Sut i Beintio Cardbord - Paent Gorau ar gyfer Prosiectau Crefftau Cardbord

John Williams 25-09-2023
John Williams

Mae celf, yn ei hanfod, yn fynegiant o greadigrwydd a dychymyg. Mae’r rhain yn bethau sydd wedi’u cysylltu’n gynhenid ​​â bodau dynol, y mae eu llwyddiant a’u hansawdd yn fwy dibynnol ar fedr a thalent yr artist na’r cyfryngau sydd ar gael iddynt. Nid yw gweithiwr gwych, wrth gwrs, byth yn beio eu hoffer. Os oes gennych chi ddiddordeb mewn dysgu mwy am sut i beintio cardbord, efallai'r cyfrwng mwyaf rhad a hawdd ei gaffael, yna rydych chi wedi dod i'r lle iawn! Heddiw, rydyn ni'n mynd i'ch dysgu chi sut i beintio cardbord yn iawn. Rydym hefyd yn mynd i orchuddio'r paent gorau ar gyfer cyfrwng cardbord yn ogystal â rhai syniadau hwyliog.

Pam Cardbord?

I’r rhan fwyaf o bobl, mae cardbord yn ddeunydd pren syml a ddefnyddir i greu pecynnau rhad at ddibenion storio eitemau a chludo nwyddau. Er y gallai hyn fod yn wir, serch hynny, dim ond crafu'r wyneb y mae'n ei wneud o ran yr hyn y gellir ei gyflawni gyda'r deunydd hynod amlbwrpas hwn. Gellir ail-bwrpasu cardbord, neu ei “uwchgylchu”, mewn sawl ffordd i gyflawni nifer anfeidrol o ddibenion. Mae hyn yn arbennig o wir ym myd celf a chrefft lle mae cardbord yn cael ei ddefnyddio'n aml fel deunydd adeiladu ac addurno.

Mae cardbord yn gyfrwng gwych ar gyfer paent hefyd, a dyna pam y mae teitl yr erthygl hon.

Manteision Peintio ar Gardbord

Mae paentio ar gardbord yn cynnig amrywiaeth o fanteision, yamrywiaeth eang o liwiau os ydych chi'n chwilio am rywbeth penodol. Mae yna hefyd gannoedd o ryseitiau gesso cartref y gallech chi ddod o hyd iddyn nhw ar-lein pe baech chi'n teimlo'n ddigon anturus i greu eich paent preimio eich hun.

Paent Gorau ar gyfer Cardbord: Ein Dewisiadau Cynnyrch

Erbyn hyn fe ddylai fod gennych chi syniad o ba fath o baent sydd fwyaf addas ar gyfer eich prosiect cardbord wedi'i baentio. Eich opsiynau gorau yw naill ai paent acrylig, paent olew, neu baent chwistrell. Wrth gwrs, dylech ddewis y paent sy'n gweddu orau i'ch cyllideb, eich dewisiadau, a'r dasg dan sylw. Mae'r pethau allweddol i'w cofio am bob math o baent fel a ganlyn:

 • Mae acrylig yn llai gwenwynig, yn fwy fforddiadwy, ac yn cymryd amser cymedrol i sychu. Fodd bynnag, maent yn dueddol o golli bywiogrwydd lliw wrth iddynt sychu.
 • Paent olew sy'n cynnig y lliwiau a'r gorffeniadau gorau ond maent yn cynnwys cemegau gwenwynig, sy'n eu gwneud yn anaddas i blant . Mae carton paent olew hefyd yn costio llawer mwy ac mae gollyngiadau a llanast yn gofyn am gemegau ychwanegol i'w glanhau o ddwylo ac arwynebau. Nhw hefyd sy'n cymryd yr hiraf i sychu.

 • Paent chwistrellu yw'r hawsaf i'w defnyddio ond maent yn peri'r risg iechyd mwyaf. Chwistrellu paent sy'n sychu gyflymaf, sy'n hwyluso'r broses waith yn fawr, ond mae'n ofynnol i chi ddefnyddio offer diogelu personol.

Craffwch ar fanteision ac anfanteision pob opsiwn paent nes i chi benderfynu pa un rydych chi'n ei ddewis.meddwl fyddai'n gweithio orau i chi. Ar ddiwedd y dydd, mae'r paent gorau ar gyfer celf cardbord yn fater o farn oddrychol. Wedi dweud hynny, rydym wedi llunio'r hyn a gredwn yw'r paent acrylig, olew a chwistrell gorau ar gyfer prosiectau celf cardbord.

Paent Acrylig Gorau ar gyfer Cardbord: Set Paent Acrylig MONT MARTE

Yn yn y rhan fwyaf o achosion, acrylig fydd y paent gorau ar gyfer cardbord. Os nad oes gennych unrhyw baent acrylig wrth law, ein prif awgrym cynhyrchu fyddai Set Paent Acrylig Mont Marte. Daw'r set acrylig hollgynhwysol hon â detholiad o ddim llai na 24 o liwiau hufenog unigryw, a daw pob un ohonynt yn ei diwbiau dosbarthu 35 ml ei hun. Mae'r paent fforddiadwy a sychu'n gyflym hwn nid yn unig yn wych ar gyfer prosiectau cardbord wedi'u paentio, ond mae hefyd yn gweithio'n dda ar bapur, lledr, clai, plastr ac arwynebau plastig. Mae hyn yn golygu y byddwch yn gallu defnyddio'r amrywiaeth hwn o baent ar gyfer llawer iawn o fathau eraill o brosiectau celf yn y dyfodol.

Set Paent Acrylig MONTE MARTE
 • Mae'r gwead hufenog yn rhoi sylw gwych i pob arwyneb
 • yn sychu'n gyflym fel y gallwch chi haenu lliwiau'n hawdd heb fwdïo
 • Yn cynnwys 24 o wahanol liwiau, gan gynnwys eich holl arlliwiau sylfaenol
Gweld ar Amazon

MANTEISION

  Adenillion gwych ar fuddsoddiad
 • Yn glynu'n dda at amrywiaeth oarwynebau cyffredin
 • Amseroedd sychu cyflym
 • Yn darparu gorchudd da
 • Dim lliwiau mwdlyd
 • Gwead hufennog llyfn, llyfn

1>CONS

 • Anodd gweithio ag ef oherwydd gludedd isel
 • Gall cotiau trwchus achosi wyneb y cardbord i ystof

Paent Olew Gorau ar gyfer Cardbord: WINSOR & Set Cychwyn Paent Olew NEWTON

Os ydych yn newydd i baent olew, mae'r Winsor & Bydd Newton Oil Painter Starter Set yn rhoi casgliad o ddeg tiwb 37 ml o baent olew o ansawdd uchel i chi. Mae llwythi pigment y paent olew hyn heb eu hail gan unrhyw un o'r opsiynau eraill ar y rhestr hon. Peidiwch â gadael i'r enw eich twyllo, serch hynny, oherwydd mae'r set hon o baent olew yn cynnig mwy na digon o ran amrywiaeth ac ansawdd i artistiaid profiadol hefyd. Mae'r set ar ochr y pris mwyaf ond rydych chi'n talu am baent o safon - y Winsor & Mae enw Newton yn uchel ei barch am reswm.

WINSOR & Setiau Paent Olew NEWTON
 • Paent olew gradd myfyriwr o ansawdd uchel am bris fforddiadwy
 • Mae lefel uchel o bigmentiad yn creu gorchudd gwych
 • Mae'r set yn cynnwys 10 tiwb o'ch cynradd lliwiau
Gweld ar Amazon

PROS

 • Ansawdd uchel, hyd yn oed gyda chostau wedi eu hystyried <16
 • Arlliwiau hardd
 • Gwell sylw naacryligs
 • Pigmentation uwch nag acryligau

CONS

  <15 Llai o ddewisiadau paent
 • Gall fod yn rhy gostus i rai
 • Gwenwynig – niweidiol i blant

Paent Chwistrellu Gorau ar gyfer Cardbord: KRYLON COLORmaxx Paent Chwistrellu

Mae Krylon yn gwneud rhai paent chwistrellu ardderchog a hyd yn oed yn gwerthu paent preimio yn benodol ar gyfer defnyddio ar arwynebau cyn iddynt gael eu peintio â chwistrell. Mae'r ystod Colormaxx o baent chwistrell Krylon yn gweithio'n eithriadol o dda ar gardbord ac yn cymryd llai nag 20 munud i sychu. Mae'r sbardun / ffroenell wedi'i ddylunio'n ergonomig i fod yn fwy na chaniau chwistrellu safonol. Mae hyn yn ei gwneud hi'n haws rheoli ongl a phwysedd eich chwistrell wrth i chi osod y paent. Mae amrywiaeth enfawr o liwiau yn yr ystod hon i chi weithio gyda nhw, gyda llawer ohonyn nhw'n cynnig gwahanol fathau o orffeniadau.

Paent Chwistrellu a Phenio KRYLON
 • Cyfuniad o baent preimio a phaent gyda phremiwm cwmpas
 • Addas ar gyfer pob arwyneb dan do ac awyr agored
 • Ar gael mewn amrywiaeth o liwiau gwahanol i weddu i'ch anghenion
Gweld ar Amazon

PROS

 • Arddangosiad da
 • Eithriadol o wydn
 • 20> Gwaith ar y rhan fwyaf o ddeunyddiau
 • Primer yn cael ei gynnwys
 • Lliw ffantastig
 • Tip chwistrell wedi'i dylunio'n ergonomig
 • Sych cyflymamser

CONS

 • Anodd ei lanhau
 • Gradd uchel o risgiau iechyd ac angen offer

Sut i Baentio Cardbord

Gallwn nawr fynd ati i egluro sut i beintio cardbord. Ar yr amod eich bod yn dilyn y cyfarwyddiadau syml yr ydym ar fin eu hamlinellu i chi, ni ddylech fynd i unrhyw drafferth gyda'ch prosiect cardbord wedi'i baentio nesaf. Yn barod

Yn gyntaf oll, gwnewch yn siŵr bod gennych ddalen ddichonadwy o gardbord i weithio ag ef. Cyfeiriwch at ein cyfarwyddiadau cynharach ar ba fath o gardbord sy'n gweithio orau ar gyfer prosiectau paentio os oes angen nodyn atgoffa cyflym arnoch. Gwnewch yn siŵr bod eich dalen gardbord hefyd yn lân ac yn rhydd o lwch, gwallt, neu ronynnau baw eraill. Dylech osod lliain, hen dywelion, carpiau, neu bapurau newydd ar wyneb eich man gwaith a gosod y cardbord ar ei ben.

Dylai hyn wneud y broses lanhau ychydig yn haws.

Preimio Arwyneb Eich Cardbord

Os ydych chi eisiau gwybod sut i baentio cardbord i mewn y ffordd fwyaf effeithiol, mae'n dechrau gyda preimio. Os ydych chi'n preimio wyneb eich cardbord cyn ei beintio, byddwch chi'n amddiffyn y cardbord rhag amsugno gormod o leithder o'r paent. Mae hefyd yn gwneud wyneb eich cardbord yn haws i'r paent gadw ato.

Bydd hyn nid yn unig yn gwneud y broses beintio yn llawer haws ond hefydhefyd yn gam hanfodol i gadw ansawdd eich paentiad cyn hired â phosibl.

Ond mae cardbord yn ddeunydd sensitif nad yw efallai'n paru'n dda â rhai paent preimio. Eich bet mwyaf diogel fyddai defnyddio paent preimio gesso neu latecs. Mae cyfansoddiad sylfaenol eich paent preimio cyfartalog yn cynnwys rhwymwr, sialc gwyn, a pigmentau. Mae gennych chi'r opsiwn o gymysgu paent i'ch paent preimio hefyd.

Y ffordd symlaf o roi paent preimio ar eich cardbord yn gywir yw defnyddio naill ai ewyn brwsh neu sbwng i wasgaru haenau alternation o strociau llorweddol a fertigol. Rhowch ddigon o amser i'ch haenau sychu'n llwyr cyn cymhwyso'r nesaf. Mae gosod y paent preimio gan ddefnyddio'r dull croeslinellu hwn yn creu arwyneb mwy gwydn sy'n gwrthsefyll dŵr ar gyfer eich paent. Yr amser sychu cyffredinol ar gyfer paent preimio yw tua 24 awr felly gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cwblhau'r cam hwn o leiaf ddiwrnod ymlaen llaw cyn i chi gynllunio ar beintio. Os ydych yn bwriadu gwneud llawer o beintio cardbord, gallwch baratoi sawl dalen gyda phaent preimio fel bod gennych ddigon o gynfasau ar gyfer prosiectau'r dyfodol.

Dylai dwy haen o breimiwr wneud y tric ond mae croeso i chi ychwanegu cymaint ag y dymunwch. Cofiwch fod pwysau'r ddalen gardbord yn cynyddu gyda phob haen ychwanegol. Weithiau gall preimwyr fel gesso wella gyda lympiau neu arwyneb craflyd yn ystod y broses sychu. Os byddwch chi'n dod ar draws hyn, gallwch chi lyfnhau'r brighaen o preimio i lawr gan ddefnyddio dalen o bapur tywod graean isel.

Pa bynnag offer a ddefnyddiwch i osod y paent preimio gellir ei olchi i lawr yn syth gan ddefnyddio dŵr ac efallai ychydig o hylif golchi llestri.

Cyrraedd Peintio

Unwaith y byddwch wedi preimio'ch wyneb, mae'n bryd cael y rhan hwyliog. Ar yr amod eich bod wedi rhoi digon o amser i'ch paent preimio sychu'n llwyr, gallwch gyrraedd y paent cardbord. Mae gan bob un o'r tri math o baent addas ar gyfer cardbord a restrwyd eisoes ei ddull cymhwyso ei hun a gallwch gyfeirio at yr adran hon o'r erthygl am rai awgrymiadau mwy defnyddiol ar sut i fynd at eich prosiectau peintio.

<26

Yn gyffredinol, fodd bynnag, un o'ch pryderon mwyaf yw atal gormod o leithder rhag treiddio i'r cardbord. Cofiwch roi cotiau tenau. Yn ddelfrydol dylech fod yn defnyddio brws sych i roi paent acrylig ac olew ar gardbord ond daw hyn ar draul defnyddio mwy o baent. Yn lle hynny, gallwch chi arbrofi gyda faint o ddŵr rydych chi'n ei ychwanegu at eich brwsh neu baent nes i chi ddod o hyd i gymhareb sy'n gweithio'n dda i chi. Rydym yn cynghori eich bod yn neilltuo darn o gardbord ar gyfer profi eich cymysgeddau ymlaen llaw. Rhowch eich cotiau o baent fesul haen, gan ganiatáu i bob un sychu cyn symud ymlaen i'r nesaf.

Selio'r Fargen

Os ydych chi'n bwriadu gwneud gwaith celf yr hoffech chi wneud ei ymdrechion gweld cadw cyhyd ag y bo modd, chi ei wneudddim eisiau hepgor ar gymhwyso seliwr i'ch celf cardbord. Bydd hyn nid yn unig yn amddiffyn eich paentiad rhag difrod amgylcheddol, ond bydd hyd yn oed yn gwneud i'ch cynnyrch gorffenedig edrych yn well. Fodd bynnag, daw hyn ar draul costau ychwanegol.

Wedi dweud hynny, mae angen y cam hwn yn y broses yn dibynnu'n llwyr arnoch chi.

Gan eich bod chi eisoes yn gwybod am y paent gorau ar gyfer cardbord, efallai y byddwch chi hefyd gwybod pa selwyr sy'n gweithio orau. Ymddengys mai farneisiau yw'r rhai mwyaf addas ar gyfer selio prosiectau paentio cardbord. Mae gennych yr opsiwn o ddefnyddio farnais chwistrellu neu brwsh ymlaen. Mae gennych hefyd amrywiaeth o farneisiau gyda gorffeniadau gwahanol i ddewis ohonynt, fel matte a sglein. Y paent gorau ar gyfer paentiadau cardbord yr ydych yn bwriadu eu selio â farnais fyddai acryligau.

Dylech farneisio'ch paentiad trwy ddefnyddio strociau llorweddol, tenau. Yn dibynnu ar nifer o ffactorau gan gynnwys y tymheredd, dylai eich farnais sychu a chaledu o fewn ychydig oriau. Os ydych chi'n meddwl y gallai eich paentiad wneud gyda gorchudd arall o farneisio, mae croeso i chi ychwanegu un arall unwaith y bydd yr haen flaenorol wedi sychu'n llwyr. Cofiwch fod farnais yn hynod o gludiog ac yn hynod anodd ei dynnu oddi ar y rhan fwyaf o arwynebau, yn enwedig eich croen. Er mwyn osgoi gorfod defnyddio gwirodydd i dynnu farnais o rannau o'ch corff a'ch gweithle, dylech wisgogêr amddiffynnol llawn a gosod papur newydd o dan eich cardbord. Os ydych chi'n defnyddio farnais chwistrellu, mae'n well gwneud y dasg hon yn yr awyr agored.

Os ydych chi wedi cyrraedd mor bell â hyn, rydych chi'n haeddu seren aur. Dylech hefyd wybod nawr sut i beintio cardbord gan ddefnyddio acryligau, paent olew, neu baent chwistrellu. Defnyddiwch y wybodaeth hon i sicrhau bod eich campwaith creadigol yn dod allan yr hyn yr ydych ei eisiau a'i fod yn cael ei beintio a'i gadw mewn ffordd sy'n diogelu ei ansawdd am amser hir i ddod.

Yn aml

A All Paent Dyfrlliw Gael eu Defnyddio i Beintio Cardbord?

Ie, a na. Er y gallai dyfrlliwiau roi gorffeniad hardd, pylu i'ch celf, mae cyfaint uchel y dŵr yn y paent yn debygol o dreiddio'n hawdd i'ch cardbord ac achosi rhwygiadau a chrychau.

Beth Yw'r Paent Gorau ar gyfer Cardbord?

Ystyrir pob peth; acrylig heb amheuaeth yw'r opsiwn gorau. Mae'n hynod fforddiadwy, yn hawdd i'w lanhau, heb fod yn wenwynig, ac yn sychu'n gyflym.

a'r mwyaf sylweddol yw ei fforddiadwyedd anghymharol. Yn y rhan fwyaf o siopau celf a chrefft, dim ond ffracsiwn o bris cynfasau peintio traddodiadol o'r un maint y bydd toriadau o gardbord yn ei gostio. Hyd yn oed wedyn nid oes rhaid i chi hyd yn oed dalu am gardbord ychwaith. Un o'r ffyrdd hawsaf o gael cardbord am ddim yw trwy ymweld ag ardal lwytho eich canolfan siopa leol neu siop groser, gan fod y staff, yn amlach na pheidio, yn hapus i adael i chi gerdded i ffwrdd gyda pheth pecynnu cardbord heb i chi orfod talu. dime.

Mae fforddiadwyedd cardbord yn rhoi'r rhyddid i artistiaid arbrofi heb orfod poeni am wastraffu arian ar gyfryngau arwyneb.

Hyd yn oed os ydych chi'n gwneud llanast o beintiad ar gardbord, mae'n costio nesaf at ddim i ddechreu eto ar ddalen ffres. O'i gymharu â chynfasau a phapur a gynlluniwyd ar gyfer paentio, mae gan gardbord y ddau gyfrwng curiad o ran cost-effeithiolrwydd. Fel mater o ffaith, mae'n debyg bod gennych chi ychydig o gardbord yn gorwedd o gwmpas y tŷ ar hyn o bryd. Mae cardbord hefyd yn ysgafn iawn, sy'n ei gwneud hi'n haws gweithio ag ef a'i gludo na chynfasau traddodiadol. Ar ben hynny, mae cardbord yn strwythurol anhyblyg ac felly nid yw'n rhannu'r un risgiau o grychu a phlygu â phapur. eich gweithgareddau artistig. Os ydych chi'n ailgylchu hen gardbord i'w beintio, fodd bynnag, gwnewch yn siŵr ei ddefnyddiodarnau sy'n dal i gadw eu hystwythder strwythurol ac sydd ag arwyneb glân. Gall cardbord, fel papur, hefyd gael ei blygu'n hawdd a'i dorri'n strwythurau a siapiau, sy'n ei wneud yn wych ar gyfer nid yn unig peintio ond hefyd ar gyfer cerflunio.

Y Cardbord Gorau ar gyfer Paentio

Gweithio gyda chardbord fel mae eich cyfrwng ar gyfer paentio yn fforddiadwy ac yn ddigon syml. Wedi dweud hynny, mae yna rai awgrymiadau a thriciau yr hoffem eich cynghori o ran y math o gardbord rydych chi'n dewis paentio arno. Os ydych chi eisiau'r canlyniadau gorau, rydyn ni'n awgrymu eich bod chi'n defnyddio cardbord rhychiog fel eich deunydd, boed yn waliau dwbl neu driphlyg. Dyma'r mathau cryfaf o gardbord sy'n addas ar gyfer prosiectau paentio. Mae croeso o hyd i chi wneud defnydd o unrhyw gardbord sy'n gorwedd o amgylch y tŷ ar yr amod nad yw wedi'i falu, wedi'i dendio neu'n wlyb.

Os ydych yn rhiant y mae eich plant wrth eu bodd yn peintio, gall ailgylchu cardbord yn eich cartref fod yn ffordd rad o roi cyflenwad cyson o arwynebau peintio ffres iddynt.

Y peth gorau am ddefnyddio cardbord wedi’i ailgylchu yw y gellir ei ailgylchu unwaith eto, gan wneud hwn yn gyfrwng hynod gynaliadwy ar gyfer prosiectau celf o unrhyw fath. Gwnewch yn siŵr nad ydych chi'n defnyddio cardbord sydd wedi'i lamineiddio â sêl gwyr at ddibenion pecynnu a diogelu. Mae'r mathau hyn o arwynebau wedi'u cynllunio'n fwriadol i leihau'r cynhwysedd ar gyfer hylifaui gadw atynt ac felly maent yn anaddas ar gyfer peintio. Rydych chi eisiau gwneud yn siŵr eich bod chi'n cael eich dwylo ar ddalennau o gardbord noeth i gael y profiad peintio mwyaf optimaidd.

Paentiadau sy'n Addas ar gyfer Prosiectau Celf Cardbord

Fel sy'n wir am bapur, cardbord yn cael ei gynhyrchu o ddeunydd pren a elwir yn mwydion. Mae cardbord yn cael ei gynhyrchu'n benodol gan ddefnyddio cynnyrch mwydion o'r enw papur kraft. Y mater gyda hyn yw y gall y deunydd fod yn eithaf amsugnol, a all wneud paentio cardbord ychydig yn anodd, yn enwedig os nad ydych chi'n gwybod y dulliau gorau o wneud hynny. Gall defnyddio rhai fathau o baent , yn enwedig y rhai sy'n seiliedig ar ddŵr (fel dyfrlliwiau), achosi i wyneb eich cardbord ddatblygu gwead crychlyd neu hyd yn oed ystof mewn mannau fel y corneli.

Yn ddelfrydol, rydych chi eisiau defnyddio paent sy'n cynnwys ychydig iawn o leithder a dŵr. Yma, byddwn yn manylu ar ac yn trafod y paent gorau ar gyfer cynfasau cardbord.

Paent Acrylig

Bydd llawer o selogion celf a chrefft yn tystio i'r dadl mai acrylig yw'r opsiwn gorau ar gyfer paentio ar gardbord. Nid yn unig y mae'r ddau yn hawdd ar y boced ac yn hawdd gweithio gyda nhw, ond mae paent acrylig hefyd ymhlith yr opsiynau llai gwenwynig ar gyfer prosiectau sy'n cynnwys plant bach. Mae acrylig hyd yn oed yn rhatach pan gaiff ei brynu mewn meintiau carton paent mwy. Mae amlbwrpasedd acryligau hefyd yn ddigyffelyb. Maen nhw'n gweithiogwych ar bron unrhyw arwyneb, gan gynnwys cynfasau, metel, pren, clai, ac - wrth gwrs - cardbord.

Hec, gellir defnyddio paent acrylig hyd yn oed cyn i brosiectau clai fynd i mewn i'r odyn a chadw eu lliwiau.

Gweld hefyd: Rendro Celf - Y Gwahanol Arddulliau o Rendro Artistig

Mae paent acrylig wedi'i wneud o emwlsiwn polymer wedi'i gymysgu â phigmentau. Mae rhoi paent acrylig ar wyneb cardbord yn effeithiol o ystyried ei lefelau lleithder cymharol isel, sy'n ei gwneud yn llai tebygol y bydd y cardbord yn rhychio ac yn crychu. Mae gludedd trwchus paent acrylig hefyd yn ei gwneud hi'n hawdd cymhwyso wyneb cardbord heb socian i'r mwydion. Yn well eto, mae paent acrylig yn gallu gwrthsefyll dŵr ar ôl ei sychu, sy'n rhoi ychydig o inswleiddio ac amddiffyniad i'ch gwaith celf rhag yr elfennau.

Y ffordd orau o roi acrylig ar cardbord yw defnyddio haenau tenau o baent. Gwnewch eich gorau i osgoi gosod haenau trwchus er mwyn atal wyneb eich cardbord rhag ystofio. Os oes angen ychwanegu haenau pellach, arhoswch i'r haen flaenorol sychu yn gyntaf. Peth gwych arall am baent acrylig yw ei fod yn sychu'n gyflym, sy'n eich galluogi i ychwanegu mwy o haenau mewn diwrnod. Byddwch am osgoi rhoi paent acrylig yn uniongyrchol ar wyneb eich cardbord. Gallai hyn greu crynodiadau o leithder sy'n ddigon uchel i achosi i glytiau llaith ffurfio.

Am resymau tebyg, dylech sicrhau nad yw eich brwsh paent wedi'i wlychu'n ormodol cyn ei roi ar ycardbord.

Paent Olew

Yn debyg iawn i baent acrylig, mae gludedd trwchus paent olew yn eu gwneud yn opsiwn dibynadwy arall ar gyfer prosiectau celf cardbord. Mantais allweddol defnyddio paent olew yn hytrach nag acrylig yw'r ffaith bod bywiogrwydd lliw paent olew yn tueddu i fod yn llawer gwell. Fodd bynnag, daw hyn ar draul costau uwch. Mae paent olew fel arfer yn llawer mwy costus na'u cymheiriaid acrylig. Yn fwy felly, yn wahanol i baent acrylig, mae paent olew yn cynnwys cemegau niweidiol sy'n ei gwneud yn ofynnol i ddefnyddwyr fod yn ofalus iawn wrth ddelio â nhw. Mae hyn yn gwneud paent olew yn ddewis is-optimaidd ar gyfer paentio cardbord gyda phlant iau.

Yn waeth eto, mae paent olew yn hynod o anodd i'w lanhau. Yn wahanol i acrylig, sy'n hawdd ei lanhau gan ddefnyddio dim byd ond dŵr oherwydd ei hydoddedd, rhaid tynnu staeniau paent olew gan ddefnyddio teneuwyr fel tyrpentin neu wirodydd. Os nad oes gennych y cynhyrchion glanhau hyn wrth law, gallai hyn gynyddu'r gost o beintio cardbord gan ddefnyddio paent olew hyd yn oed ymhellach.

Gweld hefyd: Artistiaid Pop Enwog - Rhestr o'r Artistiaid Diwylliant Pop Gorau

Yn union fel y byddech yn ei wneud gyda phaent acrylig, dylech osod paent olew mewn tenau. haenau i atal crychau a warping eich wyneb. Fe'ch cynghorir hefyd i breimio wyneb eich cardbord cyn i chi ddechrau defnyddio paent olew. Mae angen gosod haenau ychwanegol o baent olew hefyd ar ôl i'r haen flaenorol sychu yn union fel gyda phaent acrylig. Fodd bynnag, olewmae gan baent amser sychu llawer hirach . Er y gallech gyflymu'r broses hon gan ddefnyddio gwyntyllau a gwres, mae prosiectau celf cardbord sy'n cynnwys paent olew yn tueddu i gymryd mwy o amser.

Paent Chwistrellu

Ydych chi eisiau chwistrellu celf blwch cardbord i baentio? Y newyddion da yw bod hyn mewn gwirionedd yn gweithio'n eithaf da, yn enwedig os ydych chi wedi ychwanegu paent preimio at wyneb eich cardbord ymlaen llaw. Os ydych chi eisiau lliwio darnau mawr o arwynebedd yn gyflym ac yn hawdd, gallai paent chwistrellu fod yn ddewis perffaith ar gyfer paentio cardbord. Gan gymryd llai nag 20 munud i haenau sychu, mae paent chwistrellu yn mygu'r gystadleuaeth o ran amser sychu ac amser troi cyffredinol.

Un mater mawr gyda phaent chwistrellu, fodd bynnag, yw ei fod yn peri mwy o risgiau iechyd na’r ddau opsiwn blaenorol. Gan fod paent chwistrell yn cael ei roi yn syth o dun aerosol, mae'n anochel y bydd gronynnau paent yn gwasgaru ac yn ymledu ar draws man gwaith. Mae'r gronynnau paent chwistrellu hyn yn cynnwys cemegau niweidiol, gwenwynig ac maent yn ddigon bach i fynd i mewn i'r system resbiradol, gan wneud paent chwistrellu yn opsiwn anniogel ar gyfer prosiectau blwch cardbord paent chwistrellu sy'n cynnwys plant ifanc. Serch hynny, mae gweithio gyda phaent chwistrell yn golygu bod angen defnyddio offer amddiffynnol personol fel gogls amddiffyn llygaid ac anadlydd neu fasg hidlo aer. Fe'ch anogir hefyd i wisgo menig amddiffynnol ac i osod papur newydd o dan eich cardbord i atal paent rhag mynd arnoarwyneb oddi tano.

Gallwch atal wyneb y cardbord rhag symud os rhowch y paent chwistrellu mewn cotiau cyflym, ysgafn. Peidiwch â phoeni am orchuddio'r wyneb cyfan ag un chwistrell.

Yn hytrach, dylech orchuddio man gan ddefnyddio sawl chwistrell denau. Rydym yn awgrymu eich bod yn ymarfer eich patrymau strôc ar ddalen arall o gardbord cyn dechrau eich paentiad. Wrth roi paent chwistrellu ar gardbord, sicrhewch fod y ffroenell tua 10 modfedd i ffwrdd o wyneb eich cynfas. Po ysgafnaf a chyflymaf y bydd eich haenau, gorau oll gan y bydd hyn yn lleihau'r tebygolrwydd y bydd lleithder yn cronni ac yn achosi i'r wyneb ystof. Mae gan bwysedd y paent sy'n cael ei ryddhau o'r can y potensial i niweidio wyneb y cardbord, felly fe'ch cynghorir i chwistrellu paent eich cardbord tra ei fod yn gorwedd yn llorweddol ar arwyneb solet a gwastad.

Y lleoliad gorau ar gyfer paentio chwistrellu mae cardbord y tu allan lle mae digon o gylchrediad aer. Bydd gweithio yn yr awyr agored yn lleihau'r risg y bydd cemegau paent gwenwynig yn cyrraedd eich system resbiradol. Mae sawl math o orffeniadau y gellir eu prynu â phaent chwistrellu sy'n cynnig llawer iawn o ryddid creadigol i chi, yr artist.

Preimio Cardbord ar gyfer Paentio

Trwy gydol yr erthygl hon, rydym wedi trafod preimio cardbord cyn paentio. Er bod hyn yn cynnig nifer o fanteision, p'un a oes angen ai peidiomae preimio eich paentiad cardbord yn dibynnu'n llwyr ar faint y prosiect a'r hyn rydych chi'n ceisio'i gyflawni. Ni ddylai prosiectau celf cardbord i blant, er enghraifft, olygu bod angen defnyddio paent preimio ar y cardbord ymlaen llaw. Mewn achosion o'r fath, gall hyd yn oed fod yn wastraff amser.

Ond o ran prosiectau celf mwy difrifol, gall preimio eich cardbord cyn paentio arwain at nifer o fanteision, y mwyaf blaenllaw yw ei fod yn amddiffyn wyneb eich cynfas rhag difrod lleithder a allai gael ei achosi gan y paent. Mae hefyd yn helpu paent i gadw at wyneb y cardbord. Bydd lliwiau eich paent yn parhau'n wir hefyd gan na all socian i'r cardbord, a fyddai fel arall yn achosi i'r lliwiau bylu. Mae hyn hefyd yn gofyn am lai o gotiau o baent, a all wneud iawn am gost y paent preimio. Rydym yn argymell eich bod yn defnyddio gesso acrylig gwyn ar gyfer preimio eich cardbord.

Trwy roi cot preimio ar eich cardbord cyn ei beintio, rydych nid yn unig yn amddiffyn yr wyneb rhag lleithder ond hefyd gwella didreiddedd eich paent ar ôl iddynt gael eu gosod ar eu pen.

Felly, nid yn unig rydych chi'n arbed paent, ond byddwch hefyd yn cael lliwiau mwy bywiog yn y pen draw. Rydym yn awgrymu eich bod yn defnyddio gesso gwyn plaen ar gyfer eich holl anghenion preimio cardbord gan ei fod yn fforddiadwy ac ar gael yn eang mewn siopau celf a siopau caledwedd. Mae gesso acrylig hefyd yn dod mewn a

John Williams

Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.