden - coeden debyg i dderwen yn ogystal â choeden binwydd. Byddwn yn eich arwain gyda phob cam yn y broses o dynnu coed mewn modd cynhwysfawr fel na fydd gennych un, ond dau fraslun coeden godidog o'ch blaen erbyn y diwedd. Ar ôl y tiwtorial hwn, byddwch yn cael y wybodaeth i addasu eich gwybodaeth a'ch sgiliau lluniadu newydd i'ch gweithiau celf.

Tree Talk

Mae pob coeden yn odidog. Maent yn adlewyrchu ein tymhorau ac yn ein hatgoffa o amser yn mynd heibio. Oherwydd eu natur hudolus, maent yn symbolaidd o lawer o bethau, ond yn gyffredinol, maent yn cynrychioli cryfder a gwytnwch i lawer o ddiwylliannau ar draws y byd.

Wyddech chi fod coed pinwydd hefyd yn cael eu galw'n goed conwydd? Mae ei sudd yn cael ei dynnu i wneud farneisiau, resinau, a rhai selwyr paent. Mae coed pinwydd yn frodorol i ranbarthau hemisffer y gogledd ac maent yn tueddu i fod yn eithaf dominyddol a hyd yn oed yn eu cynefin brodorol maent yn tueddu i feddiannu coedwigoedd. Gellir gweld hyn gan ba mor gyflym y maent yn tyfu a pha mor dal y maent - er eu bod yn dueddol o gael eu difrodi gan y gwynt oherwydd eu huchder.

Mae coed derw yn gollddail, sy'n golygu eu bod yn gollwng eu dail ar gyfer y gaeaf, ond nhwyn ymwthio allan o waelod eich llinell fertigol. Dylent fynd allan i bob cyfeiriad. Cofiwch dynnu'r llinellau hyn yn wyn llewygu fel nad ydynt yn weladwy ar ôl i chi eu dileu yn nes ymlaen.

Cam 3: Creu Siâp Sylfaenol Eich Pinwydden

Weithiau gall fod yn dwyllodrus o anodd cael y siâp yn iawn. Er mwyn ei gwneud hi'n haws, rydym yn awgrymu tynnu siâp triongl adeiladu gyda phwynt uchaf y triongl yn cyfarfod ar frig eich llinell adeiladu fertigol. Gadewch i waelod y triongl ddechrau o ychydig fylchau uwchben y gwreiddiau a dylid ei osod yn gymesur ar y naill ochr i linell adeiladu'r boncyff.

Cam 4: Ychwanegu'r Amlinelliad Gwreiddiau'r Coed Pîn

I dynnu amlinelliad boncyff a gwreiddiau'r goeden binwydd, dechreuwch ar ochr chwith y llinell fertigol a thynnwch linell sy'n dechrau o waelod y triongl, yn union wrth ymyl y llinell fertigol, gan fynd i lawr (eithaf agos at y llinell fertigol) a gadael iddo gromlinio allan tuag at y llinell wreiddiau agosaf. Ar yr ochr arall, gallwch ddechrau ychydig ymhellach i ffwrdd os dymunwch a gadael i'r ochr hon fod ychydig yn fwy grasol gyda'i chromlin.

Unwaith y bydd eich boncyff wedi'i orffen gallwch ychwanegu amlinelliad y gwreiddiau trwy dynnu llun. llinellau manach sy'n gorffen mewn pwyntiau mwy miniog.

Cam 5: Manylion am Gefnffordd y Goeden gyda Rhisgl

Mae'n bryd ychwanegu rhai manylion gweadol at boncyff eich conwyddcoeden. Gallwch chi ychwanegu'r gwead rhisgl hwn yn hawdd trwy dynnu cyfuniad o linellau tonnog hir, byr a chanolig y tu mewn i foncyff y goeden. Cofiwch ddilyn amlinelliad cyffredinol boncyff y goeden, a chadwch y llinellau hyn ar wahân. Mae'r cam hwn yn symlach na'r manylion rhisgl a ychwanegwyd gennych ar gyfer y goeden iawn yn y tiwtorial uchod. Gall y llinellau y byddwch chi'n eu tynnu ar gyfer manylion y rhisgl fod yn gymysgedd o linellau hir a byr sy'n syth yn bennaf gydag awyr o wenni ger y gwreiddiau.

Sicrhewch fod y llinellau manylu hyn yn mynd i'r un cyfeiriad fel boncyff y goeden – Mae coed pinwydd fel arfer â chefnffyrdd syth iawn.

Cam 6: Adeiladu’r Canghennau

Mae rhai pobl yn dod o hyd i’r llun o nodwyddau pinwydd yn eithaf brawychus oherwydd faint o fanylion sydd ganddynt. Byddwn yn dangos i chi pa mor hawdd y gall fod, gan ddechrau gyda rhai llinellau adeiladu ar gyfer y canghennau.

Defnyddio'r llinell adeiladu triongl a fydd yn eich arwain at siâp cywir coeden binwydd. Dechreuwch o waelod y goeden a thynnwch linellau sy'n dod allan o'r llinell adeiladu fertigol yn y canol. Dylai'r llinellau hyn fod yn gromennog ond mewn ffordd finiog. Dylent ymestyn allan i ochrau'r triongl sy'n golygu y byddant yn mynd yn fyrrach ac yn fyrrach yn raddol hyd at y pwynt ar y brig.

Dylai'r llinellau ar waelod gwaelod y triongl fod ar ongl i lawr ychydig i gynrychioli sut mae'r canghennau gwaelod yn tueddu idroop.

Cam 7: Amlinellu Eich Canghennau

Nawr ar gyfer llun cangen y goeden o'ch pinwydd! Gan ddefnyddio llinellau adeiladu’r canghennau a luniwyd gennych yn y cam blaenorol, tynnwch gasgliad o siapiau sy’n edrych fel “W” i ffurfio patrwm sy’n dynwared dail. Y ffordd orau o wneud hyn yw gwneud yn siŵr bod yr holl siapiau “W” rydych chi'n eu tynnu yn wynebu i gyfeiriadau gwahanol - fel y mae nodwyddau pinwydd yn ei wneud. Os edrychwch ar ein hesiampl isod, fe welwch fod top rhai o'r canghennau yn fwy syth na'r siâp “W” a bod rhai o'r canghennau'n disgyn i lawr.

A awgrym da yw gwneud yn siŵr bod y llinell adeiladu ar gyfer pob cangen yng nghanol eich amlinelliad, gydag ychydig bach o le ar y naill ochr a'r llall.

Cam 8 : Manylion ac Amlinelliadau Terfynol

Mae'r cam nesaf hwn yn mynd i ddangos sut mae canghennau coed pinwydd yn ymestyn o bob ongl, 360 gradd o amgylch y boncyff. Gan ddefnyddio amlinelliadau'r canghennau a wnaethoch yn y cam blaenorol, cysylltwch nhw ar draws canol y goeden lle'r oedd y llinell fertigol.

Ar gyfer y cam hwn, byddwch yn defnyddio'r un patrwm “W” ond gallwch chi wneud rhai ohonyn nhw ychydig yn fwy nag ar y canghennau allanol. Bydd hyn yn cynrychioli'r canghennau sy'n ymestyn allan atoch chi - gan ychwanegu dyfnder. Gall rhai o'r amlinelliadau gysylltu yn y canol gan ffurfio siâp “V” llydan, wyneb i waered.

Unwaith y byddwch yn fodlon, rydychyn gallu defnyddio eich rhwbiwr i gael gwared ar y llinellau adeiladu.

Cam 9: Lliwio Cefnffordd y Coed Pîn

Mae hon yn broses weddol debyg i liwio boncyff y dderwen yn y tiwtorial blaenorol. Gan ddechrau gyda chysgod canolig o frown , unlliwiwch foncyff eich Pinwydden. Y rheswm dros ddechrau gyda lliw canolig yw y byddwch yn ychwanegu lliwiau goleuach a thywyllach yn ddiweddarach.

Cam 10: Uchafbwyntiau a Chysgodion y Gefnffordd

Nawr yw'r amser ar gyfer eich brown tywyllach ac ysgafnach – byddwch yn ychwanegu rhywfaint o gyferbyniad realistig i foncyff eich coeden binwydd. Defnyddiwch eich brown tywyllach yn gyntaf oherwydd fe'ch cynghorir bob amser i ddechrau gyda'r cysgodion, a lliwiwch rai cysgodion tebyg i'r hyn rydym wedi'i wneud yn ein hesiampl isod.

Gweld hefyd: Arddulliau Graffiti - Darganfyddwch y Gwahanol Mathau o Arddulliau Tag Graffiti

Nesaf, byddwch yn ychwanegu'r uchafbwyntiau. Gan ddefnyddio brown golau iawn neu llwydfelyn, ychwanegwch nifer fach o uchafbwyntiau tebyg i'r ffordd y gwnaethoch chi ychwanegu cysgodion.

Cam 11: Lliwio Eich Pinwydd Nodwyddau <10

Yn union fel sut rydych chi'n monocrom boncyff y goeden pinwydd gyda brown cysgod canolig, rhaid i chi wneud yr un peth gyda'r nodwyddau pinwydd. Byddwch yn ychwanegu arlliwiau tywyllach ac ysgafnach i'r cymysgedd yn nes ymlaen felly mae angen i chi wneud yn siŵr ei fod yn frown cysgod canolig.

Yn union fel y dderwen lle gallech weld canghennau'n gwthio allan rhwng dail, gallwch adael bylchau rhwng canghennau'r goeden pinwydd i wneud eich coedenymddangos yn fwy realistig.

Cam 12: Ychwanegu Cysgod at y Canopi Conwydd

Unwaith y bydd gennych nodwyddau'r goeden binwydd unlliw, mae'n bryd dechrau ychwanegu rhywfaint o arlliwio i gynrychioli'r cysgodion. Gan ddefnyddio'ch lliw gwyrdd tywyllach, tynnwch linellau bach yn fflipio allan o'r canghennau ac asio â'r patrwm “W” a luniwyd gennych ar gyfer amlinelliad y canghennau.

Nesaf, gallwch ychwanegu arlliw o lwyd i mewn ac o amgylch y nodwyddau gwyrdd tywyll rydych chi newydd dynnu llun i ychwanegu rhai uchafbwyntiau ychwanegol - mae hyn yn llyfnu eich llinellau tywyllach ac yn rhoi pwyntiau ychwanegol mewn realaeth i chi.

Cam 13: Gorffen

Mae'r cam nesaf hwn yn ychwanegu ymdeimlad bod y goeden hon yn dri dimensiwn. Bydd yn edrych fel pe bai'n popio allan o'r dudalen felly bydd yn werth chweil yn y diwedd. Gan ddefnyddio arlliw llwyd ysgafnach na'r hyn a ddefnyddiwyd gennych yn eich cam blaenorol, tynnwch fwy o uchafbwyntiau o fewn canghennau eich Pinwydd.

PHEW! Gobeithio eich bod wedi llwyddo i aros gyda ni tan y diwedd yma. Am gamp i dynnu dwy goeden odidog! Rydych chi'n haeddu bod yn falch ohonoch chi'ch hun. Os gwnaethoch fwynhau hwn, gallwch gadw eich llygaid allan am ein tiwtorial lluniadu nesaf – rydym yn byw mewn byd o bynciau celf diddiwedd. Edrychwch hefyd ar ein tiwtorial lluniadu coeden dyfrlliw.

Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

A yw Coed yn Anodd eu Lluniadu?

Mae'r rhan fwyaf o bobl yn cymryd yn ganiataol y byddant yn anodd iawn ac yn syml, nid ydynt yn ceisio. hwnbydd tiwtorial yn eich arwain trwy bob cam, gan ddangos y llinellau adeiladu clyfar i chi sy'n gwneud pethau'n llawer symlach nag yr oeddech wedi meddwl i ddechrau.

A yw Coeden Gonifferaidd angen Llinellau Adeiladu i'w Llunio?

Yr ateb syml yw ydy. Bydd ein holl sesiynau tiwtorial, fel y tiwtorial coed pinwydd, yn dechrau gyda llinellau adeiladu oherwydd eu bod yn eich helpu i lunio'r cyfrannau cywir.

Ai Tiwtorial Lluniadu Coed Hynafol i Unrhyw Un?

Yn hollol. Mae'r tiwtorial lluniadu coed hwn yn hawdd i'w ddilyn, gan wneud dysgu sut i dynnu coeden yn hawdd i unrhyw fath o artist. Nid yw'r tiwtorial hwn o reidrwydd wedi'i gynllunio ar gyfer unrhyw un yn benodol. Gallech fod yn drôr medrus iawn neu'n noob gyda phensil - mae'r tiwtorial hwn yn iawn i bawb.

gohirio hynny am gryn dipyn ar ôl coed collddail eraill, eu dail ond yn newid lliw ychydig yn ddiweddarach yn yr Hydref – yn nes at y Gaeaf. Mae derw wedi darparu dodrefn pren hardd i ni ond fe'i defnyddir yn aml yn y diwydiant alcohol, gan gymryd ffurf fel casgen i storio'r alcohol tra'i fod yn distyllu.

Tiwtorial ar gyfer Llunio Coeden Dderwen

It Mae'n bryd mynd allan o'ch hoff bants chwys, crancio'r rhestr chwarae sy'n gwneud i chi deimlo'n hiraethus, rydyn ni ar fin mynd ar cyfarth ar daith addysgiadol yn nodi sut i dynnu coeden yn hawdd (ie... pun a fwriedir). Byddwch yn gyfforddus – mae eich diwrnod o dynnu coed yn aros!

Cam 1: Adeiladu Cefnffordd Coed

O ran tynnu coed, y llinell adeiladu gyntaf y mae'n rhaid i chi ei hychwanegu yw un llinell fertigol. Bydd hwn yn gynrychiolaeth o foncyff y goeden. Bydd hyd y llinell yn pennu uchder eich coeden. Mae mwy i ddod gyda'r tiwtorial hwn, felly gwnewch yn siŵr bod gennych le i ychwanegu mwy o siapiau a llinellau adeiladu ar gyfer gweddill y lluniad coed. Mae llinellau a siapiau adeiladu yno i helpu gyda chyfrannau eich coeden – neu beth bynnag yr ydych yn ei dynnu o ran hynny.

Cofiwch wneud eich llinellau adeiladu yn eithaf llewygu fel y gallwch gael gwared arnynt pan fyddwch chi angen. Rydym yn cynghori defnyddio pensil 4H i 6H oherwydd eu bod yn wan iawn.

Cam 2: Adeiladu’r Canghennau

Nawr eich bod chios oes gennych chi linell adeiladu boncyff y goeden, gallwch chi ddechrau gydag adran lluniadu cangen y goeden. Bydd y llinellau adeiladu ar gyfer lluniad cangen coed yn eich helpu i gael eu lleoliad yn gywir fel ei fod yn edrych yn fwy realistig - mae'r rhan hon fel arfer yn eithaf anodd hebddynt. Gallwch chi ddechrau tynnu llinellau adeiladu'r canghennau o tua chwarter ffordd i fyny llinell y gefnffordd, gan adael allan y chwarter cyntaf ar gyfer y rhan o'r boncyff sydd heb ganghennau. Rhaid i'r llinellau fod yn gromennog a gallant rannu'n ddwy gangen yma ac acw ond dim gormod neu bydd eich coeden yn rhy brysur. Hefyd, ceisiwch beidio â gadael iddo edrych yn rhy gymesur oherwydd mae hynny'n afrealistig.

Rhaid i'r canghennau ar y gwaelod ddisgyn ychydig, fel y darparwyr cysgod, y gellir ei ddangos trwy eu tynnu ar ongl fwy llorweddol . Yn raddol, gallwch eu lluniadu gan fynd yn fwy fertigol tuag at y brig.

Cam 3: Dod o Hyd i'r Llinell Sylfaen

Bydd y cam hwn yn cael ei werthfawrogi yn y Yn y pen draw, mae'n ychwanegu dawn naturiol at eich braslun coeden trwy bwysleisio bwa naturiol y goeden - sy'n golygu ei chromlin neu ei siâp. Gwneir hyn trwy dynnu llinell lorweddol ar draws eich coeden, wedi'i gosod ychydig o dan y canghennau isaf. Gweler ein hesiampl isod fel cyfeiriad.

Cam 4: Llunio Sut Bydd Eich Coeden Yn Cau

Bydd y cam hwn yn defnyddio'r llinell sylfaen y gwnaethoch ei thynnu i mewn cam tri, bydd yn cadw eich coeden yn unol â'rsiâp bwriadedig roeddech ei eisiau ar ei gyfer. Gan ddechrau ar ddiwedd y llinell sylfaen ar yr ochr chwith, bwa i fyny a thros y llinellau adeiladu ar gyfer y canghennau, a gorffen ar ben arall y llinell sylfaen ar yr ochr dde.

Cam 5: Adeiladu Cefnffordd y Goed

Efallai y byddwch chi'n meddwl mai'r cam hwn fydd yr hawsaf – ar wahân i'r llinell fertigol gyntaf yng ngham un. Nid yw hyn yn fater o ddwy linell sy'n rhedeg yn gyfochrog â'i gilydd i wneud gwaelod y boncyff. Mae mwy iddo na hynny ac mae'n bwysig iawn ei gael yn iawn neu bydd y goeden gyfan yn edrych yn od. Ychydig o goed sydd â boncyff syth – heblaw am y goeden binwydd efallai, y byddwn yn gweithio gyda hi yn nes ymlaen. Mae gan y goeden hon foncyff mwy crymog ac mae'n dechrau o ychydig o dan y gwaelodlin.

Fel y gwelwch o'n hesiampl, rydym wedi dangos awgrym o wreiddiau'n tyfu trwy dynnu llinellau llai y tu mewn i'r boncyff, ar y gwaelod.

Cam 6: Manylion Eich Coeden gyda Rhisgl

Nawr bod eich boncyff wedi'i gosod allan yn ei holl fywiogrwydd mân , gallwn ddechrau ychwanegu'r holl fanylion manylach i'w gwneud yn edrych yn hynod realistig. Rydych chi'n dechrau'r cam hwn trwy dynnu rhai llinellau mân yn mynd i fyny, i gyfeiriad y boncyff. Bydd y rhain yn cynrychioli'r cromliniau y mae'r rhisgl yn eu gwneud ar y boncyff.

I gael manylion y rhisgl yn gywir rhaid bod gennych lawer o linellau mân iawnsydd wedi'u pacio'n dynn rhwng y rhai blaenorol y gwnaethoch chi eu tynnu. sy'n rhedeg i gyfeiriad boncyff y goeden. Efallai y bydd yn dechrau ymdebygu i brint o fys.

Awgrym da i wneud hyn yn gywir yw nad oes rhaid i bob un o'ch llinellau mân iawn fod yn syth . Gall rhai o'r llinellau gromlinio o gwmpas ar y gwaelod, neu ddolennu drosodd ar y brig. Mae hyn yn ychwanegu fflêr realistig i risgl eich coeden.

Cam 7: Creu Siâp y coed Canopi

O ran tynnu coed, mae'n debyg mai'r canopi yw'r llygad mwyaf -dal rhan o'r llun. Byddwn yn amlinellu'r canopi gan ddefnyddio'r llinellau adeiladu a luniwyd gennym yng nghamau tri a phedwar. Gan ddechrau o'r naill ochr neu'r llall, eich dewis chi ydyw. Dechreuwch trwy dynnu llun o'r man lle mae gwaelod y boncyff yn cwrdd â'r waelodlin.

Oherwydd bod y goeden yn un eithaf deiliog, bydd llawer o ddail ar y canopi a rhaid i'ch amlinelliad gynrychioli hynny. Gallwch chi wneud hyn trwy dynnu llinell sy'n rhedeg yn barhaus gan ddilyn y beeline a llinell y bwa, yr holl ffordd nes i chi gyrraedd ochr arall y boncyff. Rhaid i'r llinell fod yn finiog a chrymog a rhaid iddi ollwng i mewn ac allan o linell y bwa – fel gweld dail o bellter.

Pan fydd y cam hwn wedi'i gwblhau byddwch yn gallu tynnu'r llinellau adeiladu fertigol a llorweddol o'ch llun cangen coeden yng ngham dau ut, peidiwch â thynnu'r llinellau cangen.

Cam 8: Ychwanegu Dailyn Eich Canopi Coed

Mae'r rhan hon yn ildio i'ch rhyddid artistig. Ni fydd eich llun coeden wedi'i orchuddio'n llawn â dail. Bydd gan luniad realistig ychydig o fylchau a fydd yn dangos y canghennau'n sbecian drwodd. I gael hyn yn iawn, y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw tynnu ychydig o glytiau crychlyd a siâp rhyfedd dros linellau adeiladu'r canghennau, lle bynnag y dymunwch. Unwaith y byddwch wedi dewis lle bydd y canghennau yn weladwy, gallwch ddileu gweddill llinellau adeiladu'r canghennau - ond nid o fewn y clytiau yr ydych newydd eu tynnu.

Gallwch gael effaith y dail yn eithaf yn gywir trwy dynnu lluniau cannoedd o strociau crwm bach gyda'ch pensil - nid oes rhaid iddynt fod yn berffaith cyn belled â'u bod yn fach. Peidiwch â thynnu llun y dail o fewn y clytiau a adawoch yn foel i'r canghennau ddangos drwyddynt.

Cam 9: Ychwanegu Manylion at Ganghennau Eich Coed

Mae'r cam nesaf hwn yn ymwneud â llenwi'r darnau a adawyd gennych heb unrhyw ddail. Mae'n newidiwr gêm go iawn o ran sut i dynnu coeden yn hawdd ond gwneud iddi edrych yn realistig. Gallwch ddefnyddio llinellau adeiladu'r canghennau sy'n dal i'w gweld os ydych yn hoffi eu strwythur, neu gallwch eu tynnu'n rhydd.

Dylai'r canghennau fod â llinellau crwm sy'n cyrraedd allan i wahanol gyfeiriadau ac yn cynnwys yr un llinellau mân ar gyfer manylion y rhisgl. Os byddwch yn tynnu unrhyw ganghennau yn procio allan o ben y canopi, rydym yn awgrymu, chirhaid ychwanegu rhai dail at ddiwedd y canghennau hynny ar gyfer rhyw realaeth gywrain

Gweld hefyd: Pensaernïaeth Frutalaidd - Golwg ar Ddatblygiad Dylunio Brutalaidd

Cam 10: Ychwanegu'r Sblashiau Lliw Cyntaf

Nawr bod yr holl ddirwy llinellau a manylion eich coeden wedi'u gorffen, gallwch gymryd eiliad i werthfawrogi eich gwaith, neu gallwch blymio i mewn ac ychwanegu rhywfaint o liw at eich creadigaeth. Yn y cam hwn, gallwch ddefnyddio pa bynnag ddull lliwio sydd orau gennych, boed yn greonau pensil, paent acrylig, neu ddyfrlliwiau. Dylai eich boncyff fod yn lliw brown , ond gallwch ddewis y cysgod. Gan mai coeden sy'n edrych yn debyg iawn i dderwen yw ein hesiampl, fe benderfynon ni ddefnyddio brown gweddol dywyll i atgynhyrchu cyfoeth lliw'r rhisgl.

Sylwch ei fod yn llawer haws ei wneud eich coeden yn dywyllach drwy ychwanegu arlliw tywyllach yn nes ymlaen, ond fe'ch cynghorir bob amser i ddechrau gyda chysgod ysgafnach.

Cam 11: Cysgodion ac Uchafbwyntiau ar Eich Cefnffordd a Changhennau

Y rheswm dros awgrymu eich bod yn dechrau gyda brown ysgafnach yw yn y cam nesaf hwn lle byddwch yn ychwanegu'r uchafbwyntiau a'r cysgodion o fewn rhisgl eich coeden. Dechreuwch trwy ddefnyddio brown tywyllach na'r un y gwnaethoch chi liwio boncyff eich coeden i ddechrau a lluniwch, neu liwiwch, rai llinellau tywyll sy'n cyd-fynd â'r llinellau manylder a wnaethoch yng ngham chwech. Nesaf, gallwch chi gymryd cysgod llawer ysgafnach ac ychwanegu rhai uchafbwyntiau yn yr un ffordd ag y gwnaethoch chi ychwanegu'r cysgodion.

Cymerwch amser gyda'r cam hwn, bydd yngwnewch i'ch coeden bopio yn y diwedd.

Cam 12: Lliwio Canopi Eich Coed

Mae'r cam hwn yn weddol syml, ond gall fod yn ychydig o amser sy'n cymryd llawer o amser os ydych wedi tynnu llun canopi mawr ar gyfer eich coeden - oni bai eich bod yn defnyddio tabled tynnu llun wrth gwrs. I ychwanegu'r lliwiau gwyrdd at eich dail yng nghanopi'r goeden, dechreuwch drwy ei lliwio'n wyrdd unlliw. Cofiwch, mae'r un rheol yn berthnasol i liwio'r dail ag y mae gyda lliwio'r boncyff a'r canghennau. Mae hyn yn golygu dechrau gyda lliw canolig o wyrdd - byddwch yn gweithio'ch ffordd yn dywyllach neu'n oleuach.

Peidiwch ag anghofio'r dail bach ar y canghennau yn procio allan ar y brig!

Cam 13: Ychwanegu Cysgodion ac Uchafbwyntiau i Ganopi Eich Coed

Mae'r cam hwn yn eithaf tebyg i'r cam blaenorol, ond yn lle brown tywyll a golau, byddwch yn gweithio gyda gwyrdd tywyll a golau. Pan fyddwch chi'n ychwanegu cysgodion ac uchafbwyntiau, mae'n syniad da dechrau gyda'r cysgod oherwydd eu bod yn y cefndir ac mae'r uchafbwyntiau yn fwy yn y blaendir felly dylid eu hychwanegu yn olaf.

Dyma sydd orau gwneud trwy dynnu llawer o siapiau “C” bach mewn rhai ardaloedd a fydd yn pwysleisio sut mae darnau o'r canopi yn dod allan.

Cam 14: Gorffen Gyda'r Cysgodion ac Uchafbwyntiau

Mae'r cam hwn yn gwneud i'ch coeden edrych fel ei bod yn ddisglair. Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw ychwanegu haen ysgafn o liw llwyd golau i mewn ao amgylch canopi eich coeden. Gwnewch yn siŵr eich bod yn gweithio gyda'r cysgodion a ychwanegwyd gennych yn y cam blaenorol. Y nod yw gwneud iddo edrych fel bod rhai rhannau o ddail y canopi yn dod allan.

Cymerwch gam yn ôl unwaith y byddwch wedi gorffen pob un o'r camau uchod a edrychwch yn dda ar eich ymdrechion. Mae hwn yn gyflawniad anhygoel, felly gadewch i ni weld os gallwch chi wneud mwy! Nesaf yw ein hail diwtorial ar sut i dynnu coeden binwydd!

Tiwtorial Lluniadu Coeden Pinwydd

Nawr eich bod chi'n gwybod sut i dynnu coeden sy'n edrych fel coeden dderwen, efallai y byddai gennych ddiddordeb mewn dysgu ail fath o goeden, yn benodol y goeden binwydd – a elwir hefyd yn goeden conwydd. Pe baech chi newydd orffen gyda'ch coeden dderwen, efallai yr hoffech chi sefyll i fyny a gwneud ychydig o ddawns i gael eich gwaed i lifo, cael ychydig o de neu goffi, a bod yn gyfforddus eto ar gyfer ein hail diwtorial ar dynnu coed.

<0

Cam 1: Y Prif Goeden Adeiladu Cefnffordd

Mae tiwtorial y goeden hon yn dechrau fwy neu lai yr un fath â'r tiwtorial blaenorol. Tynnwch linell fertigol yng nghanol y dudalen rydych chi'n tynnu arni, neu ganol pad lluniadu eich llechen. Mae'r llinell adeiladu hon yno i gynrychioli boncyff y goeden a bydd hyd y llinell yn diffinio uchder y goeden.

Cam 2: Ychwanegu Gwreiddiau at Eich Coeden Pinwydd

Mae hwn yn gam syml iawn. Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw tynnu rhai llinellau

John Williams

Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.