Sut i Bwylio Resin Epocsi - Mewn a Digwyddiad o Gloywi Resin Epocsi

John Williams 12-10-2023
John Williams

Resin e-pocsi yw un o'r sylweddau mwyaf amlbwrpas ar wyneb y blaned. Y dyddiau hyn, fe'i defnyddir ym mron pob diwydiant ar wyneb y blaned, mewn gwirionedd, mae mwy a mwy o gymwysiadau yn cael eu darganfod ar gyfer y sylwedd gwyrthiol hwn bob dydd! Fodd bynnag, gall fod yn heriol iawn gweithio gydag ef, gall gwahanol frandiau a hyd yn oed gwahanol fathau o resin gynhyrchu gorffeniadau gwahanol, gall hyd yn oed y mowld a ddefnyddiwch guddio'ch gorffeniad. Wedi dweud hyn, gadewch i ni edrych ar sgleinio resin epocsi, beth ydyw, sut mae'n gweithio, sut y gallwch ei ddefnyddio i ail-wynebu a chynnal gorffeniad eich darnau gwaith resin.

Beth Yw Resin Epocsi Sgleinio?

Fel y soniasom yn flaenorol, efallai y bydd achosion lle byddech chi eisiau neu angen sgleinio darnau gwaith resin epocsi, ond beth yw'r weithred o sgleinio resin? Wel, fel mae'r enw'n awgrymu ei fod yn golygu caboli arwyneb resin, ond pam fyddai angen i chi wneud hyn? Nid yw arwynebau resinau epocsi bob amser mor adlewyrchol na hyd yn oed mor glir ag yr hoffech iddynt fod unwaith y byddant wedi'u tynnu o'r mowld neu eu rhoi ar wyneb darn gwaith.

Y pwrpas caboli bron unrhyw arwyneb yw cael gorffeniad wyneb clir, dyma pam mae gwrthrychau metel fel pres, arian, a hyd yn oed aur yn cael eu sgleinio i gynnal ymddangosiad esthetig fel newydd. A yw'r un egwyddor yn berthnasol i resin epocsi? Wel, ydy mae'n ei wneud. Heblaw am bethau felgemwaith

 • Nid oes angen cymhwysydd ar gyfer y cais cychwynnol
 • Yn dod gyda chyfansoddyn caboli a glanhawr
 • Yn cynhyrchu gorffeniad disgleirio
 • Addas ar gyfer dechreuwyr a gweithwyr proffesiynol
 • CONS

   Drud
  • Wedi'i werthu mewn cyfeintiau cyfyngedig
  • Dim clytiau microfiber wedi'u cynnwys
  • Yn cynnwys cemegau organig anweddol<2
  • > Gall gorffeniadau amrywio yn dibynnu ar y dull caboli

  Pa Wrthrychau Resin All Gael eu Sgleinio?

  Fel y soniasom yn flaenorol, defnyddir resin ledled y byd mewn nifer o wahanol ddiwydiannau ar gyfer gwahanol gymwysiadau. Fodd bynnag, nid yw pob un ohonynt angen resin i gael ei sgleinio ac edrych ar ei orau drwy'r amser, felly gadewch i ni edrych ar rai o'r darnau gwaith resin mwyaf cyffredin y gallai fod angen i chi eu sgleinio ar eich taith crefftio resin.

  • Castio resin
  • Gemwaith resin
  • Gorchuddion resin ar loriau mewnol/tu allan
  • Celf resin epocsi
  • Crefftau hybrid resin a phren

   8> Byrddau a chownteri wedi'u gorchuddio â resin epocsi
  • Seliwyr carreg
  • Matiau diod resin
  • 1>Byrddau torri wedi'u gorchuddio â resin (Rhaid i resin gael ei halltu'n llawn i gael ei ystyried yn ddiogel o ran bwyd)> Nawr eich bod chi'n gwybod beth yw sgleinio resin, pambyddech chi eisiau sgleinio gwrthrychau wedi'u gorchuddio â resin, sut i baratoi a sgleinio unrhyw ddarn o waith wedi'i wneud o resin, beth yw un o'r cabolau gorau ar gyfer resin ar y farchnad, a pha wrthrychau resin sydd angen eu sgleinio fel arfer, mae'n bryd i chi gael allan yna a rhowch eich gwybodaeth newydd ar brawf. Cofiwch wisgo'r gêr amddiffynnol personol priodol bob amser wrth weithio gyda resin a gweithio bob amser mewn ardal sydd wedi'i hawyru'n dda wrth weithio gyda sylweddau aerosolized.

  Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

  A ellir sgleinio Resin Epocsi?

  Os ydych chi'n meddwl tybed a ellir caboli resin epocsi, yr ateb yw ydy. Mae resin epocsi yn debyg i wydr unwaith y bydd wedi cael cyfle i wella'n llwyr. Fel gwydr, gyda'r sglein iawn a'r offer cywir, gallwch chi fod yn resin epocsi ymarferol adlewyrchol o gael digon o amser ac ymdrech.

  Beth ydw i'n ei Ddefnyddio ar gyfer Resin Pwyleg ar ôl Sandio?

  Yn meddwl tybed sut i gael eich darn gwaith resin epocsi i ddisgleirio ar ôl i chi sandio'r holl ymylon garw? Wel, fe allech chi ddefnyddio bron unrhyw declyn bwffio neu sgleinio, neu fe allech chi ei wneud â llaw. Mae hyn yn aml yn dibynnu ar faint eich darn gwaith ac a yw eich prosiect yn sensitif i amser.

  Ydych Chi'n Tywod Resin?

  Mae resin sandio'n digwydd yn aml pan fydd angen i chi gael gwared ar ormodedd o resin sydd wedi llwyddo i wella'n llwyr heb i neb sylwi. Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw sicrhau hynnymae eich resin wedi'i halltu'n llawn ac yna defnyddiwch floc sandio neu bapur tywod i sicrhau bod eich arwyneb resin yn braf a gwastad.

  y mowldiau ac ansawdd y resin a ddefnyddiwch, gall sandio'ch darn gwaith i gael gwared ar ddeunydd gormodol adael yr wyneb yn grwn ac wedi'i grafu. Dyma lle mae'r arfer o gaboli eich darnau gwaith resin yn dod i rym.

  Gall hyd yn oed darnau gwaith resin sydd wedi bod o gwmpas ers tro gael eu caboli at ddibenion cynnal a chadw, ar ôl yr holl beth olaf byddech chi ei eisiau i'ch gweithiau celf gwerthfawr edrych fel eu bod nhw wedi gweld dyddiau gwell. Mae'r broses yn eithaf syml hefyd, y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw paratoi'r wyneb rydych chi'n bwriadu ei adfer, cymhwyso'ch sglein o ddewis, a defnyddio rhywfaint o saim penelin i wneud y gwaith!

  Nid yw sgleinio resin epocsi ar gyfer darnau gwaith mawr yn unig chwaith, gall pethau fel gemwaith resin , haenau amddiffynnol, a hyd yn oed teganau gael eu sgleinio i gynnal neu wella eu gorffeniad presennol. Mewn gwirionedd, mae caboli resin epocsi wedi'i gadw bron yn gyfan gwbl ar gyfer darnau gwaith llai oherwydd pan fydd pethau fel gemwaith resin yn colli eu gorffeniad mae'n amlwg ar unwaith, sydd yn y pen draw yn difetha esthetig cyffredinol y darn gwaith cyfan.

  Nid yn unig y mae resin sgleinio yn dod yn ddefnyddiol pan fyddwch chi'n gosod neu'n adfer gorffeniad, gellir defnyddio'r dechneg hon hefyd i arbed eich darn gwaith rhag camgymeriadau. Mae'n hawdd sandio neu dorri camgymeriadau gyda resin, ond mae'n fwy na thebyg y bydd yn eich gadael ag anghysondeb amlwg ar ffurf eich darn gwaith.

  Gall sgleinio helpu i gymathu'r ardal yr effeithir arni ag esthetig presennol eich darn gwaith. Wedi'r cyfan, os yw'r cyfan wedi'i sgleinio'n dda, pwy sydd i ddweud nad yw'n rhan o'r dyluniad yn unig? Fel y mae'n debyg eich bod wedi dod at ei gilydd erbyn hyn, dyma un o'r manteision niferus y gall caboli eich darnau gwaith resin eu fforddio i chi, felly gadewch i ni edrych ar y ffordd orau i fynd ati.

  Sut i Pwyleg Resin Epocsi

  Yn meddwl sut i sgleinio resin epocsi? Mae'r broses o sgleinio resin epocsi fwy neu lai yr un fath ag y byddech chi'n ei dilyn wrth sgleinio unrhyw arwyneb arall, ac mae hyd yn oed yn defnyddio cynhyrchion caboli tebyg (os nad yr un peth yn union) y byddech chi'n eu defnyddio wrth sgleinio pethau fel pren a metel. Wedi dweud hyn, gadewch i ni edrych ar yr hyn sydd angen i chi ei wneud i sicrhau eich bod chi'n cael y gorffeniad gorau posibl wrth sgleinio'ch darn gwaith resin epocsi. Dyma rai o'r pethau fydd eu hangen arnoch chi:

  • Cyfansoddyn sgleinio
  • Dis neu ddyfais debyg i ddiogelu eich darn gwaith <9
  • Dril trydan neu Dremel gydag atodiadau caboli
  • Set o gadachau microffibr
  • Dŵr
  • Papur sandio

  Paratoi Eich Arwyneb trwy Sandio

  P'un a ydych chi'n gweithio gyda phren, plastig, metel, neu resin epocsi, yn paratoi eich wyneb yw un o'r camau pwysicaf yn y broses sgleinio. Er bod y prosesau a ddefnyddir i baratoi'r arwynebau hyn yn wahanol, maen nhwhanfodol i orffeniad sy'n edrych yn dda. Ond sut ydych chi'n paratoi darn gwaith resin ar gyfer sgleinio?

  Wrth baratoi resin ar gyfer sgleinio da mae angen i chi sicrhau ei fod wedi'i sandio. Pam mae angen tywodio resin cyn i chi ei sgleinio? Wel, mae tywodio yn sicrhau bod wyneb eich darn gwaith yn wastad a bod unrhyw lwch wedi'i dynnu o'r wyneb y byddwch chi'n ei sgleinio. Mae hefyd yn gweithio i sicrhau bod eich sglein yn glynu wrth wyneb eich darn gwaith yn gywir ac na fydd yn cael ei halogi gan unrhyw falurion yn eistedd ar yr wyneb.

  Wrth sandio resin epocsi, rydych chi'n mynd i fod eisiau ei wneud naill ai â llaw gyda bloc sandio, papur tywodio, neu gyda sander orbital. Os ydych chi'n gweithio gyda darn gwaith mwy, efallai mai'r sander orbitol yw'r dewis gorau o ystyried faint o saim penelin rydych chi ar fin suddo i'r broses hon. Nid ydym yn argymell defnyddio sander gwregys gan y bydd yn cnoi eich darn gwaith.

  Unwaith y byddwch wedi penderfynu pa ddull sandio yr hoffech ei ddefnyddio, dewiswch raean unrhyw le rhwng 120 i 1000 a dechrau sandio. Un o'r ffyrdd gorau o fynd ati i sandio resin yw trwy weithio mewn cynnig cylchol, bydd hyn yn sicrhau na fydd unrhyw linellau na cilfachau damweiniol yn cael eu creu yn ystod y broses sandio. Unwaith y byddwch yn hapus gyda'ch gwaith sandio, sicrhewch fod eich arwyneb yn wastad cyn symud ymlaen i'r cam nesaf yn y broses.

  Awgrymiadau ar gyfer Sandio Gwlyb

  Beth yw sandio gwlyb? Wel, mae'n fwy neu lai yn union sut mae'n swnio. Mae'n cynnwys defnyddio dŵr a phapur sandio wedi'i raddio i'w ddefnyddio ar arwynebau gwlyb i baratoi eich darnau gwaith resin. Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw sicrhau bod eich darn gwaith neu bapur tywod yn wlyb a sicrhau eich bod yn dilyn yr un broses a grybwyllwyd gennym yn flaenorol.

  Ar ôl pob tocyn, sicrhewch eich bod yn sychu unrhyw weddillion tebyg i laeth sydd wedi cronni ar eich darn gwaith. Unwaith y byddwch chi'n hapus gyda'r gwaith rydych chi wedi'i wneud yn sandio'r wyneb, gwnewch yn siŵr bod yr holl weddillion wedi'u tynnu. Dylai eich arwyneb fod yn hollol sych cyn rhoi unrhyw sglein ar wyneb eich darn gwaith.

  Pan fyddwch yn sandio'n wlyb, y syniad yw defnyddio graean mwy manwl o bapur tywod nes bod y graean rydych chi'n ei ddefnyddio wedi cyrraedd. mor iawn fel ei fod yn gadael bron ddim tystiolaeth o sandio. Gallech ddechrau gyda 400 o raean, yna symud i 600 o raean, yna i 800 graean, ac yna yn y pen draw i 1000 o raean. Mae tywodio gwlyb fel arfer yn cael ei gadw ar gyfer arwynebau resin mwy gan ei fod yn lleihau faint o lwch a gynhyrchir yn y broses sandio, neu o leiaf yn sicrhau nad yw'n mynd yn yr awyr.

  Pwyleg Eich Gweithle

  Mae caboli eich darn gwaith yn bont y bydd yn rhaid i chi ei chroesi os ydych chi am gael y gorffeniad perffaith hwnnw ar gyfer eich castiau resin. Wedi dweud hyn, mae yna ychydig o ffyrdd y gallech chi fynd ati i sgleinio'ch darn gwaith, chigallech naill ai ei sgleinio â llaw neu fe allech chi ddefnyddio Dremel os hoffech chi wneud y gwaith yn gyflym. Gadewch i ni gael golwg ar y ffordd orau i chi gael eich darn gwaith mor sgleiniog â phosibl.

  Sut i Pwyleg Resin gyda Dremel

  Yn rhyfeddu sut i resin sglein gyda Dremel? Mae defnyddio Dremel yn un o'r ffyrdd cyflymaf o sicrhau bod eich darn gwaith resin yn cael ei sgleinio'n gyflym, ond bydd angen rhywfaint o sgil i'w dynnu i ffwrdd. Yn nodweddiadol, defnyddir Dremel's i sgleinio gemwaith resin oherwydd gallant sgleinio arwyneb resin yn gyflymach na phe baech yn defnyddio lliain, heb sôn am fod y dull hwn yn sicrhau y gallwch sgleinio llawer o ddarnau bach o waith yn gyflym.

  I gychwyn arni, rhowch rywfaint o gyfansoddyn caboli ar wyneb eich darn gwaith resin wedi'i dywodio'n ffres.

  Unwaith y bydd y cyfansoddyn caboli wedi'i roi, defnyddiwch y Dremel i wneud yn gyflym ond yn pasio'n gyson dros wyneb eich darn gwaith, bydd hyn yn sicrhau eich bod chi'n cael y sylw gorau ac nad ydych chi'n gorddisgrifio rhan benodol o'ch darn gwaith. Peidiwch â chadw unrhyw un agwedd o'ch darn gwaith resin yn gyfan gwbl o hyd dros y brwsh Dremel yn rhy hir, gan mai'r gamp yw cael eich darn gwaith yn symud yn gyson.

  Unwaith y byddwch chi yn fodlon ar y gwaith yr ydych wedi'i wneud, sicrhewch eich bod yn sychu unrhyw gyfansoddyn gweddilliol oddi ar eich darn gwaith gyda lliain microfiber. Os ydych wedi methu unrhyw smotiau, gallwch gyffwrddi fyny â llaw yn ddiweddarach, ond dylai'r rhan fwyaf o'r arwyneb fod wedi'i sgleinio'n ddigonol gan y Dremel ar y cam hwn yn y broses sgleinio. i sgleinio resin ar ôl sandio'r ffordd hen ffasiwn. Efallai y bydd y dechneg hon yn cymryd ychydig mwy o saim penelin, ond mae'n un o'r dulliau mwyaf dibynadwy o ran sut i sgleinio resin ar ôl sandio oherwydd mae'n rhoi cyfle i chi deimlo'r wyneb rydych chi'n ei sandio a chywiro unrhyw anghysondebau ar y hedfan.

  Yn union fel y byddech chi'n ei wneud wrth sgleinio resin gyda Dremel, sicrhewch eich bod wedi gosod digon o gyfansoddyn caboli ar wyneb eich darn gwaith.

  Gweld hefyd: Lliw Gwyrdd Seafoam - Sut i Ddefnyddio a Chymysgu Gwyrdd Dyfrol Meddal

  Unwaith mae'r cyfansoddyn wedi'i cymhwyso, defnyddio lliain microfiber i rwbio y resin i mewn i wyneb y workpiece mewn cynnig cylchlythyr. Os gwelwch unrhyw arwynebau sydd wedi'u gorchuddio'n arbennig, sicrhewch eich bod yn gorchuddio'r rheini yn gyntaf gan y bydd angen cymysgu'r ardaloedd hyn â gweddill yr arwyneb er mwyn i'r broses sgleinio ddechrau.

  Yn meddwl sut i wneud resin yn sgleiniog? Wel, os ydych chi'n chwilio am y math o ddisgleirio sydd fel arfer yn cael ei gadw ar gyfer perlau, fe allech chi ddefnyddio gosodiad caboli syml ynghlwm wrth ddril. Gallwch naill ai ddefnyddio'r atodiad hwn i sgleinio wyneb eich darn gwaith llonydd neu ddiogelu eich dril a gweithio'r wyneb resin dros yr offeryn caboli sydd ynghlwm wrth eich dril.

  Unwaith y byddwch wedi cyrraedd.Yn fodlon â'r swydd rydych chi wedi'i gwneud, defnyddiwch frethyn microfiber i dynnu unrhyw gyfansoddyn caboli gormodol o wyneb eich darn gwaith. Unwaith y bydd y gormodedd wedi'i dynnu, rhowch y darn gwaith yn drylwyr unwaith eto gyda'r brethyn microfiber eto. Yr ailadrodd hwn yw'r allwedd i sut i wneud resin yn sgleiniog heb ddefnyddio Dremel.

  Beth Yw'r Cyfansoddyn Gloywi Gorau ar gyfer Resin?

  Beth yw'r cyfansoddyn caboli gorau ar gyfer resin? Mae hwn yn gwestiwn anodd i'w ateb o ystyried bod y rhan fwyaf o gyfansoddion caboli, p'un a ydynt wedi'u cynllunio'n benodol i'w defnyddio gyda resin ai peidio, yn tueddu i wneud gwaith eithaf da. Wedi dweud hyn, bydd defnyddio sglein resin epocsi yn gwneud gwaith gwrthrychol gwell, yn creu llai o weddillion, ac yn cynhyrchu gorffeniad sglein uwch. Rydyn ni'n meddwl bod y cynnyrch hwn yn hoelio'r holl nodweddion hyn a hyd yn oed ychydig yn fwy.

  Pwyleg Gorau ar gyfer Resin: ATEBION ANHYGOEL Cyfansoddyn sgleinio Premiwm & Pecyn Glanhawr

  Os ydych chi yn y farchnad am becyn caboli resin sy'n hawdd ei ddefnyddio ac sy'n sicrhau y bydd gennych chi'r gorffeniad gorau posibl bob amser, rydyn ni'n meddwl y byddwch chi'n hoffi'r cyfansoddyn caboli premiwm ar gyfer resin o'r tîm Atebion Rhyfeddol. Mae datrysiadau anhygoel wedi bod o gwmpas ers tua 25 mlynedd ac wedi creu llu o gynhyrchion crefftio sy'n cael eu hystyried i fod ar y brig gan lawer o weithwyr proffesiynol y diwydiant.

  Bethyn gwneud y pecyn caboli resin hwn mor arbennig serch hynny? Wel, mae'n cynhyrchu un o'r gorffeniadau gorau o gwmpas, a chan ei fod wedi'i gynllunio'n benodol i'w ddefnyddio ar epocsi nid yw'n cynhyrchu swm gwallgof o weddillion yn ystod y broses sgleinio. Mae tîm Incredible Solutions yn honni bod y sglein hwn ar gyfer resin wedi'i ddylunio'n benodol i'w ddefnyddio gyda gemwaith resin a darnau gwaith o'r un maint.

  Gweld hefyd: Sut i Luniadu Ysbryd - Canllaw Cam-wrth-Gam i Ddarluniad YsbrydolATEBION ANHYGOEL Cyfansoddyn sgleinio Premiwm
  • Y cyfansoddyn perffaith ar gyfer gwneud crefftau epocsi yn pefrio <9
  • Yn meddu ar fformiwla ddatblygedig 3 mewn 1 i gael gwared ar grafiadau a scuffs
  • Yn eich helpu i greu gorffeniad sglein uchel ar eich gorffeniadau epocsi
  Gweld ar Amazon

  Ystyried y sglein hwnnw ar gyfer resin yn cael ei ddefnyddio fel arfer i wella gorffeniad gemwaith resin byddwch yn gwerthfawrogi cymhwysydd ffroenell chwistrellu hawdd ei ddefnyddio'r pecyn caboli resin hwn sy'n eich galluogi i roi'r past caboli a'r cyfansoddyn glanhau yn uniongyrchol i'ch darn gwaith heb fod angen taenwr neu frethyn.

  Nid oes rhaid i chi ddefnyddio'r pecyn hwn mewn gemwaith resin yn unig serch hynny. Mae croeso i chi ddefnyddio'r pecyn caboli hwn ar bob math o arwynebau resin gan gynnwys countertops resin, ffigurynnau, cynwysyddion, gosodiadau, a hyd yn oed haenau amddiffynnol, gellir rhoi triniaeth ddisgleirio hardd gyda'r sglein resin hwn gan y tîm atebion Rhyfeddol!

  PROS

  • Amlbwrpas
  • Hawdd i’w ddefnyddio
  • Yn ddelfrydol i'w ddefnyddio arno

  John Williams

  Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.