Sut i Dynnu Balŵn - Tiwtorial Lluniadu Balŵn Hwyl a Hawdd

John Williams 26-05-2023
John Williams

Efallai bod teitl y tiwtorial hwn ychydig yn gamarweiniol oherwydd nid yn unig rydyn ni'n creu un lluniad balŵn, ond rydyn ni'n tynnu llun criw cyfan o falŵns! Erbyn diwedd y tiwtorial hwn, bydd gennych dusw o falwnau lliwgar a dathliadol ar eich cynfas. O gael y siâp a'r gwead yn gywir i greu llif realistig, rydyn ni'n mynd â chi trwy bopeth sydd angen i chi ei wybod i greu lluniad balŵn hawdd.

Tiwtorial Lluniadu Balŵn Hawdd mewn 16 Cam!

Mae balwnau yn siriol ac yn ddathliadol, ac rydym yn creu tusw llachar a lliwgar yn y tiwtorial hwn! Mae siapiau sylfaenol eich lluniad balŵn yn weddol syml ac yn eithaf ailadroddus, ond y gamp yw cael y safbwyntiau'n gywir. Bydd rhai o'r balŵns yn eistedd o flaen eraill, felly byddwn yn adeiladu'r tusw mewn ychydig o gamau adeiladu cyn creu'r amlinelliad terfynol ac ychwanegu lliw.

Gweld hefyd: Tudalennau Lliwio Adar - 26 Adar Gorgeous i'w Lliwio

O ran y cyfrwng lluniadu rydych chi'n ei ddewis, mae'n dibynnu ar yr hyn rydych chi'n teimlo'n fwyaf cyfforddus ag ef. Os ydych chi'n artist graffig, gallwch chi ddefnyddio'ch tabled lluniadu, neu os yw'n well gennych gyfrwng mwy corfforol fel pensiliau lliwio neu farcwyr, yna gallwch chi addasu'r camau lliwio yn hawdd.

Cam 1: Tynnu Llun Eich Balŵn Cyntaf

Cyn i ni ddechrau, rhybudd teg y bydd y cam cyntaf hwn ychydig yn ailadroddus. Rydyn ni'n mynd i fod yn creu cyfanswm o 13 balŵn yn hyntiwtorial sydd i gyd yn gorgyffwrdd â'i gilydd. I ddechrau, gadewch inni dynnu'r balŵn canolog. Darganfyddwch ganol eich cynfas, a lluniwch hirgrwn fertigol ychydig yn ar ogwydd.

Bydd y siâp hwn yn cynrychioli’r balŵn cyntaf, ac yn y camau canlynol, byddwn yn ei amgylchynu â mwy o siapiau balŵn!

Cam 2: Ychwanegu'r Ddau Ddarlun Balŵn Nesaf

Yn y cam hwn, rydych chi'n mynd i ychwanegu'r ddau siâp balŵn nesaf sy'n gorgyffwrdd â'r cyntaf. Dechreuwch trwy ychwanegu ail siâp balŵn o'r un maint a siâp ar ochr chwith yr un cyntaf. Dylai'r ail luniad balŵn hwn wyro i'r cyfeiriad arall i'r un cyntaf, a dylai eistedd ychydig yn is. Yna gallwch chi ychwanegu'r drydedd falŵn sy'n gorgyffwrdd ochr chwith yr eiliad hon.

Dylai'r drydedd falŵn hon eistedd yn uwch na'r ddwy flaenorol a silt hyd yn oed yn fwy i'r chwith.

Cam 3: Dechrau Ail Res y Balwnau

Rydym nawr yn mynd i gychwyn yr ail res o falwnau. Dechreuwch trwy dynnu siâp balŵn ychydig yn llai ar ochr dde'r rhes gyntaf. Dylai'r siâp balŵn hwn gael ei ogwyddo'n sylweddol i'r dde. Nesaf, gallwch ychwanegu siâp balŵn ychydig yn fwy uwchben y ddwy falŵn ar y dde. Dylai'r balŵn cyntaf hwn o'r haen nesaf orgyffwrdd â thopiau'r ddwy falŵn dde a dylai ogwyddo tuag at y dde.

Gallwch weld ein bod yn creu bron i ffan o falŵns, gyda'rrhai allanol yn pwyso'n fwy arwyddocaol i'w hochrau priodol.

Cam 4: Llenwi Ail Haen Eich Lluniad Balŵn

Gallwch nawr ychwanegu dau siâp balŵn arall at haen uchaf eich lluniad hawdd lluniadu balwn. Ailadroddwch yr un broses, gan sicrhau mai'r hirgrwn canol yw'r un mwyaf unionsyth. Dylai'r siâp hirgrwn ar y chwith fod ychydig yn gogwyddo i'r chwith. Cofiwch y dylai pob un o'r hirgrwn hyn orgyffwrdd â'r rhai o'u cwmpas.

Gall hyn ymddangos yn od nawr, ond pan fyddwn yn creu’r amlinelliad terfynol, bydd hyn yn ein helpu i greu tusw llawn a thri dimensiwn.

Cam 5: Creu Trydedd Rhes o Falwnau

Gallwch nawr ychwanegu a trydedd res o ddwy falŵn uwchben yr un flaenorol. Dylai'r ddau siâp balŵn hyn eistedd rhwng y tri ar yr ail res a dylent orgyffwrdd yn eithaf sylweddol.

Cofiwch ychwanegu ychydig o ogwydd i bob cyfeiriad ar gyfer y ddau luniad balŵn hyn.

Cam 6: Cwblhau Rhes Uchaf Eich Lluniad Balŵn Hawdd

Ar gyfer y cam hwn, gallwch dynnu dau mwy o siapiau balŵn bob ochr i'r ddau uchaf. Yn nhraddodiad y siapiau balŵn blaenorol, dylai'r ddau hyn wyro tuag at bob ochr yn fwy na'r ddau ganol.

Gweld hefyd: "Marilyn Monroe" gan Andy Warhol - Dadansoddiad Print Marilyn Monroe

Rydych chi hefyd eisiau gwneud yn siŵr bod y ddwy falŵn ochr hyn yn gorgyffwrdd cryn dipyn â'r rhai gwaelod.

Cam 7: Gorffen Rhes Ganol y Balwnau

Yn y cam adeiladu olaf, rydych yn mynd i ychwanegu dau siâp balŵn arall ar y naill ochr i'r rhes ganol. Dylai'r ddau siâp balŵn hyn fod yn gogwyddo iawn i'w hochrau priodol.

Cofiwch y dylai’r ddau siâp hyn hefyd orgyffwrdd yn sylweddol â balŵns diwedd y rhesi uchaf a gwaelod.

Cam 8: Dechrau Dileu’r Gorgyffwrdd

Rydym nawr yn dechrau ar y broses o greu tri dimensiwn yn ein lluniad balŵns hawdd. Gadewch i ni ddechrau gyda'r llinell uchaf, gan ddileu gwaelodion yr hirgrwn uchaf lle maent yn gorgyffwrdd â'r rhes ganol.

Yn y camau nesaf, byddwn yn parhau â'r broses hon i lawr y rhesi.

Cam 9: Dileu'r Llinellau Gorgyffwrdd Canol

Parhewch â'r broses o ddileu'r llinellau gorgyffwrdd yn y llinell ganol. Dileu gwaelodion llinell ganol y balwnau yn y rhes isaf.

Rydych chi hefyd eisiau dileu'r gorgyffwrdd ochr rhwng y balwnau yn y rhes.

Cam 10: Gorffen Amlinelliadau’r Lluniad Balŵn

Gorffenwch amlinelliad terfynol eich lluniad balŵn hawdd trwy ddileu llinellau gorgyffwrdd y rhes isaf. Ar gyfer y cyffyrddiadau gorffen, gallwch chi ychwanegu'r tyllau aer ar waelod y pedwar balŵn isaf.

Dyma lle rydyn ni'n mynd i ychwanegu'r llinynnau ar gyfer y rhai gwaelod yn y camau nesaf.

Cam 11: Creu Llinynnau Eich Darlun Balŵn

Yny cam hwn, rydych chi'n mynd i dynnu'r llinyn ar gyfer pob un o'r balwnau sy'n arwain at bwynt canolog. Dechreuwch gyda'r rhai gwaelod, gan gymryd llinell syth o bob un o'r tyllau aer. Yna gallwch chi ychwanegu ychydig mwy o linellau sy'n ymestyn o ongl gyffredinol pob balŵn.

Cofiwch fod gennych chi gyfanswm o 13 balŵn, felly rydych chi eisiau gwneud yn siŵr bod llinell ar gyfer pob un.

Cam 12: Tynnu Llun y Cwlwm a'r Llinynnau Crog

Mae'r tannau sy'n ymestyn i lawr o'r balwnau yn syth ac yn dynn, ond ar ôl y cwlwm, maent ychydig yn rhyddach ac yn llifo. Dechreuwch trwy luniadu'r tannau rhydd hyn gyda chromlin fwy naturiol, ac yna tynnwch siâp cwlwm neu fwa rhwng y tannau tynn a'r rhai sy'n llifo.

Rydym wedi lluniadu'r cwlwm hwn mewn coch, ond gallwch ddewis unrhyw liw yr hoffech ei wneud.

Cam 13: Ychwanegu Lliw at Eich Llun Balŵn

Gan fod siâp eich lluniad balŵn hawdd wedi'i gwblhau nawr, mae'n bryd i ychwanegu rhai lliwiau llachar a llawen. Gallwch ddewis y lliwiau yr hoffech chi, ond rydym yn argymell pedwar neu bum arlliw gwahanol. Defnyddiwch frwsh bach a phaentiwch bob balŵn gyda chôt eithaf ysgafn o liw.

Rydych chi eisiau gwneud yn siŵr mai prin y gellir gweld y llinellau adeiladu a bod y gôt lliw yn wastad ac yn llyfn.

Cam 14: Creu Dyfnder yn Eich Lluniad Balŵn Hawdd

Ar hyn o brydllwyfan, mae ein lluniad balŵn yn edrych ychydig yn fflat. I ychwanegu rhywfaint o ddiffiniad a dimensiwn, rydyn ni nawr yn mynd i ychwanegu rhywfaint o gysgodion i'r balwnau. Cyn i chi ddechrau ychwanegu paent, penderfynwch ar ongl ffynhonnell golau. Rydym wedi penderfynu ar gyfer ein llun enghreifftiol bod y golau yn dod o ochr dde'r cynfas, sy'n golygu y bydd y cysgodion ar bob balŵn yn disgyn ar yr ymyl chwith. Defnyddiwch frwsh cymysgu bach a swm bach iawn o baent du i ychwanegu ychydig o gysgodion i bob balŵn.

Gallwch hefyd ychwanegu rhywfaint o gysgod o amgylch top y balwnau ar bob haen, i greu mwy o dri dimensiwn.

Cam 15: Ychwanegu Uchafbwyntiau

Dim ond hanner y fformiwla dimensiwn yw cysgodi. Uchafbwyntiau yw’r hanner arall, a dyna beth rydym yn mynd i’w wneud yn y cam hwn. Defnyddiwch frwsh cymysgu bach a pheth paent gwyn i ychwanegu ardal adlewyrchiad ar bob balŵn. Gallwch ychwanegu'r uchafbwynt naill ai mewn llinell sengl neu sawl rhan ar bob balŵn. O ran ble i osod yr uchafbwynt, rydych chi am ei ychwanegu ar ben pob balŵn ac yna ar yr ochr gymharol.

Dylai’r balwnau ar y dde gael uchafbwynt i lawr yr ochr dde a dylai’r uchafbwynt fod ar ochr chwith y balwnau hynny ar y chwith.

Cam 16: Gorffen Eich Lluniad Balŵn Hawdd

I orffen eich lluniad o falŵns, rydych yn mynd i ddileu amlinelliadau eich balŵns icreu canlyniad di-dor. Os ydych chi'n defnyddio tabled lluniadu, gallwch chi ddileu'r haen amlinellol. Os ydych chi'n gweithio gyda chyfrwng corfforol, holwch dros yr amlinelliadau gyda lliw cyfatebol pob balŵn.

Voila! Rydych chi newydd greu eich criw siriol a lliwgar eich hun o falwnau dathlu! Gobeithio eich bod wedi mwynhau'r tiwtorial lluniadu balŵn hawdd hwn. Gobeithiwn eich gweld yn fuan am fwy o sesiynau tiwtorial lluniadu hwyliog a hawdd!

Tiwtorial Fideo Arlunio Balŵn

Edrychwch ar ein stori gwe arlunio balŵn yma!

Yn aml

A yw'n Hawdd Creu Llun Balŵn?

Mae dysgu sut i dynnu llun balŵn yn hawdd iawn! Yn ein tiwtorial lluniadu balŵns hawdd, rydyn ni'n eich helpu chi i adeiladu ac yna lliwio lluniad o falŵns i greu llun terfynol di-dor a lliwgar.

Pa Lliwiau Ddylwn i Ddefnyddio ar gyfer Fy Narlun Balŵn Hawdd?

Chi sy'n dewis y lliwiau a ddewiswch ar gyfer eich tusw o falŵns. Rydym yn awgrymu eich bod yn defnyddio rhai lliwiau llachar a siriol, fodd bynnag, gan fod balwnau fel arfer yn gysylltiedig â llawenydd a dathlu.

John Williams

Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.