Sut i Dynnu Cangen Coed - Darlun Cangen Coed Realistig

John Williams 25-09-2023
John Williams

Canghennau coed yn aml yw'r rhannau anoddaf i'w tynnu. Gall gormod o ganghennau neu ganghennau sy'n rhy syth ddifetha ymddangosiad coeden. Yn y tiwtorial lluniadu cangen hwn, rydyn ni'n eich tywys trwy'r broses o greu amlinelliad cangen coeden realistig. Bydd y sgiliau y byddwch yn eu hennill o'r tiwtorial lluniadu cangen coed hwn yn eich helpu i greu coed mwy realistig yn y dyfodol.

Tiwtorial Lluniadu Canghennau Hawdd mewn 16 Cam!

Er y gall lluniadu cangen ymddangos ychydig yn anodd, rydym yn ei rannu'n 16 cam hawdd iawn i'w dilyn. Dechreuwn gyda rhai camau adeiladu sylfaenol, gan greu amlinelliad ysgafn o'n llun cangen. Yn dilyn hyn, rydym yn dechrau diffinio llun cangen y goeden gydag ychydig mwy o fanylion gan ddefnyddio lliw i greu dyfnder a dimensiwn. Gallwch weld amlinelliad byr o'r holl gamau yn y ddelwedd isod.

Gallwch weld o'r amlinelliad mai camau lliwio yw'r rhan fwyaf o'r tiwtorial lluniadu cangen coed hwn. Rydyn ni'n caru'r tiwtorial hwn oherwydd ei fod yn addas ar gyfer unrhyw gyfrwng rydych chi'n dewis ei ddefnyddio. P'un a ydych chi'n artist corfforol sy'n caru defnyddio paent neu bastel, neu os yw'n well gennych weithio'n ddigidol, gallwch chi addasu'r camau yn hawdd i weddu i'ch anghenion unigryw eich hun.

Wedi dweud hynny, dewch o hyd i rywle cyfforddus i eistedd, casglwch eich cyflenwadau a phaned, a gadewch inni ddechrau dysgu sut i dynnu llun cangen o goeden!

Cam 1: Amlinellwch ySiâp eich Cangen Coed

Rydym yn dechrau'r tiwtorial hwn trwy greu amlinelliad cangen coeden elfennol. Defnyddiwch bensil ysgafn, neu haen ar wahân ar eich llechen, i greu amlinelliad o'ch prif gangen. Yn ein hesiampl isod, rydyn ni'n dechrau'r gangen yng nghornel dde isaf yr ardal dynnu a'i hymestyn i'r ochr chwith uchaf. Dylai'r gangen ddod ychydig yn deneuach wrth i chi gyrraedd y diwedd, a gallwch chi greu sawl egin llai a theneuach.

Cam 2: Tynnwch lun Rhai Dail

Gan fod gwaelod ein hamlinelliad cangen coeden wedi'i wneud nawr, gallwn ddechrau ychwanegu rhai manylion. Ar ben chwith uchaf eich llun cangen coeden, dechreuwch greu sawl dail. Dylai'r dail hyn gael eu pentyrru uwchben ei gilydd mewn haenau. Dylent hefyd lifo tuag allan ar bob ochr, gan greu criw tebyg i flodyn.

Cam 3: Creu Ail griw o ddail

Rydym yn mynd i barhau i dynnu dail ar amlinelliad ein cangen coed yn y cam hwn. Tua'r pwynt hanner ffordd yn eich cangen, tynnwch ddau griw arall o ddail. Gall y dail hyn fod ar wahanol onglau, gyda rhai yn deneuach neu'n dewach nag eraill.

Gweld hefyd: Sut i Dynnu Plu - Camau i Greu Lluniad Plu Hawdd

Cymerwch eich amser gyda'r broses hon, oherwydd po fwyaf pwrpasol ydych chi, y mwyaf realistig fydd eich llun cangen coeden.

Cam 4: Ychwanegu'r Dail Terfynol i'ch Darlun Canghennau

Cyn i ni ddechrau ychwanegu lliw a gwead i'n llun cangen, rydym ynmynd i ychwanegu un clwstwr olaf o ddail. Ar yr estyniad cangen llai cyntaf ar ochr dde eich cangen, tynnwch lwyth tebyg o ddail. Yn yr un modd â'r ddau gam blaenorol, dylai'r dail hyn fod yn llifo allan i gyfeiriadau gwahanol, a dylid eu hamrywio o ran cromlin a lleoliad.

Cam 5: Rhowch Gôt Lliw Sylfaenol ar Amlinelliad o'ch Cangen Coed

Yn y cam hwn, rydyn ni'n mynd i ddechrau'r broses lliwio ar gyfer ein coeden llun cangen. Fe fydd arnoch chi angen brwsh paent rheolaidd a pheth paent brown. Chi sydd i benderfynu ar yr union arlliw o frown a ddewiswch, ond dylai fod o naws ganolig. Rydyn ni'n mynd i ychwanegu uchafbwyntiau a chyfuchliniau yn ddiweddarach yn y tiwtorial, felly mae angen lliw arnoch chi rhywle yn y canol. Gan ddefnyddio'r offer hyn, crëwch gôt gyfartal o liw ar amlinelliad cyfan y gangen.

Mae hyn yn cynnwys unrhyw ddognau gweladwy rhwng eich dail.

Cam 6: Lliwiwch y criw cyntaf o ddail

Rydyn ni'n mynd i dorri'r lliwiau dail i lawr i'r un camau ag y gwnaethom ni eu defnyddio ar gyfer eu tynnu. Gan ddechrau gyda'r criw o ddail ar ddiwedd amlinelliad cangen eich coeden, rydyn ni'n mynd i greu cot lliw sylfaen syml. Defnyddiwch frwsh rheolaidd a pheth paent gwyrdd olewydd i liwio pob deilen unigol yn gyfartal yn ofalus.

Cam 7: Parhau i Lliwio'r Dail

Gallwch nawr ailadrodd y cam blaenorol, gan liwio yn y criw canol odail gyda'r un lliw gwyrdd. Efallai y bydd angen brwsh manach arnoch ar gyfer rhai o'r dail llai.

Cam 8: Gorffen Lliwio'r Dail

Yn y cam hwn, gallwch gwblhau'r broses lliwio dail trwy lenwi'r criw olaf sy'n weddill. Ar gyfer dail sy'n gorgyffwrdd â'i gilydd, cymerwch un tocyn yn unig gyda'r paent. Rydych chi eisiau i bob deilen gael cot sengl a gwastad o liw heb unrhyw ddarnau tywyllach.

Cam 9: Ychwanegu Ail Lliw i luniad y Gangen

Un o'r cwestiynau mwyaf o ran peintio coed yw sut i dynnu rhisgl. Yn y tiwtorial hwn, rydyn ni'n dangos i chi sut i dynnu rhisgl trwy adeiladu patrymau gwahanol yn raddol gyda sawl haen o arlliwiau brown. Rydyn ni'n dechrau'r broses hon nawr, gan ddefnyddio brwsh cymysgu bach a lliw brown tywyllach o baent. Defnyddiwch yr offer hyn i lenwi'r rhan fwyaf o amlinelliad cangen y goeden, gan adael rhai darnau cynnil ond gweladwy o'r lliw sylfaen yn edrych drwodd.

Cam 10: Creu Cysgodion ar Eich Darlun Cangen

Rydym nawr yn mynd i barhau i ychwanegu dyfnder a dimensiwn i'n llun cangen coed, gan ddefnyddio eilrif cysgod tywyllach o baent brown. Gan ddefnyddio brwsh cymysgu bach, rhowch ail gôt meddal o glytiau brown tywyll ar hyd ymylon y brif gangen. Gallwch hefyd gysgodi'r is-ganghennau llai, gan wella'r strwythur a chreu cangen fwy tri dimensiwn.

Gorffenwch y cam hwn gan ddefnyddio cam bachbrwsh cymysgu a pheth paent caramel ysgafn i roi strociau brwsh yn ofalus ar y gangen waelod yn y canol.

Cam 11: Amlygwch Eich Cangen Coed

Nawr ein bod wedi creu rhyw ddimensiwn cysgodol yn ein lluniad o ganghennau coed, gallwn ddechrau canmol mae'n cynnwys rhai uchafbwyntiau. Bydd yr uchafbwyntiau yn ein helpu i greu gwead rhisgl realistig. Dechreuwch gyda brwsh cymysgu bach a'ch paent caramel. Rhowch gôt o liw golau, brith ar hyd hanner uchaf y gangen. Yna gallwch chi ailadrodd y broses hon gyda lliw brown golau, gan ychwanegu strociau brwsh byr a dotiau ar yr ardal ysgafn.

Awgrym: defnyddiwch frwsh asio bach i dabio ar hyd y gangen gan greu darnau anwastad o liw. Cwblhewch y cam trwy ddefnyddio brwsh blendio glân i feddalu'r cotiau lliw.

Cam 12: Ychwanegu Manylion Lliw i'r Dail

Rydym yn nawr yn mynd i greu rhai manylion manylach ar ddail eich llun cangen coeden. Gyda brwsh cymysgu bach a pheth paent gwyrdd golau, llachar, ychwanegwch rai uchafbwyntiau i bob deilen unigol. Dylai'r lliw sylfaen aros yn weladwy trwy'r uchafbwynt, a gall dwyster y cyfuniad lliw amrywio rhwng pob deilen, gan greu argraff fwy realistig. Yn olaf, defnyddiwch frwsh manylder cain a chyfuniad o baent gwyrdd a gwyn ysgafn i beintio'r llinellau gwythiennau ar bob deilen.

Cam 13: Cysgodi'r Dail

Rydym ynnawr yn mynd i ychwanegu rhywfaint o gysgod ar y dail. Defnyddiwch frwsh cymysgu bach a chysgod o baent gwyrdd tywyll i ychwanegu rhywfaint o strwythur i bob deilen. Dylid canolbwyntio'r cysgod hwn ar hyd yr ymylon a rhwng y llinellau gwead. Cofiwch mai chi sy'n rheoli'r ffynhonnell golau, ac o'r herwydd, gallwch ddewis pa ochrau i'r dail fydd yn cael eu hamlygu a pha rai fydd yn cael eu cysgodi.

Dewiswch gyfeiriad penodol a rhowch hwn ar bob un o'ch dail.

Gweld hefyd: Artistiaid enwog Art Nouveau - Peintwyr, Darlunwyr a Dylunwyr

Cam 14: Gwella'r Llinellau Strwythur

Gyda brwsh manwl a chyfuniad o wyrdd gwyn a llachar, gwellwch y llinellau gwead gyda pob deilen ychydig ymhellach.

Cam 15: Cymysgu'r Lliw ar y Dail

Gallwch roi cyfuniad lliw ysgafn rhwng pennau pob deilen a'r gangen gyda chyfuniad bach brwsh a pheth paent brown golau. Yn y modd hwn, rydych chi'n creu coesyn bach ar gyfer pob deilen.

Cam 16: Gorffen Lluniad eich Cangen Goed

Yn y cam olaf hwn, rydych yn mynd i dynnu amlinelliad cangen y goeden. Gan ddefnyddio brwsh mân a'r lliw cyfatebol ar bob pwynt o'r amlinelliad, holwch yn ofalus dros y llinellau tywyll. Byddwch nawr yn cael eich gadael gyda llun cangen di-dor sy'n edrych yn naturiol ac yn realistig.

Os gwnaethoch chi ddechrau’r tiwtorial hwn eisiau gwybod sut i dynnu cangen coeden, a sut i dynnu rhisgl sy’n realistig, yna rydyn ni’n gobeithio bod gennych chi nawratebiad. Mae gennych yr holl sgiliau angenrheidiol i greu canghennau coed realistig, gyda sgiliau asio ac adeiladu cryf.

Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

Sut i Dynnu Rhisgl ar Gangen Coed?

Mae'n debyg mai rhisgl yw'r agwedd fwyaf anodd ar lun cangen, ond rydyn ni'n ei gwneud hi'n hawdd iawn yn ein tiwtorial. Gyda lliwio ac amlygu yn y mannau cywir, gallwch greu gwead garw tebyg i risgl mewn ychydig gamau yn unig.

Pa Lliwiau Sydd Ei Angen Ar Gyfer Darlun Cangen Coed?

Mae yna ychydig o liwiau sylfaenol y bydd eu hangen arnoch i ddechrau dysgu sut i dynnu cangen coeden. Yn gyntaf, bydd angen ychydig o wahanol arlliwiau o frown arnoch chi, gan gynnwys rhai arlliwiau tywyllach a rhai ysgafnach. Bydd angen sawl arlliw o wyrdd arnoch hefyd, a rhai pethau sylfaenol fel gwyn a llwydfelyn.

John Williams

Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.