Sut i Beintio Traeth Dyfrlliw - Gwers Peintio Morlun

John Williams 17-08-2023
John Williams

Tabl cynnwys

L Mae ennill sut i beintio traeth dyfrlliw yn gymaint o hwyl. Yr hyn sydd mor wych am ddysgu sut i beintio traeth dyfrlliw yw eich bod ar yr un pryd yn dysgu sut i dynnu llun cefnfor yn ogystal ag amryw o bethau eraill sy'n rhan o'r paentiad dyfrlliw traeth. Mae paentio golygfeydd traeth yn eich galluogi i ennill ychydig o hyder yn eich repertoire peintio tirluniau. Gall hyn fod yn ddefnyddiol wrth baentio tirluniau eraill gan y byddwch yn dysgu ychydig o awgrymiadau a thriciau yn ystod y paentiad dyfrlliw hwn ar y traeth.

Canllaw Hawdd i Beintio Traeth Dyfrlliw

Mae tair nodwedd amlwg i ddysgu sut i beintio traeth dyfrlliw: yr awyr, y cefnfor, a'r traeth. Wrth i ni fynd trwy'r tiwtorial hwn, byddwn yn dadansoddi'r gwahanol ffyrdd yr ydym yn deall y golygfeydd traeth dyfrlliw gwahanol. Gellir cynhyrchu paentiadau golygfeydd traeth mewn gwahanol ffyrdd gyda themâu gwahanol. Fodd bynnag, yn y tiwtorial hwn, byddwn yn paentio traeth yn ystod machlud haul a fydd yn rhoi naws unigryw a diddorol i'r paentiad. Wedi dweud hynny, gadewch inni weld pa ddeunyddiau y bydd eu hangen arnom:

Deunyddiau Angenrheidiol

Wrth i ni beintio golygfeydd dyfrlliw o'r traeth, fel yr awyr, tywod , a chefnfor, yr ydym am gael y defnyddiau cywir wrth law. Gan ddechrau gyda'r papur cywir, yn ddelfrydol unrhyw beth sy'n 300GSM o drwch. Rydym hefyd eisiau cael y brwsys paent cywir felly ceisiwch gaelManylion Terfynol

Unwaith eto, wrth i chi wneud strôc yn adran y cefnfor cofiwch adael gofod negyddol lle byddai adlewyrchiad yr haul yn disgyn ar y dŵr. Mae'r un peth yn wir am y traeth, gan adael rhan yn union o dan yr haul ychydig yn ysgafnach gan fod y tywod hefyd yn adlewyrchu golau. Fel arall, gallwch ychwanegu mwy o fanylion y teimlwch y gallent wella ansawdd y paentiad.

Caniatáu i'ch gwaith sychu'n llwyr, a dyna chi! Canllaw syml i beintio traeth ar fachlud haul. Mae'r tiwtorial hwn yn rhoi cyfarwyddiadau cyffredinol i chi ar sut i beintio golygfa traeth o'r awyr i'r môr i'r tywod. Mae paentio golygfeydd traeth yn dasg hwyliog iawn, ond mae angen rhywfaint o ymarfer. Wrth i chi wneud eich paentiad dyfrlliw traeth, ychwanegwch ddarnau bach y teimlwch y gallent roi naws fwy cyflawn iddo.

Syniadau i'w Cofio

Mae yna lawer o ffyrdd i beintio traeth, fodd bynnag, mae'r tiwtorial hwn yn cyfeirio tuag at olygfa machlud dros y traeth. Yn dibynnu ar ba fath o leoliad amser rydych chi'n ceisio'i greu, bydd gan beintio traeth bob amser gydran yr awyr. Mae hyn yn rhoi llawer o ryddid i ni roi'r olygfa yn ei chyd-destun yn syml trwy sut rydyn ni'n paentio'r awyr. Dyma rai awgrymiadau a thriciau peintio dyfrlliw ychwanegol .

  • Ceisiwch gymryd seibiannau tra byddwch yn aros i'ch paentiad sychu , gall hyn fod yn ddefnyddiol ar gyfer y broses.
  • Gellir paentio awyr mewn gwahanol ffyrdd , felly cofiwchbyddwch yn chwareus gyda'ch dewisiadau lliw wrth i chi beintio'r awyr
  • Wrth i chi beintio'r olygfa cofiwch fod â dwy jar o ddŵr gerllaw bob amser i lanhau'ch brwsys.
<0
  • Cymerwch eich amser , cofiwch fod peintio yn sgil ymarfer. Felly peidiwch â phoeni am ei berffeithio y tro cyntaf.
  • Wrth wneud yr haul trwy dabio'r paent â hances bapur ceisiwch fod yn gyflym amdano fel eich bod chi'n cael yr haul mor wyn â phosib .
  • Yn y pen draw, ceisiwch gael hwyl . Mae paentio yn hwyl pan fyddwn ni'n teimlo'n hamddenol a heb fod dan bwysau. Felly, cymerwch eich amser, gwrandewch ar ychydig o gerddoriaeth a mwynhewch y broses.

Wrth i ni beintio tywod y traeth, gallwn weld bod ychydig o gymysgeddau o wahanol fathau o frown yn dod i'r chwarae. . Mae hyn yn rhoi ychydig mwy o naws a manylder i'r olygfa, gan wneud yr olygfa yn fwy diddorol yn y pen draw. Rydym hefyd yn gweld bod paentio golygfa o'r môr hefyd yn hanfodol i gwblhau golygfa'r traeth. Nid yw'n anodd peintio dŵr, dim ond mater o wybod sut i integreiddio gwahanol strociau llorweddol ydyw. Mae hyn yn creu ansawdd tonnau sydd yn y pen draw yn diffinio ansawdd tonnog y cefnfor.

Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

Sut Ydych Chi'n Paentio Awyr?

Gall peintio awyr gael ei gyflawni mewn sawl ffordd. Fodd bynnag, elfen allweddol sy'n rhoi awyr mewn cyd-destun yn aml yw'r cymylau. Yn y tiwtorial hwn rydym yn gweld sut mae gwneud haul, gyda gofod negyddol ar y dudalen, i mewnar y cyd â lliwiau gwahanol yn symud i wahanol gyfeiriadau yn gallu disgrifio awyr neu fachlud haul lliwgar. Pan fyddwn yn peintio awyr sydd yn y canol dydd heb unrhyw gymylau, yna mater mwy o'r dirwedd ei hun fydd yn gosod yr awyr fel awyr mewn cyd-destun. Fodd bynnag, mae paentio awyr gyda chymylau yn llawer mwy o hwyl ac mae'n rhoi manylion yr awyr yn ddiddorol. Wrth i chi ddysgu sut i beintio cymylau mae yna ychydig o dechnegau y gallwch chi eu defnyddio. Yn y tiwtorial hwn, rydym yn mynd trwy'r broses o liwiau a strôc. Edrych ar sut mae'r ddwy gydran hyn yn disgrifio machlud hardd yn yr awyr.

Sut Ydych Chi'n Paentio Myfyrdod Golau ar Ddŵr Gyda Dyfrlliw?

Mae peintio adlewyrchiadau golau yn dasg eithaf syml a gyflawnir yn aml trwy ddefnyddio bylchau negyddol ar y dudalen. Mae hyn yn golygu nad ydym o reidrwydd yn paentio adlewyrchiadau golau, yn hytrach, yr hyn yr ydym yn ei wneud yw peintio dŵr o amgylch gofod negyddol. Mae hyn yn gwneud i'r dudalen wen weithio fel adlewyrchiad golau ar wyneb y dŵr. Rydym yn cyflawni'r ansawdd hwn yn y dŵr trwy wneud strociau llorweddol o las sy'n gweithredu fel lliw ein dŵr. Bydd y strociau llorweddol bach hyn yn gweithio ar hyd gwastadedd lle byddant yn symud i'r gofod negyddol ond heb orchuddio'r gofod yn llwyr â phaent glas. Caniatáu am eiliadau bach o'r dudalen wen i edrych drwy'r strociau paent a fydd yn cynrychioli adlewyrchiad golau ar wyneb y dŵr.

Sut iPaentio Lliw Tywod mewn Dyfrlliw?

Mae paentio lliw y tywod gyda dyfrlliw yn eithaf syml. Mae hyn oherwydd bod lliw tywod yn amrywio yn ôl cysgodion a all ddisgyn ar y traeth. Mae hyn yn golygu ein bod am fod yn eithaf eang gyda'n dewis lliw wrth beintio tywod. Fodd bynnag, rydym am i'r naws lliw amlycaf fod yn lliw haul brown golau, y gallwn ei gyflawni naill ai trwy wneud cymysgedd o frown gyda melyn i ysgafnhau'r brown neu mewn rhai achosion mae'r rhan fwyaf o setiau padell ddyfrlliw yn dod â lliw haul brown golau. gallwch ysgafnhau ymhellach gydag awgrymiadau o felyn. Fodd bynnag, wrth i chi beintio tywod traeth rydych am greu symudiadau amrywiol yn y tywod, y gallwn eu cyflawni gyda thonau tywyllach o frown.

rhai brwshys paent dyfrlliwi chi'ch hun. Rydym hefyd am sicrhau bod gennym y paent dyfrlliwcywir, mae paent padell yn berffaith ar gyfer y tiwtorial hwn. Yn olaf, rydym am dapio ein papur i lawr i'r wyneb y byddwn yn gweithio arno. Felly, y peth olaf y bydd ei angen arnom yw rhywfaint o dâp scotch.
  • Brwshys paent
  • 300 papur GSM
  • Paent padell dyfrlliw
  • Tâp Scotch

Paratoi

Gan fod gennym yr holl ddeunyddiau cywir, gadewch i ni ddechrau i baratoi ein hunain ar gyfer y tiwtorial hwn. Rydyn ni eisiau gosod ein hunain mewn amgylchedd braf wrth i ni ddysgu sut i beintio traeth dyfrlliw. Mae dysgu sut i baentio traeth dyfrlliw yn gofyn am ychydig o ffocws gan y bydd pob golygfa traeth dyfrlliw yn cymryd peth amser a sylw. Felly, ceisiwch roi eich hun mewn amgylchedd tawel.

Yn olaf, gwnewch yn siŵr bod gennych ddwy jar o ddŵr gerllaw ar gyfer rinsio a glanhau eich brwsys. Gyda dweud hynny gadewch i ni fynd i mewn i'r tiwtorial hwn ar sut i beintio traeth dyfrlliw.

Cyfarwyddiadau Cam-wrth-Gam ar Sut i Beintio Traeth Dyfrlliw

Yn y tiwtorial hwn, rydyn ni yn dysgu ychydig o awgrymiadau a thriciau ar sut i beintio traeth dyfrlliw. Dechreuwn beintio golygfeydd y traeth trwy greu awyr. Wrth i ni beintio'r awyr bydd hyn yn dechrau rhoi'r dirwedd mewn cyd-destun. Wrth i ni beintio’r traeth ei hun, byddwn yn gweld sut mae amrywiadau yn lliw’r tywod a fydd yn creu gweada chysgod yn ein paentiad dyfrlliw ar y traeth. Dylai paentio golygfeydd traeth hefyd ddod gyda manylion diddorol, a dyna pam y byddwn hefyd yn rhoi rhywfaint o lwyni i'n golygfa traeth. Mae dysgu sut i dynnu llun y cefnfor neu sut i beintio dŵr yr un peth. Yn syml, mae'n ymwneud â chreu gwahanol strociau llorweddol gyda brwsys o wahanol faint. Wrth greu golygfa dyfrlliw o'r traeth, rhaid ychwanegu'r cefnfor at y paentiad a fydd yn gwahanu'r awyr oddi wrth y traeth. Gyda dweud hynny gadewch i ni ddechrau arni.

Cam 1: Gwneud yr Awyr

Wrth beintio traeth, y peth cyntaf rydyn ni eisiau ei wneud yw gwneud y awyr. Mae peintio'r awyr yn eithaf syml, rydyn ni'n dechrau trwy dapio stribed o dâp scotch ar draws y dudalen mewn cyfeiriad llorweddol. Rydyn ni eisiau i'r tâp gael ei gludo ychydig uwchben canol y dudalen. Mae hyn yn rhoi cymhareb braf rhwng awyr, môr a thir. Unwaith y bydd hynny wedi'i wneud, gallwn orchuddio rhan uchaf ein tudalen â haen denau o ddŵr.

Byddwn nawr yn bwrw ymlaen â'r tiwtorial ac yn dechrau paentio'r awyr gyda lliwiau amrywiol ar yr wyneb gwlyb. Yr hyn rydych chi am ei wneud yw dechrau gyda'r lliwiau ysgafnaf bob amser. Gan ddechrau gyda melyn, dechreuwch wneud strociau sy'n ffurfio o ochr chwith y dudalen. Rydyn ni eisiau creu adran lle byddwn ni'n paentio'r haul. Dylai'r cymylau ymddangos fel pe baent yn symud tuag allan o'r adran hon.

Wrth beintio awyr, byddwch yn sylweddoli y gallwchpaentiwch gymylau i wahanol gyfeiriadau. Mae hyn oherwydd bod yr awyr i gyd yn edrych yn wahanol, sy'n golygu bod cymylau'n symud i bob math o gyfeiriadau. Gadewch i chi'ch hun fod yn chwareus gyda'ch marciau. Gallant symud i bob cyfeiriad gwahanol. Fodd bynnag, rydym am ychwanegu paent ar y dudalen yn gyflym, tra bod y dudalen yn dal yn wlyb.

Gallwn nawr ddechrau integreiddio gwahanol liwiau i'r awyr. Mae hyn yn golygu y gallwn ychwanegu lliwiau amrywiol ar yr arwyneb gwlyb fel y byddant yn sychu'n gyfartal unwaith y byddant yn sychu wrth i'r dudalen wlyb sychu'r holl liwiau gyda'i gilydd. Dyma pam rydyn ni eisiau ychwanegu lliwiau ar y dudalen we cyn gynted â phosib fel bod y lliwiau'n gallu sychu gyda'i gilydd.

Unwaith eto, mae'r awyr i gyd yn wahanol sy'n golygu y gall machlud haul creu lliwiau amrywiol sy'n adlewyrchu yn y cymylau. Fodd bynnag, rydym am gyd-destunoli'r awyr gyda'r haul trwy gymryd ychydig o bapur sidan a dabbing ychydig o gylch ar yr wyneb gwlyb. Mae hyn yn mynd i adael ychydig o ofod negatif ar ffurf cylch a fydd yn gweithredu fel yr haul yn yr awyr.

Unwaith y byddwn yn fodlon ar ein hawyr, byddwn yn yna gadewch iddo sychu'n llwyr. Dylem gael ein gadael ag awyr sy'n darlunio amrywiaeth hardd o liwiau. Cofiwch, i gael strociau hir yn eich awyr, awgrym da yw gwneud yn siŵr eich bod yn eu paentio allan o ffrâm y dudalen, gan greu ymdeimlad o ehangder.

Awgrym da arall yw gwneud y strôc yn fyr atenau ger yr haul, bydd hyn yn helpu i greu ymdeimlad o ddyfnder. Unwaith y bydd eich awyr wedi sychu'n llwyr, gallwch nawr dynnu'r tâp scotch o'r dudalen. Yr hyn y dylem fod ar ôl yw llinell orwel lân a gynhyrchir gan y tâp scotch.

Mae angen i linell y gorwel fod yn syth; mae hyn yn rhoi argraff fwy realistig i'r paentiad. Caniatáu i'r môr gael ymdeimlad o bellter ar ôl ei beintio.

Cam 2: Peintio Haen Ysgafnaf y Traeth

Byddwn nawr yn dechrau paentio'r traeth trwy dynnu llun croeslin llinell yn dechrau tua phedair centimetr o dan y llinell gorwel. Rydym am dynnu'r llinell hon ar draws y dudalen, gan symud o ochr chwith y dudalen i gyfeiriad i lawr i'r dde o'r dudalen. Yna rydyn ni eisiau gorchuddio rhan waelod y dudalen, o dan y llinell bensil, â chôt denau o ddŵr.

Byddwn yn symud ymlaen i beintio’r traeth gyda lliw lliw haul golau, y gallwch ei wneud gyda chymysgedd o baent melyn a brown. Rydyn ni eisiau peintio strociau yn yr adran hon o'r dudalen heb orchuddio'r adran gyfan yn y lliw lliw haul hwn. Fodd bynnag, rydym am sicrhau ein bod yn gwneud strociau yn yr adran hon o'r dudalen sy'n cwmpasu'r rhan fwyaf ohono gan mai'r lliw hwn fydd naws ysgafnaf y traeth.

Tra bod y dudalen yn dal yn wlyb, gallwn dywyllu ein cymysgedd o liw haul i greu frown tywyllach . Rydyn ni'n gwneud hyn trwy ychwanegu awgrymiadau o frown tywyll i'r cymysgedd gydag ychydig o awgrymiadau o ddupaent. Rydyn ni'n gwneud hyn oherwydd rydyn ni eisiau creu cysgod a gwead yn y tywod. Gallwn symud ymlaen i wneud strociau llorweddol yn y tywod gyda'r brown tywyllach hwn.

Gyda dyfrlliw bydd y lliwiau'n sychu'n ysgafnach o lawer na sut maent yn ymddangos ar y dudalen tra'n wlyb, felly don 'Peidiwch â phoeni gormod os yw'r lliw yn ymddangos yn dywyll tra ei fod yn wlyb. Rydym am sicrhau bod y lliw lliw haul ysgafnaf yn cael ei ychwanegu yn gyntaf gyda strociau llorweddol o frown ychydig yn dywyllach. Lledaenir y strociau tywyllach hyn.

Cam 3: Paentio Glaswellt ar y Traeth

Yn y paentiad traeth hwn, byddwn yn ychwanegu ychydig o fanylion at yr olygfa trwy beintio rhai mannau glaswelltog ar dywod y traeth. Rydyn ni'n gwneud hyn trwy wneud tôn ychydig yn dywyllach o frown trwy ychwanegu cymhareb gyda mwy o awgrymiadau brown a du o baent wedi'i gymysgu â melyn. Rydyn ni am gael lliw brown cymharol dywyll. Gallwn greu llwyn yn y blaendir a llwyn yn y tir canol. Rydyn ni eisiau ychwanegu'r haen gyntaf yma tra bod y paent dal yn wlyb.

Gweld hefyd: Cerfluniau Erotic - Celf Hanesyddol Cerfluniau Nude

Mae'r llwyni yn mynd i greu eiliadau diddorol o gysgod ar y traeth. Mae'r olygfa hon hefyd yn cael ei darlunio yn ystod machlud haul sy'n golygu o'r safbwynt yr ydym yn edrych ar yr olygfa, bydd y glaswellt yn dywyll. Mae hyn yn golygu y bydd y cysgodion yn cael eu cyfeirio tuag at y gwyliwr. Dyma pam rydyn ni eisiau i'r eiliadau hyn fod yn dywyll. Oherwydd ein bod yn peintio'r llwyni yn y canoldir ac yn blaendirio cymdeithasol y ddau blanhigynbydd yn wahanol o ran maint. Bydd yr un ar y dde yn deillio o'r tu allan i'r ffrâm, tra bydd yr un yn y blaendir yn cael ei blannu yn y tywod.

Gyda'r un sydd yn y blaendir, rydym am wneud strôc o'r tu allan i'r ffrâm.

Cam 4: Paentio Haen Gyntaf y Cefnfor 8>

Tra bod haen gyntaf y traeth yn dal i sychu, rydym am symud ymlaen i ran cefnforol y paentiad. Dylai fod gennym adran ganol agored ar ein tudalen, y byddwn yn symud ymlaen i'w gorchuddio â haen denau o ddŵr. Dyma lle rydyn ni'n mynd i beintio'r môr. Ewch ymlaen i wneud cymysgedd o las gydag awgrym o ddu. Yna byddwn yn symud ymlaen i wneud strociau llorweddol yn y cyffiniau hwn o'r dudalen ar yr wyneb gwlyb.

Wrth i ni wneud y strociau hyn rydym am weithio gyda brwsh tenau a thrwchus. . Rydym am wneud strociau llorweddol mwy trwchus yn nes at y traeth. Fodd bynnag, rydym am wneud strociau teneuach ger y rhan sy'n agosach at yr awyr. Mae hyn yn mynd i greu ansawdd y dyfnder.

Wrth i chi barhau i beintio mae'r strociau hyn yn caniatáu rhywfaint o ofod negyddol i ffurfio yn union o dan yr haul. Rydyn ni am i rai o'r tudalennau gwyn fod yn bresennol trwy'r strôc sy'n disgyn yn uniongyrchol o dan yr haul. Mae hyn yn mynd i greu adlewyrchiad yn y dŵr, gan roi ansawdd golau mwy realistig i'r paentiad wrth ryngweithio ag arwyneb y dŵr.

Cam 5:Peintio Ail Haen y Traeth

Gadewch inni symud ymlaen i beintio ail haen y traeth, a ddylai fod yn hollol sych ar y pwynt hwn. Wrth i ni symud ymlaen i beintio ail haen y traeth, rydym am roi golchiad ysgafn o ddŵr iddo gyda brwsh glân. Yna byddwn yn symud ymlaen i wneud ychydig o strociau llorweddol brown tywyll ar y traeth.

Caniatáu i chi'ch hun hefyd chwarae o gwmpas gyda gwahanol fathau o frown yn eich golygfa o'r traeth. Rydym wedi sefydlu'r lliw sylfaenol yn yr haen gyntaf, felly gall ychwanegu mwy o haenau â gwerthoedd tonyddol lliw gwahanol ychwanegu dimensiwn i'r tywod. Gallwch hefyd chwarae o gwmpas gyda maint y strôc. Gallwch hefyd ychwanegu mwy o strociau i'ch llwyni.

Drwy ychwanegu mwy o haenau i'r traeth a'r glaswellt, rydym yn araf bach yn rhoi mwy o ddimensiwn iddynt. Tra bod yr arwyneb ychydig yn wlyb gallwch ychwanegu gwerthoedd tonaidd tywyllach at y glaswellt. Cofiwch, rydyn ni'n gweld y rhan o'r glaswellt sydd wedi'i chysgodi, mae hyn yn golygu y bydd y glaswellt yn eithaf tywyll o'r safbwynt hwn. Gallwn hefyd ychwanegu ychydig o awgrymiadau o wyrdd golau yn y strociau hyn er mwyn i'r glaswellt roi eiliadau o olau yn dal y glaswellt.

2 | Cefnfor

Yr hyn yr ydym yn ei wneud yw bownsio'n araf yn ôl ac ymlaen rhwng y cefnfor a'r traethau o'r dirwedd. Y nod yw gweithio ar bob rhan unwaith y bydd wedi sychu'n llwyr. Fel y segment traethyn sychu'n araf, gallwn ychwanegu rhai strôc llorweddol tywyllach yn y cefnfor. Ceisiwch fod yn gynnil gyda'r strociau tywyllach hyn.

Unwaith y bydd y marciau hynny'n hollol sych, gallwn symud yn ôl i'r traeth gan ychwanegu marciau mwy tywyll at y darnau o laswellt. Unwaith eto, rydym am roi sylw i'r haul fel cyfeiriad golau. Mae hyn yn golygu ein bod am gadw stribed o eiliadau ysgafn sy'n rhedeg yn uniongyrchol o dan yr haul. Gallwn wneud hyn yn y rhannau o'r môr a'r traeth.

Gallwn hefyd ychwanegu mwy o rinweddau i olygfa'r traeth trwy orchuddio'r cefnfor a'r awyr gyda pheth papur. Yna rydyn ni'n cymryd brwsh gyda phaent brown ac yn dechrau gwneud marciau sblatter bach sy'n rhoi ychydig mwy o wead i olygfa'r traeth. manylion ar gyfer y môr a'r traeth. Mae hyn yn golygu ein bod yn ychwanegu ychydig o fanylion wrth i bob adran sychu. Ar gyfer y cefnfor, gallwn ychwanegu strôc glas ychydig yn dywyllach bob tro. Ar gyfer y traeth, gallwn dywyllu'r llwyni, yn ogystal â'r cysgodion y maent yn eu taflu

Gweld hefyd: Palet Zorn - Sut i Greu a Defnyddio Eich Lliwiau Palet Zorn Eich Hun

Unwaith eto, wrth i chi ychwanegu strociau i segment y cefnfor ceisiwch wneud strôc llai ger y gorwel a strôc mwy ger y traeth. Ar gyfer y traeth chwarae o gwmpas gydag ychydig o sblatters i greu ansawdd graenog, yn ogystal ag ychwanegu mwy o strôc at eich darnau glaswellt.

Awgrym da hefyd yw ychwanegu awgrymiadau o strociau gwyrdd golau ar gyfer y glaswellt.

Cam 7: Ychwanegu

John Williams

Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.