Sut i Dynnu Blodyn Haul - Creu Braslun Blodau'r Haul Realistig

John Williams 12-08-2023
John Williams

S unflowers yw rhai o'r blodau mwyaf prydferth. O'u petalau melyn llachar i'r ffordd y maent yn troi eu hwynebau at yr haul, nid oes amheuaeth nad ydynt wedi'u henwi'n briodol. Yn y tiwtorial braslun blodyn yr haul hwn, rydyn ni'n eich tywys trwy'r holl gamau angenrheidiol i'ch helpu chi i greu lluniadau realistig o flodau'r haul.

Tiwtorial Braslun Blodau'r Haul Cam-wrth-Gam

Yn y tiwtorial hwn, rydym am ddangos i chi sut i greu darluniau hyper-realistig o flodau'r haul. Er mwyn gwneud eich lluniad blodau haul mor realistig â phosib, rydyn ni'n dechrau'r tiwtorial gyda sawl cam adeiladu. Yna awn ymlaen i ffurfio'r llun amlinellol o flodyn yr haul, cyn ychwanegu manylion, gweadau a lliwiau. Gallwch weld amlinelliad o'r camau tiwtorial isod.

Ar gyfer lliwio eich llun blodau haul, mae'r dewis o gyfrwng yn agored iawn. Os ydych chi'n artist mwy corfforol, gallwch ddefnyddio unrhyw gyfrwng lliwio o baent i marcwyr lliwio . Os ydych chi'n artist digidol, yna gallwch chi ddefnyddio'ch tabled lluniadu.

Cam 1: Adeiladu Canol Eich Braslun Blodau'r Haul

Cyn i ni ddechrau'r camau adeiladu, mae gennym nodyn cyflym ar sut i dynnu'r llinellau adeiladu. Os ydych chi'n defnyddio cyfrwng corfforol, rydyn ni'n awgrymu defnyddio pensil ysgafn iawn y gellir ei ddileu yn hawdd. Ar gyfer cyfryngau lluniadu digidol, tynnwch y llinellau adeiladu ar haen ar wahân, fel y gallwch ddileu'r haen yn acam diweddarach. I ddechrau ein lluniau o flodau'r haul, gadewch inni ddechrau trwy leoli canol ein cynfas lluniadu.

Yma, tynnwch gylch mawr i gynrychioli rhan fewnol eich braslun blodyn yr haul.

Cam 2: Amlinelliad Darlun Petal Blodau'r Haul

Rydym nawr yn mynd i ddechrau adeiladu llun petal blodyn yr haul. Dechreuwch gyda'r haen gyntaf o betalau o amgylch y cylch o'r cam blaenorol. Unwaith y bydd gennych yr haen gyntaf, gallwch wedyn ddechrau tynnu petalau rhannol weladwy y tu ôl i'r haen flaen. Ailadroddwch y broses hon ychydig o weithiau, nes eich bod yn hapus â'ch braslun blodyn yr haul.

Gweld hefyd: Pyrograffeg - Archwiliad Plymio Dwfn i Gelfyddyd Llosgi Pren

Cam 3: Llunio Coesyn Eich Llun Blodau'r Haul

Rydym nawr yn mynd i amlinellu coesyn eich braslun blodyn yr haul. Tynnwch ddwy linell ychydig yn grwm sy'n ymestyn o bwynt canolog gwaelod eich blodyn haul. Dylai'r coesyn hwn fod yn weddol hir, gan fod blodau'r haul yn tueddu i fod â choesau hir iawn.

Cam 4: Tynnwch lun y Canghennau Deilen Bychain

Ar y naill ochr i'r coesyn, gallwch nawr dynnu cyfres o ganghennau bach sy'n ymwthio allan. Yn y cam nesaf, byddwn yn amlinellu dail eich llun blodau'r haul. Y cam hwn yw un o'r rhai cyntaf lle gallwch chi wneud y penderfyniadau ynghylch faint o ddail rydych chi eu heisiau ac ar ba ochr i'r coesyn.

Cam 5: Darlun Dail Eich Blodau Haul

Yn y cam hwn, rydyn ni'n mynd i dynnu llun eich dail.braslun blodyn yr haul ar bennau'r canghennau bach y gwnaethoch chi eu tynnu yn y cam blaenorol. Dylai'r dail fod bron â siâp calon, gyda phwynt sydyn ar y diwedd. Dylai ymylon y dail fod ychydig yn danheddog i roi ychydig mwy o realaeth i'n darluniau o flodau'r haul.

I gynyddu’r realaeth ymhellach, gallwch osod eich dail ar onglau gwahanol, rhai yn gorgyffwrdd a rhai yn rhannol weladwy yn unig.

Cam 6: Llenwi Fflored Eich Darlun Petal Blodau'r Haul

Rydym nawr yn mynd i lenwi cylch mewnol darluniau petalau blodyn yr haul gyda manylion hadau blodyn yr haul. Tynnwch lun y manylyn hwn trwy greu sawl darn o gylchoedd wedi'u pacio'n dynn nad ydynt yn gorgyffwrdd â'i gilydd. O amgylch y manylyn mewnol hwn, gallwch nawr dynnu cylchoedd bach a siapiau cylch anghyflawn gyda gofod ehangach rhyngddynt.

Cam 7: Ychwanegu'r Lliw Sylfaenol at luniad petal blodyn yr haul

Gyda brwsh paent rheolaidd a lliw melyn o baent, rhowch gôt wastad o paent i ddarluniau petalau blodyn yr haul a chylch mewnol braslun blodyn yr haul. Gwnewch yn siŵr nad oes gan y gôt hon unrhyw glytiau a ffyn tywyllach yn y llun amlinellol o flodyn yr haul.

Cam 8: Lliwio Hadau Eich Braslun Blodau'r Haul

Gyda'r un brwsh rheolaidd a pheth paent brown golau, gallwch nawr lenwi'r ddisg fewnol o blodau'r haul gyda chôt o liw gwastad.

Cam9: Ychwanegu Peth Lliw i'r Dail a'r Coesyn

Ar gyfer y cam hwn, bydd angen brwsh llai ac arlliw o wyrdd olewydd arnoch chi. Defnyddiwch yr offer hyn i roi cot wastad o liw yn ofalus ar goesyn eich llun blodau'r haul a phob un o'r dail.

Cam 10: Rhoi'r Gôt Ail Lliw

Gan fod y gôt lliw sylfaen bellach wedi'i gosod, gallwn ddechrau ychwanegu mwy o ddimensiwn lliwio. Fe fydd arnoch chi angen brwsh cymysgu bach a pheth paent oren. Gan ddefnyddio'r ddau hyn, cymhwyswch haen gymysg o arlliwio yn ofalus ar ymylon pob llun o betalau blodyn yr haul.

Gallwch hefyd ddefnyddio cyfuniad mwy cyffredinol o liw o amgylch disg ganolog y darluniau o flodau'r haul.

Cam 11: Amser i Gymhwyso Rhai Uchafbwyntiau

Yn y cam olaf, fe ddechreuon ni greu dimensiwn trwy ddefnyddio arlliw cyfuchlinio tywyllach. Gallwn yn awr ategu hyn gydag ychydig o uchafbwyntiau. Gyda brwsh cymysgu bach glân a pheth paent melyn llachar, golau, rhowch ychydig o uchafbwynt ar ymylon pob llun petal blodyn yr haul. Cymhwyswch yr uchafbwynt hwn yn ysgafn, gan fod yn ofalus i beidio â chuddio'r cot lliw cyntaf a'r cysgodion.

Cam 12: Gorffen Llun Lliwio Petal Blodau'r Haul

Rydym nawr yn mynd i orffen lliwio lluniad petal blodyn yr haul. Gyda brwsh mân iawn a pheth paent melyn llachar, ychwanegwch rai llinellau gwallt mân o fewn pob petal.

Yna gallwch ailadrodd y cam hwn gydaychydig o baent oren i greu gwead realistig ar bob petal.

Cam 13: Manylion Lliw ar gyfer y Blodau Mewnol

Nawr bod manylion y petalau yn gyflawn, gallwn symud ymlaen i wneud cais am fanylion i'r blodeuynau o'n darluniau o flodau haul. Defnyddiwch frwsh manylder mân a pheth paent melyn i lenwi pob un o'r cylchoedd y gwnaethoch chi eu tynnu yn y camau blaenorol â lliw melyn.

Cam 14: Cysgodi Blodau Blodau'r Haul

Nawr ein bod ni wedi ychwanegu'r lliw melyn i'r blodau haul, mae'n bryd ychwanegu rhyw ddimensiwn gyda cysgodi. Gyda brwsh cymysgu bach iawn a'r cyffyrddiad lleiaf o baent du, dechreuwch roi rhywfaint o gysgod ar y darn tywyllach o fewn y ddisg floret fewnol. Gallwch hefyd ychwanegu ychydig o gysgod o amgylch ymyl allanol y cylch.

Cwblhewch y cam hwn trwy ddefnyddio brwsh cymysgu bach glân a pheth paent melyn i wella'r lliw o amgylch y cysgod.

Cam 15: Cyfuno'ch Lliwiau Gyda'n Gilydd

Gyda pheth oren a brwsh asio bach, gallwch chi nawr arlliwio'r rhan fwyaf o'r lliwiau sydd wedi'u paentio. dotiau, hirgrwn, a chylchoedd yng nghanol eich llun petal blodyn yr haul. Gallwch ailadrodd y broses hon unwaith neu ddwy gyda arlliwiau o oren cynyddol dywyllach i ychwanegu amrywiaeth a dyfnder i hadau blodyn yr haul. Gallwch orffen y cam trwy ddefnyddio brwsh asio meddal mawr a rhoi cot wastad o dywyllachoren ar y dde yn y man cysgodol canolog.

Gweld hefyd: John Singer Sargent - Bywyd a Chelfyddyd y Peintiwr John Singer Sargent

Yn olaf, i gael cyfuniad llyfnach rhwng eich lliwiau, defnyddiwch frwsh asio glân a llyfnhewch eich holl liwiau gyda'i gilydd yn ysgafn.

Cam 16: Manylion am y Dail a'r Coesyn Gyda Lliw

Hyd at y pwynt hwn, rydym wedi bod yn canolbwyntio ein manylion lliw ar luniad blodau'r haul ei hun. Nawr, rydyn ni'n mynd i ganolbwyntio ein sylw ar goesyn a dail ein lluniau o flodau'r haul. Dechreuwch y broses hon gyda brwsh paent rheolaidd a phaent gwyrdd ysgafn. Rhowch haenau o wyrdd golau ar bob deilen mewn patrwm haniaethol, gan adael y gôt lliw sylfaen yn weladwy. Nesaf, defnyddiwch arlliw gwyrdd tywyllach a brwsh cymysgu meddal a rhowch gysgod ar y coesyn a'r canghennau bach sy'n arwain at bob deilen.

Yn olaf, cwblhewch y cam trwy gymysgu arlliw llachar o wyrdd ar ddeilen uchaf eich braslun blodyn yr haul a rhowch yr un lliw yn ysgafn ar ganol y fflorynnau.

Cam 17: Creu Gwead yn y Dail

Rydym nawr yn mynd i ddefnyddio brwsh manylu bach a pheth paent gwyn i greu gwythïen manylion ar bob un o'r dail. Defnyddiwch grymedd pob deilen i'ch helpu i ddod o hyd i'r cyfeiriad cywir ar gyfer pob llinell wead. Mae'r llinellau hyn yn edrych ychydig yn debyg i ergydion mellt, ond maent ychydig yn symlach.

Cam 18: Cysgodi Eich Dail Braslun Blodau'r Haul

Gyda brwsh cymysgu bach a chysgod gwyrdd tywyll opaent, cysgodwch yn ofalus ar hyd ymylon pob deilen ac ar y canghennau bach sy'n arwain at y coesyn. Yna gallwch chi orffen y cam hwn trwy ailadrodd y broses hon gyda brwsh cyfuno bach a chyffyrddiad o baent du, gan wella'r cysgodion yn ofalus.

Awgrym: pryd bynnag y byddwch yn lliwio â du, dechreuwch yn ysgafn bob amser a dyfnhewch y lliw yn ôl yr angen. Gallwch chi bob amser ychwanegu mwy o ddu, ond ni allwch ei gymryd i ffwrdd.

Cam 19: Ychwanegu Cyffyrddiadau Gorffen at Eich Dail

I gyd-fynd â'r cysgod, gallwn nawr amlygu'r dail gyda pheint o baent gwyrdd glaswellt . Defnyddiwch y cysgod hwn fel lliw cyfryngol, gan gyfuno lliwiau presennol pob deilen. I gael cysgod ysgafnach, gallwch ailadrodd y broses hon gyda pheint gwyn i ychwanegu smotiau o uchafbwyntiau.

Cam 20: Amlygu Eich Coesyn

I fywiogi'r rhannau o'ch coesyn a'ch canghennau sydd wedi'u hamlygu, defnyddiwch frwsh manylder a pheint o baent gwyrdd gwyn a llachar . Yna gallwch chi ddefnyddio'r un cyfuniad lliw hwn i fywiogi'r gwead gwallt ar y dail.

Cam 21: Gorffen Eich Llun Blodau'r Haul

I orffen ein lluniau o flodau'r haul, rydyn ni nawr yn mynd i dynnu'r lluniad amlinell o flodyn yr haul. Defnyddiwch frwsh mân iawn i olrhain amlinelliadau a llinellau gwead mewnol eich blodyn haul cyfan gyda lliw cyfatebol o bob ardal. Bydd hyn yn creu canlyniad di-dor terfynol adarlunio blodyn yr haul realistig.

Llongyfarchiadau ar orffen ein tiwtorial cam wrth gam ar sut i dynnu llun blodyn yr haul. Gobeithiwn eich bod wedi mwynhau’r broses arlunio blodau’r haul a’ch bod yn hapus gyda’ch braslun olaf o flodyn yr haul! Dewch yn ôl i ymweld â ni am fwy o sesiynau tiwtorial tynnu blodau.

Ein Tiwtorialau Lluniadu Blodau

 • Sylfaenol ar Luniadu Blodau
 • Lluniad Tiwlip
 • <31 Lluniad Hydrangea
 • Lluniad Blodau Lili
 • Lluniad Blodau Pabi
 • Lluniad Tegeirian
 • Lluniad Blodau Magnolia
 • Lluniad Blodau Hibiscus
 • Lluniad Lili Calla <32
 • Lluniad Blodau Lotus
 • Lluniad Blodau Peony
 • Lluniad Cennin Pedr
 • Lluniad Dant y Llew
 • Lluniad Blodau llygad y dydd
 • Lluniad Blossom Ceirios
 • Lluniad Rhosyn
 • Anghofiwch Fi-Nid Lluniad Blodau

Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

Sut Mae Amlinellu Lluniadau Blodau'r Haul yn Realistig?

Mae'r broses o greu amlinelliad o'ch llun blodyn yr haul yn syml iawn pan fyddwch chi'n dilyn y camau adeiladu ar gyfer ein tiwtorial. Rydym yn adeiladu pob elfen o'r braslun blodyn yr haul ar wahân i sicrhau bod gennym y siapiau a'r dimensiynau cywir.

Sut i Dynnu Blodyn Haul yn Realistig?

Fel gydag unrhyw luniad realistig, rydym yn dechrau drwy sicrhau bod gennym yr hawldimensiynau ar gyfer y camau adeiladu. Yna, rydyn ni'n creu ein hamlinelliad terfynol ac yn ychwanegu lliwio realistig mewn sawl haen. Yn olaf, rydyn ni'n tynnu'r amlinelliad i greu braslun blodyn yr haul di-dor.

John Williams

Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.