Sut i Dynnu Arth Wen - Tynnwch Arth Pegynol Ciwt a Cudd

John Williams 01-06-2023
John Williams

Mae'n bosibl mai eirth p lar, cewri mawreddog yr Arctig, yw symbol mwyaf eiconig y twndra. Gyda'u ffwr gwyn trwchus, eu gwneuthuriad pwerus, a'u crafangau miniog, y creaduriaid godidog hyn yw brenhinoedd diamheuol eu parth rhewllyd. Ond er efallai mai nhw yw’r ysglyfaethwyr eithaf ar y tir, maen nhw hefyd ymhlith y rhywogaethau mwyaf agored i niwed ar y blaned, dan fygythiad gan yr hinsawdd sy’n newid yn gyflym ac sy’n toddi eu cynefin iâ môr. Er gwaethaf eu henw da brawychus, mae eirth gwynion yn atgof ingol o freuder ein planed a’r angen dybryd i amddiffyn ei thrigolion mwyaf bregus. Felly, cydiwch yn eich beiros, pensiliau a brwsh, a gadewch i ni ddechrau ein tiwtorial cam wrth gam ar sut i dynnu arth wen!

Dysgwch Sut i Dynnu Arth Wen Gyda'n Canllaw Cam-wrth-Gam

Gall dysgu sut i dynnu llun arth wen fod yn brofiad hwyliog a gwerth chweil, yn enwedig os ydych yn ffan o'r creaduriaid godidog hyn. Cyn i chi ddechrau, mae'n bwysig arsylwi ar rai o nodweddion allweddol eirth gwynion, fel eu maint mawr, pen crwn, clustiau bach, a thrwyn du nodedig. Byddwch hefyd am roi sylw i'r ffordd y mae eu ffwr yn ymddangos, sy'n drwchus ac yn blewog, gan ddarparu cynhesrwydd yn hinsawdd galed yr Arctig. Wrth fraslunio eich arth wen, mae'n ddefnyddiol dechrau gyda siapiau sylfaenol fel cylchoedd ac hirgrwn, gan ychwanegu mwy o fanylion yn raddol wrth i chi fynd ymlaen. Peidiwch â phoeni am gaelpopeth yn berffaith ar y dechrau - mae ymarfer yn gwneud yn berffaith! Gydag amser ac amynedd, byddwch chi'n gallu dal harddwch a mawredd yr arth wen ar bapur.

Edrychwch ar y collage isod, gan ddarlunio pob cam y byddwch chi'n ei gymryd i gyflawni pert ciwt. a llun arth wen fwyth!

Cam 1: Tynnwch lun Pen Eich Arth Wen

Dechreuwch y tiwtorial lluniadu hwn, drwy dynnu cylch ar ochr dde uchaf eich ardal dynnu. Bydd hwn yn cynrychioli pen yr arth wen.

Cam 2: Tynnwch lun o'r Prif Gorff

O dan y pen a luniwyd yn flaenorol, tynnwch gylch mawr i gynrychioli y prif gorff.

Cam 3: Cysylltwch y Coesau i Braslun Arth Wen

Gan gorgyffwrdd â'r prif gorff, tynnwch ddau siâp cul i gynrychioli'r coesau blaen yr arth wen. Sicrhewch fod y goes chwith ychydig yn fwy na'r un dde.

Cam 4: Tynnwch lun y goes gefn

Yn y cam hwn, tynnwch lun hirgrwn llydan siâp yn gorgyffwrdd ochr chwith y corff. Bydd hyn yn cynrychioli coes gefn eich llun arth wen.

Cam 5: Gosod y Traed ar Eich Arth Wen Braslun

Ynglwm wrth ben isaf pob coes, lluniwch siâp cyffredinol traed eich arth wen .

Cam 6: Siapio'r Wyneb

Ynglwm wrth y pen a lunnir yng ngham un, tynnwch siâp côn i gynrychioli wyneb ymyl pegynol arth.

Cam 7: Tynnu lluny Nodweddion Wyneb

Tynnwch linell fertigol denau, grwm o fewn yr wyneb. Ar draws hwn tynnwch ail linell lorweddol, a rhwng y ddau bwynt tynnwch ddau gylch bach i gynrychioli'r llygaid. O fewn ymyl y côn, tynnwch hanner cylch i gynrychioli'r trwyn.

Gorffennwch y cam hwn trwy dynnu llinell lorweddol sengl ar waelod yr wyneb, i gynrychioli'r geg.

Cam 8: Amlinellwch y Necklines

Defnyddiwch y llinellau adeiladu a dynnwyd yn flaenorol i'ch cynorthwyo i amlinellu neckline uchaf ac isaf mwy realistig sy'n cysylltu â phrif gorff y braslun eich arth wen.

Cam 9: Parhau i Amlinellu Eich Llun Arth Wen

Parhewch i amlinellu arth wen sy'n edrych yn fwy realistig, gan ddefnyddio'r un blaenorol siapiau hirgrwn wedi'u llunio i'ch cynorthwyo.

Cam 10: Amlinellwch y Traed

Yn y cam hwn, amlinellwch draed gwastad mawr yr arth wen, gan gynnwys bysedd traed miniog.

Cam 11: Parhau i Amlinellu Eich Llun

Defnyddiwch y canllawiau a luniwyd yn flaenorol i'ch cynorthwyo i amlinellu wyneb realistig ar gyfer eich braslun arth wen. Gadewch fwlch byr rhwng y llinell ychwanegol a'r neckline uchaf presennol, dyma lle bydd y glust weladwy yn cael ei ychwanegu.

Cam 12: Tynnwch lun y Clustiau

Rhwng y bwlch, tynnwch y glust sy'n gwbl weladwy. Parhewch y tu ôl i'r wyneb, a thynnwch hanner cylch i gynrychioli'r glust sy'n rhannol weladwy. Unwaith y cam hwnwedi'i gwblhau, dileu unrhyw linellau neu ganllawiau adeiladu gweladwy.

Cam 13: Amlinellwch y Llygaid

Gan ddefnyddio'r cylchoedd a luniwyd yn flaenorol yng ngham saith, amlinellwch fwy realistig - llygaid yn edrych. Tynnwch fwa crwm o fewn y cylch i gynrychioli'r iris.

Cam 14: Tynnwch lun Trwyn Realistig

Yn y cam hwn, amlinellwch drwyn mwy realistig i eich llun arth wen, a lluniwch y tyllau ffroenau o fewn yr amlinelliad hwn.

Cam 15: Amlinellwch Geg Eich Arth Wen fras

Dechrau'r cam hwn gan yn amlinellu ymyl uchaf y geg sy'n cysylltu â llinellau ymyl gwaelod y ffroenau.

Cam 16: Ychwanegu Tir Amgylchynol

Ar bob pen i’r arth wen, tynnwch yr ymylon ychydig ar oleddf i gynrychioli’r tir naturiol lle mae’r arth wen bywydau.

Cam 17: Rhowch y Côt Lliw Cyntaf

Gyda phaent brwsh main, miniog a lliw golau paent olewydd, lliwiwch yr arth wen yn gyfartal .

Cam 18: Parhewch i Lliwio Eich Llun Arth Wen

Defnyddiwch yr un brwsh ag o'r blaen a newidiwch i baent brown, a lliwiwch bob crafanc yn gyfartal. Parhewch i ddefnyddio paent du i lenwi'r glust, y llygaid, y ffroenau a llinellau'r geg. Newidiwch i baent llwyd i lenwi'r trwyn, a pharhewch drwy ddefnyddio paent brown ar gyfer ardal fewnol y geg.

Gorffenwch y cam hwn gan ddefnyddio brwsh tenau a phaent gwyn, a phaentiwch bob llygad.

Cam19: Cysgodi Eich Darlun

Yn y cam hwn, sef cysgodi ymylon eich arth wen yn feddal gan ddefnyddio brwsh meddal a phaent brown. Parhewch i ddefnyddio brwsh cymysgu i wasgaru a gwella'r cyfuchliniau a'r strwythur. Ailadroddwch eto gan ddefnyddio paent llwyd tywyll, ac ychwanegu cysgod cynnil rhwng yr ymylon a'r paent brown.

Cam 20: Ychwanegu Gwead y Gôt Ffwr

Dechrau defnyddio brwsh mân, miniog a phaent du, ac ychwanegu trawiadau brwsh mân o fewn y prif gorff ac ar ei hyd. ymylon amlinellol eich llun arth wen. Ailadroddwch gan ddefnyddio cyfuniad o baent gwyn a brown. Gwnewch yn siŵr bod y gôt lliw cyntaf yn dal yn weladwy.

Cam 21: Amlygwch y Gwead

Parhewch i ychwanegu cot flewog at eich arth wen gan ddefnyddio a brwsh tenau a chyfuniad o baent olewydd melyn a thywyll. Parhewch i ychwanegu llinellau ffwr du ar hyd yr ardal trwyn ac o amgylch y llygaid a'r clustiau. Nesaf, defnyddiwch frwsh bach meddal a phaent du i ychwanegu cysgod meddal rhwng y crafangau.

Cwblhewch y cam gan ddefnyddio paent gwyn i ysgafnhau a phylu'r gôt ffwr. Newidiwch i frwsh blendio i feddalu a thaenu'r uchafbwyntiau trwy gorff ac wyneb yr arth wen.

Cam 22: Ychwanegu Amlinelliad Blewog

Cyn i chi ychwanegu amlinelliad blewog at eich llun arth wen, rhowch gysgod meddal ar ymylon pob crafanc gan ddefnyddio brwsh meddal a phaent du. Ailadroddwch gan ddefnyddio paent gwyn i ychwanegu mânuchafbwynt cynnil i bob crafanc. Parhewch trwy ymestyn y gôt ffwr y tu hwnt i'r amlinelliad fel bod gennych olwg fwy naturiol i'r arth wen. I wneud hyn, defnyddiwch frwsh mân, miniog a'r lliwiau cyfatebol i beintio llinellau gwead blewog main.

Cwblhewch y cam hwn trwy fanylu ar nodweddion yr wyneb. Dewiswch frwsh tenau a phaent brown, ac ychwanegwch liwiau cynnil o fewn ardal y glust, y llygaid a'r trwyn. Parhewch i ddefnyddio paent gwyn i ychwanegu sglein i'r llygaid ac uchafbwyntiau cynnil i ardal y trwyn.

Cam 23: Ychwanegu Cysgod Daear

Dechreuwch trwy ddefnyddio brwsh bach, meddal a phaent turquoise i ychwanegu lliw ysgafn at y tir rhewllyd. Parhewch i ddefnyddio paent du i olrhain amlinelliad y dirwedd yn ysgafn, a rhowch gysgod meddal o dan draed a phrif gorff eich arth wen. Gorffennwch gyda brwsh cymysgu i wasgaru a meddalu'r cysgodi.

Gweld hefyd: Pensaernïaeth Eifftaidd - Yr Henebion ac Adeiladau Eifftaidd Mwyaf

Cam 24: Gorffen Eich Braslun Arth Wen

Ar gyfer eich cam olaf cyn cwblhau eich llun , dewiswch brwsh dirwy, miniog a'r lliwiau cyfatebol, ac olrhain unrhyw amlinelliad gweladwy llym i gyflawni golwg ddi-dor terfynol!

> Llongyfarchiadau ar eich llun arth wen ciwt a meddal! Er bod eirth gwynion yn adnabyddus am eu henw da ffyrnig, mae hefyd yn bwysig cofio y gallant fod yn hynod annwyl hefyd. Mae'n debyg bod eich llun wedi dal natur feddal a blewog y creaduriaid hyn, gyda'u clustiau crwn allygaid bach yn rhoi golwg chwareus ac annwyl iddynt. Fodd bynnag, mae’n bwysig nodi bod eirth gwynion yn dal i fod yn anifeiliaid gwyllt a dylid eu trin â gofal a pharch. Mae eich llun yn gynrychiolaeth hyfryd o ochr fwy swynol y creaduriaid pwerus hyn, ac yn ein hatgoffa'n wych bod mwy iddyn nhw na dim ond eu cryfder a'u ffyrnigrwydd. Parhewch i ymarfer ac archwilio gwahanol arddulliau - mae'r posibiliadau'n ddiddiwedd!

Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

Sut i Ychwanegu Cefndir i'm Narlun Arth Pegynol?

Gall ychwanegu cefndir neu leoliad at eich llun arth wen ddod ag ef yn fyw a chreu ymdeimlad o le i'r anifail. Un opsiwn yw tynnu llun yr arth wen yn ei chynefin Arctig naturiol, gyda rhew, eira, ac efallai anifeiliaid eraill fel morloi neu forfilod yn y cefndir. Opsiwn arall yw creu cefndir mwy artistig neu haniaethol, efallai gyda lliwiau llachar neu batrymau sy'n cyferbynnu â ffwr gwyn yr arth wen. Ystyriwch ddefnyddio offer a thechnegau lluniadu gwahanol, fel dyfrlliwiau neu bensiliau lliw, i greu lleoliad mwy deinamig sy’n apelio’n weledol. Yn y pen draw, bydd y dewis o gefndir neu leoliad yn dibynnu ar eich dewisiadau personol a'r arddull rydych chi'n mynd amdani gyda'ch llun arth wen.

Gweld hefyd: "Café Terrace yn y Nos" Van Gogh - "Coffi, gyda'r Nos"

Sut i Dal Gwead Ffwr yr Arth Wen yn Fy Narluniad?

Cael gwead ffwr yr arth wenyn allweddol i greu darlun realistig a thrawiadol. Un ffordd o gyflawni hyn yw dechrau gydag amlinelliad sylfaenol o'r arth wen ac yna ychwanegu haenau o gysgod a manylion i greu dyfnder a dimensiwn. Rhowch sylw manwl i gyfeiriad y ffwr, gan fod gan eirth gwynion ffwr trwchus sy'n gorchuddio eu corff cyfan, felly mae'n bwysig dal y ffordd y mae'n dodwy a hyd amrywiol y blew. Gallwch ddefnyddio gwahanol dechnegau lliwio, megis croeslinellu neu stippling, i greu synnwyr o'r gwahanol weadau a haenau yn y ffwr. Peidiwch â bod ofn arbrofi gyda gwahanol offer a thechnegau i greu llun arth wen realistig a thrawiadol.

John Williams

Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.