"Sadwrn yn Ysbaddu Un o'i Feibion" gan Francisco Goya - Astudiaeth

John Williams 25-09-2023
John Williams

Tabl cynnwys

Os ydych chi'n mwynhau mytholeg Roegaidd/Rhufeinig, mae'n debyg eich bod chi'n gwybod am y Titan Groeg o'r enw Kronos, duw amser. Wyddoch chi, yr hwn a fwytaodd ei blant ei hun? Dyma'r pwnc y byddwn yn ei archwilio yn y paentiad Saturn Devouring One of His Sons (c. 1819-1823) gan Francisco Goya.

Artist Abstract: Who Was Francisco Goya ?

Ganed Francisco Goya ar Fawrth 30, 1746, yn Fuendetodos, Aragón yn Sbaen, a bu farw yn Bordeaux yn Ffrainc. Hyfforddodd gelf dan nifer o artistiaid, o tua 14 oed cafodd ei ddysgu gan José Luzán, ac am sawl blwyddyn wedi hynny, cafodd ei ddysgu am gyfnod byr gan Anton Raphael Mengs. Astudiodd hefyd o dan Francisco Bayeu y Subías.

Paintiodd Goya ar gyfer gwahanol noddwyr, gan gynnwys Llys Brenhinol Sbaen.

Hunanbortread (c. 1800) gan Francisco de Goya; Francisco de Goya, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Mae rhai o'i weithiau celf enwog yn cynnwys y paentiadau olew Yr Ail o Fai 1808 (1814) a The Trydydd o Mai 1808 (1814). Yr oedd hefyd yn wneuthurwr printiau a chynhyrchodd ysgythriadau niferus, megis The Sleep of Reason Produces Monsters (c. 1799), a oedd yn rhan o'i gyfres Los Caprichos (c. 1799) o ysgythriadau acwatint.

Cyffyrddodd Goya â digwyddiadau gwleidyddol a chymdeithasol amrywiol a dylanwadodd ar artistiaid modern fel Édouard Manet, Pablo Picasso, a'r Swrrealydd Salvador Dalí.

Sadwrn Yn Yfa Un o'imae'r cefndir yn dywyll a du ac wedi'i gyffelybu i ogof gan rai ffynonellau celf. Nid ydym yn gallu tybied yn ormodol ble mae Sadwrn. Os edrychwn ar ei ffigwr yn agosach, mae'n ymddangos ei fod yn hanner eistedd, yn hanner sefyll. Mae ei ben-glin chwith (ein de) yn gorffwys ar y ddaear tra nad yw ei goes dde (ein chwith) yn hollol syth, ond wedi plygu ychydig ar y pen-glin. Mae ganddo wallt llwyd a blêr sy'n disgyn ychydig dros ei ysgwyddau, ac nid yw'n gwisgo dillad.

Roedd Goya hefyd yn darlunio organau cenhedlu Sadwrn, sy'n cynyddu amlygrwydd cyffredinol yr olygfa a'r hyn y mae'r ffigwr brawychus hwn yn ei wneud. . Mae Sadwrn yma yn ymddangos fel anifail gwyllt.

Agos o Saturn yn Yfa Un o'i Feibion ​​ (c. 1819-1823) gan Francisco de Goya, o'r cyfres Black Paintings artist; Francisco de Goya, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Lliw

Yn y paentiad Sadwrn Yn Yfa Ei Fab mae'r palet lliwiau yn cynnwys brown, gwyn , du, a lliwiau mwy niwtral. Mae coch y gwaed yn creu effaith gyferbyniol rhwng yr arlliwiau niwtral cyffredinol ac yn pwysleisio'r pwnc hyd yn oed yn fwy.

Mae gwahanol arlliwiau (pan gymysgir lliw â llwyd) ac arlliwiau (pan mae lliw wedi'i gymysgu â gwyn) ar groen a choesau Sadwrn, sy'n awgrymu ffynhonnell golau bosibl. Mae yna hefyd ardaloedd o gysgod, sy'n dangos y cyferbyniadau rhwng ardaloedd golau a thywyll.

Ymae cefn uchaf y ffigwr marw hefyd yn cael ei ddarlunio fel yr ardal ysgafnaf, a allai, fel y mae rhai’n awgrymu, fod i’w phwysleisio ac yn arwain ein syllu ni, y gwyliwr, tuag at y prif ganolbwynt . Pwynt arall o bwyslais yw'r ardaloedd gwyn ar migwrn Sadwrn, sy'n cyfleu pa mor dynn y mae'n gafael yn y corff marw, sy'n dwysau'r teimlad o ffyrnigrwydd.

Defnydd o liw yn Sadwrn Difa Un o'i Feibion ​​ (c. 1819-1823) gan Francisco de Goya, o gyfres Black Paintings yr arlunydd; Francisco de Goya, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Gwead

Mae gwead garw yn y paentiad Saturn Difa ei Fab , sydd hefyd yn rhoi pwyslais ar y pwnc. Mae rhinweddau cyffyrddol y paent i'w gweld trwy'r trawiadau brwsh, sy'n ymddangos yn gyflym a bron yn wyllt, gan adleisio natur wyllt y digwyddiad sy'n cael ei gynnal.

Llinell

Llinell mewn celf fod yn organig neu'n geometrig, ac mae'n pennu siâp a ffurf gyffredinol y pwnc dan sylw. Weithiau, gall cyfansoddiadau fod ag amlinelliadau tywyll a beiddgar ac weithiau mae’r llinellau’n asio i greu ffurf fwy naturiolaidd, gan ddarparu’r “diffiniad” i’r ffurf.

Yn y paentiad “Saturn Devouring His Son”, rydym yn gweld mwy o linellau organig, sy'n gromfach ac yn efelychu llinellau natur i bob golwg, boed hynny mewn ffigur neu wrthrych naturiol.

Ienghraifft, mae’r llinellau mwy onglog a chrwn yn diffinio ffurf Sadwrn, yn enwedig wrth droadau ei liniau, ac mae gan y ffigwr marw yn ei ddwylo ben-ôl crynion yn nodedig. Gall llinellau hefyd fod yn lletraws, fertigol, neu lorweddol, ac yng nghyfansoddiad Goya, gwelwn linellau croeslin niferus a grëwyd gan goesau troellog Sadwrn a llinell fertigol a grëwyd gan gorff y marw yn hongian o afael Sadwrn.

Llinell yn Saturn Devouring One of His Sons (c. 1819-1823) gan Francisco de Goya, o gyfres Black Paintings yr arlunydd; Francisco de Goya, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Siâp a Ffurf

Yn union fel y gall llinellau fod yn organig neu'n geometrig, felly hefyd siapiau a ffurfiau. Os edrychwn ar y mathau o siâp a ffurf yn y peintiad Saturn Devouring His Son mae'n ymddangos yn fwy organig, mewn geiriau eraill, yn agosach at natur, o'i gymharu â geometrig, a fyddai'n fwy onglog ac artiffisial ei olwg.

Mae ffurf Sadwrn, er nad yw'n gwbl driw i natur, yn ymddangos yn debycach i ddyn, gan gynnwys ffurf y ffigwr marw.

Gofod

Gellir categoreiddio gofod mewn celf fel positif a negyddol, sef “maes gweithredol” y pwnc ei hun a’r ardal o’i amgylch, yn y drefn honno. Yn y paentiad Sadwrn yn Ysfa Ei Fab , y gofod positif heb os yw Sadwrn yn difa ei blentyn a’r gofod negyddol yw’r tywyllwch anhysbys o gwmpas.iddo.

Ffotograff o furlun Sadwrn yn Yfa Ei Fab (c. 1819-1823) o'r gyfres o Paentiadau Du gan Francisco de Goya. Cymerwyd y negatif gwydr gwreiddiol gan J. Laurent ym 1874 y tu mewn i dŷ'r Quinta de Goya. Flynyddoedd yn ddiweddarach, tua 1890, ychwanegodd olynwyr Laurent label yn nodi “Prado Museum”. Atgynhyrchiad ffotograffig yw 1874; J. Laurent, en el año 1874., CC BY-SA 2.5 ES, trwy Comin Wikimedia

Myth i'r Murlun: Arswyd wedi'i Bersonoli

Roedd Francisco Goya yn artist eithriadol, a gafodd ddylanwad sylweddol. trywydd a thueddiadau'r celfyddydau gweledol; ymestynnodd ei yrfa gelfyddydol o hanner olaf y 1700au i ddechrau'r 1800au (bu farw yn 1828). O arlunio, a phaentio, i wneud printiau, roedd ei destun yn amrywiol ac yn cynnwys comisiynau ar gyfer Llys Brenhinol Sbaen yn ogystal â phrintiau a phaentiadau a oedd yn rhoi sylw i’r rhyfel.

Mae cyfres Goya o “Black Paintings” wedi dod yn rhan o'i amrywiaeth eang o bynciau a hwyliau. Mae llawer o waith ymchwil wedi'i wneud a'i drafod ynghylch pam y bu iddo eu paentio. Er efallai nad ydym yn gwybod yn y pen draw yn y pen draw, yr hyn a wyddom yn sicr yw bod Goya wedi profi bywyd yn ddwfn. Fe gyfieithodd yr hyn a allai fod wedi addurno muriau mewnol ei ysbryd i waliau ei dŷ, ac mae paentiad enwog Goya “Saturn Devouring His Son”, arswyd wedi’i bersonoli, wedi dod yn gonglfaen i’r amrwdrwydd.a chymhlethdodau ei fyd mewnol.

Cwestiynau Cyffredin

Pwy a Beintiodd Sadwrn yn Ysbaddu Un o'i Feibion ?

Paentiodd Francisco Goya Sbaenaidd Saturn Yn Yfa Un o'i Feibion , y teitl Sbaeneg fel y'i gelwir yw Saturno Devorando a uno de sus Niños , yn ystod 1819 a 1823, murlun ar furiau ei dŷ Quinta del Sordo. Peintiodd nifer o rai eraill hefyd, y cyfeirir atynt oll fel ei Paentiadau Du .

Ble Mae'r Sadwrn yn Difa Ei Fab Paentiad?

Sadwrn yn Anafu Ei Fab (c. 1819-1823) gan Francisco Goya Mae cartref yr Museo Nacional del Prado ym Madrid, Sbaen. Yn wreiddiol roedd y paentiad yn furlun yn nhŷ’r artist ond fe’i trosglwyddwyd i gynfas, prosiect a ddechreuodd ar gyfer yr holl furluniau ym 1874.

Pam y Dinistriodd Sadwrn Ei Fab?

Yn seiliedig ar fytholeg Roegaidd, roedd Sadwrn yn dduw Rhufeinig â tharddiad o'r duw Groegaidd Kronos neu Cronus. Efe a ysodd ei blant i rwystro prophwydoliaeth, y byddai i un o'i feibion ​​ei ddisodli, rhag dyfod yn wir.

Beth Mae Quinta del Sordo yn ei olygu?

Quinta del Sordo yw enw’r tŷ lle’r oedd yr arlunydd Sbaenaidd Francisco Goya yn byw, y tu allan i Madrid. Cyfieithir yr enw i'r hyn a elwir yn Villa yr Un Byddar, a enwyd ar ôl perchennog blaenorol, a oedd yn fyddar.

Meibion
(c. 1819 – 1823) gan Francisco Goya yn Cyd-destun

Yn yr erthygl isod rydym yn trafod yr enwog Sadwrn yn Ysfa Un o'i Feibion ​​ (c. 1819-1823) gan Francisco Goya (mae hefyd yn cael ei alw weithiau yn Saturn yn Yfa Ei Fab , ac yn Sbaeneg, Saturno Devorando a uno de sus Niños ydyw).

Byddwn yn dechrau gyda dadansoddiad cyd-destunol byr, yn rhoi mwy o gefndir ar ble a sut y tarddodd y paentiad hwn. Dilynir hyn gan ddadansoddiad ffurfiol, yn trafod y pwnc dan sylw yn ogystal ag arddull artistig Francisco Goya o ran elfennau ac egwyddorion celf.

Newyddion Canolig 12> Dimensiynau (cm) 15>
Artist Francisco Goya
Dyddiad Paentio c. 1819 – 1823
Murlun (trosglwyddwyd i gynfas)
Genre Paentio mytholegol
Cyfnod / Symudiad Rhamantiaeth
143.5 (H) x 81.4 (W)
Cyfres / Fersiynau <13 Rhan o Paentiadau Du Francis Goya Paentiadau Du
Ble Mae Ei Gartrefi?<4 Museo Nacional del Prado, Madrid, Sbaen
Beth Sy'n Werth Rhoddwyd i'r Museo del Prado gan Y Barwn Frédéric Émile d'Erlanger

Dadansoddiad Cyd-destunol: Trosolwg Cymdeithasol-Hanesyddol Cryno

Roedd Francisco Goya yn un o'r arlunwyr Sbaenaidd mwyaf blaenllaw o'rSymudiad celf Rhamantaidd , ond mae’n cael ei ystyried a’i ddisgrifio’n eang fel un o’r “hen feistri olaf” a “tad celf Fodern”. Peintiodd mewn amrywiaeth o genres, o baentiadau portread o ffigurau amlwg o Lys Brenhinol Sbaen i baentiadau rhyfel y dylanwadwyd arnynt gan Ryfel y Penrhyn rhwng 1808 a 1814. testun grotesg yn arbennig yn ei gyfres “Black Paintings”, a oedd yn cynnwys 14 o furluniau, a wnaed tua 1819 i 1823 ar waliau ei dŷ, Quinta del Sordo, a oedd yn dŷ deulawr y tu allan i Madrid.

5>

Rhagdybiaeth o drefniant y Paentiadau Du (1819-1823) yn y Quinta del Sordo, gan Francisco de Goya; I, Chabacano, CC BY-SA 3.0, trwy Wikimedia Commons

Saturn Devouring One of His Sons gan Francisco Goya yn rhan o'i gyfres Black Paintings , a roedd ar lawr gwaelod Quinta del Sordo. Mae’r 13 paentiad arall yn cynnwys:

 • Y Ci
 • Atropos (Y Tynged)
 • Gweledigaeth Ffantastig
 • Dau Hen Wr
 • 1> Dynion yn Darllen
 • Menywod yn Chwerthin
 • Dau Hen Bwyta Cawl
 • Brwydr gyda Cudgels
 • Pererindod i San Isidro
 • Saboth y Gwrachod
 • LaLeocadia
 • Judith a Holofernes
 • Gorymdaith y Swyddfa Sanctaidd <4

Amrediad dyddiadau yw tua 1819 i 1823 ar gyfer yr holl Paentiadau Du , yn ogystal, yn ôl y sôn, ni wnaeth Goya enwi'r paentiadau; mae'n bosibl mai teitl y paentiadau oedd pan gawsant eu dyfeisio gan Antonio Brugada ym 1828.

Fodd bynnag, mae'n bosibl bod ysgolheigion celf eraill wedi rhoi teitl iddynt ar hyd blynyddoedd eu dadansoddiad.

Yn 1874, cychwynnodd y Barwn Frédéric Émile d'Erlanger y prosiect i dynnu'r paentiadau a'u gosod ar gynfas; prynodd y tŷ yn 1873. Rhoddodd y Barwn y paentiadau i'r Museo del Prado tua 1880/1881 ar ôl eu harddangos yn yr Exposition Universelle ym Mharis ym 1878.

Ffotograff o Exposition Universelle ym Mharis ym 1878 , yn dangos yr adran Sbaenaidd, gan gynnwys Saboth Gwrachod Goya (Yr He-Afr) (1798); CARLOS TEIXIDOR CADENAS, CC BY-SA 4.0, trwy Wikimedia Commons

Pwy Oedd Sadwrn?

Cyn inni drafod y paentiad yn fanylach, bydd yn ddefnyddiol gwybod mwy am bwy oedd Sadwrn, ac i ateb y cwestiwn anochel pam y bu i Saturn ddifa ei fab yn y lle cyntaf? Ef oedd y duw Rhufeinig a briodolwyd i'r cynhaeaf ac amaethyddiaeth.

Roedd yn seiliedig ar y duw Groegaidd gwreiddiol Kronos, a elwid hefyd yn Cronus, a oedd yn Titan (brenin/arweinydd y Titaniaid, a ddisgrifir yn aml fel y “TitanKing”) yn ogystal â dwyfoldeb cynhaeafau ac amser.

Yn ôl proffwydoliaeth, Zeus, mab Kronos, oedd nesaf i gymryd lle ei dad, ac i atal ei gwymp penderfynodd fwyta ei blant. Yn ddiddorol, fe wnaeth Kronos ysbaddu a lladd ei dad ei hun, sef Wranws. Roedd mam Kronos, Gaia, yn briod ag Wranws ​​ac roedd eisiau ei ladd, a daeth Kronos yn brif drawsfeddiannwr o'r rhain.

Dehongliadau Artistig Eraill

Nid dyna oedd dehongliad Francisco Goya o Sadwrn yn canibaleiddio ei blant. darluniad yn unig o'r myth Groegaidd. Cawn ein hatgoffa hefyd o Saturn (c. 1636-1638) gan yr arlunydd Baróc Peter Paul Rubens. Yma, darluniodd Rubens Sadwrn fel dyn oedrannus yn dal ffon hir yn ei law dde (ein llaw chwith), sydd wedi’i ddisgrifio fel “pladur”, un o’i symbolau. Yn ei law aswy (ein deheulaw ni) y mae ei faban, yn gwingo mewn poen ac ofn, eto yn fyw, fel y mae Sadwrn yn ei fwyta.

Er bod y pwnc dan sylw yn arswydus ac yn anaddas. i wylwyr sensitif, serch hynny nid oes ganddo'r noethni a'r tywyllwch llwyr a welwn ym mhortread Goya o'r olygfa. Awgrymwyd hefyd y gallai paentiad Rubens o'r olygfa fod wedi dylanwadu ar Goya.

Yn ogystal, mae dehongliad Francisco Goya wedi'i drwytho â daliadau Rhamantiaeth, a geisiai ddarluniau mwy mynegiannol a dramatig o'r pwnc. . Bu artistiaid hefyd yn archwilioyr hyn a deimlent, gan symud oddi wrth gelfyddyd a oedd yn fwy cyfrifedig ac yn fwy seiliedig ar reswm, yn arbennig paentiadau Hanes yn ystod y cyfnod celfyddyd Neoglasurol.

Saturn (c. 1636-1638) gan Peter Paul Rubens; Peter Paul Rubens, Parth Cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Mae gan Sadwrn, Gwrth-Semitiaeth, a Sbaen

Saturn, Gwrth-Semitiaeth, a Sbaen un peth yn gyffredin, a dyna Francisco Goya. Mae yna ddehongliadau ysgolheigaidd amrywiol o'r hyn a allai fod wedi dylanwadu neu ysbrydoli Goya i beintio Sadwrn yn Ysfa Ei Fab . Fodd bynnag, mae'n bwysig nodi bod ymchwil helaeth wedi'i wneud ar ystyr y paentiad hwn, ac mae yna ddamcaniaethau niferus sy'n ymestyn am ateb rhesymegol.

Isod mae nifer o'r damcaniaethau mwyaf cyffredin byddwch yn dod ar ei draws wrth ddarllen mwy am Saturn Goya.

Mae rhai ysgolheigion yn awgrymu y gallai Goya fod wedi cael ei ddylanwadu gan y rhyfel rhwng Sbaen a Ffrainc yn ystod y 1800au cynnar a'i bersonoli trwy ffigwr Sadwrn fel y gwlad yn difa ei phobl. Mae eraill yn awgrymu efallai bod Goya wedi'i effeithio gan golledion nifer o'i blant, a goroesodd un ohonynt, a'i enw oedd Javier Goya. Ymhellach, aeth Francisco Goya hefyd yn sâl tra'r oedd yn byw yn y Quinta del Sordo a dywedir iddo brofi pryder ac ofn heneiddio.

Mae damcaniaeth arall gan yr hanesydd celf Fred Licht yn ymwneud â'r ffugstraeon am enllibiadau gwaed a ddelir gan Iddewon a fyddai’n aberthu plant Cristnogol am eu gwaed ac ofnau’r Iddewon ynghylch yr honiadau. Yn ôl y sôn, roedd hyn yn rhywbeth y gallai Goya fod wedi dod ar ei draws yn Sbaen oherwydd bod y straeon ffug wedi'u lledaenu o amgylch Ewrop ac o bosibl wedi dal ei sylw.

Mae hunaniaeth Saturn Goya hefyd wedi'i gwestiynu oherwydd nad yw'r prif wrthwynebydd yn cael ei bortreadu gyda'r eitemau neu symbolau sy'n ei adnabod, megis y bladur, fel y crybwyllwyd uchod ym mhaentiad Peter Paul Rubens . Mae cwestiynau'n codi hefyd ynghylch pam y darluniodd Francisco Goya y plentyn fel oedolyn ac nid y baban nodweddiadol o bortreadau eraill.

Mae hyn hefyd yn cyd-fynd â'r teitlau a roddwyd i'r paentiadau; mae rhai ysgolheigion yn awgrymu y dylid osgoi ceisio cymharu'r paentiadau â'r testun yn ormodol oherwydd ni allwn wybod yn sicr beth oedd bwriad neu ystyr Goya i bob un.

Yn ogystal, awgrymir hefyd bod Goya paentio'r murluniau iddo'i hun ac nid i'w harddangos yn gyhoeddus. Mae'n ddiddorol nodi yma i Francisco Goya archwilio'r chwedl fytholegol sawl blwyddyn cyn ei Paentiadau Du . Gwnaeth lun mewn sialc coch ar bapur gosod o'r un teitl tua 1797 fel rhan o'i luniadau paratoadol ar gyfer ei gyfres Los Caprichos .

Saturn yn difa ei gyfres. meibion ​​ (c. 1797) gan Francisco de Goya, cochsialc ar bapur gosod; Francisco de Goya (1746-1828), Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Gweld hefyd: Amgueddfeydd Celf yn Los Angeles - Ymweld ag Amgueddfeydd Celf Gorau'r ALl

Darluniodd Goya ddyn hŷn yn y llun hwn, dydd Sadwrn yn ôl pob tebyg, ac mae yn y broses o fwyta un o'i meibion, yn cnoi i lawr ar ei goes chwith tra ei fod yn hongian wyneb i waered. Yn llaw chwith Sadwrn (ein llaw dde) mae ffigwr gwrywaidd arall sy'n ymddangos fel pe bai wedi ei grychu â'i ben yn ei ddwylo fel pe bai'n gwybod am y farwolaeth ofnadwy oedd yn ei ddisgwyl.

Yn ddiddorol, darluniodd Goya y ddau ddioddefwr fel dynion mewn oed, ac nid babanod, sy'n adlais o ffigwr yr oedolyn yn ei furlun diweddarach. Yn ogystal, mae ffigwr Sadwrn yn ymddangos yn wallgof yn ei ddull, ei lygaid yn sefydlog, ac mae ganddo wên ansefydlog neu grimace wrth iddo fwyta'r ffigwr. Mae gan Saturn yr un gwallt blêr hefyd.

Dadansoddiad Ffurfiol: Trosolwg o Gyfansoddiad Cryno

Bydd y dadansoddiad ffurfiol isod yn dechrau gyda disgrifiad gweledol o'r Sadwrn Yn Yfa Ei Fab peintio, a fydd yn arwain at sut y cyfansoddodd Goya ef yn nhermau elfennau celf lliw, gwead, llinell, siâp, ffurf, a gofod.

Sadwrn yn Yfa Un O'i Feibion (c. 1819-1823) gan Francisco de Goya, o gyfres Black Paintings yr arlunydd; Francisco de Goya, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Mater Pwnc: Disgrifiad Gweledol

Yn Sadwrn yn Ysfa Un O'i Feibion gan Francisco Goya, sydd wedi dod yn un o'r rhai mwyafenghreifftiau adnabyddadwy o Paentiadau Du yr artist, rydym yn dod wyneb yn wyneb â ffigwr anferthol, troellog a rhyfelgar o Sadwrn. Mae eisoes yn y broses o “ddifa” un o’i blant, gan roi’r ffigwr marw yn dynn yn y ddwy law. Mae ei geg yn llydan agored, fel twll du bylchog, ynghyd â'i lygaid, sy'n ymddangos bron fel dwy bêl wen ac orbs du ynddynt.

Yn aml fe'i disgrifiwyd fel un sy'n ymddangos yn “wallgof”.

Gweld hefyd: Banksy - Bywyd a Gwaith Artist Stryd Anhysbys Banksy

Clos o Sadwrn yn Sadwrn yn Yfa Un O'i Feibion (c. 1819-1823) gan Francisco de Goya, o Black Paintings yr arlunydd cyfres; Francisco de Goya, Parth cyhoeddus, trwy Wikimedia Commons

Mae'r ffigwr marw, y mae rhai haneswyr celf yn credu y gallai fod yn fenyw, wedi'i leoli gyda'i gefn atom ni, y gwylwyr, a phawb ohonom yn gallu gweld yw ei ddwy goes, pen-ôl, a rhan uchaf ei gefn.

Yn ogystal, mae'r ffigwr marw yn ymddangos i fod yn oedolyn ac nid corff plentyn.

Mae Sadwrn yn ymwneud i gymryd brathiad arall o fraich chwith y ffigwr marw - mae'n ymddangos ei fod wedi bwyta'r llaw yn barod. Mae braich dde a phen y ffigwr hefyd yn cael eu bwyta, fel yr awgrymir gan y darnau coch o waed lle'r arferai'r rhannau hynny fod. 1819-1823) gan Francisco de Goya, o gyfres Black Paintings yr arlunydd; Francisco de Goya, Parth cyhoeddus, trwy Comin Wikimedia

Y

John Williams

Mae John Williams yn arlunydd profiadol, yn awdur ac yn addysgwr celf. Enillodd ei radd Baglor yn y Celfyddydau Cain o Sefydliad Pratt yn Ninas Efrog Newydd ac yn ddiweddarach dilynodd ei radd Meistr yn y Celfyddydau Cain ym Mhrifysgol Iâl. Ers dros ddegawd, mae wedi dysgu celf i fyfyrwyr o bob oed mewn lleoliadau addysgol amrywiol. Mae Williams wedi arddangos ei waith celf mewn orielau ar draws yr Unol Daleithiau ac wedi derbyn sawl gwobr a grant am ei waith creadigol. Yn ogystal â'i weithgareddau artistig, mae Williams hefyd yn ysgrifennu am bynciau sy'n ymwneud â chelf ac yn dysgu gweithdai ar hanes celf a theori. Mae'n frwd dros annog eraill i fynegi eu hunain trwy gelf ac mae'n credu bod gan bawb y gallu i fod yn greadigol.