Sut i Brisio Eich Celf - Canllaw Prisio Hawdd i Artist

John Williams 25-09-2023
John Williams

Tabl cynnwys

Un o’r brwydrau mwyaf i artist sydd ar ddod yw sut i brisio eich celf. Heblaw am yr anhawster y mae pobl greadigol yn ei gael i werthfawrogi eu hunain, mae llawer o ysgolion celf yn hepgor yr union ran gwerthu o fod yn artist yn eu rhaglenni hyfforddi. Mae'r erthygl hon yn ganllaw prisio celf ac mae'n ymdrin â hanfodion yr hyn y mae angen i chi ei ystyried wrth benderfynu, er enghraifft, sut i brisio paentiadau olew, cerfluniau, ffotograffau, ac unrhyw fath o gynnyrch creadigol.

Gweld hefyd: Cerfluniau Neoglasurol Enwog - Cerfluniau Neoglasurol Gorau'r 18fed Ganrif

Sut i Brisio Eich Celf

Ers diwedd y Rhyfeloedd Byd, mae celf wedi mynd trwy newid diddorol yn y farchnad. Newidiodd pŵer a mynediad at arian. Lle cyn y rhyfeloedd, roedd gan artistiaid noddwyr i gefnogi eu hymdrechion, roedden nhw bellach yn gofalu amdanyn nhw eu hunain. Gadawodd hyn fwy o ryddid iddynt greu'r hyn yr oeddent am ei wneud yn ogystal ag archwilio unrhyw gyfrwng traddodiadol megis celfyddyd perfformio .

Gweld hefyd: Beth Yw Cerdd Naratif? — Pa fodd i Ysgrifenu Barddoniaeth Naratif

Dilynodd cynnydd celf gysyniadol y newidiadau hyn a heddiw rydym yn cael ein hunain mewn byd lle mae'r ffin o amgylch yr hyn sy'n gwneud rhywbeth celf yn fwy aneglur nag erioed.

Nid yw gwerth celf bellach yn dibynnu ar y sgil dechnegol a'r hyfforddiant yn unig yr arlunydd. Mae'r syniad y tu ôl i ddarn celf, sut mae'n atseinio gyda'r prynwr, a'r amgylchedd marchnad lle mae artist yn ceisio gwerthu ei waith yn cael mwy o effaith nag erioed o'r blaen.

Mae hyn yn amlwg yn y gwerthiant gweithiau celf fel “The Comedian” (2019) erbynefallai y bydd paentiadau'n cael eu creu'n gyflym iawn ac efallai y bydd eraill yn cymryd mwy o amser i'w datblygu).

Er enghraifft, os yw'ch deunyddiau'n costio $60, rydych chi'n cymryd 10 awr i wneud y gwaith celf, ac rydych chi am dalu $25 i chi'ch hun awr i'w wneud, yna eich pris fyddai $310 ($25 x 10 awr + $60 cost materol) – mae hwn yn bris sylfaenol nad yw'n cynnwys elw, comisiwn a chostau ychwanegol.

<3.

Os nad ydych yn fodlon newid nifer yr oriau yr ydych yn eu treulio yn creu, hyd yn oed os nad yw'n gwneud synnwyr yn ariannol, gallwch ddewis ychwanegu ychydig o lafur penodol at bob paentiad a graddio'r swm hwnnw yn ôl maint y gwaith . Yn ddiweddarach yn eich gyrfa, bydd eich cyfradd fesul awr neu ffi llafur gosodedig yn cynyddu os daw eich enw yn hysbys yn y byd celf a'ch bod wedi cael mwy o gyflawniadau sy'n ychwanegu at werth y gwaith rydych yn ei greu.

Ystyried Deunyddiau <9

Dylai pris gwerthu eich celf gynnwys y deunyddiau a ddefnyddiwch i greu eich gweithiau. Mae hyn yn cynnwys y cyfryngau fel olew, acrylig, paent dyfrlliw , cynfas, paent preimio, ac ati. Ond mae hefyd yn cynnwys y rhent rydych chi'n ei dalu am eich stiwdio, y WiFi, cyfleustodau, costau cludiant, a thanysgrifiadau ar gyfer rhaglenni dylunio, er enghraifft. Dylid rhestru pob cost unigol sy'n ofynnol er mwyn cynhyrchu gwaith celf a'i hystyried. Rydym yn argymell eich bod yn creu taenlen sy'n rhestru'r costau hyn ac yn cyfrifo cyfanswm o ddeunyddiau misolcost.

Yna gellir rhannu'r gost hon â nifer y gweithiau celf a grëwyd y mis hwnnw, neu ei gyfrifo'n gymesur â gwaith celf.

Gallai'r ystyriaeth berthnasol ddylanwadu ar y cyfryngau y byddwch yn dewis gweithio gyda nhw ar ddechrau'ch gyrfa gan y bydd yn rhaid i chi wario arian i wneud y gweithiau celf hyd yn oed cyn i chi wybod a fyddant yn gwerthu. Dyna pam mae artistiaid yn aml yn cael buddsoddwyr i roi hwb i'w gyrfaoedd neu arbed arian o swydd ran-amser i dalu'r costau cychwynnol.

Ystyried Costau Ychwanegol

Efallai y bydd yn rhaid ystyried costau ychwanegol os ydych yn gwerthu gweithiau’n uniongyrchol o’ch stiwdio neu’n gweithio gydag orielau sy’n disgwyl i’r artist fframio a lapio’r gweithiau celf eu hunain. Mae ymchwilio i gostau fframio, lapio, cludo, ac yswiriant yn gam pwysig wrth brisio eich gwaith.

Os ydych am werthu eich holl weithiau celf wedi'u fframio, dylech gynnwys y gost hon yn eich cyfanswm pris.<2

Ar ddechrau eich gyrfa, nid ydym yn argymell hyn, gan fod llawer o gasglwyr yn aml yn ail-fframio gwaith ar ôl iddynt ei brynu i weddu i'w steil personol. Yn lle hynny, gallwch gynnig yr opsiwn i brynwyr fframio'r gwaith drwoch chi ac o bosibl negodi gostyngiad gan fframiwr penodol trwy ymrwymo i wneud eich fframio stiwdio yn unig drwyddynt.

Os ydych chi'n cludo'ch gwaith yn rhyngwladol, efallai yr hoffech chi wneud nodyn ar eich gwefan neu'ch catalogy bydd llongau'n cael eu dyfynnu ar wahân gyda phob pryniant, neu gallai gynnwys swm wedi'i gapio y mae eich stiwdio yn fodlon ei dalu ar gyfer cludo. Er enghraifft, fe allech chi ddweud y byddwch yn talu 20% o'r ffioedd cludo neu uchafswm o $25.

Ystyried Elw

Nawr eich bod wedi ystyried yr holl gostau sylfaenol ac ychwanegol , gallwch ystyried elw. Dyma'r ganran y byddwch yn ei raddio wrth i chi ddod yn fwy adnabyddus fel artist gwerthu. Dyma hefyd lle mae'r galw ac argaeledd y gwaith yn dod i mewn. Ar ddechrau eich gyrfa, efallai y bydd yn rhaid i chi fyw oddi ar y llafur/ffi fesul awr yn unig, ond yn araf deg dylech gynyddu'r swm hwnnw ac ychwanegu canran fechan o'r elw hefyd .

Gallwch ystyried faint o ddarnau rydych wedi'u gwneud mewn arddull, cyfrwng a phwnc penodol, poblogrwydd y darnau hyn ac a yw'r gyfres yn gyfyngedig. Mae'r holl elfennau hyn yn ychwanegu at ddymunoldeb y gwaith a'r llwyddiant a gewch wrth eu gwerthu. Cadwch hyn mewn cof, ond byddwch hefyd yn gyson â'ch prisiau.

Er enghraifft, os ydych chi fel arfer yn peintio ac yna'n creu un gyfres gyfyngedig lle rydych chi'n pwytho i mewn i'r paentiadau â nodwydd ac edau, gallwch godi tâl ychydig. yn uwch felly y gweithiau arbennig hyn.

Byddwch yn Ymwybodol o'r Canlynol

Gall prisio eich gwaith fod yn brofiad emosiynol ac ansicr. Gwnewch yn siŵr eich bod yn ymwybodol o'r peryglon canlynol wrth benderfynu ar brisiau.Bydd hyn yn sicrhau profiad prisio proffesiynol a chyson.

Peidiwch â Bod yn Rhy Emosiynol Am y Gwaith Rydych Am Ei Werthu

Dyma'r agwedd fusnes ar eich gwaith fel artist ac er yn benodol gallai paentio fod yn agos iawn at eich calon, ni allwch ei brisio'n uwch nag eraill tebyg o ran maint a chanolig. Dylai prisio paentiadau olew, er enghraifft, fod yn wahanol i sut rydych chi'n prisio paentiadau acrylig, hyd yn oed os ydych chi'n teimlo bod testun ac effaith y gwaith yr un peth.

Dyma lle mae eich ymchwil i'r bydd y farchnad gelf yn helpu, gan y byddwch yn sylwi'n gyflym ar dueddiadau a rheolau o ran sut mae cyfryngau'n cael eu gwerthfawrogi'n wahanol.

Peidiwch â Chyfyngu Eich Hun Gyda Phrisio Eich Celf <9

Mae'n rhaid i chi gymryd y farchnad i ystyriaeth. Er y gallech fod eisiau gwerthu eich celf i farchnad ryngwladol, mae angen ichi ystyried sut y byddwch yn agored i'r farchnad honno. Os ydych yn gweithio gydag asiant a all ennyn diddordeb yn eich gwaith yn rhyngwladol, gallwch edrych ar brisiau a fydd yn addas ar gyfer y farchnad honno.

Ond fel arall, bydd eich sgiliau rhwydweithio yn eich ardal gyfagos yn aml yn arwain at gwerthiant yn gyflymach ac, felly, dylech ystyried hygyrchedd eich prisiau i'ch marchnad brynu celf leol.

Peidiwch ag Anghofio Cymharu Prisiau Gyda Phrisiau Artistiaid Eraill

Ar ôl i chi gyfrifo’ch holl gostau a chynnwys llafur/amser,llongau, fframio, ac yn y blaen ac mae eich pris ymhell uwchlaw artistiaid eraill sy'n creu gwaith tebyg i chi, efallai y bydd yn rhaid i chi ailedrych ar eich elw a'ch costau ychwanegol.

Mae'n well dechrau ar a man lle byddwch yn gwerthu eich gwaith na gorgyrraedd a bod gennych weithiau celf wedi'u pentyrru yn eich stiwdio am flynyddoedd.

Peidiwch â Rhoi Celf i Ffwrdd am Ddim

Mae hwn yn bwynt hynod bwysig gan fod artistiaid yn aml yn cyfaddawdu eu gwerth eu hunain trwy roi eu celf yn anrheg i aelodau o'r teulu a ffrindiau a allai fod wedi bod yn brynwyr. Ar ddechrau eich gyrfa, eich cymuned agos yn aml yw eich prif gefnogwr. Er enghraifft, os oes gan rywun yr ydych yn ei adnabod ddiddordeb mewn hongian eich celf yn eu swyddfa, ond na allant fforddio ei brynu, gallwch ystyried creu cytundeb proffesiynol gyda nhw.

Gosod i fyny contract byr sy'n dweud y byddwch yn rhoi benthyg y darn celf iddynt os gallwch osod label gyda'r enw, pris, a manylebau canolig yn ogystal â bio byr wrth ymyl y darn celf. Sicrhewch fod y cytundeb yn cyffwrdd ag iawndal neu ladrad o'ch gwaith tra ei fod o dan eu gofal. Gallwch edrych ar enghreifftiau o gytundebau llwyth syml gydag orielau i roi syniad i chi o sut y gallai'r contract hwn edrych.

Fel hyn, gallwch gael amlygiad ac mae contract a chysylltiad â therfyn amser i'r cytundeb sydd gennych gyda'r ffrind.

O ystyried y math o werthiant,mae deunydd, llafur, a chostau ychwanegol yn ymarfer gwerth chweil i artist fynd drwyddo wrth benderfynu sut i brisio eich celf. Fodd bynnag, mae prisio'ch celf yn dal i fod yn broses bersonol a greddfol. Dylai artistiaid benderfynu ar brisiau y maent yn teimlo'n gyfforddus â hwy ac sy'n cyd-fynd â'r farchnad y maent am fynd iddi. Oddi yno gallant brisio celf yn unol â hynny a graddio eu gwaith yn araf wrth iddynt ddod yn fwy adnabyddus.

Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

Sut i Brisio Paentiadau Acrylig?

Wrth brisio gwaith 2D gallwch ystyried defnyddio'r fformiwla swm modfedd sgwâr × doler. Mae hyn yn golygu cyfrifo modfeddi sgwâr paentiad trwy luosi'r lled â hyd y gwaith. Yna, gallwch gyfrifo swm fesul awr/llafur sy'n cyd-fynd â'ch enw da a'ch cymwysterau. Cadwch y swm hwn yn isel os ydych chi'n artist sydd ar ddod a chynyddwch ef yn araf trwy gydol eich gyrfa. Efallai y byddai'n ddefnyddiol wrth feddwl am y swm hwn i brisio darn celf yn reddfol gyda phris rydych chi'n teimlo'n gyfforddus ag ef ac yna gweithio'n ôl oddi yno. Yn olaf, rydych chi'n dyblu cost eich deunyddiau ac yn ei ychwanegu at y swm a gyfrifwyd o'r blaen. Rydych chi'n dyblu'ch costau deunydd i dalu'r 50% y mae orielau comisiwn fel arfer yn eu cymryd ar gyfer gwerthu'ch celf. Felly, os nad ydych yn gwerthu gydag oriel, peidiwch â dyblu eich costau deunydd.

Pam Mae Prisio Paentiadau Olew yn Wahanol i Brisio Paentiadau Eraill?

Mae paent olew yn fwyyn ddrud na phaent acrylig, dyfrlliw, neu gouache. Gan nad yw'n hydawdd mewn dŵr, mae angen i chi ddefnyddio cyfryngau paentio i wanhau paent olew. Mae angen peintio paentiadau olew gyda phaent preimio arbennig yn ogystal â'u selio ar ôl i'r paentiad gael ei wneud. Mae hyn i gyd yn ychwanegu at gost materol paentiadau olew. Mae'r paentiadau hyn hefyd yn cymryd mwy o amser i'w gwneud gan ei bod yn cymryd mwy o amser i sychu ac felly bydd cyfradd llafur/awr peintiwr olew yn uwch na chyfradd y rhan fwyaf o beintwyr acrylig, er enghraifft.

Sut i Brisio Eich Printiau?

Os ydych yn ystyried bod yn artist masnachol, gallai creu printiau digidol o’ch gweithiau celf gwreiddiol fod yn syniad da i gynhyrchu incwm ychwanegol a gwneud eich gweithiau celf yn hygyrch i wahanol farchnadoedd. Mae angen i chi ychwanegu sganio ac argraffu at eich costau deunydd. Fodd bynnag, dylai'r argraffiadau hyn fod yn rhatach na'r gweithiau celf gwreiddiol felly mae angen i'ch cyfradd fesul awr/llafur fod yn llawer is os ydych yn defnyddio'r fformiwla swm doler modfedd sgwâr ×.

Maurizio Cattelan.

Gwerthwyd y syniad y tu ôl i'r gwaith celf hwn, a oedd yn cynnwys dwythell banana wedi'i thapio i wal, am $120,000. Derbyniodd y prynwr fanana gwahanol i'r un a ddangoswyd gyntaf, rhywfaint o dap dwythell a chyfarwyddiadau ar sut i osod y gwaith celf ar wal.

Mae'r gwerthiant hwn yn adlewyrchu'n glir y natur fympwyol â pha weithiau celf y mae prisiau'n cael eu priodoli heddiw. Mae hefyd yn rhoi cipolwg i ni ar pam mae artistiaid yn ei chael hi mor anodd penderfynu ar brisiau ar gyfer eu gwaith. Mae artistiaid yn aml yn gwneud llawer o gamgymeriadau ar ddechrau eu gyrfaoedd o ran prisio. Mae hyn yn naturiol ac yn dderbyniol gan ei fod yn arwain at dyfu a dysgu o brofiad. Mae yna, fodd bynnag, ychydig o bethau y gall artistiaid eu hystyried wrth ymuno â'r byd celf a allai eu helpu i ddod o hyd i'r farchnad briodol ar yr amser iawn.

Gan weithio ar gredu yn eich gwerth fel person creadigol, gan ystyried y Mae'n bwysig ystyried yr amser a dreulir, y deunyddiau a ddefnyddiwyd, y llafur a roddwyd i mewn, a'r farchnad benodol yr ydych am fynd iddi yn ogystal â maint eich prisiau wrth ddeall sut i brisio eich celf.

Eich Gwerth Artistig

Mae'r rhan fwyaf o blant, boed yn greadigol ai peidio, yn aml yn cael eu haddysgu o oedran ifanc na allant wneud arian o yrfa gelf. Nid yw hyn yn wir, gan fod llawer o artistiaid ledled y byd yn byw oddi ar yr hyn y maent yn ei greu. Fodd bynnag, mae'r wers hon yn aml yn cael ei meithrin mor ddwfn i mewnpobl greadigol y mae'r rhan fwyaf o'r camgymeriadau y maent yn eu gwneud ynghylch prisio yn ymwneud â'r ffaith nad ydynt yn credu bod pobl eraill yn gwerthfawrogi eu gwaith. Er enghraifft, ystyriwch ddarllen un o'n herthyglau eraill, Pam Mae Celf yn Bwysig, yn gyntaf cyn dychwelyd i'r canllaw prisio celf hwn. Dim ond ychydig o werthoedd pwysicaf celf a restrir yn yr erthygl hon, ond gallai wneud i chi deimlo ychydig yn fwy hyderus wrth alw'ch hun yn artist. Mae’n bwysig i bob artist ddod i reswm personol sicr dros wneud celf ac yna ei werthfawrogi’n bersonol cyn iddynt ddisgwyl i eraill ei werthfawrogi. Mae'n hynod bwysig i chi gredu yn y gwerth y bydd eich celf yn ei ychwanegu at fywydau prynwyr os ydych chi o ddifrif am wneud busnes allan o'ch celf.

Pan nad yw artistiaid yn credu eu bod yn ychwanegu gwerth i fywydau eraill maent yn aml yn rhoi eu celf i ffwrdd am ddim, yn cael eu hecsbloetio, neu'n rhy isel i'r fath raddau fel nad yw eu busnes celf yn raddadwy (byddwn yn trafod y cysyniad hwn yn ddiweddarach yn yr erthygl).

Canllaw Prisio Celf

Mae sut i brisio eich celf yn dibynnu ar lawer o newidynnau. Y cam cyntaf yw diffinio'ch marchnad a phenderfynu a ydych am werthu'ch gwaith yn rhyngwladol, yn rhanbarthol, yn lleol neu'n genedlaethol. Gallwch ofyn i chi'ch hun a ydych am gael eich ystyried yn artist cain neu'n artist masnachol, er enghraifft. Bydd hyn yn dylanwadumae eich prisiau fel artistiaid masnachol yn aml yn gwneud printiau lluosog o'u gweithiau celf gwreiddiol a yn eu gwerthu mewn swmp .

Yn ail, mae angen i chi ddiffinio'r math o gelf rydych chi'n ei wneud.

Ystyriwch y nodweddion ffisegol, y ffyrdd y mae'n debyg i gelfyddyd arall, a sut y caiff ei chategoreiddio. Os ydych chi eisiau gwybod sut i brisio paentiad, gofynnwch i chi'ch hun pa fath o baentiad ydyw. Ystyriwch y cyfrwng, y pwnc, yr arddull celf, a sut y byddech chi'n disgrifio'r paentiad. Bydd hyn yn ddefnyddiol pan fyddwch chi'n chwilio am artistiaid eraill i gymharu eich hun â nhw o ran prisio.

Yn drydydd, mae angen i chi dalu sylw i'r mathau o artistiaid, gweithiau celf, a phrisiau yn y farchnad y dewiswch werthu ynddi. Darllenwch ar eu gwefannau, ymwelwch â'u sioeau a gofynnwch gwestiynau iddynt os gallwch. Ceisiwch ddarganfod sut maen nhw'n gwneud eu gwaith, faint o amser mae'n ei gymryd iddyn nhw ei wneud ac os ydyn nhw'n fodlon rhannu'r wybodaeth hon, sut maen nhw'n penderfynu ar brisiau. Rhowch sylw arbennig i artistiaid sydd â hyfforddiant, profiad, ac ailddechrau tebyg i chi. Gallwch wneud nodiadau ar artistiaid yr ydych yn dyheu am fod yn debyg iddynt, ond canolbwyntio ar y rhai sy'n cyd-fynd â'r meini prawf yr ydych yn perthyn iddynt ar hyn o bryd.

Er eich bod yn canolbwyntio ar yr artistiaid a'r gweithiau celf hynny sy'n debyg i'ch rhai chi, peidiwch â diystyru gweddill y byd celf yn gyfan gwbl. Cadwch y darlun ehangach mewn cof hefyd, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn prisio eich gweithiau celf iddogael ei werthu o dan set eang o amgylchiadau.

Isod rydym wedi llunio canllaw prisio celf clir ar y gwahanol fathau o werthiannau y gallwch eu gwneud, gan ystyried yr amser a dreuliwyd gennych yn creu’r darn celf, y llafur, y deunydd costau, maint yr elw, a chostau ychwanegol sy'n gysylltiedig â gwerthu'ch celf.

Deall Gwerthiant

Nawr eich bod wedi cyrraedd man lle gallwch drafod gwerthu eich gweithiau celf yn hyderus, mae angen i chi ymchwilio gwahanol ffyrdd y gallwch werthu eich celf. Dim ond yn fyr y byddwn yn edrych ar werthiannau orielau, gwerthiannau stiwdio, a chomisiynau i weld sut y gall prisio eich gwaith newid yn dibynnu ar y math o werthiant a wnewch.

Gwerthu Orielau

Mae orielau yn cymryd canran o gomisiwn o'ch pris gwerthu terfynol. Mae hyn yn bwysig i'w gymryd i ystyriaeth gan fod angen i chi wneud yn siŵr eich bod yn hapus gyda'r cyfanswm y byddwch yn ei dderbyn ar ôl didynnu'r ganran hon. Bydd yn rhaid i gyfrifo eich prisiau felly gynnwys ymyl comisiwn o 35-50%.

Yn aml, bydd orielwyr yn annog artistiaid newydd i godi eu prisiau pan fyddant yn dechrau arddangos am y tro cyntaf. Mae angen i chi fod yn wyliadwrus o godi eich prisiau yn ormodol, oherwydd gallai ddylanwadu ar scalability eich gwaith.

Mae Scalability yn golygu eich bod yn prisio eich celf ar y dechrau o'ch gyrfa am brisiau hygyrch a fydd yn caniatáu ichi ddod i mewn i'r farchnad yn hawdd. Mae angen i chi dalu'ch costau o hyd a chynnwys aymyl comisiwn, ond byddwch yn cadw maint eich elw yn isel fel y gall cynulleidfa a chymuned ddod i'ch adnabod yn gyntaf. Yna, yn araf deg dros y blynyddoedd, byddwch yn codi eich prisiau yn raddol er mwyn peidio â phrisio eich hun yn rhy gyflym.

Os cewch gyfle i gael eich arwyddo gan oriel neu ennill cystadleuaeth sy'n eich rhoi ar ben ffordd. y map fel artist “enw mawr”, bydd graddio eich prisiau yn addasu yn ôl yr amlygiad i brynwyr a chasglwyr a gewch.

Ar ddechrau eich gyrfa fel artist gwerthu, gallwch benderfynu ar y pris isaf absoliwt yr ydych yn fodlon gwerthu eich gwaith amdano heb fod yn dorcalonnus. yn gwerthu. Mae angen i chi ystyried cynaliadwyedd eich prisiau ac efallai y bydd yn rhaid i chi gael mwy o ffrydiau incwm i'ch cynnal tra byddwch yn graddio'ch prisiau'n araf. Gallwch godi eich prisiau trwy gydol eich gyrfa, ond ni ddylech fyth eu gostwng. Os yw popeth yr ydych yn ei wneud yn gwerthu gallwch ystyried cynnydd o 10-20%.

Fel hyn, gall pobl a fethodd ar y gweithiau a werthwyd yn eich sioe ddiwethaf barhau i fforddio eu prynu hyd yn oed gyda'r cynnydd bychan.

Gwerthiant Stiwdio

Os ydych chi'n cael eich cynrychioli gan oriel neu'n arddangos yn rheolaidd gydag oriel benodol bydd yn rhaid i chi sicrhau bod eich cytundeb gyda nhw yn caniatáu i chi werthu yn uniongyrchol i gleientiaid o'ch stiwdio. Mae angen i bris eich stiwdio fod yr un peth â phris eich oriel, â phris gwerthuyn uniongyrchol am lai gallai beryglu eich gonestrwydd proffesiynol a chymhlethu eich perthynas ag orielau.

Mae orielau'n aml yn gollwng cleientiaid artistiaid os ydynt yn darganfod eu bod wedi gostwng eu prisiau wrth werthu o'u stiwdios. <3

Fodd bynnag, oherwydd bod eich pris terfynol eisoes yn cynnwys canran comisiwn, gallwch ddefnyddio hwn fel ffenestr negodi fach. Er enghraifft, gallech gynnig llongau am ddim i'r prynwr a defnyddio'r ganran comisiwn a fyddai wedi mynd i oriel i dalu'r gost honno. Neu fe allech chi gynnig gostyngiad o 10-20% os yw'r prynwr yn prynu cyfres o weithiau.

Byddwch yn gynnil ynghylch eich prisiau a gwnewch yn siŵr eich bod yn anrhydeddu cytundebau sydd gennych gydag unrhyw werthwyr trydydd parti o'ch gwaith.

Y rheswm nad yw llawer o artistiaid yn rhestru eu prisiau ar eu gwefan neu gatalogau yw eu bod am anrhydeddu eu horielau partner tra’n dal i gael yr hyblygrwydd i roi gostyngiadau bach ar werthiannau stiwdio. Ystyriwch ychwanegu botwm “cais am brisiau” ar eich gwefan neu'ch cyfryngau cymdeithasol cyn cyhoeddi eich prisiau i'r byd.

Dylech chi hefyd roi pris yr oriel yn gyntaf i'r casglwr sy'n prynu o'ch stiwdio a gweld a ydyn nhw yn betrusgar cyn sôn am gludo am ddim neu ostyngiadau bach.

Comisiynau

Mae gweithiau celf a grëwyd ar gyfer comisiynau yn weithiau celf cais arbennig a wneir yn benodol ar gyfer y prynwr. Gallwch ychwanegu aswm ychydig yn uwch ar gyfer llafur neu elw gan y byddwch yn cymryd amser arbennig i ganolbwyntio ar y cais comisiwn penodol yn unig yn ogystal â gwneud y gwaith papur a gweinyddol sy'n ymwneud â'r gwerthiant os gwneir yn uniongyrchol gyda'r prynwr. Wedi dweud hynny, peidiwch â dyfynnu comisiynau rhy uchel gan y gallai atal y ceisiadau hyn. Mae comisiynau yn ffordd dda o annog prynwyr i barhau i brynu'ch celf hyd yn oed os nad ydynt yn hoffi unrhyw un o'ch paentiadau gorffenedig sydd ar werth.

Ymchwilio i Brisiau Artistiaid Eraill

Ar ôl ystyried sut a ble hoffech chi werthu eich gwaith, mae'n syniad da ymchwilio i artistiaid sy'n gwneud gwaith tebyg â chi, sydd yn yr un lle yn eu gyrfa, a gweithio gydag orielau yr hoffech chi weithio gyda nhw. Dylai hyn roi amcangyfrif da i chi o'r hyn y mae prynwyr a chasglwyr yn fodlon ei dalu am eich math o gelf.

Os ydych chi'n pendroni sut i brisio paentiad, mae'n werthfawr edrych ar artistiaid eraill sy'n peintio a chymharu prisio paentiadau olew yn erbyn sut i brisio paentiadau acrylig.

Bydd edrych ar ddeunyddiau ategol yr artistiaid hyn fel eu gwefannau, eu catalogau, a chyfryngau cymdeithasol hefyd yn rhoi syniad i chi o'u gonestrwydd proffesiynol a lle mae'n bosibl y bydd yn rhaid i chi ychwanegu ychydig mwy i gyrraedd prisiau tebyg.

Byddwch yn ymwybodol o'r is-brisio eich hun. Bydd dod i adnabod yr artistiaid sy'n gweithio yn eich maes a'r cyfryngau yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am euraddfa prisiau dros amser a pha gyfleoedd allai arwain at godi eich prisiau yn gyflymach heb gyfaddawdu ar eich gallu i dyfu.

Ystyried Amser a Llafur

Byddai rhai ymgynghorwyr celf yn dadlau bod casglwyr yn prynu darn celf gorffenedig ac na ddylid codi tâl arnynt am yr amser a gymerodd i greu'r gwaith. Mae dadl fawr am yr elfen hon o brisio. Ond credwn y gallai esgeuluso ystyried yr amser a’r ymdrech yr ydych wedi’u rhoi yn eich gwaith arwain at arfer celf nad yw’n fusnes cynaliadwy. Wedi dweud hynny, mae amser artist yn elfen anodd i’w adolygu gan eu bod yn aml yn gweithio misoedd ar ddarn cyn y byddant yn fodlon ei werthu. Fodd bynnag, os oes gennych ganllaw bob awr ac wedi gwneud ymchwil ar yr hyn y mae artistiaid tebyg yn ei godi, gallwch gadw eich hun yn atebol i beidio â gorweithio darn celf. Mae cyfradd i chi'ch hun yn syniad da gan y bydd hefyd yn rhoi cyfeiriad i chi ar sut i brisio'r amser a dreulir yn creu comisiynau celf neu baentiadau personol fel murluniau. Yn yr Unol Daleithiau, y gyfradd fesul awr ar gyfartaledd ar gyfer artist cain yw tua $25, gallwch ddefnyddio hwn fel amcangyfrif. Cynhwyswch yr holl ystyriaethau cost eraill ac yna cymharwch eich pris a gyfrifwyd gydag artistiaid eraill fel chi.

Os yw'r pris yn llawer rhy uchel, gallwch ostwng eich cyfradd fesul awr ar gyfer paentiadau gorffenedig, neu eu haddasu yn unol â hynny. i'r gwahanol ddarnau (fel rhai

John Williams

Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.