Stryd Paris; Diwrnod Glawog - Paentiad Diwrnod Glawog Gustave Caillebote

John Williams 30-05-2023
John Williams

Tabl cynnwys

Mae P aris bob amser wedi bod yn fan geni arwyddocaol i fudiadau celf a newidiodd wyneb celf a hanes ers canrifoedd, meddyliwch am Fauvism neu Argraffiadaeth; mae wedi bod yn ganolbwynt diwylliant ledled y byd. Mae hefyd wedi nodweddu bywyd trefol nodweddiadol trwy lawer o baentiadau stryd ym Mharis, a dyna fydd yr erthygl hon yn ei archwilio yn yr enwog Paris Street; Diwrnod Glawog (1877) gan Gustave Caillebote.

Crynodeb Artist: Pwy Oedd Gustave Caillebette?

Ganed Gustave Caillebote ar Awst 19, 1848, ym Mharis, Ffrainc, ac roedd yn rhan o deulu dosbarth uwch. Yn ei flynyddoedd iau, astudiodd y Gyfraith a derbyniodd ei drwydded i'w hymarfer yn 1870. Rhwng Gorffennaf 1870 a Mawrth 1871, bu hefyd yn gwasanaethu yn y fyddin, y Garde Nationale Mobile de la Seine. Dechreuodd astudio celf yn 1873 yn yr École des Beaux-Arts a dywedir nad arhosodd yn hir.

Hunanbortread (c. 1892) gan Gustave Caillebette; Gustave Caillebote, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Roedd Caillebotte yn ddyn cyfoethog; etifeddodd ef a'i frawd, Martial Caillebote, gyfoeth eu tad pan fu farw eu mam. Roedd yn cael ei gofio fel un oedd yn cefnogi nifer o artistiaid yn ariannol ac ni fu erioed angen cynnal ei hun trwy ei baentiadau. Peintiodd baentiadau genre o olygfeydd bob dydd a'u harddangos mewn arddangosfeydd Argraffiadol. Bu farw Chwefror 21, 1894, o a(1877); Gustave Caillebote, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Os edrychwn i'r blaendir chwith, mae mwy o fan agored yn cael ei greu gan y stryd wag. Gwelwn un dyn gyda'i ymbarél, ei ben wedi ei droi i lawr, yn croesi'r stryd yn nesau at y rhodfa i'r dde. Y tu ôl iddo y mae dau ŵr bonheddig arall, y ddau yn edrych i gyfeiriadau gwahanol, heb ryngweithio, yn cydgerdded yn dawel, ymddengys eu bod yn mynd i'r un cyfeiriad â'r gŵr o'u blaenau.

Wrth inni symud mwy tua'r cefndir gwelwn fwy o ffigurau, ceffylau, a cherbydau, a'r cyfan ohonynt hefyd yn fwy niwlog eu ffocws. Maent i gyd yn cerdded i gyfeiriadau gwahanol, ac mae rhai yn sefyll yn llonydd.

Cefndir Paris Street Gustave Caillebote; Diwrnod Glawog (1877); Gustave Caillebote, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Yn y cefndir chwith, mae cerbyd yn symud tuag at ochr chwith y cyfansoddiad, allan o'n golwg ni. Mwy tua'r canol mae dau ffigwr yn cerdded i'r chwith, eu cefnau yn ein hwynebu; gwelwn geffyl a cherbyd arall yn agosau at fyned heibio iddynt.

Y mae yr adeilad sydd union gyferbyn â'n syllu yn y pellter ac yn hanner chwith y cyfansoddiad ag arwydd yn dweud “PHARMACIE”. Ffaith ddiddorol am y fferyllfa hon yw ei bod yn dal i fod yn yr un lleoliad heddiw i bob golwg.

Manylyn o Paris Street Gustave Caillebette; Diwrnod Glawog (1877); Gustave Caillebotte, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

O’r fferyllfa, rydym yn symud tuag at y cefndir cywir gyda mwy o ffigurau’n cerdded yma a thraw. Mae yna ddyn yn cario ysgol, mae'n gwisgo cot wen yn awgrymu ei fod yn beintiwr neu'n addurnwr; gwraig yn croesi i'r stryd gan fynd heibio iddo; ymhellach, ar y palmant y mae'r wraig hon wedi dod, mae'n debyg, y mae morwyn yn dal ei hambarél hanner agored, ond a yw hi ar fin ei hagor neu ei chau? Ymddengys ei bod hi hefyd yn dal eitem.

Lliw a Golau

Nid yw’r palet lliwiau’n rhy llachar ym mhaentiad stryd Paris Caillebote. Wrth i baentiadau diwrnod glawog fynd, gallwn weld y golau yn ymddangos yn dawel yn y paentiad. Mae’r arlliwiau cŵl yn awgrymu awyrgylch diwrnod glawog o aeaf. Mae hyn yn amlwg yn yr awyr uwchben, sy'n felyn-lwyd. Ymddengys hefyd fod naws llwyd cyffredinol cyffredinol i'r cyfansoddiad, gan wella awyrgylch y cyfansoddiad ymhellach.

Caillebotte yn rhoi'r argraff o olau adlewyrchiedig ar y stryd gerrig cobl.

Gweld hefyd: Lliw Gwyrdd Mintys - Sut i Greu Palet Lliw Mint

Lliw a golau yn Paris Street Gustave Caillebote; Diwrnod Glawog (1877); Gustave Caillebote, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Rydym yn gweld y gwahanol arlliwiau o olau a phaent tywyll yn dangos sut mae'r glaw yn adlewyrchu ar y cerrig ac yn creu'r hyn sy'n ymddangos fel pyllau llinellol odwr rhwng bylchau'r cerrig. Mae'r adlewyrchiad hwn yn amlwg ar y rhan fwyaf o'r stryd, ac mae llewyrch ar ei hyd, yn ymestyn i'r cefndir fel pe bai'r haul ychydig yn tywynnu trwy'r cymylau.

Mae yna ardaloedd eraill o liw hefyd; er enghraifft, mae'r ymbarelau wedi'u disgrifio fel “lliw lafant” ac mae'r adenydd ar olwynion y cerbyd yn goch tywyll sydd bron yn ymdoddi i liw'r stryd y mae'n sefyll arni.

Brwswaith a Gwead <21

Os edrychwn yn fanwl ar waith brwsh Caillebote byddwn yn sylwi ar y trawiadau brwsh Argraffiadol nodweddiadol, yn rhydd ac yn llawn mynegiant, er i'r gwrthwyneb, mae'r paentiad hwn wedi'i amlinellu'n fwy realistig na phaentiadau Argraffiadol eraill.

Gwahanol weadau mae'r brwsh yn amlwg o gerrig coblog y stryd, sy'n dynodi graddiannau amrywiol y golau a'r tywyllwch.

Gweld hefyd: Paentiadau Botticelli - Gweithiau Mwyaf Enwog Sandro Botticelli

Fodd bynnag, portreadodd Caillebette olygfa realistig gyda thrawiadau brwsh rhydd, ac mewn rhai ardaloedd, rydym yn sylwi ar baent wedi'i osod yn dewach nag eraill. Dylid nodi bod Caillebote wedi rhoi mwy o ffocws ar linolrwydd yn erbyn llacrwydd yn y paentiad hwn, y byddwn yn ei drafod isod.

Gwaith brwsh yn Paris Street Gustave Caillebote; Diwrnod Glawog (1877); Gustave Caillebote, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Safbwynt a Llinell

Yn Paris Street; Diwrnod Glawog , canolbwyntiodd Caillebott ar greu golygfawedi'i amlinellu gan llinoledd; mae sylw gofalus i leoliad a phersbectif, a dyna sy'n gwneud y paentiad hwn yn garreg filltir yn ei gyfnod. Gellir rhannu'r cyfansoddiad yn bedwar cwadrant, felly i ddweud, rhennir y rhain gan elfennau o fewn y paentiad.

Er enghraifft, mae fertigolrwydd y polyn lamp gwyrdd yn y blaendir yn darparu rhaniad rhwng ochr chwith ac ochr dde y paentiad, ac mae'r cysgod a grëwyd o'r lamp yn parhau â'r llinell rannu hon yn y blaendir.

Llinell yn Paris Street Gustave Caillebote; Diwrnod Glawog (1877); Gustave Caillebote, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Mae ochr dde'r paentiad yn ymddangos yn ddwysach ac yn brysurach, gan ddarlunio'r tri ffigwr cynradd yn ei lenwi sydd bron â dod i mewn i'n gofod. Mae'r ochr chwith, sy'n adlewyrchu stryd wag gyda dim ond nifer o ffigurau, yn ymddangos yn fwy eang ac agored, gan achosi cyfosodiad o'r cyfansoddiad, er ei fod yn creu cydbwysedd anghymesur.

Ymhellach, mae cydbwysedd ymddangosiadol wedi'i greu gan pwysau dau ffigur yn y cwadrant gwaelod ar y dde gyda phwysau'r adeilad yn union ar draws oddi wrthynt yn y cwadrant chwith uchaf.

Persbectif llinol a phwynt diflannu yn cael eu creu gan yr adeiladau yn y cefndir, sydd hefyd yn gyfochrog â'u gilydd; mae ein syllu yn canolbwyntio ar y man diflannu a grëwyd gan yr adeilad i'r chwith yn y cefndir.

Safbwynt yn Paris Street Gustave Caillebette; Diwrnod Glawog (1877); Gustave Caillebote, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Crëir dyfnder gofodol gan y modd y mae'r ffigurau'n cilio i'r cefndir, yn yr un modd gan raddiadau gwead ar y cerrig crynion o'r blaendir i'r cefndir. Wrth i ni edrych ar y cerrig crynion yn y blaendir, mae mwy o fanylder ynddynt ac, yn y cefndir, maent yn dod yn llyfnach eu gwead, gan ddynodi dirwasgiad. y paentiad hwn.

O’i gymharu â phaentiad Argraffiadol nodweddiadol a ddarluniodd destun heb amlinelliadau diffiniol sylweddol ac fel argraffiadau byrlymog o ffurf, mae’n ymddangos bod cywirdeb a phendantrwydd cryf o ffurf a siâp yma, sy’n hefyd yn gosod y paentiad hwn ar wahân i'r paentiadau Argraffiadol nodweddiadol.

Brasluniau Paratoadol o Paris Street; Diwrnod Glawog

Tynnodd Gustave Caillebote amryw o frasluniau paratoadol cyn iddo beintio Paris Street; Diwrnod glawog . Yn ôl y sôn, ymchwiliodd i wahanol bersbectifau o'r strydlun, yn ogystal â'r ffigurau a'r adeiladau cyfagos.

Mae sawl enghraifft o'i frasluniau paratoadol, a wnaeth ar bapur gosod â llaw gyda graffit, creon, a siarcol.

Braslun ar gyfer Gustave Caillebote's Paris Street; Diwrnod glawog (1877); Gustave Caillebote, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Yn ôl brasluniau Caillebotte, ymgymerodd ag astudiaethau helaeth mewn manylion persbectif. Gan archwilio gwahanol onglau a gosodiadau'r adeiladau, y llinell orwel briodol, a'r llinellau orthogonol, credwyd ei fod hefyd yn defnyddio set o galipers yn ystod ei broses. Mae rhai ffynonellau celf hefyd yn awgrymu bod Caillebote wedi defnyddio camera lucida tra roedd yn darlunio, a oedd yn y lleoliad, neu “ar y safle”.

Byddai defnyddio camera lucida wedi cynorthwyo Caillebote i ddarlunio manylion y stryd. Mae rhai hefyd wedi nodi y gallai Caillebote fod wedi defnyddio’r camera obscura.

Astudiaeth ar gyfer Paris Street Gustave Caillebote; Diwrnod Glawog (1877); Gustave Caillebote, Parth cyhoeddus, trwy Comin Wikimedia

Paris ar Groesffordd

Mae amryw o gwestiynau yn codi pan edrychwn ar Gustave Caillebette's Paris Street; Diwrnod glawog , er enghraifft, i ble mae pob person yn cerdded? Beth mae'r forwyn yn ei wneud, o bosibl yn rhedeg negeseuon? I ble mae'r dyn â'r ysgol yn cerdded? Ar beth mae'r cwpl yn y blaendir yn syllu? Am beth mae'r dyn y tu ôl iddynt yn ei feddwl?

Cawn gipolwg ar amser o fyd trefol newydd, cyfnod pan gafodd Paris newidiadau strwythurol a phensaernïol mawr hefyd. Mae'r paentiad hwn yn darlunio cyfnod o gynyddolModerniaeth, pan oedd Paris ar groesffordd, rhwng yr hen a'r newydd, nid yn unig yn strwythurol, ond yn gymdeithasol ac yn ddiwylliannol. Mae Caillebote yn sicr wedi dal cipolwg o ardal ym Mharis, a nawr, dros ganrif yn ddiweddarach, rydym yn tystio i gyfnod o newid, ehangu, aildrefnu, ac yn syml iawn: dim ond diwrnod glawog arall yn Ninas y Goleuni.

Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

Pwy Beintiodd y Paentiad Paris Street ?

Paentiodd y Ffrancwr Gustave Caillebote Paris Street; Diwrnod Glawog yn 1877. Mae wedi dod yn un o gampweithiau'r mudiad celf Argraffiadaeth .

Pa Fath o Arddull Celf yw Paris Street; Diwrnod Glawog (1877)?

Paris Street; Paentiad Argraffiadol yw Rainy Day (1877). Er iddo gael ei ddisgrifio yn nhermau perthyn hefyd i arddull celf realaeth oherwydd iddo gael ei bortreadu gyda mwy o fanylder o gymharu â'r paentiadau Argraffiadaeth nodweddiadol. Fodd bynnag, yr hyn a’i gwnaeth hefyd yn Argraffiadol oedd y ffaith fod Gustave Caillebote yn peintio golygfa bob dydd, a oedd hefyd yn rhan o arddull celf yr Argraffiadwyr.

Where Does Paris Street; Diwrnod Glawog (1877) Cymryd Lle?

Stryd Paris Gustave Caillebette; Paentiwyd Rainy Day (1877) yn sgwâr Paris o'r enw Place de Dublin, sydd yn wythfed arrondissement Paris, neu'r wythfed ardal. Cafodd ei beintio yn wynebu'r fertigolstrydoedd, sef Rue de Moscou, Rue Clapeyron, Rue de Turin, a'r stryd lorweddol, groestoriadol, Rue de Saint-Pétersbourg.

strôc.

Paris Street; Diwrnod Glawog (1877) gan Gustave Caillebette Mewn Cyd-destun

Paris Street; Mae Rainy Day yn baentiad stryd enwog ym Mharis, ac yn un o'r paentiadau diwrnod glawog enwocaf, y byddwn yn eu trafod yn fanylach isod. Peintiodd yr Argraffiadydd Gustave Caillebote hi gyda realaeth a oedd yn atgoffa rhywun o ffotograffiaeth, a oedd yn ffactor dylanwadol ac yn ysbrydoliaeth arddulliadol, gan greu “ciplun” o olygfa bob dydd.

Paris Street; Diwrnod Glawog (1877) gan Gustave Caillebette; Gustave Caillebote, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Byddwn yn trafod hyn a mwy mewn dadansoddiad cyd-destunol byr isod, gan amlinellu'r amgylchiadau a oedd yn amgylchynu Caillebote pan baentiodd ef. Yna byddwn yn darparu dadansoddiad ffurfiol, gan drafod y technegau artistig a ddefnyddiodd yr artist o ran lliw, llinell, a phersbectif.

Artist <14
Gustave Caillebotte
Dyddiad Paentio 1877
Canolig Olew ar gynfas
Genre Paentio genre
Cyfnod / Symudiad Realydd, Argraffiadaeth
Dimensiynau 212.2 x 276.2 centimeters
Amherthnasol
Ble Mae Ei Gartrefi? Sefydliad Celf Chicago
Beth Yw Yn Werth Walter P.Gwerthodd Chrysler ef i'r Art Institute of Chicago ym 1964 – nid yw'r pris yn hysbys.

Dadansoddiad Cyd-destunol: Trosolwg Cymdeithasol-Hanesyddol Cryno

Mae yna nifer o ffactorau pwysig sy'n cyfrannu at hanes a diwylliant sy'n werth eu harchwilio i'n helpu i ddeall yn well Paris Street Gustave Caillebette; Diwrnod Glawog , a'r hyn a'i gwnaeth yn y pen draw yn baentiad Argraffiadaeth nodweddiadol. Sef, y lleoliad trefol, datblygiad ffotograffiaeth a sut y daeth yn gyfrwng dylanwadol celf , a Caillebote fel Argraffiadwr.

Y Lleoliad Trefol: “Haussmannization” Paris

Yn gyntaf, gadewch inni edrych ar ble mae'r paentiad stryd enwog hwn ym Mharis yn digwydd, sef y stryd o'r enw Rue de Turin o'r Eastside yn edrych ar dri. strydoedd eraill sydd yn yr olygfa ogleddol yn yr hyn a elwid y Carrefour de Moscou, ond yn awr fe'i gelwir yn Place de Dulyn. Mae hwn yn rhan o'r wythfed arrondissement ym Mharis, y mae 20 ohonynt, mae'r rhain hefyd yn cael eu diffinio fel “ardaloedd”. Mae hefyd gerllaw gorsaf reilffordd Gare Saint-Lazare .

Lleoliad bywyd go iawn Paris Street Gustave Caillebote; Paentiad Diwrnod Glawog (1877), Place de Dulyn; Thomon, CC BY-SA 4.0, trwy Wikimedia Commons

PaentioddCaillebotte yr olygfa hon sawl blwyddyn ar ôl yr adluniad mawr o Baris, a arweiniwyd ac a gomisiynwyd gan yr Ymerawdwr ar y prydNapoleon III a Georges-Eugène Haussmann, a oedd yn swyddog y Seine a chyfarwyddwr ailadeiladu Paris. Dechreuodd y rhaglen tua 1853 a pharhaodd hyd tua 1870, er bod newidiadau parhaus i ailadeiladu Paris am flynyddoedd i ddod.

Ceisiodd Napoleon agor y ddinas a rhoi mwy o awyr a golau iddi. 4>

Mae adeiladau Haussmann yn hawdd eu hadnabod oherwydd eu golwg a'u harddull; adeiladwyd y rhan fwyaf o'r adeiladau rhodfa gyda'r hyn a elwir yn “garreg Paris”, fel arall calchfaen Lutetaidd, sydd wedi'i ddisgrifio fel lliw “hufenllyd”. Yn Paris Street; Diwrnod Glawog gwelwn y ffasadau o'r adeiladau wedi'u trawsnewid, sydd hefyd wedi cael y llysenw “Haussmannization” Paris.

Place du Théâtre-Francais a'r Avenue de l'Opéra , Golau'r Haul, Bore Gaeaf (1898) gan Camille Pissaro, yn darlunio'r Avenue de l'Opéra, un o'r rhodfeydd newydd a grëwyd gan Napoleon III a Haussmann. Roedd yn ofynnol i'r adeiladau newydd ar y rhodfeydd fod o'r un uchder a'r un dyluniad ffasâd sylfaenol, a phob un wedi'i wynebu â cherrig lliw hufen, gan roi harmoni nodedig i ganol y ddinas; Camille Pissarro, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Yn ôl Sefydliad Celf Chicago, lle mae’r paentiad hwn yn cael ei gadw ar hyn o bryd, tyfodd Caillebott i fyny pan adroddwyd bod y “ardal” hon yn “ bryn cymharol ansefydlog”. Mae hyn yn dynodiy Moderneiddio mawr a gafwyd ym Mharis yn ystod y 19eg ganrif ac yn y pen draw effeithiodd ar bob dinesydd ym Mharis a diwylliant ffordd o fyw cymdeithasol.

Ffotograffiaeth fel Cyfrwng Celf

Yn ystod y 19eg ganrif datblygodd ffotograffiaeth yn gyflym fel cyfrwng celf, gan ddylanwadu ar lawer o arlunwyr Argraffiadol a'u cyfansoddiadau. Mae'n debyg bod Caillebote wedi casglu ffotograffau ac yn ddi-os cafodd brofiad uniongyrchol ohono oherwydd ei frawd, Martial Caillebote, a oedd yn ffotograffydd sefydledig.

Martial Caillebote (chwith) a Gustave Caillebette (dde), o'r blaen 1895; Awdur anhysbys Awdur anhysbys, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Byddwn yn sylwi ar sut mae Gustave Caillebote yn defnyddio nodweddion amrywiol sy'n gysylltiedig â ffotograffiaeth yn ei baentiadau, yn enwedig y rhinweddau ffotorealistig; sut mae'n tocio'r cyfansoddiad yn ogystal â defnyddio gwahanol feysydd ffocws fel pe bai'n defnyddio lens camera. Byddwn yn archwilio'r rhinweddau hyn sy'n amlwg yn y Paris Street; Peintio Diwrnod Glawog yn fanylach yn y dadansoddiad ffurfiol isod.

Caillebote ac Argraffiadaeth

Caillebotte oedd yn cael ei hystyried yn beintiwr Argraffiadol, sef yr arddull gelfyddydol gynyddol ym Mharis yn ystod y 19eg ganrif, ac yn un bwysig hefyd oherwydd ei hymateb yn erbyn celf Academaidd a'r Salon , sef y brif arddangosfa ar gyfer yr Académie des Beaux-Arts ym Mharis.

YDechreuodd argraffiadwyr grŵp o'r enw Cymdeithas Cydweithredol ac Anhysbys y Peintwyr, Cerflunwyr ac Ysgythrwyr, neu, yn Ffrangeg, y “Société Anonyme Coopérative des Artistes Peintres, Sculpteurs, Graveurs”.

Cover o gatalog yr arddangosfa Argraffiadol gyntaf yn 1874; anhysbys / desconocido / inconnu, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Ar ôl i baentiadau nifer o artistiaid gael eu gwrthod o Salon Paris ac yna eu dangos yn y Salon des Refusés, neu “Arddangosfa o'r Wedi'i wrthod”. Ym 1874 cynhaliwyd yr arddangosfa Argraffiadol gyntaf, ac roedd wyth ohonynt i gyd, gan ddod i ben ym 1886. Dechreuodd Caillebote arddangos ei baentiadau yn ystod yr ail arddangosfa Argraffiadol ym 1876, yn arbennig un o'i weithiau celf enwog eraill o'r enw The Floor Scrapers (Les) raboteurs de parquet) (1875). Ym 1877, pan gynhaliwyd y drydedd arddangosfa Argraffiadol, arddangosodd Caillebote ei Paris Street; Diwrnod glawog peintio.

Fel artist, derbyniodd Caillebott amrywiol feirniadaeth a oedd hefyd yn seiliedig ar ei gyfoeth; nid oedd angen iddo gynnal ei hun trwy ei gelfyddyd.

Mae rhai ffynonellau wedi datgan iddo gael ei ddisgrifio fel arlunydd sy'n peintio yn ei “amser sbâr” tra bod eraill wedi canmol ei sgil artistig a'i ddisgrifio fel arlunydd sy'n “gwybod sut i ddarlunio a phaentio yn fwy difrifol na'i gydweithwyr”.

Y Crafwyr Llawr (1875) gan Gustave Caillebette; Gustave Caillebote, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Ei Paris Street; Derbyniodd paentiad Rainy Day ganmoliaeth feirniadol gan y newyddiadurwr ac awdur enwog o Ffrainc, Émile Zola, a ysgrifennodd amdano mewn erthygl, dyddiedig Ebrill 1877, Nodiadau parisiennes: Une exposition: les peintres impressionnistes , sy’n ei gyhoeddi yn y papur newydd o'r enw Le Sémaphore de Marseille .

Ysgrifennodd Zola y canlynol tra roedd yn ysgrifennu am artistiaid eraill, sef, Claude Monet, Paul Cézanne, Pierre-Auguste Renoir, a Berthe Morisot, gan ddatgan y canlynol: “Yn olaf, byddaf yn enwi Mr Caillebote, arlunydd ifanc o'r dewrder mwyaf ac nad yw'n crebachu o bynciau modern maint bywyd. Mae ei Rue de Paris par un temps de rain yn dangos pobl sy'n mynd heibio, yn enwedig gŵr bonheddig a dynes yn y blaendir sy'n onest iawn. Pan fydd ei ddawn wedi meddalu ychydig yn fwy, bydd Mr Caillebote yn sicr yn un o'r rhai mwyaf beiddgar yn y grŵp.”

Dadansoddiad Ffurfiol: Trosolwg Cyfansoddol Cryno

Er ei fod yn ymddangos fel Parisian nodweddiadol strydlun, mae mwy iddo na'r hyn sy'n cwrdd â'r llygad. Cynhyrchodd Gustave Caillebette ei Paris Street; Diwrnod Glawog gyda sgil artistig ac astudiaeth o dechnegau peintio ffurfiol.

Nid oedd yn beintiad nodweddiadol o Argraffiadwyr ychwaith, gan nad oedd yn dilyn y brwsh mynegiannol a ddaeth yn un.nodwedd gyffredin o'r arddull gelfyddydol.

Fodd bynnag, roedd yn darlunio golygfa bob dydd, a oedd yn nodwedd gyffredin o Argraffiadaeth ac yn symud i ffwrdd oddi wrth draddodiadau academaidd pynciau hanesyddol a chrefyddol. Isod, edrychwn ar y testun yn fanylach ac archwilio'r rhinweddau ffurfiol, sydd i gyd wedi gwneud hwn yn un o'r prif weithiau celf o Argraffiadaeth.

Mater Pwnc

Os edrychwn ar Paris Street; Diwrnod Glawog , gwelwn olygfa stryd goblog o'r 19eg ganrif, mae yna bobl o wahanol ddosbarthiadau cymdeithasol, i gyd yn cerdded i gyfeiriadau gwahanol, yn mynd o gwmpas eu busnes; nid oes bron unrhyw ryngweithio rhwng unrhyw un.

Mae'n ddiwrnod glawog, o bosibl yn ddiwrnod o aeaf, yn amlwg gan yr awyr lwyd o'i flaen, ffordd wlyb, a'r ymbarelau y mae'r rhan fwyaf o'r bobl yn eu dal; mae rhai ffynonellau wedi nodi bod yr ymbarelau hefyd yn cael eu defnyddio fel “tariannau”, gan gadw pawb bellter oddi wrth ei gilydd. arlunydd, gan roi argraff naturiol iddo. Mae hefyd fel pe baem ni, yr edrychwyr, yn dod yn un o’r “cerddwyr” yn yr olygfa; mae'n debyg nad oes unrhyw lwyfannu, fodd bynnag, ymgymerodd Caillebote yn ofalus iawn i gyfansoddi'r olygfa hon.

Fel y crybwyllwyd uchod, yr olygfa yw'r Place de Dulyn, ac mae tair stryd i'w gweld yma. Y stryd i'r chwith yw Rue de Moscou, Rue Clapeyronyn rhedeg trwy'r canol, ac i'r dde mae Rue de Turin. Gelwir y stryd sy'n croesi'r uchod yn Rue de Saint-Pétersbourg.

Paris Street; Diwrnod Glawog (1877) gan Gustave Caillebette; Sailko, CC BY 3.0, trwy Wikimedia Commons

Gan ddechrau yn y blaendir ar y dde, y rhan o'r paentiad sydd â mwy o ffocws, gwelwn gwpl yn cerdded tuag atom; mae'r dyn a'r ddynes wedi eu gwisgo mewn dillad ffasiynol ar y pryd gan awgrymu eu bod yn ddosbarth canol.

Byddwn yn sylwi ar ei het a'i gorchudd meddal dros ei hwyneb, clustdlws pefriog, sydd o bosib yn ddiemwnt, mae ei chot hefyd wedi'i leinio â ffwr. Mae'r dyn nesaf ati yn gwisgo het uchaf, tei bwa, cot, a mwstas wedi'i baratoi'n dda. Mae braich dde'r fenyw (ein braich chwith) wedi'i chlymu i fraich chwith (ein dde) y dyn ac maen nhw'n rhannu ambarél, sy'n cael ei dal yn llaw chwith y dyn (ein ochr dde).

Mae'r ddau yn syllu tua'u deheu (ein aswy) o'r cyfansoddiad, yr hwn sydd allan o'n golwg.

Yr agosaf a welwn i ymyl dde y blaendir yw dyn a'i gefn tuag atom, yn cerdded oddi wrthym. a heibio'r cwpwl sy'n ein hwynebu. Dim ond hanner ei ffigwr a welwn, mae'r gweddill wedi'i dorri i ffwrdd gan ffin y paentiad, fodd bynnag, mae hyn yn rhoi hyd yn oed mwy o argraff o sut y byddai ffotograff yn edrych; eiliad fer mewn amser, i bob golwg yn ddim byd arbennig.

Golwg agos ar Paris Street Gustave Caillebote; Diwrnod glawog

John Williams

Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.