Sut i Deneuo Paent Acrylig - Cyfrwng ar gyfer Golchi ac Arllwysiadau

John Williams 02-06-2023
John Williams

Peintio ag acrylig yw un o'r ffyrdd mwyaf cyffredin y mae pobl ledled y byd yn mynd ati i beintio, ond a allwch chi deneuo paent acrylig i gyflawni effeithiau gwahanol? Gallwch, gallwch chi! Gellir teneuo paent acrylig mewn llawer o wahanol ffyrdd ac mae'n ffordd hawdd o ddarparu rhywfaint o amrywiad mewn gorffeniad a chysondeb os ydych am arbrofi gyda'r cyfrwng hwn. Gallwch chi greu paentiadau acrylig yn hawdd gydag effeithiau dyfrlliw, neu roi cynnig ar arllwys paent i greu paentiadau haniaethol ar ôl i chi deneuo rhai o'ch hoff acryligau. Os ydych chi'n gofyn i chi'ch hun "beth mae paent yn deneuach yn ei wneud?" yna byddwch yn hapus i wybod bod yr erthygl hon yn ymwneud â sut i wneud paent acrylig yn deneuach a beth sydd angen i chi ei wneud.

Beth Yw Paent Acrylig?

Wrth sôn am deneuo paent acrylig mae angen i chi ddeall beth yw paent acrylig ac o beth mae wedi'i wneud. Mae paent acrylig wedi'i wneud o pigment, emwlsiwn polymer, a rhywfaint o ddŵr. Mae'r cynhwysion paent acrylig yn ogystal â rhai o'r cynhwysion ychwanegol achlysurol yn rhoi llawer o nodweddion cadarnhaol i acryligau. Mae rhai o'r nodweddion hyn yn cynnwys amser sychu'n gyflym, cymhwysiad hawdd, ychydig o arogl, a diffyg fflamadwyedd. Mae'n bosibl bod paent acrylig yn fwyaf adnabyddus am fod yn hydawdd mewn dŵr.

Y pigment yw'r cynhwysyn mewn paent acrylig sy'n darparu'r lliw. Gall pigmentau fod yn organig50 y cant o ddŵr heb lawer o broblemau ond bydd hyn yn gwanhau'r lliw cryn dipyn a bydd yn chwalu rhinweddau gludiog y paent yn llwyr. Bydd angen i chi ddefnyddio arwyneb amsugnol os dewiswch ddefnyddio cymaint â hyn o ddŵr i deneuo'ch acrylig. Os ydych am i'r paent gadw ei liw a'i rinweddau gludiog mae'n rhaid i chi greu cymysgedd gyda 30 y cant o ddŵr neu lai.

Os dewiswch ddefnyddio dŵr dylech fod yn siŵr eich bod yn defnyddio dŵr distyll er mwyn osgoi cemegau , baw, a gronynnau eraill a all effeithio'n negyddol ar eich paent a'i newid. Defnyddiwch ychydig bach o baent.

Sut i Deneuo Paent Acrylig Gyda Gwirodydd, Teneuwyr Paent, Aseton, neu Alcohol

Mae'n well gan rai artistiaid ddefnyddio un o lawer o deneuwyr cemegol gwahanol i deneuo eu paent. Nid ydym yn argymell y dull hwn ar gyfer teneuo paent acrylig. Mae hyn oherwydd bod llawer o deneuwyr cemegol fel aseton, teneuwyr paent, neu alcohol yn gallu niweidio lliw'r paent a thorri'r rhwymwr i lawr.

Gall hyn achosi problemau adlyniad ac yn negyddol effeithio ar ganlyniad eich paentiad ar ôl i chi ddechrau. Ni argymhellir defnyddio teneuwyr cemegol i denau paent acrylig ar gyfer dechreuwyr. Y ffordd orau a hawsaf i deneuo paent acrylig yw defnyddio cyfryngau acrylig, nid gwirodydd neu deneuwyr cemegol.

Gweld hefyd: Paentiadau Coch Enwog - Cyflwyniad i Baentiadau Coch

Waeth pam y byddech am deneuo paent acrylig, bydd y dulliau a'r cynhyrchion a amlygir yn yr erthygl hon yn eich helpu i wneud hynnyeffeithiol. Unwaith y byddwch yn dechrau teneuo paent acrylig ac arbrofi gyda gwahanol dechnegau fe welwch fod acrylig hyd yn oed yn fwy amlbwrpas nag yr oeddech wedi meddwl yn flaenorol. Bydd dysgu sut i newid a thrin eich cyfryngau peintio i gyflawni effeithiau gwahanol o fudd mawr i chi ar eich taith artistig ac yn eich helpu i wella'ch sgiliau'n esbonyddol mewn dim o amser!

Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

Allwch Chi Teneuo Paent Acrylig Gydag Alcohol?

Gallwch deneuo acryligau ag alcohol rhwbio (isopropyl), er na ddylech ddefnyddio mwy nag 20% ​​o alcohol mewn cymysgedd wrth deneuo. Gall defnyddio gormod o alcohol gyflymu amser sychu paent acrylig hyd yn oed yn fwy a bydd yn aml yn arwain at sychu anwastad.

Allwch Chi Deneuo Paent Acrylig Gyda Gwirodydd Mwynol?

Ni ddylech geisio teneuo paent acrylig gyda gwirodydd mwynol. Mae gwirodydd yn seiliedig ar betroliwm ac yn torri'r rhwymwr acrylig i lawr. Bydd hyn yn achosi problemau adlyniad ar ôl i chi ddechrau ceisio paentio. Nid ydym yn argymell defnyddio gwirodydd mwynol i wanhau paent acrylig.

Beth Mae Paent yn Deneuach yn ei Wneud?

Mae paent teneuach ar gyfer paent acrylig yn doddydd y gellir ei ddefnyddio i dorri i lawr a thynnu paent acrylig sych oddi ar arwyneb. Ni ddylech ddefnyddio toddyddion fel teneuwr paent ar gyfer paent acrylig i geisio gwanhau'ch paent acrylig gan y bydd yn torri'r rhwymwr i lawr. Yn lle hynny, dylech ddefnyddio un o'r dulliau a amlygwyduchod, megis defnyddio cyfrwng teneuo, arllwys, neu rwymwr.

Allwch Chi Deneuo Paent Acrylig Gydag Aseton?

Gallwch ddefnyddio aseton i deneuo paent acrylig ond byddwch mewn perygl o dorri'r rhwymwr i lawr a chael problemau adlyniad. Defnyddiwch gymhareb 4:1 o baent i aseton i osgoi torri'r rhwymwr i lawr yn ormodol.

A allaf Ddefnyddio Paent Teneuo mewn Chwistrellwr neu Frws Awyr?

Dylech bob amser ddefnyddio paent wedi'i deneuo mewn chwistrellwr neu frwsh aer ond rhaid i chi sicrhau eich bod wedi teneuo'r paent mewn ffordd sy'n addas i'w ddefnyddio gyda'r dulliau taenu hyn. Darllenwch y canllaw ar gyfer eich chwistrellwr neu frwsh aer i weld sut y dylech deneuo'ch paent yn briodol cyn dechrau arni.

Sut Alla i Wneud Paent Acrylig yn Deneuach?

Os ydych yn pendroni sut i wneud paent acrylig yn deneuach dylech ystyried prynu rhyw fath o gyfrwng addas. Rydym yn awgrymu rhoi cynnig ar gyfrwng teneuo, arllwys, neu rwymwr wrth deneuo paent acrylig.

Allwch Chi Ychwanegu Dŵr at Baent Acrylig?

Gallwch ychwanegu dŵr at baent acrylig tenau ond rhaid i chi fod yn siŵr i ddefnyddio dim mwy na 50% o ddŵr mewn cymysgedd. Bydd defnyddio mwy o ddŵr na hyn yn dadelfennu'r rhwymwr ac yn achosi problemau adlyniad.

neu synthetig ac maent wedi'u gwneud o ronynnau lliw bach sy'n cael eu hongian yn yr emwlsiwn polymer heb hydoddi. Gwneir emwlsiwn polymer pan fydd y cerbyd, sydd yn achos acrylig yn ddŵr, yn cyfuno â'r rhwymwr. Unwaith y bydd y dŵr yn anweddu o'r paent acrylig y cyfan sy'n weddill yw'r ffilm sych o bolymer lliw yr ydym i gyd yn ei adnabod fel paent acrylig sych. ei fod yn sychu mor gyflym. Mewn amodau delfrydol, gall cymhwysiad tenau o acrylig fod yn gwbl sych mewn tua deng munud. Gall paent acrylig sy'n cael ei roi'n fwy trwchus gymryd mwy o amser i'w sychu ond dylai barhau i sychu'n llwyr o fewn awr. Daw hyblygrwydd ac elastigedd paent acrylig o rai ychwanegion y gall eu cynnwys yn dibynnu ar y brand. Mae'r nodweddion hyn yn caniatáu i'r paent ehangu a chrebachu'n rhwydd sy'n helpu i atal yr acrylig rhag cracio neu fflawio. Bydd hyd yn oed paent acrylig wedi'i sychu'n llwyr yn parhau i fod yn gwbl hyblyg ac elastig.

Mae rhwymwyr yn helpu gydag adlyniad i helpu'r paent i sychu'n gyflym ac yn gyfartal, ac yn darparu ymddangosiad sgleiniog nodweddiadol paent acrylig. Gelwir y rhwymwr hefyd yn bolymer acrylig. Ei brif swyddogaethau yw dal y pigment a ffurfio ffilm amddiffynnol hyblyg unwaith y bydd y paent wedi sychu

Pam Fyddech Chi Eisiau Teneuo Paent Acrylig?

Teneuo paent acrylig yw'r broses o ychwanegu dŵr neuunrhyw gyfrwng arall i baent acrylig. Bydd y broses hon yn gwanhau'r paent yn araf ac yn rhoi cysondeb ysgafnach a mwy gludiog iddo. Gallwch deneuo paent acrylig pan fydd y cysondeb yn rhy drwchus ar gyfer eich dewisiadau neu ddibenion. Mae teneuo paent acrylig yn helpu i sicrhau cysondeb gwahanol, newid lliw yn gynnil, neu i greu effeithiau gwahanol. Er enghraifft, gall paent acrylig wedi'i deneuo hyd yn oed edrych fel dyfrlliw. Gallwch hefyd deneuo paent acrylig i roi cynnig ar greu celf haniaethol trwy arllwys paent ar gynfas.

Beth Yw Cyfrwng Acrylig?

Mae cyfrwng acrylig yn sylwedd sy'n cael ei ychwanegu at baent acrylig i'w briodweddau. Mae yna sawl cyfrwng sydd â llawer o wahanol ddefnyddiau. Gellir cymysgu cyfryngau acrylig â phaent acrylig i ymestyn amser sychu, newid cysondeb, neu newid gwead. Gall cyfryngau hefyd gynyddu ymwrthedd UV paent acrylig a newid eu gorffeniad. O ran defnyddio cyfryngau acrylig i denau paent acrylig, mae yna dri chyfrwng sy'n addas ar gyfer y swydd.

Mae cyfrwng arllwys, rhwymwr acrylig, a chyfrwng teneuo i gyd yn addas i'w defnyddio wrth deneuo paent acrylig. Rydyn ni'n mynd i fwy o fanylion am bob un o'r opsiynau teneuo hyn ymhellach i lawr yn yr erthygl hon ac yn tynnu sylw at ein hawgrymiadau cynnyrch ar gyfer pob opsiwn.

Sut i Wneud Paent Acrylig yn Deneuach

Nawr bod gennym ni trafod beth yw paent acrylig a chyfryngau acrylig,gallwn ddechrau siarad am y gwahanol ffyrdd y gallwn deneuo paent acrylig i'w ddefnyddio. Mae yna lawer o wahanol ffyrdd o geisio teneuo paent acrylig yn effeithiol, gyda rhai ffyrdd yn anoddach nag eraill. Mae'r dulliau rydyn ni'n eu hamlygu wedi'u profi ac wedi'u dadansoddi'n gyfan gwbl i wneud eich profiad yn gyfleus iawn!

Bydd yr adran hon yn cynnwys canllawiau ac argymhellion cynnyrch fel nad oes gennych chi i boeni am unrhyw beth heblaw teneuo eich paent ar gyfer eich prosiect. Bydd y ffordd y byddwch chi'n penderfynu teneuo'ch paent acrylig yn y pen draw yn dibynnu ar eich dewisiadau ac efallai'r pris, ond mae pob dull a restrir yma yn sicr o ddarparu canlyniadau rhagorol waeth beth fo natur eich prosiect.

I gychwyn arni, daliwch ati i ddarllen a darganfyddwch pa mor hawdd yw dechrau teneuo eich acryligau sy'n rhy drwchus neu sut i baratoi eich acrylig ar gyfer y prosiectau celf arllwys a chwyrlïo arbennig hynny.

Sut i Deneuo Paent Acrylig Gyda Chanolig Arllwys

Mae cyfryngau arllwys yn fath o ychwanegyn paent acrylig sydd wedi'i gynllunio i helpu pobl i deneuo paent ar gyfer tywallt acrylig . P'un a ydych am deneuo'r paent i lawr ddigon fel ei fod yn dod yn hawdd ei arllwys ai peidio, gallwch ddefnyddio cyfrwng arllwys i'w wneud. Bydd faint y caiff eich paent ei deneuo yn dibynnu ar faint o gyfrwng teneuo y byddwch yn ei ychwanegu at y paent. Dechreuwch trwy ychwanegu bachswm o gyfrwng teneuo i'ch paent a chymysgu nes i chi gyrraedd y cysondeb paent dymunol.

Cofiwch, tra bod arllwys cyfrwng yn cadw'r lliwiau yn eich paent ac yn gwella'r llif yn hawdd , fe welwch y bydd y paent yn cymryd mwy o amser i sychu nag arfer. Mae amser sychu yn gweithredu fel cyfaddawd ar gyfer cyfradd llif well o'ch acryligau wrth ddefnyddio cyfrwng arllwys acrylig i baent acrylig tenau.

Y Canolig Arllwys Gorau ar gyfer Teneuo Paent Acrylig: LIQUITEX Effeithiau Arllwys Proffesiynol Canolig

Mae'r cyfrwng arllwys hylif hwn gan Liquitex yn ymgorffori polymer acrylig i sicrhau nad yw'r rhwymwr yn eich paent yn cael ei dorri i lawr yn ystod y broses deneuo. Mae Liquitex Professional Pouring Effects Medium yn creu pyllau gwastad, cymwysiadau llifol o liw, a chynfasau llyfn, wedi'u tywallt. Pan gaiff ei gymysgu â phaent acrylig, mae'r cyfrwng arllwys hwn yn hyrwyddo sychu gwastad, di-dor wrth gryfhau corff y paent a darparu gorffeniad sgleiniog. Nid yw'r cyfrwng arllwys Liquitex hwn yn ychwanegu tryloywder i'r paent acrylig wrth ei gymysgu ac nid yw'n newid y lliwiau mewn unrhyw ffordd. Nid yw ychwaith yn cracio wrth sychu nac yn achosi swigod wrth arllwys a chymysgu.

LIQUITEX Effeithiau Arllwys Proffesiynol Canolig
 • Cyfrwng hylif gyda pholymer acrylig a solidau resin uchel
 • Yn creu hyd yn oed pyllau, cynfasau wedi'u tywallt, a chymwysiadau sy'n llifo
 • Cymysgwch ag Acrylig Corff Meddal ihyrwyddo sychu gyda ffilm wastad
Gweld ar Amazon PROS

 • Nid yw'n gwanhau rhwymwr acrylig
 • Cynorthwyo gyda hyd yn oed sychu
 • Cryfhau corff paent
 • <19 Nid yw'n cracio nac yn ffurfio swigod
 • Gwneuthurwr ag enw da
CONS

 • Arogl cryf
 • Ychydig yn ddrud

Sut i Deneuo Paent Acrylig Gyda Rhwymwr Acrylig Canolig

Mae rhwymwr acrylig yn ddewis cynnyrch gwych arall i'w ddefnyddio wrth deneuo paent acrylig. Nid yw rhwymwr acrylig yn newid nodweddion eich paent mewn unrhyw ffordd arall heblaw ei wneud yn fwy hylif ac yn fwy parod i gadw at arwynebau. Yn wir, byddwch yn cofio o adrannau cynharach yr erthygl hon fod rhwymwr acrylig yn gynhwysyn hanfodol o baent acrylig.

Nid yw'r rhwymwr yn torri paent acrylig i lawr mewn unrhyw ffordd , a bydd hyd yn oed yn ychwanegu gorffeniad hardd, sgleiniog, sgleiniog i'r paent unwaith y bydd yn sychu. Mae'n well bod yn ofalus a pheidio â defnyddio rhwymwr acrylig dros 50% wrth deneuo paent acrylig, oherwydd gall defnyddio mwy na chymhareb 1:1 o rwymwr i acrylig achosi i chi golli rhywfaint o ddwysedd lliw.

Rhwymwr Canolig Gorau ar gyfer Teneuo Paent Acrylig: Rhwymwr Acrylig Tryloyw STIWDIO PEBEO

Mae'r rhwymwr acrylig tryloyw hwn o Pebeo Studio yn an-felyn, yn dryloyw, ac mae ganddo sgleiniog llyfngorffen. Bydd rhwymwr stiwdio Pebeo yn gwanhau'r lliw ychydig ar ôl ei gymysgu ond yn ychwanegu goleuedd a llyfnder i'r lliwiau. Gellir ei gymysgu â dŵr i greu farnais ail-gyffwrdd a selio neu gellir ei ddefnyddio hyd yn oed yn lle mod podge . Nid yw'r rhwymwr yn achosi unrhyw broblemau adlyniad wrth ei gymysgu â phaent acrylig, ond yn hytrach mae'n cryfhau ac yn cynyddu gwydnwch paent ar ôl ei gymysgu.

Rhwymwr Acryligau STIWDIO PEBEO
 • Rhwymwr nad yw'n felyn gyda rhwymwr sgleiniog a thryloyw ffilm
 • Yn rhoi dyfnder a disgleirdeb i gyfryngau paent acrylig
 • Mae'r rhwymwr hylif yn berffaith fel farnais neu wanedydd lliw
Gweld ar Amazon PROS <3

Gweld hefyd: Ffurfioldeb Celf - Deall Theori Ffurfiol mewn Celf
 • Yn cryfhau paent ac yn ychwanegu gwydnwch
 • Mae ganddo orffeniad llyfn, sgleiniog<2
 • Ychwanegu goleuedd a llyfnder at liwiau
 • Gellir ei gymysgu â dŵr i ffurfio atgyffwrdd neu farnais selio
 • Ddim yn achosi problemau adlyniad
CONS

<15

 • Arogl cryf
 • Yn gwanhau lliw
 • Sut i Deneuo Paent Acrylig Gyda Chyfrwng Teneuo

  Mae'n well gan rai artistiaid ddefnyddio cyfrwng teneuo i wanhau eu paent acrylig. Mae defnyddio cyfrwng teneuo yn un o'r ffyrdd gorau o deneuo paent acrylig oherwydd nid oes angen i chi boeni am unrhyw gymarebau. Ni fydd eich paent yn pilio oddi ar arwynebau nac yn newid ei liw, beth bynnag fofaint o gyfrwng teneuo rydych chi'n ei ychwanegu at eich paent acrylig. Gall cyfrwng teneuo hefyd wella rhinweddau rhwymo paent a gall weithredu fel paent preimio ar gyfer unrhyw haenau paent acrylig olynol. o'r paent acrylig. Mae hyn yn golygu bod cyfrwng teneuo yn ffordd effeithiol o gadw'ch gweithiau celf dros amser oherwydd ei fod yn helpu i ffurfio haen sefydlog o baent. Gwnewch yn siŵr eich bod bob amser yn darllen cyfarwyddiadau'r cynnyrch yn ofalus a'u dilyn yn iawn i sicrhau'r canlyniadau gorau. Peidiwch â phrynu cynhyrchion rhad a allai niweidio cyfanrwydd eich paent wedi'i deneuo, ond yn hytrach talwch ychydig yn ychwanegol i brynu cynnyrch o ansawdd uchel gyda gwarant boddhad.

  Y Cyfrwng Teneuo Gorau ar gyfer Teneuo Paent Acrylig: Teneuach Paent Brws Aer VALLEJO

  Mae'r cyfrwng teneuo hwn o Vallejo yn gwanhau paent yn rhwydd heb wanhau'r lliwiau nac achosi problemau gwydnwch neu gysondeb. Gellir ei ddefnyddio i deneuo paent ar gyfer paentio ac arllwys ond mae hefyd yn addas i'w ddefnyddio mewn brwsh aer neu frwsh chwistrellu. Mae arogl isel y cynnyrch hwn yn ei gwneud hi'n wych gweithio gydag ef, ac yn addas i'w ddefnyddio mewn mannau cyfyng. Gall y cyfrwng teneuo hwn gyflymu amser sychu eich paent ar ôl ei gymysgu, a all ddod yn broblem wastraffus os bydd yn dechrau sychu'ch paent cyn y gellir ei ddefnyddio.

  VALLEJO Brws Awyr Paent yn Deneuach
  • Perffaith ar gyfer cyfryngau paent acrylig enghreifftiol aer a hylif
  • Yn gwanhau paent heb effeithio ar adlyniad lliw na chysondeb
  • Gellir ei ddefnyddio i wanhau paent ar gyfer brwsio aer a phaentio
  Gweld ar Amazon PROS

  • Yn gwanhau paent heb effeithio ar adlyniad a gwydnwch
  • Nid yw'n effeithio ar liwiau
  • Arogl isel
  • Fforddiadwy
  • Gellir ei ddefnyddio hefyd i baratoi paent ar gyfer chwistrellu neu frwsio aer
  CONS

   Yn cyflymu amser sychu'r paent yn fawr
  • Dim gorffeniad penodol

  Sut i Deneuo Paent Acrylig Gyda Dŵr

  Allwch chi ychwanegu dŵr at baent acrylig? Gallwch hepgor prynu unrhyw gyfryngau arbenigol yn gyfan gwbl trwy deneuo paent acrylig gan ddefnyddio dŵr. Dŵr yw un o'r ffyrdd mwyaf cyffredin o deneuo paent acrylig. Defnyddio dŵr i deneuo paent acrylig hefyd yw'r ffordd rataf sydd ar gael i artistiaid, ond nid dyma'r ffordd fwyaf effeithiol o fynd ati i deneuo acryligau.

  Mae dŵr yn effeithio'n uniongyrchol ar gyfansoddiad paent acrylig, trwy hydoddi'r rhwymwr wrth iddo wanhau y paent acrylig. Daw'r broblem i mewn pan fydd gormod o ddŵr yn cael ei ychwanegu at y paent acrylig a'r rhwymwr yn dadelfennu'n llwyr, gan arwain at broblemau adlyniad.

  Wrth ychwanegu dŵr at baent acrylig i greu golchi, gallwch greu cymysgedd sydd o gwmpas hyd at

  John Williams

  Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.