Sut i Beintio Dail Dyfrlliw - Tiwtorial Celf Fotanegol Hawdd

John Williams 09-07-2023
John Williams

L Mae ennill sut i beintio dail dyfrlliw yn ymarfer mor wych am ddau reswm. Ar gyfer un, rydym yn dysgu amrywiaeth o awgrymiadau a thriciau ar gyfer y cyfrwng dyfrlliw, ac yn ail, mae'n nodwedd ddefnyddiol ar gyfer llawer o baentiadau dyfrlliw eraill yn y dyfodol. Daw paent dyfrlliw mewn amrywiaeth o siapiau a chyfuniadau lliw. Wrth i ni fynd trwy'r broses o beintio dail, fe welwn fod rhyddid o ran dewis lliw a siapiau y gellir eu gosod yn eu cyd-destun gan ychydig o fanylion syml. Yn bennaf oll, mae'r tiwtorial hwn yn hawdd ac yn ymlaciol, mae paentio dail yn hapus iawn a gall fod yn weithgaredd lleddfol iawn. Felly, cofiwch, wrth i chi fynd drwy'r tiwtorial hwn ar sut i beintio dail dyfrlliw, ceisiwch ymlacio a chael hwyl.

Tiwtorial Dail Dyfrlliw Hawdd

Nid yw peintio dail dyfrlliw yn peri braw. tasg. Daw dail mewn pob math o siapiau fel y gwelwch yn y tiwtorial hwn wrth ddysgu sut i baentio dail dyfrlliw. Bydd peintio unrhyw fath o blanhigion dyfrlliw neu wyrddni dyfrlliw yn dod ag ychydig o fanylion diddorol y gellir eu cymhwyso. Megis canghennau dyfrlliw, coesynnau, a gwythiennau o fewn y dail. Wrth i chi ddysgu sut i baentio dail dyfrlliw byddwch hefyd yn dod ar draws ychydig o dechnegau gwahanol megis gwlyb ar wlyb neu wlyb ar sych ac ati. Gyda dweud hynny gadewch inni weld beth fydd ei angen arnom wrth i ni ddysgu sut i beintio dail dyfrlliw.

Paratoi

Felmae lliw gwyrdd yn awgrymu eu bod yn symud yn fwyfwy anhyblyg.

Mae gan y dail hyn ganghennau llai y gellir eu cysylltu â phrif goesyn y planhigyn. Mae'r rhain yn gweithio'n dda gyda gwyrddni dyfrlliw ac maent yn ddeilen glasurol i'w gwybod wrth ddysgu sut i baentio dail. Os dymunwch, gallwch chi bob amser dywyllu'ch dail gyda chôt arall o baent gwyrdd.

Sut i Beintio Dail Helyg y Bar Tywod

Mae Dail Helyg y Bar Tywod yn ddail mwy crwn, llai. Mae eu siâp yn debyg i siâp y Ddeilen Locust Ddu. Eto, mae gan y ddeilen hon hefyd ansawdd y blaen gwaywffon ond mae ei chorff yn dalgrynnu cryn dipyn.

Gadewch inni fynd drwy’r camau amrywiol.

Cam 1: Peintio’r Dail

Wrth beintio dail, fe welwch fod gan y rhan fwyaf ohonynt siâp tebyg gydag ychydig o fân newidiadau. Gellid dweud yr un peth am ddeilen Helygen Sandbar. Mae paentio'r ddeilen hon yn syml. Dechreuwn trwy wneud cymysgedd ysgafn o felyn gydag awgrym o brown . Ymlaen wedyn i wneud siapau bwrdd syrffio bach bach gyda blaenau tenau ar y ddau ben.

>Siâp bwrdd syrffio yw'r ddeilen hon, ond mae'n eithaf cul felly rydym am wneud yn siŵr ein bod eu paentio'n eithaf tenau. Mae peintio'r dail bach hyn mewn tôn melyn yn rhoi naws lliw hydrefol braf iddo. Os oes angen i chi droi eich tudalen o gwmpas am ofod ewch amdani.

Cam 2: Peintio'r Canghennau Dyfrlliw

Dail bach miniog syml yw'r ddeilen hondail sy'n cysylltu â changen denau. Dylai pob cangen fach sydd wedi'i chysylltu â phob deilen gael ei chysylltu â'r prif goesyn. Gellir peintio'r prif goesyn hwn gyda'r un melyn, a ddylai redeg trwy ganol y dail.

Sut i Beintio Deilen Masarn

Diwethaf ond nid lleiaf yw'r ddeilen masarn enwog iawn. Mae'n amlwg bod gan y ddeilen fasarnen siâp blaen gwaywffon hefyd, fodd bynnag, ychydig o gribau miniog sydd ganddi ar hyd ei hymylon.

Gall hefyd ymdebygu i ansawdd y goeden Nadolig trwy wyriad ei gwahanol segmentau.

Cam 1: Peintio'r Dail

Mae yna wahanol fathau o ddail masarn, fodd bynnag, byddwn yn paentio'r ddeilen Masarnen Ogleddol gyffredin. Gadewch i ni ddechrau trwy wneud cymysgedd o felyn gydag awgrym o frown. Ymlaen wedyn i beintio siâp y goeden Nadolig eto, ond y tro hwn dim ond dau segment sydd ar bob ochr i'r ddeilen. yn dal yn wlyb. Gyda'ch cymysgedd o baent melyn rhowch ychydig o bigau i bob blaen o'r segmentau dail. Mae gan y ddeilen masarn ymylon pigog ar flaenau ei segmentau dail. Gallwn hefyd ychwanegu awgrymiadau o goch a brown i'r ddeilen i roi naws hydrefol hyfryd iddi.

Cam 2: Ychwanegu Manylion at Eich Dail Paentiad

Unwaith y bydd eich deilen wedi sychu gallech ychwanegu mwy manylion gyda phaent du, fodd bynnag, mae'n edrych yn braf pan gaiff ei adael heb fanylion pellach. Bydd y lliwiau'n sychu gyda'i gilydd ac yn creu di-dorintegreiddio â'i gilydd. Os nad oes digon o le ar eich tudalen, yna paentiwch allan o'r ffin.

Ychwanegu Manylion Terfynol

Dyma fe! Arddangosiad o wyrddni dyfrlliw gyda gwahanol ffyrdd o beintio dail dyfrlliw. Gallwn hefyd beintio coesynnau ein holl ganghennau allan o ffiniau'r tudalennau i'w gwneud yn ymddangos fel pe baent yn rhan o gangen fwy. Gallech chi hefyd ychwanegu mwy at eich paentiad gyda'r sgiliau newydd rydych chi wedi'u dysgu.

Syniadau i'w Cofio

Wrth i chi ddysgu sut i beintio dail dyfrlliw, mae'r tiwtorial hwn yn dadansoddi ychydig o awgrymiadau a thriciau ar gyfer dail dyfrlliw yn ogystal â changhennau dyfrlliw yn hawdd ac yn ddealladwy.

 • Rydych chi eisiau archwilio brwshys o wahanol faint ar gyfer nodweddion gwahanol yn eich dyfrlliw dail.
 • Cofiwch mai llinellau yn unig yw canghennau dyfrlliw. Dim ond mater o sut i'w gosod gyda'i gilydd yw hi a sut maen nhw'n cysylltu â'r dail.
 • Wrth beintio dail dyfrlliw cadwch ddwy jar o ddŵr i rinsio'ch brwshys yn drylwyr rhwng gwahanol gymwysiadau paent.

43>
 • Gellir peintio planhigion dyfrlliw mewn gwahanol arlliwiau o wyrdd . Archwiliwch cymysgu eich lliwiau !
 • Cofiwch weithredu'n gyflym wrth ychwanegu manylion ar baent gwlyb cyn iddo sychu.
 • Yn bennaf oll, cymerwch eich amser, mwynhewch ac ymlaciwch . Mae paentio yn cymryd ymarfer, felly peidiwchpoeni am berffeithrwydd wrth i chi ddysgu sut i beintio dail a phlanhigion dyfrlliw.
 • Wrth i ni ddysgu sut i beintio dail, rydyn ni hefyd yn dysgu sut i beintio amrywiaeth o siapiau a chyfuniadau lliw sy'n gallu gwneud ein dail ar thema'r hydref a'r haf yn eu paletau lliw. Mae gwyrddni dyfrlliw a phlanhigion dyfrlliw yn haniaethol iawn mewn sawl ffordd, mae hyn yn ein galluogi i chwarae o gwmpas gyda'n cyfuniadau lliw i greu dail a phlanhigion diddorol a bywiog.

  Gweld hefyd: "Gardd Hyfrydwch Daearol" Hieronymus Bosch - Dadansoddiad

  Cwestiynau Cyffredin

  Sut Ydych Chi'n Paentio Dail yr Hydref mewn Dyfrlliw?

  Mater yn bennaf yw peintio dail yr hydref o ba gyfuniadau lliw a ddefnyddiwch. Yn hytrach na gwyrddni dyfrlliw, mae lliwiau'r hydref yn fwy cynnes a phriddlyd oherwydd bod y dail yn disgyn oddi ar y goeden ac mewn cyflwr o farw. Fodd bynnag, daw paentio dail gyda pheth ymchwil i wahanol siapiau dail. Mae dail masarn a siapiau dail coeden dderw syml yn gweithio'n dda gyda thema'r hydref a phalet lliw. Wedi dweud hynny, pan fyddwch chi'n dysgu sut i baentio dail fe welwch y gallwch chi wneud unrhyw ddeilen yn baentiad tymhorol yr hydref trwy roi sylw i'r palet lliw rydych chi'n ei ddefnyddio wrth baentio dail. Ymhlith y lliwiau i weithio gyda nhw mae brown, du, melyn a choch. Mae'r rhain yn cydweithio'n dda i greu cymysgeddau cynnes a phaletau lliwiau'r hydref.

  Sut i Beintio Dail Dyfrlliw Hawdd?

  Mae dail yn syml i'w paentio. Er ei fod yn ymddangos yn eithafanodd, fe welwch ei fod yn aml yn siâp syml y gellir ei roi yn ei gyd-destun fel deilen gydag ychydig o strociau a llinellau. Yn aml gellir darlunio canghennau dyfrlliw a phlanhigion dyfrlliw felly trwy eu paentio ar y cyd â'i gilydd. Gall peintio dail, yn fwyaf cyffredin, gael ei siapio fel bwrdd syrffio neu siâp blaen gwaywffon y byddwch wedyn yn ychwanegu rhai llinellau i mewn am fanylion a gallwch ei roi mewn cyd-destun ymhellach trwy gysylltu llinellau ar eu pennau y gellir eu dosbarthu fel cangen. Yn syml, mae gwybod sut i baentio dail dyfrlliw yn ymwneud â dod o hyd i'r siâp generig ac yna dewis y lliw cywir gydag ychydig o fanylion i roi rhywfaint o wead iddo. Peidiwch â phoeni serch hynny, y paent a'r dŵr sy'n gwneud y rhan fwyaf o'r gwaith.

  Pa Lliwiau Ddylwn i Ddefnyddio i Beintio Dail Dyfrlliw?

  Yn gyffredinol, daw amrywiaeth o ddewisiadau lliw i archwilio planhigion gwyrddni dyfrlliw neu ddyfrlliw. Fe welwch y gallwch chi wneud cymysgeddau amrywiol o wyrdd a brown i ddiffinio eich dail dyfrlliw neu blanhigion dyfrlliw yn nhymor yr haf neu'r hydref. Gall defnyddio llysiau gwyrdd roi teimlad mwy hafaidd i'ch dail dyfrlliw. Gall defnyddio lliwiau fel coch, melyn, brown a du weithio'n dda gyda chreu mwy o baletau lliw tymhorol yr hydref. Y naill ffordd neu'r llall, mae dail yn rhyfedd iawn mewn sawl ffordd ac yn aml gallant fod yn bob math o liwiau. Mae'r tiwtorial hwn yn dangos sut i baentio dail yn ogystal â changhennau dyfrlliw mewn aychydig o gamau hawdd.

  rydym yn paentio gwyrddni dyfrlliw ac yn archwilio dail dyfrlliw amrywiol, rydym am sicrhau ein bod yn blaenoriaethu cyfran dda o amser i'r tiwtorial. Wrth ddysgu sut i beintio dail dyfrlliw, bydd angen i chi fod yn amyneddgar wrth i ni aros i rai dail sychu. Byddwn hefyd yn dysgu sut i weithredu'n gyflym wrth ychwanegu manylion at arwynebau gwlyb. Mae planhigion dyfrlliw yn cymryd rhywfaint o ffocws felly gwnewch yn siŵr bod gennych eich papur o'ch blaen gyda'ch jariau o ddŵr gerllaw mewn amgylchedd tawel braf. Mae dysgu sut i beintio dail yn cymryd amser felly ceisiwch beidio â rhuthro.

  Gweld hefyd: Sut i Luniadu Tedi Bêr - Creu Llun Cuddly Tedi

  Cyfarwyddiadau ar Sut i Beintio Dail Dyfrlliw

  Yn y tiwtorial hwn, byddwn yn paentio gwahanol fathau o ddail dyfrlliw sydd i gyd ag ansawdd gweledol gwahanol. Mae dysgu sut i baentio dail dyfrlliw yn ymwneud â deall cyfuniadau siâp a lliw. Oddi yno, mae llawer o ryddid wrth ychwanegu manylion ym mhob un o'r gwahanol fathau hyn o ddail dyfrlliw a phlanhigion dyfrlliw. Byddwn yn rhoi cynnig ar wahanol dechnegau yn ogystal â chyfuniadau lliw gwahanol ar gyfer dail ar thema'r haf a'r hydref. Byddwn yn mynd trwy baentio canghennau dyfrlliw ac yn archwilio gwahanol arddulliau o sut i baentio dail.

  Gyda dweud hynny, gadewch i ni ddysgu sut i beintio dail dyfrlliw mewn ychydig o gamau syml.

  Sut i Beintio Dail Locust Du

  Fel rydym yn dysgu sut i beintio dail Black Lotus, fe welwn fod paentio dail yn eithaf syml.Yn fwyaf aml rydym yn delio ag amrywiadau o'r un siâp. Mater o sut rydyn ni'n newid manylion cynnil yn y siapiau hyn sy'n dangos pa fath o ddeilen ydyn nhw.

  Cam 1: Peintio'r Dail

  Mae yna amrywiaeth o wahanol fathau o ddail i beintio, byddwn yn dechrau gyda'r ddeilen locust du. Mae'r ddeilen locust ddu yn ddeilen hydref wych ac yn syml i'w phaentio. Rydyn ni'n dechrau trwy wneud cymysgedd o goch, melyn a brown, fodd bynnag, rydyn ni eisiau bod brown yn bennaf yn y cymysgedd. Yna gallwn fynd ymlaen i beintio siapiau bach crwn â blaen gwaywffon yn olynol.

  Rydym am wneud dwy res gyfochrog o ddail ar gyfer y gangen locust ddu sengl hon. Felly, ceisiwch eu cadw'n fach. Wrth i chi beintio dwy res gyfochrog o ddail wrth ymyl ei gilydd, paentiwch un ddeilen yn berpendicwlar a phen y ddwy res. Mae hwn yn rhoi ffurf y gangen.

  Cam 2: Peintio'r Canghennau

  Yna byddwn yn symud ymlaen i dynnu llinell frown dywyll denau drwy ganol y paralel rhesi. Yna gallwn gymryd yr un cymysgedd brown tywyll a gwneud llinellau tenau bach sy'n cysylltu â phennau pob deilen. Gwnewch yn siŵr bod pob dail wedi'u cysylltu wrth i chi beintio'r canghennau dyfrlliw.

  Gallwch hefyd dywyllu'ch dail trwy beintio rhai awgrymiadau o frown a choch dros yr haen bresennol. Mae hyn yn rhoi mwy o wead i'r dail ac yn creu ansawdd lliw gwledig braf ar gyfer edrychiad yr hydref.

  Cam 3: Peintioy Manylion yn y Dail

  Unwaith y bydd eich dail wedi sychu'n llwyr, gallwch chi wedyn beintio gwythiennau bach â golchiad ysgafn o baent. Gwnewch yn siŵr eich bod yn paentio llinell o un pen y ddeilen i'r llall. Oddi yno gallwch chi beintio llinellau sy'n gwyro tuag at ochrau'r ddeilen. Rydych chi eisiau peintio'r llinellau gwyredig gyda bwa.

  Sut i Beintio Dail Ffawydd

  Gyda Deilen y Ffawydd, fe welwn ein bod bron â pheintio deilen Lotus Ddu. Mae'r siapiau yn siapiau pen gwaywffon tebyg gyda gwahaniaethau cynnil.

  Awn ni drwy’r camau amrywiol.

  Cam 1: Peintio’r Dail

  Mae’n debyg mai Deilen y Ffawydd yw un o’r dail mwyaf cyffredin. Gan gadw at balet yr hydref, gadewch inni wneud cymysgedd tywyll o frown gan ddefnyddio awgrymiadau du. Yna gallwn fynd ymlaen i beintio siâp blaen gwaywffon, fodd bynnag, y tro hwn gallwn wneud ei bwynt ychydig yn gulach ger blaen y ddeilen. Gallwn beintio'r ddeilen hon mewn unrhyw fan agored ar y dudalen.

  Unwaith y bydd gennym y siâp pen gwaywffon cyffredinol, rydym am gymryd brwsh tenau bach a dechrau peintio ychydig. pigau miniog o amgylch ochrau'r ddeilen. Rydyn ni eisiau peintio pigau bach ar ochrau'r ddeilen. Mae hwn yn nodwedd gyffredin a geir mewn dail sy'n rhoi mwy o wead iddynt ac yn eu gwneud yn fwy realistig.

  Gallwn fwrw ymlaen i beintio siâp dail blaen gwaywffon wrth ymyl hwn. Rydym am wneud cyfuniad otair dail i roddi gwedd gyflawnach arno. Eto, gellid meddwl am y siâp fel siâp cylch. Rydyn ni eisiau ychwanegu'r pigau bach hyn ar bob ochr i'r dail rydyn ni'n eu paentio. Mae hyn yn nodwedd gyffredin ar ddeilen y ffawydd.

  Cam 2: Manylion Paentio yn y Dail

  Wrth i chi beintio'r tair deilen, ceisiwch eu taenu allan mewn sefyllfa seren. Wrth i chi beintio'r dail, gallwn ychwanegu rhai manylion gyda'r dechneg codi. Yr hyn y byddwn yn ei wneud yw cymryd brwsh dyfrlliw bach sych, a gwneud strociau sych yn y dail i godi'r paent. Gallwn wneud amrywiaeth o farciau gyda'r dechneg hon sy'n rhoi gwead diddorol i'r ddeilen.

  Ar ôl i ni beintio pob un o'n tair dail, gallwn wedyn gysylltu'r dail trwy beintio cangen yn nghanol pob un o honynt. Rydym am wneud yn siŵr ein bod yn paentio'r gangen yn denau iawn, y gallwn wedyn ei chysylltu â'r holl ddail gyda llinellau gwyro.

  Sut i Beintio Aeron Bach ar Gangen

  Gadewch i ni symud gêr a phaentio rhywbeth ychydig yn wahanol. Mae paentio aeron yn eithaf syml. Mae aeron fel dagrau bach sy'n cael eu gosod yn eu cyd-destun trwy fod mewn grwpiau ac wedi'u cysylltu â changhennau.

  Cam 1: Peintio'r Canghennau

  Gadewch inni ei gymysgu a ychydig gyda'r cam nesaf hwn. Gadewch i ni ddechrau trwy beintio canghennau dyfrlliw sydd wedi'u cysylltu ag aeron bach. Weithiau peintio gwyrddnineu mae dysgu sut i beintio dail yn dod gyda dysgu nodweddion bach eraill sy'n aml yn gysylltiedig â nhw. Gallwn ddechrau trwy beintio llinellau bach i ddynodi cangen.

  Rydym am ddefnyddio brwsh bach tenau ar gyfer y gangen hon. Gall canghennau amrywio yn eu ffurf yn aml, yn yr achos hwn, gadewch inni beintio cangen sy'n eithaf geometregol a syth. Meddyliwch amdano fel onglau miniog wedi'u cyfuno â llinellau crwm. Gallwn ganiatáu i'r onglau miniog a'r llinellau crwm hyn fynd i wahanol gyfeiriadau.

  Cam 2: Peintio'r Aeron

  Yna gallwn fynd ymlaen i beintio'r teardrop bach siapiau ar ddiwedd pob cangen. Rydyn ni eisiau gwneud cymysgedd porffor dwfn, y gallwn ei wneud trwy gymysgu porffor gydag awgrym o ddu.

  Gallwch ychwanegu mwy o ganghennau dyfrlliw ar eich cangen bresennol os dymunwch . Gallwch chi baentio'r canghennau amrywiol hyn gan wyro i wahanol gyfeiriadau. Cyn belled â'ch bod yn paentio siapiau deigryn bach ar eu pennau, fe welwch eu bod yn edrych yn naturiol fel aeron bach.

  Sut i Beintio Derwen Ogleddol

  Mae paentio'r Dderwen Ogleddol yn eithaf tebyg i siâp coeden Nadolig. Mae ei segmentau yn gwneud siâp coeden Nadolig.

  Mae hefyd yn dal i ymdebygu i siâp y blaen gwaywffon ar yr un pryd.

  Cam 1: Peintio'r Dail

  Coed derw sy'n cynhyrchu rhai o'r dail mwyaf cyfarwydd yn weledol. Mae yna wahanol fathau o ddail derw, fodd bynnag, fel y dysgwnsut i baentio dail, byddwn yn canfod bod y ddeilen dderw yn hanfodol ar gyfer yr ymarfer hwn. Gadewch i ni ddechrau trwy wneud cymysgedd o wyrdd gydag ychydig o ddu. Yna byddwn yn symud ymlaen i beintio siâp coeden Nadolig gyda dim ond

  Meddyliwch amdano fel siâp cyfun o ben saeth gyda thri segment ar bob ochr fel coeden Nadolig generig siâp. Gallwch beintio hwn mewn unrhyw le sydd ar gael ar eich tudalen. Gallwn hefyd ychwanegu cangen fach o goesyn neu ddyfrlliw ger gwaelod y ddeilen.

  Cam 2: Ychwanegu Manylion a Lliw at y Peintiad Dail Derw

  Tra bod y ddeilen yn dal yn wlyb gadewch i ni ddechrau ychwanegu cot arall o baent gwyrdd i dywyllu'r ddeilen. Bydd hyn yn caniatáu i'r lliw dreiddio i'r ddeilen, gan roi mwy o gorff a gwead iddi. Os ydych chi eisiau gallwch chi ychwanegu ychydig o frown i'r paent gwlyb fel bod yna gymysgedd braf di-dor rhwng gwyrdd a brown o fewn y ddeilen.

  2 | brwsh bach ac ychwanegu un strôc i fyny canol y ddeilen. Yna gallwch chi beintio strociau llinell sengl gyda phaent du ym mhob rhan o'r ddeilen. Trwy wneud hyn rydym yn rhoi gwythiennau'r dail, gan ganiatáu i'r paent du ymdoddi i'r paent gwlyb.

  Mae'r weithred gwlyb-ar-wlyb hwn yn gwneud y manylion yn y ddeilen. ymddangos fel pe bai y tu mewn i'r ddeilen. Dim ond tric braf yw hwn y gallwch ei ddefnyddio i ychwanegu manylion at ddeilen. Unwaith y byddwch wedi gwneud hynny, ychydig iawn o beintio y gallwch ei wneudpigau ar ben pob segment yn y ddeilen. Unwaith eto, mae hyn yn ychwanegu gwead yn ogystal â rhoi ansawdd mwy organig a naturiol iddo.

  Sut i Beintio Dail Palmwydd Merlod

  Mae cledrau'r ferlod yn glasur ar gyfer deall gwyrddni dyfrlliw. Mae'r dail hyn yn hawdd iawn ac yn hwyl i'w paentio. Gellir eu hymgorffori mewn gwahanol olygfeydd Dyfrlliw.

  Gadewch i ni fynd i mewn i'r camau amrywiol.

  Cam 1: Peintio'r Dail

  Mae gwyrddni dyfrlliw a dysgu sut i beintio dail dyfrlliw yn dod i mewn o bob math o siapiau. Deilen siâp cyffredin iawn yw deilen palmwydd y Ponytail. Mae'r dail hyn yn syml i'w paentio. Dechreuwn gyda gwneud cymysgedd ysgafnach o wyrdd. Yna byddwn yn bwrw ymlaen â'n brwsh canolig ac yn gwneud strociau hir a byddwn yn gorffen gyda blaen tenau ysgafn. Ar gyfer y ddeilen palmwydd ponytail, gallwn wneud y strôc cyn belled ag y dymunwn cyn belled â'n bod yn dod â blaen pigfain i ben. Gallwn hefyd wneud iddynt blygu trwy baentio strociau byr gydag awgrymiadau pigfain. Yna gallwn beintio o'r blaen hwnnw a chromlinio ein strôc a all wneud i'r planhigyn ymddangos fel pe bai'n hongian.

  Cam 2: Peintio'r Canghennau Dyfrlliw

  Rydym am wneud yn siŵr serch hynny ein bod yn cysylltu gwaelod neu waelod y planhigion hyn yn uniongyrchol i'r brif gangen. Rydyn ni'n gwneud hyn trwy beintio strôc hir denau o wyrdd. Yna byddwn yn cysylltu gwaelod pob planhigyn trwy ymestyn ystrôc i mewn i'r gangen.

  Rydym eisiau i'r dail ymdoddi'n uniongyrchol i'r brif gangen neu'r coesyn dyfrlliw.

  Gallech wneud hyn faint bynnag o weithiau y dymunwch a byddai'n edrych fel coesyn hir gyda gwahanol ddail yn gysylltiedig ag ef. Mae'r planhigyn hwn yn nodwedd gwyrddni dyfrlliw gwych sy'n gallu edrych yn hardd mewn gwahanol dirweddau dyfrlliw naturiol.

  Sut i Beintio Dail Betel

  Eto, mae dail Betel yn cymryd ansawdd y blaen gwaywffon, fodd bynnag, maen nhw'n eithaf bach ac mae ganddynt gorff tebyg i gorff yr Oakleaf. Awn trwy'r ychydig gamau syml ar beintio'r Dail hyn.

  Cam 1: Peintio'r Dail

  O'r holl ddail y gallech fod wedi dod ar eu traws, mae'n debyg mai deilen Betel yw'r fwyaf cyffredin ohonyn nhw i gyd. Mae'r ddeilen hon yn siâp deilen gyffredin sydd i'w chael mewn gwahanol blanhigion. Gallwn ddechrau trwy wneud cymysgedd gwyrdd ysgafn. Rydyn ni'n peintio'r ddeilen hon trwy wneud siâp crwn, ac yna mae gennym flaen pigfain bach ar y pennau. mae'n debyg i ddeilen y Ffawydd ond yn aml mae'n llai. Mae'r siâp hefyd yn debyg i siâp y ddeilen locust ddu ond mae'n fwy crwn yn ei chorff. Mae'r ddeilen hon hefyd yn gweithio'n dda fel deilen werdd gyffredin.

  Cam 2: Peintio'r Canghennau

  Gallwch beintio llawer o'r dail hyn yn olynol ac yn syml eu cysylltu trwy baentio canghennau dyfrlliw gwyrdd tenau. Dylai'r canghennau hyn fod yn fwy cyrch fel y

  John Williams

  Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.