Sut i Dynnu Calon Ddynol - Dysgu Lluniadu Calon Anatomegol

John Williams 30-09-2023
John Williams

Mae ennill sut i dynnu llun calon ddynol yn ymarfer diddorol. Mae lluniad o galon ddynol yn eich galluogi i wella eich sgiliau lluniadu realistig tra ar yr un pryd yn rhoi gwell dealltwriaeth i chi o anatomeg ddynol. Bydd dysgu sut i luniadu calon anatomegol yn mireinio eich sgiliau lluniadu wrth i chi ddysgu sut i luniadu amrywiol gydrannau cymhleth y mae'r galon yn cynnwys. Mae lluniad calon realistig yn rhoi gwell dealltwriaeth i chi o wead, mae hyn oherwydd bod y galon ddynol yn cynnwys gwahanol gydrannau sydd i gyd â gweadau gwahanol. Mae cyfansoddiad unigryw'r galon yn caniatáu ar gyfer datblygiad datblygedig iawn o'ch sgiliau lluniadu. Y rheswm am hyn yw y byddwch chi'n dysgu technegau a sgiliau newydd a fydd yn gwella eich lluniadu yn y tiwtorial hwn ar sut i dynnu llun calon ddynol.

Canllaw Hawdd i Luniadu Calon Ddynol

Fodd bynnag gall darlun cymhleth o galon ddynol ymddangos, gall fod yn dasg eithaf treuliadwy unwaith y bydd wedi'i dorri i lawr yn gamau syml hawdd eu dilyn. Wrth i ni ddysgu sut i dynnu llun calon ddynol, byddwn yn gweld bod y broses yn eithaf hawdd i'w dilyn.

Wrth dynnu llun unrhyw beth realistig, rydych chi'n dechrau trwy greu braslun ysgafn syml o'r pwnc. Mae braslunio’r galon yn rhydd yn eich galluogi i gyfrifo ei siâp a’i ffurf, a byddwch wedyn yn ei fireinio drwy dynnu drosodd wrth i chi ddechrau creu lluniad calon mwy realistig yn araf.

Y broses o ddatblygui arwain ein proses lliwio. Rydym am weithio'r eiliadau hyn o gysgodi rhwng y gwythiennau a'r rhydwelïau sy'n rhedeg ar hyd wyneb allanol y galon. Wrth iddynt eistedd yn y blaendir, gallwn weld eu bod yn gorgyffwrdd â'r fentriglau, cadwch hyn mewn cof wrth i chi gysgodi yn yr ardaloedd hyn.

Wrth inni gyfeirio'n gyson at ein delwedd ffynhonnell wrth i ni wneud y cysgodi broses, rydym am ganolbwyntio ar y gwythiennau a'r rhydwelïau teneuach sy'n rhedeg i lawr y galon.

Treuliwch ychydig o amser ar y cydrannau hyn, yn ogystal â lliwio'r fentriglau rhwng y wythïen gardiaidd fawr a'r rhydweli interventricular blaen. Wrth i ni gysgodi ar hyd rhan waelod y galon rydyn ni'n dechrau symud tuag at y fentrigl dde. Wrth i ni wneud hynny, ystyriwch sut mae'r cysgodion yn y ddelwedd ffynhonnell yn darlunio'r fentrigl cywir. Gallwn weld bod eiliadau gwasgaredig o gysgod ac arlliwiau tywyllach, sy'n igam-ogam i fyny ar hyd y fentrigl dde. Rydyn ni eisiau cyfeirio'n gyson at ein delwedd ffynhonnell wrth i ni symud ymlaen i gysgodi'r ansawdd hwn o'r galon.

Gallwn hefyd weld bod dwy wythïen fwy yn symud ar hyd ochr chwith y galon, ger y gwaelod o'r fentrigl dde. Unwaith eto, wrth i chi dynnu a chysgodi o amgylch y gwythiennau teneuach, cymerwch eich amser. Pan fyddwn yn darlunio a chysgodi â beiro, rydym am fynd trwy'r broses o liwio gydag amynedd a gofal.

Mae'r galon yn y ddelwedd ffynhonnell yn diffinio'r ochr chwith isaf, ger y ddearwynebedd fentrigl, i fod yn dywyllach.

Gallwn weld bod yna adegau pan fydd cyfanswm gwerth y galon yn ysgafnach, megis yn y canol y tu ôl i wythïen fawr y galon ac yn agos i'r chwith i'r dde fentrigl. Ystyriwch yr eiliadau hyn wrth i chi gymhwyso eich marciau graddliwio.

Dylem fod yn nesau at ddiwedd y broses lliwio. Fodd bynnag, wrth inni ddysgu sut i dynnu llun calon ddynol, rydym am i'n lluniad o'r galon ddynol fod mor realistig â phosibl. Gwnawn hyn trwy gyfeirio'n gyson at y ddelwedd ffynhonnell am arweiniad wrth i ni gysgodi'r galon.

Wrth i chi barhau, cyfeiriwch yn gyson at y ddelwedd ffynhonnell.

Cam 6: Cwblhau Ein Darlun

Dylem, ar y pwynt hwn, gael lluniad calon realistig erbyn hyn. Rydym am symud ymlaen trwy edrych yn ofalus ar bob cydran o'r galon, yn ein llun ac yn y ddelwedd ffynhonnell. Eu cymharu â'i gilydd, a gweld a allai unrhyw anghysondebau bach fod yn gywir ar hyn o bryd.

Dyna chi! Tiwtorial ar sut i dynnu llun calon ddynol mewn ychydig o gamau syml. Nid yw lluniad o galon ddynol o reidrwydd yn gymhleth, ond yn hytrach dylai gymryd peth amser os ydym am ei wneud yn ddarlun calon realistig orau y gallwn.

Wrth i chi ddysgu sut i dynnu llun calon ddynol , rydym am sicrhau bob amser ein bod yn cyfeirio at y ddelwedd ffynhonnell, sy'n golygu bod yn rhaid i ni gymryd ein hamser ym mhob cam.

Syniadau i'w Cofio

  • Cymerwch eichamser. Mae angen llawer o sylw ac amynedd i dynnu llun calon anatomegol.
  • Perffaithwch y llun pensil cyn symud ymlaen i'r beiro . Bydd hyn yn gwneud y broses ysgrifbinio yn llawer haws gan ein bod yn defnyddio'r marciau pensil fel arweiniad.
  • Cymerwch seibiant . Gellir gwneud y tiwtorial mewn adrannau, felly efallai cymerwch seibiant os oes angen.
  • Cyfeiriwch yn gyson at y ddelwedd ffynhonnell . Drwy wneud hynny, byddwn yn rhoi sylw agosach i'r holl fanylion manylach trwy gydol y broses.
  • Yn bwysicaf oll, mwynhewch! Mwynhewch y broses o ddysgu sut i dynnu llun calon anatomegol, a chaniatáu eich hun i ymgysylltu â'r tiwtorial hwn pan fyddwch chi'n teimlo'n hamddenol ac yn awyddus i fynd i mewn iddo.

Mae dysgu sut i dynnu llun calon ddynol yn eithaf cymhleth, ond mae'n syml iawn pan gaiff ei dorri i lawr yn ychydig o gamau syml. Nid oes unrhyw ffordd gywir unigol ar sut i dynnu llun calon anatomegol ond mae'r tiwtorial hwn yn darparu canllaw hawdd i'w ddilyn. Mae lluniadu calon ddynol yn weithgaredd sydd angen rhywfaint o sylw, felly ceisiwch gymryd seibiannau yn y canol, fel y gallwch chi ymgysylltu â meddwl ffres. Wrth i chi fynd trwy'r broses anatomeg lluniadu calon hon, fe welwch efallai y bydd gennych ychydig o sgiliau i'w cymryd i ffwrdd y gellir eu cymhwyso i weithiau celf eraill yn y dyfodol.

Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

Sut Ydych Chi'n Tynnu Calon Ddynol Realistig?

Rydym yn dechrau lluniadu calon anatomegol trwy ddarganfod ysiâp trwy fraslunio strwythurau siâp calon. Rydyn ni eisiau braslunio'n ysgafn ac yn rhydd o brif strwythurau'r galon fel y fena cava a'r rhydwelïau pwlmonaidd fel bod gennym ni ddealltwriaeth o sut mae'r galon yn cael ei ffurfio gyda gwahanol gydrannau. Yna, yn araf bach, rydyn ni'n dechrau mireinio'r llun gyda'n pensiliau, gan wneud ein gorau i ddal y siâp a'r amlinelliad cywir. Unwaith y byddwn yn fodlon â'n lluniad o galon ddynol, byddwn wedyn yn symud ymlaen i ychwanegu cysgod. Rydym am ystyried y ffordd y mae golau yn rhyngweithio â'r strwythur, yn enwedig os ydych yn defnyddio delwedd ffynhonnell i gyfeirio ato. O'r fan honno gallwch naill ai fynd ymlaen i dywyllu'ch cysgod neu ddefnyddio beiro i ychwanegu mwy o gyferbyniad i'ch llun. Sut bynnag y byddwch chi'n dewis mireinio'ch llun yn ei gamau diweddarach, mae'n dda ystyried y beiro fel cyfrwng ar gyfer casglu manylion manylach.

O Pa Ongl Yw'r Ffordd Orau o Lunio Calon Ddynol?

Wrth wneud llun calon realistig, yr ongl orau i luniadu calon anatomegol yw o'r wyneb allanol, gyda'r fena cava uwchraddol wedi'i lleoli y tu ôl i'r galon. Mae'r safle hwn yn caniatáu inni weld arwyneb allanol cyflawn y galon, lle mae wyneb allanol y fentriglau chwith a dde yn y blaendir. Dyma hefyd y cynrychioliad mwyaf cyffredin o'r galon ac mae'n ein galluogi i ddal y gweadau a'r arwynebau, sy'n arwain at luniad calon mwy realistig. Mae lluniadu anatomeg y galon yn anodd,fodd bynnag, mae gwneud hynny o'r ongl hon yn rhoi darlun calon realistig i ni a dyma'r ffordd hawsaf i dynnu calon. Wrth i chi dynnu llun calon ddynol, mae'r ongl flaen hon yn darparu'r artist â nodweddion a gweadau diddorol i'w crynhoi o fewn llun.

mae'r gwaith celf o fraslunio siapiau tebyg i galon i luniad calon ddynol mwy realistig yn syml os ewch chi trwy bob cam gyda sylw a ffocws. Ar gyfer y tiwtorial hwn ar sut i dynnu llun calon ddynol, rydym am ymgysylltu â'r broses orau y gallwn, gan ganiatáu i ni ein hunain gael y cyfle gorau i greu llun calon ddynol realistig.

Deunyddiau Angenrheidiol

Yn y tiwtorial hwn ar sut i dynnu llun calon ddynol, bydd angen y deunyddiau cywir arnom. Rydyn ni eisiau sicrhau bod gennym ni'r pensiliau cywir ar gyfer ein lluniad o galon ddynol. Wrth i ni ddatblygu ein gwaith celf o fraslunio siapiau tebyg i galon i luniadau calon mwy realistig, rydym am gael ystod dda o bensiliau sy'n ffafriol i'r broses hon. Mae hyn yn golygu y bydd angen miniwr arnom hefyd ar gyfer y broses luniadu.

Byddwn hefyd yn lluniadu gyda beiro yn y tiwtorial hwn, felly byddwn am gael y beiros cywir ar gyfer manylion manylach a manwl gywir.

Gan y byddwn yn dod ar draws camgymeriadau yn anochel, bydd angen rhwbiwr arnom drwy gydol y broses. Byddwn hefyd am sicrhau bod gennym bapur da i dynnu arno trwy'r tiwtorial lluniadu calon ddynol hwn. Yn olaf, byddwn yn defnyddio delwedd galon diagramatig i gyfeirio ati i arwain ein proses arlunio. Gellir dod o hyd i'r holl ddeunyddiau ar-lein, gan ddilyn y dolenni isod:

  • Pensiliau
  • Rhwbiwr
  • Sharpener
  • Papur da (200 g/m – 250 g/mArgymhellir)

Cyfarwyddiadau Cam-wrth-Gam ar Sut i Dynnu Calon Ddynol

Yn y tiwtorial hwn ar sut i dynnu llun calon ddynol, byddwn yn dechrau trwy fraslunio calon strwythurau siâp, wrth i ni chyfrif i maes y siâp cyffredinol a ffurf y galon. Yna byddwn yn symud ymlaen i siapio'r galon, gan ei mireinio'n araf gyda'n pensiliau i greu llun calon mwy realistig. Rydym am fynd drwy'r broses hon yn ofalus i'r ddelwedd ffynhonnell am arweiniad.

Wrth inni gyfeirio'n gyson at y ddelwedd ffynhonnell sy'n mynd yn ôl ac ymlaen rhwng ein llun a'n delwedd gyfeirnod, byddwn yn ychwanegu rhywfaint o oleuni lliwio pensil.

Rydym am gadw ein marciau pensil i gyd mor ysgafn â phosibl. Gwnawn hynny oherwydd unwaith y byddwn wedi gorffen y llun gyda phensil, byddwn wedyn yn symud ymlaen i gwblhau ein llun gyda beiro. Mae gan dynnu anatomeg y galon fanylion unigryw a chymhleth y gellir eu dal a'u cyflawni'n eithaf hyfryd mewn beiro. Nawr ein bod ni'n gwybod beth rydyn ni i'w ddisgwyl, gadewch i ni fynd trwy'r tiwtorial hwn ar sut i dynnu llun calon ddynol.

Cam 1: Pennu'r Ardal ar gyfer Darlunio ar y Dudalen

Byddwn yn dechrau trwy greu ardal wedi'i diffinio ar y dudalen, y byddwn yn tynnu'r galon oddi mewn iddi. Rydyn ni eisiau gwneud cylch cyffredinol gyda'n pensiliau ar y dudalen i ddangos graddfa ardal lle bydd y galon yn cael ei thynnu.

Bydd gwneud hynny yn helpu i arwain y broses arlunio ychydig wrth i ni diffinio siâpy galon.

Cam 2: Braslunio Ysgafn o'r Galon

Rydym nawr am fwrw ymlaen i fraslunio'r galon yn ysgafn gyda'n pensiliau. Rydyn ni'n gwneud hyn trwy ddefnyddio pensil ysgafn, pensil H neu 2H yn ddelfrydol, ac yn dechrau braslunio'r galon yn ysgafn fel rydyn ni'n ei gweld yn y ddelwedd ffynhonnell.

Wrth i ni dynnu'r galon o flaenlun. golwg, yn hytrach na thrawstoriad, rydym am dalu sylw i sut mae pob nodwedd yn bresennol yn y ddelwedd ffynhonnell.

Nod y cam hwn yn bennaf yw dal amlinelliad y galon, gan wrth wneud hynny gallwn weithio gyda'r cylch ffiniau i'n harwain wrth raddfa'r llun. Rydyn ni eisiau rhoi sylw i bob rhan o'r galon a sut mae'r gwahanol gydrannau hyn yn cael eu graddio o'u cymharu â'i gilydd. Meddyliwch a yw nodweddion yn uniongyrchol o dan ei gilydd neu'n berpendicwlar i'w gilydd. Ceisiwch feddwl fel hyn a gofynnwch y fath gwestiynau i chi'ch hun wrth i chi atgyfnerthu siâp y galon.

Wrth i ni wneud hynny, rydym am gadw ein parciau pensiliau yn ysgafn iawn yn ystod y broses hon. Cofiwch, nod y cam hwn yw dal siâp y galon. Mae hyn yn golygu ein bod am weithio gyda'n rhwbwyr yn ystod y broses hon, i siapio'r galon orau y gallwn gyda'n pensiliau.

Ystyriwch bob amser sut mae gwahanol gydrannau'n cael eu gosod gyda'i gilydd, wrth i chi gyfeirio at eich delwedd ffynhonnell .

Gan ein bod yn gweld y galon o safbwynt penodol iawn, gallwn weld bod yr iawnac mae'r atriwm chwith yn weladwy mewn gwahanol ffyrdd. Mae hyn yn golygu, wrth i ni dynnu'r nodweddion hyn, ein bod am ystyried sut y gallai pob un ohonynt fod yn llai neu'n fwy yn seiliedig ar y persbectif yr ydym yn edrych ar y galon ohono. Gellir dweud yr un peth am yr holl nodweddion yn y ddelwedd ffynhonnell, megis y fena cava uwchraddol a'r bwa aortig. Gall cyn symud ymlaen i ychwanegu cysgod yn y llun. Mae hyn yn golygu ein bod am gymryd ein hamser a rhoi sylw i'r ddelwedd ffynhonnell a sut mae ein llun yn cymharu o ran siâp a nodweddion. Treuliwch amser yma, gan wneud eich gorau i ddal siâp y galon a sut mae nodweddion yn cael eu gosod.

Sicrhewch eich bod yn ystyried pob cydran cyn symud ymlaen i'r cam nesaf.

Gweld hefyd: Cerflun "Venus de Milo" - Darganfyddwch y Cerflun Enwog Heb Arfau

Cam 3: Cysgod y Galon Pensil Ysgafn

Unwaith y byddwn yn fodlon â siâp ein lluniad calon a'n bod yn teimlo ei fod yn debyg i gynrychioliad cywir o'r ddelwedd ffynhonnell gallwn symud ymlaen i gysgod golau o'r galon. arlunio. Nod y cam hwn yw ystyried golau a gwead.

Fel y gwelwch mae'r galon yn y ddelwedd ffynhonnell yn diffinio gweadau amrywiol o fewn pob cydran o'r galon. Rydyn ni am ystyried hyn wrth i ni liwio pob nodwedd.

Gweld hefyd: Paentio Aer Plein - Hanes Manwl Peintio Awyr Agored

Wrth i ni gysgodi, rydyn ni am ddechrau trwy roi sylw manwl i ran uchaf y galon ac yna symud yn araf i'r rhan waelod o'r galon. Drwy wneud hynny gallwn ganolbwyntio ar unadran yn agosach, cyn symud ymlaen i adran arall. Gadewch inni edrych ar gydrannau fel yr atriwmau chwith a dde, a'r cydrannau uwch eu pennau. Mae gan y cydrannau hyn ychydig o ddisgleirio oherwydd eu cysondeb strwythurol.

Mae hyn yn golygu wrth i ni gysgodi'r cydrannau hyn, rydym am adael i'r ddelwedd ffynhonnell ein harwain. Mae'r ddelwedd ffynhonnell yn diffinio gorffeniad llyfn i arwynebau'r nodweddion hyn. Mae hyn yn arbennig o wir am y tiwbiau, megis y fena cava uwchraddol, yr aorta esgynnol, y bwa aortig, a'r rhydwelïau sy'n rhedeg ar hyd wyneb y galon.

Rydym am ystyried gwead pob cydran wrth i ni gysgodi yn y llun.

Eto, mae'r gweadau o fewn y galon yn tueddu i fod yn eithaf llyfn, fel y mae'r ddelwedd ffynhonnell yn ei ddiffinio. Mae hyn oherwydd bod y galon yn eithaf cyhyrol heb gynnwys braster, sy'n golygu bod ei harwynebau'n dynn ac yn gadarn. Mae'r tiwbiau a'r rhydwelïau yn arbennig yn eithaf rwber sy'n eithaf llyfn eu gwead. Y nod yw ychwanegu lliw golau gyda'r pensil i bob nodwedd cyn symud ymlaen i liwio gyda beiro, nid oes angen i ni berffeithio arlliwio yn ystod y cam hwn.

Cam 4: Cysgodi Rhannau Uchaf y Galon yn Pen

Dyma lle rydyn ni'n dechrau defnyddio ein pinnau ysgrifennu ar gyfer cysgodi. Rydyn ni eisiau defnyddio beiros pelbwynt, gan fod yr inc yn dod allan o'r gorlan yn gynnil, gan roi mwy o reolaeth i ni dros ein marciau. Gadewch i ni ddechrau gyda'r nodwedd uchaf oy galon, fel yr atriwmau a thiwbiau a rhydwelïau mwy. Rydym am ganiatáu i'r marciau pensil yn ogystal â'r ddelwedd ffynhonnell ein harwain wrth i ni wneud y marciau pin hyn.

Eto, mae nodweddion y galon yn disgleirio ychydig iddynt oherwydd eu llyfnder arwynebau gweadol. Mae hyn yn golygu bod plygiant golau bach ar eu harwynebau. Er enghraifft, mae'r rhydwelïau mwy yn ogystal â'r atriwm cywir, yn diffinio eiliadau o gysgod a golau.

Rydym am ychwanegu llinell waith yn ysgafn gyda'n beiros dros ein marciau pensil i gyflawni'r ansawdd gwead hwn.

Wrth i chi gysgodi’r arwynebau hyn gyda’ch beiro, cadwch bwysau eich llaw yn ysgafn ar y gorlan. Rydyn ni eisiau bod yn addfwyn wrth i ni arlliwio gyda beiro, gan roi'r cyfle gorau i ni'n hunain i beidio â gwneud unrhyw gamgymeriadau diangen. Wrth i chi gysgodi yn y tiwbiau tuag at ran uchaf y galon, ystyriwch sut mae'r cysgodion yn cael eu ffurfio o fewn y ddelwedd ffynhonnell i gael arweiniad.

Mae gan y fena cava uwchraddol a'r bwa aortig ddisgleirio'n rhedeg drwyddi draw. eu tiwbiau, y nod yw dal y rhinweddau hyn gyda'n cysgod. Rydym yn gwneud hynny drwy ddefnyddio ein marciau pensil fel ffordd o arwain ein lliwio pinnau gan ein bod yn cyfeirio'n gyson at ein delwedd ffynhonnell er mwyn sicrhau gwell cywirdeb.

Nodwedd arall i ganolbwyntio arni yw'r atriwm chwith, sydd wedi'i leoli ar ochr dde'r galon o dan y boncyff pwlmonaidd.

Mae'r gydran hon o'r galon yn debyg i asiâp llysiau padell patty. Unwaith eto, oherwydd natur gyhyrol y galon, mae gan y gydran hon hefyd ansawdd tebyg i ddisgleirio ar ei wyneb. Treuliwch ychydig o amser ar y gydran hon wrth i chi gyfeirio at eich delwedd ffynhonnell am arweiniad.

Wrth i ni gysgodi â'n beiros, rydym am gael agwedd amyneddgar, gan gymryd ein hamser wrth i ni geisio cyflawni'r gweledol rhinweddau y galon. Mae dysgu sut i luniadu calon ddynol yn gofyn am amynedd a ffocws, wrth i ni gyfeirio at ein delwedd ffynhonnell yn gyson wrth fynd trwy'r broses arlunio.

Gallwn hefyd ystyried pantrwydd pob tiwb yn y galon. Mae hyn yn golygu bod gan y rhydwelïau mwy yn y galon, yn ogystal â'r gwythiennau pwlmonaidd, siâp du main tebyg i elipsau ger eu hymylon i ddangos eu bod yn wag y tu mewn. Gadewch inni barhau i liwio'r gwythiennau pwlmonaidd, gan ddefnyddio ein delwedd ffynhonnell fel modd o'n harwain.

Mae gan y rhydweli pwlmonaidd chwith yn ogystal â'r boncyff pwlmonaidd y gwead llyfn hwnnw. <3

Mae hyn, unwaith eto, yn golygu bod yna ychydig o ansawdd tebyg i ddisgleirio sy'n rhedeg ar hyd wyneb y tiwbiau hyn. Cyfeiriwch yn gyson at y ddelwedd ffynhonnell wrth i chi symud ymlaen i gysgodi'r nodweddion hyn yn ysgafn gyda'ch beiros pelbwynt yn eich llun.

Cyn i ni symud tuag at ran isaf y galon, gallwn ychwanegu rhywfaint o arlliwio ger y ben y rhydweli interventricular blaen. Mae gan wythiennau a rhydwelïau teneuach fel y rhain hefyd aarwyneb llyfn sy'n golygu bod ychydig o ddisgleirio yn rhedeg ar hyd wyneb y cydrannau hyn.

Gallwn gyflawni'r gwead hwn trwy adael stribedi o wyn ar hyd eu harwyneb. <3

Gallwn hefyd ddechrau ychwanegu rhywfaint o gysgod ger rhan uchaf y fentrigl dde. Gallwn wneud hyn trwy wneud cysgod golau sy'n symud i gyfeiriadau llorweddol bach. Gallwn weld bod y ddelwedd ffynhonnell yn diffinio gwead y fentrigl dde fel un tywyllach yn y canol gydag eiliadau ysgafnach o amgylch yr ymylon.

Cam 5: Cysgodi Rhannau Isaf y Galon

Wrth i ni symud ymlaen i gysgodi rhannau isaf y galon, gallwn ddechrau trwy dynnu amlinelliadau'r gwythiennau a'r rhydwelïau teneuach sy'n symud i lawr y galon gyda'n pennau. Efallai y byddwn yn canfod, wrth i ni wneud hyn, ein bod yn cywiro symudiad y gwythiennau a'r rhydwelïau gyda'n corlannau. Mae hyn yn iawn, cyn belled â'n bod yn caniatáu i'r ddelwedd ffynhonnell arwain ein llun.

Mae'r rhan fwyaf o arwynebedd allanol y galon yn cynnwys y fentriglau chwith a dde yn bennaf. <3

Rydym yn arsylwi arwyneb allanol y nodweddion hyn sy'n cael eu darlunio'n llyfn. Gwelwn fod rhannau mewnol y fentriglau, sy'n gorwedd o dan y gwythiennau a'r rhydwelïau, yn dywyllach. Mae hyn yn golygu bod y rhan fwyaf o'n lliwio yn digwydd o fewn yr ardaloedd hynny.

Gallwn arlliwio ar hyd ymyl dde'r fentrigl chwith fel y'i darlunnir yn y ddelwedd ffynhonnell, gan ddefnyddio ein marciau pensil

John Williams

Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.