Sut i Ddod o Hyd i'ch Arddull Celf - Archwilio Rhai Arddulliau Celf Cyffrous i roi cynnig arnynt

John Williams 30-09-2023
John Williams

Mae llawer o arddulliau celf yma, a gall fod yn anodd dod o hyd i arddull sy'n gweddu i'ch doniau creadigol. Nid yw dod o hyd i'ch steil celf yn rhywbeth sy'n digwydd dros nos, mae'n rhywbeth a all gymryd amser i'w ddatblygu. Efallai mai gwahanol arddulliau lluniadu rydych chi wedi'u codi gan deulu neu ffrindiau, neu efallai ei fod yn rhywbeth rydych chi wedi'i weld sydd wedi'ch ysbrydoli. Wrth ddarganfod sut i ddod o hyd i'ch steil celf, bydd yn rhaid i chi edrych ar y darlun cyfan o dechnegau, cyfansoddiadau, cyfryngau, lliwiau, pwnc, a mwy. Hyd yn oed os ydych chi'n meddwl bod gennych chi ateb i'r cwestiwn “beth yw fy steil celf?”, mae bob amser yn newid ac yn esblygu am byth i rywbeth newydd.

Beth Yw Fy Arddull Celf?

Mae yna doreth o arddulliau celf i roi cynnig arnyn nhw, rhai yn hen ffasiwn ac eraill gyda dull mwy modern. Mae pob un o’r arddulliau celf hyn yn adrodd stori a mynegiant unigryw o’r hyn y mae artist yn ei deimlo. Yn gyffredinol, gellid gwneud hyn trwy beintio, lluniadu, cerfluniau, a ffurfiau eraill ar gelfyddyd fel ffasiwn, cerddoriaeth a llenyddiaeth. O fewn y categori peintio a lluniadu, mae llawer o arddulliau celf megis:

 • Argraffiadaeth
 • Celfyddyd gain
 • Haniaethol
 • Modern
 • Swrrealaeth
 • Celfyddyd Bop
 • Cyfoes
 • Graffiti
 • Celf ffantasi
 • Ciwbiaeth
 • Anime neu manga

Mae llawer o baentiadau celf enwog yn hawdd eu hadnabodWedi dewis arddull celf benodol yr ydych yn ei fwynhau, gallwch ganolbwyntio ar yr holl dechnegau a phosibiliadau i'w creu gyda'r cyfrwng hwn. Gallwch archwilio gwahanol arddulliau lluniadu, er enghraifft, defnyddio siarcol a chreu darluniau du a gwyn, neu ddefnyddio lliwiau llawn. Archwiliwch opsiynau portread, tirwedd, neu fywyd llonydd wrth luniadu.

Cyn dod o hyd i'ch steil celf, dylech feithrin dealltwriaeth a gwella'ch sgiliau a'ch technegau sylfaenol.

Gweld hefyd: Sut i Wneud Paent Olew Sychu'n Gyflymach - Canllaw i Amseroedd Sychu Paent Olew

Dylech o leiaf osod rhywfaint o waith sylfaen, er enghraifft, dysgu am ddamcaniaeth lliw a sut i greu golau a chysgodion. Dechreuwch yn syml, ennill gwybodaeth ac ymarfer popeth. Ers i ddod o hyd i'ch steil celf esblygu, efallai y byddwch chi hyd yn oed yn defnyddio mwy nag un arddull neu dechneg. Mae hyn yn iawn, rydych chi'n datblygu eich steil unigryw eich hun, defnyddiwch hi.

Meddyliwch Beth Yw'r Neges Y Tu ôl i'ch Celf

Mae mwy i gelf na rhoi pensil neu frws paent ar bapur, fodd bynnag , mae dysgu'r holl sgiliau technegol yn bwysig, ond beth sy'n gwneud eich celf yn unigryw? Byddwch yn dechrau copïo a gwella eich sgiliau, a bydd yn rhaid i chi ddeall persbectif a chyfansoddiad hefyd. I wneud eich gwaith celf yn fwy dilys, dylech hefyd ystyried pa neges sy'n cael ei phortreadu. Yn gyntaf, dylech weithio allan beth yw eich cysyniad neu weledigaeth cyn i chi ddechrau peintio neu luniadu.

Crynodeb o Syniadau a Chwestiynau i'w Gofyn

Cyndod o hyd i'ch steil celf, efallai y byddwch am archwilio llawer o wahanol lwybrau a phynciau. Mae hynny’n iawn, gan ein bod wedi dysgu bod celf yn broses a fydd yn cymryd amser. Ond i'ch helpu ar hyd y ffordd ychydig, dyma grynodeb o rai cwestiynau y gallwch eu gofyn i chi'ch hun a syniadau y gallwch eu defnyddio tra ar eich taith ddarganfod.

 • Ynghylch Eich Celf 2>: A oes thema neu elfen gyffredin sy'n ymddangos yn eich celf? Beth ydych chi'n mwynhau ei greu a pha bynciau sydd o ddiddordeb i chi?
 • Sgiliau : Ymarfer a datblygu eich sgiliau a rhoi cynnig ar dechnegau newydd a gwahanol.
 • Ysbrydoliaeth : Pwy neu beth sy'n eich ysbrydoli? Dewiswch rai elfennau o'r enghreifftiau hyn a'u hymarfer. Yr hyn sy'n eich ysbrydoli bob dydd, edrychwch o gwmpas ym myd natur i weld beth allwch chi ei ddefnyddio.

 • Ymarfer : Mae amynedd ac ymarfer yn bwysig, dod o hyd i ffyrdd o wella'ch sgil bob dydd.
 • Cael hwyl : Efallai mai'r pethau pwysicaf i'w gwneud, fel os nad ydych chi'n cael hwyl, beth yw'r pwynt? Mae'r broses yn y daith, ni allwch hepgor unrhyw ran ohoni. Unwaith i chi gyrraedd nod, mae un arall bob amser wrth i chi dyfu a datblygu eich sgiliau.
 • Cwestiynau eraill : Beth mae eich celf yn ei olygu i chi'ch hun ac i eraill? Pam ydych chi eisiau creu? Sut mae eich personoliaeth yn amlygu ei hun yn eich celf?

Mae gallu darganfod a chreu arddulliau celf esthetig yn rhywbeth a all gymryd blynyddoedd i'w gyflawni. Felly, osnid ydych wedi canfod a meistroli eich arddull eto, peidiwch â digalonni, byddwch yn cyrraedd yno. Nid yw hyn yn rhywbeth y gallwch chi ei orfodi, ac mae angen iddo ddatblygu'n naturiol er mwyn i chi allu cyrraedd eich potensial yn llawn.

Gweld hefyd: Amgueddfa'r Louvre Ffeithiau - Ffeithiau Hwyl Am Amgueddfa'r Louvre

Cwestiynau Cyffredin

A oes Amryw o Arddulliau Celf i Roi Cynnig arnynt?

Oes, mae yna lawer o arddulliau peintio, gwahanol arddulliau lluniadu, a ffurfiau celf pellach. Er enghraifft, heddiw y ffurf gelfyddyd fwyaf poblogaidd yw celf gyfoes ond mae llawer mwy fel anime, celf pop, argraffiadaeth , celf fodern, a llawer mwy. Mae yna hefyd lawer o gyfryngau ar wahân i baentio a lluniadu fel cerflunio, celf ddigidol , ffotograffiaeth, ysgrifennu, a mwy.

Sut Allwch Chi Darganfod Eich Arddull Celf?

Mae hwn yn bwnc eang iawn gan y gall fod yn daith bersonol i lawer. Fodd bynnag, gallwch wneud rhai pethau a all eich helpu. Chwiliwch am ysbrydoliaeth o'ch cwmpas, darganfyddwch pa artistiaid a chyfryngau rydych chi'n eu hoffi, dysgwch yr holl sgiliau technegol sydd eu hangen, darllenwch, ymarferwch, a rhowch gynnig ar dechnegau newydd. Defnyddiwch yr elfennau y daethoch o hyd iddynt yng ngwaith artistiaid eraill i greu eich steil unigryw eich hun. Y ffordd orau i ddod o hyd i'ch steil yw ymgolli yn y broses a pheidio â chanolbwyntio'n ormodol ar unrhyw beth penodol.

Sut Allwch Chi Adnabod Arddull Celf?

Gellir adnabod arddulliau celf esthetig yn y ffordd y mae artist yn dehongli ei destun ac yn creu ei weledigaeth ei hun. Mae'n ffordd mae artistiaid yn mynegieu hunain trwy amrywiol gyfryngau. Mae'r arddull yn cael ei bennu gan nodweddion penodol, er enghraifft, lliw, cyfansoddiad, a ffurfiau. Enghraifft hawdd fyddai celf geometrig, sy'n defnyddio gwahanol siapiau, ffurfiau, ac onglau.

Beth Os Ddim yn Hoffi Fy Arddull Celf?

Mae gan bawb arddull celf ac os nad ydych chi'n hoffi'r hyn rydych chi'n ei wneud, mae'n bryd dod o hyd i rywbeth rydych chi'n ei hoffi. Ewch allan i wneud ychydig o ymchwil a dod o hyd i syniadau gan artistiaid eraill a phethau o'ch cwmpas. Yna ceisiwch ymarfer nes i chi ddod o hyd i rywbeth rydych chi'n ei fwynhau ac yn hoffi ei wneud. Mae angen rhywfaint o amynedd arnoch hefyd oherwydd gall dod yn artist a dod o hyd i'ch steil celf fod yn daith gydol oes.

Pam Mae Celf yn Bwysig?

Mae pob math o gelf yn ffurf ar fynegiant. Mae celf yn adrodd stori a beth mae'r artist yn ei deimlo a'i feddwl, heb i'r artist orfod dweud dim. Felly, mae'n fath arall o gyfathrebu a gall ddod ag ymwybyddiaeth i faterion amrywiol. Gall celf hefyd fod yn rhywbeth i'w fwynhau oherwydd ei harddwch esthetig.

yn ôl eu harddull celf. Er enghraifft, Pwll Lili'r Dŵr(1899) gan Claude Monet, The Persistence of Memory(1931) gan Salvador Dalí, neu Y Marilyn Diptych(1962) gan Andy Warhol.

Pwll Lili'r Dŵr (1899) gan Claude Monet; Claude Monet, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Dylai dod o hyd i'ch steil celf gynnwys darganfod a yw'n well gennych arlliwiau tawel neu liwiau llachar a bywiog. Nid oes rhaid i chi wybod am yr holl arddulliau hyn, ond os ydych chi'n hoffi rhywbeth, mae'n ffordd dda o ffurfio sylfaen i hybu eich steil eich hun.

Dod o Hyd i'ch Arddull Celf

Wrth i ni wedi crybwyll, darganfyddwch o leiaf ddau neu dri o wahanol arddulliau celf, a'u hysgrifennu. Os nad ydych yn siŵr, gallwch chi bob amser Google y geiriau “gwahanol arddulliau celf” neu “arddulliau o baentiadau”. Gweld beth sy'n dod i fyny a beth sy'n denu eich sylw. Yna gallwch chi ysgrifennu beth dynnodd eich sylw, ai'r lliwiau, y testun, neu'r cyfrwng a ddefnyddiwyd? Beth am yr arddulliau celf esthetig sy'n sefyll allan, a oedd yn haniaethol neu'n fwy realistig? Yna gallwch ddewis agwedd ar y paentiadau hyn ac yna gallwch eu hymarfer. Wrth i chi fyw eich bywyd, rydych chi'n mynd trwy wahanol brofiadau, ac felly bydd eich celf yn newid gyda chi. Efallai y byddwch hyd yn oed yn newid eich steil neu'n ymgorffori gwahanol arddulliau celf. Dyma ychydig o syniadau ar sut i ddod o hyd i'ch steil celf.

Efelychu ArtistiaidYou Love

Nid yw hyn yn golygu eu copïo'n union, ond yn hytrach cael syniadau gan artistiaid amrywiol a defnyddio'r technegau a'r dyluniadau, a'u gwneud yn rhai eich hun. Meddyliwch amdano yn fwy fel ysbrydoliaeth, mae'n rhaid bod yna arddulliau o baentiadau sy'n ddiddorol i chi neu rywbeth sy'n tynnu eich sylw? Gall yr artistiaid sy'n eich ysbrydoli fod yn ffotograffwyr, yn gartwnwyr, yn ddylunwyr ac yn animeiddwyr.

Mae copïo a gwerthu gwaith sy'n debyg i artist arall yn dwyn. Pan fyddwch yn creu gwaith celf, mae dylanwad yr artistiaid hyn yno, ond mae'r gelfyddyd yn dal yn unigryw i chi.

Heddiw mae gan lawer o artistiaid eu gwefan a'u tudalen Facebook eu hunain lle gallwch fynd i weld eu holl waith celf darnau. Er mwyn gallu datblygu agwedd dechnegol peintio neu unrhyw ffurf arall ar gelfyddyd, mae angen geirda arnoch. Mewn ysgolion celf, mae myfyrwyr yn copïo'r meistri i ddysgu sut i beintio. Mae hyn yn eich helpu i ddewis y technegau amrywiol a ddefnyddir, a fydd yn helpu mewn ymdrechion yn y dyfodol. Fodd bynnag, dim ond at ddibenion dysgu y mae hyn, ac os byddwch yn parhau i wneud hyn, byddwch yn atal eich twf artistig ac ni fyddwch yn gallu dod o hyd i'ch steil celf eich hun.

Dylech fod yn defnyddio'r technegau rydych wedi'u dysgu i'w hymgorffori yn eich gwaith eich hun, hyd yn oed os byddwch yn gwneud camgymeriadau ar hyd y ffordd. Trwy greu eich llwybr eich hun, bydd yn eich arwain at fynegi eich hun a chreu darnau celf mwy unigryw. Ystyriwch yr athroniaethtu ôl i arddulliau celf esthetig a dysgwch i werthfawrogi harddwch a gweledigaeth yng ngwaith artistiaid eraill. Ystyriwch ystyr darn celf a cheisiwch adnabod beth aeth i mewn i'w wneud. Mae celf yn fwy na'r hyn y gallwch chi ei weld ac mae'n llawer o'r hyn rydych chi'n ei deimlo. Gallwch chi gymryd hwn a'i ddefnyddio yn eich creadigaethau celf.

Dod o Hyd i Ysbrydoliaeth o'r Byd o'ch Cwmpas

Efallai eich bod chi'n gweld tirweddau hardd yn ddeniadol, a'ch bod chi wrth eich bodd yn eu paentio. Gallwch gael ysbrydoliaeth trwy edrych ar bethau o'ch cwmpas. Ydych chi'n adnabod unrhyw un sy'n “gwylio”? Gallwch chi wneud yr un peth trwy arsylwi ar y rhai o'ch cwmpas, y symudiad, y siapiau, y lliwiau, a'r golau.

Dysgwch wahanol arddulliau lluniadu, bywyd llonydd, neu luniadu ffigur.

0> Er enghraifft, mae celf anime neu mango yn eithaf poblogaidd, felly bydd angen i chi ddysgu am anatomeg a sut i luniadu'n gymesur cyn y gallwch chi symud ymlaen i'w siapio i'r hyn rydych chi ei eisiau. Edrychwch ar natur, mae digon o baletau lliw ar gael i'ch ysbrydoli.

Gall hyn eich helpu i ddeall pethau fel cysgodi neu greu gweadau. Trwy ddefnyddio gwahanol dechnegau, byddwch yn gallu culhau'r rhestr a dechrau defnyddio'r rhai rydych chi eu heisiau. Mae cymryd amser i ddysgu sgiliau newydd a chael safbwyntiau newydd yn ffordd o ddod o hyd i'ch steil celf. Bydd angen i chi fuddsoddi rhywfaint o arian, amser ac egni i wella eich ffurf gelfyddyd ddewisol.

Peidiwch byth â Stopio Ymarfer ac Arbrofi

Mae angen i chi ymarfer celf ac ni fydd mynd dros bethau yn eich meddwl yn helpu, mae angen i chi ddatblygu trwy gymwysiadau ymarferol. Nid yw ymarfer unwaith bob ychydig wythnosau ychwaith yn mynd i'ch helpu i symud ymlaen, mae angen i chi weithio allan amserlen sy'n eich gweld yn gwneud rhywbeth o leiaf cwpl o weithiau'r wythnos. Efallai y bydd y canlynol yn gallu eich helpu i adeiladu trefn arferol.

 • Heddiw, mae’n hawdd mynd ar-lein a dilyn artistiaid yr ydych yn eu hoffi, gwylio tiwtorialau, ac ymuno â gweithdai neu gyrsiau . Gallwch hefyd brynu llyfrau celf.
 • Ewch i chwilio am ysbrydoliaeth , ewch ar heic, neu ewch i eistedd mewn siop goffi brysur a thynnu llun y pethau rydych chi'n eu gweld. Ewch i orielau celf neu ewch i'r amgueddfa. Os gallwch, teithiwch ac archwilio.
 • Sicrhewch eich bod yn neilltuo amser bob dydd i beintio neu dynnu llun, hyd yn oed os mai dim ond am ychydig funudau y byddwch yn eistedd. Gallwch gynyddu hyn yn araf dros amser. Ceisiwch ymrwymo i tua 30 diwrnod, a all helpu i adeiladu arferiad.
 • Nid oes rhaid i chi fynd allan i ymarfer, tynnwch lun o eitemau bob dydd o'ch cwmpas ac yn eich cartref.
 • Rhowch gynnig ar syniadau newydd. Er enghraifft, ceisiwch ddefnyddio cyfryngau cymysg, neu rhowch gynnig ar gerflun clai. Arbrofwch gyda dyfrlliwiau, paent olew, ac acryligau.

 • Ystyriwch ddewis pwnc rheolaidd fel nad oes rhaid i chi feddwl tybed beth i dynnu llun.
 • Mae heriau braslunio ar gael a all helpu i’ch cymell a’ch helpu i luniadu bob dydd.
 • Weithiau,gall cael rhywun arall ymuno â chi helpu i gadw'ch cymhelliant. Dewch o hyd i rywun sydd hefyd wrth ei fodd yn tynnu llun a'i wneud gyda'ch gilydd.
 • Does dim rhaid i chi gwblhau darn mewn un diwrnod ac nid oes rhaid iddo fod yn berffaith. Ymlaciwch a chael hwyl gyda'r broses, gwnewch yn siŵr eich bod yn gyson.
 • Os ydych o ddifrif am eich celf, efallai yr hoffech ystyried mentor neu hyfforddwr. <8
 • Cadwch lyfr braslunio amdanoch bob amser fel y gallwch dynnu llun pan fydd ysbrydoliaeth yn taro.

Rhowch gynnig ar Bethau Newydd

Sut ydych chi'n mynd i ddod o hyd eich steil celf os na fyddwch chi'n rhoi cynnig ar bethau newydd, efallai y bydd yn rhaid i chi hyd yn oed wneud rhywbeth allan o'ch cysur. Efallai bod lluniadu ffigurau yn eich dychryn, ond ni ddylai hynny eich atal rhag ceisio. Ceisiwch beintio gyda'ch llaw chwith neu'ch llaw lai dominyddol. Paentiwch ar gynfasau mawr neu rhowch gynnig ar syniadau bach.

Gall archwilio pob llwybr eich helpu i dyfu a darganfod beth yw eich hoff bethau a darganfod beth rydych yn ei wneud orau.

Mae bob amser yn syniad da herio eich hun, ni wyddoch beth y gallwch ei wneud oni bai eich bod yn ceisio. Nid yw llawer o bobl byth yn rhoi cynnig ar syniadau neu bethau newydd oherwydd eu bod yn cymryd yn ganiataol na allant ei wneud. Ni fyddwch byth yn dysgu ac yn tyfu os na fyddwch yn herio'ch hun. Os ydych chi wedi rhoi cynnig ar fraslunio bywyd llonydd, beth am roi cynnig ar wneud rhywbeth mwy haniaethol hefyd?

Wrth gario'ch llyfr braslunio gyda chi, peidiwch ag ofni dwdlo. Gallwch hyd yn oed dwdlo sutrydych chi'n teimlo, neu unrhyw beth sy'n dod i'r meddwl. Gadewch i chi'ch hun fynegi'ch hun heb unrhyw ddisgwyliadau. Efallai y byddwch yn darganfod wrth edrych yn ôl ar yr hyn a wnaethoch, rhywbeth sy'n ysbrydoli eich dychymyg. Mae hyn hefyd yn therapiwtig iawn ac yn ffordd o gael hwyl gyda'r hyn rydych chi'n ei wneud.

Dylai Celf Fod yn Hwyl

Weithiau, rydych chi'n rhoi llawer o bwysau arnoch chi'ch hun i wneud rhywbeth perffaith. Gall hyn ond arwain at rwystredigaeth, ceisiwch adael unrhyw ddisgwyliadau ar ôl a chanolbwyntio ar gael hwyl yn lle hynny. Efallai y byddwch hyd yn oed yn darganfod rhywbeth newydd. Mae gwneud camgymeriadau yn rhan o’r broses ddysgu, felly peidiwch â bod ofn “lliwio y tu allan i’r llinellau” yn awr ac eto. Po fwyaf o hwyl a gewch, y lleiaf o siawns sydd gennych o roi'r gorau iddi. Mae'r holl ddarnau celf rydych chi'n meddwl y gwnaethoch chi eu cyboli, i gyd yn rhan annatod o'r broses ddysgu.

Mae dyfalbarhad yn allweddol i lwyddiant, felly efallai y cewch chi hwyl ar hyd y ffordd hefyd.

Peidiwch byth â chymharu eich hun ag artistiaid eraill, gan fod ganddyn nhw eu harddull felly. . Gallwch ddysgu ac ennill syniadau newydd gan eraill, ond peidiwch â meddwl nad yw eich celf yn ddigon da. Os yw celf rhywun arall yn eich ysbrydoli, gwnewch yn siŵr eich bod yn cymryd nodiadau ac yna dod o hyd i ffordd i'w hymgorffori yn eich gwaith celf. Pam ydych chi eisiau creu celf? Dylai eich gwneud yn hapus, neu fod yn allfa ar gyfer eich emosiynau, ni ddylai fod yn faich nac yn teimlo'n gyfyngol.

Sicrhewch eich bod yn dod o hyd i'ch llawenyddmewn celf a chaniatáu i holl bwysau bywyd doddi i'r cefndir. Yn y pen draw, nid oes unrhyw ffordd anghywir na ffordd gywir o wneud pethau, mae'n ymwneud â'r broses greadigol a gwneud yr hyn sy'n eich gwneud chi'n hapus. Pan fyddwch chi'n gwneud hyn, does dim ots pa arddull celf rydych chi'n ei wneud, rydych chi wedi dod o hyd i rywbeth rydych chi'n caru ei wneud. Hyd yn oed os ydych yn artist proffesiynol a bod rhai disgwyliadau a rhywfaint o bwysau, dylai fod yn rhywbeth yr hoffech ei wneud a mwynhau ei wneud o hyd, fel arall, mae'n gweithio.

Peidiwch â Theimlo'n Ddigalon

Rydych chi'n dod yn artist da dros amser, nid yw'n digwydd dros nos. Rhaid i chi fynd trwy broses o ddysgu i ddod o hyd i'ch steil eich hun. Po fwyaf y byddwch chi'n gwneud celf yn rhan o'ch bywyd, y mwyaf y byddwch chi'n darganfod pethau amdanoch chi'ch hun a'ch personoliaeth.

Fodd bynnag, mae hyn yn cymryd amser a gall hyd yn oed gymryd oes i flodeuo'n llwyr i'ch steil, felly peidiwch â digalonni, daliwch ati a mwynhewch y broses.

Unwaith rydych chi wedi bod yn peintio ers tro, dylech chi allu mynd i edrych yn ôl ar eich holl ddarnau celf, ac yna darganfod beth rydych chi'n cael eich denu fwyaf ato. Dylech allu gweld pa gyfrwng a phynciau yr ydych yn eu hoffi fwyaf. Er enghraifft, efallai eich bod chi'n creu darnau sy'n defnyddio lliwiau beiddgar, neu'n cael eich denu at dirweddau trefol yn lle tirweddau môr neu fynyddoedd?

Yr ailadroddiadau hyn sy'n datgelu eich steil celf a'ch mae darganfod neu ddod o hyd i'r rhain yn wellna dewis yn unig. Daw'r gelfyddyd orau o wybod pa arddull a chyfryngau yw'r rhai mwyaf diymdrech a hwyliog i'w gwneud. Dylai eich arddull celf fod yn rhywbeth sy'n dod yn fwy naturiol, a dylech chi fwynhau ei wneud. Unwaith y byddwch wedi dod o hyd i thema sy'n codi dro ar ôl tro yn eich celf, gallwch ddatblygu ac ymarfer yr elfennau hyn ymhellach.

Ymuno â Grwpiau

Rydym eisoes wedi sôn am ymuno â gweithdai a dilyn tiwtorialau ar-lein. Mae yna hefyd grwpiau a chymunedau amrywiol y gallwch ymuno ag artistiaid eraill. Gallwch rannu eich gwaith, gofyn cwestiynau, a chael adborth gan eraill. Gall llawer o'r grwpiau hyn hefyd ddarparu adnoddau a chael cynnwys perthnasol a all eich helpu. Mae gan Facebook wahanol fathau o grwpiau y gall unrhyw un ymuno â nhw, ac mae Reddit hefyd, ymhlith eraill. Efallai y bydd yna hefyd gymunedau celf lleol a grwpiau y gallwch ymuno â nhw'n gorfforol.

Efallai y byddwch hefyd am ofyn i'ch teulu a'ch ffrindiau rannu'r hyn maen nhw'n ei hoffi fwyaf am eich celf. Gall barn y rhai sy'n agos atoch hefyd eich helpu i gael mwy o ddealltwriaeth o ddod o hyd i'ch steil celf. Dysgwch o unrhyw feirniadaeth adeiladol, a fydd yn helpu i wella eich arddull celf. Mae rhai pobl yn troseddu'n hawdd o ran beirniadaeth, ond ni ddylech gael eich tramgwyddo os yw'n dod o le da. Unrhyw beth arall y dylech ei anwybyddu, a dylech fod yn falch o'ch holl gyflawniadau.

Archwiliwch Arddulliau Celf Penodol

Os ydych wedi

John Williams

Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.