Sut i Ddefnyddio Pasteli Olew - Canllaw ar y Technegau Pastel Olew Gorau

John Williams 31-05-2023
John Williams

Mae canu pasteli olew yn hwyl ac yn hawdd i'w wneud, ac mae'n rhywbeth y gall yr hen a'r ifanc, dechreuwyr a phroffesiynol ei wneud. Fodd bynnag, yn union fel popeth arall mae angen i chi ddysgu ychydig o dechnegau ac ymarfer nes y gallwch chi greu darn celf da. Peidiwch â rhoi'r gorau iddi ar eich cynnig cyntaf! Gall peintio pastel olew fod yn werth chweil unwaith y byddwch chi'n cael gafael arno. Nid yn unig hynny, ond mae'r pasteli olew eu hunain yn fforddiadwy, yn hawdd i'w cludo, yn syml i'w defnyddio, ac yn hawdd eu cadw'n lân. Gydag ychydig o ymarfer, byddwch yn cynhyrchu celf hyfryd sydd â gwead a lliwiau hardd.

Beth yw Pasteli Olew?

Daw pasteli olew ar ffurf creon neu ffon ac maent wedi'u gwneud o bigmentau wedi'u cyfuno â rhwymwr. Mae'r rhwymwr yn gymysgedd o gwyr ac olewau mwynol, felly byddwch chi'n cael math o ffon feddal ac ychydig yn seimllyd nad yw'n sychu. Mae yna gyfryngau lluniadu tebyg eraill fel creonau a ffyn pastel. Mae yna hefyd wahanol fathau o bastelau gan gynnwys pastelau meddal (neu ffyn pastel), pasteli caled, pasteli pensil, a phasteli padell. Mae'r gwahaniaethau rhwng pasteli olew, creonau cwyr, a ffyn pastel i'w gweld yn y tabl isod. 1> Creonau Cwyr Ffyn Pastel Yn cynnwys pigment a rhwymwr cwyr/olew nad yw'n sychu

( Cysondeb llyfn)

Wedi'i wneud heb yr olew a dim ond rhwymwr cwyr

sydd ganddo (Cwyrbydd gennych ddyluniad unigryw gyda llinellau ac onglau perffaith.

Awgrymiadau a Thriciau ar Sut i Ddefnyddio Pasteli

Wrth ddysgu sut i ddefnyddio pasteli olew, mae'n Mae bob amser yn syniad da ystyried edrych ar rai tiwtorialau pastel olew. Gall tiwtorialau ddysgu awgrymiadau, triciau, a'r technegau sylfaenol y mae angen i chi eu gwybod i greu gwaith celf da. Er mwyn eich helpu ar eich taith gelf, rydym wedi casglu ychydig o awgrymiadau ar sut i ddefnyddio pasteli olew.

 • Gall caledwch pastel amrywio rhwng brandiau. Felly, dylech geisio profi brandiau amrywiol i ddarganfod gwahanol effeithiau.
 • Gall tymheredd effeithio ar galedwch pasteli olew. Maent yn dod yn feddalach pan fyddant yn wam ac yn gadarnach wrth oeri.
 • Do peidiwch â digalonni; bydd yn cymryd amser ac arbrofi i ddatblygu eich sgiliau.
 • Byddwch yn greadigol ac arbrofwch ar wahanol arwynebau.
 • Gallwch ragosod -cymysgu pasteli olew i weld yr union liw y byddwch yn ei ddefnyddio cyn ei roi.
 • Defnyddiwch stensil i gael siapiau mwy manwl gywir.
 • Ceisiwch beidio i orffwys eich llaw neu gledr ar y papur tra'n defnyddio'r pasteli er mwyn osgoi smwdio wrth weithio mewn gwahanol ardaloedd. Gallwch hefyd osod darn o bapur wedi'i blygu rhwng eich llaw a'r rhannau sydd eisoes wedi'u lliwio.
 • Defnyddiwch ddarn o bapur sgrap i lanhau'r blaenau pastel olew wrth gymysgu lliwiau.
 • Gellir rhoi pasteli olew ar bapur mewn ffeil blastigtaflenni ffolder i'w hamddiffyn rhag smwdio. Gellir gwneud hwn hefyd yn ffolder gyda'ch holl weithiau celf wedi'u diogelu'n dda.
 • Cadwch ychydig o dywelion papur neu frethyn gerllaw i sychu'ch dwylo .
 • Wrth fframio, peidiwch â gwthio'r papur i fyny yn erbyn y gwydr. Gadewch fwlch bob amser er mwyn osgoi smwdio.

Gorffen a Glanhau

Mae pasteli olew mor boblogaidd oherwydd eu bod mor hawdd i'w defnyddio. Fodd bynnag, gallant fynd dros eich dwylo i gyd. Gellir cywiro hyn yn hawdd trwy sychu'r pasteli i ffwrdd gyda sychwyr gwlyb neu ddefnyddio ychydig o olew babi a thywel papur. Ar ôl i chi orffen gyda'ch darn celf pastel olew, fodd bynnag, beth yw'r ffordd orau i'w gadw rhag smwdio?

 • Yn gyntaf, nid yw'n ddoeth farneisio'r wyneb. Mae hyn oherwydd bod pasteli yn cynnwys olewau a chwyr, nad ydynt yn gweithio'n dda gyda farnais. Y gorau y gallwch chi ei wneud yw fframio'r darn celf y tu ôl i wydr.
 • Mae yna hefyd osodion pastel olew. Fodd bynnag, gall y rhain effeithio ar y lliwiau, felly mae'n well ei brofi cyn ei ddefnyddio ar eich darn celf go iawn.
 • Peidiwch â storio nac arddangos eich gwaith celf lle bydd yn agored i dymheredd uchel, oherwydd gall y pasteli ddechrau gwaedu. Felly, os byddwch chi'n anghofio eich llun mewn car poeth dros gyfnod hir, efallai y byddwch chi'n cael ychydig o lanast pan fyddwch chi'n ei dynnu allan.

Gweld hefyd: Pensaernïaeth Eifftaidd - Yr Henebion ac Adeiladau Eifftaidd Mwyaf

Yn aml Cwestiynau a Ofynnir

A yw'n SeliwrAngenrheidiol ar gyfer Fy Paentio Pastel Olew?

Nid yw pasteli olew byth yn sychu, felly gall deimlo'n ludiog neu'n wlyb dros amser. Fodd bynnag, nid oes angen i chi ddefnyddio seliwr. Er mwyn diogelu eich gwaith, y ffordd orau yw ei fframio y tu ôl i wydr.

Pa Arwynebau Sydd Orau ar gyfer Pasteli Olew?

Rheolir hyn gan yr artist a'r hyn y mae am ei gyflawni. Gallwch chi arbrofi'n hawdd ar wahanol arwynebau i ddod o hyd i'r un gorau i chi'ch hun. Mae llawer yn defnyddio papur pastel neu gynfas fel eu dewis arwyneb ar gyfer pasteli olew. Cofiwch, mae'n well preimio rhai arwynebau cyn defnyddio pasteli olew.

Sut Ydw i'n Defnyddio Lliwiau Wrth Gymysgu?

Yn y rhan fwyaf o achosion, cymhwyswch y lliwiau ysgafnach yn gyntaf ac yna'r lliwiau tywyllach, gan greu trosglwyddiad llyfnach rhwng lliwiau. Wrth gymhwyso'r dechneg sgraffito, dylid defnyddio lliw tywyllach yn olaf. Pan fyddwch chi'n crafu'r lliw tywyllach, bydd y lliwiau golau yn dod drwodd ac yn cynhyrchu dyluniad neu siâp.

Allwch Chi Wneud Cymysgedd Paent Mwy trwchus gan Ddefnyddio Olew?

Ie, gallwch chi gymryd y lliwiau pastel o'ch dewis a'u cymysgu ar balet, ac yna gwneud y lliwiau cyfun yn fwy trwchus trwy ychwanegu ychydig o olew. Wrth asio eich lliwiau fel hyn gallwch hefyd weld beth fydd y lliw cymysg cyn ei roi ar yr wyneb.

A Fedrwch Chi Ddefnyddio Mwy Na Thri Lliw Wrth Gymysgu?

Ie, gallwch ddefnyddio cymaint o liwiau ag y dymunwch nes i chi gael yr effaith rydych chi ei eisiau.

cysondeb) Wedi'i wneud o bigment a gwm neu rwymwr methylcellulose

(cysondeb powdr)

Yn cyfuno'n dda â lliwiau pastel olew eraill . Da ar gyfer cymwysiadau gwaith mwy Mae creonau yn galetach ac nid ydynt yn cymysgu nac yn ymdoddi'n dda Mae gwead powdrog pastel meddal yn asio'n dda â'i hun a mathau eraill o bastel. Da ar gyfer gwaith manwl Lliwiau dwys realistig sy'n ychwanegu gwead Lliwiau plaen yn brin o wead Yn darparu ystod eang dwys o liwiau Gellir ei roi ar amrywiaeth o arwynebau Gwaith ar bapur yn unig Gellir ei ddefnyddio hefyd ar amrywiaeth o arwynebau

Pam Peintio Pastel Olew?

Mae peintio olew yn cymryd ychydig o waith paratoi ac mae angen amrywiaeth o ddeunyddiau i ddechrau, tra bod defnyddio pasteli olew yn gyflym ac yn hawdd ac nid oes angen unrhyw frwshys, toddyddion nac eitemau eraill ar wahân. o rai papur a'r pasteli olew eu hunain. Mae pasteli olew, felly, yn wych i deithio gyda nhw, heb unrhyw lanast a dim ffwdan. Mae pasteli olew hefyd yn fwy fforddiadwy na llawer o gyfryngau celf eraill. Isod mae ychydig mwy o fanteision defnyddio pastelau olew.

 • Gallwch ddefnyddio pasteli olew ar gynfas, papur a phren.
 • Gellir defnyddio’r pastelau hyn ar gyfer amrywiaeth o dechnegau
 • Gall pasteli olew fod yn wedi'i grafu i ffwrdd, ei adeiladu, ei gymysgu, ei ddefnyddio i edrych fel gwlybpaent, neu ei ddefnyddio'n sych.
 • Gallwch ddefnyddio’r pasteli olew ar unwaith ac maent yn hawdd i’w defnyddio.

Canllawiau Wrth Brynu Pasteli Olew

Os ydych newydd ddechrau ymchwilio i beintio gyda phasteli olew, efallai y bydd rhai pethau y bydd angen i chi eu hystyried os penderfynwch i brynu eich pen eich hun. Er bod pastelau olew yn fforddiadwy, rydych chi am wneud y dewis gorau o hyd, ac weithiau gall y dewisiadau fod yn ddryslyd ac yn llethol. Gall rhai o'r canllawiau canlynol helpu gyda'ch penderfyniad.

Pasteli Olew Gradd Myfyriwr yn erbyn Artist

Pastel olew gradd myfyriwr sydd orau i ddechreuwyr, gan eu bod yn fwy fforddiadwy a gallant barhau i gynnig lliwiau bywiog ac effeithiau gwych. Y prif wahaniaeth rhwng y pastelau olew gradd myfyriwr rhatach a'r mathau drutach o radd artist yw maint y pigment.

Mae gan y pastelau gradd artist lwyth pigment llawer uwch, sy'n cynnig lliwiau mwy bywiog. Mae'r rhwymwr hefyd o ansawdd uwch ac mae'r cysondeb yn llyfnach, gan eu gwneud yn berffaith ar gyfer gweithwyr proffesiynol sydd am arddangos eu gwaith, er ei fod yn dod am bris.

Pastel olew gradd myfyriwr, ar y llaw arall, yn galetach ac efallai na fyddant mor fywiog o ran lliw. Hefyd nid oes ganddynt yr un llyfnder wrth baentio pastel olew â phasteli gradd artist. Mae'r pastelau rhatach, gradd myfyrwyr, yn berffaith ar gyfer dechreuwyr aplant yn dysgu sut i dynnu llun.

Pasteli Olew Sengl yn erbyn Setiau Pastel Olew

Wrth brynu pasteli olew, gallwch naill ai eu prynu fel un lliw neu mewn set. Dylai dechreuwyr fynd am set fforddiadwy i ddechrau, gan fod hyn yn darparu amrywiaeth eang o liwiau i weithio ohonynt. Hefyd, bydd yn helpu wrth ddilyn tiwtorialau pastel olew, oherwydd gallwch wedyn gymhwyso mwy o dechnegau.

Y prif fater i'w ystyried yma yw'r brand, gan fod rhai cwmnïau'n darparu lliwiau unigol i'w prynu ac eraill ddim. Os oes angen i chi amnewid lliw pastel olew yn eich set, bydd hyn yn anodd os nad yw'r brand a brynwyd gennych yn gwerthu lliwiau sengl. Gallai prynu brand arall fod yn opsiwn, ond efallai na chewch chi'r union liw rydych chi ei eisiau.

Gwead Pastel Olew

O ran ansawdd neu gysondeb pastel olew, beth rydych chi'n bwriadu ei luniadu a bydd creu yn pennu pa gynnyrch pastel olew rydych chi'n ei brynu. Mae rhai pastelau yn feddal ac yn hufennog ac mae bron fel minlliw wrth eu defnyddio, tra bod eraill yn galetach neu'n fwy anhyblyg. Mae'r pastelau olew meddalach yn tueddu i asio'n well, tra gall y pastelau caletach gynhyrchu llinellau a manylder mwy manwl. Felly, cynlluniwch a deallwch sut i ddefnyddio pasteli cyn mynd allan a phrynu.

Costau Pastel Olew

Os ydych chi'n chwilio am bastelau gradd artist ond gwnewch ddim eisiau talu'r pris llawn, gallwch chi bob amser geisio chwilio am bethau arbennig neu ostyngiadau ar gynhyrchion.Efallai meddyliwch am brynu un pastel olew a rhoi cynnig arno yn gyntaf cyn ymrwymo i set ddrud.

Ni fydd prynu'r cynhyrchion pastel olew drutaf yn eich gwneud yn arlunydd gwell, ond mae llawer yn argymell eich bod yn prynu'r ansawdd gorau gallwch chi fforddio. I ddechrau, yn hytrach prynwch gynnyrch fforddiadwy sy'n dal i gynhyrchu canlyniadau da. Nid yw pastelau olew rhad yn asio'n dda, ac efallai y byddwch hefyd yn prynu creonau plant yn lle hynny. Os ydych yn artist proffesiynol, byddwch eisoes wedi darganfod beth sy'n gweithio i chi a beth sydd ddim.

Arwynebau ac Olew Paentio Pastel

Wrth beintio gyda phasteli olew, mae gennych ddewis yn y arwyneb neu swbstrad a ddefnyddiwch. Gallwch ddefnyddio pasteli olew ar bapur, cardbord, a hyd yn oed ar wydr, plastig a phren. Mae'n well gan lawer hefyd ddefnyddio pasteli olew ar gynfas. Cofiwch gymryd i ystyriaeth nad yw pasteli olew byth yn sychu mewn gwirionedd, felly gall smwdio fod yn broblem. Rydych chi hefyd yn cael papur sy'n benodol ar gyfer pasteli, sydd â ychydig yn fwy dant na phapur llyfnach. Mae hyn yn rhoi arwyneb gwell i'r pasteli olew afael arno.

Mewn rhai achosion, efallai y bydd angen preimio arwyneb cyn tynnu arno. Er enghraifft, mae metel yn dueddol o ocsideiddio a dylid ei selio â primer neu gesso acrylig clir cyn defnyddio pasteli olew. Mae'r paent preimio hefyd yn darparu arwyneb y gall y pasteli olew gadw ato.

Pasteli Olew Gorau

Os ydych yn aartist proffesiynol sy'n chwilio am bastelau olew o ansawdd uchel, yna gallwch ddisgwyl talu mwy. Fodd bynnag, mae yna gynhyrchion pastel olew sy'n dod am bris mwy fforddiadwy tra'n dal i gynnig canlyniadau gwych. Nid oes rhaid i fyfyrwyr a dechreuwyr dorri'r banc i gael pastelau olew o ansawdd da. Isod mae ein dau argymhelliad ar gyfer setiau pastel olew gradd artist a gradd myfyriwr.

Gweld hefyd: Sut i Dynnu Llun Crwban - Gwneud Lluniadu Crwban yn Hawdd i Ddechreuwyr

Pasteli Olew Gradd Artist Gorau: SAVOIR-FAIRE Pasteli Olew Sennelier

Mae set pastel olew Sennelier yn cynnwys 24 o basteli olew pigmentog iawn. Gellir defnyddio'r pastelau olew hyn ar lawer o arwynebau gan gynnwys papur, cynfas, carreg, metel, gwydr a phren. Mae'r pastelau hyn hefyd yn wych i'w defnyddio ar gyfer effeithiau amlgyfrwng dros ddyfrlliwiau, acryligau, olew, a phasteli eraill.

SAVOIR-FAIRE Pasteli Olew Sennelier
 • 24 o basteli olew pigmentog iawn
 • Yn gweithio ar amrywiaeth o arwynebau
 • Creu effeithiau amlgyfrwng dros olew, acrylig, pastel, neu ddyfrlliw
Gweld ar Amazon

Manteision

 • Mae’r set yn cynnwys 24 o liwiau hardd, bywiog.
 • Mae'r pastelau olew hyn yn gweithio ar wahanol arwynebau.
 • Mae hwn yn frand adnabyddus ac uchel ei barch sy'n cynnig cynhyrchion o safon.
 • Mae'r pastelau yn asio'n dda ac yn cynnig sylw da.
 • Mae’r pasteli olew yn feddal ac yn llyfn pandefnyddio.

Anfanteision

 • Gall y pasteli fod yn flêr i weithio gyda nhw.
 • Gall rhai o’r pasteli fod yn wenwynig.
 • Mae hon yn set ddrud.

Pasteli Olew Gradd Myfyriwr Gorau: PENTEL ARTS

Mae Pentel yn cynnig set boblogaidd 50-liw o bastelau olew sy'n darparu lliwiau bywiog i'w defnyddio gan yr hen a'r ifanc. . Gallwch chi greu cyfuniadau, cymysgeddau lliw, a chanlyniadau gwych yn hawdd am bris rhesymol. Gellir defnyddio'r pastelau di-asid hyn ar bapur, cynfas, a bwrdd ac maent yn darparu effeithiau hirhoedlog.

Pasteli Olew Celf PENTEL
 • Pasteli gwydn a lliw gwych
 • Gwneud cais yn llyfn ac yn ymdoddi'n hawdd
 • Di-asid ac wedi'i ardystio gan ACMI
Gweld ar Amazon

Manteision

 • <19 Mae'r pastelau hyn yn hawdd i'w defnyddio a gallant gymhwyso technegau gwahanol.
 • Mae'r set hon yn fforddiadwy.
 • Mae’r set yn cynnig ystod eang o liwiau bywiog.
 • Mae'r lliwiau'n para'n hir ac yn gallu gwrthsefyll lleithder.
 • Mae'r pastelau yn rhydd o asid ac wedi'u hardystio gan yr ACMI.
 • Mae'r set hon yn wych i ddechreuwyr a gweithwyr proffesiynol.

Anfanteision

 • Gall y pasteli deimlo braidd yn arw i ddechrau.
 • Efallai bod ganddyn nhw arogl annymunol.

Sut i Lliwio Gyda Phasteli Olew

Pob ffurflenmae gan gelf gromlin ddysgu, ac mae deall y technegau amrywiol yn bwysig. Mae hyn yn wir am sut i ddefnyddio pasteli olew hefyd. Mae sut i liwio gyda phasteli olew a sut i gymysgu pasteli olew yn rhywbeth y mae angen i chi ei ymarfer ac arbrofi ag ef cyn y gallwch greu lluniadau realistig. Mae yna wahanol ffyrdd o ddysgu sut i liwio gyda phasteli olew. Mae rhai enghreifftiau o offer y gallwch eu defnyddio i asio lliwiau yn cynnwys y canlynol:

 • Eich bysedd
 • Tortiliynau neu fonion (papur wedi'i glwyfo'n dynn yn y siâp pensil)
 • Brwshys paent
 • Darn chamois neu ledr meddal
 • Rhwbiwr hyblyg
 • Cynghorion cotwm
 • Ffabric
 • Tywelion papur

Technegau Pastel Olew

Mae yna nifer o dechnegau pastel olew, felly byddwn yn rhestru rhai yn unig o'r technegau sylfaenol y gallwch chi roi cynnig arnyn nhw. I ddod yn hyderus yn y technegau hyn ac i arbrofi gyda lliwiau, gallai fod yn syniad da dechrau gyda gwrthrych bywyd llonydd. Unwaith y bydd gennych syniad clir o'r hyn yr hoffech ei dynnu, ceisiwch ddefnyddio pensil i dynnu amlinelliad ysgafn o'ch llun. Gall hyn helpu i atal unrhyw gamgymeriadau a'ch arwain wrth ddefnyddio'r pasteli olew.

Troshaenu

Gellir creu arlliwiau lliw gwahanol drwy haenu pasteli olew. Ychwanegwch eich haenau lliw cyntaf o bastel a dilynwch haen arall gan ddefnyddio lliw gwahanol. Efallai y byddwch am ddefnyddio a lliw cynradd ar gyfer eich haen gyntaf. Parhewch i gymhwyso haenau nes i chi gael yr hyn rydych chi'n edrych amdano. Sut i gymysgu pasteli olew wrth droshaenu? Gallwch hefyd ystyried asio pwysau trwm neu bwysau ysgafn ar gyfer gwahanol effeithiau.

Scumbling

Mae hon yn dechneg hawdd lle rydych chi'n gosod marciau sgribl rheoledig ar draws yr arwyneb. Dewiswch o leiaf ddau liw gwahanol, ond gallwch chi ddefnyddio mwy. Cymerwch eich lliw cyntaf a lluniwch farciau sgribl ar draws yr wyneb, yna cymerwch eich ail liw a dilynwch yr un broses. Gorgyffwrdd y gwahanol liwiau ar wahanol fannau a pharhau nes i chi gyflawni'r edrychiad gweadog rydych chi ei eisiau.

Cymysgu ag Olew

Gallwch gymysgu'r pasteli olew drwy eu cymysgu ymlaen llaw mewn palet neu'n uniongyrchol ar y papur o gynfas. Rhowch liwiau wrth ymyl ei gilydd ar y cynfas, ac yna cymerwch frwsh neu domen gotwm a'i roi mewn ychydig o olew er mwyn cymysgu'r lliwiau.

Sgraffito

Dyma ffordd wych i defnyddio lliwiau cyferbyniol. Tynnwch lun sawl haen o bastelau o liwiau gwahanol, gan wneud yn siŵr bod yr haen olaf yn lliw tywyll. Cymerwch wrthrych miniog fel clip papur neu flaen cyllell a chrafwch eich dyluniad i haenau o bastelau.

Masking

Ffordd syml arall o greu dyluniadau yw trwy ddefnyddio tâp masgio. Tapiwch y mannau nad ydych am eu lliwio a defnyddiwch y pasteli olew yn y bylchau rhwng y tâp. Tynnwch y tâp pan wneir a

John Williams

Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.