Sut i Ddefnyddio Paent Gouache - Canllaw Manwl i Dechnegau Gouache

John Williams 31-07-2023
John Williams

Nid yw G ouache mor adnabyddus â phaent eraill fel acrylig, dyfrlliw, neu olew ond serch hynny, mae llawer o artistiaid yn dewis gouache fel eu cyfrwng dewisol. Mae llawer o artistiaid yn caru Gouache oherwydd ei amlochredd yn ogystal â'i allu i greu paentiadau sy'n llachar ac yn goleuol. Mae gouache yn seiliedig ar ddŵr a gellir ei ddyfrio'n hawdd neu ei adeiladu i greu haenau meddal neu adeiladu gwead. Yn yr erthygl hon, rydyn ni'n siarad am sut i ddefnyddio paent gouache, felly os ydych chi erioed wedi meddwl "ar gyfer beth mae paent gouache yn cael ei ddefnyddio?" yna darllenwch ymlaen i ddarganfod!

Beth Yw Gouache Paint?

Mae paent gouache yn debyg i baent dyfrlliw yn yr ystyr ei fod hefyd yn cael ei gymysgu â dŵr i newid y lliw a bywiogrwydd. Mae'r ddau hefyd yn cael eu cymhwyso'n debyg ac mae ganddyn nhw gyfansoddiad tebyg. Gellir meddwl bod paent gouache yn cyfuno rhinweddau paent dyfrlliw â rhinweddau paent acrylig.

Mae paent gouache yn eithaf trwchus ac yn sychu i orffeniad di-draidd, matte. Mae paentio â gouache yn gyfleus iawn oherwydd ei fod yn sychu'n gyflym ac nid yw'n adlewyrchu golau. Mae hyn yn golygu nad yw gouache yn gofyn ichi aros yn hir iawn rhwng cymhwyso pob haen ac y bydd eich canlyniad terfynol yn eithaf bywiog. Gwneir paent gouache trwy gymysgu pigmentau naturiol neu synthetig â dŵr a gwm Arabeg.

Beth Sy'n Gwneud Gouache yn Wahanol i Baent Eraill?

Efallai na fydd yn syndod i chi fod gouachea bywiogrwydd i ddarn a all gyferbynnu ac amlygu'r gouache. Er enghraifft, gall leinio paentiad gouache ag inc roi lefel hollol newydd o ddimensiwn iddo.

Gwydro

Techneg a ddefnyddir i greu dwfn yw gwydro. cysgodion tymer ar lun. I wydro â gouache, byddwch yn cymysgu dŵr yn raddol i'ch paent ac yn ei deneuo. Yna gallwch chi ei haenu ar ben ardaloedd sydd eisoes wedi'u paentio ac wedi sychu. Gall y dull hwn gyfoethogi lliwiau neu hyd yn oed greu rhai newydd.

Mae'n ffordd wych o greu cysgodion dwfn, tywyll neu helpu i osod y naws ar gyfer darnau mwy atmosfferig.

Haenau Afloyw

Ychwanegu haenau afloyw helpu i greu dimensiwn trwy ddangos bod gwrthrych ar flaen eich paentiad. I wneud haen afloyw gyda phaent gouache, ychwanegwch lai o ddŵr at eich paent cyn ei roi ar eich cynfas. Yna bydd y lliw cyfoethog yn eistedd arno ac yn gorchuddio'r sylfaen fwy tryloyw neu'r haen gefndir yn llwyr i greu dyfnder a dimensiwn ar eich gwaith celf. Mae hon yn dechneg wych ar gyfer paentio cymylau ar awyr, coed ar fynydd, neu berson o flaen llwyn.

Ailweithio Ardaloedd Sych

Mae Gouache yn sychu'n gyflym a gall fod yn ansawdd brawychus i lawer o artistiaid, ond yn ffodus mae yna ateb i hyn. Unwaith y bydd gouache wedi sychu, gellir ei ail-weithio trwy ychwanegu ychydig o ddŵr. Arbrofwch â hyn trwy ddefnyddio paent gouache i beintiosiâp solet ar bapur a gadael iddo sychu. Nesaf defnyddiwch frwsh paent wedi'i drochi mewn dŵr i beintio ar hyd ymylon y siâp.

Wrth i'r paent wlychu eto byddwch yn gallu ei symud a'i gymysgu o gwmpas, gan feddalu'r ymylon tuag allan fel y dymunwch.

Lliwio

I ddechrau staenio, ychwanegwch ychydig o gouache i'ch palet a'i gymysgu â dŵr nes i chi gyflawni cysondeb tenau. Unwaith y byddwch chi'n hapus gyda chysondeb a lliw eich staen yna rydych chi'n ei wasgaru ar draws eich papur fel y dymunir. Bydd yr ardal hon yn sylfaen ar gyfer gweddill y darn. Defnyddir staenio i orchuddio ardal fawr o arwyneb paentio gyda haen o baent. Mae hon yn ffordd dda o greu caeau mawr, cadwyni uchel o fynyddoedd, ac awyr atmosfferig.

Gwlyb ar Sych

Gwlyb ar sych fel techneg yn cyfeirio at defnyddio paent yn uniongyrchol ar arwyneb sych fel papur neu gynfas. Gan fod gan gouache wead trwchus, hufenog pan nad yw wedi'i wanhau â dŵr, gellir ei roi'n llyfn ar arwyneb yn y modd hwn.

Os ydych chi eisiau cymhwysiad sydd hyd yn oed yn fwy hylifol, yna fe fyddech chi'n ei gymysgu â dŵr ar eich palet ymlaen llaw.

Gwlyb ar Wlyb

Gwlyb ar wlyb gan fod techneg peintio yn creu siapiau meddalach sydd â llinellau ac ymylon aneglur neu aneglur. I geisio defnyddio techneg gwlyb-ar-wlyb gyda gouache, dim ond llaithwch eich papur ac ychwanegu gouache gwlyb ato. Mae'r dechneg hon yn dda ar gyfer ychwanegucefndiroedd, cyrff o ddŵr, a hyd yn oed elfennau haniaethol i'ch paentiad. Gall hefyd wneud i'ch gorwelion a thirweddau ymddangos yn fwy atmosfferig.

Tiwtorial Peintio Gouache

Rydym wedi siarad am ein dewis ar gyfer y set gouache gorau i'w brynu a thrafodwyd rhai technegau y gellir eu defnyddio wrth baentio gyda gouache. Os ydych chi'n hoffi popeth rydych chi wedi'i ddarllen, rydyn ni nawr am eich arwain trwy ddefnyddio gouache am y tro cyntaf.

Os ydych chi'n peintio'n rheolaidd, bydd gennych chi eisoes lawer o'r deunyddiau sydd eu hangen i beintio â gouache, fel carpiau, brwshys paent, a phalet. Mae yna ychydig o bethau eraill y dylech chi ystyried eu prynu ond nid ydynt yn angenrheidiol mewn unrhyw ffordd. Bydd p'un a oes angen deunyddiau penodol arnoch ai peidio yn dibynnu ar eich techneg a'ch profiad.

Rydym, fodd bynnag, yn awgrymu defnyddio popeth a restrir isod gan y bydd yn gwneud y broses o weithio gyda gouache am y tro cyntaf yn hawdd ac yn bleserus iawn.

  Tarp neu hen bapurau newydd
 • Paent gouache
 • Brwshys paent synthetig meddal neu ganolig
 • Papur dyfrlliw, papur Bryste, neu fwrdd darlunio
 • Hambwrdd neu balet cymysgu
 • Cwpan dŵr
 • Carpiau neu dywel
 • Pensiliau neu farcwyr gwrth-ddŵr (dewisol)
 • Gum Arabeg (dewisol)
 • Potel chwistrellu dŵr(dewisol)
 • Patel olew gwyn (dewisol)

Sut i Ddefnyddio Paent Gouache: Tiwtorial Peintio Gouache Cam-wrth-Gam

Nawr eich bod wedi dod yn gyfarwydd â phaent gouache, ac wedi dysgu ychydig am y gwahanol dechnegau y gellir eu defnyddio gyda gouache, byddwn yn trafod sut i beintio gyda gouache! Isod rydym wedi amlinellu canllaw cynhwysfawr ar sut i beintio gyda gouache fel nad oes gennych unrhyw reswm i boeni wrth i chi adael i'ch creadigrwydd lifo. Mae Gouache yn gyfrwng gwirioneddol hardd a diddorol i weithio ag ef, ac mae llawer o artistiaid yn cael gouache yn rhoi boddhad mawr i weithio gydag ef. eich man gwaith trwy osod tarp neu hen bapurau newydd a chadw cwpanaid glân o ddŵr gerllaw. Mae'n well gan rai artistiaid ddefnyddio cwpanau pwrpasol neu dafladwy er mwyn osgoi gorfod glanhau cwpan a ddefnyddir ar gyfer yfed yn ddiweddarach. Mae'r papur newydd a'r tarp i'w hatal rhag cael paent ar eich eiddo.

Os ydych chi'n gollwng paent gouache rywsut yn rhywle, gallwch chi ei lanhau'n hawdd â dŵr â sebon. y papur neu fwrdd gan ddefnyddio pensil (dewisol). Mae hyn yn ddefnyddiol oherwydd gallwch chi gynllunio'ch llun yn rhydd heb boeni am geisio codi paent i drwsio camgymeriad. Gallwch hefyd ddefnyddio'r amser hwn i liwio ardaloedd rydych chi am aros yn wyn gyda phastel olew gwyn (dewisol). Mae hyn yn gweithio oherwyddolew yn gwyro dŵr.

Yn golygu y bydd y pastel gwyn yn atal y gouache seiliedig ar ddŵr rhag treiddio i'r papur yn yr ardaloedd hynny. Mae hon yn dechneg ddefnyddiol i bobl nad ydynt yn siŵr sut i reoli llif paent dyfrlliw neu gouache eto ac mae'n fesur rhagofalus defnyddiol iawn yn erbyn gwaedu paent diangen ar eich papur.

Dechrau Cymysgu a Pharatoi Eich Paent

Ychwanegwch y lliwiau rydych yn bwriadu eu defnyddio at eich palet. Gwasgwch symiau bach o'r holl baent y byddwch yn eu defnyddio. Cymysgwch liwiau ar eich palet i greu'r lliwiau y byddwch chi'n eu defnyddio yn eich paentiad. Gallwch chi wneud hyn trwy ychwanegu dau liw i un adran o'ch palet ac yna eu cymysgu â brwsh. Gwnewch yn siŵr eich bod bob amser yn glanhau'ch brwsh yn drylwyr cyn ei dipio i liw arall.

Dechreuwch ychwanegu dŵr yn araf at y paent yr hoffech chi fod yn fwy afloyw.

Chi rhaid ychwanegu symiau bach o ddŵr a gwanhau'r gouache yn raddol. Mae'n llawer gwell ychwanegu rhy ychydig o ddŵr ar y tro nag ychwanegu gormod. Os byddwch yn gor-wanhau eich gouache, gallwch ychwanegu ychydig ddiferion o gwm Arabaidd i'r cymysgedd i'w dewychu eto. Gum Arabic yw'r rhwymwr a ddefnyddir mewn paent gouache sy'n helpu'r pigment i glymu i'r papur unwaith y bydd y dŵr wedi anweddu.

Profwch Eich Lliwiau

Ystyriwch brofi eich paent ar ddarn sbâr o bapur cyn dechrau eich paentiad go iawn.Gall hyn eich helpu i ddod yn gyfarwydd â'ch paent gouache, brwsys paent, yn ogystal â'r arwyneb rydych chi'n paentio arno. Arbrofwch â defnyddio llai neu fwy o ddŵr, yn ogystal â brwsh sych neu wlyb. Ceisiwch ddefnyddio technegau gwlyb-ar-wlyb ac ymarferwch wydredd nes eich bod chi'n teimlo'n gyfforddus ynglŷn â dechrau arni.

Gweld hefyd: Pabi Dyfrlliw - Sut i Beintio Pabi mewn Dyfrlliw

Dechrau Peintio Eich Sylfaen

Pan fyddwch chi'n barod i gael dechrau, dechreuwch trwy ychwanegu lliwiau sylfaen a haenau. Mae hyn yn golygu peintio cefndir eich darn. Bydd y cefndir fel arfer yn fwy tryloyw na'r haenau sy'n ei ddilyn. Nid oes rhaid i hyn fod yn wir, fodd bynnag, a gallwch deimlo'n rhydd i geisio arbrofi gyda'r hyn yr hoffech ei wneud. Mae defnyddio haenau tenau a pheidio â defnyddio gormod o haenau o gouache yn ddelfrydol oherwydd mae gouache yn dueddol o gracio pan gaiff ei roi'n rhy drwchus.

Unwaith y bydd yr haen gyntaf wedi sychu, gallwch weithio'ch ffordd i'r blaendir a dechrau ychwanegu mwy o fanylion.

Rhaid i chi adael i'r paent sychu'n iawn er mwyn osgoi cymysgu diangen ar y pwynt hwn. Bydd rhai artistiaid sydd â phrofiad gyda'r cyfrwng hwn yn gwybod sut i gyfrif am hyn ond os ydych chi newydd ddechrau mae'n well aros iddo sychu. Os dechreuwch beintio ar haenen sych yr oeddech chi'n meddwl oedd yn sych a bod eich lliwiau'n dechrau gwaedu, rhowch y gorau i beintio a mynd yn ôl i beintio dros yr ardal unwaith y bydd amser wedi mynd heibio a'r ardal wedi sychu'n iawn.

Peidiwch â Chaniatáu Eich Paent i Sychuyn Eich Palet

Os byddwch yn sylwi ar unrhyw adeg bod eich gouache yn sychu ar eich palet, niwlwch nhw'n ysgafn â'r dŵr yn eich potel chwistrellu (dewisol). Peidiwch â gadael i'r dŵr gronni ar y gouache gan mai'r nod yw eu cadw'n llaith, nid eu dyfrio.

Dechrau Cysgodi ac Ychwanegu Manylion at Eich Gwaith celf

Ychwanegwch liw i'r paentiad i gyflwyno rhyw ddimensiwn i'ch darn. Mae sawl ffordd o gysgodi ond y dulliau mwyaf poblogaidd yw defnyddio gwydredd neu greu graddiant. Ychwanegwch fanylion gan ddefnyddio brwsh mân wedi'i drochi mewn gouache du neu drwy ddefnyddio marciwr/ysgrifbin gwrth-ddŵr. Gall gwaith llinell wneud i ddyluniad sefyll allan ac ychwanegu hyd yn oed mwy o ddimensiwn i baentiad.

Gall y gwaith llinell fod yn solet neu'n denau trwy gydol darn, arbrofwch i weld beth sy'n teimlo'n iawn ac yn edrych yn dda i chi.

Gadael Eich Paentiad Sychu

Caniatáu i'ch darn sychu'n iawn a gwnewch yn siŵr eich bod yn hapus ag ef. Gall gouache sychu i liw gwahanol felly cyn i chi ystyried bod eich darn yn gyflawn dylech ganiatáu iddo sychu. Os gwelwch unrhyw gamgymeriadau, gallwch chi ail-wlychu'r ardal a thrwsio'r camgymeriad, paentio drosto i guddio'r camgymeriad neu fe allech chi godi'r paent a rhoi cynnig arall arni'n llwyr. Defnyddiwch eich carpiau, tywel, neu sbwng i godi paent oddi ar y cynfas i gywiro unrhyw wallau.

Fframiwch ac Arddangoswch Eich Paentiad Wedi'i Gwblhau

Unwaith y byddwch yn siŵr wyt tihapus gyda'ch darn gallwch ei fframio y tu ôl i wydr i'w gadw'n ddiogel. Gwnewch yn siŵr eich bod yn gosod paentiad yn gywir cyn fframio fel nad yw'n cysylltu â'r gwydr. Os yw'ch paentiad yn cysylltu â'r gwydr, gall achosi anwedd, smwdio paent neu waedu, a hyd yn oed llwydni ar wyneb eich gwaith celf. Mae rhai artistiaid yn hoffi farneisio eu paentiadau ond gall newid lliwiau eich paentiad gouache yn sylweddol mewn ffordd nad yw'n digwydd gyda chyfryngau eraill.

Oni bai eich bod yn fodlon difetha eich paentiad mae'n well osgoi defnyddio farnais i selio gweithiau celf gouache.

Syniadau Pwysig ar gyfer Gweithio Gyda Gouache

Rydym wedi sôn cryn dipyn am gouache yn yr erthygl hon ond mae peth o'r cyngor yn bwysig iawn i'w gofio, yn enwedig os ydych newydd ddechrau arni. Mae'r awgrymiadau pwysicaf i'w tynnu o'r erthygl hon ar ôl i chi ddechrau gweithio gyda gouache fel a ganlyn:

 • Cadwch eich brwsh yn lân wrth drawsnewid rhwng paent. Gwnewch yn siŵr eich bod yn glanhau'ch brwsh yn iawn. brwshys wrth i chi newid i liwiau gwahanol fel nad ydych yn gorffen gyda lliwiau mwdlyd erbyn diwedd eich sesiwn peintio. Gwnewch hyn trwy olchi'ch brwsh o gwmpas yn iawn mewn dŵr glân i olchi unrhyw baent gouache i ffwrdd ac yna ei binsio'n ysgafn rhwng lliain neu glwt. Ailadroddwch y broses nes bod y brwsh yn rhydd o baent.

 • Cadwch lygad areich palet wrth i chi beintio i wneud yn siŵr nad yw eich gouache yn sychu ar y palet. Os yw'r gouache yn sychu yna gallwch chi niwl ysgafn y paent i'w wlychu.
 • Osgowch ei ddefnyddio gouache yn rhy drwchus neu mewn gormod o haenau wrth i chi weithio fel y gallwch osgoi cracio a phlicio unwaith y bydd yn sych.
 • Ystyriwch ymarfer gyda gouache cyn ymrwymo i ddarn difrifol. Caniatewch eich hun amser i ddod yn gyfforddus gyda'r cyfrwng.

Ar gyfer beth y mae Paent Gouache yn cael ei Ddefnyddio?

Nawr eich bod yn gwybod beth yw paent gouache yn ogystal â sut i ddefnyddio paent gouache, fe allech chi fod yn pendroni “ar gyfer beth mae paent gouache yn cael ei ddefnyddio?” Defnyddir Gouache gan hobïwyr ac artistiaid masnachol o bob lefel sgiliau i greu darluniau, paentiadau, comics, caligraffeg, a mwy.

Gallwch chi wneud cymaint gyda phaent gouache os ydych chi'n pendroni “i beth mae paent gouache yn cael ei ddefnyddio?” yna cwestiwn gwell fyddai gofyn ar gyfer beth nad yw'n cael ei ddefnyddio.

Syniadau Paentio Gouache

Gellir defnyddio paent gouache i greu tirluniau, gweithiau haniaethol, portreadau, darluniau botanegol , bywydau llonydd, a llawer mwy. Mae eu hamlochredd yn eu gwneud yn gyfle i bob math o artistiaid sy'n ffafrio amrywiaeth eang o wahanol bynciau. Mae rhai pobl yn defnyddio gouache i baentio darluniau sydd wedi'u seilio ar realiti tra bod artistiaid eraill yn gadael i'r paent lifo'n fwy rhydd i greu gweithiau celf haniaethol. Gallech geisiopeintio anifail anwes, machlud haul, mynydd, powlen ffrwythau neu hyd yn oed rhywun annwyl os ydych yn cael eich hun yn sownd wrth chwilio am syniadau peintio gouache.

Gobeithiwn bod y tiwtorial peintio gouache hwn wedi egluro popeth yr oeddech am ei wybod am beintio gouache. Mae Gouache yn gyfrwng hynod amlbwrpas sy'n adnabyddus am ei amlochredd a'i ystod o dechnegau hardd sy'n arddangos ei harddwch. Mae llawer o artistiaid yn syrthio mewn cariad â gouache unwaith y byddant yn rhoi cynnig arni. Felly, y tro nesaf y byddwch chi'n meddwl am brosiect newydd i ddechrau neu gyfrwng newydd i roi cynnig arno, beth am roi cynnig ar rai o'n syniadau peintio gouache?

Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

Ydy Gouache Paint yn wenwynig?

Nid yw paent gouache yn wenwynig, ond ni ddylid ei amlyncu'n fwriadol na'i roi'n uniongyrchol ar y croen neu'r llygaid. Mae hyn oherwydd y gall achosi cosi poenus neu sgîl-effeithiau annymunol eraill. Fel gydag unrhyw sylwedd, mae'n well ei gadw allan o gyrraedd plant ac anifeiliaid anwes ac i osgoi cyswllt diangen neu ormodol â'ch croen, llygaid, ceg, neu drwyn.

A ddylwn Wneud Gwaith Llinell Cyn neu Ar ôl I Paentio Gyda Gouache?

Gallwch wneud gwaith llinell cyn i chi beintio â gouache os yw'n well gennych, cyn belled â'ch bod yn defnyddio marciwr gwrth-ddŵr i'w wneud. Fel arall, gallech chi ddechrau gydag amlinelliad gouache du a gadael iddo sychu'n iawn fel nad yw'n codi ac yn gwaedu pan fyddwch chi'n dychwelyd i'w lenwi.

Allyn wahanol i baent eraill yn bennaf gan gyfansoddiad. Fel y soniasom uchod, mae gouache yn rhannu rhai rhinweddau gyda phaent dyfrlliw a phaent acrylig, ac mewn ffordd mae'n gweithredu fel rhywbeth rhwng y ddau.

Mae artistiaid sy'n dewis peintio gyda gouache yn tueddu i wneud hynny oherwydd eu bod yn hoffi technegau ac effeithiau dyfrlliw ond eisiau bywiogrwydd agosach at acrylig.

Beth Yw Y Gwahaniaeth rhwng Paent Acrylig a Gouache?

Mae paent acrylig yn wahanol i baent gouache gan ei fod yn cael ei wneud gyda rhwymwr emwlsiwn polymer acrylig tra bod gouache yn cael ei wneud gyda gwm Arabeg fel ei rwymwr. Mae'r cyfansoddiad hwn yn golygu bod paent acrylig yn parhau i fod yn fwy hyblyg pan gaiff ei sychu. Mae paent acrylig hefyd yn fwy trwchus na gouache ac felly mae'n dal dŵr yn ogystal ag yn fwy gwydn. Os yw gouache wedi'i haenu'n rhy drwchus mewn ymgais i gystadlu ag acrylig yn y modd hwn mae'n dod yn dueddol o gracio.

Ar y llaw arall, gellir newid gouache ar ôl iddo sychu. Mewn geiriau eraill, gallwch chi ychwanegu dŵr at baent gouache sych fel y gallwch chi wneud addasiadau neu gywiro camgymeriadau. Mae hyn yn rhywbeth na allwch ei wneud gyda phaent acrylig. Mae paent acrylig yn fwy maddeugar mewn ffyrdd eraill, fodd bynnag, oherwydd gellir ei gymhwyso i lawer o wahanol arwynebau yn rhwydd tra bod paent gouache yn gweithio orau ar bapur dyfrlliw, papur Bryste, a byrddau darlunio. Mae Gouache, fel y crybwyllwyd uchod, yn sychu i orffeniad matte traGouache Paent Sychu Allan a Gael ei Ddefnyddio Eto?

Os yw'ch gouache yn sychu yn eich palet gallwch grafu darnau o'r paent allan a'i falu â phestl a morter. Unwaith y bydd y paent sych wedi'i falu'n bowdr mân gallwch ychwanegu dŵr yn raddol nes i chi gyrraedd y cysondeb dymunol o baent gouache wedi'i adfywio.

Pa Frwshys Sy'n Dda ar gyfer Gouache?

Mae unrhyw frwshys yn gweithio gyda gouache felly rydych yn rhydd i arbrofi gyda brwshys gwallt synthetig a naturiol o bob gwead a thrwch gwahanol. Rydym yn awgrymu, fodd bynnag, eich bod yn ceisio dechrau gyda brwshys synthetig meddal a chanolig gan eu bod yn tueddu i ddal llai o ddŵr. Gall yr ansawdd hwn helpu pobl sydd newydd ddechrau gyda phaent gouache a gwneud y gromlin ddysgu ychydig yn haws i fynd heibio.

Ydy Gouache yn Wael i'r Amgylchedd?

Na, nid yw paent gouache yn ddrwg i'r amgylchedd. Gwneir gouache gyda rhwymwyr diwenwyn nad ydynt yn niweidio'r amgylchedd na'ch iechyd. Yn gyffredinol, mae gouache yn ecogyfeillgar iawn ac oherwydd ei fod yn hydawdd mewn dŵr nid oes angen cemegau llym arno wrth gael ei lanhau oddi ar frwshys neu arwynebau.

gall paent acrylig sychu i orffeniadau amrywiol gan gynnwys sgleiniog, satin, neu matte. Paent Gouache Hyblygrwydd Unwaith Sych Mwy hyblyg Llai hyblyg <19 Gorffen Amryw o orffeniadau ar gael Yn sychu i orffeniad di-draidd, matte Arwynebau ar Gael i'w Defnyddio Mae llawer o arwynebau ar gael megis cynfas, papur, pren, ffabrig, lledr, a mwy. Yn gweithio orau ar bapur dyfrlliw, papur Bryste, a darlunio byrddau Gallu i Gywiro Camgymeriadau Gellir paentio dros gamgymeriadau ar gost tewychu haenau’r paentiad. Camgymeriadau gellir ei gywiro'n hawdd trwy ychwanegu dŵr. Trwch Trwchus Trwchus o lawer <14 Gwydnwch Mwy gwydn Llai Gwydn Byfeddiaeth Llewyrchus iawn Eithaf bywiog

Beth Yw'r Gwahaniaeth rhwng Paent Dyfrlliw a Gouache?

Mae gan Gouache fwy o bigment na phaent dyfrlliw sy'n golygu ei fod yn fwy trwchus, yn fwy afloyw, ac yn sychu i orffeniad matte. Mae paent dyfrlliw yn deneuach, yn llai afloyw, ac mae ganddynt orffeniad mwy tryloyw. Yn ei hanfod mae paent gouache yn ddyfrlliw trymach ac yn dueddol o ymddwyn yn fwy rhagweladwy oherwydd hyn. Gellir ail-wlychu paent gouache a dyfrlliwgwneud newidiadau neu gywiro gwallau. Mae paent gouache yn sychu'n gynt o lawer na phaent dyfrlliw ac ni fydd yn edrych mor dryloyw os caiff ei ddyfrio.

Gallwch hyd yn oed ddefnyddio paent dyfrlliw a gouache gyda’i gilydd drwy eu cyfuno a’u haenu ar eich gwaith celf.

22> Gorffen 22> Bywiogrwydd
Paent dyfrlliw Paent Gouache
Trwch <16 Deneuach Trwchus
Tryloyw Afloyw a matte
Arwynebau ar Gael i'w Defnyddio Yn gweithio orau ar bapur dyfrlliw, papur Bryste, a byrddau darlunio Yn gweithio orau ar bapur dyfrlliw, Bryste papur, a byrddau darlunio
Llai bywiog Mwy bywiog
Rhagweladwy Gall fod yn anrhagweladwy Ymddygiad mwy rhagweladwy

Ar Arwynebau y Gellir Defnyddio Paent Gouache ?

Mae Gouache yn gyfrwng hyfryd a maddeugar i weithio ag ef ac mae’n darparu canlyniadau bywiog a chyson iawn. Yn ddelfrydol, dylid defnyddio gouache ar bapurau fel papur dyfrlliw neu bapurau lluniadu mwy trwchus. Gall byrddau darlunio weithio'n dda iawn gyda phaent gouache hefyd. Yn anffodus, byddech am osgoi ceisio defnyddio gouache yn unrhyw le arall, o leiaf yn y dechrau, gan y gallai fod yn anodd cael y paent i eistedd ar arwynebau eraill.

Gweld hefyd: Preswyliadau Artist - Beth Yw Rhaglen Breswyl Artist?

Gyda dweud hynny, mae rhai artistiaid wedi cael lwcdefnyddio paent gouache ar blastig, papur cwyr a phren. Gall pren amrwd, heb ei drin, dderbyn paent gouache gan y bydd yn ddigon mandyllog i dderbyn y pigment. Ceisiwch ddefnyddio bwrdd pren sy'n llyfn, yn wastad, ac yn lân i sicrhau'r canlyniadau gorau. Os ydych chi am geisio defnyddio gouache ar blastig neu bapur cwyr gallwch ychwanegu ychydig ddiferion o lanedydd dysgl at y gouache ym mhalet eich artist cyn ei roi ar eich gwaith celf.

Os rhowch gynnig ar y dull hwn gallwch ddisgwyl canlyniadau anrhagweladwy neu anghyson nes i chi ddod o hyd i falans sy'n gweithio i chi.

Y Paent Gouache Gorau

Rydym wedi dewis ein hoff baent gouache ar y farchnad ac wedi siarad amdano yn fanylach isod. Mae ganddo rai anfanteision bach iawn ond ar y cyfan, mae'n set gouache o ansawdd uchel iawn a fydd yn mynd y tu hwnt i'ch disgwyliadau. P'un a ydych chi newydd ddechrau gyda gouache neu'n edrych i chwarae o gwmpas gyda set newydd o baent, darllenwch ymlaen isod i weld ein dewis gorau!

WINSOR & Set Paent Rhagarweiniol Gouache Designers NEWTON

Set hon gan y brand enwog Winsor & Mae Newton yn cynnwys deg tiwb o liwiau gouache dylunydd. Y lliwiau a gynhwysir yw Sinc Gwyn, Ultramarine, Glas Cynradd, Coch Sbectrwm Dwfn, Coch Cynradd, Melyn Cynradd, Melyn Parhaol, Ochre Melyn, Green Forest, ac Ifori Du. Mae'r paent afloyw a welir yn y set hon yn defnyddio technoleg fodern a datblygiadau mewn cemeg idarparu ystod o ansawdd uchel o baent gouache pigmentog hardd sy'n llyfn, yn fywiog ac yn sychu'n gyflym.

Mae'r fformiwleiddiad proffesiynol blaengar gan Winsor & Mae Newton yn arwain at sylw gwych sy'n cael ei gyplysu â chymysgu lliwiau cyflym a chyfleus . Gall y set fod ychydig yn ddrud i rai pobl, yn enwedig os mai newydd ddechrau, ond mae cyflenwadau o ansawdd uchel yn arbed arian ac amser yn y tymor hir.

WINSOR & Set Gyflwyniadol NEWTON Gouache
 • Set gouache afloyw sy'n enwog am ddisgleirdeb lliw a gorffeniad di-sglein
 • Set ragarweiniol yn ddelfrydol ar gyfer dylunwyr a dechreuwyr fel ei gilydd
 • Yn cynnwys 6 lliw cynradd mewn 14 ml (0.47 oz .) tiwbiau
Gweld ar Amazon

Winsor & Mae Newton yn gwmni cyfrifol a hirsefydlog sydd wedi bod yn cynhyrchu paent ers 1935 ac sy’n parhau i gynnal ei enw da ymhlith y gymuned artistiaid hyd heddiw. Rydym wedi dewis y set paent gouache rhagarweiniol hwn fel ein prif awgrym oherwydd ei fod yn hynod o hawdd i'w ddefnyddio. Defnyddir ystod y dylunydd hwn o baent gouache gan ddarlunwyr ac artistiaid proffesiynol a hobïwr fel ei gilydd.

Trwy sychu i orffeniad matte mae’r paent gouache yn y set hon yn gwarantu y bydd llai o adlewyrchiad wrth dynnu llun o’ch darn gorffenedig. Gall hyn fod yn fuddiol hefyd os ydych chi'n bwriadu fframio'ch darn y tu ôl i wydr amddiffynnol. Mantais fawr arall yw bod y paentiau hyn yn addasar gyfer artistiaid sydd am wneud portreadau, tirluniau, marmor, caligraffeg, a llawer mwy! Mae hyn yn golygu y gellir defnyddio'r set hon i'ch helpu i archwilio llawer o lwybrau newydd o beintio yn rhwydd.

PROS

 • Llawer o liwiau mewn pecyn
 • Pigmentog hardd
 • Llyfn a bywiog<2
 • Sychu’n gyflym
 • Addas ar gyfer dechreuwyr a gweithwyr proffesiynol
 • <29 Gwnaed gan wneuthurwr ag enw da
 • Gorffeniad matte nad yw'n adlewyrchol
> CONS
 • > Efallai y bydd paent yn sychu'n gynt nag yr ydych wedi arfer ag ef
 • Ychydig yn ddrud
 • Wrth ddod allan o'r tiwb am y tro cyntaf, gall y cysondeb fod ychydig yn anwastad

Beth Yw'r Technegau Gouache Gwahanol?

Gan fod paent gouache yn debyg i baent dyfrlliw mewn cymaint o ffyrdd, mae'r ddau gyfrwng yn rhannu llawer o'r un technegau. Byddwn yn siarad am rai o'r technegau gouache hyn yn fanylach isod trwy siarad am sut i fynd ati i roi cynnig ar y technegau hyn yn ogystal â'r hyn y gellir eu defnyddio i'w creu.

Creu Graddiant

Mae gan Gouache gysondeb trwchus a hufennog y gellir ei gymysgu'n uniongyrchol ar eich arwyneb paentio. Beth mae hyn yn ei olygu yw y gallwch chi ymdoddi i'r gwaith a chreu trawsnewidiadau cynnil mewn lliw heb fawr o ymdrech. Mae hyn yn hanfodol ar gyfer creupaentiadau realistig. I arbrofi â chreu graddiannau fel un o'ch technegau gouache, gallwch gymhwyso dau liw gwahanol ar y naill ochr i ddarn o bapur gyda man agored rhwng y ddau. Nesaf, gallwch chi ychwanegu ychydig o bob lliw i'r llall yn raddol, gan eu cymysgu gyda'i gilydd nes eu bod yn cwrdd.

Wrth i chi ddod yn fwy cyfforddus gyda hyn gallwch geisio ychwanegu mwy o liwiau wrth ymyl eich gilydd a'u cyfuno wrth i chi symud ymlaen. Y nod yw creu golwg ombre ar eich gwaith celf.

Blooms

Mae Blodau yn dechneg syml a phoblogaidd sy'n arwain at sblotiau lliw haniaethol ac afreolaidd. I greu blodau, yn gyntaf byddwch yn sicrhau bod eich brwsh yn wlyb gyda dŵr ac yna ychwanegu ychydig o gouache. Yna rydych chi'n rhoi hwn ar eich paentiad, a'r canlyniad yw bod lliwiau'n lledaenu'n gyflym o amgylch eich paentiad.

Creu Cyfrol

Gallwch greu cyfrol gyda gouache gan gwneud yn siŵr eich bod chi'n gosod gwahanol werthoedd lliw mewn gwahanol rannau o'ch paentiad er mwyn dangos lle mae golau yn disgleirio ar wrthrychau penodol. Po fwyaf o olau sy'n cyffwrdd ag ardal o'ch gwrthrych, y golauach y dylai'r lliw fod. Lle nad oes golau yn cyffwrdd â'ch gwrthrych, bydd gennych werth lliw tywyllach. Pan ddechreuwch geisio creu cyfaint fel un o'ch technegau gouache am y tro cyntaf, ceisiwch feddwl amdano fel creu graddiant o'ch dewis liw o olau i dywyllwch.

Ystyriwch pa mor olausyrthio ar wrthrychau tri dimensiwn a phaentio yn unol â hynny.

Brwsio Sych

I sychu brwsh gyda gouache, ychwanegwch ychydig bach o gouache at flaen eich paent, a defnyddiwch ddarn meinwe neu bapur sgrap i dynnu unrhyw baent dros ben. Rydych chi eisiau ychydig bach o baent ar y brwsh paent fel y gallwch chi symud y brwsh dros y cynfas i gael effaith ysgafn, pluog ar eich paentiad. Defnyddir y dechneg gouache hon i greu gwead, uchafbwyntiau, a chefndiroedd ac mae'n wych i artistiaid sy'n mwynhau peintio golygfeydd a thirweddau naturiol.

Codi

Codi yn dechneg a ddefnyddir i dynnu paent gouache o bapur neu gynfas os ydych wedi gwneud camgymeriad neu os nad ydych yn hoffi sut mae'n edrych. Gallwch godi gouache trwy wlychu sbwng neu frethyn â dŵr a blotio'n ysgafn neu dabio'r mannau lle rydych chi am dynnu paent. Pan fydd y paent yn mynd yn ddigon gwlyb bydd yn codi i'r brethyn neu'r sbwng ac yn dod yn weladwy yno. Ar y pwynt hwn, gallwch chi wasgu'ch deunydd blotio allan a'i rinsio.

Parhewch â’r broses nes bod yr ardal yn glir o baent.

Cyfryngau Cymysg

Mae defnyddio gouache ar gyfer celf cyfrwng cymysg yn golygu defnyddio gouache ar y cyd ag eraill cyfryngau celf fel dyfrlliw, acrylig, pastel, inc, neu siarcol. Mae Gouache yn wych ar gyfer celf cyfrwng cymysg oherwydd ei fod yn rhyngweithio'n dda â llawer o gyfryngau eraill. Gall cyfryngau eraill ddarparu gwahanol weadau, effeithiau,

John Williams

Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.