Sut i Dynnu Blodyn Pabi - Tiwtorial Cam-wrth-Gam

John Williams 08-07-2023
John Williams

Blodau eiconig yw p oppies, a ddefnyddir fel cofeb i bersonél milwrol. Gyda phetalau coch a melfedaidd mawr llachar, gall creu lluniad blodau pabi realistig fod yn her fawr i bob artist. Yn y tiwtorial darlunio pabi hwn, rydyn ni'n dangos i chi sut i greu'r lluniad llinell pabi perffaith, ac yna sut i'w anadlu i fywyd gyda lliw a gwead! Os ydych chi eisiau dysgu sut i dynnu llun blodyn pabi mewn ychydig o gamau hawdd, yna gadewch i ni ddechrau!

Eich Canllaw i Luniad Blodau Pabi Hawdd a Realistig

Pan ddaw i dynu darluniad pabaidd, y mae bob amser yn oreu ei gymeryd yn raddol. Dechreuwn ein tiwtorial lluniadu blodau pabi gyda chyfres o gamau adeiladu sylfaenol sy'n eich helpu i greu amlinelliad pabi realistig. Un o elfennau mwyaf y braslun pabi hwn yw gwead. Rydym yn creu gwead realistig yn ein lluniad llinell pabi gan ddefnyddio cyfres o gamau lliwio. Gallwch weld o'r amlinelliad isod mai'r camau lliwio yw mwyafrif y tiwtorial.

Fel bob amser, mae ein tiwtorial darlunio pabi yn gydnaws â bron pob cyfrwng y gallwch ei ddewis. P'un a ydych chi'n artist digidol neu'n well gennych weithio gyda chyfryngau peintio eraill, mae'r camau'n hawdd eu haddasu. Os ydych chi'n defnyddio tabled graffeg, yna rydyn ni'n argymell creu amlinelliad pabi ar haen ar wahân i'r camau lliwio, gan y bydd hyn yn ei gwneud hi'n hawdd ei dynnu. Am fwycyfryngau corfforol, rydym yn awgrymu defnyddio pensil ysgafn iawn y gellir ei ddileu yn hawdd ar gyfer yr amlinelliadau.

Wedi dweud hynny, casglwch eich offer lluniadu, a gadewch i ni ddechrau ein lluniadu blodau pabi!

Cam 1: Dechrau Eich Amlinelliad Pabi

I Mewn Y cam cyntaf un, rydych chi'n mynd i ddechrau eich lluniadu llinell pabi trwy dynnu dwy linell adeiladu. Dechreuwch trwy leoli canol ardal eich cynfas a lluniwch siâp hirgrwn mawr yma. Nawr, gallwch chi dynnu cylch bach ychydig oddi ar y canol i'r chwith.

Cam 2: Amlinellwch Ymylon Allanol y Petalau

Gan ddefnyddio'r siapiau adeiladu o'r cam cyntaf, gallwch nawr ddechrau creu amlinelliad bras o'ch petalau pabi. Rydych chi eisiau cael tair petal cynradd, un ar y gwaelod a dau o amgylch yr ochr a'r brig.

Cam 3: Tynnwch Amlinelliad o'r Petal Mewnol

Gan fod y tri phetal allanol wedi'u hamlinellu nawr, gallwch symud ymlaen i betalau mewnol eich pabi amlinell. O fewn yr hirgrwn adeiladu, tynnwch ychydig o betalau mewnol. Tynnwch lun dwy ochr petal gyda gwaelod o dan y cylch adeiladu. Ychwanegwch ychydig o blygiadau a chyrlau at y petalau hyn, a'u hymestyn hyd at ychydig o dan yr amlinell hirgrwn.

Yn olaf, tynnwch amlinelliad sgig sy'n ymestyn i fyny i ymuno ag amlinelliad uchaf y petalau allanol.

Cam 4: Tynnwch lun Pod Hadau Eich Darlun Pabi

Yn y cam hwn, rydych yn mynd i ddefnyddio'r bachcylch adeiladu o'r cam cyntaf i greu amlinelliad manwl ar gyfer y cod hadau. Dechreuwch yng nghanol y cylch a chreu siapiau petalau bach sy'n ymestyn i lawr ac o gwmpas. Rydych chi eisiau creu siâp tebyg i gromen gyda'ch lleoliad o'r llinellau hyn. Yna gallwch chi ychwanegu rhai llinellau mân o amgylch ymyl y cod hadau.

Cam 5: Amlinellwch y briger a'r coesyn

Mae gan babïau gryn dipyn o ffilamentau briger o amgylch y cod hadau canol. O amgylch y cod hadau, tynnwch linellau mân o fewn cwpan y blodyn. Gallwch dynnu ychydig o godau paill hirgrwn hir ar ben rhai o'r llinellau hyn. Nesaf, tynnwch goesyn byr ar waelod eich braslun pabi.

Pan fyddwch wedi gorffen gyda'r cam hwn, gallwch ddileu unrhyw un o'r llinellau adeiladu gweladwy sy'n weddill.

Cam 6: Rhowch Gôt Lliw Sylfaenol

Elfen allweddol eich lluniad blodau pabi realistig yw adeiladu'r lliwiau mewn ffordd realistig . Rydyn ni'n dechrau'r broses liwio realistig hon trwy gymhwyso cot sylfaen. Dewch o hyd i frwsh paent rheolaidd a lliw coch-oren llachar o baent. Rhowch gôt gyfartal o'r lliw hwn yn ofalus ar ben blodyn cyfan eich lluniad llinell pabi.

Cofiwch adael y coesyn yn wag.

Cam 7: Ychwanegu Lliw at y Llinellau Stamen a'r Coesyn

Ar gyfer y cam hwn, bydd angen brwsh paent miniog a du, gwyn, a phaent llwyd golau. Dechreuwch trwy ddefnyddio acysgod golau o lwyd i olrhain yn ofalus amlinelliadau'r brigerau. Yna gallwch chi lenwi rhai o'r codennau paill â phaent gwyn. Yn olaf, defnyddiwch yr un brwsh miniog a pheth paent du i lenwi'r coesyn â lliw.

Gweld hefyd: Celf Chicano - Darganfyddwch Gelf Americanaidd Mecsicanaidd Peintwyr Chicano

Cam 8: Lliwiwch eich Pod Hadau Amlinellol Pabi

Ar gyfer y coesyn hwn, bydd angen tri lliw gwahanol arnoch. Dechreuwch gyda brwsh miniog ac ychydig o baent porffor tywyll, a defnyddiwch hwn i lenwi rhan uchaf y cod hadau. Ar gyfer y rhan waelod, defnyddiwch gysgod gwyrdd calch tywyll a gosod border deiliog.

Cam 9: Dechrau Creu Peth Gwead Petal

Yn y cam hwn, rydych yn mynd i gychwyn y broses o ychwanegu gwead lluniadu blodau pabi nodweddiadol. Gyda brwsh cymysgu bach a chysgod ychydig yn dywyllach o goch-oren, dechreuwch ychwanegu ychydig o strôc brwsh i mewn o bob un o'r crychau yn yr amlinelliad. Ailadroddwch y broses hon ar gyfer pob un o'r petalau, gan gynnwys y rhai mwyaf mewnol. Ar gyfer y petalau mewnol, gallwch greu rhai gweadau plygu ychwanegol o amgylch y llinellau stamen.

Cofiwch mai dyma'r cam gwead cyntaf, does dim rhaid iddo fod yn berffaith eto!

Cam 10: Tywyllwch y Darlun Llinell Stamen Eich Pabi

Yn y cam hwn, rydych yn mynd i dywyllu llinellau briger eich braslun pabi. Defnyddiwch ychydig o baent du a brwsh bach i lenwi'r llinellau atalnod, gan osgoi'r llinellau gwyn y gwnaethoch chi eu lliwio'n flaenorol.

Cam11: Amlinelliad Eich Petalau

Yn y cam hwn, gallwch nawr ddyfnhau'r cyfuchliniau ar gyfer eich blodau pabi gan dynnu gwead petalau. Defnyddiwch frwsh blendio bach ac ail gôt oren ychydig yn dywyllach, a phwysleisiwch yn ofalus y llinellau adeiledd y gwnaethoch chi eu defnyddio yng ngham 9.

Cam 12: Cysgodwch Gwead eich Petal

Nawr bod y cyfuchlinio wedi'i orffen, mae'n bryd ychwanegu rhywfaint o gysgod i wead eich petalau pabi. Defnyddiwch frwsh cymysgu bach glân a pheth paent llwyd neu ddu tywyll, a chysgodwch yn ofalus ar hyd eich cyfuchliniau. Byddwch yn ofalus i beidio â gorchuddio'ch holl liwiau cyfuchlinio gyda'r cysgod hwn.

Cofiwch, pan fyddwch yn defnyddio paent du, y dylech ddechrau gyda haenen ysgafn iawn a'i adeiladu'n raddol.

Cam 13: Ychwanegu Lliw Uchafbwynt

Yn y camau diwethaf, rydych chi wedi bod yn canolbwyntio ar gyfuchlinio a lliwio. Bellach mae'n bryd canolbwyntio ar amlygu arlliwiau. Fe fydd arnoch chi angen paent oren ysgafn a brwsh cymysgu bach. Rhowch y cysgod ysgafnach hwn yn ofalus rhwng yr ardaloedd cysgodol ar bob un o'ch petalau. Yna gallwch chi orffen y cam hwn trwy ailadrodd y broses hon gyda chyffyrddiad o baent gwyn.

Ceisiwch osod y paent gwyn yn rhannau canolog yr uchafbwyntiau oren, i greu mwy o ddimensiwn yn eich llun blodau pabi realistig.

Gweld hefyd: Paentiadau Picasso Enwog - Edrych ar y Gorau o Gelf Picasso

Cam 14: Manylion y Pod Hadau gyda Mwy o Lliwiau

Gadewch i ni symud ymlaen nawri ganolbwyntio ar y cod hadau eto. Gyda brwsh cymysgu bach, defnyddiwch ychydig o baent du i wella'r cysgod ar hyd ymylon y cod hadau. Yna, gan ddefnyddio strociau brwsh meddal, defnyddiwch liw porffor llachar i olrhain ar hyd y llinellau crwm.

Cam 15: Cyfuno Lliwiau'r Pod Hadau Gyda'n Gilydd

I wneud pod hadau eich darlun pabi yn fwy realistig, gallwch nawr ddefnyddio brwsh cymysgu bach ac ychydig o baent porffor i asio a meddalu pen y cod hadau yn ofalus. Nesaf, defnyddiwch frwsh meddal bach iawn a pheth paent gwyn i ychwanegu rhai strôc amlygu o'r canol. Gan lynu wrth y paent gwyn, defnyddiwch frwsh mân bach i liwio ychydig mwy o flaenau'r llinellau briger o amgylch y codennau hadau. Gallwch ailadrodd y broses hon gyda pheth paent llwyd golau ar gyfer amrywiaeth ychwanegol.

Cwblhewch y cam trwy roi graddliw uwch ar hyd ymylon y petalau i ddangos gwahaniad rhwng yr haenau.

Cam 16: Gorffen Manylion y Pod Hadau

I gwblhau'r cod hadau, defnyddiwch frwsh meddal bach a phaent gwyn i'w roi. llinellau crwm ychwanegol gan gynnwys llinellau crwm tywyll ychwanegol o ben y cod hadau o amgylch yr ymyl. Rhowch y cysgod terfynol o amgylch arwynebedd gwaelod y cod hadau. Yn olaf, defnyddiwch baent gwyrdd a brwsh meddal bach i roi rhywfaint o liw ar ymyl y coesyn ac yna tywyllu'r coesyn yn ysgafn gan ddefnyddio brwsh meddal a du.paent.

Cam 17: Cymhwyso Uchafbwyntiau Terfynol i'ch Braslun Pabi

Cyn i chi orffen eich pabi enghraifft, gallwch ychwanegu rhai uchafbwyntiau terfynol at ymylon y petalau allanol. Gan ddefnyddio brwsh cymysgu bach a pheth paent gwyn, dilynwch gromliniau'r strwythurau petalau a'r amlinelliadau a gosod rhai uchafbwyntiau ysgafn.

Cam 18: Tynnwch Amlinelliad y Pabi

Mae'r cam hwn yn ddewisol ac efallai na fydd yn gwbl amlwg, ond i gyflawni lluniad blodau pabi mwy di-dor a realistig , gallwch chi gael gwared ar yr amlinelliadau. Gyda brwsh miniog mân, olrheiniwch unrhyw amlinelliadau tywyll a llinellau gwead mewnol gyda'r lliw cyfatebol i'r ardal sy'n cael ei olrhain. Y prif feysydd sy'n cael eu holrhain yn y tiwtorial gwaith celf penodol hwn fydd amlinelliadau'r petalau.

Gobeithiwn eich bod wedi mwynhau ein tiwtorial darlunio blodau pabi hawdd! Mae'r tiwtorial hwn wedi canolbwyntio ar sut i greu gwead gan ddefnyddio gwahanol haenau o liwiau, ac mae lluniad blodau pabi realistig yn bwnc perffaith. Parhewch i ymarfer sut i dynnu blodyn pabi, ac os ydych am greu tusw lliwgar, edrychwch ar rai o'n tiwtorialau lluniadu blodau eraill!

Ein Tiwtorialau Arlunio Blodau

  <28 Sylfaenol Lluniadu Blodau
 • Lluniad Tiwlip
 • Lluniad Hydrangea
 • Lluniad Blodau Lili
 • Lluniad Tegeirian
 • Blodeuyn MagnoliaDarlun
 • Lluniad Blodau Hibiscus
 • Lluniad Lili Calla
 • Lluniad Blodau Lotus 29>
 • Lluniad Blodau Peony
 • Llun Cennin Pedr
 • Lluniad Dant y Llew
 • Lluniad Blodau Llygad y Dydd
 • Llun Blodau'r Haul
 • Lluniad Blodau Ceirios
 • Lluniad Rhosyn
 • Anghofiwch Fi-Nid Lluniad Blodau

Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

Sut Mae Lluniadu a Phaentio Braslun Pabi?

Fel pob blodyn, mae gan babi heriau unigryw ar gyfer lluniadu a phaentio. Mae gan babïau betalau gweadog iawn, felly mae angen i ni sicrhau ein bod yn dal hyn yn ein llun realistig o flodau pabi. Rydyn ni'n dechrau darlunio pabi gyda chyfres o gamau adeiladu, ac yna rydyn ni'n ychwanegu manylion gwead lliw at luniad llinell y pabi.

Sut i Greu Lluniad Llinell Pabi?

Er mwyn sicrhau bod gan ein lluniad blodau pabi realistig terfynol y siâp a'r dimensiynau cywir, rydym yn dechrau trwy greu amlinelliad pabi. Mae lluniad llinell y pabi yn eithaf maddeugar mewn gwirionedd oherwydd mae'r petalau'n eithaf amrywiol a'r amlinelliadau ychydig yn squiggly. Mae hyn yn gadael digon o le i ddawn bersonol neu wiglo damweiniol!

John Williams

Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.